MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 108         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

 

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) Pe teritoriul României, în conditiile legii, pot desfăsura activităti economice în toate domeniile, meseriile si ocupatiile, în mod independent, sau pot constitui asociatii familiale:

a) cetătenii români;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria si Luxemburg;

c) cetătenii statelor apartinând Spatiului Economic European, si anume: Norvegia, Liechtenstein, Islanda si Elvetia.

(2) Nomenclatorul profesiilor reglementate prin legi speciale, prevăzut la art. 1 alin. (2) din lege, este prevăzut în anexa nr. 1.

Art.  3.  -  (1)  Sunt  membri  de  familie, în  sensul dispozitiilor art. 2 alin. (1) din lege, sotul, sotia si copiii care au împlinit vârsta de 16 ani, rezultati din căsătorie sau din afara căsătoriei, precum si cei adoptati de ambii soti sau numai de unul dintre acestia, care locuiesc în aceeasi localitate.

(2) În cazul cetătenilor români asociatia familială se constituie din membrii de familie domiciliati în aceeasi localitate, iar în cazul cetătenilor care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinând Spatiului Economic European, aceasta se constituie din membrii de familie care îsi au resedinta în aceeasi localitate.

(3) Asociatia familială este reprezentată în relatiile cu tertii de persoana din initiativa căreia s-a înfiintat sau de persoana împuternicită de aceasta, în baza unei procuri autentificate.

Art. 4. - (1) Persoanele fizice care desfăsoară prin forte proprii activităti economice în mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membre ale asociatiilor familiale trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de  pensii  si  alte  drepturi  de  asigurări  sociale,  cu modificările si completările ulterioare, precum si în sistemul asigurărilor  sociale  de  sănătate,  potrivit  prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligate să depună Declaratia de asigurare în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale la casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi au domiciliul.

(3) Pentru a beneficia de drepturile acordate de sistemul asigurărilor pentru somaj persoanele fizice prevăzute la alin. (1), care au împlinit vârsta de 18 ani, trebuie să încheie contractul de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, în conditiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj  si  stimularea  ocupării  fortei  de  muncă,  cu modificările si completările ulterioare.

(4) Drepturile si obligatiile angajatilor proprii de a fi asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări  sociale,  în  sistemul  asigurărilor  sociale  de sănătate si în sistemul asigurărilor pentru somaj se exercită în conditiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii, mentionate la alin. (1) si (3).

Art. 5. - Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale înfiintate în conditiile prevăzute de lege nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăsurarea activitătilor autorizate.

Art. 6. - Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot desfăsura activităti economice în mod independent sau, după caz, în cadrul asociatiilor familiale, numai dacă:

a) îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege;

b) detin autorizatia eliberată în conditiile legii;

c) sunt înregistrate la registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea. Conditii pentru desfăsurarea activitătii

 

Art. 7. - (1) Persoana fizică ce desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatia familială au dreptul de a detine câte o singură autorizatie si de a desfăsura numai activitătile pentru care sunt autorizate.

(2) Pentru desfăsurarea altei activităti care nu este prevăzută în autorizatie este necesară completarea autorizatiei potrivit prevederilor legii, completare care va fi înscrisă la pct. 10 “Mentiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizatiei” din formularul de autorizatie prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Persoanele fizice pot realiza, în conditiile stabilite de dispozitiile legale în vigoare, activităti de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, dacă aceste activităti au fost prevăzute în autorizatia emisă.

Art. 8. - (1) Autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumită în continuare autorizatie, se eliberează, la cerere, după cum urmează:

a) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care au domiciliul în România, autorizatia se eliberează de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a căror rază teritorială acestia îsi au domiciliul;

b) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care nu au domiciliul în România, autorizatia se eliberează de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a căror rază teritorială acestia îsi au resedinta.

