MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 930         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

588. - Lege pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Acord de garantie între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul pentru modernizarea statiilor de cale ferată)

 

907. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei  Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

596. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

915. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

603. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

922. - Decret privind promulgarea legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

605. - Lege privind modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

924. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

609. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

928. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în valoare de 24 milioane euro, privind Proiectul pentru modernizarea statiilor de cale ferată.

Art. 2. - În baza acordului de garantie prevăzut la art. 1, între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al garantului, si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în calitate de garantat, se va încheia o conventie de garantare în care vor fi prevăzute drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv nivelul comisionului la fondul de risc.

Art. 3. - (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern garantat, prevăzut la art. 1, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestui împrumut se vor asigura din surse proprii ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

(2) Contributia părtii române la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tării, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plăti din împrumutul extern se va asigura din surse proprii ale Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. si din alte surse legal atrase.

Art. 4. - (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice si de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de garantie prevăzut la art. 1, amendamente la continutul acestuia care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acordul de garantie, convenite cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 588.

 

ACORD DE GARANTIE

între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul pentru modernizarea statiilor de cale ferată)*)

 

Acord, datat 4 aprilie 2003, între România (Garantul) si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

PREAMBUL

Având în vedere că Garantul si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. au solicitat asistentă din partea Băncii pentru finantarea unor părti ale Proiectului,

având în vedere că, în conformitate cu prevederile unui acord de împrumut semnat la data prezentului acord între Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în calitate de Împrumutat, si Banca (acordul de împrumut, astfel cum este definit în Termenii si conditiile standard), Banca a fost de acord să acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de 24.000.000 euro, guvernat de termenii si conditiile prezente sau la care se face referire în acordul de împrumut, însă numai cu conditia ca Garantul să garanteze obligatiile Împrumutatului în cadrul acordului de împrumut, asa cum se prevede în acest acord, si

având în vedere că Garantul, luând în considerare încheierea unui acord de împrumut între Bancă si Împrumutat, a fost de acord să garanteze aceste obligatii ale Împrumutatului,

prin prezentul acord, părtile convin asupra celor ce urmează:


*) Traducere.

ARTICOLUL I

Termenii si conditiile standard; definitii

 

SECTIUNEA 1.01.

Includerea Termenilor si conditiilor standard

Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard ale Băncii, datate februarie 1999, sunt incluse si se aplică acestui acord cu aceeasi fortă si efect ca si când ar fi fost în întregime prezentate aici.

SECTIUNEA 1.02.

Definitii

Oriunde sunt folositi în acest acord (inclusiv în preambul), cu exceptia cazului în care se specifică altfel sau contextul o cere, termenii definiti în preambul au întelesul atribuit lor în această sectiune, termenii definiti în Termenii si conditiile standard si în acordul de împrumut au întelesul respectiv dat lor în acestea si următorii termeni au următoarele întelesuri:

- reprezentantul autorizat al Garantului înseamnă Ministerul Finantelor Publice al Garantului.

SECTIUNEA 1.03.

Interpretare

În acest acord referirea la un anumit articol sau la o anumită sectiune va fi considerată ca referire la acel articol sau sectiune specificată în acest acord, cu exceptia cazului în care se specifică altfel în acest acord.

 

ARTICOLUL II

Garantia; alte obligatii

 

SECTIUNEA 2.01.

Garantia

Prin prezentul acord Garantul garantează neconditionat, ca prim plătitor si nu ca simplu garant, plata scadentă si punctuală a oricărei si a tuturor sumelor datorate în cadrul acordului de împrumut, fie la scadenta stipulată, fie la scadenta plătii accelerate sau altfel, si îndeplinirea punctuală a tuturor celorlalte obligatii ale Împrumutatului, asa cum sunt expuse în acordul de împrumut.

SECTIUNEA 2.02.

Terminarea Proiectului

Oricând există un motiv rezonabil pentru a crede că fondurile disponibile ale Împrumutatului nu vor fi adecvate pentru a fi suficiente pentru efectuarea cheltuielilor estimate ca necesare pentru realizarea Proiectului, Garantul va lua măsuri satisfăcătoare pentru Bancă pentru a asigura Împrumutatului sau pentru a determina ca Împrumutatului să i se asigure, într-o manieră oportună, astfel de fonduri necesare pentru a acoperi astfel de cheltuieli si necesităti.

SECTIUNEA 2.03.

