MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 933         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miecuri, 24 decembrie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            207. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitătile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

            308. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de sigurantă”

 

            676. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societătilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania

 

            1.152. – Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATI NUCLEARE

 

ORDIN

aprobarea Normelor de securitate radiologica priv. dezafectarea inst. de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al C.N.C.A.N. pt. utilizarea in alte scopuri

 

In conformitate cu prevederile:

- art. 5 din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

            Art. 1. - Se aproba Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. - Normele mentionate la art. 1 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4. - Directia securitate nucleara, Directia asigurarea calitatii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia dezvoltare si resurse, Serviciul garantii nucleare, protectie fizica si ciclu combustibil si Serviciul radioprotectie, deseuri radioactive, transporturi si urgente radiologice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2003.

Nr. 207.

 

ANEXA

 

NORME

de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale, scop, definitii

 

Art. 1. - Prezentele norme de securitate radiologica sunt emise de Autoritate in baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - (1) Scopul prezentelor norme este de a completa prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 si publicate in M.Of. 404 si nr. 404 bis din 29 august 2000, cu cerintele privind dezafectarea si eliberarea pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.

(2) Cerintele mentionate la alin. (1) se instituie in vederea utilizarii in siguranta de catre persoanele din populatie a instalatiilor, cladirilor, materialelor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, care se elibereaza conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme sunt definiti in anexa 1.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicabilitate: exceptari

 

Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica activitatilor de dezafectare si eliberare pentru utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, cladirilor, materialelor, haldelor si terenurilor contaminate cu elemente radioactive naturale, ca urmare a desfasurarii urmatoarelor activitati:

a) prospectarea, explorarea, deschiderea, pregatirea si exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) prepararea in laborator, in statii-pilot si in instalatii industriale a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

c) conversia concentratelor obtinute din minereuri de uraniu si/sau toriu in concentrate de uraniu natural si concentrate de toriu natural de puritate nucleara;

d) fabricarea combustibilului nuclear ce contine numai uraniu natural sau numai compusi ai uraniului natural;

e) gospodarirea deseurilor radioactive rezultate de la activitatile din domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 5. - Se supun prevederilor prezentelor norme si dezafectarea si eliberarea pentru utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, cladirilor, materialelor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile similare celor mentionate la art. 4 lit. a), b) si e), care au fost sau sunt autorizate conform prevederilor art. 28 si 29 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 127/2002, publicat in M.Of. 677 din 12 septembrie 2002, si care se executa pentru alte substante minerale utile, in cazul in care aceste substante minerale sunt asociate cu uraniul si toriul in continuturi ce depasesc limitele de exceptare din tabelul 2-B al anexei 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica.

Art. 6. - (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentelor norme dezafectarea si eliberarea pentru utilizarea in alte scopuri a instalatiilor, cladirilor, materialelor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu ori a minereurilor de alte substante minerale utile asociate cu uraniul si toriul, desfasurate de persoane legal constituite care pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme au fost dizolvate juridic si ale caror obligatii si responsabilitati nu au fost preluate de o alta persoana legal constituita.

(2) Situatiile descrise la alin. (1) se trateaza ca interventii in conformitate cu prevederile art. 129 din Normele fundamentale de securitate radiologica.

(3) In interventii, nivelurile de doza si de radioactivitate stabilite in prezentele norme pentru utilizarea nerestrictionata a instalatiilor, cladirilor, materialelor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu au numai caracter de recomandare.

(4) Autoritatea stabileste niveluri de doza si de radioactivitate in procesul de autorizare a interventiei, in functie de particularitatile fiecarei situatii ce necesita remediere si reducerea expunerilor.

 

CAPITOLUL III

Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor in activitatea de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 7. - Persoana legal constituita care solicita autorizatie pentru desfasurarea activitatii de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu este obligata sa demonstreze ca evaluarea detaliata de securitate radiologica actualizata si proiectul detaliat de dezafectare sunt astfel intocmite incat asigura justificarea dezafectarii si optimizarea radioprotectiei in activitatea de dezafectare, in sensul de a se asigura ca toate expunerile, inclusiv cele potentiale, sunt mentinute la cel mai scazut nivel rezonabil posibil, luand in considerare factorii economici si sociali (principiul ALARA).

Art. 8. - (1) Prin activitatile de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu nu trebuie sa se depaseasca limitele de doza efectiva pentru persoanele expuse profesional si populatie, specificate in art. 22, 25, 27, 28 si 29 din Normele fundamentale de securitate radiologica. Dozele efective se vor obtine prin insumarea expunerilor pe toate caile de expunere specifice activitatii de dezafectare.

(2) Dupa caz, in vederea indeplinirii criteriului de limita de doza prevazut la alin. (1), Autoritatea poate stabili constrangeri de doza prin tinerea sub control a urmatorilor factori ce caracterizeaza principalele cai de expunere:

a) concentratiile de gaze si pulberi radioactive la locurile de munca;

b) debitele, volumele si concentratiile efluentilor radioactivi lichizi si gazosi deversati in mediu, astfel incat acesti parametri sa fie in permanenta in conformitate cu limitele derivate de eliberare, stabilite de Autoritate in procesul de autorizare.

            Art. 9. - In procesul de optimizare a radioprotectiei in activitatea de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu se vor analiza numai variantele care se conformeaza limitelor de doza efectiva pentru personalul expus profesional si constrangerilor de doza stabilite conform art. 8.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte de autorizare a dezafectarii instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu Responsabilitatile titularului de autorizatie

 

Art. 10. - (1) Titularul de autorizatie are obligatia sa solicite autorizarea dezafectarii instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, in care a desfasurat oricare dintre urmatoarele activitati:

a) prospectarea si explorarea prin lucrari miniere subterane si de suprafata, altele decat santurile si dezvelirile, deschiderea, pregatirea si exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) prepararea in laborator, in statii-pilot si in instalatii industriale a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

c) conversia concentratelor obtinute din minereuri de uraniu si/sau toriu in concentrate de uraniu natural si concentrate de toriu natural de puritate nucleara;

d) fabricarea combustibilului nuclear ce contine numai uraniu natural sau numai compusi ai uraniului natural;

e) gospodarirea deseurilor radioactive rezultate de la activitatile din domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu;

f) activitati similare cu cele de la lit. a), b) si e), care se efectueaza pentru alte substante minerale utile asociate cu uraniul si/sau toriul in continuturi ce depasesc nivelul de exceptare prevazut in coloana 4 a tabelului 2-B din anexa 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica.

(2) Titularul de autorizatie de desfasurare a oricareia dintre activitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa solicite autorizatia de dezafectare in urmatoarele termene:

a) cu cel putin un an inainte de data planificata pentru incetarea activitatii in instalatiile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si in instalatiile aferente de gospodarire a deseurilor radioactive, puse in functiune dupa data de 2 decembrie 2002;

b) cu cel putin 6 luni inainte de data planificata pentru incetarea functionarii instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a instalatiilor aferente de gospodarire a deseurilor radioactive, aflate in functiune la data de 2 decembrie 2003;

c) pana cel tarziu la data de 2 decembrie 2007 pentru instalatiile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si instalatiile aferente de gospodarire a deseurilor radioactive, a caror activitate a fost sistata inainte de data de 2 decembrie 2002, fara a se solicita autorizatie de dezafectare si fara a se pregati documentatia de dezafectare;

d) in cazul incetarii activitatii numai in anumite sectiuni ale instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu sau ale instalatiilor aferente de gospodarire a deseurilor radioactive, se procedeaza in conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 192/2002, publicat in M.Of. 867 si nr. 867 bis din 2 decembrie 2002.

Art. 11. - Cererea de solicitare a autorizatiei de dezafectare prevazute la art. 10 trebuie sa fie insotita de urmatoarele documentatii tehnice suport si documente:

a) evaluarea detaliata de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare;

b) proiectul tehnic detaliat de dezafectare, conceput pe baza evaluarii detaliate de securitate radiologica actualizate;

c) analiza privind securitatea radiologica a personalului expus profesional si a mediului inconjurator, incluzand estimari ale nivelului dozelor efective, pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in proiectul tehnic de dezafectare;

d) programul de radioprotectie prevazut la art. 38-107 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, adaptat pentru activitatea de dezafectare;

e) programul de asigurare a calitatii in faza de dezafectare, intocmit in conformitate cu prevederile art. 99-101 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

f) programele de monitorizare si supraveghere a radioactivitatii factorilor de mediu si a instalatiilor de gospodarire a deseurilor pe perioada de desfasurare a activitatii de dezafectare, prevazute la:

(i) art. 150-152 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

(ii) art. 102-109 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu;

g) decizia solicitantului de autorizatie cu nominalizarea persoanelor responsabile cu desfasurarea activitatii de dezafectare;

h) documente care atesta capabilitatea tehnica si acreditarea sau autorizarea, prevazute de legislatia in vigoare pentru persoanele legal constituite si persoanele fizice implicate in activitatea de dezafectare;

i) documentul prin care se decide oprirea definitiva, in vederea dezafectarii;

j) lista persoanelor legal constituite, autorizate de Autoritate, care sunt implicate in activitatea de dezafectare, cu precizarea responsabilitatilor si interfetelor dintre acestea si titularul de autorizatie;

k) lista cu materialele radioactive si dispozitivele generatoare de radiatii ionizante detinute;

l) lista aparaturii dozimetrice existente in instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

m) dovada ca deseurile radioactive existente si cele rezultate din activitatea de dezafectare vor fi gestionate in siguranta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

n) planul de interventie in caz de urgenta, inclusiv in caz de incendiu;

o) dupa caz, planul de asigurare a protectiei fizice si procedurile de reglementare a accesului in instalatia care se va dezafecta, intocmite in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 382/2001, publicate in M.Of. 766 si nr. 766 bis din 30 noiembrie 2001;

p) acordul sau autorizatia de mediu;

q) avizul sanitar;

r) dovada achitarii taxei si tarifului de autorizare.

Art. 12. - Documentatiile tehnice prevazute la art. 11 trebuie intocmite de experti acreditati si/sau de persoane legal constituite, autorizate de Autoritate sa desfasoare activitati de cercetare-proiectare pentru obiective si instalatii nucleare, si se avizeaza de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

Art. 13. - Lucrarile efective de dezafectare se vor efectua numai dupa emiterea autorizatiei de dezafectare de catre Autoritate.

Art. 14. - Titularul autorizatiei de dezafectare trebuie sa efectueze activitatea de dezafectare prin personalul propriu calificat si specializat sau prin alte persoane legal constituite, autorizate sa manipuleze materiale radioactive, care au calitatea de contractanti sau subcontractanti de lucrari.

Art. 15. - Titularul de autorizatie de dezafectare care intentioneaza sa utilizeze contractanti sau subcontractanti pentru efectuarea lucrarilor propriu-zise de dezafectare are urmatoarele obligatii:

a) sa se asigure ca subcontractantii si contractantii de lucrari indeplinesc cerintele de autorizare prevazute de reglementarile in vigoare;

b) sa prezinte Autoritatii sistemul de control prin care se demonstreaza ca subcontractorii si contractorii indeplinesc toate cerintele legale privind asigurarea securitatii radiologice si protectia sanatatii lucratorilor in raport cu riscurile radiologice si neradiologice;

c) sa precizeze modul in care se va asigura implementarea programului de asigurare a calitatii;

d) sa prezinte pentru fiecare contractant sau subcontractant tipul, domeniul si lucrarile pe care urmeaza sa le realizeze, precum si relatia dintre aceste lucrari si alte activitati de dezafectare;

e) sa prezinte cerintele privind nivelul de calificare si de experienta pe care trebuie sa le indeplineasca contractorii si subcontractorii;

f) sa prezinte experienta anterioara a fiecarui contractant si subcontractant in dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 16. - Titularul de autorizatie care detine si dezafecteaza instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu are obligatia sa gestioneze totalitatea deseurilor radioactive rezultate din activitatea de dezafectare, in conformitate cu prevederile Normelor de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

Art. 17. - Titularul de autorizatie care conserva si/sau dezafecteaza instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie:

a) sa asigure protectia fizica a instalatiilor pana la finalizarea activitatii de dezafectare, conform prevederilor Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;

b) sa indeplineasca in totalitate prevederile specifice din Normele de control de garantii in domeniul nuclear;

c) sa tina evidenta stricta si la zi, in formatele aprobate de Autoritate in procesul de autorizare, pe tipuri si categorii de activitate, a deseurilor rezultate de la dezafectare, a deseurilor tratate si depozitate definitiv de el insusi, a deseurilor radioactive transferate persoanelor legal constituite, autorizate sa le trateze, sa le conditioneze si sa le depoziteze final, precum si a efluentilor radioactivi eliminati in mediul inconjurator;

d) sa transmita periodic Autoritatii rapoartele de securitate radiologica prevazute la art. 162 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, pana la finalizarea activitatii de dezafectare;

e) sa notifice de indata Autoritatii producerea oricaruia dintre evenimentele prevazute la art. 163 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

Continutul evaluarii detaliate de securitate radiologica

Art. 18. - (1) Evaluarea detaliata de securitate radiologica, prevazuta la art. 11 lit. a), trebuie elaborata in conformitate cu cerintele prevazute in anexa 2.

(2) Evaluarile detaliate de securitate radiologica si analizele de securitate radiologica pot fi intocmite numai de persoane legal constituite, care detin o autorizatie emisa de Autoritate pentru a elabora evaluari si/sau analize de securitate radiologica in domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu.

(3) Evaluarile si analizele de securitate radiologica din domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie verificate si avizate de un expert acreditat, posesor al unui permis de exercitare nivel 3 pentru domeniul "Materii prime nucleare", emis de Autoritate.

(4) Solicitantii de autorizatii de dezafectare vor transmite Autoritatii numai evaluari si analize de securitate radiologica verificate si avizate fara observatii de un expert acreditat, posesor al unui permis de exercitare nivel 3 pentru domeniul "Materii prime nucleare", emis de Autoritate.

Art. 19. - Evaluarile detaliate de securitate radiologica trebuie sa contina estimarea dozelor efective pe toate caile de expunere relevante, specifice amplasamentelor pe care se afla instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu si terenuri contaminate de activitatile desfasurate in aceste instalatii.

Art. 20. - (1) La estimarea dozelor efective pentru caile de expunere relevante prevazute la art. 19 se vor utiliza parametrii de lucru din anexa 3.

(2) In cazul in care se constata ca sunt depasite limitele prevazute in prezentele norme pentru eliberarea de sub regimul de autorizare, in vederea utilizarii nerestrictionate a terenurilor si haldelor in scopuri prestabilite, elaboratorul evaluarii de securitate radiologica trebuie sa propuna eliminarea surselor de radiatii ionizante.

(3) Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie sa contina solutiile tehnice de eliminare a surselor de radiatii ionizante, conform recomandarilor din evaluarea de securitate radiologica.

