MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 908         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 403 din 28 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a ordonantei în ansamblu

 

Decizia nr. 422 din 13 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 425 din 13 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.412. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.126. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

 

1.127. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

Lista agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 403

din 28 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a ordonantei în ansamblu

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsok.r G.bor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a ordonantei în ansamblu, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.177/2003 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că obligatia comerciantului de a înlocui produsul cu deficiente ori de a restitui contravaloarea acestuia este o obligatie generală si conditionată de existenta unor defecte calitative si de functionare ale produsului, precum si de formularea unei cereri în acest scop de către consumator, ceea ce nu prejudiciază cu nimic dreptul de acces la justitie si dreptul la apărare ale comerciantului respectiv.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.177/2003, Tribunalul Iasi - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a ordonantei în ansamblu, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti în litigiul cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Iasi.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine următoarele: a) dispozitiile art. 14 alin. 1 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (2) si art. 24 alin. (1) din Constitutie prin faptul că “la simpla cerere a consumatorului, se naste în sarcina comerciantului obligatia de a înlocui sau de a restitui, fără ca acesta din urmă să aibă posibilitatea de a deduce acest raport juridic în fata unei instante”; b) dispozitiile art. 15 alin. 1 si 2 contravin prevederilor art. 21 si art. 134 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu se prevede posibilitatea comerciantului de a dovedi contrariul celor ce i se impută, de a-si apăra drepturile ce ar putea rezulta din folosinta bunului de către consumator, iar prin obligatia restituirii contravalorii sau a înlocuirii produsului “sunt înlăturate, în mod automat, orice alte variante de întelegere dintre părti, variante specifice unei economii de piată”; c) dispozitiile art. 15 alin. 4 încalcă principiul consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, în sensul că autoritatea publică aplică un tratament discriminatoriu comerciantului, fiind contrare, totodată, si prevederilor art. 21 din Constitutie, prin aceea că “procesul-verbal de contraventie făcând proba adevărului până la dovedirea contrariului, îl obligă pe comerciant la o adevărată probatio diabolica, limitându-i posibilitatea de apărare a intereselor sale”; d) Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 este, în ansamblu, contrară prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, întrucât în loc de a apăra, încalcă libertatea comertului, signorând calitatea consumatorului de parte activă a raportului comercial si reducându-l astfel la rolul de simplu spectator la războiul dintre stat si comerciant, iar în cuprinsul ordonantei nu se regăseste nici un interes national, apărat prin dispozitiile acesteia”.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate “nu sunt de natură să încalce principiile constitutionale invocate, sunt menite doar să asigure o protectie a consumatorului, constând în dreptul acestuia de a solicita comerciantului înlocuirea produsului defect sau restituirea contravalorii acestuia, într-un timp cât mai scurt, astfel încât consumatorul să nu fie lezat în drepturile sale.

Aceasta nu exclude posibilitatea comerciantului de a refuza înlocuirea bunului sau restituirea contravalorii acestuia, atunci când consideră că cererea consumatorului nu este îndreptătită, urmând ca litigiul să fie solutionat pe cale judecătorească, unde comerciantul are liber acces si unde îsi poate face toate apărările pe care le consideră necesare”. Art. 15 alin. 4 din ordonantă nu contine dispozitii discriminatorii fată de comerciant, ci se referă la limitele competentei agentilor constatatori.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată. Arată în acest sens că prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie nu sunt incidente în cauză, întrucât acestea “garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea persoanelor juridice”. Dispozitiile art. 15 din ordonantă nu aduc atingere principiului liberului acces la justitie, având în vedere că, “în cazul în care comerciantul consideră că se poate retine o culpă în sarcina cumpărătorului pentru nefunctionarea corespunzătoare a produsului, el îsi poate sustine apărările în fata instantei prin contestarea procesului-verbal de contraventie, cale pe care contestatorul

a folosit-o”. Având dreptul de a se adresa instantei de judecată, comerciantul sanctionat contraventional nu este lipsit de exercitiul dreptului la apărare, garantat constitutional de art. 24. Protejarea intereselor nationale în activitatea economică, prevăzută ca principiu constitutional al economiei de piată în art. 134 alin. (2) lit. b), nu înseamnă că statul protejează comerciantii de răspunderea pe care o au atunci când introduc pe piată produse necorespunzătoare calitativ, care pun în pericol viata, sănătatea sau interesele economice ale consumatorilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 alin. 1 si art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare, si ordonanta în ansamblul său. Dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate au următoarea redactare:

- Art. 14 alin. 1: “În cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor apărute în cadrul termenului de garantie depăseste 10% din acest termen, precum si în cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezintă abateri fată de caracteristicile calitative prescrise, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora.”;

- Art. 15: “Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilitătii folosirii acestuia, dacă această situatie nu este imputabilă consumatorului.

Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistică.

Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelasi fel, în momentul restituirii.

………………………………………………

Persoanele împuternicite conform art. 49 să constate contraventia si să aplice sanctiunea prevăzută de prezenta ordonantă vor stabili o dată cu sanctiunea si măsuri de remediere, înlocuire a produsului ori a serviciului, precum si restituirea contravalorii acestuia, după caz.”