Alte obligatii

a) Garantul se va asigura că nici o actiune din partea sa, care ar putea împiedica sau interveni în derularea Proiectului, inclusiv îndeplinirea obligatiilor Împrumutatului în cadrul acordului de împrumut, nu va fi întreprinsă.

b) Garantul va asigura Împrumutatul pentru orice pierderi, revendicări, obligatii si pagube legate de afectarea negativă a mediului, rezultate în urma poluării anterioare (de la data semnării acordului de garantie) datorate facilitătilor proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la sănătatea si siguranta angajatilor sau ale unei terte persoane si costuri de îndepărtare a factorului poluant, ori de câte ori efectele sau reclamatiile sunt legate de orice poluări istorice apărute în trecut, prezent sau care vor apărea în orice moment în viitor.

c) Garantul va asista Împrumutatul în aprobarea, pregătirea si implementarea tuturor legilor relevante, reglementărilor si politicilor necesare implementării Planului de afaceri pe 5 ani.

d) Garantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura ceea ce autoritătile competente ale Garantului vor aproba, nu mai târziu de 1 ianuarie 2004, încorporarea Strategiei operatiilor în retea, ca parte a unui contract de performantă actualizat pe 4 ani, între Împrumutat si autoritatea competentă a Garantului, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare.

e) Garantul, prin autoritătile sale competente, va lua toate măsurile administrative de mentinere în vigoare si efect si de amendare periodică, dacă este solicitat astfel, a tuturor aranjamentelor legale relevante, inclusiv a contractelor de performantă încheiate cu Împrumutatul, referitoare la plăti pentru dezvoltarea infrastructurii, înnoirii si întretinerii.

 

ARTICOLUL III

Diverse

 

Sectiunea 3.01. Notificări

Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01 din Termenii si conditiile standard:

Pentru Garant:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Sectorul 5, Bucuresti

România

În atentia: Directiei generale a finantelor publice externe

Fax: +40-21-312-6792

Pentru Bancă:

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

În atentia: Departamentului de Administratie a

Operatiunilor

Telefax: +44-20-7338-6100

Telex: 8812161

Răspuns urgent: EBRD L G

Sectiunea 3.02. Avizul juridic

Pentru scopurile sectiunii 9.03 (b) din Termenii si conditiile standard si în concordantă cu sectiunea 6.02 din acordul de împrumut, avizul sau avizele juridice vor fi eliberate, în numele Garantului, de către ministrul justitiei si va/vor include astfel de aspecte, după cum vor fi solicitate în mod rezonabil de către Bancă în legătură cu aceasta.

Drept care părtile la prezentul acord, actionând prin reprezentantii lor legal autorizati, au determinat ca acest acord să fie semnat în 4 exemplare si remis la Bucuresti, România, la data si anul înscrise mai sus.

 

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Pentru Banca Europeană

pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Hildegard Gacek,

director pentru România

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 907.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafete de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploatatii agricole fără personalitate juridică sau în societăti agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv.”

2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual, cât si în asociere suprafete de teren arabil beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai în limita a 5 ha.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Persoanele fizice ale căror terenuri se află în evidenta exploatatiilor agricole sau a altor forme de asociere în agricultură, cu personalitate juridică, cu exceptia celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă.”

4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafetele de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv se acordă producătorilor agricoli cuprinsi în formele asociative reglementate de Legea nr. 36/1991, precum si în alte forme de asociere în agricultură fără personalitate juridică, pe baza cererii scrise al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 a).”

5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Cererile solicitantilor sprijinului, însotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafată de până la 5 ha inclusiv sau în baza datelor din registrul agricol, se depun până la data de 15 decembrie 2003 la primăriile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza cărora se află amplasat terenul, se verifică de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură si se vizează de primar”.

6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin solicitantii sprijinului se întelege persoane fizice, precum si reprezentantii de drept ai formelor asociative si ai societătilor agricole îndreptătite potrivit prevederilor prezentei legi. Pentru reprezentantii formelor asociative si ai societătilor agricole cererea va fi însotită de înscrisuri sau documente de asociere, precum si de tabelul nominal cu persoanele care au terenul în formele asociative sau în societăti agricole. Tabelul nominal va cuprinde următoarele:

a) numele si prenumele;

b) suprafata totală aflată în proprietate;

c) numărul actului de proprietate sau numărul pozitiei

din registrul agricol;

d) suprafata de până la 5 ha;

e) structura culturilor.”

7. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“a) pentru culturile care se înfiintează în toamna anului 2003, în două etape, astfel:

- 1.000.000 lei/ha până la 31 ianuarie 2004, pentru înfiintări de culturi de toamnă;

- 1.000.000 lei/ha până la data de 30 aprilie 2004, pentru fertilizarea si erbicidarea culturilor înfiintate în toamna anului 2003.”

8. Anexa nr. 1a) va avea următorul cuprins:

 

 “ANEXA Nr. 1a)

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................................

Judetul ........................................................................

Nr. de înregistrare .............. din ..............................

 

Verificat Centrul agricol/ Centrul comunitar pentru cadastru si agricultură ...................................................

(semnătura)

Vizat

Primar,

...................................

