MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 901         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

523.- Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

827. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

526. - Lege pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

830. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.423. - Hotărâre privind recunoasterea boxului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a boxului profesionist

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

244. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Barumc” - S.A. Anina, judetul Caras-Severin

 

245. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Remar” - S.A.  Pascani, judetul Iasi

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

37. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Centenarul Societătii Numismatice Române”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Personalul din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor si Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în conditiile prezentei ordonante.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

3. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Pe bază de criterii de eficientă economică, hrănirea personalului din institutiile publice prevăzute la art. 1 se poate asigura si prin agenti economici de profil, cu aprobarea conducătorilor institutiilor publice respective, în limita plafonului caloric si a structurii normelor de hrană la care are dreptul.

(2) Atribuirea către agentii economici a contractelor de achizitie a hrănirii se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achizitiilor publice.

(3) Spatiile si utilitătile aferente hrănirii, precum si alte bunuri necesare preparării si servirii hranei, aflate în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea institutiilor publice prevăzute la art. 1, se pot pune la dispozitie, în conformitate cu prevederile legale, titularilor contractelor de achizitii publice, în limita normelor interne de înzestrare, întrebuintare si consum, pe perioada derulării contractului de prestări de servicii.

(4) Obligatia de întretinere si reparare a bunurilor puse la dispozitie în conditiile alin. (3) este în sarcina exclusivă a agentilor economici, cu suportarea cheltuielilor de către acestia.

(5) Se interzice utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) în alte scopuri decât pentru hrănirea personalului care apartine institutiilor publice prevăzute la art. 1.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileste si se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Nationale împreună cu celelalte institutii publice prevăzute la art. 1, în functie de indicii preturilor de consum pentru actualizare la rata inflatiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicati de Institutul National de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi.

(2) Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor preturilor de consum prevăzuti la alin. (1), dacă rezultă diferente de peste 5% fată de luna în care s-a stabilit ultima valoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 523.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 827.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”, ca program de interes national pentru dezvoltarea turismului montan, cu componenta principală “turism pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă”, denumit în continuare program.

Art. 2. - (1) Programul se va aplica în etape potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) La solicitarea justificată a autoritătilor administratiei publice locale, etapele de aplicare a programului se pot modifica prin hotărâre a Guvernului pentru obiectivele turistice cuprinse în zonele din anexă.

Art. 3. - Actiunile care se vor desfăsura pentru fiecare etapă din cadrul programului au în vedere următoarele:

a) realizarea unui studiu integrat privind dezvoltarea turismului montan pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă în zonele si localitătile prevăzute în anexă; studiul va fi realizat de către Ministerul

Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, în colaborare cu societăti de proiectare si consultantă în domeniu, a căror desemnare se va face în conditiile legii;

b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse pentru practicarea schiului si a sporturilor de iarnă;

c) elaborarea planului de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate si aprobate conform legii;

d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, statii de pompare si statii de epurare a apelor uzate, parcări, drumuri forestiere si alte utilităti necesare;

e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, instalatiile si echipamentele de producere a zăpezii artificiale si de întretinere a pârtiilor si instalatiile pentru

iluminatul pârtiilor de schi;

f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzătoare;

g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică.

Art. 4. - (1) Terenurile prevăzute la art. 3 lit. b) vor trece, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, din proprietatea publică sau privată a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale respective si în administrarea consiliilor locale pe raza cărora se află. Aceste terenuri vor fi exceptate de la plata taxelor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier.

(2) Schimbarea destinatiei păsunilor si fânetelor care vor fi incluse în program, potrivit studiului integrat, va fi exceptată de la plata taxelor aferente.

(3) Terenurile prevăzute la alin. (1) si (2), aflate în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si instalatiile de transport pe cablu sunt declarate de utilitate publică si vor fi exploatate în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va supune spre aprobare Guvernului studiul privind implementarea programului.

(2) Studiul prevăzut la alin. (1) va fi supus în prealabil spre avizare autoritătilor administratiei publice centrale interesate, Academiei Române si autoritătilor administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se află zonele înscrise în anexă.

