MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 929         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 decembrie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 432 din 18 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

305. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C4/1- 2003, editia 1 “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

1.009. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinară referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 259/2002

 

1.073. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

 

1.753. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Codului etic al inspectorului de control fiscal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 432

din 18 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată din oficiu în Dosarul nr. 1.125/2003 al Judecătoriei Constanta. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 356 C/2003 având ca obiect, în esentă, aceeasi exceptie, si anume a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 si ale art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată din oficiu de aceeasi instantă de judecată în Dosarul nr. 1.136/2003. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului  nr. 356 C/2003 la Dosarul nr. 355 C/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 92/1992, deoarece aceste prevederi nu contravin dispozitiilor constitutionale si nici celor din reglementările internationale invocate în motivarea exceptiei. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală, pune concluzii de respingere a exceptiei, ca devenită inadmisibilă, ca urmare a modificării si completării acestor dispozitii prin Legea nr. 281/2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierile din 26 iunie 2003 si din 23 iunie 2003, pronuntate în Dosarele nr. 1.125/2003 si nr. 1.136/2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivările exceptiei, având un continut asemănător, instanta de judecată sustine că dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992 sunt neconstitutionale în ce priveste prevederea că procurorii au calitatea de magistrat. În opinia instantei, prevederile art. 23 alin. (4) din Constitutie, în redactarea initială, potrivit cărora arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, trebuie să fie interpretate în raport cu prevederile art. 5 pct. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si tinând seama de hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului în cauza Pantea contra României, care a constatat că procurorii, subordonati ministrului justitiei, nu pot fi considerati magistrati, în sensul art. 5 pct. 3 din Conventie si nu pot dispune arestarea preventivă.

Pe cale de consecintă, instanta apreciază că si dispozitiile art. 136 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, fiind contrare prevederilor art. 23 alin. (4) din Constitutie în interpretarea arătată.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 281/2003, instanta consideră că acestea sunt contrare prevederilor art. 23 alin. (1) si (2) din Constitutie referitoare la libertatea persoanei si la restrângerea acesteia numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege. În opinia instantei de judecată, aceste prevederi constitutionale urmează a fi interpretate în raport cu prevederile art. 5 pct. 1 din Conventia europeană a drepturilor omului care, la lit. c) enumeră cazurile în care o persoană poate fi privată de libertate. Instanta apreciază că existenta unui pericol public care ar rezulta din lăsarea în libertate a inculpatului, fără ca acest pericol să se concretizeze în temerea săvârsirii unei noi infractiuni, nu constituie unul din cazurile prevăzute în Conventie, care să permită atingerea dreptului fundamental la libertate si sigurantă al persoanei.

Referitor la dispozitiile art. 148 alin. 1 lit. b) si f) din Codul de procedură penală, autoarea exceptiei consideră că si acestea sunt contrare prevederilor art. 23 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, care si-a formulat punctul de vedere înainte de revizuirea Constitutiei, arată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 este nefondată, deoarece calitatea de magistrat a procurorului rezultă din ansamblul reglementărilor cuprinse în Constitutie privind autoritatea juecătorească. Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor din Codul de procedură penală, Guvernul arată că, întrucât aceste dispozitii au fost modificate si completate ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Legea nr. 281/2003, exceptia a rămas fără obiect.

Avocatul Poporului, care, de asemenea, si-a formulat punctul de vedere înainte de revizuirea Constitutiei, consideră că prevederile art. 42 din Legea nr. 92/1992 sunt constitutionale. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 136 alin. 2 si ale art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală, arată că, în urma modificării acestor dispozitii prin Legea nr. 281/2003, exceptia a devenit inadmisibilă prin disparitia motivelor de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, ridicate din oficiu de Judecătoria Constanta, îl constituie dispozitiile art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, în partea privitoare la calitatea de magistrat a procurorului, ale art. 136 alin. 2 din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară Legii nr. 281/2003, care prevăd dreptul procurorului de a lua măsura arestării preventive, ale art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedură penală, de asemenea în redactarea anterioară Legii nr. 281/2003, care prevăd că măsura arestării preventive poate fi luată atunci când există pericolul lăsării în libertate a inculpatului, fără să existe temerea săvârsirii de noi infractiuni, precum si ale art. 148 alin. 1 lit. b) si h) din Codul de procedură penală, referitoare la conditiile si cazurile în care se dispune arestarea inculpatului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Potrivit dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, “Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie”. Curtea constată că, în realitate, acest text de lege nu este criticat în sine ci prin raportare la atributiile procurorului în procesul penal.

De altfel, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 92/1992, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, statuând că procurorii au calitatea de magistrat (de exemplu, Decizia nr. 240/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003; Decizia nr. 315/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003; Decizia nr. 344/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 11 februarie 2003).

Curtea constată că prevederile art. 42 din Legea nr. 92/1992 sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public în activitatea judiciară.