(2) Pentru eliberarea autorizatiei asociatiei familiale, în cazul în care membrii asociatiei familiale au domiciliul în municipiul Bucuresti, în sectoare diferite, competenta de eliberare a autorizatiei apartine primarului sectorului pe a cărui rază teritorială îsi are domiciliul persoana din initiativa căreia se înfiintează asociatia familială.

(3) Persoana din initiativa căreia se înfiintează asociatia familială va declara pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale, la primăria sectorului la care solicită obtinerea autorizatiei, că asociatia familială nu a fost autorizată să desfăsoare activităti economice în mod independent si de primarul unui alt sector al municipiului Bucuresti.

Art. 9. - (1) Autorizatia cuprinde în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a emitentului autorizatiei;

b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăsura activităti economice în mod independent/a persoanei din initiativa căreia se înfiintează asociatia familială si a membrilor acesteia;

c) activitatea principală si, după caz, activitătile secundare pentru care se eliberează autorizatia, codificate conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002;

d) clasă de 4 cifre;

e) locul de desfăsurare a activitătii principale si, după caz, a activitătilor secundare;

f) durata de valabilitate a autorizatiei;

g) data eliberării autorizatiei si numărul de înregistrare al acesteia.

(2) Forma si continutul formularului “Autorizatie”, emis în temeiul dispozitiilor legii, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Formularul cu regim special “Autorizatie” va fi tipărit cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.

(4) Autorizatia este valabilă pe perioada în care sunt îndeplinite conditiile pentru exercitarea activitătii care a făcut obiectul autorizării.

(5) Dacă ulterior datei emiterii autorizatiei persoana autorizată  nu  mai  îndeplineste  conditiile  legale  de desfăsurare a activitătii economice respective, autorizatia îsi pierde valabilitatea, anularea urmând a fi înscrisă la pct. 10 al autorizatiei detinute.

(6) Persoana autorizată are obligatia să aducă la cunostintă emitentului autorizatiei orice modificare intervenită cu privire la conditiile legale prevăzute de art. 4 din lege.

(7) Durata de valabilitate a autorizatiei emise cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si/sau cetătenilor din Spatiul Economic European nu poate fi mai mare decât durata valabilitătii permisului de sedere în România.

Art. 10. - Pentru obtinerea autorizatiei prevăzute de lege si a certificatului de înregistrare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, se vor parcurge următoarele etape:

a) depunerea documentatiei mentionate la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din lege;

b) efectuarea de către primăria unitătii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) sau (2) din lege a procedurilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor ce se eliberează de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfăsurării activitătilor, precum si a autorizatiei speciale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, după caz, potrivit anexei nr. 3;

c) eliberarea autorizatiei prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la data emiterii de către institutiile abilitate a acordurilor si avizelor, precum si a autorizatiei speciale prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, după caz;

d) transmiterea de către primar a unei copii de pe autorizatia emisă, certificată pentru conformitate cu originalul, precum si a cererii de înregistrare prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si a continutului cererii de înregistrare si ale certificatului de înregistrare a comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului de pe lângă  tribunal, în vederea atribuirii codului unic de înregistrare si a eliberării certificatului de înregistrare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) În vederea emiterii autorizatiei prevăzute de lege, persoana fizică sau reprezentantul asociatiei familiale trebuie să depună la registratura primăriei unitătii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) din lege o documentatie care va cuprinde:

a) cererea-tip completată potrivit anexei nr. 2, semnată de solicitant sau, în cazul înfiintării asociatiei familiale, semnată de toti membrii acestei asociatii;

b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecărui membru al asociatiei familiale, în original;

c) copii certificate de secretarul primăriei de pe actul de identitate al persoanei solicitante sau, după caz, al fiecărui membru al asociatiei familiale;

d) certificatul medical eliberat în conditiile legii, privind starea sănătătii persoanei fizice, respectiv a fiecărui membru al asociatiei familiale, care să le permită desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizatia, în original;

e) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele care atestă calificarea profesională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, în conditiile art. 8 si 9 din lege, si, după caz, de pe autorizatia specială emisă de organele competente, potrivit legii;

f) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosintă al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor în care se vor desfăsura activitătile principale si, după caz, activitătile secundare, care fac obiectul autorizării;

g) copii certificate de secretarul primăriei de pe autorizatia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;

h) după caz, declaratiile pe propria răspundere pentru acordurile si avizele emise de către institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;

i) cererea de înregistrare în registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.345/2002, completată în dublu exemplar.