Continutul proiectului tehnic detaliat de dezafectare

Art. 21. - Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie intocmit dupa:

a) elaborarea si redactarea evaluarii detaliate de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare;

b) stabilirea tipului de utilizare ce se va da dupa eliberarea de sub regimul de autorizare a instalatiei materialelor, haldelor sau terenurilor contaminate.

Art. 22. - (1) Solutiile optime de dezafectare, respectiv analizele cost/beneficiu, in functie de tipul de folosinta pentru care se vor elibera, dupa caz, materialele, haldele sau/si terenurile, se vor stabili conform procedurii reprezentate schematic in graficul nr. 1 din anexa 9.

(2) In cazul eliberarilor pentru o folosinta prestabilita a materialelor, haldelor sau/si terenurilor contaminate de mineritul si de prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, pentru fiecare masura de remediere este necesar sa se evalueze cel putin durata, costul, protectia si conservarea mediului, protectia radiologica, acceptul public si planificarea zonei, in conformitate cu procedura reprezentata in graficul nr. 2 din anexa 9.

Art. 23. - Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie sa contina, dupa caz, cel putin informatiile prevazute in anexa 4.

Art. 24. - Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie sa contina si programul de reconstructie ecologica a amplasamentului.

Art. 25. - Titularul de autorizatie de dezafectare are obligatia sa asigure aplicarea programului de reconstructie ecologica a amplasamentului instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu in paralel cu efectuarea lucrarilor de dezafectare.

Continutul analizei privind asigurarea securitatii radiologice a personalului expus profesional si a mediului inconjurator pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in proiectul tehnic de dezafectare

Art. 26. - Analiza privind asigurarea securitatii radiologice a personalului expus profesional si a mediului inconjurator, incluzand estimari ale nivelului dozelor efective, pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in proiectul tehnic de dezafectare, trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in anexa 5.

Modificarea proiectului tehnic detaliat de dezafectare

Art. 27. - (1) Titularul de autorizatie de dezafectare are obligatia de a notifica Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), in termen de 48 de ore, orice situatie in care constata ca in activitatea de dezafectare apar factori semnificativi care sunt in afara limitelor autorizate si care impun modificari ale proiectului tehnic detaliat de dezafectare.

(2) Ca urmare a constatarii si notificarii la CNCAN a situatiei descrise la alin. (1), titularul de autorizatie are obligatia ca in termen de 60 de zile de la constatare sa transmita la CNCAN modificarile si completarile la proiectul tehnic detaliat de dezafectare si sa solicite modificarea corespunzatoare a autorizatiei de dezafectare.

(3) Titularul de autorizatie are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii scrise a CNCAN sa transmita acesteia orice alte completari si clarificari privind modificarea proiectului tehnic detaliat de dezafectare.

Cerinte de redactare a documentatiilor tehnice suport

Art. 28. - Documentatiile tehnice suport vor fi redactate astfel:

a) fiecare capitol va incepe cu pagina noua;

b) vor fi numerotate toate paginile, inclusiv anexele, schitele si desenele;

c) tabelele si anexele vor fi numerotate in ordinea utilizarii;

d) dupa caz, se vor introduce fotografii semnificative pentru care se vor mentiona data si locul efectuarii;

e) desenele tehnice vor fi realizate la scara, cu respectarea standardelor nationale in vigoare;

f) pe fiecare pagina vor fi incluse in subsolul paginii urmatoarele:

(i) data intocmirii, numele, prenumele si functia persoanei care a intocmit capitolul sau, dupa caz, subcapitolul;

(ii) data verificarii, numele si prenumele expertului acreditat care a verificat capitolul sau, dupa caz, subcapitolul;

(iii) data aprobarii, numele si prenumele expertului acreditat care a aprobat capitolul sau, dupa caz, subcapitolul.

Cerinte de raportare si pastrare a inregistrarilor

Art. 29. - Titularul autorizatiei de dezafectare va pastra, pe toata durata dezafectarii si pentru o perioada de minimum 30 de ani dupa obtinerea certificatului de eliberare de sub cerintele de autorizare, urmatoarele:

a) documentatiile tehnice suport si documentele prevazute la art. 11;

b) modificarile si completarile la proiectul tehnic detaliat de dezafectare, elaborate conform prevederilor art. 27 alin. (2);

c) completarile si clarificarile prevazute la art. 27 alin. (3);

d) raportul final de dezafectare;

e) evaluarea finala de securitate radiologica;

f) acordurile si autorizatiile de mediu;

g) certificatul de eliberare de sub cerintele de autorizare a amplasamentului pe care a functionat instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, emis de Autoritate;

h) documentele cu cerintele privind controlul proprietatii terenului eliberat de sub regimul de autorizare;

i) documentele cu cerintele privind restrictiile de utilizare a terenului si/sau constructiilor eliberate de sub regimul de autorizare;

j) documentele cu cerintele de monitorizare/supraveghere in perioada postdezafectare;

k) alte documente relevante privind activitatea de dezafectare desfasurata.

Art. 30. - (1) Daca in perioada de 30 de ani prevazuta la art. 29 titularul de autorizatie intra in stare de faliment sau de dizolvare juridica si nu isi mai poate indeplini responsabilitatile privind pastrarea inregistrarilor referitoare la dezafectare, are obligatia sa notifice de indata Autoritatii si sa transfere intreaga documentatie prevazuta la art. 29 institutiei abilitate sa exercite controlul institutional sau unei alte entitati stabilite de Autoritate.

(2) Transferul prevazut la alin. (1) trebuie efectuat in termen de 60 de zile de la data la care Autoritatea a comunicat in scris titularului de autorizatie care este entitatea care va prelua documentatia referitoare la dezafectare, prevazuta la art. 29.

(3) Referitor la transferul prevazut la alin. (1) si (2), titularul autorizatiei de dezafectare are obligatia sa transmita Autoritatii urmatoarele documente:

a) notificarea cu data exacta a transferului documentatiei prevazute la art. 29, cu cel putin 10 zile inainte de efectuarea acestuia;

b) copia documentului care certifica efectuarea transferului, in termen de 10 zile de la data efectuarii acestuia.

Art. 31. - Titularul de autorizatie va intocmi si va transmite Autoritatii rapoarte semestriale privind lucrarile de dezafectare efectuate.

Art. 32. - Titularul de autorizatie are obligatia sa notifice in scris Autoritatii, de indata, orice eveniment neprevazut in proiectul tehnic detaliat de dezafectare, care pune in pericol securitatea radiologica a personalului expus profesional, a persoanelor din populatie si a mediului inconjurator.

Incheierea lucrarilor de dezafectare

Art. 33. - La finalizarea lucrarilor de dezafectare titularul are obligatia sa transmita Autoritatii urmatoarele:

a) cererea de eliberare de sub regimul de autorizare a amplasamentului pe care a functionat si a fost dezafectata instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) raportul final de dezafectare, intocmit in conformitate cu cerintele din anexa 6;

c) evaluarea finala de securitate radiologica, intocmita in conformitate cu cerintele din anexa 7;

d) acordul autoritatilor locale de mediu, prin care se certifica ca a fost restaurat mediul inconjurator afectat de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

e) avizul sanitar eliberat in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul Sanatatii;

f) alte avize prevazute de legislatia in vigoare;

g) alte documente, date sau informatii relevante, solicitate de Autoritate.

 

CAPITOLUL V

Eliberarea de sub regimul de autorizare

 

Art. 34. - (1) In cazul in care Autoritatea constata ca pe amplasamentul pe care a functionat si s-a dezafectat instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu sunt indeplinite criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare si acesta nu mai prezinta riscuri radiologice pentru persoanele din populatie si mediul inconjurator, va emite certificatul de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare, care va contine datele din anexa 8.

(2) Dupa emiterea certificatului de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare, terenul pe care a functionat instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu poate fi instrainat de detinator.

(3) Fostul titular al autorizatiei de dezafectare are obligatia sa transmita Autoritatii o copie a documentului prin care s-a instrainat terenul in conditiile alin. (2), in termen de 30 de zile de la data instrainarii.

 

CAPITOLUL VI

Criterii pentru eliberarea deseurilor metalice contaminate, provenite de la dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 35. - Deseurile metalice contaminate superficial numai cu radionuclizi naturali din seriile uraniului si toriului pot fi livrate persoanelor legal constituite care produc metal sau colecteaza deseuri metalice in scopul livrarii catre producatorii de metal, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) activitatea alfa totala a amestecului de radionuclizi din seriile uraniului si toriului care contamineaza superficial deseul metalic este mai mica de 0,5 Bq/cm^2;

b) nivelul contaminarii superficiale de 0,5 Bq/cm^2 trebuie sa fie determinat ca o valoare medie a masurarii fiecarei arii de 100 cm^2 in care a fost divizata suprafata deseului metalic;

c) deseurile metalice care se elibereaza nu sunt sau nu contin componente care sa poata fi reparate cu usurinta si utilizate ca atare in alte scopuri;

d) deseurile metalice trebuie astfel dezasamblate si fragmentate prin taiere in procesul de dezafectare incat sa nu mai fie necesara o noua dezmembrare inainte de topire.

Art. 36. - Activitatile de dezasamblare, fragmentare prin taiere si decontaminare a deseurilor metalice se vor efectua numai de personal expus profesional la radiatii ionizante, cu aplicarea integrala a prevederilor Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu.

Art. 37. - Nivelul activitatii alfa totale a amestecului de radionuclizi din seriile uraniului si toriului care contamineaza superficial deseul metalic trebuie sa se determine conform procedurilor de masurare care trebuie sa demonstreze ca activitatea masurata este reprezentativa pentru contaminarea deseurilor ce urmeaza sa fie eliberate.

Art. 38. - Procedurile de masurare a nivelului activitatii alfa totale a amestecului de radionuclizi din seriile uraniului si toriului care contamineaza superficial deseul metalic se avizeaza de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

Art. 39. - (1) Deseurile metalice care prezinta o contaminare superficiala cu o activitate alfa totala a amestecului de radionuclizi din seriile uraniului si toriului mai mare de 0,5 Bq/cm2 sunt deseuri radioactive si se gestioneaza conform prevederilor Normelor de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

(2) Deseurile metalice radioactive definite la alin. (1) trebuie transferate de pe amplasamentul pe care se dezafecteaza instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu la amplasamentele autorizate pentru depozitarea finala a deseurilor radioactive solide contaminate numai cu radionuclizi naturali sau pentru depozitare finala in subteran, in mine de exploatare a minereurilor de uraniu si toriu, conform prevederilor proiectului tehnic detaliat de dezafectare, aprobat de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

 

CAPITOLUL VII

Criterii pentru eliberarea terenurilor contaminate de mineritul si/sau de prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, in scopul utilizarii acestora ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale

 

Art. 40. - Prevederile prezentului capitol se aplica terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, incluzand terenurile contaminate din incintele minelor, laboratoarelor, statiilor-pilot, instalatiilor de preparare, instalatiilor de fabricare a combustibilului nuclear ce contine numai uraniu natural, punctelor de incarcare-descarcare si rutelor de transport al minereurilor si concentratelor de uraniu si toriu, care se elibereaza in scopul utilizarii acestora ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale.

Art. 41. - Prevederile prezentului capitol nu se aplica urmatoarelor:

a) iazurilor de decantare, haldelor si zonelor contaminate ca rezultat al tratamentelor chimice in situ sau in gramada ale minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) terenurilor care au fost contaminate si se elibereaza pentru utilizarea in scopuri agricole si forestiere.

Art. 42. - Pe terenurile eliberate conform criteriilor din prezentul capitol, in scopul utilizarii acestora ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, pot fi construite locuinte de serviciu pentru personalul care va desfasura acele activitati industriale, altele decat mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, precum si alte dotari edilitare aferente acestor locuinte de serviciu.

Art. 43. - (1) Factorul decisiv in determinarea marimii expunerii in zonele contaminate este suma activitatilor seriilor uraniului si toriului aflate in echilibru.

(2) Daca terenurile sunt contaminate numai de mineritul si prepararea minereurilor de uraniu neasociate cu toriu (concentratia, respectiv activitatea toriului si a descendentilor sai radioactivi avand valori care se inscriu in limitele in care acest element se gaseste in mod obisnuit in soluri si roci), se va considera ca marimea expunerii este determinata in mod decisiv numai de seria U-238, respectiv de radionuclidul Ra-226 care in mod obisnuit are cea mai ridicata activitate in sol.

(3) Daca nu exista echilibru, se determina activitatile specifice ale radionuclizilor Ra-226 si Th-230 din seria uraniului 238, precum si ale radionuclizilor Ra-228 si Th-232 din seria toriului. In acest caz factorul decisiv in determinarea marimii expunerii este suma urmatorilor termeni: activitatea specifica mai mare dintre cele doua determinate pentru seria uraniului plus activitatea mai mare dintre cele doua determinate pentru seria toriului.

(4) Nivelul activitatii specifice a solului (A) pentru folosinta nerestrictionata, determinata, dupa caz, conform alin. (1), (2) sau (3), este 0,2 Bq/g in solul uscat.

(5) Nivelul activitatii specifice a solului (A) este o valoare medie care se determina in ariile contaminate pentru diverse trepte de adancime cu o suprafata orizontala de 100 m2.

(6) In cazul ariilor contaminate cu o suprafata totala mai mare de 100 m2, aceasta se caroiaza in patrate sau alte forme geometrice adecvate situatiei din teren, fiecare cu o suprafata de 100 m2, urmand ca pentru fiecare patrat sau forma geometrica cu suprafata de 100 m2 si pentru fiecare treapta de adancime corespunzatoare acestei suprafete sa se determine nivelul activitatii specifice a solului uscat (A).

(7) Procedura de prelevare a probelor si de efectuare a masuratorilor si analizelor necesare determinarii nivelului activitatii specifice a solului (A) pe treptele de adancime si ariile delimitate conform alin. (6) trebuie avizata de un expert acreditat pentru domeniul "Materie prima nucleara" si se aproba de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

(8) Datele obtinute prin aplicarea procedurilor de determinare a nivelului activitatii specifice a solului (A), avizate de Autoritate conform alin. (7), vor fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor evaluarilor detaliate de securitate radiologica, pe baza carora se elaboreaza proiectele tehnice detaliate de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, precum si pentru fundamentarea concluziilor evaluarilor finale de securitate radiologica.

(9) Criteriile din prezentele norme pentru uzul nerestrictionat al terenurilor si haldelor contaminate cu radionuclizi naturali din seriile uraniului si toriului in cadrul activitatilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, precum si de depozitare nerestrictionata a molozului rezultat din demolarea constructiilor contaminate asigura pentru persoanele din populatie o doza efectiva potentiala de cel mult 1 mSv/an, generata pe toate caile de expunere.

(10) Valoarea dozei efective de 1 mSv/an, prevazuta la alin. (9), nu include doza efectiva generata de fondul natural de radiatii din zona.

(11) Valoarea dozei efective de 1 mSv/an, prevazuta la alin. (9), nu include doza efectiva generata de radonul din locuinte.

(12) Valoarea dozei efective de 1 mSv/an, prevazuta la alin. (9), trebuie sa includa contributia tuturor activitatilor in domeniul nuclear desfasurate in zona de persoane legal constituite, autorizate de Autoritate.

Art. 44. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care se prevede utilizarea in scopuri industriale a terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu trebuie analizate urmatoarele cai relevante de expunere pentru perioadele petrecute in exterior:

a) expunerea datorata iradierii externe gama si beta, generata de terenurile contaminate;

b) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a descendentilor de viata scurta ai radonului si toronului;

c) expunerea datorata inhalarii prafului contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

d) expunerea datorata ingerarii directe de catre copiii care se joaca afara a pulberilor si solului contaminat;

e) expunerea datorata contaminarii apei din panza freatica care este utilizata ca apa potabila.

Art. 45. - Terenurile care au fost contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, prevazute la art. 40, se elibereaza nerestrictionat in scopul utilizarii acestora ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 0,2 Bq/g (in solul uscat) pe fiecare dintre urmatoarele trepte de adancime:

a) 0,0-0,1 m;

b) 0,1-0,5 m;

c) 0,5 m - limita superioara a solului necontaminat;

d) in primul metru al solului necontaminat.

Art. 46. - Daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 1 Bq/g (in solul uscat) pe fiecare dintre treptele de adancime prevazute la art. 45, terenul se elibereaza in scopul utilizarii acestuia ca spatiu pentru desfasurarea altor activitati industriale, cu urmatoarele conditii:

a) constructiile cu locuinte de serviciu si alte dotari edilitare aflate in conexiune cu acestea pot fi realizate numai pe arii in care nivelul activitatii specifice a solului (A) este mai mic de 0,2 Bq/g pe fiecare treapta de adancime;

b) sa se acopere solul cu materiale necontaminate pe toate suprafetele pe care debitul dozei generate de iradierea externa este mai mare de 0,3 miuSv/h, astfel ca acesta sa fie redus sub aceasta valoare. Debitul dozei externe de 0,3 miuSv/h include componenta iradiere externa din cadrul fondului natural de radiatii din punctul in care se efectueaza masurarea.

Art. 47. - Daca se elibereaza de sub regimul de autorizare mai multe zone contaminate situate in aria de alimentare a unei panze freatice subterane, Autoritatea va verifica sa nu se depaseasca doza anuala de 0,1 mSv/an, daca acea panza freatica subterana este utilizata in aval (in sensul directiei de curgere) ca sursa permanenta de apa potabila.

Art. 48. - Toate cladirile noi care urmeaza a fi construite pe terenurile care au fost contaminate de mineritul si de prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, ce se elibereaza in scopul utilizarii ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, vor fi astfel proiectate incat concentratia de radon in interior sa nu depaseasca 250 Bq/m3.

 

CAPITOLUL VIII

Criterii pentru eliberarea terenurilor contaminate de mineritul si/sau de prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, in scopul utilizarii acestora ca zone agricole sau forestiere ori pentru infiintarea de parcuri

 

Art. 49. - Prevederile prezentului capitol se aplica terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, incluzand terenurile contaminate din incintele minelor de cercetare geologica sau exploatare, laboratoarelor, statiilor-pilot, uzinelor de preparare, punctelor de incarcare-descarcare a minereurilor si concentratelor, precum si rutelor de transport.

Art. 50. - Prevederile prezentului capitol nu se aplica iazurilor de decantare, haldelor si zonelor contaminate ca rezultat al tratamentelor chimice in situ sau in gramada ale minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 51. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care se prevede utilizarea terenurilor care au fost contaminate de activitatile de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu in scopuri agricole si forestiere, ca si pentru infiintarea de parcuri, trebuie analizate, dupa caz, urmatoarele cai relevante de expunere:

a) expunerea datorata iradierii externe gama si beta, generata de terenurile contaminate;

b) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a descendentilor de viata scurta ai radonului si toronului;

c) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a prafului contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

d) expunerea datorata ingerarii directe de catre copiii care se joaca afara a pulberilor si solului contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

e) expunerea la radiatii prin consumarea produselor agricole;

f) expunerea la radiatii prin consumarea de plante din flora spontana;

g) expunerea la radiatii prin consumarea produselor animale;

h) expunerea datorata contaminarii apei din panza freatica, care este utilizata ca apa potabila.

Art. 52. -

(1) Terenurile contaminate de activitatile de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, prevazute la art. 49, se elibereaza nerestrictionat in scopul utilizarii acestora ca zone agricole sau forestiere ori pentru infiintarea de parcuri, daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 0,2 Bq/g (in solul uscat) pe fiecare dintre urmatoarele trepte de adancime:

a) 0,0-0,1 m;

b) 0,1-0,5 m;

c) 0,5 m - limita superioara a solului necontaminat;

d) in primul metru al solului necontaminat.

(2) Limita superioara a solului necontaminat se determina prin probarea pe verticala a stratului de sol, determinarea activitatii probelor si raportarea activitatilor masurate la activitatile de fond ale solului necontaminat, specifice zonei.

Art. 53. - Daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 1 Bq/g (in solul uscat) pe fiecare dintre treptele de adancime prevazute la art. 45, terenul se elibereaza nerestrictionat in scopul utilizarii acestuia ca zona forestiera sau pentru infiintarea de culturi agricole care nu sunt utilizate pentru producerea alimentelor.

Art. 54. - Daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 1 Bq/g (in solul uscat) pe fiecare dintre treptele de adancime prevazute la art. 45, terenul se elibereaza in scopul infiintarii de parcuri, cu urmatoarele conditii:

a) solul trebuie acoperit cu materiale necontaminate, astfel ca debitul dozei generate de iradierea externa sa fie mai mic de 0,3 miuSv/h;

b) daca se intentioneaza ca in parc sa se amenajeze terenuri de sport sau arii de recreere, acestea vor fi amplasate numai pe ariile cu un nivel al activitatii specifice a solului (A) mai mic de 0,2 Bq/g pentru fiecare treapta de adancime prevazuta la art. 52.

Art. 55. - Daca nivelul activitatii specifice a solului (A), determinat conform art. 43, depaseste valoarea de 1 Bq/g (in solul uscat) pentru una dintre treptele de adancime prevazute la art. 52, se reanalizeaza masurile de remediere, tinandu-se seama de caracteristicile specifice ale amplasamentului.

Art. 56. - Daca se elibereaza de sub regimul de autorizare mai multe zone contaminate situate in aria de alimentare a unei panze freatice subterane, Autoritatea va verifica, conform prevederilor art. 47, sa nu se depaseasca doza anuala de 0,1 mSv/an, daca acea panza freatica subterana este utilizata in aval (in sensul directiei de curgere) ca sursa permanenta de apa potabila.

Art. 57. - Toate cladirile noi care urmeaza sa fie construite pe terenurile contaminate de mineritul si de prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, ce se elibereaza in scopul utilizarii ca zone agricole sau forestiere ori pentru infiintarea de parcuri, vor fi astfel proiectate incat concentratia de radon in interior sa nu depaseasca nivelul prevazut la art. 48.

 

CAPITOUL IX

Criterii pentru eliberarea haldelor de sub regimul de autorizare pentru utilizarea in scopuri forestiere, agricole, infiintari de parcuri sau ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, comerciale ori de transport public (cai rutiere, parcari)

 

Art. 58. - Prevederile prezentului capitol se aplica haldelor rezultate de la cercetarea geologica si exploatarea miniera a minereurilor de uraniu si/sau toriu ori a altor minereuri asociate cu uraniu si toriu, precum si haldelor rezultate de la alte activitati conexe cu cercetarea geologica si mineritul, care se elibereaza pentru utilizarea in scopuri forestiere, agricole, infiintari de parcuri sau ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, comerciale ori de transport public (cai rutiere, parcari).

Art. 59. - Prevederile prezentului capitol nu se aplica iazurilor de decantare si urmatoarelor halde:

a) halde provenite de la exploatarea unor zacaminte de uraniu care au un continut de cel putin 5% pirita;

b) halde de minereuri sarace care au fost supuse proceselor de lesiere (tratare in gramada);

c) depozite de sterile provenite de la prelucrari chimice si metalurgice ale minereurilor de uraniu si/sau toriu.

Art. 60. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care se prevede eliberarea de sub regimul de autorizare a haldelor pentru utilizarea in scopuri agricole si forestiere, pentru infiintarea de parcuri sau pentru desfasurarea altor activitati industriale, comerciale ori de transport public, trebuie analizate, dupa caz, urmatoarele cai relevante de expunere:

a) expunerea datorata iradierii externe gama si beta pe halda si in apropierea acesteia;

b) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a descendentilor de viata scurta ai radonului si toronului;

c) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a prafului contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

d) expunerea datorata ingerarii directe de catre copiii care se joaca afara a pulberilor si solului contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

e) expunerea la radiatii prin consumarea produselor agricole;

f) expunerea la radiatii prin consumarea plantelor din flora spontana;

g) expunerea la radiatii prin consumarea produselor animale;

h) expunerea datorata contaminarii apei din panza freatica, care este utilizata ca apa potabila.

Art. 61. - Haldele prevazute la art. 58 se elibereaza in scopul utilizarii acestora ca zone agricole sau forestiere, pentru infiintarea de parcuri sau pentru desfasurarea altor activitati industriale, comerciale ori de transport public, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) au fost executate lucrari ingineresti specifice care asigura stabilitatea haldei pe termen lung;

b) nivelul activitatii specifice a rocilor, inclusiv a solului, din componenta haldei, determinat conform art. 43, este mai mic de 0,2 Bq/g (in roca uscata) pe fiecare dintre urmatoarele trepte de adancime:

(i) 0,0-0,3 m;

(ii) 0,3-3 m;

(iii) 3 m - limita inferioara a haldei.

Art. 62. - Pot fi eliberate numai pentru utilizarea ca zone forestiere sau pentru infiintarea de parcuri sau de culturi agricole care nu sunt utilizate pentru producerea alimentelor haldele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au fost efectuate lucrarile ingineresti specifice care asigura stabilitatea haldei pe termen lung;

b) nivelul activitatii specifice a rocilor din componenta haldei (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 1 Bq/g (in roca uscata) pe fiecare dintre urmatoarele trepte de adancime:

(i) 0,0-0,3 m;

(ii) 0,3-3 m;

(iii) 3,0 - limita inferioara a haldei;

c) acopera o suprafata mai mica decat 1 ha;

d) contin cel mult 10^5 m^3 de roci reziduale depozitate.

Art. 63. - Se pot elibera in scopul utilizarii ca spatii pentru desfasurarea altor activitati industriale, comerciale sau de transport public (cai rutiere, parcari) ori ca parcuri haldele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au fost efectuate lucrarile ingineresti specifice care asigura stabilitatea haldei pe termen lung;

b) nivelul activitatii specifice a rocilor din componenta haldei (A), determinat conform art. 43, este mai mic de 1 Bq/g (in roca uscata) pe fiecare dintre urmatoarele trepte de adancime:

(i) 0,0-0,3 m;

(ii) 0,3-3 m;

(iii) 3,0 - limita inferioara a haldei;

c) acopera o suprafata mai mica decat 1 ha;

d) contin cel mult 10^5 m^3 de roci reziduale depozitate;

e) au fost acoperite cu materiale necontaminate toate suprafetele pe care debitul dozei generate de iradierea externa era mai mare de 0,3 miuSv/h, astfel ca debitul dozei sa fie mai mic decat aceasta valoare.

Art. 64. - Este interzisa amplasarea locuintelor, inclusiv a locuintelor de serviciu, pe haldele rezultate de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu si eliberate de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Art. 65. - Terenurile de sport si ariile de recreere pot fi amplasate numai pe ariile in care nivelul activitatii specifice a solului (A) este mai mic de 0,2 Bq/g pe fiecare treapta de adancime a haldelor eliberate pentru infiintarea de parcuri, in conditiile prevazute la art. 62.

Art. 66. - In cazul haldelor care nu indeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eliberare pentru utilizare nerestrictionata, prevazute la art. 61-63, privind activitatea specifica (A), suprafata si volumul, trebuie realizate urmatoarele:

a) rocile din halda cu activitatea specifica (A), determinata conform art. 43, mai mare de 1 Bq/g se vor utiliza ca material de umplere (rambleiere) a lucrarilor miniere subterane din care a fost extras minereul de uraniu si/sau toriu, aflate in etapa de dezafectare;

b) lucrari ingineresti specifice prin care se asigura stabilitatea haldei pe termen lung;

c) halda rezultata dupa relocarea in subteran a sterilului cu activitatea specifica A mai mare de 1 Bq/g se va utiliza numai in scopuri forestiere si se va restrictiona accesul in scopuri de agrement al persoanelor din populatie.

Art. 67. - Toate constructiile care urmeaza sa fie amplasate pe haldele eliberate conform prevederilor art. 61-63 vor fi proiectate astfel incat in interiorul acestora concentratia de radon sa nu depaseasca 250 Bq/m^3.

Art. 68. - Este interzisa utilizarea in orice alte scopuri a rocilor din haldele rezultate de la mineritul uraniului si/sau toriului care au o activitate specifica (A) mai mare de 0,2 Bq/g, inclusiv ca materiale de constructie pentru cladiri, indiferent de destinatia acestora, sau pentru cai de comunicatii rutiere si feroviare, atat in interiorul localitatilor, cat si in afara acestora.

 

CAPITOLUL X

Criterii de eliberare pentru o viitoare utilizare comerciala sau industriala a cladirilor in care au fost desfasurate activitati din domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu ori activitati conexe acestora. Criterii de depozitare a molozului rezultat de la demolarea constructiilor si structurilor de la mineritul si/sau prepararea uraniului si/sau toriului

 

Art. 69. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care se analizeaza posibilitatea eliberarii de sub regimul de autorizare a constructiilor in care au fost desfasurate activitati din domeniul mineritului si/sau prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu ori activitati conexe acestora, in vederea utilizarii nerestrictionate a acestora in activitati in care nu sunt implicate surse de radiatii ionizante, trebuie investigate, dupa caz, urmatoarele cai relevante de expunere:

a) expunerea datorata iradierii externe generata de radiatiile gama si beta emise de materialul din care este alcatuita constructia;

b) expunerea datorata inhalarii, in interior si in exterior, a descendentilor de viata scurta ai radonului si toronului;

c) expunerea datorata inhalarii, in interior si in exterior, a pulberilor nefixate care contin emitatori alfa cu viata lunga;

d) expunerea datorata redistribuirii in interiorul constructiilor a contaminarii radioactive, nefixate.

Art. 70. - Constructiile in care au fost desfasurate activitati din domeniul mineritului si/sau prepararii minereurilor de uraniu si/sau toriu ori activitati conexe acestora pot fi eliberate in vederea utilizarii nerestrictionate a acestora in activitati in care nu sunt implicate surse de radiatii ionizante, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:

a) au fost indepartate in totalitate de pe plafoane, pereti si podele toate pulberile aderente si neaderente, fragmentele si urmele de roca, minereuri, preconcentrate si concentrate de uraniu si/sau toriu;

b) debitul iradierii externe nu depaseste valoarea de 0,3 miuSv/h;

c) pe plafoane, pereti si podele nu trebuie sa existe suprafete pe care activitatea alfa globala sa fie mai mare de 0,05 Bq/cm^2.

Art. 71. - (1) Constructiile care nu indeplinesc criteriile de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, prevazute la art. 70, trebuie decontaminate.

(2) Constructiile care nu indeplinesc criteriile de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, prevazute la art. 70, desi au fost efectuate lucrarile de decontaminare, trebuie demolate.

Art. 72. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care sunt analizate diverse amplasamente pentru depozitarea molozului si a altor deseuri solide provenite de la demolarea constructiilor contaminate, conform art. 71, trebuie investigate, dupa caz, urmatoarele cai relevante de expunere:

a) expunerea datorata iradierii externe generate de radiatiile gama si beta emise de materialele din care sunt alcatuite constructiile ce vor fi demolate;

b) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a descendentilor de viata scurta ai radonului si/sau toronului;

c) expunerea datorata inhalarii, in exterior, a pulberilor de moloz contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

d) expunerea datorata ingerarii directe de catre copiii care se joaca afara a pulberilor de moloz contaminat cu emitatori alfa cu viata lunga;

e) expunerea datorata consumului de produse din vegetatia spontana ce se va instala pe amplasamentele pe care se va depozita molozul contaminat;

f) expunerea datorata consumului de produse agricole, horticole sau animaliere obtinute prin utilizarea in scopuri agricole a amplasamentelor pe care se va depozita molozul contaminat;

g) expunerea datorata posibilei contaminari a apelor subterane ce sunt utilizate ca surse de apa potabila;

h) expunerea la radiatii prin consumarea plantelor din flota spontana;

i) expunerea la radiatii prin consumarea produselor animale;

j) expunerea datorata contaminarii apei din panza freatica care este utilizata ca sursa de apa potabila.

Art. 73. - In functie de activitatea specifica a molozului si a altor deseuri solide se aplica urmatoarele criterii de depozitare:

a) daca activitatea specifica (A) a molozului uscat si a altor deseuri solide provenite de la demolari este mai mica de 0,2 Bq/g, se admite eliberarea nerestrictionata a acestora de sub regimul de autorizare, in vederea dispunerii in depozitele de deseuri neradioactive;

b) molozul si deseurile solide provenite de la demolari, care au o activitate specifica (A) cuprinsa intre 0,2-1 Bq/g, pot fi depozitate, cu acordul Autoritatii, pe haldele provenite de la mineritul uraniului si/sau toriului, care nu sunt propuse pentru eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare si indeplinesc, dupa caz, conditiile de la art. 62 sau 66;

c) molozul si deseurile solide provenite de la demolari, care au o activitate specifica (A) mai mare de 1 Bq/g, se depoziteaza, cu acordul Autoritatii, astfel:

(i) in depozitele de dispunere finala a deseurilor radioactive solide provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, autorizate de Autoritate;

(ii) ca material de umplere (rambleiere) a lucrarilor miniere subterane din care a fost extras minereu de uraniu si/sau toriu, aflate in etapa de dezafectare;

d) deseurile solide provenite de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, contaminate superficial numai cu radionuclizi naturali, altele decat metalele, rocile din halde si molozul provenit de la demolarea constructiilor prevazute la art. 71 alin. (2), care au o activitate superficiala alfa totala mai mare de 0,05 Bq/cm^2, sunt deseuri radioactive si se depoziteaza, cu acordul Autoritatii, in depozitele de dispunere finala a deseurilor radioactive solide provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, autorizate de Autoritate, sau ca material de umplere (rambleiere) a lucrarilor miniere subterane din care a fost extras minereu de uraniu si/sau toriu, aflate in etapa de dezafectare;

e) procedurile de prelevare a probelor de moloz si a probelor de deseuri radioactive solide (altele decat metalele si rocile din halde) se aproba de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

 

CAPITOLUL XI

Criterii pentru dezafectarea iazurilor de steril rezultat de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu si a altor depozite de deseuri radioactive solide rezultate de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 74. - Prevederile prezentului capitol se aplica numai la dezafectarea:

a) iazurilor de decantare a sterilului provenit de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

b) depozitelor de deseuri radioactive solide provenite de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, amplasate la suprafata.

Art. 75. - Iazurile in care a fost depozitat sterilul de la prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu si depozitele de deseuri radioactive solide, altele decat haldele de minereuri sarace si roci, rezultate de la minerit si preparare, amplasate la suprafata, pot fi dezafectate numai daca prin aplicarea masurilor tehnice prevazute in Proiectul tehnic detaliat de dezafectare sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) infiltrarile apelor meteorice in incintele dezafectate ale iazurilor de decantare si depozitelor de deseuri radioactive solide, precum si riscul de intruziune a persoanelor din populatie in aceste incinte au fost minimizate conform principiului ALARA;

b) materialele care intra in componenta deseurilor radioactive depuse in iazurile de decantare si in depozitele de deseuri radioactive solide nu vor fi reciclate;

c) amplasamentele iazurilor de decantare si ale depozitelor de deseuri radioactive solide nu vor fi utilizate, dupa dezafectare, in scopuri industriale, comerciale, agricole sau de agrement;

d) dupa dezafectare, suprafata nou-creata a amplasamentului a fost inierbata;

e) accesul persoanelor din populatie pe amplasamentele dezafectate este restrictionat;

f) controlul institutional al amplasamentului dezafectat este asigurat in conformitate cu prevederile art. 110-112 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

 

CAPITOLUL XII

Criterii de eliberare pentru uz general, nerestrictionat, a echipamentelor si instalatiilor refolosibile de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Art. 76. - Criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare, pentru uz general, nerestrictionat, a echipamentelor si instalatiilor refolosibile de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu asigura o doza efectiva anuala de cel mult 10 miuSv pentru persoanele din populatie care utilizeaza echipamentele si instalatiile mentionate.

Art. 77. - In scenariile din evaluarile de securitate radiologica in care se analizeaza posibilitatea eliberarii de sub regimul de autorizare a echipamentelor si instalatiilor refolosibile de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, in vederea utilizarii nerestrictionate a acestora in activitati in care nu sunt implicate surse de radiatii ionizante, trebuie investigate, dupa caz, urmatoarele cai relevante de expunere:

a) expunerea datorata iradierii externe generata de radiatiile gama si beta emise de materialul din care este alcatuit echipamentul sau instalatia;

b) expunerea datorata inhalarii de pe suprafetele echipamentului sau instalatiei, in interior si in exterior, a pulberilor neaderente care contin emitatori alfa cu viata lunga;

c) expunerea datorata redistribuirii in interiorul constructiilor a contaminarii radioactive nefixate de pe suprafetele echipamentului sau instalatiei.

Art. 78. - (1) Echipamentele si instalatiile refolosibile de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu pot fi eliberate de sub regimul de autorizare, pentru uz general, nerestrictionat, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:

a) echipamentele si instalatiile refolosibile vor fi curatate complet de orice urme de roca reziduala, minereu sau concentrate de uraniu, inclusiv totalitatea punctelor greu accesibile, cum sunt: spatiile inguste, trapele, coturile, imbinarile etc.;

b) contaminarea superficiala fixata a oricarei suprafete a echipamentului sau instalatiei sa nu genereze o activitate alfa totala a elementelor radioactive naturale, mediata pe 100 cm^2, mai mare de 0,05 Bq/cm2;

c) procedurile de masurare si de mediere pe 100 cm2 a activitatii alfa totale date de contaminarea superficiala fixata se aproba de Autoritate in procesul de autorizare a dezafectarii.

(2) Echipamentele si instalatiile care dupa curatare si decontaminare nu indeplinesc conditiile de eliberare nerestrictionata prevazute la alin. (1) se vor dezmembra si valorifica, dupa caz, conform prevederilor cap. VI sau, daca nu indeplinesc cerintele de la cap. VI, se vor depozita final intr-un amplasament autorizat de Autoritate pentru dispunerea deseurilor radioactive solide provenite de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 79. - Pana la desemnarea legala a organismului care va exercita controlul institutional, persoana legal constituita care a detinut, a utilizat si a dezafectat instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu are obligatia sa asigure realizarea tuturor cerintelor de control institutional si de pastrare a documentelor cu inregistrari prevazute la:

(i) art. 29 din prezentele norme;

(ii) art. 110, 112 si 113 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu.

Art. 80. - (1) Aplicarea prevederilor prezentelor norme nu exclude respectarea in activitatea de dezafectare a cerintelor tuturor normelor in vigoare privind securitatea radiologica, garantiile nucleare, protectia fizica, asigurarea calitatii, protectia mediului, lucrul in subteran etc.

(2) Autoritatea poate retrage certificatul de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare daca constata ca nu sunt indeplinite oricare dintre urmatoarele cerinte privind:

a) controlul proprietatii terenului eliberat de sub regimul de autorizare;

b) restrictiile de utilizare a terenului si/sau a constructiilor eliberate de sub regimul de autorizare;

c) cerintele de monitorizare/supraveghere in perioada postdezafectare.

Art. 81. - Incalcarea dispozitiilor prezentelor norme atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz, conform prevederilor Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 82. - Prezentele norme intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 83. - Anexele 1-9 fac parte integranta din prezentele norme.

 

ANEXA 1

la norme

 

DEFINITII

 

In scopul aplicarii prezentei reglementari, pe langa termenii si expresiile definite in Legea 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Normele fundamentale de securitate radiologica, expresiile urmatoare sunt definite astfel:

 

1. Autoritate - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), care, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control;

2. cai de expunere - caile prin care radiatia si/sau radionuclizii ajung sau patrund in organismul uman, producand iradierea acestuia;

3. contaminare radioactiva superficiala - prezenta radionuclizilor pe suprafata materialelor aflate in stare solida;

4. contractant - persoana fizica sau persoana (entitate) legal constituita, angajata de titularul autorizatiei de dezafectare sa efectueze anumite servicii sau lucrari specifice din cadrul activitatii de dezafectare;

5. conservare - pastrarea in siguranta a instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, inclusiv a sistemelor de aeraj, transport, alimentare cu energie electrica, de eliminare a apelor de mina, in starea in care se aflau la sistarea etapei de operare;

6. control institutional - activitatea desfasurata de un organism imputernicit legal sa urmareasca transferurile de proprietate si modul de indeplinire a restrictiilor de utilizare a terenurilor contaminate si a amplasamentelor pe care au functionat si au fost dezafectate instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

7. deseuri radioactive rezultate de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

- orice efluenti gazosi si lichizi proveniti de la activitati autorizate de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, care au volume si activitati pe unitatea de volum superioare limitelor derivate de eliberare in mediu, aprobate de Autoritate in cadrul procesului de autorizare conform prevederilor Normelor fundamentale de securitate radiologica, si pentru care nu se intrevede o alta utilizare in cadrul activitatii respective;

- orice materiale solide provenite de la activitati autorizate de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, care in mod obisnuit nu sunt considerate radioactive, dar care au un nivel al contaminarii superficiale superior nivelurilor de eliberare prevazute la art. 7 lit. b) din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu si pentru care nu se intrevede o alta utilizare in cadrul activitatii respective;

- orice materiale solide provenite de la activitati autorizate de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, inclusiv minereuri de uraniu si/sau toriu si roci mineralizate cu uraniu si toriu, excavate si scoase la suprafata, care contin cel putin un radionuclid natural din seriile uraniului si toriului cu o concentratie a activitatii pe unitatea de masa mai mare decat nivelul de eliberare in scopul utilizarii fara restrictii, respectiv mai mare de 0,2 Bq/g, si pentru care nu se intrevad alte utilizari in cadrul activitatii respective;

8. detinere - pastrarea in siguranta a instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, astfel incat sa se asigure securitatea radiologica a populatiei si mediului inconjurator;

9. dezafectare - activitate complexa ce se desfasoara la o instalatie de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, oprita definitiv, in scopul eliberarii componentelor si amplasamentului acesteia de sub cerintele de autorizare;

10. echilibru radioactiv - stare a unei serii naturale de dezintegrare radioactiva (sau parte a acesteia), caracterizata de faptul ca toti radionuclizii seriei (sau partea de interes din serie) au aceeasi activitate;

11. eliberare nerestrictionata de sub regimul de autorizare eliberarea instalatiilor, cladirilor, materialelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, inclusiv a instalatiilor de gospodarire a deseurilor radioactive provenite de la aceste activitati, de sub regimul de autorizare prevazut de Legea 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi utilizate de persoane din populatie in diverse scopuri, altele decat cele din domeniul nuclear;

12. functionare - utilizarea instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu pentru scopul in care a fost proiectata, construita sau modificata;

13. instalatie de minerit - totalitatea lucrarilor si instalatiilor de la suprafata si din subteran prin care se asigura cercetarea geologica, extractia si transportul minereului si sterilului, aerajul si evacuarea apelor, inclusiv totalitatea instalatiilor de gospodarire a deseurilor radioactive asociate care, impreuna, alcatuiesc o mina sau o cariera;

14. instalatie de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu - totalitatea constructiilor, echipamentelor si instalatiilor existente pe fluxul tehnologic care contribuie la realizarea concentratelor finale, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor asociate;

15. institutie abilitata sa exercite controlul institutional in etapa postdezafectare - o institutie imputernicita sa efectueze controlul institutional, ce urmeaza sa fie infiintata printr-un act normativ emis de Guvern;

16. intruziune - patrunderea neautorizata a unor persoane din populatie in interiorul structurilor dezafectate in care sunt depozitate deseuri radioactive de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu;

17. lucrari ingineresti specifice care asigura stabilitatea haldei pe termen lung - constructii cum sunt: zidurile de sprijin, santurile de garda pentru devierea apelor meteorice si torentelor, puturile absorbante, incasetarile pentru deblocarea cursurilor de apa de suprafata, rectificarile de taluzuri, treptele si bermele, inierbarile si plantarile de arbusti si copaci;

18. minereu de uraniu si/sau toriu - substanta minerala in zacamant sau extrasa prin metode miniere in scopul procesarii radionuclizilor in vederea folosirii proprietatilor lor de substante radioactive, fisionabile sau fertile si care are un continut de uraniu si/sau toriu de minimum 0,004%;

19. monitorizare - masurarea dozelor sau concentratiilor activitatii radionuclizilor si interpretarea rezultatelor in vederea evaluarii sau controlului expunerii la radiatii ionizante;

20. oprire definitiva a unei instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, in vederea dezafectarii - incetarea definitiva a activitatilor de operare a instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

21. persoana expusa profesional - o persoana (un lucrator) angajata la o persoana (entitate) legal constituita sau un lucrator extern care este supus la expuneri care apar datorita lucrului in cadrul unei activitati aflate sub incidenta prezentelor norme, expuneri ce insumate pe un an pot depasi limitele de doza prevazute pentru persoanele din populatie;

22. persoana (entitate) legal constituita - entitate cu sau fara personalitate juridica, constituita in baza unei legi, ordonante sau hotarari a Guvernului;

23. pulberi aderente - pulberi care nu pot fi indepartate cu usurinta de pe suprafetele materialelor aflate in stare solida;

24. pulberi neaderente - pulberi care pot fi indepartate cu usurinta de pe suprafetele materialelor aflate in stare solida;

25. reconstructie ecologica - totalitatea lucrarilor de refacere a topografiei, solului si vegetatiei pe amplasamentul unei instalatii de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu care a fost dezafectata;

26. relocare - activitatea de mutare a deseurilor radioactive de pe un amplasament situat la suprafata pe un alt amplasament situat la suprafata sau in subteran;

27. subcontractant - persoana fizica sau persoana (entitate) legal constituita, care furnizeaza servicii si produse contractantului;

28. supraveghere - activitate complexa constand in:

(i) stabilirea nivelurilor de investigatie si de declansare a masurilor de remediere;

(ii) masurarea indicatorilor de impact, radioactivi si neradioactivi;

(iii) investigarea altor parametri fizici de interes;

(iv) verificarea vizuala si prin masuratori a integritatii fizice a structurilor construite etc.;

29. titular de autorizatie - orice persoana legal constituita care a obtinut din partea Autoritatii o autorizatie pentru a desfasura o activitate reglementata de prezentele norme.

 

ANEXA 2

la norme

 

CONTINUTUL

evaluarii detaliate de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare

 

Evaluarea detaliata de securitate radiologica actualizata trebuie sa cuprinda, dupa caz, cel putin urmatoarele:

1. introducerea, care va contine date generale privind:

1.1. denumirea instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

1.2. proprietarul, administratorul, regimul proprietatii, diviziunea administrativa in cadrul careia se gaseste instalatia, cu datele complete de identificare (adresa, numar de telefon si fax, datele de identificare a persoanelor imputernicite legal sa le reprezinte instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu ce urmeaza sa fie dezafectata);

1.3. amplasarea geografica a instalatiei;

1.4. tipul instalatiei;

1.5. parametrii tehnici maximali autorizati in etapa de functionare, capacitatea maxima de productie la care a functionat;

1.6. fundamentarea deciziei de dezafectare, respectiv: motivatia dezafectarii, administrarea dezafectarii, copiile deciziilor sau ale documentelor prin care este aprobata dezafectarea;

1.7. date de indentificare complete ale persoanei legal constituite si ale autorului sau coordonatorului care a intocmit evaluarea detaliata de securitate radiologica;

2. prezentarea instalatiei:

2.1. istoria activitatii;

2.2. caracteristicile amplasamentului, respectiv: geologia, tectonica, date asupra mineralizatiilor de uraniu si/sau toriu, hidrogeologia zonei, ape de suprafata, reteaua hidrografica, izvoare, ape subterane, clima si elementele climatice, vegetatia, fauna, solul;

2.3. istoria autorizarii fazelor de amplasare, constructie, punere in functiune, functionare de proba, functionare, detinere, conservare;

2.4. activitatile desfasurate in etapele de functionare si conservare;

2.5. practica de dispunere a deseurilor in etapele de functionare si conservare;

2.6. sistemele si echipamentele de la suprafata si din subteran, cladirile, zonele controlate si supravegheate;

3. caracterizarea surselor de poluare si determinarea distributiei radionuclizilor in factorii de mediu:

3.1. inventarul tuturor surselor inchise si deschise de radiatii, precum si al generatorilor de radiatii ionizante;

3.2. sursele de poluare reprezentate de halde, iazuri de decantare si depozite de deseuri radioactive solide;

3.3. sursele de poluare reprezentate de efluentii lichizi (ape de mina, ape de siroire, ape industriale, cu prezentarea tuturor particularitatilor acestora);

3.4. sursele de poluare reprezentate de efluentii gazosi, inclusiv de radon, toron, descendenti ai acestora si pulberi aeroportuare;

3.5. sursele de poluare reprezentate de alte materiale radioactive existente in instalatie, precum si de materialele si structurile contaminate;

4. metodologia de evaluare a riscului:

4.1. echipamente, tehnici si proceduri de masurare utilizate;

4.2. verificari metrologice ale echipamentelor de masurare;

4.3. proceduri de prelevare a probelor, tipuri de probe, metode si proceduri de analiza;

4.4. prelucrarea si interpretarea rezultatelor masuratorilor si analizelor;

5. estimarea dozelor efective si evaluarea riscului pentru persoanele din populatie si grupurile critice:

5.1. algoritmi de calcul;

5.2. niveluri de fond identificate;

5.3. contaminantii principali identificati;

5.4. niveluri identificate de eliberare in mediu a contaminantilor;

5.5. situatia radiologica a tuturor structurilor, sistemelor, echipamentelor, aparatelor, coturilor, armaturilor, uneltelor si materialelor;

5.6. calculul dozelor efective individuale si colective;

5.7. scenarii de expunere;

5.8. evaluarea acceptabilitatii rezultatelor masuratorilor directe si rezultatelor analizelor;

5.9. comparatii intre rezultatele finale obtinute si limitele specificate in reglementari;

5.10. concluzii privind nivelul rezultatelor finale obtinute;

6. masuri propuse pentru reducerea dozelor echivalente suplimentare la valori acceptabile pentru persoanele din populatie si grupurile critice:

6.1. masuri pentru eliminarea surselor inchise si deschise de radiatii, precum si a generatorilor de radiatii ionizante;

6.2. masuri de remediere pentru eliminarea generarii de doze efective pe calea acvatica;

6.3. masuri de remediere pentru eliminarea generarii de doze efective pe calea eoliana;

6.4. masuri de remediere pentru eliminarea generarii de doze efective prin diminuarea iradierii externe;

6.5. masuri de remediere pentru eliminarea generarii de doze efective prin diminuarea emisiilor de gaze radioactive;

6.6. masuri de remediere pentru eliminarea generarii de doze efective prin eliminarea materialelor radioactive si a materialelor si structurilor contaminate;

6.7. pentru fiecare situatie prevazuta la prezentul punct se vor estima volumele materialelor radioactive care trebuie mutate pe alte amplasamente si se vor preciza noile locatii in care acestea vor fi depozitate in siguranta;

7. schema logica cu durata si ordinea de executie a lucrarilor fizice necesare implementarii masurilor de remediere propuse;

8. nivelurile estimate ale dozelor efective pentru persoanele din populatie si grupurile critice la terminarea activitatii de dezafectare, calculate conform scenariilor de expunere de la pct. 5.7;

9. cerintele de monitorizare radiologica a factorilor de mediu in etapa de dezafectare si propuneri de monitorizare dupa incheierea activitatii de dezafectare;

10. anexe grafice reprezentative cu datele primare si datele prelucrate, referitoare la situatia radiologica.

 

ANEXA 3

la norme

 

PARAMETRII

recomandati pentru estimarea dozelor efective pe caile de expunere relevante la utilizarea in diferite scopuri a terenurilor contaminate si a haldelor de la mineritul si/sau prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

I. Parametrii recomandati pentru estimarea dozelor

 

Timp petrecut in exterior (si timp liber) si in interior (munca) - munca 2.000 ore/an

Timpul petrecut pe amplasamentul dezafectat de o persoana din populatie - 7.000 ore/an

Factori de conversie a activitatii specifice din sol in termeni de doza echivalenta generata de iradierea externa - Adulti 0,32 (miuSv/h)/(Bq/g), Copii 0,39 (miuSv/h)/(Bq/g)

Concentratia de pulberi radioactive in aerul exterior - 0,2 mg/m^3 pulbere radioactiva

Rata de respiratie in timpul liber - 0,92 m^3/h

Rata de respiratie in timpul lucrului - 1,2 m^3/h

Rata de consum pentru apa - 730 l/an

Rata de consum pentru pulberi si sol contaminat - Adulti 22 g/an, Copii (pana la 1 an) 110 g/an

Rata de consum pentru produse vegetale - Adulti 200 kg/an, Copii 40 kg/an

Rata de consum pentru produse de origine animala (lapte) - Adulti 120 kg/an, Copii (pana la 1 an) 200 kg/an

Rata de consum pentru produse de origine animala (carne) - Adulti 80 kg/an, Copii (pana la 1 an) 10 kg/an

Inaltimea fata de suprafata investigata la care se determina debitul iradierii externe, concentratia de Rn-222, Rn-220 si concentratia de pulberi radioactive - 1 m

Factori de transfer

a) Sol-plante cultivate (factor de transfer pentru Ra, Pb si Po, incluzand depunerea directa si resuspensia) - 5 x 10^-3

b) Sol-iarba (factor de transfer pentru Ra, Pb si Po, incluzand depunerea directa si resuspensia) - 1 x 10^-2

Factor de dilutie pentru consumul tuturor produselor agricole - 0,25

 

II. Nivelul dozelor anuale pentru caile de expunere relevante, obtinute prin aplicarea restrictiilor din prezentele norme

 

Calea de expunere

Persoana

Doza anuala (mSv/an)

pentru: (0,2 Bq/g, 1,0 Bq/g)

Expunere externa de la campul gama din exterior

 

 

Adult

0,1

0,4*)

Copil

0,2

-

Ingerarea pulberilor contaminate cu emitatori alfa in exterior

 

 

Adult

0,01

0,06

Copil

0,2

-

Ingerarea produselor vegetale

 

 

Adult

0,1

0,4*)

Copil /

0,1

-

Ingerarea produselor animale

 

 

Adult /

0,01

0,06

Copil /

0,08

0,4


*) Restrictionat prin limitarea suplimentara a debitului dozei la 0,3 miuSv/h pentru suprafetele cu o activitate pana la 1,0 Bq/g.

 

NOTA:

Contributia la doza a tuturor celorlalte cai de expunere este mai mica de 0,1 mSv/an.

 

ANEXA 4

la norme

 

CONTINUTUL

proiectului tehnic detaliat de dezafectare

 

Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie sa cuprinda, dupa caz, cel putin urmatoarele:

1. o introducere care va contine date generale privind:

1.1. denumirea instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;

1.2. proprietarul, administratorul, regimul proprietatii, diviziunea administrativa in cadrul careia se gaseste instalatia, cu datele complete de identificare (adresa, numarul de telefon si fax, datele de identificare a persoanelor imputernicite legal sa reprezinte instalatia de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu ce urmeaza sa fie dezafectata);

1.3. amplasarea geografica a instalatiei;

1.4. tipul instalatiei;

1.5. parametrii tehnici maximali autorizati in etapa de functionare, capacitatea maxima de productie la care a functionat;

1.6. fundamentarea deciziei de dezafectare, respectiv: motivatia dezafectarii, administrarea dezafectarii, copiile deciziilor sau ale documentelor prin care este aprobata dezafectarea;

1.7. datele de identificare ale persoanei legal constituite si ale autorului sau coordonatorului care a intocmit proiectul tehnic de dezafectare;

1.8. datele de indentificare ale persoanei legal constituite care va efectua lucrarile din proiectul tehnic de dezafectare si va asigura supravegherea radiologica pe perioada de dezafectare, incluzand prezentarea autorizatiilor emise de Autoritate, pe baza carora pot fi efectuate activitatile mentionate;

2. prezentarea instalatiei:

2.1. istoria activitatii;

2.2. caracteristicile amplasamentului, respectiv: geologia, tectonica, date asupra mineralizatiilor de uraniu si/sau toriu, hidrogeologia zonei, ape de suprafata, reteaua hidrografica, izvoare, ape subterane, clima si elementele climatice, vegetatia, fauna, solul;

2.3. istoria autorizarii fazelor de amplasare, constructie, punere in functiune, functionare de proba, functionare, detinere, conservare;

2.4. activitatile desfasurate in etapele de functionare si conservare;

2.5. practica de dispunere a deseurilor in etapele de functionare si conservare;

2.6. sistemele si echipamentele de la suprafata si din subteran, cladirile, zonele controlate si supravegheate;

3. prezentarea generala a lucrarilor de dezafectare stabilite in conformitate cu masurile de remediere propuse in evaluarea detaliata de securitate radiologica, precum si cu scopurile pentru care se elibereaza materialele si terenurile de sub regimul de autorizare:

3.1. schema-cadru cu ordinea logica a lucrarilor de dezafectare;

3.2. metode de dezafectare;

3.3. situatia radiologica a tuturor structurilor, sistemelor, echipamentelor, aparatelor, coturilor, armaturilor, uneltelor si materialelor;

3.4. structurile si componentele care vor fi dezafectate.

Pentru fiecare reper se va specifica metoda de dezafectare, perioada in care va fi dezafectat, modul de masurare si decontaminare sau de tratare ca deseu radioactiv;

4. analiza de evaluare a costurilor totale pe care le implica efectuarea lucrarilor de dezafectare stabilite in conformitate cu propunerile din evaluarea detaliata de securitate radiologica actualizata, precum si cu scopurile pentru care se elibereaza materialele si terenurile de sub regimul de autorizare;

5. disponibilitatea resurselor financiare necesare dezafectarii:

5.1. detinatorul instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu ce urmeaza sa fie dezafectata trebuie sa faca dovada capabilitatii de a suporta costurile dezafectarii sau sa demonstreze ca a facut aranjamentele necesare obtinerii fondurilor de dezafectare conform analizei de evaluare a costurilor;

6. alternative de dezafectare:

6.1. justificarea metodei de dezafectare selectate;

6.2. prezentarea factorilor luati in considerare la selectarea metodei de dezafectare;

6.3. analizarea alternativei de reutilizare a diverselor sisteme si echipamente care indeplinesc conditiile de utilizare fara restrictii;

7. obiectivele proiectului tehnic de dezafectare:

7.1. activitatile de dezafectare stabilite trebuie sa asigure indepartarea si depozitarea in siguranta a tuturor materialelor radioactive, inclusiv a structurilor si obiectelor contaminate de pe amplasamentul instalatiei;

7.2. prezentarea metodelor, tehnicilor si echipamentelor necesare pentru a masura nivelul campurilor de radiatii si marimea contaminarilor;

7.3. prezentarea metodelor, tehnicilor si echipamentelor necesare pentru desfasurarea activitatilor de dezasamblare, demolare, rambleiere, decontaminare, conditionare, impachetare, transport si depozitare a materialelor radioactive rezultate din activitatea de dezafectare;

8. programarea activitatilor

Proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie:

8.1. sa contina programarea secventiala a lucrarilor de dezafectare;

8.2. sa prezinte scopul, durata si tipul tuturor lucrarilor aferente dezafectarii;

8.3. sa contina graficul lucrarilor de dezafectare, cu evidentierea suprapunerilor si conexiunilor obligatorii dintre acestea;

8.4. sa contina diagramele de planificare a activitatilor, elaborate prin metoda grafurilor, cu stabilirea drumului critic si indicarea timpului estimat pentru finalizarea fiecarei activitati principale si modul de alocare a resurselor financiare necesare realizarii fiecarei activitati;

9. proiectul tehnic detaliat de dezafectare trebuie sa contina anexe grafice cu dispunerea in plan a tuturor constructiilor, incaperilor, sistemelor, echipamentelor, dispozitivelor si materialelor existente in cadrul instalatiei de minerit si/sau de prelucrare a minereurilor de uraniu si/sau toriu ce urmeaza sa fie dezafectata.

 

ANEXA 5

la norme

 

CONTINUTUL

analizei privind asigurarea securitatii radiologice a personalului expus profesional si a mediului inconjurator pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in proiectul tehnic detaliat de dezafectare

 

1. O introducere care va contine:

1.1. precizarea ca activitatea de dezafectare a instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu poate fi efectuata numai daca detinatorul acesteia a obtinut de la Autoritate autorizatia de dezafectare;

1.2. precizarea ca persoanele legal constituite care vor realiza lucrarile efective de dezafectare prevazute in proiectul tehnic detaliat trebuie sa fie in posesia unei autorizatii pentru desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear, emisa de Autoritate;

1.3. conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca persoana legal constituita care urmeaza sa realizeze lucrarile efective de dezafectare, cu privire la asigurarea securitatii radiologice a personalului expus profesional, a persoanelor din populatie si a mediului inconjurator pe perioada de desfasurare a lucrarilor de dezafectare

2. Descrierea generala a lucrarilor din domeniul nuclear ce urmeaza a fi executate de personalul expus profesional, care va cuprinde:

2.1. prezentarea lucrarilor de reamplasare, transport si depozitare intermediara si finala a tuturor materialelor si deseurilor radioactive existente pe halde si in alte depozite de materiale radioactive, incluzand:

2.1.1. estimarea dozelor efective pe care le va incasa personalul expus profesional care transporta si depoziteaza materialele si deseurile radioactive de pe halde si alte tipuri de depozite de materiale radioactive, prin:

2.1.1.1. estimarea dozelor efective generate de ingerarea si inhalarea de pulberi radioactive;

2.1.1.2. estimarea dozelor efective generate de iradierea externa;

2.1.1.3. estimarea dozelor efective generate de inhalarea radonului, toronului si a descendentilor de viata scurta ai acestora;

2.1.1.4. estimarea dozelor efective generate de contaminarea suprafetelor de lucru;

2.1.2. transportul la suprafata al materialelor si deseurilor radioactive de pe halde si din alte depozite la amplasamentele de depozitare finala;

2.2. lucrari executate in subteran pentru asigurarea aerajului, depozitarea subterana finala a materialelor radioactive, demontarea instalatiilor tehnologice mecanice si electrice, cu estimarea dozelor efective date de:

2.2.1. ingerarea si inhalarea de pulberi radioactive;

2.2.2. iradierea externa;

2.2.3. inhalarea radonului, toronului si a descendentilor de viata scurta ai acestora;

2.2.4. contaminarea suprafetelor;

2.3. lucrari pentru eliminarea sau diminuarea apelor de mina sau a apelor industriale ca surse de contaminare a mediului inconjurator;

2.4. lucrari la suprafata pentru demolarea constructiilor si demontarea utilajelor si echipamentelor, cu estimarea dozelor date de:

2.4.1. ingerarea si inhalarea de pulberi radioactive;

2.4.2. iradierea externa;

2.4.3. inhalarea radonului, toronului si a descendentilor de viata scurta ai acestora;

2.4.4. contaminarea suprafetelor

3. Metodologia de efectuare a masurarii nivelului de contaminare a materialelor solide rezultate din dezmembrari si demolari:

3.1. metode de determinare a marimii contaminarii suprafetelor prin:

3.1.1. masuratori directe pentru identificarea suprafetelor contaminate:

3.1.1.1. proceduri de masurare;

3.1.2. masuratori indirecte pentru determinarea contaminarii:

3.1.2.1. proceduri de prelevare a probelor;

3.1.2.2. proceduri de masurare;

3.1.2.3. evaluarea rezultatelor masuratorilor;

3.1.3. metode de determinare a nivelului contaminarii pentru suprafete greu accesibile si inaccesibile pentru masuratori directe;

3.2. masurarea activitatilor specifice:

3.2.1. procedura de prelevare a probelor;

3.2.2. tehnici de masurare in laborator;

3.2.3. evaluarea rezultatelor masuratorilor

4. Cerinte generale privind limitarea accesului si stationarii persoanelor din populatie in zonele controlate si supravegheate pe perioada de desfasurare a lucrarilor de dezafectare

5. Principii generale de securitate radiologica privind utilizarea in diferite scopuri a constructiilor, haldelor si terenurilor decontaminate eliberate de sub regimul de autorizare

6. Cerinte de monitorizare radiologica a personalului expus profesional, a locurilor de munca si a factorilor de mediu pe perioada de desfasurare a lucrarilor de dezafectare:

6.1. monitorizarea radiologica individuala a personalului expus profesional;

6.2. monitorizarea radiologica a locurilor de munca;

6.3. metodologia de monitorizare a iradierii externe, a concentratiilor de pulberi si gaze radioactive, a descendentilor de viata scurta ai toronului si radonului, precum si a contaminarilor;

6.4. inregistrarea datelor si estimarea dozei efective;

6.5. compararea cu limitele de doza admise si masuri pentru incadrarea in limitele admise;

6.6. monitorizarea incadrarii in nivelurile de doza si nivelurile de activitate prestabilite, in cazul schimbarii amplasamentului materialelor radioactive de pe halde sau de pe alte locatii si al depozitarii finale in siguranta a acestora;

6.7. monitorizarea factorilor de mediu

7. Estimarea dozelor efective suplimentare pentru persoanele din populatie si grupurile critice pe perioada de desfasurare a lucrarilor de dezafectare, conform scenariilor de expunere descrise in Evaluarea detaliata de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare

8. Estimarea dozelor efective suplimentare pentru persoanele din populatie si grupurile critice pentru perioada de dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare, conform scenariilor de expunere descrise in Evaluarea detaliata de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare

9. Evaluarea resurselor financiare necesare realizarii lucrarilor de asigurare a securitatii radiologice pe perioada de desfasurare a activitatii de dezafectare

10. Cerinte de monitorizare pe termen lung a factorilor de mediu dupa finalizarea lucrarilor de dezafectare

11. Cerinte de control institutional pe termen lung pentru constructiile, haldele si terenurile eliberate de sub regimul de autorizare

12. Concluzii.

 

ANEXA 6

la norme

 

CONTINUTUL

raportului final de dezafectare

 

Raportul final de dezafectare va cuprinde:

1. prezentarea succinta a instalatiei nucleare;

2. descrierea scopului in care s-a realizat dezafectarea;

3. descrierea criteriilor radiologice care au fost utilizate pentru eliberarea de sub cerintele de autorizare a constructiilor, echipamentelor, materialelor, haldelor si terenurilor;

4. descrierea succinta a metodologiilor aplicate pentru verificarea incadrarii in criteriile de eliberare si a masurilor aplicate in cazul in care constructiile, echipamentele, materialele, haldele si terenurile nu s-au incadrat in criteriile de eliberare;

5. prezentarea detaliata a lucrarilor efective de dezafectare;

6. inventarul complet al materialelor radioactive manipulate in activitatea de dezafectare, cu prezentarea detaliata a tuturor cantitatilor si a amplasamentelor in care acestea au fost depozitate temporar sau final. Inventarul va cuprinde si cantitatile de deseuri radioactive rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii de dezafectare;

7. inventarul complet al constructiilor, echipamentelor si materialelor care au indeplinit criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare;

8. inventarul complet al haldelor si terenurilor pentru care sunt necesare restrictii de utilizare si control institutional;

9. prezentarea tuturor situatiilor neprevazute in proiectul tehnic detaliat de dezafectare si al incidentelor aparute in perioada de desfasurare a lucrarilor de dezafectare;

10. prezentarea dozelor efective incasate de persoanele expuse profesional, implicate in activitatea de dezafectare, de persoanele din grupurile critice si de persoanele din populatie in perioada de desfasurare a activitatilor de dezafectare si compararea acestora cu nivelurile de doza estimate in Analiza privind asigurarea securitatii radiologice a personalului expus profesional si a mediului inconjurator pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in proiectul tehnic de dezafectare;

11. concluzii.

 

ANEXA 7

la norme

 

CONTINUTUL

evaluarii finale de securitate radiologica

 

1. Denumirea instalatiei de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.

2. Proprietarul, administratorul, regimul proprietatii, diviziunea administrativa in cadrul careia s-a aflat instalatia de minerit si preparare inainte de a fi dezafectata, incluzand: adresa, nr. de telefon si fax, datele de identificare ale persoanelor care au fost imputernicite legal sa reprezinte instalatia anterior dezafectarii

3. Amplasarea geografica a instalatiei

4. Tipul instalatiei

5. Parametrii tehnici maximali autorizati in etapa de functionare, capacitatea maxima de productie la care a functionat

6. Fundamentarea deciziei de dezafectare, respectiv: motivatia dezafectarii, administrarea dezafectarii, copiile deciziilor sau ale documentelor prin care este aprobata dezafectarea

7. Date de identificare complete ale persoanei legal constituite si ale autorului sau coordonatorului care a intocmit evaluarea finala de securitate radiologica

8. Prezentarea succinta a urmatoarelor elemente:

8.1. istoria activitatii in instalatie;

8.2. caracteristicile amplasamentului, respectiv: geologia, tectonica, date asupra mineralizatiilor de uraniu si/sau toriu, hidrogeologia zonei, ape de suprafata, reteaua hidrografica, izvoare, ape subterane, clima si elementele climatice, vegetatia, fauna, solul;

8.3. istoria autorizarii fazelor de amplasare, constructie, punere in functiune, functionare de proba, functionare, detinere conservare;

8.4. activitatile desfasurate in etapele de functionare si conservare;

8.5. practica de dispunere a deseurilor in etapele de functionare si conservare;

8.6. lista sistemelor, echipamentelor si materialelor radioactive existente in subteran la inceputul lucrarilor de dezafectare;

8.7. lista echipamentelor, materialelor radioactive, constructiilor, sistemelor, haldelor si terenurilor contaminate existente la suprafata la inceputul lucrarilor de dezafectare;

8.8. situatia in care se prezinta la sfarsitul lucrarilor de dezafectare fiecare sistem, echipament si material radioactiv nominalizat conform listei de la pct. 8.6.;

8.9. situatia in care se prezinta la sfarsitul lucrarilor de dezafectare fiecare echipament, material radioactiv, constructie, sistem, halda si teren contaminat nominalizat conform listei de la pct. 8.6 9. Caracterizarea surselor de poluare si determinarea distributiei radionuclizilor in factorii de mediu la terminarea lucrarilor de dezafectare:

9.1. inventarul tuturor surselor inchise si deschise de radiatii, precum si al generatorilor de radiatii ionizante;

9.2. sursele de poluare reprezentate de halde, iazuri de decantare, alte depozite de deseuri radioactive solide, terenuri contaminate;

9.3. sursele de poluare reprezentate de efluentii lichizi (ape de mina, ape de siroire, ape industriale, cu prezentarea tuturor particularitatilor acestora);

9.4. sursele de poluare reprezentate de efluentii gazosi, incluzand radonul, toronul, descendentii acestora si pulberile aeropurtate;

9.5. sursele de poluare reprezentate de alte materiale radioactive existente in instalatie, precum si de materialele si structurile contaminate

10. Metodologia de evaluare a riscului:

10.1. echipamente, tehnici si proceduri de masurare utilizate;

10.2. verificari metrologice ale echipamentelor de masurare;

10.3. proceduri de prelevare a probelor, tipuri de probe, metode si proceduri de analiza;

10.4. prelucrarea si intepretarea rezultatelor masuratorilor si analizelor

11. Estimarea dozelor efective si evaluarea riscului pentru persoane din populatie si grupurile critice:

11.1. algoritmi de calcul;

11.2. niveluri de fond identificate;

11.3. contaminantii principali identificati;

11.4. niveluri identificate de eliberare in mediu a contaminantilor;

11.5. situatia radiologica a tuturor constructiilor, structurilor, sistemelor, echipamentelor si materialelor la sfarsitul activitatii de dezafectare;

11.6. calculul dozelor efective pentru persoanele din populatie si grupurile critice la terminarea activitatii de dezafectare, calculate conform scenariilor de expunere de la pct. 5.6 din Evaluarea detaliata de securitate radiologica, actualizata conform parametrilor radiologici si a altor parametri neradiologici estimati a fi semnificativi la data planificata pentru inceperea activitatii de dezafectare;

11.7. evaluarea acceptabilitatii rezultatelor masuratorilor directe si rezultatelor analizelor;

11.8. comparatii intre rezultatele finale obtinute si limitele specificate in reglementari

12. Masuri suplimentare propuse, dupa caz, pentru reducerea suplimentara a dozelor echivalente suplimentare la valori acceptabile pentru persoane din populatie si grupurile critice

13. Anexe grafice reprezentative, cu datele primare si datele prelucrate, referitoare la situatia radiologica

14. Concluzii privind nivelul rezultatelor finale obtinute, incluzand cerintele de control institutional si de monitorizare radiologica a factorilor de mediu in etapa postdezafectare.

 

ANEXA 8

la norme

 

CONTINUTUL

certificatului de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare

 

1. Datele complete de identificare ale titularului de autorizatie care a solicitat certificatul de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare 2. Nominalizarea amplasamentului sau a constructiei care se elibereaza de sub regimul de autorizare

3. Nominalizarea cerintelor de control al proprietatii terenului eliberat de sub regimul de autorizare

4. Nominalizarea cerintelor privind restrictiile de utilizare a terenului si/sau constructiilor eliberate de sub regimul de autorizare

5. Nominalizarea cerintelor de monitorizare/supraveghere in perioada postdezafectare

6. Nominalizarea cerintelor de control institutional pe termen lung.

 

ANEXA 9

la norme

 

Graficul Nr. 1

 

PROCEDURA

de stabilire a solutiilor optime de dezafectare a instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu

 

Dezafectarea unei instalatii sau a unei componente a acesteia

- Alternativa 1.1

- Alternativa 1.2

- Alternativa 1.n

- - Scopul 1

- Alternativa m.1

- Alternativa m.2

- Alternativa m.n

- - Scopul m

 

Graficul Nr. 2

 

FACTORII

ce trebuie evaluati pentru fiecare masura de remediere stabilita in raport cu un scop prestabilit de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare

 

Criterii pentru evaluarea unei singure masuri de remediere cu un scop stabilit in prealabil

- Fezabilitatea tehnica

- Durata

- Criterii

- Planificarea zonei

- Costul

- Natura conservarii

- Radioprotectie

- Set de criterii de protectie radiologica

- Efecte asupra scopului remedierii (Direct - Termen lung si mediu - Termen lung)

- "Efecte secundare" (Direct - Termen lung si mediu - Termen lung)

-Interactiuni cu alte masuri radiologice

- Protectia mediului

- Acceptul publicului

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta"

 

In aplicarea H.G. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in M.Of. 37 din 21 ianuarie 2002,

in temeiul H.G. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in M.Of. 485 din 7 iulie 2003, si avand in vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba Prescriptia tehnica PT C 7-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta", cuprinsa in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2003.

Nr. 308.


*) Anexa se publica ulterior in M.Of. 933 bis in afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Ordin

aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania

 

Avand in vedere H.G. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si H.G. 167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari,

ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Procedura de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania, in baza Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, aprobata prin H.G. 167/1991 si modificata ulterior, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Repartizarea de contingent se va face avandu-se in vedere toate ramurile economice, asigurandu-se perfectionarea pregatirii profesionale a specialistilor si introducerea de noi tehnologii in toate domeniile de activitate.

Art. 3. - Directia politici forta de munca va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, va furniza informatii celor interesati cu privire la procedura aprobata prin prezentul ordin si va asigura prezentarea si actualizarea acestora pe site-ul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 4. - Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 440/1996.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 12 decembrie 2003.

Nr. 676.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania

 

1. In vederea obtinerii de contingent, societatile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei un dosar care trebuie sa indeplineasca criteriile de selectie prevazute in anexa 1 si care sa contina cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al carei model este prezentat in anexa 2, insotita de documentatia completa prevazuta in anexa 3a), cu cel mult 60 de zile inainte de data inceperii derularii contractului.

2. Cererile privind solicitarea de contingent, insotite de documentatia completa, se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

3. Respingerea cererii si motivele care au stat la baza acestei decizii se comunica in scris, in termenul prevazut la pct. 2.

4. Directia politici forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei intocmeste un referat privind dosarul depus in vederea trimiterii de personal roman, detasat din societati comerciale cu sediul in Romania, pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, prevazut in anexa 4, numai pentru societatile comerciale care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au depus documentatia completa conform anexei 3a);

b) indeplinesc criteriile de selectie prevazute in anexa 1.

5. Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 4, normarea contractului de lucrari prezentat se efectueaza in functie de tarifele germane.

6. In baza referatului prevazut la pct. 4, intocmit de Directia politici forta de munca si aprobat de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Directia politici forta de munca elibereaza societatii comerciale aprobarea de contingent necesara pentru trimiterea de personal roman, detasat pentru a activa pe baza de contracte de lucrari in Republica Federala Germania, si returneaza originalul contractului de lucrari, precum si devizul lucrarii/lista de servicii vizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei Directia politici forta de munca.

7. Aprobarile de contingent, eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - Directia politici forta de munca, neutilizate in termen de 90 de zile de la data aprobarii se anuleaza si nu constituie rezervare de contingent pentru alte contracte de lucrari. Societatile comerciale sunt obligate sa comunice, in scris, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - Directia politici forta de munca toate aprobarile de contingent neutilizate.

8. In vederea obtinerii de contingent suplimentar pentru prelungirea sau, dupa caz, amanarea perioadei de executie a unui contract in derulare, societatile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei un dosar care trebuie sa contina cererea privind solicitarea de contingent suplimentar, al carei model este prezentat in anexa 2, insotita de documentatia completa prevazuta in anexa 3b).

9. Cererile privind solicitarea de contingent suplimentar, insotite de documentatia completa, se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

 

ANEXA 1

la procedura

 

CRITERII DE SELECTIE

pe care trebuie sa le indeplineasca societatile comerciale in vederea obtinerii de contingent

 

1. Societatea comerciala sa depuna documentatia completa, conform anexei 3a)/3b).

2. Sa aiba inscris in certificatul de inregistrare la registrul comertului, ca obiect principal de activitate, aceeasi activitate care urmeaza sa o desfasoare in Republica Federala Germania.

3. Sa desfasoare activitate in tara, in domeniul pentru care solicita aprobare de contingent, cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii.

4. Societatea comerciala trebuie sa aiba personal incadrat cu contract de munca in Romania, cu calificare profesionala in domeniul in care vrea sa desfasoare activitate in Republica Federala Germania.

5. Sa aiba obligatiile bugetare achitate la zi, conform legislatiei in vigoare, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul pentru somaj si bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

6. Sa respecte inlesnirile la plata (esalonare, amanare), conform legislatiei in vigoare, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul pentru somaj si bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

7. Sa nu fie inscrise in registrul comertului mentiuni conform art. 21 din Legea 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la hotararea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment si sa nu existe comunicari ale organelor de drept referitoare la: amenzi, abuz de incredere, fals, concurenta neloiala, alte abateri.

8. Sa nu fie sanctionat de autoritatile germane pentru incalcarea legislatiei germane privind evaziunea fiscala, neplata salariilor cuvenite, neplata concediului de odihna etc. si sa cunoasca si sa respecte regimul privind dreptul la sedere si munca.

 

NOTA:

Criteriile de selectie sunt cumulative, iar nerespectarea acestora duce la repingerea dosarului depus.

 

ANEXA 2

la procedura

 

Societatea Comerciala ...

Nr. .../data ...

 

CERERE

privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului

- model -

 

Catre,

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - Directia politici forta de munca

 

Referitor: aprobare de contingent in baza Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari in Republica Federala Germania

Subsemnatul ..., reprezentant legal al societatii comerciale ..., cu sediul in localitatea ..., str. ... nr. ..., judetul/sectorul ..., codul postal ..., va rugam sa aprobati contingentul/suplimentarea de contingent pentru executarea contractului de lucrari din data de ..., incheiat cu firma germana ..., si detasarea unui numar de ... slariati (...om/luna), pentru perioada ..., la santierul/punctul de lucru ...

Salariatii care urmeaza sa fie detasati in baza acestui contract de lucrari sunt calificati in urmatoarele meserii: ......

 

La prezenta cerere anexam documentatia completa prevazuta in anexa 3a), respectiv 3b) din procedura de repartizare de contingent, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 676/2003.

 

Reprezentant legal,

.…………………

(Nume, prenume si semnatura)

L.S.

 

ANEXA 3a)

la procedura

 

DOCUMENTATIA

pe care trebuie sa o depuna societatile comerciale care urmeaza sa execute lucrari in Republica Federala Germania, la solicitarea contingentului

 

1. Cerere-tip privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, conform anexei 2

2. Contractul de lucrari in original (in limba germana) si in copie

3. Traducerea contractului in limba romana, legalizata sau, dupa caz, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii comerciale

4. Devizul de lucrari/lista serviciilor, in original si in copie

5. Graficul de repartizare a personalului pe luni

6. Curriculum vitae pentru seful de santier/echipa, cu mentiunea ca acesta nu a fost condamnat sau sanctionat pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul Republicii Federale Germania

7. Prezentarea firmei care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:

- data de la care societatea comerciala desfasoara in Romania activitatea pe care doreste sa o desfasoare in Republica Federala Germania, precum si, dupa caz, data de la care desfasoara activitate in Republica Federala Germania;

- lista cu lucrarile executate in Romania, in domeniul pentru care solicita repartizarea de contingent*).

8. Declaratie notariala a reprezentantului legal al societatii comerciale, din care sa rezulte:

- cunoasterea si respectarea legislatiei si a reglementarilor in domeniu (Conventia din 31 iulie 1990

incheiata intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale a Germaniei);

- faptul ca societatea comerciala nu a avut probleme cu autoritatile germane (evaziune fiscala, nerespectarea regimului privind dreptul la sedere si munca, neplata salariilor cuvenite conform legislatiei germane, neplata concediului de odihna);

- respectarea elementelor minime legale in ceea ce priveste asigurarea medicala, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protectie si transportul local.

9. Dovezi (in original sau in copie legalizata) eliberate in luna depunerii documentatiei privind achitarea la zi a obligatiilor catre:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

- bugetul asigurarilor pentru somaj;

- Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

10. Adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are resedinta societatea comerciala, din care sa rezulte:

- numarul total de salariati incadrati cu contracte individuale de munca;

- faptul ca nu a fost sanctionata contraventional pentru munca fara forme legale.

11. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, eliberat in luna depunerii documentatiei (in original sau in copie legalizata)

12. Situatia numarului de salariati incadrati cu contract individual de munca, detasati, cu care isi desfasoara activitatea in Republica Federala Germania, intocmita la data depunerii dosarului pentru contingent, precum si numarul de contracte aflate in derulare in Republica Federala Germania

13. Actul constitutiv al societatii comerciale (copie)*)

14. Certificat de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului (copie)**)

15. Ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara (in copie), din care sa reiasa activitatea preponderenta pe care o desfasoara societatea comerciala si situatia financiara a acesteia.


*) Se depune numai la prima solicitare de contingent.

**) Se depun numai la prima solicitare de contingent si in cazul unor modificari in actul constitutiv al societatii comerciale.

 

ANEXA 3b)

la procedura

 

DOCUMENTATIA

pe care trebuie sa o depuna societatile comerciale care urmeaza sa solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amanarea perioadei de executie la un contract in derulare

 

1. Cerere privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului, conform anexei 2

2. Supliment pentru contractul existent/contractul partial de lucrari (in limba germana) si copie de pe acesta 3. Fundamentarea prelungirii/amanarii termenelor, in masura in care suplimentul nu prevede si copie de pe acesta

4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent si fundamentarea prelungirii in limba romana, legalizata sau, dupa caz, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii comerciale

5. Restul de lucrari din deviz ramase de executat, in copie

6. Graficul de repartizare a personalului pe luni

7. Aprobarea de contingent initiala, eliberata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in copie 8. Aprobarea de contingent eliberata de Oficiul federal de munca al landului Hessen, in copie

9. Dovezi (in original sau in copie legalizata) eliberate in luna depunerii documentatiei privind achitarea la zi a obligatiilor catre:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

- bugetul asigurarilor pentru somaj;

- Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

10. Ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara (in copie), din care sa reiasa activitatea preponderenta pe care o desfasoara societatea comerciala si situatia financiara a acesteia.

 

ANEXA 4

la procedura

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

 

Directia politici forta de munca

Nr. .../Data ...

 

De acord

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei

 

REFERAT

privind dosarul depus in vederea trimiterii de personal roman, detasat, din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari

 

A. Date de identificare

Cererea nr. ... din data de ..., inregistrata la sediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. ... din data de ..., inregistrata la Directia politici forta de munca cu nr. ... din data de ... "

Data completarii dosarului (daca este cazul) ...

Societatea Comerciala ...

Adresa ...

Activitatea principala ..., cod activitate CAEN ...

Codul fiscal/Codul unic de inregistrare ...

Numele si prenumele directorului/directorului general/administratorului ...

Bilantul contabil la data de ..., din care reiese o cifra de afaceri neta de ..., un profit/o pierdere de ... si un numar mediu de ... salariati.

B. Indeplinirea criteriilor de selectie in vederea obtinerii de contingent:

1. Societatea comerciala a depus documentatia completa conform anexei 3a): Da [] Nu []

2. Societatea comerciala are inscris in certificatul de inmatriculare ca obiect principal de activitate aceeasi activitate pe care urmeaza sa o desfasoare in Republica Federala Germania: Da [] Nu []

3. Societatea comerciala sa fi desfasurat in Romania, cel putin 6 luni inainte de data solicitarii de contingent, activitatea pentru care solicita contingent: Da [] Nu []

4. Societatea comerciala are personal incadrat cu contract individual de munca: Da [] Nu []

5. Obligatii bugetare achitate la zi: Da [] Nu []

6. A respectat inlesnirile la plata: esalonare/amanare: Da [] Nu []

a) bugetul de stat

b) bugetul asigurarilor sociale de stat ...

c) bugetul asigurarilor pentru somaj ...

d) bugetul asigurarilor sociale de sanatate ...

7. Exista inscrise in registrul comertului mentiuni, conform art. 21 din Legea 26/1990, sau comunicari ale organelor de drept referitoare la amenzi, abuz de incredere, fals, concurenta, alte abateri: Da [] Nu []

8. Exista sanctionare pentru nerespectarea legislatiei germane la data solicitarii de contingent: Da [] pe perioada ... Nu []

C. Elemente ale contractului:

1. Domeniul de activitate pentru care a fost incheiat contractul ...

2. Data incheierii contractului (zz/ll/aa) ...

3. Denumirea firmei germane cu care s-a incheiat contractul ...

4. Data inceperii lucrarii (zz/ll/aa) ...

5. Data finalizarii lucrarii (zz/ll/aa) ...

6. Durata de executare a contractului ... luni

7. Personal necesar pentru executarea contractului: ... om/luna

8. Valoarea contractului ... mii euro

9. Santierul/Punctul de lucru de desfasurare a contractului ...

            D. Mentiuni:

- Societatea comerciala are aprobat un numar de ... contracte, cu un numar total de ... om/luna, conform situatiei Directiei politici forta de munca.

- La data inceperii contractului supus aprobarii societatea comerciala are in derulare ... contracte, cu un numar de ... salariati cu contract individual de munca, detasati, cu care isi desfasoara deja activitatea in Republica Federala Germania.

 

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa decideti asupra acordarii contingentului.

 

Director, ...

Director adjunct, ...

Intocmit, ...

 

MINISTERUL SANATATII

 

ORDIN

aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

 

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din O.U.G. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, si ale prevederilor art. 4 alin. (2) din H.G. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare:

vazand Referatul de aprobare nr. OB 6.348 din 10 decembrie 2003 al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala,

in temeiul prevederilor H.G. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplica punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Art. 3. - Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din cadrul Ministerului Sanatatii, Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003

Nr. 1152.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

 

CAPITOLUL I

Etapele procesului de acreditare

 

Art. 1. - Acreditarea punctelor de lucru ale furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice se face de catre Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, denumita in continuare SCNAFDM, pentru fiecare punct de lucru.

Art. 2. - SCNAFDM este infiintata in baza Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania nr. 127/903/199/41/2003, ca parte a Comisiei Nationale de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate.