(3) Studiul se finantează de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din sumele alocate derulării programelor de cercetare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Agentia Natională pentru Sport. Autoritătile administratiei publice locale implicate în program pot hotărî, în conditiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.

Art. 6. - Implementarea programului pe etape va fi coordonată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu Agentia Natională pentru Sport si se va realiza pentru fiecare etapă de către autoritătile administratiei publice centrale si locale în parteneriat publicprivat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Sursele de finantare pentru realizarea programului se constituie, după caz, din:

a) sume alocate de la bugetul de stat si bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinatie;

b) credite interne sau externe;

c) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile;

d) resurse ale sectorului privat;

e) alte surse atrase.

Art. 8. - Programul devine program de importantă zonală pentru autoritătile administratiei publice locale implicate, beneficiind de prioritate la finantarea din bugetele locale.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIUcopyrightdsc.net

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 526.

 

ANEXĂ

ETAPELE

Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

Etapa I cuprinde statiunile din zona Valea Prahovei cu localitătile: Sinaia, Busteni, Azuga, zona Predeal-Râsnov, statiunea Poiana Brasov, zona Padina-Pestera-Valea Ialomitei, zona Valea Superioară a Teleajenului – statiunea Cheia, zona Bran-Moeciu.

Etapa a II-a cuprinde statiunile si localitătile turistice:

Izvoarele, Borsa, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Tihuta, Harghita-Băi, Harghita Mădăras, Izvorul Muresului, Lacu Rosu, Lepsa, Covasna, Comandău, Sugas-Băi, Cheia, Bâlea-Lac, Păltinis, Parâng, Straja-Pasul Vulcan, Râusor, Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Stâna de Vale, Arieseni, Băisoara, Fântânele-Belis, zona Leaota, zona Valea Doftanei.

Etapa a III-a cuprinde noi statiuni sau centre turistice pe amplasamente noi, situate în vecinătatea unor localităti sau sustinute în prezent numai de o cabană, si anume: Luna Ses, Valea Vaserului, Tibles (Fiad), Puzdrele, Valea Vinului, Cârlibaba, Lesu, Valea Putnei, Chiril (Zugreni), Brosteni, Borca, Valea Haitii, Colibita, Lăpusna, Ardeluta, Durău, Slănic-Moldova, Vetresti-Herăstrău, Valea Dâmbovitei (Pecineagu), Iezer, Piscul Negru, Molivis, Lotrioara, Mălaia, Obârsia Lotrului, Vidra, Gâtu Berbecului, Poarta Raiului (Sureanu), Petrimanu, Câmpusel, Baleia, Râul Ses (Godeanu), Gura Zlata, Olteana (Tarcu), Rogojel (Vlădeasa), Lunca Visagului (Vlădeasa), Steaua (Somesul Rece), Valea Ierii, Mogosa, Cavnic.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 830.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea boxului ca ramură de sport profesionistă si stabilirea conditiilor de practicare a boxului profesionist

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 14 alin. (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste boxul ca ramură de sport profesionistă.

Art. 2. - (1) Boxul profesionist se poate practica de sportivul care a obtinut licenta de boxer profesionist conform anexei nr. 1 si este legitimat la un club sportiv profesionist recunoscut, în conditiile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Competitiile sportive de box profesionist se organizează cu respectarea conditiilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.423.

 

ANEXA Nr. 1

CERINTELE

de obtinere a licentei de boxer profesionist

 

1. Sportivul să îsi exprime în scris dorinta de a deveni boxer profesionist si să fi împlinit vârsta de 22 de ani

2. Sportivul să facă dovada că a participat ca sportiv amator la activitătile sportive în cadrul clubului sportiv la care a fost legitimat, până la data solicitării licentei

3. Sportivul să nu fie selectionat în lotul olimpic sau national de box

4. Sportivul să obtină, cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării licentei, un aviz medical eliberat de unitătile de medicină sportivă competente, care să ateste o stare de sănătate optimă pentru practicarea boxului profesionist

