MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 912         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.473. - Hotărâre pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licentiere referitor la produsele Microsoft

 

1.494. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003

 

1.507. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003

 

1.508. - Hotărâre privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

 

1.509. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

1.512. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

1.513. - Hotărâre privind mandatarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

313. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 37 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, încercarea în vederea omologării si exploatarea supapelor de sigurantă destinate echipării cazanelor si recipientelor sub presiune”

 

332.- Ordin al ministrului economiei si comertului pentru autorizarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei de a emite facturi către beneficiarii proiectelor de investitii finantate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

1.816/331. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul-cadru de licentiere referitor la produsele Microsoft

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se atribuie Secretariatului General al Guvernului competenta de a semna cu Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, partenerul european al Microsoft Ireland Operations Limited, contractul-cadru de licentiere privitor la produsele Microsoft utilizate în administratia publică centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Se împuterniceste Secretariatul General al Guvernului să semneze contractul-cadru pentru o durată de 5 ani, începând cu anul 2004, si să facă plata din bugetul aprobat, prin aplicarea art. 12 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pentru anul 2004, plata contravalorii licentelor se efectuează din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin suplimentarea acestuia din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, inclus în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor disponibiliza la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului sumele cuprinse în bugetele pe anul 2004 pentru plata licentelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 4. - În baza prevederilor acordului de parteneriat strategic semnat între Guvernul României si Microsoft, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Departamentul pentru informatizarea administratiei publice, coordonează activitatea de distribuire a licentelor Microsoft către institutiile publice beneficiare.

Art. 5. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, efectuează activităti de control cu privire la respectarea drepturilor de autor aferente licentelor Microsoft distribuite în baza contractului-cadru de licentiere privitor la produsele Microsoft utilizate în administratia publică centrală.

Art. 6. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei preia si centralizează cererile de licente Microsoft pentru institutiile publice si transmite către Secretariatul General al Guvernului si Microsoft aceste

informatii, în vederea utilizării de către institutiile publice din administratia centrală a ultimelor versiuni ale produselor Microsoft licentiate în baza contractului-cadru de licentiere privitor la produsele Microsoft.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.473.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. III alin. (2) din Legea nr. 500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 si al art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2003 cu suma de 2.559,740 miliarde lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si deficitului sumelor alocate din credite externe pe anul 2003 cu suma de 2.559,740 miliarde lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază pe ordonatori principali de credite, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă diminuarea intrărilor de credite externe pe anul 2003 prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Comertului cu suma de 44.072.390 mii lei si în bugetul Ministerului Justitiei cu suma de 20.000.000 mii lei si majorarea cu aceste sume a intrărilor de credite externe prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2003. Aceste sume nu sunt cuprinse în anexă.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite să introducă modificările prevăzute la art. 1, 2 si 3 în volumul si în structura bugetului de stat si bugetelor sumelor alocate din credite externe, după caz, pe anul 2003.

Art. 5. - Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.494.

 

ANEXĂ

 

1. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - 1.880 miliarde lei

2. Ministerul Sănătătii - 320 miliarde lei

3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 336 miliarde lei

4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - 13,89 miliarde lei

5. Serviciul Român de Informatii - 8 miliarde lei

6. Ministerul Afacerilor Externe - 1,85 miliarde lei

TOTAL: 2.559,74 miliarde lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 24 februarie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Programele de sănătate ce se finantează potrivit alin. (1) se detaliază pe subprograme, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se asigură medicamente si materiale sanitare specifice bolilor cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei în cadrul Programului comunitar de sănătate publică, în limita sumei de 1.049.793.610 mii lei, si în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, în limita sumei de 5.510.782.760 mii lei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.507.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul ajutoarelor pentru încălzirea locuintei prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările ulterioare, se corectează după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 864.000 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 880.001 lei si 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 521.000 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.170.001 lei si 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 380.000 lei;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.460.001 lei si 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 271.000 lei;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.760.001 lei si 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 217.000 lei;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 2.050.001 lei si 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 108.000 lei.

Art. 2. - Nivelul ajutoarelor pentru încălzirea locuintei prevăzut la art. 1 se aplică în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.508.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 11 din Legea zootehniei nr. 72/2002 si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Valoarea totală a subventiilor este de 1.880 miliarde lei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.509.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, cu suma de 5.000.000 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.512.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Vrancea cărora li se alocă sume defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma

1.

