MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 914         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 20 decembrie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.475. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

1.491. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea, în anul 2003, la programul comunitar Fiscalis 2003-2007

 

1.493. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 pentru compensarea pretului medicamentelor acordate cu sau fără contributie personală

 

1.495. - Hotărâre pentru aprobarea decontării unor cheltuieli angajate pentru organizarea si desfăsurarea în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii

 

1.496. - Hotărâre pentru aprobarea finantării, în anul 2004, a unor proiecte aprobate si finantate partial în anul 2003 din fondurile pentru promovarea  imaginii externe a României

 

1.500. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.502. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.506. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea  unei unităti de asistentă socială

 

1.510. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

304. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 1- 2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de abur si de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor si a economizoarelor independente”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. I (1-25) la Hotărârea Guvernului nr. 1.527/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-25)*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - În urma externalizării unor activităti din cadrul unor companii si societăti miniere, care au condus la reducerea personalului acestor unităti, se diminuează suma aprobată Ministerului Economiei si Comertului pentru acordarea veniturilor de completare necesare plătilor compensatorii pentru personalul ce urmează a fi disponibilizat cu 29,250 miliarde lei si se majorează corespunzător suma destinată achitării datoriilor restante reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate.

Art. III. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 1.475.


*) Anexele nr. I (1-25) se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea, în anul 2003, la programul comunitar Fiscalis 2003-2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea, în anul 2003, la programul comunitar Fiscalis 2003-2007, în limita echivalentului în lei al sumei de 35.366,70 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice de la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.93 “Programe comunitare” din anexa nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 pentru compensarea pretului medicamentelor acordate cu sau fără contributie personală

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. III alin. (2) din Legea nr. 500/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, al art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2003, cu suma de 100.000.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 cu suma de 100.000.000 mii lei, la capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente”, pentru compensarea pretului medicamentelor acordate cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente anului 2003.

(2) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii prin Casa Natională de Asigurări Sociale de Sănătate să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în volumul si structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 si să le comunice Ministerului Finantelor Publice în termen de 5 zile.

(4) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr.1.493.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea decontării unor cheltuieli angajate pentru organizarea si desfăsurarea în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 21 din 12 iunie 2003 si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2003 privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă decontarea de către Secretariatul General al Guvernului, în limita sumei de 1,3 miliarde lei, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, a cheltuielilor angajate de Fundatia Culturală “Om Bun” pentru organizarea si desfăsurarea în România a Festivalului de muzică country, cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite ale Americii.

Art. 2. - Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de documente justificative, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.495.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării, în anul 2004, a unor proiecte aprobate si finantate partial în anul 2003 din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d), i) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea, în anul 2004, în limita sumei de 2,8 miliarde lei, a Proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 34 din 9 octombrie 2003, se asigură în anul 2004 prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 2,8 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea, în anul 2004, în limita sumei de 0,76 miliarde lei, a Proiectului “SPORTRIO II”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 35 din 9 octombrie 2003, se asigură în anul 2004 din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, prin Agentia Natională pentru Sport.

Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea, în anul 2004, în limita sumei de 1,22 miliarde lei, a Proiectului “Revista Seine et Danube”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 37 din 9 octombrie 2003, se asigură în anul 2004 prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 1,22 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 4. - (1) Se aprobă finantarea, în anul 2004, în limita sumei de 1,6 miliarde lei a Proiectului “La Pomul Verde - film documentar Avram Goldfaden”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 39 din 14 octombrie 2003, se asigură în anul 2004 prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1,6 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează, în mod corespunzător, bugetele Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele pe anul 2004 ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru cordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.496.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.581/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003.

Art. 2. - Modificările bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.500.


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.copyrightdsc.net

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Rami-Dacia” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2003 fată de anul 2002, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.502.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea unei unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea sumei de 14.989,0 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli cu reparatia, consolidarea si amenajarea clădirii Fundatiei “Solidaritate si Sperantă”, cu sediul în municipiul Iasi, str. Costache Negri nr. 48.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie pe anul 2003.

(2) Suma se acordă pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Iasi la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumei alocate revin Directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Iasi.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine beneficiarului lucrărilor si ordonatorului principal de credite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministru delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.506.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.510.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraude ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunitătii Europene, precum si la bugetele din care fondurile au fost avansate, astfel:

a) bugetul de stat;

b) bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) bugetele fondurilor speciale;

d) bugetul Trezoreriei Statului;

e) bugetele institutiilor publice autonome;

f) bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice;

h) bugetul fondurilor externe nerambursabile;

i) bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti;

j) bugetele institutiilor publice, finantate integral sau partial din bugetele locale, după caz;

k) bugetul împrumuturilor interne si externe, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigură din bugetele locale si care provin din: împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate autoritătilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi externe contractate de autoritătile administratiei publice locale si garantate de stat; împrumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 2. - Procedura de recuperare a creantelor bugetare mentionate la art. 1 cuprinde două etape:

a) constatarea - activitatea de control prin care se stabileste si se individualizează obligatia de plată sub forma unui titlu de creantă;

b) recuperarea propriu-zisă a creantei bugetare, prin plata voluntară, deducerea din declaratiile ulterioare de cheltuieli, prin executare silită sau prin alte modalităti prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Constatarea creantelor bugetare

 

Art. 3. - Obiectul controlului îl constituie verificarea respectării legalitătii si regularitătii în utilizarea si administrarea fondurilor provenite din asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comisia Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, în scopul:

a) identificării neregulilor, gestiunii financiare defectuoase si a fraudelor;

b) stabilirii eventualelor prejudicii;

c) stabilirii persoanelor responsabile de acestea.

Art. 4. - Controlul se declansează în cazurile când există indicii si/sau sesizări din partea structurilor de audit intern si/sau extern, a altor institutii abilitate de lege, precum si a cetătenilor sau mass-media cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor publice, inclusiv asistenta financiară externă nerambursabilă.

Art. 5. - Competenta efectuării controlului o au:

a) organele de inspectie si/sau de control ori alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, potrivit cadrului legal specific acestora;

b) structurile specializate din cadrul autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, inclusiv unitătile teritoriale ale acestora, care au în administrare fonduri provenite din asistentă financiară externă si au asigurat cofinantarea natională, prin compartimentele de specialitate;

c) institutiile abilitate de lege, precum Corpul de Control al Guvernului si organele de urmărire penală, potrivit cadrului legal specific acestora.

Art. 6. - (1) Responsabilitatea instituirii cadrului organizatoric necesar functionării structurilor specializate mentionate la art. 5 lit. b) apartine conducătorului entitătii respective.

(2) Prin decizie, acesta stabileste:

a) componenta nominală a echipei de control;

b) durata controlului, care nu poate depăsi 90 de zile;

c) mandatul privind verificarea confirmării sesizării, stabilirea prejudiciului si a persoanelor responsabile.

(3) Echipa de control comunică structurii supuse verificării data declansării actiunii cu cel putin 5 zile înainte, precizându-se scopul si durata acesteia; controalele declansate ca urmare a unor sesizări nu se comunică.

(4) Personalul din structura controlată, inclusiv beneficiarii asistentei financiare publice, au obligatia de a oferi la termenele stabilite toate datele si documentele solicitate, precum si tot sprijinul necesar pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de control.

(5) Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu complexitatea activitătilor si operatiunilor supuse verificării, valoarea si natura bunurilor, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de operatiuni care să permită tragerea unor concluzii temeinice.

(6) În cazul constatării de prejudicii, controlul se poate extinde asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate măsuri de recuperare a acestora si de tragere la răspundere a persoanelor vinovate, prelungindu-se în mod corespunzător durata de exercitare a controlului, dar nu mai mult de 90 de zile.

(7) Pe parcursul controlului la structura verificată, inclusiv la beneficiarii asistentei financiare de fonduri publice, controlorii au acces, pentru realizarea obiectivelor controlului, la toate datele si documentele, precum si la toate locurile de depozitare si producere a valorilor materiale.

(8) Organele de control pot solicita date, informatii precum si copii ale documentelor certificate pentru conformitate de la persoanele fizice si juridice aflate în legătură cu structura controlată, inclusiv beneficiarii asistentei financiare de fonduri publice, iar acestia au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitată.