Conform sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24 alin. (1): “(1) Dreptul la apărare este garantat.”;

- Art. 134: “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine următoarele:

Obligatia comerciantului de a înlocui produsul ori de a restitui contravaloarea acestuia este o obligatie generală si conditionată de existenta unor deficiente calitative si de functionare ale produsului, precum si de formularea cererii în acest scop de către consumator. Formularea cererii consumatorului nu dă nastere la o obligatie executabilă si în mod silit. Comerciantul poate să îndeplinească de bună voie cererea consumatorului, însă, dacă o consideră nejustificată, poate refuza satisfacerea cererii. Într-o asemenea situatie numai consumatorul are interesul de a se adresa justitiei, dar în cadrul procesului si comerciantul îsi poate dovedi, prin orice mijloace legale de probă, sustinerile sale, îsi poate face apărările si poate exercita căile legale de atac. Astfel, textele de lege criticate nu îngrădesc dreptul nimănui de acces liber la justitie, nu restrâng în nici un fel exercitiul dreptului la apărare si nu contin nici o dispozitie cu caracter discriminator.

În cazul în care nerespectarea normelor privind calitatea produselor si a serviciilor este constatată de reprezentantii autoritătilor abilitate prin lege cu drept de control în acest domeniu, care aplică si sanctiuni, comerciantul are posibilitatea să conteste în justitie temeinicia si realitatea faptelor consemnate în actul de constatare, precum si legalitatea sanctiunilor aplicate ori a măsurilor dispuse. Nici în această situatie nu este îngrădit exercitiul dreptului de acces liber la justitie si al dreptului la apărare. Dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei sunt deopotrivă aplicabile tuturor agentilor economici aflati în situatii identice, fără privilegii si fără discriminări.

Procesul-verbal de constatare a contraventiei se întocmeste pe baza constatărilor nemijlocite ale agentului constatator si, ca orice act oficial, acest proces-verbal are fortă probantă până la proba contrară. Contravenientul are posibilitatea să-l conteste si să uzeze de toate mijloacele legale de probă pentru a dovedi că cele consemnate nu corespund realitătii.

Dispozitiile legale criticate prevăd si dreptul consumatorului de a cere înlocuirea produsului viciat ori restituirea contravalorii acestuia, si obligatia comerciantului de a înlocui produsul ori a restitui contravaloarea actualizată a acestuia. Aceste dispozitii nu exclud însă posibilitatea unei alte întelegeri între părti în scopul rezolvării pe cale amiabilă a problemei prin remedierea deficientelor, înlocuirea doar a anumitor componente ale produsului, stabilirea de comun acord a pretului ce urmează a fi restituit sau prin alte modalităti care nu sunt interzise de lege.

Obligatia statului de a asigura libertatea comertului, înscrisă în art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, se referă, evident, la comertul licit, exercitat cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile în domeniu si în asa fel încât să nu fie lezate drepturile si interesele legitime ale altora. Punerea în circulatie a unor produse ori prestarea unor servicii necorespunzătoare calitativ nu reprezintă acte de comert corecte si lezează interesele legitime ale consumatorilor, iar pentru combaterea lor este justificată interventia statului chiar si prin măsuri coercitive.

Toti cetătenii sunt potentiali consumatori de produse si de servicii si beneficiari ai activitătilor economice.

De aceea, apărarea intereselor lor legitime reprezintă un interes national, pe care statul este obligat să îl aibă în vedere, potrivit dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, inclusiv prin reglementările cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 21/1992.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a ordonantei în ansamblu, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nippon Group Product” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.177/2003 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 422

din 13 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecătorcopyrightdsc.net

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de reprezentantii Societătii Comerciale “Rodata” - S.A. si Societătii Comerciale “Latina Prodplast” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.245/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece textele criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate si nu există motive care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.245/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si 2 din Legea nr. 147/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de reclamantii Societatea Comercială “Rodata” - S.A. si Societatea Comercială “Latina Prodplast” - S.R.L. în dosarul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei cauze comerciale în contradictoriu cu pârâta Banca Comercială “Robank” - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că textele criticate aduc atingere principiilor egalitătii în drepturi si accesului liber la justitie, întrucât obligatia de a achita în prealabil taxele judiciare de timbru proportional cu valoarea obiectului cererii creează o discriminare pe criterii de avere si o împiedicare a accesului neîngrădit la justitie pentru persoanele care nu detin o avere însemnată, în situatia în care cererea acestora are un obiect de valoare mare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât accesul liber la justitie nu implică si gratuitatea serviciului justitiei. Este legal si normal ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora, iar avansarea acestor sume poate fi recuperată, în temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă, de partea care cade în pretentii.

Referitor la pretinsa încălcare a principiilor prevăzute în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si în Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, Guvernul arată că aceste acte normative internationale nu contin prevederi care să consacre gratuitatea actului de justitie.

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, apreciază că nu sunt încălcate dispozitiile din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si nici cele din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, întrucât acestea nu contin prevederi care să consacre gratuitatea actului de justitie.