II. În ceea ce priveste dispozitiile din Codul de procedură penală, criticate ca fiind de neconstitutionalitate în raport cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea fundamentală, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării sale, dispozitiile art. 23 alin. (4) din Constitutie, la care autoarea exceptiei face trimitere, au fost modificate si completate prin Legea de revizuire a Constitutiei României, nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003. Acest text prevede în prezent că “Arestarera preventivă se dispune de judecător si numai în cursul procesului penal”. Corelativ, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, în acord cu noile prevederi constitutionale, au fost modificate si unele dispozitii ale Codului de procedură penală. Astfel, conform prevederilor art. 136 alin. 5 din Codul de procedură penală, măsura arestării preventive poate fi luată de judecător.

Fată de cele arătate, rezultă că dispozitiile art. 136 alin. 2 din Codul de procedură penală au fost implicit abrogate si, pe cale de consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect, devenind astfel inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 148 alin. 1 lit. b) si h) din Codul de procedură penală, referitoare la conditiile si cazurile în care se dispune arestarea inculpatului, acestea au, în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 281/2003, următorul continut: [...] “b) infractiunea este flagrantă, iar pedeapsa închisorii prevăzute de lege este mai mare de un an; [...] h) inculpatul a săvârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viată alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si există probe certe că lăsarea în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică”. Din comparatia cu textele anterioare, rezultă că a dispărut si sub acest aspect obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, care a devenit astfel inadmisibilă.

În sfârsit, Curtea nu poate retine existenta unei contrarietăti între prevederile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, care prevăd că măsura arestării preventive poate fi luată atunci când inculpatul este recidivist, si dispozitiile constitutionale privind arestarea preventivă, măsură care, astfel cum s-a arătat, în urma revizuirii Constitutiei, se decide numai de judecător.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată din oficiu în Dosarul nr. 1.125/2003 al Judecătoriei Constanta.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 2 si art. 148 alin. 1 lit. b), f) si h) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată, din oficiu, de aceeasi instantă de judecată în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C4/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, si având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C4/1-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 305.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinară referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei  si pădurilor nr. 259/2002

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată;

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

văzând Referatul de aprobare nr. 158.049 din 24 noiembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Norma sanitară veterinară referitoare la finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 259/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Rata de transformare în moneda natională a sumelor în euro specificate în anexa la prezentul ordin va fi cea publicată de Banca Natională a României în ziua emiterii facturii.

Art. III. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 1.009.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru efectuarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontier

 

Nr. crt.

Specificare animale vii

Import si tranzit Tariful în euro/tonă

Export

Tariful*) în euro/tonă

1.

Animale vii

30 euro/transport sub 1 tonă greutate vie si suplimentar 5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus

3,5 euro/transport

2.

Carne refrigerată sau congelată, exclusiv de peste

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 5 euro pentru fiecare tonă în plus

3,5 euro/transport

3.

Peste si produse din pescuit, moluste si crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 la cap. “Produse” si la cap. “Produse si subproduse de origine animală”, sub 1 tonă

30 euro/transport sub 1 tonă

3,5 euro/transport

4.

Peste si produse din pescuit, moluste si crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 la cap. “Produse” si la cap. “Produse si subproduse de origine animală”, până la 100 tone

30 euro/transport plus 1 euro/tonă până la 100 tone inclusiv

3,5 euro/transport

5.

Peste si produse din pescuit, moluste si crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001 la cap. “Produse si subproduse de origine animală”, peste 100 tone

30 euro/transport plus 1 euro/tonă până la 100 tone inclusiv si suplimentar

2,5 euro/tonă pentru ceea ce depăseste 100 tone

3,5 euro/transport

6.

Lapte si produse din lapte

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus

3,5 euro/transport

7.

 

Ouă si produse din ouă

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 2,5 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus

3,5 euro/transport

 

8.

Miere

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 0,5 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus

3,5 euro/transport

 

9.

Alte produse destinate consumului uman si animal, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001, la cap. “Produse” si la cap. “Produse si subproduse de origine animală”

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus

 

3,5 euro/transport

 

10. 

Alte produse si subproduse cu altă destinatie decât consumul uman si animal, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 285/2001

30 euro/transport sub 1 tonă si suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus

3,5 euro/transport

 

NOTĂ:

a) Transporturile care sosesc în acelasi mijloc de transport, având produse grupaj apartinând aceluiasi importator, se vor taxa cu 30 euro/transport si suplimentar pentru fiecare tip de produs corespunzător tabelului de mai sus.

b) Pentru transporturile care au doi sau mai multi importatori se va taxa responsabilul de încărcătură cu 30 euro/transport si, individual, pentru mărfurile fiecărui importator.


*) Aplicabil până la momentul aderării României la Uniunea Europeană.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, si prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. 1B.5.679/2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul interimar al sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică farmaciilor, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2003.

