MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 100         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 februarie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subventiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin si cresc animale de productie si/sau de reproductie, în exploatatii agricole animaliere si mixte, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002.

Art. 2. - Producătorii agricoli care îndeplinesc prevederile art. 1 si care livrează animale pentru abatorizare, miere pentru procesare sau care detin material biologic de reproductie beneficiază de subventii de la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor

agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, este de 1.000 miliarde lei pentru cantitatea de 282,5 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 25 mii tone carne de tineret bovin valoarea totală a subventiei este de 100 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 120 mii tone carne de porc valoarea totală a subventiei este de 480 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 7,5 mii tone carne de tineret ovin valoarea totală a subventiei este de 30 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 130 mii tone carne de pui broiler valoarea totală a subventiei este de 390 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si de biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 400 miliarde lei si se acordă celor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare valoarea totală a subventiilor este de 80 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni valoarea totală a subventiilor este de 150 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare valoarea totală a subventiilor este de 143,5 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci valoarea totală a subventiilor este de 23,7 miliarde lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 20 miliarde lei pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003.

Art. 4. - Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 pentru animalele tăiate în abatoare autorizate sanitar veterinar si licentiate pentru această activitate, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată si modificată prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Producătorii agricoli care desfăsoară activitatea de crestere si exploatare a animalelor, pentru a beneficia de subventiile de la bugetul de stat, trebuie să completeze o cerere, ale cărei model si termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

Art. 6. - Cererile pentru încasarea subventiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 sunt depuse de către beneficiarii sprijinului la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, în vederea verificării si aprobării.

Art. 7. - (1) Pentru persoanele juridice activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declaratiei conducătorului exploatatiei într-un registru special de evidentă a exploatatiilor la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, pe raza administrativă unde îsi desfăsoară activitatea.

(2) Pentru persoanele fizice activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea în Registrul agricol în localitatea unde sunt situate animalele.

Art. 8. - Persoanele fizice pot solicita subventiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002, direct sau prin intermediul asociatiilor profesionale constituite la nivel local, cu reprezentare judeteană, din care fac parte, potrivit următoarelor proceduri:

1. Asociatia judeteană a crescătorilor de animale va pune la dispozitie asociatiilor locale următoarele:

a) lista cu abatoarele autorizate sanitar veterinar si licentiate pentru activitatea de abatorizare;

b) lista operatorilor de însământări artificiale autorizati de oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si a reproducătorilor masculi autorizati pentru montă naturală;

c) modelele de cereri si lista documentelor necesare pentru a beneficia de subventii.

2. Asociatia locală centralizează cererile membrilor asociati, preia actele care atestă dreptul la subventii si le depune la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, împreună cu:

a) cererea al cărei model este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;

b) actul de constituire a asociatiei locale;

c) procesul-verbal al adunării generale în care membrii, nominalizati si identificati pe baza actelor de identitate, au fost de acord cu derularea subventiilor cuvenite prin asociatie, autentificat prin biroul notarului public;

d) denumirea băncii si numărul de cont al asociatiei în care vor fi virate sumele corespunzătoare subventiilor.

3. Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică solicitările centralizate ale membrilor asociati, în vederea virării sumelor cuvenite în contul asociatiei.

4. Asociatia locală, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, număr, cod numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum si semnătura crescătorului, execută plata individuală a subventiilor.

5. Cererile individuale si borderourile de plată vor fi arhivate si puse la dispozitie reprezentantilor serviciului de inspectii din cadrul directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 9. - (1) Subventiile pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1a) si 1b), care va fi însotită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului.

(2) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar veterinar sunt următoarele:

a) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de circumscriptia sanitară veterinară;

c) copie de pe borderoul de achizitie întocmit de abator;

d) copii de pe actele care atestă efectuarea plătii;

e) copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor, în situatia abatorizării ca prestatori de servicii;

f) copie de pe raportul de tăiere a animalelor, pe care vor fi mentionate numărul autorizatiei sanitare veterinare si numărul licentei pentru activitatea de abatorizare ale unitătii.

(3) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru persoane juridice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar veterinar:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de circumscriptia sanitară veterinară, conform Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare;

- copii de pe factura fiscală de vânzare a animalelor si de pe chitanta de plată;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor, pe care vor fi mentionate numărul autorizatiei sanitare veterinare si numărul licentei pentru activitatea de abatorizare ale unitătii;

b) pentru persoane juridice care abatorizează animale în regim de prestare de servicii:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de circumscriptia sanitară veterinară, conform Legii nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare;

- copii de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor si de pe chitanta de plată;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor, pe care vor fi mentionate numărul autorizatiei sanitare veterinare si numărul licentei pentru activitatea de abatorizare ale unitătii;

c) pentru persoane juridice care abatorizează animalele în abatoarele proprii:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale de crestere si abatorizare;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;

- copie de pe actul de licentiere a activitătii de abatorizare;

- act contabil de evidentiere a efectivului de animale - miscarea animalelor;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de circumscriptia sanitară veterinară, conform Legii nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare;

- copie de pe actul de însotire a animalelor de la fermă la abator;

- copie de pe nota de intrare-receptie în abator;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor.

Art. 10. - (1) Crescătorii de animale, persoane juridice eligibile la subventiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, pe parcursul anului 2003, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare a unitătii, în copie, precum si originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei responsabile cu subventiile din cadrul directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) În cererile ulterioare solicitantul mentionează pozitia si data la care a fost înregistrată prima solicitare.

Art. 11. - Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, vor deschide un registru special denumit Registrul de produs pentru înscrierea solicitărilor de subventii, separat, pentru următoarele produse: carne, miere, juninci, vitei si malaci, scrofite, ovine.

Art. 12. - În cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, persoanele nominalizate prin decizie pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-iesiri, le clasifică si le înregistrează în Registrul de produs.

Art. 13. - (1) Serviciul de inspectii din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică lunar pe teren, prin sondaj, corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subventii cu registrele de evidentă a efectivelor de animale - Registrul agricol, registrul de miscare a animalelor, registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unitătile de abatorizare, rapoartele de tăiere, precum si valabilitatea autorizatiilor sanitare veterinare si licentelor acordate pentru activitatea de tăiere.

(2) În urma verificărilor inspectorii din Serviciul de inspectii din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul în baza căruia s-a acordat subventia.

Art. 14. - (1) Subventiile pentru juninci la prima fătare, asa cum sunt prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, se acordă pentru animalele individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, care au originea cunoscută si pentru care data însământării sau a montei naturale a fost consemnată în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 2a) si 2b), se depune de către solicitant începând cu data fătării, dar nu mai târziu de următoarele 3 luni de la fătare.

Art. 15. - (1) Subventiile pentru vitei si malaci, asa cum sunt prevăzute la lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, se acordă pentru produsii obtinuti si mentinuti în aceeasi exploatatie minimum 6 luni după fătare, care sunt individualizati în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare si a căror dată de însământare sau de montă, precum si paternitatea sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 3a) si 3b), se depune de către solicitant după ce vitelul împlineste vârsta de 6 luni, când acesta este în viată.

Art. 16. - (1) Beneficiarii subventiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 si diferentiate conform lit. A pct. 2 si lit. B pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, din zona de munte, sunt cei care au domiciliul stabil în localitătile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 102/2002 privind aprobarea listei cuprinzând localitătile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte si ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) pot solicita subventia numai dacă detin si exploatează animale, conform art. 1, în zona de munte.

Art. 17. - (1) Subventiile pentru scrofitele de reproductie la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei, din rasele pure si hibride prevăzute la lit. C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, se acordă pentru animalele individualizate conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 499/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproductie si ale căror date de însământare sau de montă, fătare si întărcare sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 4a) si 4b), se depune de către solicitant după întărcarea purceilor conform tehnologiei aplicate.

Art. 18. - (1) Subventiile pentru ovine se acordă diferentiat pentru oile mioare ale căror gestatie si produsi provin din însământări artificiale, respectiv montă naturală, conform lit. D pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, a căror dată de însământare sau de montă este consemnată în registrele oficiale, pentru berbecii adulti folositi la însământări artificiale si montă naturală, conform lit. D pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, si pentru berbecii miori folositi la însământări artificiale si montă naturală, conform lit. D pct. 3 din aceeasi anexă.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei pentru oi mioare însământate artificial sau montate natural cu berbeci autorizati, al cărei modei este prezentat în anexele nr. 5a) si 5b), se depune de către solicitant după fătare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la fătare.

(3) Cererea pentru acordarea subventiei pentru berbecii adulti si berbecii miori autorizati, folositi la însământări artificiale si la montă naturală, al cărei model este prezentat în anexele nr. 5a) si 5b), se depune după autorizarea acestora si va fi însotită de copia de pe certificatul de origine si de productivitate si de pe autorizatia pentru folosirea masculului la însământare sau montă naturală, eliberate de oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Art. 19. - (1) Subventia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 se acordă pentru familiile de albine care îndeplinesc conditiile prevăzute în Caietul de sarcini nr. 39/1977, emis de Asociatia Crescătorilor de Albine din România, după predarea cantitătii de 10 kg miere/familie la unitătile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 6a) si 6b) va fi însotită de biletul de proprietate eliberat de consiliul local, copii de pe factura fiscală si de pe chitanta de plată sau copii de pe procesul-verbal si de pe borderoul de plată.

Art. 20. - Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, după verificarea si aprobarea cererilor pentru încasarea subventiilor prevăzute la art. 2, 4 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, întocmesc si transmit până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, la Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, situatia centralizatoare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 8a), pentru tineret bovin, porcine, ovine si păsări, si în anexa nr. 8b), pentru juninci, vitei, scrofite de reproductie, oi mioare si berbeci, precum si familii de albine.

Art. 21. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subventiilor, transmisă de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri”.

Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare pe judete, întocmită potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 9a) si 9b).

Art. 22. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se alimentează conturile directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea subventiilor cuvenite producătorilor agricoli, virează sumele în conturile producătorilor sau asociatiilor, după caz, deschise la bănci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 23. - Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a înregistra si monitoriza toti beneficiarii de subventii.

Art. 24. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a