În ceea ce priveste referirea la dispozitiile art. 21 din Constitutie, apreciază că accesul liber la justitie nu presupune gratuitatea justitiei în toate cazurile. Taxa judiciară de timbru reprezintă o modalitate de acoperire în parte a cheltuielilor pe care le implică serviciul public al justitiei, iar, potrivit legii, contributia justitiabilului, prin avansarea unei părti din aceste cheltuieli, poate fi recuperată de la partea care cade în pretentii.

De asemenea, nu poate fi primită nici sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea principiului egalitătii în drepturi, deoarece textele de lege examinate nu fac nici o diferentiere între contribuabili.

Critica de neconstitutionalitate, prin prisma art. 4 alin. (2) din Constitutie, este apreciată de Avocatul Poporului ca nerelevantă pentru solutionarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 1: “Actiunile si cererile introduse la instantele judecătoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, si se taxează în mod diferentiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile prevăzute de lege.”;

- Art. 2. “(1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel:

 

a) până la valoarea de 342.000 lei

17.000 lei;

b) între 342.001 lei si 3.420.000 lei

17.000 lei + 10% pentru ce depăseste 342.000 lei;

c) între 3.420.001 lei si 34.200.000 lei

325.000 lei + 8% pentru ce depăseste 3.420.000 lei;

d) între 34.200.001 lei si 171.000.000 lei

2.787.000 lei + 6% pentru ce depăseste 34.200.000 lei;

e) între 171.000.001 lei si 342.000.000 lei

10.995.000 lei + 4% pentru ce depăseste 171.000.000 lei;

f) între 342.000.001 lei si 1.710.000.000 lei

17.835.000 lei + 2% pentru ce depăseste 342.000.000 lei;

g) peste 1.710.000.001 lei

45.195.000 lei + 1% pentru ce depăseste 1.710.000.000 lei.

 

(2) În cazul contestatiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestatii nu poate depăsi suma de 1.710.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

(3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarată în actiune sau în cerere. Dacă această valoare este contestată sau apreciată de instantă ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 din Constitutie, republicată, ale art. 1 teza întâi, art. 2 alin. (1) si art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cele ale art. 14 alin. 1 teza întâi si art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. În urma aprobării Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003 si a republicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei au următorul continut:

- Art. 4 alin. (2) din Constitutie: “România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.”;

- Art. 16 alin. (1) din Constitutie: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 din Constitutie: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 1 teza întâi din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi.[...]”;

- Art. 2 alin. (1) din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si de toate libertătile proclamate în prezenta Declaratie, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine natională sau socială, de avere, de nastere sau decurgând din orice altă situatie.”;

- Art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără deosebire la o protectie egală a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”;

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”;

- Art. 14 alin. (1) teza întâi din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: “Toti oamenii sunt egali în fata tribunalelor si curtilor de justitie. [...]”;

- Art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice: “Toate persoanele sunt egale în fata legii si au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire din partea legii. În această privintă legea trebuie să interzică orice discriminare si să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală si eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine natională sau socială, avere, nastere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997, cu modificările si completările ulterioare, reglementează cuantumul taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti. 

Serviciile publice, în general, serviciul justitiei, în special, nu sunt, de regulă, gratuite. Pentru efectuarea acestor ser- vicii statul avansează cheltuieli care este firesc să fie recuperate fie si numai partial, mai cu seamă atunci când, ca urmare a serviciilor prestate, beneficiarii au obtinut satisfacerea unor drepturi materiale.

Pe de altă parte, echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor de judecată stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii.

În felul acesta reclamantul care a plătit taxele judiciare de timbru va suporta pierderea sumelor de bani plătite cu titlul acesta, numai atunci când instanta hotărăste că actiunea sa nu este întemeiată sau nu îndeplineste alte conditii prevăzute de lege pentru a fi admisă, altfel spus, atunci când reclamantul a pus în miscare în mod nejustificat serviciul public al justitiei. În cazul în care actiunea introdusă de reclamant a fost admisă, instanta de judecată îl obligă pe pârât la plata cheltuielilor de judecată, în acestea cuprinzându-se si taxele judiciare de timbru.

În ambele ipoteze enuntate mai sus, plata taxelor judiciare de timbru nu este de natură să-i cauzeze plătitorului o pierdere injustă si nu poate fi caracterizată, în consecintă, ca o împiedicare a accesului liber la justitie.

Curtea constată că prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalitătii în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferentiere între contribuabili.

Regula de bază în materia impozitelor si taxelor, prevăzută de legislatia fiscală, care decurge din dispozitiile art. 56 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”, este aceea că pentru anumite activităti desfăsurate de institutiile publice se datorează taxe de timbru, cu exceptia persoanelor care beneficiază de scutire, aceste taxe având rolul de contributie la cheltuielile publice.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că taxa de timbru ar trebui să fie stabilită într-o sumă fixă. Stabilirea modalitătii de plată a taxelor de timbru, ca de altfel si a cuantumului lor, este însă o optiune a legiuitorului, ce tine de politica legislativă fiscală.