Nr. 1.073.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

 

CAPITOLUL I

Comisiile de acreditare a farmaciilor

 

Art. 1. - În procesul de acreditare a farmaciilor intră numai farmaciile care functionează în circuit deschis si care sunt organizate ca societăti comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

Farmaciile din mediul urban sau rural, organizate ca puncte de lucru ale societătilor comerciale farmaceutice, se acreditează ca orice farmacie conform acelorasi standarde si aceleiasi metodologii.

Art. 2. - Punctele de lucru ale unei farmacii, organizate conform art. 14 alin. (4) si (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, în mediul rural, în localitătile izolate, de către cea mai apropiată farmacie autorizată si care se desfiintează dacă se înregistrează o altă farmacie în localitatea respectivă, nu intră în procesul de acreditare.

Aceste puncte de lucru care nu sunt farmacii pot elibera medicamente cu si fără contributie personală, dacă farmacia care are punctele de lucru în mediul rural este acreditată. Localitătile izolate din mediul rural sunt nominalizate de către casa de asigurări de sănătate judeteană si directia de sănătate publică judeteană, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Acreditarea farmaciei se face de către comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, în functie de judetul în care se află farmacia.

Art. 4. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare CASAOPSNAJ, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumită în continuare CASMTCT, îsi organizează comisii de acreditare proprii pentru a evalua numai farmaciile aflate în contract exclusiv cu CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT.

Art. 5. - Pentru farmaciile care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurări de sănătate sau sunt deja acreditate prin comisiile judetene de acreditare, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, ia în considerare acreditările emise de comisiile judetene de acreditare a farmaciilor si Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene si Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, în caz că doresc să încheie contracte cu farmacii din alt judet, vor lua în considerare acreditările emise de comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, din judetul în care se află farmacia.

Art. 7. - Comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare CJAF, Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare CAFAOPSNAJ, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor din sistemul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumită în continuare CAFASMTCT, sunt înfiintate în baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România si sunt subordonate conform regulamentului propriu Subcomisiei Nationale de Acreditare a Farmaciilor, denumită în continuare SCNAF.

Art. 8. - SCNAF este înfiintată în baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România.

 

CAPITOLUL II

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 9. - În vederea acreditării sunt parcurse următoarele etape:

a) farmacia care doreste acreditarea face o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, adresată CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care furnizează date de structură si se angajează să permită accesul evaluatorilor în toate spatiile acesteia, precum si la toate datele necesare acreditării;

b) CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, desemnează prin dispozitii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, 2 evaluatori care vizitează farmacia pentru a constata în ce măsură aceasta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAF;

c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care are atasată grila de scoruri corespondentă standardelor, completată de către evaluator, conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4, grilă de scor care se depune la Serviciul acreditare al casei de asigurări de sănătate judetene (CASJ), CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT;

d) Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, agregă scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAF si întocmeste fisa de evaluare sintetică aprobată de SCNAF;

e) fisa de evaluare sintetică (primită sub semnătură de la persoana care a elaborat-o), având anexată cererea de acreditare (al cărei număr corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetică), este luată în discutie de către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, care emite certificatul de acreditare a farmaciei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, certificatul de acreditare provizorie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, respectiv notificarea de neacreditare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

f) CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, va răspunde solicitării de acreditare adresate de farmacie, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de evaluare.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea farmaciei

 

Art. 10. - Persoanele desemnate să evalueze farmacia, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinte:

a) sunt angajate ale CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, dar nu pot face parte din serviciul audit al acesteia;

b) nu pot fi decât medici, farmacisti sau asistenti de farmacie;

c) au experientă de minimum 1 an de lucru în sistemul sanitar;

d) nu lucrează, nu sunt actionari si nu fac parte din conducerea vreunei farmacii;

e) se angajează în scris printr-o declaratie de compatibilitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, că îndeplinesc conditiile mentionate si că vor notifica orice situatie de incompatibilitate pentru a se evita conflictele de interese.

Art. 11. - Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corectă si de păstrarea confidentialitătii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.

Art. 12. - Evaluatorii primesc din partea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, unde s-a depus cererea de acreditare de către farmacie, o dispozitie pentru vizită de evaluare a acesteia (anexa nr. 2).

Art. 13. - Vizita de evaluare a farmaciei are următoarele caracteristici:

a) se face după un program stabilit în prealabil cu farmacia;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferintă în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient;

c) are loc numai în zilele lucrătoare;

d) evaluatorii sunt desemnati din cadrul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, de către directorul general al acesteia;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusă de farmacie si completează pe parcursul vizitei o singură grilă de scor corespondentă standardelor, conform scalei de evaluare;

f) reprezentantul legal al farmaciei contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3) care are atasate grilele de scor;

g) orice stersături pe documentele completate în cursul evaluării trebuie semnate de evaluator si de reprezentantul legal al farmaciei pentru a fi luate în considerare;

h) grilele de scor nu contin date de identificare directă a farmaciei (nume, adresă), ci numai un număr care este numărul vizitei de evaluare;

i) Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, tine un registru la care are acces numai seful acestuia si în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numărul vizitei de evaluare aferente;

j) după vizita de evaluare, evaluatorul predă raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnătură, persoanei din cadrul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, desemnată pentru agregarea datelor.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea fisei de evaluare sintetică

 

Art. 14. - Fisa de evaluare sintetică se alcătuieste prin agregarea datelor rezultate în urma vizitei de evaluare.

