MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 decembrie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

575. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

892. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

582. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui

 

899. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui

 

583. - Lege pentru declararea ca oras a comunei Sântana, judetul Arad

 

900. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sântana, judetul Arad

 

584. - Lege pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita

 

901. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita

 

585. - Lege pentru declararea ca municipiu a orasului Marghita, judetul Bihor

 

902. - Decret privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Marghita, judetul Bihor

 

586. - Lege pentru înfiintarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judetul Bihor

 

903. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judetul Bihor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

127. - Ordonantă de urgentă privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu stiintific format din 13-15 membri, care pot fi reprezentanti ai mediului universitar si ai autoritătilor publice, personalităti stiintifice din tară si străinătate.

Din consiliul stiintific va face parte câte un reprezentant al următoarelor institutii si organizatii: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Finantelor Publice,  Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Federatia Autoritătilor Locale din România, Asociatia Secretarilor Generali de Judete din  România, precum si 2 reprezentanti ai Institutului National de Administratie.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) si Agentia Natională a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul institutiei publice si care au functia de secretar de stat, secretar general,  secretar general adjunct sau director general. Federatia Autoritătilor Locale din România si Asociatia Secretarilor Generali de Judete din România sunt reprezentate de presedinte sau un adjunct al acestuia. Reprezentantii Institutului National de Administratie sunt directorul general si directorul general adjunct.

..............................................................................................

(5) Consiliul stiintific îsi alege, dintre membrii săi, un presedinte.”

2. La articolul I punctul 10, articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu de coordonare format din: presedintii consiliilor judetene arondate, primarul general al Capitalei, primarul municipiului pe raza căruia îsi are sediul centrul regional, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, un reprezentant al Institutului National de Administratie si 1-2 reprezentanti ai mediului universitar.

(2) Componenta nominală a consiliului de coordonare se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, după alegerea presedintilor consiliilor judetene.

(3) Mandatul consiliului de coordonare al centrelor regionale este de 4 ani, corespunzător mandatului alesilor locali.

(4) Presedintele consiliului de coordonare este ales anual, prin rotatie, dintre membrii acestuia. Alegerea se face în prima sedintă, cu votul majoritătii membrilor prezenti.”

3. La articolul I punctul 11, articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de un director, numit de directorul general al Institutului National de Administratie, la propunerea consiliului de coordonare al centrului regional, făcută în urma unui concurs organizat în conditiile legii.”

4. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul tarifelor de participare la programele organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală se aprobă de către consiliul de coordonare al fiecărui centru.”

5. La articolul I, după punctul 21 se introduce un punct nou, punctul 211, cu următorul cuprins:

“211. - Articolul 26 va avea următorul cuprins:

Art. 26. - Membrii consiliului stiintific al Institutului National de Administratie, respectiv membrii consiliilor de coordonare ale centrelor organizate potrivit prezentei ordonante, primesc o indemnizatie stabilită în conditiile legii, reprezentând cel mult 20% din salariul directorului general al Institutului National de Administratie, respectiv al directorului centrului regional, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.”

6. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 106/2002, împreună cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 575.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 892.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Murgeni, judetul Vaslui, se declară oras.

(2) Satele Cârja, Floreni, Lătesti, Raiu, Sărăteni, Schineni apartin orasului Murgeni.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 582.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 899.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca oras a comunei Sântana, judetul Arad

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Sântana, judetul Arad, se declară oras.

(2) Satul Caporal Alexa apartine orasului Sântana.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 583.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca oras a comunei Sântana, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca oras a comunei Sântana, judetul Arad, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 900.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Gheorgheni, judetul Harghita, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 4.3 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 584.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 901.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru declararea ca municipiu a orasului Marghita, judetul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Marghita, judetul Bihor, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si pct. 4.3 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a – Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 585.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea ca municipiu a orasului Marghita, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru declararea ca municipiu a orasului Maghita, judetul Bihor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 902.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judetul Bihor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Gepiu, judetul Bihor, având în componentă satele Gepiu si Bicaci, prin reorganizarea comunei Cefa din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Gepiu se stabileste în satul Gepiu.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cefa are în componentă satele: Cefa, Ateas si Inand.

(2) Resedinta comunei Cefa rămâne în satul Cefa.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Gepiu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Gepiu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Bihor si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Bihor si Consiliul Local al Comunei Cefa repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Cefa între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii si ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Gepiu se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul judetului Bihor.

(3) Bugetul comunei Gepiu pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bihor.

(4) Operatiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cefa si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Gepiu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Cefa, judetul Bihor, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 586.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judetul Bihor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 903.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor

 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de pozitie privind transpunerea si implementarea acquisului veterinar din domeniul identificării si înregistrării suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si finalizarea negocierilor privind integrarea României în Uniunea Europeană, capitolul 7, sectorul veterinar, este necesară crearea de urgentă a cadrului legislativ care să stabilească competentele si responsabilitătile din domeniu si să permită organizarea licitatiilor pentru achizitionarea elementelor în scopul derulării procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - Suinele, ovinele si caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare si înregistrare prin realizarea următoarelor elemente:

a) aplicarea unei mărci/crotalii auriculare pentru identificarea individuală;

b) crearea unei baze de date informatice;

c) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele si caprinele identificate si înregistrarea exploatatiilor în conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 2. - (1) Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului este coordonatorul programului si proprietarul bazei de date privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor.

(2) Conditiile de folosire a bazei de date privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, la propunerea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 3. - Aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se vor efectua de către persoane fizice sau juridice în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor se vor asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, după cum urmează:

a) cheltuieli pentru achizitionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine si caprine a mărcilor/crotaliilor auriculare necesare identificării acestor animale;

b) cheltuieli pentru organizarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor;

c) cheltuieli privind plata manoperei pentru aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor;

d) cheltuieli pentru crearea bazei de date informatice, întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele si caprinele identificate, tipărirea documentelor oficiale si înregistrarea exploatatiilor.

(2) În bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului vor fi prevăzute anual sume destinate realizării actiunii de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face prin licitatie publică, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Acordarea de premii, de subventii sau despăgubiri, în conditiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neînregistrate si neidentificate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, este interzisă după data de 30 iunie 2006.

(2) Circulatia suinelor, ovinelor si caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonante de urgentă pe teritoriul României este interzisă după data de 30 iunie 2006.

Art. 6. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) refuzul identificării si înregistrării suinelor, ovinelor si caprinelor de către detinători, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

b) circulatia suinelor, ovinelor si caprinelor, neidentificate în sensul prezentei ordonante de urgentă, după data de 30 iunie 2006, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei.

Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat cu atributii de inspectori ai inspectiei sanitare veterinare.

Art. 8. - Contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară, va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor si caprinelor.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

- art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002;

- Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 166/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 si 240 bis din 8 aprilie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 127.