Curtea constată că instituirea diferentiată a plătii taxelor judiciare de timbru după cum obiectul acestora este sau nu este evaluabil în bani, cu exceptiile prevăzute de lege, nu constituie o discriminare sau o atingere adusă acestui principiu constitutional. Potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, fiind, asadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească diferentiat modalitatea de plată a taxelor judiciare de timbru, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalitătii în drepturi.

Curtea nu poate retine nici critica privind neconcordanta dintre dispozitiile legale criticate: Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si Declaratia Universală a Drepturilor Omului, deoarece acestea nu contin prevederi care să consacre gratuitatea actului de justitie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4), art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rodata” - S.A. si Societatea Comercială “Latina Prodplat” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.245/2001 a Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 425

din 13 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului

de asigurări sociale de sănătate

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Colegiul Medicilor din România în Dosarul nr. 675/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde consilier juridic Elena Daniela Dicianu pentru autorul exceptiei si consilier juridic Oana Mocanu pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată, apreciindu-se că la data adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 nu există o situatie exceptională pentru emiterea unui act normativ general privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Guvernul trebuia să facă proba cazului exceptional prin raportare la situatia reală.

Cu privire la cel de-al doilea motiv de neconstitutionalitate, si anume nerespectarea conditiilor de formă a ordonantelor, se arată că ordonanta de urgentă criticată este semnată de patru secretari de stat, care nu au calitatea de ministri, astfel cum prevede Legea fundamentală.

Reprezentantul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate consideră că solutionarea dosarului pe fond nu depinde de prevederile întregii ordonante de urgentă, ci doar de art. 10 al Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 150/2002, solicitându-se respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă, referitor la dispozitiile neincidente în cauză. 

Cu privire la motivele de neconstitutionalitate invocate în sustinerea exceptiei, se apreciază că acestea sunt nefondate, urmând ca exceptia să fie respinsă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca nefondată. Se sustine că motivele de neconstitutionalitate invocate în cauză sunt neîntemeiate.

În acest sens, se face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la adoptarea ordonantelor de urgentă. În legătură cu invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 2, 58, 101, 103, 105, 106 si 107, în sustinerea exceptiei se apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 675/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Colegiul Medicilor din România.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 eludează competenta legislativă a Parlamentului “prin exercitarea abuzivă si contrar conditiilor constitutionale a exercitării prerogativelor delegării legislative de către Guvernul României” si “nu îndeplineste conditiile constitutionale de formă prevăzute pentru emiterea ordonantelor”.

Se consideră că prin adoptarea ordonantei de urgentă au fost încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), care consacră “statul de drept”, ale art. 2 alin. (1), care stabilesc că “suveranitatea natională apartine poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative si prin referendum”, ale art. 51, care consacră suprematia Constitutiei si obligativitatea respectării sale, ale art. 58 alin. (1), conform cărora “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării”, ale art. 107 alin. (3), care stabilesc că “Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta”, precum si ale art. 114 alin. (4), potrivit cărora, “În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă”.

În legătură cu încălcarea conditiilor de formă prevăzute de Constitutie pentru emiterea ordonantelor, se invocă, pe lângă art. 1 alin. (3), si art. 51 din Constitutie, si încălcarea dispozitiilor art. 101 alin. (3), care prevăd că “Guvernul este alcătuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organică”, ale art. 103 alin. (2), potrivit cărora “Guvernul în întregul său si fiecare membru în parte îsi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului”, ale art. 107 alin. (4), conform cărora “Hotărârile si ordonantele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligatia punerii lor în executare si se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau a ordonantei. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai institutiilor interesate”. Se invocă, de asemenea, încălcarea dispozitiilor art. 105, care prevăd că “Functia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum si în alte cazuri prevăzute de lege”, ca si ale dispozitiilor art. 106 alin. (2) si (3), potrivit cărora “(2) Dacă primul-ministru se află într-una din situatiile prevăzute de articolul 105 sau este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atributiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilitătii exercitării atributiilor, încetează dacă primul-ministru îsi reia activitatea în Guvern.

(3) Prevederile alineatului (2) se aplică în mod corespunzător si celorlalti membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.”

Conform sustinerii autorului exceptiei, emiterea ordonantei de urgentă criticate nu se justifică prin existenta unui caz exceptional, iar pe de altă parte, acest act normativ nu a fost contrasemnat de ministrii care aveau misiunea să-l ducă la îndeplinire, ci de 4 secretari de stat, în locul acestora. Astfel, principiul fundamental care se aplică este: delegata potestas non delegatur.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ consideră că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 este neconstitutională în raport cu prevederile art. 58 alin. (1) si ale art. 114 alin. (4) din Constitutie, în măsura în care Guvernul nu dovedeste caracterul exceptional al împrejurărilor care au determinat emiterea ordonantei de urgentă”. Referitor la faptul că unii dintre contrasemnatarii ordonantei de urgentă nu au calitatea de ministri, ci sunt secretari de stat la ministerele respective, Curtea de Apel Bucuresti retine că aceasta nu atrage neconstitutionalitatea actului normativ. În argumentarea instantei de judecată, “potrivit art. 72 alin. (3) lit. d) din Constitutie, organizarea Guvernului se stabileste prin lege organică. Această lege organică este Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, care în art. 48 prevede că secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministru. În temeiul acestui text, ministrul poate delega către secretarul de stat exercitarea unor atributii, printre care si contrasemnarea unei ordonante de urgentă”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine că “în nota de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, recurgerea la procedura de legiferare prevăzută la art. 114 alin. (4) din Constitutie este motivată prin «necesitatea stringentă de a reglementa toate aspectele care privesc sistemul asigurărilor sociale de sănătate», în primul rând sub aspectul stabilirii clare a «responsabilitătilor, atributiilor si obligatiilor care revin partenerilor din sistemul sanitar», asigurării unei conduceri democratice a sistemului, precum si instituirii unor măsuri care să conducă la gestionarea mai eficientă a Fondului de asigurări de sănătate”.

Guvernul mai arată că “reglementarea în regim de urgentă a acestor măsuri este absolut necesară, pe fondul manifestării unor grave disfunctionalităti în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu concesinte nefaste asupra stării de sănătate a unui segment larg de populatie”. Astfel, Guvernul arată că în cauză sunt întrunite “conditiile pentru emiterea unei ordonante de urgentă”, nefiind deci încălcate dispozitiile art. 1 alin. (3), ale art. 2, 51 si ale art. 114 alin. (3) si (4) din Constitutie.

Referitor la invocarea nerespectării conditiilor de formă pentru emiterea ordonantei de urgentă, Guvernul arată că “atributiile ministrilor, indiferent că sunt de natură constitutională sau legală, pot fi delegate în cazul în care acestia se află în împrejurări obiective, care generează o imposibilitate temporară de exercitare a atributiilor”. O altfel de abordare a acestei situatii, consideră Guvernul, “ar fi de natură să conducă la un adevărat blocaj decizional si chiar institutional, cu consecinte negative asupra îndeplinirii rolului Guvernului, stabilit prin Constitutie, de a asigura realizarea politicii interne si externe a tării”. În opinia Guvernului, simposibilitatea temporară de exercitare a atributiilor, în care se găseste la un moment dat un ministru aflat, de exemplu, în misiune oficială în tară sau străinătate, nu poate constitui un caz de încetare a mandatului de membru al Guvernului, după cum eronat sustine autorul exceptiei, nefiind incidente în această situatie dispozitiile art. 105 si art. 106 alin. (3) din Constitutie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate sunt invocate următoarele texte prevăzute de Constitutie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003: art. 1 alin. (3) privind statul de drept ca principiu de guvernare; art. 51 privind respectarea Constitutiei si a legilor [devenit art. 1 alin. (5), după revizuirea si republicarea Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003]; art. 2 alin. (1) privind suveranitatea; art. 58 alin. (1) privind rolul Parlamentului [devenit art. 61 alin. (1)]; art. 101 alin. (3) privind alcătuirea Guvernului [devenit art. 102 alin. (3)]; art. 103 alin. (2) privind data începerii mandatului Guvernului si a membrilor săi [devenit art. 104 alin. (2)]; art. 105 privind încetarea functiei de membru al Guvernului [devenit art. 106]; art. 106 alin. (2) si (3) privind asigurarea interimatului functiei de prim-ministru si al celei de ministru [devenit art. 107 alin. (3) si (4)]; art. 107 alin. (3) privind ordonantele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare [devenit art. 108 alin. (3)]; art. 107 alin. (4) privind semnarea si contrasemnarea actelor Guvernului [devenit art. 108 alin. (4)]; si art. 114 alin. (4) privind conditiile în care sunt emise ordonantele de urgentă [devenit art. 115 alin. (4), (5) si (6)].

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Primul motiv al criticii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 se bazează, în esentă, pe sustinerea că nu se justifică emiterea acesteia, întrucât nu exista un caz exceptional, asa cum prevedea art. 114 alin. (4) din Constitutie.

Analizând această sustinere în lumina textului constitutional în vigoare la data adoptării ordonantei de urgentă, invocat de autorul exceptiei, Curtea retine că, asa cum rezultă din punctul de vedere al Guvernului asupra exceptiei, amplu argumentat si cu trimiteri la continutul Notei de fundamentare care a însotit Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, dubla conditie a existentei cazului exceptional si a urgentei apare ca fiind motivată de către Guvern, fiind îndeplinite cerintele constitutionale prevăzute de art. 114 alin. (4) pentru adoptarea ordonantei de urgentă criticate. În esentă, Guvernul a avut în vedere că reglementarea era “absolut necesară pe fondul manifestării unor grave disfunctionalităti în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, precum si pentru “gestionarea mai eficientă a Fondului de asigurări de sănătate”.

În legătură cu existenta “cazului exceptional” de care depinde legitimitatea constitutională a ordonantei de urgentă, jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit că acesta se justifică “pe necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. (A se vedea în acest sens Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, si Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998.)