Art. 15. - Agregarea datelor se organizează la nivelul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT.

Art. 16. - Personalul care efectuează agregarea datelor este desemnat de directorul general al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, este angajat cu normă întreagă la casa de asigurări de sănătate respectivă si a declarat pe propria răspundere că nu lucrează, nu este actionar si nu face parte din conducerea vreunei farmacii.

Art. 17. - Personalul care efectuează agregarea datelor este responsabil de prelucrarea în conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori, sub semnătură.

Persoana desemnată pentru agregarea datelor nu mai îndeplineste nici un fel de alte activităti în cadrul acreditării farmaciilor.

Art. 18. - Agregarea datelor se efectuează conform regulilor de agregare aprobate de SCNAF si puse în aplicare de Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, în urma căreia se întocmeste fisa de evaluare sintetică ce se înaintează sub semnătură CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.

Art. 19. - Persoana care agregă datele va păstra un fisier electronic corespunzător evaluării fiecărei farmacii, având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare, respectiv al fisei de evaluare sintetică; fisierele cu fiecare agregare vor fi păstrate si pe suport hârtie.

Art. 20. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS), respectându-se cerintele de mai jos:

a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;

b) pentru fiecare vizită de evaluare există un fisier separat;

c) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare;

d) personalul care face agregarea datelor este răspunzător pentru păstrarea confidentialitătii datelor si a formatului de agregare, angajându-se în acest sens printr-o declaratie de compatibilitate (anexa nr. 8).

 

CAPITOLUL V

Decizia de acreditare

 

Art. 21. - Decizia de acreditare este ultima etapă a procesului de acreditare. Pe baza acesteia, CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 22. - Decizia de acreditare se ia de către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, în urma analizei fisei de evaluare sintetică, conform regulilor prevăzute la art. 23-37.

Art. 23. - Farmacia se acreditează, primind documentul aferent (anexa nr. 7), dacă la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetică nota obtinută este maximă (5).

Art. 24. - Farmacia se acrediteză provizoriu pe o perioadă de 6 luni, dacă a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5) si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel putin nota 4. 

Art. 25. - La primirea acreditării provizorii reprezentantul legal al farmaciei poate solicita o nouă vizită de evaluare la o dată care nu va depăsi data de expirare a acreditării provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.

Art. 26. - Dacă se constată în urma celei de-a doua vizite de evaluare că farmacia nu a făcut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, farmacia nu se acreditează.

Art. 27. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmată de o altă acreditare provizorie.

Art. 28. - La reevaluarea unei farmacii în perioada de acreditare provizorie, dacă se constată că farmacia nu îndeplineste conditiile de acreditare, acreditarea încetează cu data zilei următoare emiterii notificării de neacreditare.

Art. 29. - Farmacia nu se acreditează în oricare dintre următoarele situatii:

a) dacă farmacia nu a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5);

b) dacă farmacia a obtinut la toate standardele independente nota maximă (5), dar nu a obtinut cel putin nota 4 la fiecare dintre celelalte grupe de standarde (I-VI).

Art. 30. - În cazul în care farmacia nu se acreditează, aceasta primeste o notificare scrisă (anexa nr. 7) din partea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care se comunică motivele neacreditării (standardele neîndeplinite), precum si faptul că farmacia nu poate fi evaluată la cerere mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 31. - Atât deciziile de acreditare, cât si notificările de neacreditare se comunică în scris, în aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurări de sănătate cu care are contract farmacia. Notificarea de neacreditare se aduce la cunostintă farmaciei prin scrisoare recomandată.

Art. 32. - Acreditările, acreditările provizorii si notificările de neacreditare, emise de CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, sunt valabile din ziua următoare datei emiterii acestora si anulează acreditarea curentă sau acreditarea provizorie curentă, emise pentru farmacia respectivă, după caz.

Art. 33. - În vederea luării deciziei de acreditare, CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, urmează procedura de mai jos:

a) ia în discutie fisa de evaluare sintetică care nu are elemente directe de identificare a farmaciei si pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;

b) identifică farmacia pentru care se eliberează certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 34. - Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani, fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 35. - Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni, fără a depăsi termenul de valabilitate a unui document în baza căruia s-a făcut acreditarea.

