MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 104         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 februarie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

621/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie, pentru anumite plante neprevăzute în partea A din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001

 

636/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiintarea, îngrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie

 

725/I.A./898/2002. - Ordin al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii si familiei privind măsurile medicale si educative aplicate toxicomanilor în penitenciare

 

1.234/M.138/2002. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din România

 

22. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de către agentii economici din industrie

 

29. - Ordin  al ministrului sănătătii si familiei privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România

 

32. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale “Carne de porc” din România

 

47. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină

 

88. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru autorizarea Organizatiei Nationale Interprofesionale “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România

 

1.241. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie, pentru anumite plante neprevăzute în partea A din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001

 

În baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001,

 în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor sau, după caz, a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie si pentru tuberculii de Solanum tuberosum, altii decât cei de sământă, în vederea obtinerii unei productii neinfestate/neinfectate cu organismele dăunătoare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România si pentru o monitorizare adecvată a acestei productii.

Art. 2. - Înregistrarea producătorilor de cartof prevăzuti la art. 1 sau, după caz, a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de productie a acestuia se face într-un registru oficial, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 503/2001 privind procedura de înregistrare a producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate.

Art. 3. - Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2002.

Nr. 621.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiintarea, îngrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie

 

În temeiul prevederilor art. 94 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 35 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Îndrumările tehnice silvice pentru înfiintarea, îngrijirea si conducerea vegetatiei forestiere din perdelele forestiere de protectie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Perdelele forestiere, inclusiv cele ce se înfiintează conform Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, sunt supuse prevederilor îndrumărilor tehnice silvice mentionate la art. 1.

Art. 3. - Anexa la prezentul ordin se pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2002.

Nr. 636.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 725/I.A. din 15 octombrie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 898 din 14 noiembrie 2002

 

ORDIN

privind măsurile medicale si educative aplicate toxicomanilor în penitenciare

 

Având în vedere dispozitiile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si ministrul sănătătii si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Persoanelor toxicomane aflate în detentie li se aplică, după caz, următoarele categorii de măsuri:

1. măsuri medicale constând în:

a) măsuri de urgentă - prin care se întelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului supradozei, comei si sindromului de sevraj complicat;

b) cură de dezintoxicare - prin care se întelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei fizice;

c) postcură si reabilitare psihosocială - prin care se întelege ansamblul de măsuri destinate tratamentului dependentei psihice si redobândirii aptitudinilor sociale si profesionale pierdute datorită consumului de droguri;

2. măsuri preventiv-educative constând în:

a) activităti de informare si educare a detinutilor dependenti de droguri, atât pentru renuntarea la acest comportament de risc, cât si pentru adoptarea, în cazul mentinerii acestui comportament, a unor măsuri care să reducă consecintele negative asociate consumului de droguri;

b) programe destinate reducerii consumului de droguri, cuprinzând programe de mentinere pe metadonă în ambulatoriu si activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sangvină.

Art. 2. - Măsurile medicale prevăzute în art. 1 pct. 1 se asigură în unităti sanitare, centre specializate sau sectii de tratament apartinând Directiei Generale a Penitenciarelor.

Art. 3. - Măsurile preventiv-educative prevăzute la art. 1 pct. 2 se desfăsoară, după caz, în toate unitătile penitenciare de către personal specializat: medici, asistenti medicali, asistenti sociali, educatori, psihologi, în colaborare cu organizatii neguvernamentale specializate.

Art. 4. - (1) Unitătile sanitare, centrele specializate si sectiile de tratament prevăzute la art. 2 trebuie să fie abilitate de organele specializate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si să îndeplinească conditiile si normele de avizare si autorizare anuală.

(2) Dotarea materială a unitătilor, centrelor si sectiilor se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipului de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistenta medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sangvină în rândul consumatorilor de droguri injectabile.

Art. 5. - (1) Cura de dezintoxicare se aplică pe baza expertizei medico-legale, la solicitarea detinutului toxicoman.

(2) În cazul detinutilor internati pentru sevrajul complicat, după înlăturarea stării de urgentă, internarea poate continua numai în situatia în care detinutii o solicită.

Art. 6. - Începerea curei de dezintoxicare si a tratamentului de mentinere pe metadonă se face numai după punerea în evidentă în sânge si în urină a drogurilor folosite de toxicomani.

Art. 7. - Tratamentul de mentinere pe metadonă în ambulatoriu se asigură pentru cei care au fost inclusi în astfel de programe înainte de încarcerare, precum si pentru detinutii toxicomani care îndeplinesc criteriile de includere în program, conform prevederilor legale.

Art. 8. - În scopul asigurării eficacitătii tratamentului detinutii toxicomani care solicită cura de dezintoxicare au obligatia de a urma postcura si reabilitarea psihosocială la sfârsitul perioadei de dezintoxicare.

Art. 9. - Pe parcursul tratamentului de dezintoxicare, al postcurei, reabilitării psihosociale si al tratamentului de mentinere pe metadonă în ambulatoriu se fac controale periodice ale metabolitilor drogurilor în sânge si în urină.

Art. 10. - (1) La punerea în libertate a detinutilor cuprinsi în una dintre formele de tratament prevăzute la art. 1, acestora li se eliberează un document care să contină toate informatiile legate de starea de sănătate si de terapiile efectuate în reteaua sanitară a Directiei Generale a Penitenciarelor.

(2) Continuarea tratamentului se realizează la cererea pacientului, unitatea de unde se liberează având obligatia să asigure includerea acestuia într-un program terapeutic adecvat, în unităti sanitare sau în centre specializate abilitate potrivit legii.

Art. 11. - Pentru detinutii obligati la tratament printr-o hotărâre judecătorească, unitatea are obligatia să întreprindă măsurile necesare continuării tratamentului.

Art. 12. - Finantarea programului privind asistenta medicală a toxicomanilor în penitenciare si înfiintarea unitătilor sanitare, centrelor specializate sau sectiilor de tratament pentru aceste persoane se asigură din alocatii bugetare, Fondul asigurărilor sociale de sănătate, precum si din fonduri suplimentare atrase pe parcursul desfăsurării activitătii.

Art. 13. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă, prin ordin al directorului general al Directiei Generale a Penitenciarelor, regulamentul de aplicare a acestuia.

Art. 14. - Directia Generală a Penitenciarelor si unitătile din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Ioan Alexandru,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI Nr. 1.234 din 3 septembrie 2002

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE Nr. M.138 din 14 noiembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Proiectului de modernizare a sistemului ATM din România

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul implementării conceptului operational si a Strategiei României privind managementul traficului aerian pentru perioada 2000-2015,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si o) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2000 pentru aprobarea Conceptului operational si a Strategiei României privind managementul traficului aerian pentru perioada 2000-2015, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome “Administratia Română a  Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, ale art. 2 pct. 21 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în conformitate cu prevederile art. 2 si ale art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul apărării nationale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Proiectul de modernizare a sistemului ATM din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală de servicii de transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Apărării Nationale, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA si Statul Major al Fortelor Aeriene vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de către agentii economici din industrie

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), c), e), i) si j) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase,

având în vedere dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001, precum si ale art. 21 lit. b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentii economici, persoane fizice sau juridice, care produc, prelucrează, utilizează si/sau comercializează, importă sau exportă substante si preparate chimice periculoase pe teritoriul României vor transmite către Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) declaratii anuale cuprinzând date si informatii specifice privind aceste produse.

Art. 2. - Declaratiile anuale privind substantele si preparatele chimice cuprind:

a) date de identificare: denumirea chimică si comercială a substantei sau a preparatului chimic periculos, numărul CAS conform Chemical Abstract, compozitia chimică exprimată în % gr sau % vol., clasa de produse din care face parte, conform “Clasificării speciale pentru substantele organice”, elaborată de Comisia Europeană si prezentată în anexa nr. 1;

b) date privind natura si destinatia: materii prime, produse finite;

c) date privind productia: capacitatea de operare a instalatiei, productia realizată;

d) date privind comercializarea: intern, import, export;

e) date privind ambalajele si recipientele utilizate;

f) alte date relevante, dacă sunt cunoscute, si anume:

- numărul IESCE (EINECS) - numărul atribuit substantei în Inventarul european al substantelor chimice comercializate existente în anul 1981;

- numărul LESCN (ELINCS) - numărul atribuit substantei în Lista europeană a substantelor chimice notificate;

- numărul atribuit substantei în Lista substantelor care nu se mai încadrează ca polimeri (.No longer polymer” number);

- numărul index atribuit substantei în Lista substantelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase).

Art. 3. - Declaratiile anuale se redactează, prin dactilografiere, pe formularele tipizate prezentate în anexele nr. 2 si 3.

Art. 4. - Transmiterea declaratiilor anuale se face în perioada 1 ianuarie - 31 martie a anului următor celui pentru care se întocmeste declaratia.

Art. 5. - Anexa nr. 1 “Clasificarea specială pentru substantele organice”, anexa nr. 2 “Modelul declaratiei anuale privind situatia productiei, utilizării si/sau comercializării substantelor si preparatelor chimice periculoase” si anexa nr. 3 “Date si informatii specifice privind substanta/preparatul chimic periculos” fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către ANSPCP si de agentii economici care produc, utilizează si/sau comercializează substante si preparate chimice periculoase.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

CLASIFICAREA SPECIALĂ PENTRU SUBSTANTELE ORGANICE*)

 

Nr. crt.

Denumirea substantei organice

Index clasificare

Observatii

0

1

2

3

1.

Hidrocarburi

601

 

2.

Hidrocarburi halogenate

602

 

3.

Alcooli si derivatii lor

603

 

4.

Fenoli si derivatii lor

604

 

5.

Aldehide si derivatii lor

605

 

6.

Cetone si derivatii lor

606

 

7.

Acizi organici si derivatii lor

607

 

8.

Nitrili

608

 

9.

Nitroderivati

609

 

10.

Clor-nitroderivati

610

 

11.

Compusi azoxi si azo

611

 

12.

Amine si derivatii lor

612

 

13.

Compusi heterociclici si derivatii lor

613

 

14.

Glicozide si alcaloizi

614

 

15.

Cianati si izocianati

615

 

16.

Amide si derivatii lor

616

 

17.

Peroxizi organici

617

 

18.

Enzime

647

 

19.

Substante complexe derivate din cărbune

648

 

20.

Substante complexe derivate din petrol

649

 

21.

Diferite substante

650

 

 


*) Clasificarea specială pentru substantele organice este preluată din Official Journal (OJ L 381, 31 decembrie 1994, pag. 15-17, si OJ L 248, 30 septembrie 1996, pag. 2).

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL DECLARATIEI ANUALE*)

privind situatia productiei, utilizării si/sau comercializării substantelor si preparatelor chimice periculoase, pe anul .........

 

1. Date generale privind agentul economic

1.1. Denumirea ...

1.2. Adresa/Sediul …

1.3. Nr. de înregistrare la registrul comertului

1.4. Telefon

1.5. Fax …

1.6. Adresa electronică …

1.7. Contul bancar …

1.8. Activitatea/activitătile realizată/realizate**):

- producere (inclusiv prelucrare) .. ¨

- utilizare (consum) . ¨

- depozitare (temporară sau definitivă)  ¨

- transport intern . ¨

- comercializare la intern .. ¨

import . ¨

export . ¨

1.9. Codul/codurile CAEN ale activitătii/activitătilor efectuate:

2. Date si informatii privind substantele si preparatele chimice periculoase***)

 

Nr. crt.

Denumirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

U.M.

Cantitatea

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

……………………………….

(numele si prenumele conducătorului

agentului/unitătii economice si stampila)


*) Se întocmeste de către toti producătorii, utilizatorii, distribuitorii, importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase.

**) Se marchează căsutele corespunzătoare.

***) Datele si informatiile din tabelul recapitulativ al substantelor si preparatelor chimice periculoase sunt prezentate detaliat prin completarea anexei nr. 3.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATE SI INFORMATII SPECIFICE

privind substanta/preparatul chimic periculos*)

 

1. Date de identificare

Clasa de produse**) ...

Denumirea stiintifică ...

Denumirea comercială ...

Numărul CAS (preluat din Chemical Abstract)

Compozitia chimică (în % gr sau % vol.):

..........................

2. Natura si destinatia***)

Materie primă ¨

Produs finit ¨

3. Date privind productia

Capacitatea de operare a instalatiei, t/an

Productia realizată, t/an .

4. Date privind comercializarea

Achizitionare din tară (defalcat pe furnizori), t/an ................

Livrare în tară (defalcat pe clienti), t/an ............

Import (defalcat pe clienti, furnizori si tări), t/an ….

Export (defalcat pe furnizori, clienti si tări), t/an …..

5. Date privind ambalajele si recipientele utilizate

(Scurtă descriere a ambalajelor si recipientelor utilizate)

6. Alte date relevante cunoscute

Numărul IESCE (EINECS)

Numărul LESCN (ELINCS)

Numărul atribuit substantei în Lista substantelor care nu se mai încadrează ca polimeri (.No longer polymer” number)

Numărul index atribuit substantei chimice în Lista substantelor chimice periculoase (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase) .

 

……………………………................

(numele si prenumele conducătorului

agentului/unitătii economice si stampila)

 


*) Se completează individual, pentru fiecare substantă sau preparat chimic periculos.

**) Se mentionează clasa pentru substantele organice si pentru componentele principale de natură organică din preparatele chimice periculoase.

***) Se marchează căsuta corespunzătoare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România

 

Având în vedere:

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.021/113/2002 privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului “Foaia de observatie clinică generală”,

văzând Referatul de aprobare al Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti nr. DB 396 din 20 ianuarie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se introduce colectarea electronică a datelor clinice la nivel de pacient în toate spitalele din România.

Art. 2. - Datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observatie clinică generală, introdusă în sistemul informational al spitalului prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 798/2002 si formează Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP), prezentat în anexa nr. 1.

Art. 3. - Datele clinice la nivel de pacient sunt colectate de spitale, care răspund de corectitudinea si de gestionarea lor, precum si de asigurarea confidentialitătii datelor, în conformitate cu legile în vigoare.

Art. 4. - Spitalele sunt obligate să colecteze Setul minim de date la nivel de pacient si să le transmită la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, în formatul impus de aplicatia de colectare a datelor “DRG National”, precum si la directiile de sănătate publică judetene.

Art. 5. - Pentru buna desfăsurare a activitătilor necesare, la nivelul fiecărui spital se va înfiinta (sau reorganiza) o structură distinctă de statistică-informatică, ce are ca sarcină principală sprijinirea procesului de generare sub formă electronică a datelor si transmiterea acestora către institutiile abilitate.

Art. 6. - Instruirea spitalelor privind gestionarea informatiilor din foaia de observatie clinică generală care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient se va face de către directiile de sănătate publică judetene (prin laboratoarele de statistică/informatică), care organizează si răspund de buna desfăsurare a acestui proces la nivelul fiecărui judet, sub coordonarea tehnică si metodologică a Centrului de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti.

Art. 7. - Instruirea spitalelor privind colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient si transmiterea datelor se va face de către directiile de sănătate publică judetene (prin laboratoarele de statistică/informatică), care sprijină si răspund de buna desfăsurare a acestui proces la nivelul fiecărui judet, sub coordonarea tehnică si metodologică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.

Art. 8. - Toate datele confidentiale la nivel de pacient colectate de spital (numele, prenumele, codul numeric personal) vor fi criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Fluxul informatiilor statistice medicale în vigoare privind activitatea spitalicească nu se modifică.

Art. 10. - Responsabilitătile institutiilor implicate în colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 11. - Cheltuielile legate de introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli al unitătii sanitare respective.

Art. 12. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, directiile judetene de sănătate publică si spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2003.

Nr. 29.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE

din foaia de observatie clinică generală care formează

 

Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP)

1. Numărul de identificare a cazului externat

2. Numărul de identificare a spitalului

3. Numărul de identificare a sectiei

4. Numărul foii de observatie clinică generală

5. Numele pacientului

6. Prenumele pacientului

7. Localitatea

8. Judetul

9. Data nasterii

10. Sexul

11. Codul numeric personal

12. Tipul asigurării de sănătate

13. Casa de asigurări de sănătate

14. Data internării

15. Ora internării

16. Tipul internării

17. Diagnostic la internare

18. Data externării

19. Ora externării

20. Tipul externării

21. Starea la externare

22. Diagnosticul principal si diagnosticele secundare, la externare

23. Interventiile chirurgicale efectuate

24. Data interventiei chirurgicale principale

25. Explorările functionale efectuate

26. Investigatiile radiologice efectuate

27. Greutatea la nastere (doar pentru nou-născuti)

28. Transferurile intraspitalicesti (sectia; data)

29. Medicul curant

30. Medicul operator.

 

ANEXA Nr. 2

 

RESPONSABILITĂTILE

institutiilor implicate în colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP)

 

Spitalele

1. Înfiintarea (sau reorganizarea) unui departament sau centru de statistică-informatică, ce are ca sarcină principală sprijinirea procesului de generare sub formă electronică a Setului minim de date la nivel de pacient si de transmitere a acestuia către institutiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare

2. Organizarea codificării si documentării foii de observatie clinică generală (FOCG) în conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

3. Participarea personalului responsabil cu codificarea si documentarea FOCG la instruirea asigurată de (sau prin) directia de sănătate publică judeteană sau Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

4. Organizarea colectării Setului minim de date la nivel de pacient de la toti pacientii externati, plecând de la informatiile existente în FOCG introdusă în sistemul informational al spitalului prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 798/2002, prin utilizarea aplicatiei de colectare a datelor “DRG National” sau a altor aplicatii dezvoltate în acest scop

5. Transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicatia “DRG National”, însotite de un fisier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare sectie, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, precum si la directiile de sănătate publică judetene 6. Transmiterea prin e-mail, până la data de 5 a lunii în curs, a datelor mentionate la pct. 5, colectate în luna precedentă

7. Participarea personalului responsabil cu colectarea, trimiterea si gestionarea datelor la instruirea asigurată de (sau prin) directia de sănătate publică judeteană sau de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

8. Asigurarea corectitudinii datelor colectate si transmise

9. Păstrarea confidentialitătii datelor colectate si transmise în conformitate cu legile în vigoare

Directiile de sănătate publică judetene

1. Participarea la cursurile de instruire organizate de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti si de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti privind codificarea, completarea, documentarea, colectarea electronică si transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient

2. Instruirea spitalelor privind gestionarea informatiilor din FOCG care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient, precum si instruirea spitalelor privind colectarea si transmiterea datelor

3. Distribuirea către spitale a aplicatiei electronice de colectare de date clinice la nivel de pacient “DRG National” si sprijinirea spitalelor în procesul de instalare a acesteia 4. Sprijinirea spitalelor în procesul de generare, colectare si transmitere a Setului minim de date la nivel de pacient

5. Transmiterea datelor colectate de la spitale spre Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti în formatul solicitat de acesta

Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

1. Întretinerea si dezvoltarea continuă a listelor privind sistemul de codificare a diagnosticelor si procedurilor, precum si a listelor de codificare a unitătilor si structurilor sanitare

2. Stabilirea reglementărilor privind codificarea diagnosticelor si procedurilor

3. Elaborarea regulilor privind completarea si documentarea FOCG

4. Monitorizarea continuă a proceselor de codificare, completare si documentare a FOCG

5. Organizarea unui sistem de instruire a spitalelor si a directiilor de sănătate publică judetene privind codificarea, completarea si documentarea FOCG

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate

Bucuresti

1. Receptionarea datelor transmise de spitale privind Setul minim de date la nivel de pacient si dezvoltarea unei baze de date centrale în acest sens

2. Validarea datelor primite în conformitate cu reglementările în vigoare si transmiterea lor către spitale 3. Gestionarea si arhivarea datelor colectate de la spitale

4. Analiza datelor si generarea lunară către Ministerul Sănătătii si Familiei de rapoarte privind performanta spitalelor, plecându-se de la Setul minim de date la nivel de pacient, sau a altor tipuri de rapoarte, la cererea directă a acestuia

5. Furnizarea lunară a bazei de date continând Setul minim de date la nivel de pacient către Ministerul Sănătătii si Familiei

6. Dezvoltarea unor analize si rapoarte privind pacientii externati din spitale, pentru finantarea spitalelor bazată pe caz

7. Utilizarea datelor colectate pentru procesul de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar

8. Organizarea unui sistem de instruire a directiilor de sănătate publică judetene si a spitalelor privind colectarea electronică si transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru autorizarea Organizatiei Interprofesionale “Carne de porc” din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. 5 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 124.140 din 17 ianuarie 2003 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei Interprofesionale “Carne de porc” din România ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor si comerciantilor de carne de porc.

Art. 2. - Sediul Organizatiei Interprofesionale “Carne de porc” din România este situat în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 3-5, sectorul 1.

Art. 3. - Organizatia Interprofesională “Carne de porc” din România încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pietei produselor agricole si alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România.

Art. 4. - Organizatia Interprofesională “Carne de porc” din România se recunoaste prin Certificatul de înscriere nr. 003, emis la data de 17 ianuarie 2003 de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2003.

Nr. 32.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatul de aprobare întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 491/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 5 noiembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 din Norma sanitară veterinară stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) vaccinurile vii atenuate, utilizate contra bolii de Newcastle, se vor prepara numai din tulpini de virus matcă al căror indice de patogenitate intracerebrală (IPIC), determinat pe pui de 24-40 de ore, liberi de germeni patogeni specifici (SPF), este:

1. mai mic de 0,4 în cazul inoculării a minimum 107 DIE50/pui; sau

2. mai mic de 0,5 în cazul inoculării a minimum 108 DIE50/pui;”

2. La articolul 1 din Norma sanitară veterinară stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) vaccinurile inactivate utilizate contra bolii de Newcastle se vor prepara numai din tulpini matcă al căror indice de patogenitate intracerebrală, determinat pe pui liberi de germeni patogeni specifici (SPF), de 24-40 de ore, este mai mic de 0,7 în cazul inoculării a minimum 108 DIE50/pui.”

3. La articolul 2, alineatul (1) din Norma sanitară veterinară stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar va verifica indicele de patogenitate pentru toate tulpinile matcă utilizate pentru producerea vaccinurilor contra bolii de Newcastle înainte de autorizare în vederea comercializării. Tulpinile matcă utilizate de producătorii autohtoni pentru prepararea vaccinurilor vor fi verificate într-o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

4. La articolul 2, alineatul (2) din Norma sanitară veterinară stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină va avea următorul cuprins:

“(2) Toate companiile care detin certificate de înregistrare pentru vaccinul contra bolii de Newcastle vor prezenta Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, într-o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, un document care să ateste respectarea celor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.”

5. La articolul 2, alineatul (4) din Norma sanitară veterinară stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină va avea următorul cuprins:

“(4) Toate vaccinurile contra bolii de Newcastle, care sunt preparate din tulpini care nu corespund prezentei norme sanitare veterinare, vor fi interzise de la folosire, după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare.”

Art. II. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2003.

Nr. 47.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru autorizarea Organizatiei Nationale Interprofesionale “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. 5 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 124.240 din 28 ianuarie 2003 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează functionarea Organizatiei Nationale Interprofesionale “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România ca principal reprezentant al producătorilor, procesatorilor si comerciantilor viticoli.

Art. 2. - Sediul Organizatiei Nationale Interprofesionale “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România este situat în municipiul Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 10, sectorul 1.

Art. 3. - Organizatia Natională Interprofesională “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pietei produselor agricole si alimentare, conform art. 7 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare din România.

Art. 4. - Organizatia Natională Interprofesională “Vitivinicola” - O.N.I.V. din România se recunoaste prin Certificatul de înscriere nr. 004, emis la data de 28 ianuarie 2003 de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 februarie 2003.

Nr. 88.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

În baza art. 61 lit. b) din Legea apelor nr. 107/1996,

având în vedere sarcinile si răspunderile ce revin Ministerului Apelor si Protectiei Mediului în domeniul gospodăririi apelor,

seama de necesitatea încadrării în mod unitar a lucrărilor ce se proiectează pe ape sau în legătură cu acestea în ansamblul amenajărilor existente sau care urmează a se realiza în zona respectivă, precum si în schemele-cadru de amenajare si gospodărire a apelor pe bazine hidrografice, a valorificării integrale, amenajării complexe si folosirii rationale a apelor de suprafată si subterane,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia strategii, reglementări, autorizări din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si Administratia Natională “Apele Române” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 1.241.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare, executia lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele se poate face numai în baza avizului de gospodărire a apelor, iar punerea în functiune a acestor lucrări se poate face în baza autorizatiei de gospodărire a apelor. În perioada premergătoare începerii investitiei, în perioada de realizare a investitiei si după punerea în functiune a constructiilor si instalatiilor care au făcut obiectul investitiei pot apărea situatii în care sunt necesare modificarea sau retragerea avizului de gospodărire a apelor si, respectiv, modificarea sau retragerea autorizatiei de gospodărire a apelor.

II. Procedura de modificare sau de retragere a avizelor de gospodărire a apelor

Art. 2. - (1) La solicitarea titularului de investitie avizul de gospodărire a apelor poate fi modificat dacă:

a) până la finalizarea proiectării (proiect tehnic, caiet de sarcini sau detalii de executie) s-au modificat solutiile tehnologice ori parametrii de functionare ai lucrărilor care fac obiectul avizului;

b) există necesitatea corelării cu noi tehnologii depoluante, cu cerinte de apă mai reduse fată de datele initiale luate în considerare la emiterea avizului;

c) se impune înlăturarea efectelor negative asupra apelor ca urmare a modificării parametrilor hidrologici.

(2) Solicitarea de modificare a avizului de gospodărire a apelor se va realiza de comun acord cu titularul de investitie, cu cel putin două luni înainte de data începerii executiei lucrărilor si pe parcursul executiei acestora în conditiile stabilite la alin. (1), pe baza unui formular transmis emitentului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1a), a unui exemplar din avizul de gospodărire a apelor si a documentatiei tehnice de fundamentare.

Art. 3. - Modificarea avizului de gospodărire a apelor se realizează în termen de 15 zile de la solicitare, prin emiterea unui aviz de gospodărire a apelor modificator al avizului nr. .../...... .

Art. 4. - (1) În caz de renuntare la executia lucrărilor care au făcut obiectul unui aviz de gospodărire a apelor, beneficiarul de investitie solicită retragerea acestuia. În acest scop va completa citet si va transmite autoritătii de gospodărire a apelor emitente a avizului de gospodărire a apelor un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1b).

(2) Retragerea avizului de gospodărire a apelor se poate face la solicitarea beneficiarului de investitie sau, după caz, la initiativa emitentului avizului.

(3) Dacă renuntarea la executia investitiei s-a făcut după ce s-au executat partial unele componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodărire a apelor va prezenta un program de conservare sau, după caz, de

demolare a lucrărilor executate si de refacere a conditiilor initiale de scurgere. Programul face parte integrantă din solicitarea de retragere a avizului si are drept scop prevenirea impactului negativ al constructiilor executate asupra apelor.

(4) Retragerea avizului de gospodărire a apelor se poate face si în cazul în care pe parcursul executiei lucrărilor de investitii autoritatea de gospodărire a apelor constată că nu se respectă prevederile din aviz, în baza unui referat de constatare. Constatarea se va face de către o comisie de specialisti numiti de către directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române”.

(5) În termen de 15 zile de la primirea solicitării sau de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, Administratia Natională “Apele Române” are obligatia să retragă avizul de gospodărire a apelor prin decizie a conducătorului institutiei.

(6) Decizia de retragere a avizului de gospodărire a apelor se transmite beneficiarului acestuia si se consideră valabilă pe perioada nerespectării prevederilor si a conditiilor impuse în aviz.

(7) Reluarea valabilitătii avizului se face prin decizia conducătorului Administratiei Nationale “Apele Române”, pe baza solicitării si a procesului-verbal de constatare încheiat între emitent si beneficiar în legătură cu eliminarea cauzelor care au dus la retragerea avizului.