Curtea observă totodată că în cauză nu sunt incidente dispozitiile constitutionale ale art. 2, art. 58 alin. (1) [devenit art. 61 alin. (1)] si ale art. 107 alin. (3) [devenit art. 108 alin. (3)], invocate în legătură cu afirmatia că nu au fost respectate conditiile constitutionale ale emiterii ordonantelor de urgentă ale Guvernului, textele respective neavând legătură cu reglementarea constitutională a delegării legislative prin posibilitatea acordată Guvernului de a emite ordonante de urgentă.

Curtea nu poate retine nici motivul de neconstitutionalitate întemeiat pe faptul că ordonanta de urgentă a fost contrasemnată, în cazul a patru ministere, având obligatia punerii ei în executare, nu de ministri, ci de secretari de stat. Conform dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. d) [devenit art. 73 alin. (3) lit. e)] si art. 116 alin. (1) [devenit art. 117 alin. (1)], Guvernul se organizează prin lege organică, iar ministerele “se înfiintează, se organizează si functionează potrivit legii”. În baza acestor texte constitutionale a fost adoptată Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001. Conform dispozitiilor art. 48 din lege, “secretarii de stat exercită atributiile delegate de către ministru”.

În cauză nu este aplicabil principiul delegata potestas non delegatur invocat de autorul exceptiei, întrucât secretarul de stat exercită, în cazul dat, o atributie constitutională ce apartine ministrului, iar nu o atributie ce i-ar fi fost delegată acestuia. Această atributie nu poate fi confundată cu însăsi delegarea legislativă prevăzută de Constitutie, în temeiul căreia Guvernul poate emite ordonante de urgentă, cu respectarea anumitor conditii.

În conformitate cu dispozitiile legale mentionate, Curtea retine că un secretar de stat care a participat la sedinta Guvernului, înlocuindu-l pe titularul ministerului aflat temporar într-o altă misiune în tară sau în străinătate, poate contrasemna ordonanta sau hotărârea emisă de Guvern, în locul ministrului, în îndeplinirea cerintei prevăzute de art. 108 alin. (4) din Constitutie, republicată. Evident, în aceste cazuri nu se pune problema asigurării interimatului functiei de ministru, reglementată de art. 106 alin. (3) din Constitutie [devenit art. 107 alin. (3)], asa cum sustine autorul exceptiei. Această situatie nu intervine decât în conditiile în care functia de membru al Guvernului încetează, conform art. 105 din Constitutie [devenit art. 106], în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.

Ca urmare, în situatia la care se referă critica de neconstitutionalitate, Curtea constată că celelalte dispozitii constitutionale invocate de autorul exceptiei, si anume art. 101 alin. (3) [devenit art. 102 alin. (3)], art. 103 alin. (2) [devenit art. 104 alin. (2)], art. 105 [devenit art. 106] si art. 106 alin. (2) si (3) [devenit art. 107 alin. (3) si (4)], nu sunt incidente în cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Colegiul Medicilor din România în Dosarul nr. 675/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 80 alin. (14) si al art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, unor federatii sportive nationale, persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică, a imobilelor, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Dreptul de folosintă al federatiilor sportive nationale asupra imobilelor prevăzute la art. 1 încetează în situatia în care Agentia Natională pentru Sport constată că bunurile nu sunt folosite în conformitate cu destinatia lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2003.

Nr. 1.412.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, care se transmit în folosinta gratuită a unor federatii sportive nationale

 

Nr. crt.

Nr.

atribuit de

Ministerul

Finantelor

Publice

Cod de

clasificare

 

Locul unde

sunt situate imobilele

 

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

 

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

1.

34.202

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2

Statul român si în

administrarea Agentiei

Nationale pentru Sport

Statul român si în

folosinta gratuită

a Federatiei Române

de Badminton

Teren din incinta terenului de parasutism,

în suprafată totală de 3.408 m2

2.

34.188

34.198

34.199

34.209

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia nr. 35,

sectorul 2

Statul român si în

administrarea Agentiei

Nationale pentru Sport

Statul român si în

folosinta gratuită

a Federatiei Române

de Hochei pe Gheată

Patinoarul artificial “Mihai Flamaropol”, căi de comunicatie si spatii libere, în suprafată totală de 26.350,98 m2,

din care:

- patinoar = 16.890,86 m2

- terenuri = 9.460,12 m2

3.

34.192

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2

Statul român si în

administrarea Agentiei

Nationale pentru Sport

Statul român si în

folosinta gratuită

a Federatiei Române

de Hochei pe Iarbă

Teren II

Metalul si spatii verzi

Suprafata totală = 19.618,25 m2

4.

34.196

34.197

34.214

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2

Statul român si în

administrarea Agentiei

Nationale pentru Sport

Statul român si în

folosinta gratuită

a Federatiei Române

de Motociclism

Teren si clădire în suprafată totală

de 1.963,70 m2, din care:

suprafata construită = 314,29 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicalănr. OB 6.213/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Toate modificările privind designul si inscriptionarea ambalajului, precum si modificările prospectului medicamentelor de uz uman, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II, vor fi prezentate Agentiei Nationale a Medicamentului de către detinătorul autorizatiei de punere pe piată.