Andreiasu

118.000

2.

Bârsesti

330.000

3.

Boghesti

100.000

4.

Bordesti

65.000

5.

Brosteni

65.000

6.

Chiojdeni

155.000

7.

Câmpuricopyrightdsc.net

65.000

8.

Cârligele

270.000

9.

Corbita

40.000

10.

Dumitresti

130.000

11.

Fitionesti

100.000

12.

Garoafa

130.000

13.

Gugesti

100.000

14.

Gura Călitei

40.000

15.

Homocea

65.000

16.

Jitia

65.000

17.

Măicănesti

220.000

18.

Movilita

100.000

19.

Nereju

65.000

20.

Păunesti

175.000

21.

Poiana Cristei

33.000

22.

Pufesti

78.000

23.

Răcoasa

195.000

24.

Reghiu

33.000

25.

Sihlea

65.000

26.

Slobozia Bradului

260.000

27.

Slobozia Ciorăsti

85.000

28.

Tănăsoaia

59.000

29.

Tătăranu

65.000

30.

Tâmboiesti

100.000

31.

Tifesti

78.000

32.

Urechesti

20.000

33.

Valea Sării

65.000

34.

Vidra

65.000

35.

Vintileasca

62.000

36.

Vizantea Livezi

32.000

37.

Vrâncioaia

55.000

38.

Vulturu

143.000

39.

Golesti

32.000

40.

Păulesti

62.000

41.

Ploscuteni

130.000

42.

Popesti

24.000

43.

Adjud

390.000

44.

Mărăsesti

131.000

45.

Panciu

340.000

 

TOTAL:

5.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel International Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire si finantare a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors, si al art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors, în forma negociată în conditiile legii de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si firma Bechtel International Inc., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. să semneze Contractul de proiectare si construire a autostrăzii Brasov-Cluj-Bors cu investitorul selectionat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2003.

Art. 3. - Sumele aferente plătii taxelor vamale pentru importul de echipamente tehnologice, masini si utilaje folosite de antreprenor în vederea derulării contractului prevăzut la art. 1 se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin intermediul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va depune toate diligentele în vederea obtinerii avizelor, permiselor si autorizatiilor necesare pentru derularea contractului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.513.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice C 37 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, încercarea în vederea omologării si exploatarea supapelor de sigurantă destinate echipării cazanelor si recipientelor sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică C 37 N-2003 “Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, încercarea în vederea omologării si exploatarea supapelor de sigurantă destinate echipării cazanelor si recipientelor sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 313.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru autorizarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei de a emite facturi către beneficiarii proiectelor de investitii finantate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

În vederea plătilor aferente evaluării tehnice si avizării, în conditii de respectare a realitătii, regularitătii si legalitătii, precum si monitorizării proiectelor în domeniul eficientei energetice de către Agentia Română pentru Conservarea Energiei,  ca institutie de specialitate la nivel national, cu personalitate juridică, autonomie functională, organizatorică si financiară din subordinea Ministerului Economiei si Comertului,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 578/2002 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitătile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002 si ale Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea încasării taxei de evaluare si avizare a documentatiilor cuprinse în dosarele de deschidere a finantării proiectelor de investitii, prin transfer de la bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic, Agentia Română pentru Conservarea Energiei este autorizată să emită facturi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, către beneficiarii acestor lucrări de investitii.

Art. 2. - În situatia neachitării facturilor de către beneficiarii proiectelor de investitii, Agentia Română pentru Conservarea Energiei este împuternicită să nu procedeze la deschiderea de finantare pentru acordarea transferurilor.

Art. 3. - Directia generală buget, economico-financiară si administrativ si Agentia Română pentru Conservarea Energiei vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 332.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.816/16 decembrie 2003

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 331/12 decembrie 2003

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 578/2002 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul economiei si comertului emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei si comertului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică si termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 6 octombrie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul II pct. 3 lit. b) din anexă, după litera b)3 se introduce litera b)4 cu următorul cuprins:

“b)4 evaluarea tehnică si avizarea, în conditii de respectare a realitătii, regularitătii si legalitătii, precum si monitorizarea proiectelor în domeniul eficientei energetice, prevăzute la lit. b)1 si b)2, de către Agentia Română pentru Conservarea Energiei, ca institutie de specialitate la nivel national, cu personalitate juridică, autonomie functională, organizatorică si financiară din subordinea Ministerului Economiei si Comertului.”

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu