MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 decembrie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

123. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

124. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

125. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate  Române

 

126. - Ordonantă de urgentă privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

1.511. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

Având în vedere faptul că actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar îsi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2003,

luând în considerare necesitatea unificării prevederilor actelor normative care au ca obiect de reglementare salarizarea personalului contractual, precum si a eliminării neconcordantelor existente între anumite prevederi din legislatia privind salarizarea functionarilor publici si dispozitiile Codului muncii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În anul 2004 se asigură o crestere salarială, corelată cu evolutia estimată a indicelui preturilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel:

a) 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, fată de nivelul din 31 decembrie 2003;

b) 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, fată de nivelul din 30 septembrie 2004.

 

CAPITOLUL I

Reglementări privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar

 

SECTIUNEA 1

Majorarea indemnizatiilor lunare si a salariilor de bază

 

Art. 2. - (1) Salariile de bază prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, la limita minimă si la limita maximă, se majorează cu 6% fată de nivelul din 31 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, si cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, fată de nivelul din 30 septembrie 2004.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul functiilor pentru care în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, este prevăzut un singur nivel de salarizare.

Art. 3. - Majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 fată de nivelul din 31 decembrie 2003 si cu 6% în luna octombrie 2004 fată de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător si celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează:

a) indemnizatiilor lunare ale persoanelor care ocupă functii de demnitate publică alese si numite, precum si ale celor care ocupă functii asimilate cu functii de demnitate publică, prevăzute în anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003;

b) salariilor de bază ale personalului salarizat conform anexelor la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2002, aprobată prin Legea nr. 166/2003;

c) indemnizatiilor controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186/2002, aprobată prin Legea nr. 195/2003;

d) indemnizatiilor si sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003;

e) valorilor de referintă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare, valorilor de referintă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizatiilor magistratilor potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, pentru stabilirea soldelor de functie si de grad ale personalului militar potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2002, aprobată prin Legea nr. 89/2003, precum si a salariilor politistilor pentru functia îndeplinită si pentru gradul profesional detinut, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003;

f) valorilor coeficientilor de multiplicare 1,000, pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului bugetar din învătământ, prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003. Salariile de bază corespunzătoare functiei de profesor universitar se vor determina în anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 si a coeficientilor de multiplicare, aprobate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003.

Art. 4. - Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, vor fi majorate cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, fată de nivelul din 31 decembrie 2003, si cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, fată de nivelul din 30 septembrie 2004.

Art. 5. - La institutiile si unitătile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură si din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în conditiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. - (1) În anul 2004, personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2003, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2004.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2004.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alte reglementări

 

Art. 7. - (1) Promovarea personalului contractual în anul 2004, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu exceptia cazurilor mentionate în legi speciale si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 8. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. - În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajateprin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior.

Art. 10. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază decalcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe functii de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total stabilit în conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care detin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de executie, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică corespunzător si personalului militar salarizat în baza Legii nr. 138/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunară ca unică formă de remunerare a activitătii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de functii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitătile subordonate, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo undenu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 12. - Personalul didactic auxiliar din unitătile de învătământ preuniversitar si din cadrul unitătilor conexe, respectiv centre si cabinete de asistentă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete scolare, casa corpului didactic, cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor si elevilor, precum si personalul din învătământ, altul decât cel prevăzut în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, beneficiază în continuare de o crestere a salariilor de bază cu 5%, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002, apro- bată prin Legea nr. 417/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002, aprobată prin Legea nr. 547/2002.

Art. 13. - (1) Sporul de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum si personalului contractual din institutiile si autoritătile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. - Personalul contractual beneficiază si de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 15. - Pentru militarii angajati pe bază de contract soldele de functie se stabilesc în continuare potrivit legii, pe baza coeficientilor de ierarhizare, de minimum 1,30 si de maximum 1,45.

Art. 16. - Se completează capitolul III “Functii specifice unor ministere” din anexa nr. I b “Administratia publică centrală de specialitate” la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou punct, punctul 5, după cum urmează:

“5. MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile descentralizate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază - lei -

minim

Maxim

 

 

 

1.01.2004

1.10.2004

1.01.2004

1.10.2004

1.

Asistent-sef

SSD

3.286.000

3.484.000

7.102.000

7.529.000

2.

Asistent-sef

M

3.000.000

3.180.000

5.708.000

6.051.000”

 

Art. 17. - (1) Se completează capitolul I pozitia 1 din anexa nr IV/3b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 4.517.000 lei si la limita maximă de 9.202.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2.

(2) Se completează capitolul II pozitia 1 din anexa nr. IV/3b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 3.107.000 lei si la limita maximă de 7.219.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2.

(3) Se completează capitolul B lit. d) pozitia 1.2

“Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităti suplimentare functiei de bază, care fac parte din salariul de bază, din anexa nr. VI/2b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou nr. crt. 3 cu următorul cuprins:

“3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic, care vor avea o indemnizatie de conducere în procente din salariul de bază, la limita maximă de până la 15%.”

Art. 18. - (1) Se completează capitolul II din anexa nr. IV/5 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu pozitia I expert sportiv gradul I A cu salariul de bază la limita minimă de 3.572.000 lei si la limita maximă de 6.916.000 lei. Pentru functiile de antrenor categoria I-V, expert sportiv gradul I-II si referent sportiv gradul III-IV, salariile de bază la limita minimă si maximă vor fi cele stabilite pentru functiile de antrenor categoria I-V poz. 222-226 din anexa nr. III b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003.

(2) Se completează anexa nr. III b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu functia de restaurator cu studii superioare, pozitiile 209 până la 212, cu functia de restaurator cu studii superioare de scurtă durată, pozitiile 213 până la 216, si cu functiile de restaurator si custode sală cu studii medii, pozitiile 217 până la 220.

Functia de mânuitor carte cu studii M/G se va introduce în anexa nr. III b la pozitia cu numărul 228 si va avea coeficientul de multiplicare pentru limita minimă de 1,681 si pentru limita maximă de 1,877.

Art. 19. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în functii de executie sau de conducere este considerată muncă suplimentară si se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

 

CAPITOLUL II

Reglementări privind salarizarea functionarilor publici

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 20. - Dispozitiile prezentului capitol se aplică functionarilor publici din autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 21. - (1) Salariile de bază pentru functiile publice prevăzute pentru luna octombrie 2003 în anexele I-IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, se majorează după cum urmează: a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004 fată de nivelul din 31 decembrie 2003;

b) cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 fată de nivelul din 30 septembrie 2004.

(2) Salariile de bază individuale ale functionarilor publici care în luna decembrie 2003 aveau niveluri mai mari decât cele stabilite în anexele nr. I-IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, se majorează la fel ca salariile de bază prevăzute la alin. (1).copyrightdsc.net

Art. 22. - (1) Pentru functionarii publici care ocupă o functie publică de conducere, salariul de bază este cel corespunzător functiei publice de executie detinute înainte de reîncadrare, la care se adaugă o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de bază si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază, diferentiată în raport cu răspunderea functiei publice de conducere.

(2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea în functia publică de conducere de către ordonatorul de credite si este stabilită în procent fix din salariul de bază corespunzător functiei publice de executie detinute înainte de reîncadrare, cu exceptia functiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, ale căror salarii de bază cuprind si indemnizatia de conducere.

(3) Indemnizatia de conducere se acordă si functionarilor publici de executie din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al functionarului public, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al institutiei, stabilită de ordonatorul de credite în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 23. - (1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu si pentru unitătile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atributiilor autoritătii sau institutiei publice.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numărul maxim de posturi, precum si în structura acestora, aprobate potrivit legii.

Art. 24. - Monitorizarea si controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizează de către Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii si de către Agentia Natională a Functionarilor Publici pentru functiile publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Elementele sistemului de salarizare

 

Art. 25. - (1) Sistemul de salarizare a functionarilor publici are în vedere următoarele:

a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici;

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase si grade;

c) salarizarea functionarilor publici în raport cu activitatea depusă si cu importanta acesteia.

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Salarii de bază

Art. 26. - (1) Salariile de bază se stabilesc în mod diferentiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste si motivate în sistem de carieră, în raport cu natura competentelor, cu activitatea desfăsurată si cu importanta ei, corespunzător cerintelor categoriei, clasei si gradului functiei publice, prevăzute de Ordonanta de urgentă nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003.

(2) Pentru functiile publice cu acelasi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de bază se diferentiază în raport cu răspunderea si importanta socială a domeniului de activitate, cu prioritătile de dezvoltare sau de crestere a calitătii serviciilor în anumite domenii, precum si cu necesitătile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activităti.

(3) Salariile de bază se diferentiază si în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.

(4) Functionarii publici numiti în functii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizati prin asimilare cu functiile publice prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003. Stabilirea asimilării functiilor publice si a salariului pentru functionarii publici care sunt numiti în functii publice specifice se face prin actul administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 27. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare functiilor publice, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda functionarilor publici încadrati pe functii publice de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total al functiilor publice stabilit în conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de functii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile publice de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Functionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în perioada anterioară. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup sau se modifică raporturile de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui începând cu data de întîi a lunii următoare altor functionari publici care detin functii publice de aceeasi categorie, pe perioada rămasă.

(3) Pot beneficia de salarii de merit functionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar si cei a căror sanctiune a fost radiată de drept, potrivit legii.

(4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea functiei prin promovare, salariul de merit acordat se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(5) Pentru functionarii publici nou-angajati salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(6) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 28. - (1) Încadrarea pe o functie publică de executie sau de conducere se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În anul 2004, pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrati functionari publici de executie si care devin temporar vacante, în conditiile prevăzute de art. 87 si 88 din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute de fisa postului, dar numai în situatia în care în corpul de rezervă nu există functionari publici care să îndeplinească conditiile prevăzute de fisa postului.

(4) Promovarea, în conditiile legii, a persoanelor încadrate în functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii la nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(5) Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe functia si clasa corespunzătoare studiilor absolvite, asigurându-se o crestere de până la 20% a salariului de bază avut.

Stabilirea gradului profesional corespunzător noii clase se face prin aplicarea criteriilor privind reîncadrarea stabilite de Agentia Natională a Functionarilor Publici, dar nu mai mult de gradul profesional principal, după obtinerea avizului prevăzut de art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub nivelul prevăzut în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 220/2003, pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de bază de la acest nivel, iar gradul profesional va fi de asistent.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sporuri

 

Art. 29. - (1) Functionarii publici beneficiază, la functia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

 

Transe de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 ani

20%

peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la transa respectivă.

Art. 30. - Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul noptii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 31. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de functionarii publici încadrati în functii publice de executie, de conducere sau din categoria înaltilor functionari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de rapaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea functionarului public, în conditiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se potplăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

Art. 32. - Functionarii publici care posedă titlul stiintific de “doctor” beneficiază de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de bază, dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv.

Art. 33. - (1) Sporul de confidentialitate se acordă functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ, Institutiei Avocatul Poporului si Curtii Constitutionale, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare.

(2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Premii

 

Art. 34. - (1) Ordonatorii de credite vor acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în statul de functii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu sala- riile aferente functiilor publice avizate, în conditiile legii, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorul principal de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 35. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, functionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăsurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Plata premiului anual se va face pentru toti functionarii publici începând cu luna ianuarie a anului următor.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul functionarilor publici care în cursul anului au fost sanctionati disciplinar.

Art. 36. - (1) Autoritătile si institutiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau să aplice si să încaseze penalităti pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă, conditiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul consultativ al organizatiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Alte drepturi

 

Art. 37. - Pe perioada în care functionarii publici sunttrimisi în delegare în alte localităti decât cea în care îsi desfăsoară activitatea, autoritătile sau institutiile publice le acordă indemnizatii de delegare si le decontează cheltuielile de transport si de cazare, în conditiile stabilite pentru personalul din institutiile publice.

Art. 38. - (1) Functionarii publici numiti temporar într-o functie publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc, pe lângă salariul de bază al functiei de executie în care sunt încadrati, si indemnizatia corespunzătoare functiei publice de conducere pe care o preiau.

(2) Functionarii publici pot fi numiti temporar într-o functie publică de conducere, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic.

