MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 913         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

541. - Lege pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

854. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

546. - Lege pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul  Vaslui

 

859. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul Vaslui

 

852. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

853. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.492. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

1.498. - Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

1.499. - Hotărâre pentru aprobarea Listei unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică după cum urmează:copyrightdsc.net

1. Articolul 296 va avea următorul cuprins:

“Art. 296. - (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2006 se probează cu carnetul de muncă.

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2006 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanta judecătorească competentă să solutioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenta raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care păstrează si completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod esalonat, până la data de 30 iunie 2007, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncă care detin carnetele de muncă ale salariatilor le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.”

2. Alineatul (3) al articolului 298 va avea următorul cuprins:

“(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abrogă dispozitiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu modificările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 541.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 854.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul Vaslui

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Ibănesti, judetul Vaslui, având în componentă satele Ibănesti, Mânzati si Putu Olarului, prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Ibănesti se stabileste în satul Ibănesti.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Alexandru Vlahută are în componentă satele:

Alexandru Vlahută, Buda, Ghicani si Morăreni.

(2) Resedinta comunei Alexandru Vlahută rămâne în satul Alexandru Vlahută.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Ibănesti, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect în conditiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ibănesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vaslui si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Vaslui si Consiliul Local al Comunei Alexandru Vlahută, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Alexandru Vlahută între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Ibănesti se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003, pe ansamblul judetului Vaslui.

(3) Bugetul comunei Ibănesti pe anul 2003 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Vaslui.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Alexandru Vlahută si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Ibănesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Alexandru Vlahută functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 546.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul Vaslui, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 859.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru abnegatia si dăruirea dovedite în modernizarea unor spitale din România, pentru îmbunătătirea actului medical, precum si pentru sprjinul acordat perfectionării cadrelor din sistemul sanitar,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor doamnei Lucia Benovici Portmann, fondatoarea si presedinta “Uniunii de Ajutorare a Spitalelor Românesti” din Confederatia Elvetiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 852.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national

de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de apreciere pentru contributia deosebită la dezvoltarea învătământului românesc, pentru întreaga activitate didactică si de cercetare,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar Aurel Ardelean, rector al Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad;

- doamnei profesor universitar Lizica Marioara Mihut, rector al Universitătii “Aurel Vlaicu” din Arad;

- domnului profesor universitar Ion Smedescu, rector al Universitătii Româno-Americane din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 853.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetelor ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul de stat si în bugetele proprii pe anul 2003.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite prevăzuti în anexa mentionată la art. 1 răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.492.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 si 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Programele de sănătate în anul 2004 finantate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se detaliază pe subprograme aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - Alocarea sumelor prevăzute pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatii la nivel national se face pe bază de contracte distincte, încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare care derulează activităti din aceste subprograme, în functie de numărul de bolnavi tratati si costul mediu pe bolnav al tratamentului.

Art. 3. - (1) Contractele încheiate în anul 2003 de către unitătile subordonate Ministerului Sănătătii si de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, acordate bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate, pot fi prelungite în anul următor prin acte aditionale, până la încheierea contractelor de achizitii publice pentru anul 2004, asigurând cantitătile corespunzătoare necesarului lunar si cu suportarea contravalorii acestora din fondurile aprobate pentru anul 2004.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul contractelor pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice acordate în spitale si ambulatoriu.

Art. 4. - Prelungirea în anul 2004 a contractelor încheiate în anul 2003 în cazurile prevăzute la art. 3 se face prin mentiunea ofertei de către furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

Art. 5. - Finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate se efectuează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.498.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.499.

 

ANEXĂ

LISTA

unitătilor sanitare finantate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2003 privind protectia socială a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare si reorganizare

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

 

JUDETUL BACĂU

1.

Spitalul de Pneumoftiziologie Târgu Ocna

 

JUDETUL BOTOSANI

1.

Spitalul Municipal Dorohoi

2.

Spitalul Orăsenesc Săveni

3.

Spitalul Orăsenesc Darabani

4.

Spitalul Comunal Trusesti

 

JUDETUL GIURGIU

1.

Spitalul Judetean Giurgiu

 

JUDETUL HUNEDOARA

1.

Spitalul Judetean Deva

2.

Spitalul Municipal “Dr. A. Simionescu” Hunedoara

3.

Spitalul Orăsenesc Hateg

4.

Spitalul Orăsenesc Uricani

 

JUDETUL OLT

1.

Spitalul Orăsenesc Corabia

2.

Spitalul Orăsenesc Drăgănesti-Olt

 

JUDETUL SĂLAJ

1.

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

2.

Spitalul Orăsenesc Jibou

3.

Spitalul Orăsenesc Cehu Silvaniei

 

JUDETUL VASLUI

1.

Spitalul Comunal “Carol I” Ghermănesti

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

1.

Spitalul Universitar de Stomatologie “Prof. Dr. Dan Theodorescu”