Art. 3. - In vederea acreditarii sunt parcurse urmatoarele etape:

a) furnizorul de dispozitive medicale care doreste acreditarea face o cerere, al carei model este prevazut in anexa 1 la prezentele norme metodologice, adresata SCNAFDM, prin care furnizeaza date de structura si se angajeaza sa permita accesul evaluatorilor in toate spatiile acestuia, precum si la toate datele necesare acreditarii;

b) SCNAFDM desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevazut in anexa 2 la prezentele norme metodologice, un numar de 2 evaluatori care viziteaza punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru a constata in ce masura acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAFDM;

c) rezultatul evaluarii este consemnat intr-un raport de evaluare al carui model este prevazut in anexa 3 la prezentele norme metodologice, care are atasata grila de scoruri corespondente standardelor, completata de catre evaluator conform scalei de evaluare prevazute in anexa 4 la prezentele norme metodologice, grila de scor care se depune la Directia acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS);

d) Directia acreditare din cadrul CNAS agrega scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAFDM si intocmeste fisa de evaluare sintetica aprobata de SCNAFDM;

e) fisa de evaluare sintetica (primita sub semnatura de la persoana care a elaborat-o), avand anexata cererea de acreditare (al carei numar corespunde cu numarul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetica), este luata in discutie de catre SCNAFDM care emite certificatul de acreditare al punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, al carui model este prevazut in anexa 5 la prezentele norme metodologice, certificatul de acreditare provizorie, al carui model este prevazut in anexa 6 la prezentele norme metodologice, respectiv notificarea de neacreditare, al carei model este prevazut in anexa 7 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale

 

Art. 4. - Persoanele desemnate sa evalueze punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale, denumite in continuare evaluatori, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:

a) sa fie angajati ai Directiei acreditare din cadrul CNAS;

b) sa fie medici, asistenti medicali sau ingineri;

c) sa aiba experienta de minimum un an in sistemul sanitar;

d) sa nu aiba parti sociale, sa nu lucreze ori sa faca parte - nici ei si nici rudele ori afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;

e) sa se angajeze in scris printr-o declaratie de compatibilitate, al carei model este prevazut in anexa 8 la prezentele norme metodologice, ca indeplinesc toate conditiile de mai sus si ca vor notifica orice situatie de incompatibilitate intervenita ulterior semnarii declaratiei.

Art. 5. - Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta si pastrarea confidentialitatii datelor, in caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea SCNAFDM.

Art. 6. - Evaluatorii primesc din partea SCNAFDM la care s-a depus cererea de acreditare de catre furnizorul de dispozitive medicale o dispozitie pentru vizita de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale respectiv (anexa 2).

Art. 7. - Vizita de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale are urmatoarele caracteristici:

a) se face dupa un program stabilit in prealabil cu furnizorul de dispozitive medicale;

b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinta in ordinea depunerii cererilor sau astfel incat timpul de lucru al evaluatorilor sa fie folosit cat mai eficient;

c) vizitele de evaluare au loc numai in zilele lucratoare;

d) evaluatorii sunt desemnati de catre directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS;

e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusa de furnizorul de dispozitive medicale si completeaza pe parcursul vizitei o grila de scor corespondenta standardelor, conform scalei de evaluare;

f) reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale contrasemneaza un raport de evaluare (anexa 3) care are atasata grila de scor;

g) grilele de scor nu contin date de identificare directa a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale (nume, adresa), ci numai un numar care este numarul vizitei de evaluare;

h) Directia acreditare din cadrul CNAS tine un registru la care are acces numai directorul acesteia si in care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numarul vizitei de evaluare aferente;

i) dupa vizita de evaluare, evaluatorul preda raportul de evaluare impreuna cu grila de scor, sub semnatura, persoanei din cadrul Directiei acreditare din cadrul CNAS, desemnata pentru agregarea datelor.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea fisei de evaluare sintetica

 

Art. 8. - Fisa de evaluare sintetica se alcatuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare.

Art. 9. - Agregarea datelor se organizeaza la nivelul Directiei acreditare din cadrul CNAS.

Art. 10. - Personalul care efectueaza agregarea datelor este desemnat de directorul Directiei acreditare din cadrul CNAS si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte in mod cumulativ:

a) sa fie angajatul CNAS in cadrul Directiei acreditare;

b) sa nu aiba parti sociale, sa nu lucreze ori sa faca parte - nici ei si nici rudele ori afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv - din conducerea unor furnizori de dispozitive medicale;

c) sa nu mai indeplineasca nici un fel de alte activitati in cadrul acreditarii punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale;

d) sa completeze pe propria raspundere o declaratie de compatibilitate, in care se mentioneaza ca este responsabil de prelucrarea in conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnatura, conform modelului prevazut in anexa 9 la prezentele norme metodologice.

Art. 11. - Agregarea datelor se efectueaza conform regulilor de agregare aprobate de SCNAFDM si puse in aplicare de Directia acreditare din cadrul CNAS, in urma careia se intocmeste fisa de evaluare sintetica ce se inainteaza sub semnatura presedintelui SCNAFDM.

Art. 12. - Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul CNAS, respectandu-se cerintele prevazute mai jos:

a) prelucrarea datelor se face in programul Excel;

b) pentru fiecare vizita de evaluare exista un fisier separat;

c) persoana care agrega datele va pastra fiecare agregare a datelor corespunzatoare evaluarii unui punct de lucru al unui furnizor de dispozitive medicale, sub forma unui fisier electronic avand ca element de identificare numarul vizitei de evaluare;

d) fisierele cu fiecare agregare vor fi pastrate si pe suport hartie;

e) identificarea fiselor de evaluare se face dupa numarul vizitei, care este singurul element de identificare.

 

CAPITOLUL IV

Decizia privind acreditarea

 

Art. 13. - Decizia privind acreditarea este ultima etapa a procesului de acreditare. Pe baza acesteia SCNAFDM emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.

Art. 14. - Decizia de acreditare se ia de catre SCNAFDM in urma analizei fisei de evaluare sintetica, conform regulilor prevazute la art. 15-28.

Art. 15. - Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acrediteaza, primind documentul aferent (anexa 5) numai daca la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetica nota obtinuta este maxima (5).

Art. 16. - Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se acrediteaza provizoriu pe o perioada de 6 luni, daca a obtinut la toate standardele independente nota maxima (5) si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VII) cel putin nota 4.

Art. 17. - `La primirea acreditarii provizorii reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale poate solicita o noua vizita de evaluare la o data care nu va depasi data de expirare a acreditarii provizorii.

Art. 18. - Daca se constata in urma celei de-a doua vizite de evaluare ca punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu a facut remedierile necesare pentru a satisface standardele, in perioada de acreditare provizorie, punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acrediteaza. Acreditarea provizorie inceteaza cu data zilei urmatoare emiterii notificarii de neacreditare.

Art. 19. - Acreditarea provizorie nu poate fi urmata de o alta acreditare provizorie.

Art. 20. - Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu se acrediteaza daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 15 si 16 si in situatia prevazuta la art. 18, caz in care acesta primeste o notificare scrisa (anexa 7) din partea SCNAFDM, prin care se comunica motivele neacreditarii (standardele neindeplinite), precum si faptul ca punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificarii neacreditarii.

Art. 21. - In urma deciziei privind acreditarea, atat certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cat si notificarile de neacreditare se transmit in original prin scrisoare recomandata furnizorului de dispozitive medicale si in copie, in aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurari de sanatate judetene cu care are contract punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.

Art. 22. - Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie si notificarile de neacreditare emise de SCNAFDM sunt valabile din ziua urmatoare datei emiterii acestora si anuleaza acreditarea curenta sau acreditarea provizorie curenta, emisa pentru punctul de lucru al furnizorului respectiv, dupa caz.

Art. 23. - In vederea luarii deciziei de acreditare, SCNAFDM urmeaza procedura de mai jos:

a) ia in discutie fisa de evaluare sintetica si pe baza acesteia emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz;

b) identifica punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale pentru care se elibereaza certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.

Art. 24. - Acreditarea se acorda pentru o perioada de 2 ani fara a depasi termenul de valabilitate al unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.

Art. 25. - Acreditarea provizorie se acorda pentru o perioada de maximum 6 luni fara a depasi termenul de valabilitate al unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.

Art. 26. - In situatia in care - ulterior evaluarii exista o sesizare scrisa catre SCNAFDM, insa nu anonima, prin care se semnaleaza ca cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este indeplinit de catre punctul de lucru al furnizorului, se va efectua o evaluare de catre SCNAFDM, in termen de 7 zile lucratoare, desemnandu-se alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea initiala.

In urma noii evaluari se emite o noua decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul furnizorului de dispozitive medicale de a primi vizita de evaluare a punctului de lucru in situatia mentionata mai sus duce la emiterea unei notificari de neacreditare de catre SCNAFDM.

Art. 27. - SCNAFDM pastreaza un dosar pentru fiecare punct de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care a solicitat acreditarea si care contine urmatoarele documente:

a) cererea de acreditare depusa de furnizor pentru punctul de lucru;

b) dispozitie pentru vizita de evaluare;

c) raport de evaluare;

d) grila de scor;

e) fisa de evaluare sintetica;

f) copie de pe avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii;

g) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupa caz.

Art. 28. - Casele de asigurari de sanatate judetene pot incheia contracte de furnizare de dispozitive medicale numai pentru punctele de lucru acreditate ale respectivului furnizor de dispozitive medicale; contractul de furnizare de dispozitive medicale nu poate depasi durata acreditarii.

 

CAPITOLUL V

Procedura de contestare

 

Art. 29. - Furnizorii de dispozitive medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emisa de SCNAFDM pentru punctul de lucru respectiv, la Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate. Contestatiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale la Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate vor fi insotite de o copie de pe certificatul de acreditare provizorie, respectiv de pe notificarea de neacreditare.

Art. 30. - Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate va lua o decizie ce va fi comunicata furnizorului de dispozitive medicale, SCNAFDM si caselor de asigurari de sanatate judetene, in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii contestatiei;

in acest interval Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate ia toate masurile in vederea solutionarii contestatiei, inclusiv prin investigatii la fata locului.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul ..., reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale ..., adresa: str. ... nr. ..., localitatea ..., judetul ..., cod fiscal/CNP ..., telefon ..., solicit acreditarea punctului de lucru ..., aflat la adresa: str. ... nr. ..., localitatea ..., judetul ..., pentru a intra in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului ...

 

Declar prin prezenta ca punctul de lucru ... al furnizorului de dispozitive medicale ... acorda dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu.

Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorului desemnat de Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informatiile si documentele necesare evaluarii, precum si acces liber in spatiile acestui punct de lucru.

Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale este condus de ..., care se legitimeaza cu BI/CI seria ... nr. ... si are contractul de munca nr. ...

La punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale lucreaza urmatoarele persoane:

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ...;

..., in functia de ..., conform contractului de munca nr. ... .

 

Data ...

 

Semnatura ...

 

Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale.

 

NOTA:

Spatiile punctate se completeaza cu majuscule, iar spatiile libere se bareaza.

 

ANEXA 2

la normele metodologice

 

Nr. ... Data ...

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DISPOZITIE

pentru vizita de evaluare a punctului de lucru al furnizorului de dispozitive medicale

 

Se numeste domnul/doamna ..., care se legitimeaza cu BI/CI seria ... nr. ..., precum si domnul/doamna ..., care se legitimeaza cu BI/CI seria ... nr. ..., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ... la punctul de lucru ... al furnizorului de dispozitive medicale ..., punct de lucru cu adresa ... la data ...

 

Au primit in acest scop grila de scor nr. ...

 

Presedinte, ...

 

Am luat cunostinta. Evaluator, ...

Am luat cunostinta. Evaluator, ...

 

ANEXA 3

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Subsemnatul/subsemnata ... si subsemnatul/subsemnata ..., evaluatori desemnati de Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale prin Dispozitia de evaluare nr. ... sa efectueze vizita de evaluare nr. ... la punctul de lucru ... al furnizorului de dispozitive medicale ..., am efectuat aceasta vizita la adresa indicata la data de ... si am completat grila de scor nr. ..., aferenta dispozitiei pentru vizita de evaluare.

Evaluarea a fost efectuata in prezenta reprezentantului legal, domnul/doamna ..., iar rezultatele acesteia sunt consemnate in grila de scor nr. ... atasata la prezentul raport.

 

Reprezentantul legal ... al furnizorului de dispozitive medicale ...

Semnatura ...

Stampila furnizorului de dispozitive medicale

 

Evaluator, ... (semnatura) ...

Evaluator, ... (semnatura) ...

 

Data ...

 

ANEXA 4

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

SCALA DE EVALUARE

pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale

 

Cod

Caracter

Interpretare

Scor

L

Logica

 da/nu

 5/1

C

Cantitativa

 

 

 

 

90-100%

 5

 

 

80-89%

 4

 

 

70-79%

 3

 

 

60-69%

 2

 

 

mai putin de 60%

1

 

ANEXA 5

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

 

Punctul de lucru ... al furnizorului de dispozitive medicale ..., cu adresa: localitatea ..., str. ... nr. ..., judetul (sectorul) ..., cu Avizul de functionare nr. ... din ..., emis de ..., este acreditat pana la data de ...

 

Data ...

 

Presedinte, ...

 

ANEXA 6

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

 

Punctul de lucru ... al furnizorului de dispozitive medicale ..., cu adresa: localitatea ..., str. ... nr. ..., judetul (sectorul) ..., cu Avizul de functionare nr. ... din ..., emis de ..., este acreditat provizoriu pana la data de ...

 

Data ...

 

Presedinte, ...

 

ANEXA 7

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

 

Subcomisia Nationala de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a analizat fisa de evaluare sintetica aferenta vizitei de evaluare nr. ..., intocmita in urma vizitei de evaluare efectuate la data de ... la punctul de lucru ..., cu adresa ..., al furnizorului de dispozitive medicale ..., avandu-l ca reprezentant legal pe ... si ca ... pe ..., si a hotarat sa emita prezenta notificare de neacreditare pentru ca punctul de lucru ... nu a indeplinit in masura adecvata standardele pentru acreditare, dupa cum urmeaza*): ......

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostinta furnizorului de dispozitive medicale prin scrisoare recomandata si caselor de asigurari de sanatate printr-o adresa.

Furnizorul de dispozitive medicale poate face contestatie impotriva prezentei notificari de neacreditare la Comisia Nationala de Acreditare in Sistemul de Asigurari de Sanatate, mentionand motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare de neacreditare. Punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale poate fi evaluat pentru acreditare, la cerere, dupa 90 de zile de la emiterea prezentei notificari de neacreditare.

 

Presedintele Subcomisiei Nationale de Acreditare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale,

 

……………………………..

 

Data ...

 


*) Se mentioneaza standardele sau grupele de standarde neindeplinite de punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale.

 

ANEXA 8

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU EVALUARE

 

Subsemnatul/subsemnata ... , angajat/angajata al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, propus ca evaluator pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca indeplinesc toate conditiile prevazute de cap. II art. 4 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice. Ma oblig sa solicit incetarea calitatii de evaluator pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.

 

……………………………..

 

Data ...

 

ANEXA 9

la normele metodologice

 

SUBCOMISIA NATIONALA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

 

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

 

Subsemnatul/subsemnata ..., angajat/angajata al/a Directiei acreditare din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, propus pentru a efectua agregarea datelor si a elabora fisa de evaluare sintetica in cadrul procesului de acreditare a punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca indeplinesc toate conditiile prevazute de cap. III art. 10 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice. Ma oblig sa solicit incetarea activitatii ca persoana desemnata pentru a efectua agregarea datelor in cadrul acreditarii punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute si sa pastrez confidentialitatea datelor si a formatului de agregare.

 

……………………………

 

Data ...