MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

559. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

872.- Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.466. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

1.468. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 august 2003 si la Zagreb la 3 septembrie 2003 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

1.469. - Hotărâre privind instituirea si administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană

 

1.472. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1999 privind aprobarea plătii contributiei României la bugetul Programului-cadru V si al Programului-cadru V Euratom, precum si pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2003 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Ratificarea unor acorduri, memorandumuri, protocoale si alte întelegeri internationale sau, după caz, aderarea la acestea, cu exceptia tratatelor încheiate în numele României.

II. Economia si finantele publice:

1. măsuri privind restructurarea si redresarea economico-financiară a unor companii nationale, societăti nationale, regii autonome si societăti comerciale;

2. organizarea si functionarea inspectiei fiscale;

3. reglementarea unor măsuri financiare si contabile;

4. modificarea si completarea reglementărilor privind auditul intern;

5. Codul de procedură fiscală;

6. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004;

7. reglementări privind transferurile transfrontaliere;

8. reglementări privind anumite contracte de garantie financiară;

9. reglementarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit;

10. modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare - proceduri;

11. scoaterea din functiune a unor mijloace fixe aferente activelor din domeniul utilitătilor, precum si a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral neamortizate, apartinând agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;

12. măsuri de unificare a activitătii de transport titei si produse petroliere prin conducte si de instituire a drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public cu capital de stat;

13. măsuri pentru recuperarea unor creante ale furnizorilor de utilităti din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;

14. măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice;

15. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor si organismelor pentru evaluarea conformitătii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2002;

16. proceduri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de actiuni ale societătilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;

17. constituirea si utilizarea eficientă a veniturilor cu destinatie specială în sectorul energetic;

18. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;

19. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalatiilor si know-how care se importă pentru realizarea investitiei “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”;

20. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu completările ulterioare;

21. trecerea unui teren din domeniul public al statului si administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias;

22. autorizarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societătii Comerciale “Melana IV” - S.A. Săvinesti;

23. măsuri pentru privatizarea unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului aflate în dificultate;

24. reglementări privind transferul fără plată al unor pachete de actiuni din proprietatea statului si administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale locale;

25. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislatia comunitară;

26. amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

27. organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Interventii si Salvare Navală - ARISN;

28. trecerea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Constanta-Sud si a Zonei Libere Basarabi” si a Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Sulina” la Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta;

29. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2001;

30. măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

31. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003;

32. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

III. Agricultură:

1. organizarea activitătii veterinare;

2. constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole;

3. reglementări privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere;

4. înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare;

5. modificarea si completarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

IV. Administratia publică centrală si locală:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare, referitoare la Autoritatea Natională de Control;

2. măsuri privind integrarea socială a străinilor care beneficiază de protectie în România;

3. modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;

4. organizarea activitătii de consultantă juridică în administratia publică;

5. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

6. modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 285/2003;

8. modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală.

V. Sănătate, solidaritate socială si familie:

1. modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările ulterioare;

2. modificarea si completarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările ulterioare;

3. măsuri pentru îmbunătătirea activitătii medicale în unitătile sanitare aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

4. modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;

5. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările si completările ulterioare;

6. măsuri pentru stimularea personalului de specialitate medico-sanitar care îsi desfăsoară activitatea în localităti cu conditii grele din mediul rural si în localităti cu acoperire deficitară;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare.

VI. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003;

2. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare;

3. acordarea unor drepturi de transport personalului civil din armată;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare;

5. acordarea de facilităti fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicatii si informatică ale NATO în România;

6. compensarea unor datorii ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. către Ministerul Administratiei si Internelor.

VII. Educatie si cercetare:

- modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului si Camerei Deputatilor, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate si depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 559.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului  de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 872.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, precum si al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, cu defalcarea pe trimestre, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,copyrightdsc.net

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.466.

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 august 2003 si la Zagreb la 3 septembrie 2003 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 august 2003 si la Zagreb la 3 septembrie 2003 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservării biodiversitătii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 47/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii,

pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.468.