Art. 36. - În situatia în care există o sesizare scrisă către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care se semnalează că cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este îndeplinit de către farmacie, se face o verificare de către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT (printr-o vizită de evaluare, în termen de 7 zile lucrătoare), desemnându-se alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea initială. Anonimele nu se iau în considerare. În urma noii evaluări, se emite o nouă decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul farmaciei de a primi vizita de evaluare în situatia mentionată mai sus duce la emiterea unei notificări de neacreditare de către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.

Art. 37. - CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, păstrează un dosar pentru fiecare farmacie care a solicitat acreditarea si care contine următoarele documente:

a) cerere;

b) dispozitie pentru vizită de evaluare;

c) raportul de evaluare;

d) grila de scor;

e) fisa de evaluare sintetică;

f) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de Ministerul Sănătătii;

g) copie de pe autorizatia de manipulare a produselor toxice;

h) copie de pe autorizatia de manipulare a produselor stupefiante;

i) copii de pe autorizatiile de liberă practică ale farmacistului-sef, farmacistilor si celuilalt personal de specialitate din farmacie;

j) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.

Art. 38. - Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii numai cu farmacii acreditate; contractul de furnizare de servicii nu poate depăsi durata acreditării.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de contestare

 

Art. 39. - Farmaciile pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emise de CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, la SCNAF.

Contestatiile trimise de farmacii la SCNAF vor fi însotite de o copie a acreditării provizorii, respectiv a notificării de neacreditare.

Art. 40. - SCNAF va lua o decizie ce este definitivă si executorie, care va fi comunicată farmaciei si casei de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; în acest interval SCNAF ia toate măsurile în vederea solutionării contestatiei, inclusiv prin solicitarea altor acte pe care le consideră necesare si investigatii la fata locului.

Art. 41. - Sesizările privind neîndeplinirea unor standarde de către farmaciile acreditate, nesolutionate de către CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, sau de a căror solutionare petitionarul este nemultumit, se adresează SCNAF. Aceasta verifică sesizarea si ia măsurile corespunzătoare conform reglementărilor existente.

Art. 42. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul .............................................................................................., reprezentant legal al farmaciei ................................................................., aflată la adresa: str. .............................................. nr. .............., localitatea ........................................................................, judetul ...................................., codul fiscal ................................, solicit acreditarea farmaciei sus-numite pentru a intra în relatie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului .......................................... .

Declar prin prezenta că în farmacie nu se eliberează fără prescriptie medicală medicamente pentru care reglementările legale în vigoare prevăd această obligatie.

Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorului desemnat de comisia judeteană de acreditare a farmaciilor informatiile si documentele necesare evaluării farmaciei în vederea acreditării, precum si acces liber în spatiile farmaciei.

Farmacia are următoarele spatii ..................................................................................................,

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,

în suprafată totală de ......................... m2.

Farmacia are următoarele puncte de lucru în mediul rural, conform Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Farmacia este condusă de farmacistul-sef ....................................................................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria .................... nr. ........... si are contractul de muncă nr. ............... 1).

În farmacie lucrează următoarele persoane:

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

............................., în functie de ........................, conform Contractului de muncă nr. ...............

Data ............................................ Semnătura ........................................................

 

Domnului presedinte al Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ..................

 

NOTĂ:

Spatiile punctate se completează cu majuscule, iar spatiile libere se barează.


1) Cu exceptia cazului în care farmacistul-sef este unic asociat al societătii comerciale si nu are contract de muncă.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Nr. ......................................................

Data ...................................................

Judetul ...............................................

 

COMISIA JUDETEANĂ DE ACREDITARE A FARMACIILOR

 

DISPOZITIE

pentru vizită de evaluare a farmaciilor pentru acreditare în vederea furnizării de servicii farmaceutice în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Se numeste domnul/doamna ........................................................................................., care se legitimează cu B.I./C.I. seria ................. nr. .............., si domnul/doamna ............................................, care se legitimează cu B.I./C.I. seria ...................... nr. ................, pentru a efectua vizita de evaluare nr. .............. la farmacia ..............................., cu adresa ..............................., la data

...................... . A primit în acest scop grila de scor nr. ................................... .

 

Presedinte,

.................................................................

Am luat la cunostintă.

Evaluator,

................................

Am luat la cunostintă.

Evaluator,

................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................... si subsemnatul/subsemnata ............................, evaluatori ai Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ........................................, desemnati prin Dispozitia de evaluare nr. .............. să efectuăm vizita de evaluare nr. .............., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de ...................., si am completat grila de scor nr. .......,

aferentă dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuată în prezenta farmacistului-sef, domnul/doamna ...................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ..................., atasată prezentului raport.

Farmacist-sef ..............................

Semnătura

Stampila farmaciei

Evaluator ................................................

Semnătura

Evaluator ...................................................

Semnătura

Data ................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SCALĂ DE EVALUARE

pentru acreditarea farmaciilor

 

Cod

Caracter

Interpretare

Scor

L

Logică

da/nu

5/1

C

Cantitativă

90-100%

5

 

 

80-89%

4

 

 

70-79%

3

 

 

60-69%

2

 

 

mai putin de 60%

1

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ...............................................