(semnătura si stampila)

 

CERERE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri arabile pentru suprafete de până la 5 ha, organizati în societăti agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

 

Domnul/Doamna ....................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................................, str. ....................................... nr. ........., judetul ......................., B.I./C.I. seria ....... nr. ......................., eliberat/eliberată data de ... de ...., CNP ...., în calitate de reprezentant de drept al societătii agricole sau al formei asociative ..., în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societătii agricole sau al formei asociative suprafata de ... ha teren arabil si solicit sprijin financiar direct pentru:

 

Specificatie

Cultura/lucrarea

Suprafata

Sprijinul acordat

- lei/ha -

Total sprijin

Observatii

- ha -

0

1

2

3

4

Înfiintarea culturilor din toamna anului 2003

 

 

 

 

Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semănat etc.

1.000.000

 

 

 

Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiintate în toamna anului 2003

1.000.000

 

 

 

Înfiintarea culturilor din primăvara anului 2004

 

 

 

 

Etapa I: efectuarea arăturilor pentru culturile din primăvara anului 2004

700.000

 

 

 

Etapa II: întretinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiintate în primăvara anului 2004

600.000

 

 

 

Etapa III: recoltarea culturilor înfiintate în primăvara anului 2004

700.000

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunostintă.

Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2003.

Mentionez că am depus cerere pentru sprijin financiar si în localitatea ....... pentru suprafata de ......... ha.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003, si să restitui sumele primite, în conditiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.

 

Beneficiar,

..........

(semnătura)”

 

9. La anexa nr. 2, denumirea rubricii “Înfiintări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen octombrie si noiembrie 2003” se modifică în “Înfiintări culturi de toamnă 1.000.000 lei/ha. Termen 15 decembrie 2003”.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 596.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 915.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Definirea, formele si modalitătile de acordare a ajutorului de stat

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitătile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitătilor administrativ-teritoriale, indiferent de formă, care distorsionează sau amenintă să distorsioneze concurenta, prin favorizarea anumitor întreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal.

(2) Următoarele ajutoare de stat sunt compatibile cu un mediu concurential normal si nu sunt supuse obligatiei de notificare, fiind suficient avizul Consiliului Concurentei:

a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate;

b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.

(3) Pot fi considerate compatibile numai ajutoarele de stat prevăzute la art. 14 care îndeplinesc conditiile pentru a fi autorizate, prevăzute în regulamentele si instructiunile Consiliului Concurentei.

(4) Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către o întreprindere, fie în renuntarea la unele venituri viitoare - certe sau posibile - si care asigură unei întreprinderi un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obtinut în absenta acestor măsuri. Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat dacă ele conferă un avantaj anumitor regiuni, anumitor întreprinderi sau productiei anumitor bunuri ori prestării anumitor servicii.

(5) Ajutorul de stat poate lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual.

(6) Schema de ajutor de stat este un sistem pe baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general si abstract sau orice sistem pe baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anume proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă de timp nedeterminată sau într-un cuantum nedeterminat.

(7) Ajutorul de stat individual este orice formă de ajutor de stat care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutor.

(8) Modalitătile de acordare a ajutorului de stat, fără a se limita la acestea, pot fi: subventii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor si impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale;

garantii acordate de stat sau de alte autorităti publice centrale sau locale în conditii preferentiale; participări cu capital ale statului, judetului, orasului, comunei sau ale unor institutii publice, dacă rata profitului acestor investitii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de către autorităti publice centrale sau locale sau alte organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivitătilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri apartinând domeniului privat al statului, judetului, orasului, comunei sub pretul pietei.”

2. După litera c) a alineatului (1) al articolului 3 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) orice ajutor de stat pentru care a expirat termenul de prescriptie prevăzut la art. 192.”

3. După articolul 3 se introduc 9 articole noi, articolele 31-39, cu următorul cuprins:

“Definirea ajutorului ilegal

Art. 31. - În sensul prezentei legi, ajutorul ilegal este un ajutor de stat, altul decât unul existent sau exceptat de la obligatia notificării conform prezentei legi, acordat fără a fi fost autorizat de Consiliul Concurentei sau acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei în termen legal.

Definirea ajutorului interzis

Art. 32 - În sensul prezentei legi, ajutorul interzis este ajutorul de stat pentru care Consiliul Concurentei a emis o decizie de interzicere, dar a fost totusi acordat.

Persoanele interesate

Art. 33. - Persoanele interesate sunt considerate initiatorul ajutorului de stat, furnizorul, beneficiarul ajutorului de stat si orice altă persoană, întreprindere sau asociatie de întreprinderi, incluzând asociatiile comerciale si asociatiile profesionale, afectate prin acordarea unui ajutor de stat.

Definirea întreprinderii

Art. 34. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere se întelege orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăsoară activităti în scop lucrativ, total sau partial.

Definirea întreprinderii publice

Art. 35 - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică se întelege orice întreprindere asupra căreia autoritătile publice pot exercita, direct sau indirect, o influentă determinantă în virtutea dreptului lor de proprietate, a participării lor financiare sau a regulilor care guvernează activitatea acesteia.