Art. 39. - (1) Pe durata delegării, detasării sau mutării temporare într-o altă activitate functionarii publici în cauză îsi păstrează categoria, functia, clasa si gradul profesional avute anterior.

(2) Când detasarea sau mutarea temporară în altă activitate se face pe o functie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, functionarii publici detasati sau trecuti temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în conditiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detasării sau mutării temporare în altă activitate functionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) si (2), si celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau institutia publică respectivă.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detasării sau mutării temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea, institutia publică sau unitatea unde functionarul public respectiv îsi desfăsoară activitatea.

Art. 40. - (1) Functionarul public mutat, în cadrul aceleiasi autorităti, institutii publice sau unităti, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, în conditiile legii.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si functionarii publici care solicită să fie transferati în altă unitate situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mentiune.

(4) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau institutia publică la care se face transferul.

Art. 41. - (1) La încadrarea într-o autoritate, institutie publică sau unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor functionarii publici beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător functiei de debutant în care urmează să fie încadrati.

(2) Indemnizatia de instalare poate fi egală cu douăsalarii de bază pentru acele localităti unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitătilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, după consultarea organizatiilor sindicale din administratia publică.

(3) Functionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 42. - (1) Functionarii publici care îsi continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autoritătii sau institutiei publice apreciază că studiile sunt utile autoritătii sau institutiei publice în care functionarul public îsi desfăsoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător functiei îndeplinite si, după caz, sporul de vechime.

(2) Functionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfectionare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, si primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau institutia publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, acestia vor restitui autoritătii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfectionare, proportional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum si celelalte drepturi acordate, pe aceeasi perioadă, de autoritatea sau institutia publică trimitătoare, cu exceptia cazului în care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică si în situatia prevăzută la alin. (1).

(3) În afara concediului de odihnă, functionarii publici au dreptul, în conditiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria functionarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul sotului sau al unei rude ori afin până la gradul III inclusiv al functionarului public - 3 zile lucrătoare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale si comune

 

Art. 43. - (1) Personalul institutiilor si autoritătilor care se reorganizează sau îsi schimbă raporturile de subordonare conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare, îsi mentine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare, la care se aplică cresterile salariale prevăzute la art. 1.

(2) În cazul în care salariul de bază majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2004 si cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 se situează sub salariul de bază minim brut pe tară, se acordă salariul de bază minim brut pe tară.

Art. 44. - Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonantă de urgentă, salarizat potrivit legilor speciale, altele decât cele prevăzute la art. 3, va beneficia de cresteri salariale în anul 2004 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 46. - (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă si la alte concedii, în conditiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, si sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârsitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă sau de serviciu în cazul functionarilor publici.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 47. - Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice si numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în acelasi cuantum si în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare si numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 48. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum si modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentială, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului si Consiliul Concurentei.

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveste calitatea posturilor se aplică corespunzător si ordonatorilor principali de credite din administratia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, iar pentru functiile publice numai cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică pentru functiile publice numai în limita posturilor prevăzute în Planul de ocupare a functiilor publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 49. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă de actul de stabilire a salariului.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, după caz, instantei judecătoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

Art. 50. - (1) Salariile de bază, soldele si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază, soldele si indemnizatiile lunare calculate pentru prima etapă si a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea salariatilor.

Art. 51. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se întregesc cu dispozitiile din cuprinsul actelor normative speciale care reglementează salarizarea si alte drepturi pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 52. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.

Art. 53. - Începând cu anul 2005 cresterile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ca urmare a evolutiei prognozate a indicelui preturilor de consum, pot fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În vederea diminuării impactului social al concedierilor colective determinate de privatizarea unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, finalizării procesului de privatizare si restructurare a acestora si necesitătii acordării măsurilor de protectie socială persoanelor disponibilizate prin concedierile colective si în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2004, similar cu cele acordate până la 31 decembrie 2003, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerea contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.”

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul National de Statistică.”

3. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Plătile compensatorii din contractele colective de muncă pot fi acordate lunar, indiferent de prevederile din respectivele contracte, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.”

4. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2004, comunicat de Institutul National de Statistică.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivelor privind îmbunătătirea eficientei retelei feroviare si integrarea acesteia într-o piată competitivă, precum si armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitară, se impune completarea imediată a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române printr-un act normativ care preia în totalitate prevederile aplicabile ale Directivei 2001/12/CE,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (7) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licentă în conformitate cu legislatia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, si agentii economici care asigură numai tractiunea;

b) gestionarul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare incluzând si gestionarea sistemelor de control si de sigurantă a infrastructurii; functiile gestionarului de infrastructură de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenti economici;

c) grup international - orice asociatie constituită din cel putin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestatii de transporturi feroviare internationale;

d) serviciu de transport international de marfă – serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel putin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus si/sau descompus si diferitele părti care îl compun pot proveni si pot avea destinatii diferite, cu conditia ca toate vagoanele să treacă cel putin o frontieră.”

2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum si pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează:

a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului national si international, gestionată în concordantă cu prevederile legislatiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar si care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european si preluate în legislatia din România;

b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă si care este gestionată si se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.”

3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Compania natională care gestionează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice în vederea gestionării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri si persoane.

(2) Compania natională care gestionează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării si desfăsurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică închiriată altor persoane juridice.

(3) Închirierea unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitatie publică cu strigare.

(4) Veniturile obtinute din închirierea unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania natională care gestionează infrastructura feroviară în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparatii capitale pe infrastructura feroviară publică interoperabilă.

(5) Conditiile specifice de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si conditiile de închiriere a unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

4. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolul 101 si 102, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Gestionarul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune si controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 102. - Listele sectiilor de circulatie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructură feroviară interoperabilă sau neinteroperabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

5. După alineatul (2) al articolului 15 se introduc alineatele (3)-(7) cu următorul cuprins:

“(3) Accesul la infrastructură si furnizarea de servicii în terminalele si porturile legate de activitătile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport international de marfă si servicii de transport combinat international de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă există alternative viabile în conditii de piată.

(4) Fără a încălca prevederile legale privind concurenta si activitatea institutiilor/autoritătilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiintat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă monitorizează concurenta pe piata de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piata de transport feroviar de marfă.

(5) În cazul în care solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestatie la Consiliul de supraveghere, în conditiile art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003.

(6) Ca urmare a contestatiei primite si, dacă este cazul, din proprie initiativă, Consiliul de supraveghere decide cât mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evolutii nedorite de pe aceste piete, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în conditiile legii, precum si a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) si ale art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003.”

6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Reteaua de transport feroviar de marfă din România care se include în Reteaua transeuropeană de transport feroviar de marfă, precum si porturile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului si constă în următoarele componente:

a) liniile de cale ferată;

b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructură feroviară saturată, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003.

În situatia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respectă, cât mai mult posibil, timpii generali de transport;

c) liniile de acces la infrastructură în terminalele care servesc sau pot să servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către si de la alte locatii si facilităti;

d) liniile de acces la infrastructură spre si dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură.

(2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) si d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată mentionate la alin. (1) lit. a), în functie de valoarea care este mai mare.

(3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat si multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării integrării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european.

(4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aprobă realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite si alocatii de la bugetul de stat.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

Având în vedere faptul că, în cadrul contractului de achizitie a două elicoptere EC 135, destinate acordării asistentei de urgentă, partenerul străin solicită Ministerului Sănătătii ca, până la sfârsitul anului 2003, să comunice datele de identificare a personalului operatorului aerian si operatorilor medicali, care va participa la stagiul de pregătire/instruire finantat de partenerul străin, ce se va derula începând cu primele luni ale anului 2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă modul de operare, functionare si finantare a asistentei de urgentă acordate cu elicopterele achizitionate de Ministerul Sănătătii si repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, reglementat prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Elicopterele prevăzute la art. 1 sunt de interes public national si sunt utilizate în cazul interventiei medicale primare, secundare si transportului sanitar, precum si al personalului medical specializat, necesar la interventii.