(2) Pentru cetătenii români, institutiile abilitate pot elibera, la cerere, adeverinte prin care să se confirme eliberarea certificatelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) si e) din lege, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Adeverinta-tip eliberată în conditiile prezentului alineat este prezentată în anexa nr. 5.

(3) În vederea emiterii autorizatiei prevăzută de lege, persoana fizică sau reprezentantul asociatiei familiale, cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau cetătean al unui stat din Spatiul Economic European, trebuie să depună la registratura primăriei unitătii administrativ-teritoriale în care îsi are resedinta, mentionată la art. 5 alin. (2) din lege, o documentatie care va cuprinde:

a) cererea-tip completată potrivit anexei nr. 2, semnată de solicitant sau, în cazul asociatiei familiale, semnată de toti membrii acesteia;

b) certificatul medical eliberat în conditiile legii, privind starea sănătătii persoanei fizice, respectiv a fiecărui membru al asociatiei familiale, care să le permită desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizatia, în original;

c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primăriei de pe permisele de sedere eliberate de organele abilitate ale Ministerului de Interne din raza teritorială în care îsi au resedinta persoanele fizice cetăteni străini, prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege;

d) documentele care atestă pregătirea profesională, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din lege, respectiv, după caz, atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării prin Centrul

National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, sau atestatul de recunoastere a pregătirii profesionale, eliberat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din lege, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale;

e) copii certificate de secretarul primăriei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosintă al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor în care se vor desfăsura activitătile principale si, după caz, activitătile secundare, care fac obiectul autorizării;

f) copii certificate de secretarul primăriei de pe autorizatia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;

g) după caz, declaratiile pe propria răspundere pentru acordurile si avizele emise de către institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;

h) cererea de înregistrare în registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.345/2002, completată în dublu exemplar.

(4)* În vederea eliberării atestatului prevăzut la alin. (3) lit. d) se vor lua în considerare si certificatele care atestă recunoasterea experientei profesionale, emise de autoritătile sau organismele competente din statele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, pentru activitătile economice prevăzute în anexa nr. 6.


* Textul acestui alineat are în vedere prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului nr. 1999/42/CE din 7 iunie 1999, de stabilire a unui mecanism de recunoastere a diplomelor pentru activitătile profesionale reglementate de directivele privind măsuri de liberalizare si măsuri tranzitorii si de completare a sistemului general de recunoastere a diplomelor.

 

(5) În cazul în care se constată că activitatea pentru care se solicită emiterea autorizatiei prevăzute de lege nu respectă Planul de urbanism general aprobat, cererea de autorizare poate fi modificată în mod corespunzător.

Art. 12. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii autorizatiei, în conditiile prevăzute de dispozitiile legii, persoanele fizice/asociatiile familiale care urmează să desfăsoare activităti economice sunt obligate să se înregistreze la registrul comertului, care va comunica înregistrarea la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale în vigoare. În acest scop primăriile vor transmite la oficiile teritoriale ale registrului comertului cererea  de  înregistrare  si  documentele  necesare, după caz.

(2) Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului va elibera certificatul de înregistrare, continând codul unic de înregistrare, în termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, potrivit art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2001, republicată.

(3) Oficiul registrului comertului va comunica lunar autoritătilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au înregistrat în registrul comertului.

(4) Comunicarea se va transmite de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunalele judetene la prefecturile judetene, care vor retransmite primăriilor emitente  ale  autorizatiilor  situatia  persoanelor  fizice  si  a asociatiilor familiale care s-au înregistrat în registrul comertului.