Definirea initiatorului ajutorului de stat

Art. 36. - În sensul prezentei legi, initiatorul ajutorului de stat este acea autoritate abilitată să initieze proiecte de acte normative sau administrative ce implică acordarea unor ajutoare de stat. În această sferă se includ si initiativele legislative conform prevederilor Constitutiei României.

Definirea întreprinderii publice care activează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 37. - În sensul prezentei legi, prin întreprindere publică ce activează în sectorul industriei prelucrătoare se întelege orice întreprindere publică al cărei obiect principal de activitate, reprezentând cel putin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfăsoară în domeniul industriei prelucrătoare. Activitătile care se includ în sectorul industriei prelucrătoare sunt cele din Clasificarea activitătilor din economia natională (CAEN), sectiuna D - Produse ale industriei prelucrătoare, subsectiunile DA până la DN inclusiv;

Definirea serviciului de interes economic general

Art. 38. - În sensul prezentei legi, prin serviciu de interes economic general se întelege acel serviciu prestat în conditii de piată, pentru care există obligatii impuse de autoritătile publice privind accesul consumatorilor în mod nediscriminatoriu si/sau alte obligatii impuse;

Definirea drepturilor exclusive si speciale

Art. 39. - În sensul prezentei legi:

a) drepturile exclusive se definesc ca fiind drepturile acordate de o autoritate publică unei singure întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfăsura o activitate în cadrul unei zone geografice date;

b) drepturile speciale se definesc ca fiind drepturile care sunt acordate de o autoritate publică unui număr limitat de întreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ care, în cadrul unei zone geografice date:

- limitează la două sau mai multe numărul întreprinderilor care sunt autorizate să presteze un serviciu sau să desfăsoare o activitate;

- desemnează câteva întreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfăsurarea unei activităti;

- conferă avantaje uneia sau mai multor întreprinderi, care afectează substantial capacitatea oricărei alte întreprinderi de a presta acelasi serviciu sau de a desfăsura aceeasi activitate în aceeasi zonă geografică, în conditii substantial echivalente.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Acordarea ajutoarelor de stat pentru agricultură si piscicultură se realizează conform reglementărilor specifice.”

5. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Ajutoarele de stat sub formă de schemă sau ajutoare individuale, prevăzute în proiecte de acte normative sau în proiecte de acte administrative - legi, ordonante, ordonante de urgentă, hotărâri ale Guvernului etc. – se notifică Consiliului Concurentei si se acordă numai după autorizarea lor de către acesta.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurentei, cu exceptia cazului în care este altfel prevăzut în prezenta lege sau în reglementările emise în aplicarea acesteia.

(2) Notificarea unui ajutor de stat trebuie să cuprindă informatiile exacte si complete, cerute de Consiliul Concurentei pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu prezenta lege si cu reglementările emise în aplicarea acesteia.

(3) Notificarea va deveni efectivă la data când informatiile cuprinse în notificare sunt exacte si complete.

(4) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că informatiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, va cere corectarea sau completarea acestora în termen de 20 de zile de la primirea notificării.”

7. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile mentionate la art. 8 alin. (2)-(4), în termen de 60 de zile de la data la care notificarea a devenit efectivă, initiatorul/furnizorul fiind informat asupra acestei date.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Consiliul Concurentei poate revoca o decizie luată anterior, după prezentarea argumentelor de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, când decizia s-a bazat pe informatii incorecte primite pe parcursul procedurii si care au fost determinante în luarea acesteia.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei are puterile de investigare prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.”

10. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurentei analizează măsura notificată în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.”

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Dacă în urma activitătii de supraveghere a ajutoarelor de stat existente, prevăzută la art. 26, se constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurential normal sau afectează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul Concurentei solicită furnizorului de ajutor de stat să ia măsuri corespunzătoare pentru eliminarea incompatibilitătii acestuia. Solicitarea Consiliului Concurentei poate să includă o recomandare de anulare sau de modificare a ajutorului existent.

(2) Dacă măsurile nu sunt luate de către furnizorul de ajutor, în perioada de timp indicată în solicitare, Consiliul Concurentei poate decide oprirea acordării ajutorului de stat existent sau poate impune conditii si obligatii menite să asigure compatibilitatea ajutorului de stat cu dispozitiile prezentei legi. Decizia nu va avea efect retroactiv si trebuie să permită furnizorului de ajutor o perioadă rezonabilă de timp pentru a se supune acesteia.

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) se aplică si în cazul în care beneficiarul nu respectă decizia de autorizare a Consiliului Concurentei.”

12. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Consiliul Concurentei poate autoriza măsuri ce constituie ajutor de stat, conform regulamentelor sau instructiunilor specifice, cum sunt:

a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;

b) ajutor pentru întreprinderi mici si mijlocii;

c) ajutor pentru protectia mediului înconjurător;

d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de muncă;

e) ajutor pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate; ajutorul pentru mentinerea locurilor de muncă poate fi considerat ajutor de restructurare;

f) ajutor pentru dezvoltare regională;

g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, prin actiuni ca: săptămâni nationale, târguri internationale, magazine de prezentare si altele asemenea, cu conditia ca de acestea să poată beneficia toate întreprinderile interesate;

h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;

i) ajutor pentru proiecte mari de investitii;

j) orice alt ajutor în conditiile regulamentelor si instructiunilor privind ajutorul de stat ce vor fi emise, cu respectarea legislatiei în vigoare, de către Consiliul Concurentei.

..............................................................

(3) Sunt interzise măsurile ce constituie ajutor de stat, cum sunt:

a) ajutor pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte;

b) ajutor pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;

c) măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, fată de bunurile similare produse în tări participante la acorduri internationale la care România este parte si în care sunt prohibite astfel de discriminări.”

13. Articolele 15 si 16 se abrogă.

14. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal si a ajutorului interzis”

15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Recuperarea, rambursarea sau suspendarea ajutorului ilegal

Art. 17. - (1) Consiliul Concurentei poate solicita Curtii de apel în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.

(2) Curtea de apel poate dispune, prin ordonantă presedintială, suspendarea acordării ajutorului ilegal prevăzut de actul administrativ. Ordonanta poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) În cazul în care Consiliul Concurentei constată că un ajutor de stat a fost instituit printr-un act normativ cu putere de lege, cu încălcarea prevederilor art. 5 si 6, sesizează autoritatea emitentă.

(4) Consiliul Concurentei informează concomitent furnizorul si beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisă autoritătii emitente.

(5) În termen de 10 zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), autoritatea emitentă este obligată să ia o decizie cu privire la suspendarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat.

(6) În termen de 30 de zile de la data primirii sesizării prevăzute la alin. (3), furnizorul si initiatorul sunt obligati să notifice Consiliului Concurentei în conformitate cu prevederile art. 5 si 6. Autoritatea emitentă, tinând cont de decizia Consiliului Concurentei, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate.”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Recuperarea sau ramburarea ajutorului de stat interzis

Art. 18. - (1) În cazul în care Consiliul Concurentei emite o decizie de interzicere, ajutorul de stat interzis nu poate face obiectul de reglementare al vreunui act administrativ.

(2) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act administrativ, Consiliul Concurentei va cere Curtii de apel în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor anularea actului administrativ prin care s-a acordat acesta si, pe cale de consecintă, să dispună recuperarea ajutorului de către furnizor sau rambursarea acestuia de către beneficiar.

(3) Consiliul Concurentei poate cere Curtii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat printr-un act administrativ si în cazul în care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevăzute în decizia de autorizare.

(4) Dacă, după emiterea unei decizii de interzicere, ajutorul de stat interzis este totusi acordat în temeiul unui act normativ cu putere de lege, Consiliul Concurentei va sesiza autoritatea emitentă, care, în termen de 30 zile, va lua o decizie cu privire la modificarea actului normativ prin care s-a acordat ajutorul de stat, respectiv cu privire la recuperarea sau rambursarea ajutoarelor de stat deja acordate, tinând cont de decizia Consiliului Concurentei.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei poate solicita, de asemenea, Curtii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de Consiliul Concurentei. O astfel de dobândă poate fi impusă:

a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa;

b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si până la recuperarea sa.

(2) În afara prevederilor alin. (1), orice persoană interesată are dreptul să pretindă despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acordarea ajutorului de stat cu încălcarea obligatiei de a nu se acorda un astfel de ajutor până la autorizarea sa de către Consiliul Concurentei.”

18. După articolul 19 se introduc două articole noi, articolele 191 si 192, cu următorul cuprins:

“Procedura în fata instantei

Art. 191. - Actiunile prevăzute în prezentul capitol sunt judecate conform procedurii de contencios administrativ.

Termenul de prescriptie

Art. 192 - (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a solicita recuperarea ajutorului de stat este supus unui termen de prescriptie de 10 ani.

(2) Termenul de prescriptie începe să curgă din ziua în care ajutorul ilegal/interzis este acordat beneficiarului sub formă de ajutor individual sau de alocare specifică în cadrul schemei de ajutor.

(3) Orice măsură luată de Consiliul Concurentei în legătură cu un ajutor ilegal/interzis întrerupe termenul de prescriptie. Fiecare întrerupere duce la curgerea unui nou termen. Termenul de prescriptie este suspendat atâta timp cât cazul se află pe rol la Curtea de apel sau la Înalta Curte de Casatie si Justitie, după caz.”

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 3 miliarde lei, este considerat a fi autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, în conditiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurentei.”

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Consiliul Concurentei va adopta regulamente de exceptări pe categorii prin care se stabilesc categoriile de ajutoare de stat considerate a fi autorizate si care, în consecintă, nu sunt supuse cerintelor de notificare.