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Farmacia ........................................, cu adresa: judetul (sectorul) ............................................., localitatea ............................................., str. ................................................ nr. ..., cu Autorizatia de functionare nr. ............................ din ..........................., emisă de ............................., este acreditată până la data de ................................... .

Data .......................................

 

Presedinte

...................................................

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ...............................................

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

Farmacia ......................................, cu adresa: judetul (sectorul) ....................................,

localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ............,

cu Autorizatia de functionare nr. ............... din ........................, emisă de ..............................,

este acreditată provizoriu până la data de ............................. .

Data .......................................

 

Presedinte

...................................................

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ...............................................

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

Comisia judeteană de acreditare a farmaciilor a analizat fisa de evaluare sintetică, aferentă vizitei de evaluare nr. ..........................., încheiat în urma vizitei de evaluare efectuate la data de .................. la farmacia ..........................., cu adresa ..........................., având ca reprezentant legal pe ..................... si ca farmacist-sef pe .............................., si a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că farmacia nu a îndeplinit în măsura adecvată standardele pentru acreditare, după cum urmează1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostintă farmaciei prin scrisoare recomandată si casei de asigurări de sănătate printr-o adresă. Farmacia poate face contestatie împotriva prezentei notificări de neacreditare la Subcomisia Natională de Acreditare a Farmaciilor, mentionând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. Farmacia poate fi evaluată la cerere, după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări de neacreditare.

 

Presedintele Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ........................................, ..................................................................

Data .......................................

 


1) Se mentionează standardele sau grupele de standarde neîndeplinite de farmacie.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI .......................................

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

 

Subsemnatul ......................................................................., angajat al Casei de Asigurări de Sănătate a Judetului ............................................, propus ca evaluator pentru acreditarea farmaciilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, declar că nu am rude sau afini care au părti sociale sau lucrează ori fac parte din conducerea unor farmacii cu circuit deschis,  distribuitori/producători de medicamente si materiale sanitare, precum si distribuitori/producători de produse parafarmaceutice si, de asemenea, că nici eu nu am părti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor farmacii cu circuit deschis, distribuitori/producători de medicamente si materiale sanitare, precum si distribuitori/producători de produse parafarmaceutice. Mă oblig să solicit încetarea calitătii de evaluator pentru acreditarea farmaciilor în cazul în care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfăcute.

 

.....................................................

Data ..............................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Codului etic al inspectorului de control fiscal

 

În baza prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea îmbunătătirii relatiei dintre contribuabili si autoritatea fiscală,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Codul etic al inspectorului de control fiscal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală de revizie fiscală si de metodologie si proceduri pentru control, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2003.

Nr. 1.753.

 

ANEXĂ

 

CODUL ETI

al inspectorului de control fiscal

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Codul etic al inspectorului de control fiscal stabileste norme etice pentru inspectorii de control fiscal care îsi desfăsoară activitatea în Ministerul Finantelor Publice si în unitătile sale subordonate si formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către toti inspectorii de control fiscal în vederea cresterii încrederii în autoritatea fiscală si a prestigiului controlului fiscal.

Normele etice stabilite în prezentul cod pornesc de la rolul si functiile inspectorului de control fiscal în administratia fiscală, precum si de la individualizarea functiei inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ:

- aptitudini profesional-intelectuale dobândite prin pregătire si instruire profesională;

- acceptarea unui cod comun de valori etice, promovat de autoritatea fiscală;

- acceptarea existentei unei îndatoriri fată de societate.

Inspectorul de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitătile sale subordonate actionează conform prevederilor Constitutiei, Statutului functionarilor publici, regulamentului de organizare si functionare a unitătii din care face parte si celorlalte dispozitii legale care reglementează activitatea de control fiscal.

Codul etic al inspectorului de control fiscal se aplică la nivelul tuturor structurilor de control fiscal, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru toti inspectorii de control fiscal.

Prin prezentul cod se urmăresc asigurarea unor servicii de calitate si informarea contribuabililor asupra regulilor etice ale activitătii de control, de a căror respectare sunt îndreptătiti să beneficieze în relatiile cu autoritatea controlului fiscal.

Codul etic al inspectorului de control fiscal încurajează contribuabilul să contribuie activ la derularea activitătii de control.

 

CAPITOLUL II

Obiectiv

 

Obiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal îl reprezintă desfăsurarea la cele mai înalte standarde de profesionalism a activitătii de control fiscal. Atingerea acestui obiectiv impune îndeplinirea a trei cerinte de bază.

Credibilitatea

Societatea îsi manifestă nevoia de credibilitate în controlul fiscal ca justificare a participării fiecărui membru al societătii la formarea resurselor financiare ale bugetului de stat.