III. Procedura de modificare sau de retragere a autorizatiilor de gospodărire a apelor

Art. 5. - Autorizatia de gospodărire a apelor poate fi modificată sau retrasă în următoarele cazuri:

a) la nerespectarea prevederilor programelor de etapizare sau a conditiilor prevăzute în autorizatia de gospodărire a apelor din vina titularului acesteia sau a administratorului lucrărilor care fac obiectul autorizatiei;

b) la nerespectarea în mod sistematic a regulamentului de exploatare ce face parte integrantă din autorizatia de gospodărire a apelor;

c) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundatiilor;

d) în cazul poluării sistematice a resurselor de apă sau în cazul producerii unei poluări accidentale cu efecte semnificative asupra mediului acvatic;

e) la modificarea parametrilor de capăt autorizati în legătură cu prelevarea si evacuarea apelor;

f) în vederea asigurării în mod echitabil si eficient a cerintelor de apă nou-apărute.

Art. 6. - (1) Modificarea autorizatiilor de gospodărire a apelor se poate face, după caz, la solicitarea titularului sau la initiativa autoritătii de gospodărire a apelor.

(2) Solicitarea de modificare sau de retragere a autorizatiei de gospodărire a apelor se va face pe un formular conform modelului prezentat în anexele nr. 1c) si 1d), ce va fi însotit de o documentatie tehnică de fundamentare.

(3) Modificarea autorizatiei de gospodărire a apelor în conditiile prevăzute la art. 5 se realizează prin emiterea de către Administratia Natională “Apele Române” sau de unitatea sa teritorială a unei autorizatii de gospodărire a apelor modificatoare a autorizatiei nr. .../...... în baza unui proces-verbal de constatare semnat de reprezentantul emitentului si de împuternicitul utilizatorului de apă.

(4) Refuzul împuternicitului utilizatorului de a semna procesul-verbal nu poate conditiona eliberarea autorizatiei de gospodărire a apelor modificatoare.

(5) Eliberarea autorizatiei de gospodărire a apelor modificatoare se realizează în termen de cel mult 20 de zile de la constatarea uneia dintre situatiile mentionate la alin. (1).

Art. 7. - (1) Retragerea autorizatiei de gospodărire a apelor în conditiile art. 56 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 si în conditiile art. 5 din prezenta procedură se face de către emitent, printr-o decizie, în baza unui referat de constatare. Constatarea se va face de către o comisie de specialisti numiti de către directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române”.

(2) Retragerea autorizatiei de gospodărire a apelor atrage pierderea drepturilor obtinute în baza acesteia, precum si obligativitatea încetării activitătii folosintei ori a exploatării lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele.

(3) Decizia de retragere a autorizatiei de gospodărire a apelor se transmite beneficiarului acesteia si se consideră valabilă pe perioada nerespectării prevederilor sau a conditiilor impuse în autorizatie.

(4) Reluarea valabilitătii autorizatiei de gospodărire a apelor se face prin decizia emitentului, pe baza solicitării si a procesului-verbal de constatare încheiat între emitent si titular în legătură cu eliminarea cauzelor care au dus la retragerea autorizatiei.

Art. 8. - În cazul retragerii autorizatiei de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligatia să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.

Art. 9. - În cazul scoaterii din functiune a folosintei de apă si de renuntare la dreptul de folosire a apelor, titularul autorizatiei de gospodărire a apelor va completa un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1d). La primirea solicitării emitentul autorizatiei are obligatia ca în termen de 10 zile să anunte titularul acesteia asupra retragerii autorizatiei de gospodărire a apelor.

IV. Dispozitii finale

Art. 10. - (1) Pentru modificarea ori retragerea avizului sau a autorizatiei de gospodărire a apelor se percep tarife conform prevederilor legale.

(2) Cuantumul acestor tarife se stabileste de către Administratia Natională “Apele Române”, se avizează de către consiliul de administratie al acesteia, se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin si se indexează periodic.

(3) Documentatiile tehnice pe baza cărora se solicită modificarea avizului sau a autorizatiei de gospodărire a apelor vor fi întocmite conform legislatiei în vigoare si vor fi elaborate de unităti publice sau private certificate de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Către

…….

(Administratia Natională “Apele Române”/Directia Apelor/S.G.A.)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

a) Subsemnatul,……… (numele si prenumele solicitantului), posesor al buletinului/cărtii de identitate seria . nr. ., cod numeric personal ..., domiciliat în localitatea , str. ….nr. , bl. ., ap. .., telefon ..., fax ;

b) ………..., (denumirea societătii comerciale/regiei autonome) codul fiscal nr. .., înregistrată la registrul comertului cu nr. ..., telefon ., fax .., cu sediul în localitatea ……, str. …. nr. ., judetul ., prin reprezentantul său …….. (numele si prenumele, în calitate de …(beneficiar sau titular de investitie), solicită:

 

MODIFICAREA

avizului de gospodărire a apelor

nr. .. din ., emis de ... pentru investitia ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic .., pe râul ..