 

ANEXĂ1)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Către

Domnul Anand K. Seth

director de tară, Europa Centrală si de Sud

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Data: 21 august 2003

Tema: Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitătii globale de mediu (FGM) pentru Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii”

(WBTF 22499-RO)

 

Stimate domn,

În timpul misiunii de supervizare a Proiectului, desfăsurată în perioada 14-28 octombrie 2003, au fost revizuite planul de achizitii si planurile financiare pentru următoarea perioadă de implementare. În data de 10 februarie 2003 Banca a aprobat planul de achizitii revizuit.

Devalorizarea DST fată de dolar a diminuat fondurile disponibile cu aproximativ 140.000 dolari S.U.A. din suma initial prevăzută de 5,5 milioane dolari S.U.A.

În acest sens Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului a propus alocarea sumelor de la categoria nealocate si realocarea sumelor între categoriile de cheltuieli, după cum se specifică în anexa la prezenta scrisoare.

Am aprecia dacă ati putea solutiona această problemă în cel mai scurt timp posibil si să ne trimiteti acordul dumneavoastră fată de cele mentionate mai sus.

 

Cu stimă,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din asistenta financiară nerambursabilă FGM

(exprimată în echivalent DST)

% din cheltuieli care urmează a fi finantate

(1) Lucrări

 

1.132.000

70%

(2) Bunuri

 

1.050.000

100% din cheltuielile externe

100% din cheltuielile interne

(cost ex-factory) si 80% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă, seminarii si instruire

988.000

60%

(4) Subgranturi

320.000

100% din sumele trase

(5) Costuri de operare

 

610.000

70%

TOTAL:

4.100.000

 

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ 3 septembrie 2003

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Stimate domnule ministru,

România: Proiectul “Managementul conservării biodiversitătii” (WBTF 22499-RO)

Realocarea sumelor între categoriile de finantare

 

Am primit scrisoarea dumneavoastră datată 21 august 2003, prin care ne solicitati realocarea sumelor între categoriile de finantare ale asistentei financiare nerambursabile. Suntem încântati să răspundem solicitării dumneavoastră.

Prin urmare, Banca realocă sumele în cadrul asistentei financiare nerambursabile, prezentate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă, după cum se prevede în anexa la prezenta scrisoare.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

Cc: Adam Crăciunescu,

secretar de stat

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

Bucuresti, România

Florea Trifoi,

coordonator Proiect

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

Bucuresti, România

Ad Melkert,

director executiv

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din asistenta financiară nerambursabilă FGM

(exprimată în echivalent DST)

% din cheltuieli care urmează a fi finantate

(1) Lucrări

1.132.000

70%

(2) Bunuri

1.050.000

100% din cheltuielile externe

100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) si

80% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă, seminarii si instruire

988.000

60%

(4) Subgranturi

320.000

100% din sumele trase

(5) Costuri de operare

610.000

70%

(6) Nealocate

0

 

TOTAL:

4.100.000

 

           

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea si administrarea unui contingent tarifar la importul în România de zahăr alb originar din Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004 inclusiv, se instituie la importul în România un contingent tarifar de 15.000 tone de zahăr alb (pozitia tarifară 1701 99 10) de origine din Uniunea Europeană, în cadrul căruia se aplică o taxă vamală de 45%.

Art. 2. - Contingentul tarifar prevăzut la art. 1 se administrează de către Ministerul Economiei si Comertului prin ordin al ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministru delegat pentru comert,

Eugen Dijmărescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.469.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1999 privind aprobarea plătii contributiei României la bugetul Programului-cadru V si al Programului-cadru V Euratom, precum si pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.043/1999 privind aprobarea plătii contributiei României la bugetul Programului-cadru V si al Programului-cadru V Euratom, precum si pentru aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 27 decembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei României, pentru perioada cuprinsă între anii 1999-2002 inclusiv, la bugetul Programului-cadru V în domeniul cercetării, dezvoltării si demonstratiilor si al Programului-cadru V de cercetare si activităti de instruire Euratom, denumite în continuare Programul-cadru V si Programul-cadru V Euratom, în cuantum echivalent cu 45.790.156 euro.”

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) în anul 2003, plata diferentelor rezultate din derularea programului în anii anteriori, respectiv echivalentul în lei a 160.156 euro, se suportă din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate acestui minister si cu respectarea prevederilor pct. 2 din anexa nr. III la Decizia nr. 3/1999 a Consiliului de Asociere România - Uniunea Europeană, aprobată prin Ordonanta Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a României la programele Comunitătii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitătile de instruire, aprobată prin Legea nr. 92/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.472.