(9) Pentru bunurile, serviciile si lucrările executate, rezultate din activităti si operatiuni financiare care fac obiectul controlului si numai în caz de strictă necesitate pentru fundamentarea constatărilor, controlorii pot solicita efectuarea de expertize de specialitate ale persoanelor autorizate.

(10) Cuantumul prejudiciului va fi stabilit de la data la care acesta a fost produs, iar în cazul în care această dată nu poate fi stabilită, de la data la care a fost constatat; creanta bugetară va cuprinde, pe lângă prejudiciu, dobânzile si penalitătile de întârzire datorate de la data producerii/constatării prejudiciului, calculate conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creantelor bugetare.

(11) În urma efectuării controlului se întocmeste procesul-verbal de control, care trebuie să contină:

a) datele de identificare a organelor de control si a persoanelor responsabile din structura controlată, sediul acesteia si locurile unde s-a desfăsurat controlul;

b) descrierea contextului în care s-au produs neregulile/frauda, actele normative încălcate, creanta bugetară, cu defalcarea acesteia pe bugetele afectate, inclusiv fondurile europene, precum si persoanele răspunzătoare;

c) conturile bancare unde urmează a fi recuperate creantele bugetare;

d) întregul material probant care a condus la stabilirea constatărilor se constituie ca anexe.

(12) Procesul-verbal de control se transmite structurii controlate pentru aducere la cunostintă, semnare si formulare a eventualelor observatii; actul de control este titlu de creantă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003.

(13) Procesul-verbal de control, astfel întocmit, se transmite conducătorului entitătii care a dispus controlul, iar în cazul constatării prejudiciului acesta va dispune înregistrarea în contabilitate a creantei bugetare si va initia măsurile de recuperare a acesteia.

 

CAPITOLUL III

Recuperarea creantelor bugetare

 

Art. 7. - Conducătorul entitătii care a ordonat controlul va dispune transmiterea înstiintării de plată către debitor, care are obligatia de a înregistra în contabilitate sumele datorate si, în termen de 15 zile de la data comunicării, să plătească obligatiile sau să facă dovada stingerii acestora;

în caz contrar, după împlinirea acestui termen, titlul de creantă devine titlu executoriu.

Art. 8. - Contestarea obligatiei de plată a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă se face potrivit procedurii reglementate de legislatia în vigoare privind contestarea obligatiilor de plată a creantelor bugetare.

Art. 9. - Pentru creantele bugetare reprezentând sumele provenind din asistenta financiară nerambursabilă si/sau din cofinantarea aferentă utilizate necorespunzător, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, accesoriile acestora, precum si costurile bancare, se aplică în mod corespunzător procedura de colectare prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ori de Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 358/2003, după caz, precum si de normele metodologice date în aplicarea acestora.

Art. 10. - Sunt abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită organele sau compartimentele de specialitate ale autoritătilor publice centrale sau unitătile teritoriale ale acestora, ale autoritătilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate să administreze bugetele prevăzute la art. 1, după caz, denumite în cuprinsul actelor normative precizate la art. 9 organe de executare.

Art. 11. - În cazul neachitării în termenul prevăzut la art. 7 a creantelor bugetare de către debitor, entitatea care a efectuat controlul va transmite titlul executoriu organelor de executare competente.

Art. 12. - Organele de control abilitate de lege să constate si să stabilească creantele bugetare pot dispune, în procedura administrativă, prin decizie motivată, poprirea asigurătorie asupra veniturilor si/sau sechestrul asigurător asupra bunurilor debitorului, care vor fi duse la îndeplinire de către organele prevăzute la art. 10.

Art. 13. - Executarea silită a creantelor bugetare se efectuează numai în temeiul unui titlu executoriu, potrivit legii.

Art. 14. - Cheltuielile de orice fel determinate de efectuarea procedurii de executare silită si de ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii sunt avansate de autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale ori alte institutii publice abilitate să administreze bugetele prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, care au început procedura de executare silită, din bugetul acestora.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de abur si de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor si a economizoarelor independente”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de abur si de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor si a economizoarelor independente”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 304.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.