 

Pretentie de confidentialitate …..

Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmează să înceapă la data de ..., iar punerea în functiune de la data de  …………..

Subsemnatul, ..., declar pe propria răspundere că documentatia pentru care se solicită modificarea avizului de gospodărire a apelor a fost întocmită conform normativelor de continut, iar  lucrările/constructiile/instalatiile îndeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit reglementărilor în vigoare.

Anexăm în două exemplare documentatia tehnică însotită de următoarele acte necesare pentru avizare: ......... (denumirea actelor, numărul si data emiterii)

 

Data

L.S. ...

(functia, numele si semnătura)

 

NOTĂ:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1b)

 

Către

……………….

(Administratia Natională “Apele Române”/Directia Apelor/S.G.A.)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

a) Subsemnatul, …….. (numele si prenumele solicitantului) posesor al buletinului/cărtii de identitate seria . nr. ..., cod numeric personal ..., domiciliat în localitatea , str. …. nr. , bl. ., ap. .., telefon ..., fax ;

b) ……………, (denumirea societătii comerciale/regiei autonome) codul fiscal nr. .., înregistrată la registrul comertului cu nr. ..., telefon ., fax .., cu sediul în localitatea ……….., str. ….. nr. ., judetul ….., prin reprezentantul său ………., (numele si prenumele) în calitate de ………….. (beneficiar sau titular de investitie), solicită:

 

RETRAGEREA

avizului de gospodărire a apelor

nr. .. din ., emis de ... pentru investitia ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic .., pe râul ..

 

Subsemnatul, .., declar pe propria răspundere următoarele:

- lucrările/constructiile/instalatiile ce au făcut obiectul avizului nu au fost realizate;

- lucrările realizate nu au impact negativ asupra apelor.

Data

L.S. ... (functia, numele si semnătura)

 

NOTĂ:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1c)

 

Către

….

(Administratia Natională “Apele Române”/Directia Apelor/S.G.A.)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

a) Subsemnatul, … (numele si prenumele solicitantului) posesor al buletinului/cărtii de identitate seria . nr. ..., cod numeric personal ..., domiciliat în localitatea , str. .. nr. , bl. ., ap. .., telefon ..., fax ;

b) …., (denumirea societătii comerciale/regiei autonome) codul fiscal nr. .., înregistrată la registrul comertului cu nr. ..., telefon ., fax .., cu sediul în localitatea ..., str.  nr. ..., judetul …., prin reprezentantul său …, (numele si prenumele)

în calitate de …, (titularul autorizatiei)solicită:

 

M O D I F I C A R E A

autorizatiei de gospodărire a apelor

nr. .. din ., emisă de ... pentru folosinta de apă .. (denumirea folosintei de apă) din bazinul hidrografic .., pe râul ..

 

Pretentie de confidentialitate …..

Subsemnatul, ……., declar pe propria răspundere că documentatia pentru care se solicită modificarea autorizatiei de gospodărire a apelor a fost întocmită conform normativelor de continut, iar lucrările/constructiile/instalatiile îndeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodăririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apă împotriva poluării, potrivit reglementărilor în vigoare.

Anexăm în două exemplare documentatia tehnică însotită de următoarele acte: ....... (denumirea actelor, numărul si data emiterii)

 

Data

L.S. ...

(functia, numele si semnătura)

 

NOTĂ:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosintei de apă este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosintei de apă este o persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1d)

 

Către

(Administratia Natională “Apele Române”/Directia Apelor/S.G.A.)

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

a) Subsemnatul, ……….. (numele si prenumele solicitantului) posesor al buletinului/cărtii de identitate seria . nr. ..., cod numeric personal ..., domiciliat în localitatea , str. .. nr. , bl. ., ap. .., telefon ..., fax ;

b) ……………., (denumirea societătii comerciale/regiei autonome) codul fiscal nr. ..., înregistrată la registrul comertului cu nr. ..., telefon ..., fax ..., cu sediul în localitatea ..., str.  nr. ..., judetul …, prin reprezentantul său …………., (numele si prenumele) în calitate de ……….., (titularul autorizatiei)solicită:

 

RETRAGEREA

autorizatiei de gospodărire a apelor

nr. .. din …., emisă de ... pentru folosinta de apă (denumirea folosintei de apă) din bazinul hidrografic .., pe râul ...,

ce este în functiune de la data de ...

 

Subsemnatul, ........., declar pe propria răspundere că încetarea activitătii nu are un impact negativ asupra apelor.

 

Data

L.S. ...

(functia, numele si semnătura)

 

NOTĂ:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosintei de apă este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosintei de apă este o persoană juridică.