Aceste regulamente vor specifica, în mod distinct, pentru fiecare categorie de ajutor de stat:

a) scopul ajutorului;

b) categoriile de beneficiari;

c) pragurile valorice exprimate fie ca intensitate, fie ca mărime absolută;

d) conditiile legate de cumularea ajutoarelor acordate aceluiasi beneficiar pentru acelasi obiectiv.

(2) Regulamentele pot stabili:

a) fixarea de praguri valorice sau alte conditii care să determine necesitatea notificării unor alocări specifice de ajutoare;

b) excluderea anumitor sectoare din domeniul de aplicare a unor astfel de reglementări;

c) includerea de prevederi care să fie luate în considerare la analiza compatibilitătii ajutorului exceptat.”

21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Consiliul Concurentei poate să adopte si să pună în aplicare, de asemenea, regulamente si instructiuni, altele decât cele mentionate la art. 20 si 21, în vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.

(2) Regulamentele, instructiunile si modificările acestora necesită avizul conform al Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

(3) Reglementările Consiliului Concurentei elaborate în aplicarea prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a cărei rază teritorială persoana interesată îsi are sediul sau domiciliul.”

22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Inventarul ajutoarelor de stat

Art. 23. - Consiliul Concurentei întocmeste inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale existente.”

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează anual de către Consiliul Concurentei, tinându-se seama de următoarele elemente:

a) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale autorizate de Consiliul Concurentei în cursul anului de raportare;

b) noile scheme de ajutor si noile ajutoare individuale exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei.

(2) Pentru realizarea si actualizarea inventarului, furnizorii de ajutoare de stat, precum si orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale sunt obligati să transmită Consiliului Concurentei informatii referitoare la:

a) natura ajutorului acordat;

b) conditii impuse la acordarea ajutoarelor, după caz;

c) originea ajutorului;

d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar;

e) durata acordării ajutorului de stat.

(3) Consiliul Concurentei supraveghează relatiile financiare dintre autorităti publice si întreprinderi publice, precum si asigurarea transparentei în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost încredintată prestarea unor servicii de interes economic general.

(4) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarii de ajutor de stat vor tine o evidentă specifică privind ajutoarele de stat acordate/primite.”

24. După articolul 24 se introduc patru articole noi, articolele 241-244, cu următorul cuprins:

“Obligatia autoritătilor publice

Art. 241. - Autoritătile publice au obligatia să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si întreprinderile publice.

Obligatiile întreprinderilor publice

Art. 242 - Întreprinderile publice au următoarele obligatii:

a) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare ca întreprindere publică, stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

Obligatiile întreprinderilor care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive ori care prestează servicii economice de interes general

Art. 243. - Întreprinderile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau care prestează servicii economice de interes general au următoarele obligatii:

a) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii privind costurile si veniturile aferente diferitelor activităti, detalii complete asupra metodelor prin care costurile si veniturile sunt alocate diferitelor activităti;

b) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

Obligatiile întreprinderilor publice care actionează în sectorul industriei prelucrătoare

Art. 244. - Întreprinderile publice care actionează în sectorul industriei prelucrătoare au următoarele obligatii:

a) să păstreze timp de 5 ani informatiile referitoare la relatiile financiare care au loc între ele si autoritătile publice;

b) să furnizeze, la solicitarea Consiliului Concurentei, informatii în legătură cu relatiile financiare existente între ele si autoritătile publice;

c) să comunice Consiliului Concurentei, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, îndeplinirea conditiilor de încadrare stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei;

d) să transmită, la solicitarea Consiliului Concurentei, un raport care să cuprindă:

- situatiile financiare anuale;

- hotărârile si procesele-verbale ale adunărilor generale ale actionarilor si ale sedintelor consiliului de administratie;

- informatii referitoare la aportul de capital social în actiuni si modalitatea de realizare;

- informatii referitoare la destinatia dividendelor plătite si a profiturilor nedistribuite;

- informatii legate de primirea de alocatii sau subventii nerambursabile si conditiile în care au fost primite si utilizate;

- informatii legate de contractarea unor împrumuturi, cu precizarea conditiilor de acordare, a ratei dobânzii si a garantiilor;

- informatii legate de garantiile acordate de autoritătile publice pentru împrumuturi;

- informatii legate de apartenenta la un grup de întreprinderi;

- informatii privind renuntarea de către stat la sumele care-i sunt datorate;

- informatii privind sumele primite din donatii si sponsorizări, precum si modul lor de folosire.”

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Autoritătile furnizoare de ajutor de stat îsi vor constitui compartimente specializate în domeniul ajutorului de stat, cu atributii în aplicarea prezentei legi si a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

(2) În cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum si al prelungirii sau modificării unei scheme existente, autoritătile implicate pot solicita asistentă tehnică de specialitate Consililui Concurentei.”