Art. 2. - În vederea aprobării modificărilor prevăzute la art. 1, solicitantul va depune la Agentia Natională a Medicamentului următoarele:

a) cerere însotită de formularul de tarifare întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare ale AgentieiNationale a Medicamentului privind primirea cererilor pentru modificări la autorizatia de punere pe piată si încasarea tarifelor aferente;

b) machete de ambalaj primar sau secundar;

c) model de prospect.

Art. 3. - În cazul modificărilor prezentate la art. 1 este urmată procedura privind notificările de tip IB, prevăzută în reglementările privind procedura de evaluare a variatiilor la termenii autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Agentia Natională a Medicamentului emite, atunci când este cazul, documente rectificative la autorizatia de punere pe piată, respectiv părtile modificate din anexele 1 si 3 la autorizatia de punere pe piată.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 1.126.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 6.214 din 8 decembrie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 8 decembrie 2003.

Nr. 1.127.

 

ANEXĂ

 

GHID

referitor la continutul dosarului pentru notificările de tip IA si IB

 

În concordantă cu Reglementarea (EEC) nr. 2.309/93 care stabileste procedurile comunitare pentru autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si înfiintarea Agentiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor [Evaluation Medicines European Agency (EMEA)] si cu Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului, referitoare la codul comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, a fost adoptată o abordare unitară în ceea ce priveste procedurile pentru variatiile la termenii autorizatiei de punere pe piată. Aceste proceduri usurează eforturile atât ale industriei, cât si pe cele ale autoritătilor

si, de asemenea, garantează faptul că modificările aduse medicamentului nu ridică probleme de sănătate publică.

Reglementarea Comisiei (CE) nr. 1.084/20031), referitoare la evaluarea variatiilor la termenii autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman, eliberată de către o autoritate competentă a unui stat membru, si Reglementarea Comisiei (CE) nr. 1.085/20032), referitoare la evaluarea variatiilor la termenii autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman, care cad sub incidenta Reglementării (EEC) nr. 2.309/93, stabilesc prevederile referitoare la variatii si le clasifică pe acestea în mai multe tipuri: tip IA, tip IB si tip II. Aceste proceduri simplificate pentru variatiile de tip IA si de tip IB sunt de fapt notificări care respectă termeni distincti pentru validare si aprobare. Reglementările stabilesc conditiile necesare pe care o anumită variatie trebuie să le îndeplinească pentru a urma fie o procedură de tip IA, fie o procedură de tip IB.

Pentru aprobarea unei notificări de tip IA trebuie depusă o documentatie care să sustină schimbările notificate. Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a clarifica ce documentatie trebuie depusă pentru fiecare dintre aceste notificări. În anumite cazuri se face referire la ghiduri specifice.

Cu toate acestea, propunătorul trebuie să verifice de fiecare dată dacă ghidurile sunt aplicabile pentru variatia în spetă. Mai mult decât atât, în cazul în care schimbarea notificată implică modificarea rezumatului caracteristicilor produsului, a etichetării sau a inscriptionării ambalajului ori a prospectului, aceste modificări sunt parte integrantă a notificării si documentele respective modificate trebuie depuse o dată cu documentatia de sustinere a schimbărilor.

În tabelul*) de mai jos s-a folosit pentru definirea fiecărei notificări de tip I terminologia din anexa II la HCS nr. 27 din 24 octombrie 2003 referitoare la aprobarea Reglementărilor privind procedura de evaluare a variatiilor

la termenii autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman. Pentru fiecare variatie sunt specificate atât conditiile aplicabile, cât si părtile corespunzătoare din documentatie care trebuie (re-)depuse sau actualizate, precum si orice alte documente necesare. De asemenea, trebuie plătită taxa corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii notificării.

Notificarea unei variatii face referire doar la o singură variatie. Pentru acoperirea oricăror alte modificări este necesar să se depună notificare pentru orice variatii consecutive sau paralele, care ar putea fi legate de schimbarea pentru care s-a depus cerere; aceste notificări se pot depune simultan cu prima si trebuie descrisă clar legătura dintre ele. Variatiile consecutive reprezintă parte a aceleiasi notificări, în timp ce variatiile paralele nu au această caracteristică. O variatie consecutivă unei notificări de tip IA nu poate să fie decât o altă notificare de tip IA, în timp ce o variatie consecutivă unei notificări de tip IB poate să fie atât o notificare de tip IA, cât si o notificare de tip IB.

Orice alte variatii consecutive nu vor fi acceptate si astfel de schimbări vor fi depuse pentru a urma procedura pentru variatiile de tip II.