Art. 3. - Elicopterele prevăzute la art. 1, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, trec din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviatie, iar predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

Art. 4. - În prezenta ordonantă de urgentă termenii de mai jos au următoarele acceptiuni:

a) operator aerian - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Unitatea Specială de Aviatie, ca persoană juridică autorizată si/sau licentiată, angajată în operarea elicopterelor prevăzute la art. 1;

b) operator medical - Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures si Institutul Clinic Fundeni în cooperare cu Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti, ca unităti sanitare care organizează si răspund de desfăsurarea asistentei medicale acordate prin utilizarea elicopterelor prevăzute la art. 1;

c) interventie primară - interventie de urgentă la locul accidentului, unde se acordă asistentă de urgentă si se efectuează transportul victimei/victimelor la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv;

d) interventie secundară - interventie care se desfăsoară la solicitarea unei unităti sanitare, în vederea transferului unui pacient internat, aflat în stare critică, de la unitatea solicitantă la o altă unitate sanitară, competentă în rezolvarea cazului respectiv, precum si pentru cazurile prevăzute în contractul-cadru de reglementare a conditiilor acordării asistentei medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) asistentă de urgentă - asistentă medicală si/sau tehnică asigurată în cazul în care una sau mai multe persoane se află în pericol imediat în urma unui accident, îmbolnăvire acută sau în cazul în care se află în mediu ostil vietii.

Art. 5. - Asistenta de urgentă se asigură prin structurile specializate organizate în cadrul operatorilor medicali.

Art. 6. - (1) Operatorii medicali au următoarele obligatii:

a) să asigure infrastructura necesară operării si hangarării elicopterelor;

b) să asigure personalul de specialitate pentru acordarea asistentei medicale de urgentă.

(2) Personalul medical care participă la actiunile desfăsurate cu elicopterele prevăzute la art. 1 beneficiază de indemnizatii de zbor, similare cu cele acordate personalului navigant, potrivit legii.

Art. 7. - (1) Fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătii de asistentă medicală si/sau tehnică de urgentă, având ca vehicul elicopterele prevăzute la art. 1, se asigură din:

a) bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si prin bugetul Ministerului Sănătătii;

b) bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru servicii medicale, în cazul interventiilor prevăzute la art. 4 lit. c)-e).

(2) Din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor se asigură fondurile necesare pentru:

a) acoperirea cheltuielilor de operare aeriană pentru minimum 400 de ore de zbor pe an, pentru un elicopter;

b) asigurarea elicopterelor pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse tertilor în urma accidentelor, incidentelor sau a altor evenimente de aviatie;

c) asigurarea CASCO.

(3) Din bugetul Ministerului Sănătătii se asigură fondurile necesare pentru transportul de organe si transportul personalului specializat pentru transplant de organe, precum si pentru realizarea infrastructurii necesare operării si hangarării elicopterului al cărui operator medical este Institutul Clinic Fundeni, în cadrul programelor de sănătate.

(4) În anul 2004 sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) si (3) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului aprobat pentru anul 2004, prin suplimentarea bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Sănătătii.

Art. 8. - Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a elicopterelor care trec din administrarea Ministerului Sănătătii în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Denumirea

Persoana juridică care transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice

Elicopter EC 135

Ministerul Sănătătii -

Spitalul Clinic Judetean

de Urgentă Târgu Mures

Ministerul Administratiei s

Internelor, pentru Unitatea

Specială de Aviatie

 

- 1 elicopter special dotat pentru misiuni  de  salvare  si  asistentă medicală si tehnică de urgentă

- numărul seriei de fabricatie: 328

- anul fabricatiei: 2003

-  valoarea  de  achizitie  (fără

T.V.A.): 3.739.987 euro

Elicopter EC 135

 

Ministerul Sănătătii -

Institutul Clinic Fundeni

 

Ministerul Administratiei si

Internelor, pentru Unitatea

Specială de Aviatie

- 1 elicopter special dotat pentru misiuni  de  salvare  si  asistentă medicală si tehnică de urgentă

- numărul seriei de fabricatie: 334

- anul fabricatiei: 2003

-  valoarea  de  achizitie  (fără

T.V.A.): 3.739.987 euro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Claudiu Seucan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.511.

 

*) Anexa

 

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI PE ANUL 2004

 

Pagina 1

Pagina a 2-a