5. Sportivul să posede recomandarea acordată de către Colegiul de antrenori al Federatiei Române de Box

6. La data solicitării licentei, sportivul să aibă încheiat, în conditiile legii, un contract individual de muncă cu clubul sportiv la care este legitimat

Procedura de solicitare si de acordare a licentei de boxer profesionist se stabileste prin regulament adoptat de Federatia Română de Box, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTELE

de obtinere a recunoasterii statutului de club sportiv profesionist

 

1. Clubul sportiv să facă dovada că detine în proprietate sau cu orice alt titlu valabil cel putin o bază sportivă, pentru antrenamente si competitii

2. Clubul sportiv să facă dovada că dispune de resurse financiare pentru plata salariilor, pregătirea sportivă si derularea calendarului competitional

3. Cluburile sportive existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se transformă în societăti comerciale sportive pe actiuni, trebuie să aibă statutul de structuri sportive recunoscute de către Agentia Natională pentru Sport, potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Cluburile sportive profesioniste de box îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în domeniu si în baza regulamentelor adoptate de Federatia Română de Box.

 

ANEXA Nr. 3

CONDITII

privind modul de organizare a competitiei sportive de box profesionist

 

1. Constituirea Ligii Profesioniste de Box

2. Meciurile de box profesionist se vor desfăsura în baza Regulamentului boxului profesionist.

3. În România se organizează meciurile pentru clasament, meciurile pentru titlul de campion national, precum si meciuri internationale.

4. Reuniunile de box profesionist se realizează de către organizatorii de meciuri licentiati de către Federatia Română de Box, pe baza autorizatiei eliberate pentru fiecare gală în parte.

5. Calendarul competitional se elaborează anual de către Comisia de box profesionist din cadrul Federatiei Române de Box si se aprobă de către Biroul Federal al Federatiei Române de Box.

Modul de organizare a competitiei sportive de box profesionist se stabileste prin Regulamentul boxului profesionist adoptat de către Federatia Română de Box, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Barumc” - S.A. Anina, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publi/cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Barumc” - S.A. Anina, judetul Caras-Severin,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Barumc” - S.A. Anina, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Anina, judetul Caras-Severin, Str. Postei nr. 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J11/105/1995, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 244.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Remar” - S.A. Pascani, judetul Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Remar” - S.A. Pascani, judetul Iasi,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Remar” - S.A. Pascani, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Pascani, judetul Iasi, Str. Gării nr. 18, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 22/532/1992, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 245.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Centenarul Societătii Numismatice Române”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 22 decembrie 2003, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “Centenarul Societătii Numismatice Române”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- formă: rotundă;

- metal: argint;

- titlu: 999/1000;

- calitate: proof;

- greutate: 31,103 grame;

- margine: netedă;

- diametru: 37 mm.

Aversul monedei are gravat, în partea stângă, o compozitie grafică sub forma unui corn al abundentei, simbolizând numismatica românească, din care curg câteva dintre monedele ce au circulat pe teritoriul tării noastre, din cele mai vechi timpuri si până astăzi. Monedele reprezentate sunt: două histriene, una romană cu capul împăratului Traian, una dacică si două cu valoarea nominală de 1 leu, emisiunile 1914 si 1993. În partea dreaptă se regăsesc Stema României, inscriptia “ROMANIA” si anul emisiunii “2003”. În partea inferioară este inscriptionată, urmând circumferinta monedei, valoarea nominală “500 LEI”.

Pe reversul monedei este reprodusă emblema Societătii Numismatice Române (capul zeitei Minerva, cu scut si tortă aprinsă). Inscriptia “CENTENARUL SOCIETATII NUMISMATICE ROMANE” este gravată circular, urmând circumferinta monedei. Anii “1903-2003”, care marchează momentul aniversar, sunt amplasati în partea inferioară, între două ornamente romboidale si vegetale.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint, emisiunea “Centenarul Societătii Numismatice Române”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint, emisiunea “Centenarul Societătii Numismatice Române”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 37.