O variatie consecutivă de tip IA/IB este o schimbare inevitabilă si consecintă directă a unei alte schimbări si nu pur si simplu o schimbare de sine stătătoare. Mai jos sunt enumerate exemple de variatii consecutive si paralele:

1. înlocuirea unui producător pentru produsul finit în cadrul Uniunii Europene, care este si responsabil pentru controlul calitătii si eliberarea seriilor printr-un nou producător responsabil de toate operatiunile. În cazul în care controlul calitătii si eliberarea seriilor se fac de către alt producător, acest fapt va fi tratat ca o schimbare consecutivă. Cazul prezentat ar fi tip IB nr. 7 cu consecutiv tip IA nr. 8;

2. un scenariu mai complicat este reprezentat de situatia în care producătorul este situat în afara Uniunii Europene, de exemplu în India. În acest exemplu se adaugă un nou producător si în consecintă un nou loc pentru eliberarea seriilor si posibil locuri separate pentru controlul calitătii (în functie de cerintele testării) în Uniunea Europeană, care trebuie înlocuite pentru a răspunde necesitătii de testare si eliberare a seriilor pentru import. Cazul prezentat ar fi tip IB nr. 7 cu consecutiv tip IA nr. 8;

3. adăugarea unui loc atât pentru ambalare primară, cât si pentru ambalare secundară poate fi considerată ca fiind consecutivă. Această variatie trebuie depusă ca notificare tip IA sau IB nr. 7, inclusiv schimbarea consecutivă tip IA nr. 7a;

4. un exemplu în care variatiile nu ar fi consecutive si care necesită cereri separate este următorul: adăugarea a 3 producători diferiti. În acest caz se vor depune 3 cereri diferite si nu una pentru a adăuga 3 producători;

5. în anumite cazuri o schimbare în ceea ce priveste metodele de testare si în ceea ce priveste specificatiile este considerată consecutivă, atunci când se referă doar la o singură metodă de testare. Schimbările care interesează mai multe metode, chiar dacă se referă la testarea unei singure substante sau a unui singur produs, nu sunt legate si trebuie depuse ca notificări paralele.

Procedurile care au fost stabilite pentru notificarea de tip I au menirea de a oferi o evaluare rapidă si eficientă a variatiilor. Propunătorii trebuie să fie constienti de faptul că prezentarea de informatii excesive sau nerelevante frânează procedurile rapide. Pe de altă parte, documentatia neconformă poate duce la neaprobarea/respingerea notificării.

Înstiintarea asupra validitătii unei notificări de tip IA/validării unei notificări de tip IB este făcută de către autoritatea competentă. O notificare de tip IB va fi respinsă în cazul în care propunătorul nu a completat documentatia în termen de 60 de zile de la primirea notificării de la autoritatea competentă prin care aceasta semnalează că documentatia originală nu este corespunzătoare.

Respingerea nu prejudiciază dreptul propunătorului de a redepune dosarul.


1) Jurnalul Oficial L [Official Journal L (OJL)] 159, 27 iunie 2003, p.1.

2) OJ L 159, 27 iunie 2003, p.24.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

LISTA

agentilor economici comercianti angro de uleiuri minerale, publicată conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Judetul sau municipiul Bucuresti

Codul unic de înregistrare

1.

NYDAWA OIL - S.R.L.

Alba

12222493

2.

ROMOIL SHIPPING - S.R.L.

Arad

14205502

3.

INTERACTIV GRUP ELADA - S.R.L.

Arges

12735944

4.

GROUP FIM OIL - S.R.L.

Bacău

15749359

5.

VIFA TEHNO COM - S.R.L.

Bistrita-Năsăud

9508682

6.

IQ SERVICII - S.R.L.

Bucuresti

14693802

7.

MIRVAL INTERNATIONAL - S.R.L.

Bucuresti

15227088

8.

ANITA IMPEX S.R.L.

Călărasi

8250096

9.

ANDREI SERV S.R.L.

Olt

9680601

10.

CASISO GRUP S.R.L.

Prahova

12300214

11.

NEMUS COM S.R.L.

Prahova

2996268

12.

PAYFLO GRUP S.R.L.

Prahova

15505729

13.

IZOMAT S.A.

Sălaj

687592

14.

PETROCOM SM - S.R.L.

Satu Mare

15953323

15.

PROFITUR S.R.L.

Teleorman

3124437

16.

MONDOCONSTRUCT - S.R.L.

Vâlcea

2619900

 

NOTĂ:

1. Ca urmare a verificărilor si controalelor efectuate de Garda Financiară, din care rezultă că nu mai sunt îndeplinite conditiile avute în vedere la autorizare, se radiază calitatea de agent economic comerciant angro de uleiuri minerale a Societătii Comerciale TRIEMY & DORIAND COMPANY - S.R.L. Bucuresti, cod unic de înregistrare 15487860, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, pozitia nr. 9.

2. Se radiază la cerere calitatea de agent economic comerciant angro de uleiuri minerale a Societătii Comerciale SAMY STAR IMPEX - S.R.L. Bucuresti, cod unic de înregistrare 8653811, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 16 mai 2003, pozitia nr. 61.

3. În lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 4 decembrie 2003, la pozitia nr. 5, în loc de: SCENIC AUTO - S.R.L. Bucuresti, cod unic de înregistrare 13302779 se va citi: SCENIC AUTO - S.R.L. Prahova, cod unic de înregistrare 13302779.