Existenta unui cadru etic pe care trebuie să-l respecte inspectorul de control fiscal constituie o garantie a cresterii încrederii contribuabilului în controlul fiscal.

Profesionalism

Exercitarea functiei de inspector de control fiscal este efectuată de persoane ale căror capacităti intelectuale si experientă dobândite prin pregătire le asigură competenta necesară activitătii de control fiscal.

Calitatea serviciilor

Societatea în general si contribuabilii în special solicită efectuarea controlului fiscal la cele mai înalte cote de calitate si standarde de performantă, astfel încât să se asigure atât realizarea functiei de control fiscal, cât si derularea nestingherită a activitătii contribuabilului pe perioada controlului.

 

CAPITOLUL III

Principii fundamentale

 

Pe întreaga durată a controlului fiscal inspectorii de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate în relatiile cu contribuabilii si cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atributiilor de serviciu.

În scopul atingerii obiectivului controlului fiscal, persoanele care exercită această functie trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

1. integritatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal îsi vor exercita functia cu onestitate, bună-credintă si responsabilitate, respectând legea si actionând în conformitate cu prevederile legale si cu cerintele functiei; nu vor lua parte, cu bună stiintă, la nici o activitate ilegală si nu se vor angaja în acte care să discrediteze functia de inspector de control fiscal;

2. obiectivitatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal tratează toate situatiile cu care se confruntă în activitatea lor conform stării de fapt fără influente externe.

Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) să dovedească onestitate în îndeplinirea tuturor atributiilor de serviciu;

b) să fie obiectivi în efectuarea constatărilor si în stabilirea măsurilor luate ori propuse;

c) să evite ideile preconcepute si părtinirea;

d) să nu se lase influentati în luarea deciziilor de oferte din partea contribuabililor incompatibile cu integritatea si obiectivitatea;

e) să respingă si să informeze superiorii despre orice acte de coruptie, fapte sau actiuni ilegale;

f) să nu folosească pozitia lor de functionar public în interese particulare;

g) să nu conditioneze îndeplinirea corectă a atributiilor de serviciu de obtinerea unor recompense din partea contribuabilului;

h) să nu solicite, să nu primească sau să accepte cadouri, împrumuturi si orice alte valori ori servicii, în

legătură cu îndeplinirea atributiilor de serviciu;

i) să nu se implice în activităti sau întelegeri, direct ori indirect, care ar da nastere la conflicte de interese;

j) să nu folosească bunurile sau influenta entitătii controlate pentru rezolvarea unor probleme personale;

k) să semnaleze conducătorului ierarhic eventualele cazuri de conflict de interese în care se află ca urmare a sarcinilor de control primite;

3. legalitatea reprezintă principiul potrivit căruia orice actiune de control fiscal poate fi efectuată, dacă este prevăzută într-un act normativ aplicabil domeniului de activitate supus procedurii de control;

4. confidentialitatea este principiul conform căruia inspectorii de control fiscal sunt obligati să nu dezvăluie informatiile pe care le primesc de la contribuabili fără o autorizare a celor în drept, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Inspectorul de control fiscal va fi prudent în folosirea si protejarea informatiilor acumulate în cursul verificării si nu va folosi informatiile si documentele de care ia cunostintă pentru nici un scop contrar legii.

Inspectorii de control fiscal au obligatia să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite în timpul activitătilor profesionale, în legătură cu afacerile contribuabililor.

Obligatia respectării confidentialitătii se mentine chiar si după terminarea relatiei profesionale între inspectorul de control fiscal si contribuabil.

Inspectorul de control fiscal care dobândeste informatii în timpul exercitării sarcinilor de serviciu profesionale are obligatia să nu folosească informatia în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti;

5. competenta este principiul conform căruia toate situatiile sunt tratate printr-un rationament profesional. În acest scop, inspectorii de control fiscal trebuie să fie impartiali si să aplice cunostintele, experienta si aptitudinile necesare în exercitarea atributiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilitatea

 

O caracteristică a functiei de inspector de control fiscal o constituie responsabilitatea acestuia fată de entitătile supuse controlului fiscal.

Entitătile supuse controlului fiscal sunt persoanele fizice române si străine, societăti comerciale, companii nationale, organizatii, asociatii sau fundatii nonprofit, institutii publice, precum si orice alte entităti care desfăsoară activităti, potrivit legii, pe teritoriul României, contribuabili care au obligatii fiscale fată de bugetul de stat.

Responsabilitatea unui inspector de control fiscal fată de entitătile controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.

Inspectorul de control fiscal trebuie să-si asume întreaga responsabilitate cu privire la constatările înscrise în procesul-verbal de control fiscal.