26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În sensul prezentei legi, prin monitorizare se întelege activitatea de supraveghere si control al ajutoarelor de stat existente în derulare, în vederea verificării respectării prevederilor actului normativ sau administrativ care le instituie si a deciziilor de autorizare emise de către Consiliul Concurentei.

(2) În aplicarea regulamentelor, instructiunilor si deciziilor emise de către Consiliul Concurentei conform prezentei legi, actiunile de monitorizare se finantează prin întocmirea unui raport de monitorizare.

(3) Obligatia de monitorizare a ajutoarelor de stat revine Consiliului Concurentei.

(4) În vederea realizării monitorizării ajutoarelor de stat, Consiliul Concurentei are următoarele atributii:

a) supraveghează respectarea de către furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;

b) urmăreste aplicarea efectivă a deciziilor de autorizare emise;

c) verifică respectarea de către furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;

d) verifică dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislatia în domeniu.”

27. După articolul 26 se introduc trei articole noi, articolele 261-263, cu următorul cuprins:

 “Procedurile privind raportarea, inventarierea si monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 261. - Procedurile privind raportarea, inventarierea si monitorizarea ajutoarelor de stat, cele privind supravegherea relatiilor financiare prevăzute la art. 24 alin. (3) se stabilesc prin regulamente ale Consiliului Concurentei.

Puterile de investigatie ale personalului împuternicit al Consiliului Concurentei

Art. 262. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, personalul împuternicit al Consiliului Concurentei are următoarele puteri de investigare:

a) să solicite furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarilor de ajutor de stat informatiile si documentele care-i sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării si poate stabili termene până la care aceste informatii si documente să-i fie furnizate;

b) să i se permită accesul, în prezenta reprezentantului legal al beneficiarului de ajutor de stat ori în prezenta altei persoane desemnate de acesta, în orice spatiu în care îsi desfăsoară activitatea beneficiarul ajutorului de stat;

c) să solicite explicatii si declaratii reprezentantilor furnizorilor de ajutor de stat, organismelor care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale si beneficiarilor ajutoarelor de stat, după caz;

d) să i se permită accesul în timpul controlului, la registre, documente, înscrisuri sau evidente contabile si să obtină copii de pe acestea.

(2) Furnizorii, organismele care administrează surse ale statului sau ale colectivitătilor locale, precum si beneficiarii de ajutor de stat, după caz, au obligatia de a asigura exercitarea puterilor de investigare conferite de prezenta lege personalului împuternicit al Consiliului Concurentei.

(3) Procedurile de investigare se stabilesc prin regulament al Consiliului Concurentei.

(4) La solicitare, personalul împuternicit al Consiliului Concurentei beneficiază de protectie din partea organelor abilitate ale statului.

Sanctiuni si contraventii

Art. 263. - (1) Constituie contraventii si vor fi sanctionate cu amendă de către persoanele împuternicite, în conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare, următoarele fapte:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;

b) refuzul de a se supune controlului desfăsurat conform prevederilor prezentei legi;

c) refuzul acordării explicatiilor si furnizării declaratiilor solicitate conform prezentei legi;

d) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Cuantumurile amenzilor se stabilesc si se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Consiliul Concurentei întocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, pe care îl înaintează spre aprobare Guvernului. Raportul se transmite Comisiei Europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea asigurării transparentei în acest domeniu.”

29. După articolul 28 se introduc două articole noi, articolele 281 si 282, cu următorul cuprins:

“Publicarea deciziilor Consiliului Concurentei

Art. 281 - Consiliul Concurentei asigură publicarea deciziilor luate în aplicarea prezentei legi prin orice mijloace de informare, tinând seama de interesul părtilor si cu asigurarea protectiei informatiilor secrete de stat sau a informatiilor secrete de serviciu.

Drepturile persoanelor interesate

Art. 282 - (1) Consiliul Concurentei publică, prin orice mijloace, informatii cu privire la notificările primite, precum si ordinele privind deschiderea investigatiilor în conformitate cu art. 8 alin. (4).

(2) Orice persoană interesată poate transmite punctul său de vedere cu privire la măsura fată de care s-a dispus deschiderea investigatiei în conformitate cu art. 8 alin. (4).

(3) Orice persoană interesată poate informa Consiliul Concurentei cu privire la orice ajutor de stat presupus ilegal sau orice utilizare presupusă abuzivă a ajutorului de stat. În cazul în care Consiliul Concurentei, pe baza informatiilor de care dispune, consideră că nu există motive suficiente pentru a se pronunta asupra cazului, informează persoanele interesate asupra acestui fapt.

(4) La cerere, orice persoană interesată poate obtine o copie a oricărei decizii emise de Consiliul Concurentei.”

30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Deciziile Consiliului Concurentei, emise în baza prezentei legi, pot fi atacate de către persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedură de contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti. Hotărârea va fi pronuntată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.”

31. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Consiliul Concurentei, furnizorii de ajutor de stat, personalul angajat al acestora, alti functionari publici, precum si alte persoane interesate au obligatia de a nu dezvălui informatiile sau documentele obtinute în aplicarea prezentei legi si care au caracter de informatii secrete de stat sau informatii secrete de serviciu.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 18/2003, se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 603.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 922.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea creditului agricol pentru productie, nr. 150/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 aprilie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“b) achizitionarea sau producerea puilor de pasăre pentru carne si ouă, a purceilor pentru îngrăsat, a tineretului ovin, caprin, bovin si cabalin pentru îngrăsat, precum si a materialului de populare piscicolă si a familiilor de albine;”

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Beneficiarii care rambursează creditele si plătesc dobânzile la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut beneficiază de fonduri publice în functie de volumul creditului.”

3. În tot cuprinsul legii sintagma alocatie bugetară se înlocuieste cu sintagma fonduri publice.

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 605.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 924.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 86 din 28 august 2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins: “Ordonantă privind unele reglementări în domeniul financiar”

2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins: “Reglementări specifice în domeniul financiar”

3. La capitolul I, alineatul (3) al articolului (4) va avea următorul cuprins:

“(3) Preturile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro si vor fi afisate la vedere. Exceptie fac ziarele si revistele, care pot fi comercializate si în lei, în limita a 500.000 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale si nu se vor solicita cumpărătorilor pasaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal.”

4. La capitolul I, alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, comercializarea mărfurilor străine prin astfel de magazine este considerată export, pentru care se vor întocmi formalitătile specifice exportului si se vor aplica prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată.”

5. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Toate autorizatiile emise în cursul anului 2003 în baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.”

6. La capitolul I, articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile si imobile între Ministerul Finantelor Publice si Agentie, respectiv unitătile subordonate acesteia, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

7. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si alte contributii datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, denumite în continuare contributii sociale, se va realiza de către Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar.”

8. La capitolul I, alineatele (1) si (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului au obligatia să declare contributiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unitătile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice unde sunt luate în evidentă ca plătitori de impozite si taxe.

(4) Persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului au obligatia să se înregistreze ca plătitori de contributii sociale conform legislatiei privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe.”

9. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“(2) Obligatiile angajatorilor sau entitătilor asimilate angajatorului de depunere a Declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor si obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj si a listelor nominale privind persoanele asigurate pentru care se plăteste contributia de asigurări sociale de sănătate, precum si personalul care intră/iese în/din activitate, rămân supuse prevederilor legale care reglementează contributiile sociale.”

10. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Debitorii plătitori de contributii sociale, persoane juridice si persoane fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, sunt obligati să întocmească pe propria răspundere si să depună, până la 15 februarie 2004 la unitătile subordonate Ministerului Finantelor Publice la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, declaratii-inventar privind contributiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 si neachitate până la 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.”

11. La capitolul II articolul II punctul 5, alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi si penalităti la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 si la art. 17 alin. (1), după cele 3 zile lucrătoare.”

12. La capitolul II, alineatul (2) al articolului V va avea următorul cuprins:

“(2) Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, însotite de documentatia aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi depuse de către debitori numai până la data de 1 decembrie 2003, inclusiv. Termenul maxim de solutionare a acestora este 31 martie 2003, inclusiv.”

13. La capitolul II articolul V, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În situatia în care, ulterior încheierii unei conventii de plată, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările si completările ulterioare, se constată că sumele si celelalte informatii care au stat la baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la plată au fost eronate si au implicatii majore în continutul conventiei respective sau se constată erori materiale de altă natură, începând cu data de 1 ianuarie 2004, pe baza documentelor care atestă această situatie, se încheie un act aditional de corectare a conventiei.”

14. La capitolul II sectiunea a 7-a articolul IX, articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 si 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infractiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Administratiei si Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotărârii judecătoresti definitive.”

15. La capitolul II sectiunea a 9-a, la articolul XI se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Societătile cu capital integral de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si societătile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data transferului dreptului de proprietate sau conform art. III, până la data emiterii ordinului comun, si neachitate. Pentru societătile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act aditional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligatii bugetare emise de organele competente.”

16. La capitolul II, după sectiunea a 9-a se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 91-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 91-a

Modificarea art. 18 alin. (62) al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Art. XI1. - Articolul 18 alin. (62) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

«(62) Societătile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum si cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractuui de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, si neachitate. Pentru societătile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act aditional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligatii bugetare emise de organele competente.»”

17. Punctul 17 din anexa la ordonantă va avea următorul cuprins:

“17. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobilă).”

18. În anexa la ordonantă, după punctul 27 se introduc două puncte noi, 28 si 29, cu următorul cuprins:

“28. gravuri (înrămate sau neînrămate);

.29. tablouri de mici dimensiuni”

 

Această lege a fost adopată de Camera Depuatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 609.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 928.