 

CAPITOLUL V

Conduita

 

În îndeplinirea atributiilor de serviciu inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) să respecte Constitutia, legile tării, reglementările si normele privind controlul fiscal, regulamentul de organizare si functionare;

b) să respecte orice dispozitie internă cu caracter oficial;

c) să manifeste loialitate fată de tară si fată de institutia controlului fiscal si să considere aceasta ca cel mai înalt principiu moral;

d) să respecte si să aplice principiile prezentului cod etic;

e) să nu facă discriminări în relatiile cu contribuabilii, să nu acorde privilegii acestora;

f) să nu accepte favoruri sau beneficii pentru ei însisi sau pentru membrii familiei;

g) să nu se angajeze niciodată în relatii de afaceri cu contribuabilii, persoane fizice sau juridice, direct ori indirect, relatii care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită si cu constiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

h) să se abtină, în activitatea desfăsurată, de la orice comportament care ar discredita functia de inspector de control fiscal;

i) să nu se lase influentati de interesele personale si nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

j) să actioneze pentru combaterea fraudei, coruptiei, traficului ilicit de mărfuri si bunuri si a altor actiuni ilicite;

k) să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care li se cere să actioneze contrar prezentului cod;

l) să sesizeze faptele ilicite de care au luat cunostintă în exercitiul functiei.

 

CAPITOLUL VI

Atitudinea fată de contribuabili

 

În relatiile cu contribuabilii inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) să dea dovadă de politete, respect, disponibilitate fată de problemele cu care se confruntă contribuabilii si să considere contribuabilul nu doar ca pe un plătitor de impozite si taxe, ci si ca pe un partener egal, având drepturi si obligatii clar stabilite prin lege;

b) să acorde importantă si timpul necesar discutiilor cu contribuabilii sau cu cei desemnati legal în acest sens, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor contribuabilului;

c) să acorde contribuabilului o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza orice informatii, cu exceptia situatiilor în care documentele trebuie puse imediat la dispozitie;

d) să solicite contribuabilului să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informatii suplimentare;

e) să îsi formuleze si să îsi exprime independent opinia fată de contribuabil, să se pronunte cu sinceritate, concis, exprimându-si, dacă este cazul, rezervele fată de argumentele contribuabilului;

f) să asigure egalitatea de tratament si să nu facă discriminare pe criterii de nationalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice;

g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism si respect fată de persoanele cu care intră în relatii de serviciu;

h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atributiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod inutil perioada de desfăsurare a controlului;

i) să motiveze în scris deciziile luate.

 

CAPITOLUL VII

Comportamentul în cadrul institutiei

 

Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) să promoveze în cadrul serviciului relatii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare si sprijin profesional;

b) să îndeplinească sarcinile de serviciu în limitele competentelor si responsabilitătilor atribuite;

c) să îndeplinească toate sarcinile dispuse de conducătorii ierarhici, cu conditia ca acestea să nu contravină dispozitiilor legale;

d) să actioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea institutiei.

 

CAPITOLUL VIII

Demnitatea, sprijinul profesional si mediul de lucru

 

1. Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) să apere demnitatea functiei si să nu lezeze prestigiul autoritătii controlului fiscal;

b) să nu răspundă la provocările adresate de orice persoană cu care vin în contact prin natura activitătii, cu privire la persoanele lor, colegii sau institutia din care fac parte.

2. Inspectorii de control fiscal beneficiază:

a) de protectia legii, în exercitarea atributiilor de serviciu;

b) de drepturile recunoscute de lege;

c) de sprijin pentru îmbunătătirea si perfectionarea cunostintelor si activitătii lor profesionale;

d) de pregătire profesională, initială si continuă, pe tot parcursul carierei lor;

e) de conditii de muncă de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică;

f) de dotările materiale necesare, care să le permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în conditii optime si cu operativitate.

 

CAPITOLUL IX

Respectarea normelor din prezentul cod

 

1. Inspectorii de control fiscal trebuie să fie constienti de faptul că este în interesul lor să respecte prezentul cod, încălcarea acestuia conducând la suportarea consecintelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea de măsuri disciplinare.

2. Comportamentul inspectorilor de control fiscal trebuie să fie conform cerintelor prezentului cod.

3. În cazul în care inspectorii de control fiscal nu respectă cerintele prezentului cod sau nu pot justifica abaterile de la prevederile acestuia, vor suporta sanctiuni disciplinare potrivit prevederilor legale.

4. Dacă există indicii că faptele săvârsite de inspectorii de control fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, conducătorii acestora vor sesiza organele abilitate ale statului.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

1. În vederea luării la cunostintă de către contribuabili a modului în care inspectorii de control fiscal trebuie să se comporte, Codul etic al inspectorului de control fiscal va fi pus la dispozitia contribuabililor, la solicitarea acestora, de toate structurile de control fiscal.

2. Conducerea unitătilor din structura autoritătii controlului fiscal va lua măsurile necesare pentru a se asigura că inspectorii din subordine cunosc si respectă prezentul cod în exercitarea atributiilor de serviciu.

3. Cazurile de conduită inadecvată si măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul inspectorilor, cu păstrarea confidentialitătii celor implicati.