(5)  Pentru  municipiul  Bucuresti,  Oficiul  registrului comertului va comunica lunar primăriilor care au emis autorizatii situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au înregistrat în registrul comertului.

(6) Conform reglementărilor legale în vigoare, nerespectarea termenului de 15 zile prevăzut la alin. (1) atrage nulitatea de drept a autorizatiei emise în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Pentru completarea autorizatiei, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie să depună la registratura  primăriei  unitătii  administrativ-teritoriale

mentionate la art. 8 din prezentele norme o documentatie care va cuprinde:

a) cererea-tip, completată potrivit anexei nr. 2, semnată de solicitant sau, în cazul asociatiei familiale, semnată de toti membrii asociatiei;

b) certificatul medical eliberat în conditiile legii, privind starea sănătătii persoanei fizice, respectiv a fiecărui membru al asociatiei familiale, care să le permită desfăsurarea activitătii secundare pentru care se solicită autorizatia, în original;

c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primăriei  de  pe  documentele  care  atestă  calificarea profesională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, pentru desfăsurarea activitătilor secundare, în conditiile art. 8 si 9 din lege, si, după caz, de pe autorizatia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăsurarea activitătilor economice a căror exercitare necesită o autorizare specială;

d) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfăsurării activitătilor pentru care se solicită autorizarea, în original sau în copii legalizate.

(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, după caz, se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, însotită de documentatia  completă  prevăzută  de  lege,  la  autoritatea administratiei publice locale emitente.

(3) Modificările intervenite cu privire la autorizatia emisă în conditiile legii se completează de autoritatea emitentă la pct. 10 pe versoul formularului de autorizatie prezentat în anexa nr. 4.

(4) Cererea de modificare a autorizatiei si înscrisurile doveditoare vor fi depuse la registratura primăriei unitătii administrativ-teritoriale care a emis autorizatia si va fi solutionată în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării.

 

CAPITOLUL III

Anularea si suspendarea autorizatiei

 

Art. 14. - (1) Anularea autorizatiei se realizează prin dispozitia autoritătii administratiei publice locale emitente, în următoarele cazuri:

a) în baza cererii de renuntare, formulată de persoana fizică sau de reprezentantul asociatiei familiale;

b) în cazul în care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este îndeplinită;

c) ca urmare a constatării neîndeplinirii conditiilor prevăzute de lege si/sau a aplicării unei sanctiuni de către organele de control abilitate, caz în care organele de control au obligatia de a comunica măsura dispusă primăriei emitente a autorizatiei, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a acestei măsuri.

(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adresează în scris autoritătii administratiei publice locale emitente de către persoana fizică/reprezentantul asociatiei familiale si se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) În cazul în care persoana fizică/reprezentantul asociatiei familiale autorizate doreste modificarea formei de organizare  (persoană  fizică  sau  asociatie  familială) mentionate în autorizatie, autorizatia initială se anulează la cerere, prin dispozitie a autoritătii administratiei publice emitente, urmând a se elibera o altă autorizatie în conditiile legii.

Art. 15. - Suspendarea pe perioadă determinată a autorizatiei  se  realizează  prin  dispozitie  a  autoritătii administratiei publice locale emitente, pentru motive temeinice, în baza cererii de întrerupere temporară a activitătii, formulată  de  persoana  fizică  sau  de  reprezentantul asociatiei familiale.

Art. 16. - (1) La data rămânerii lor definitive măsurile de anulare, de modificare sau de suspendare a autorizatiei vor fi comunicate Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente de către autoritatea administratiei publice locale emitente.

(2) Anularea autorizatiei atrage radierea, din oficiu, din registrul comertului a persoanei fizice/asociatiei familiale care desfăsura activităti economice în baza autorizatiei anulate potrivit legii.

(3) Persoana fizică/reprezentantul asociatiei familiale are obligatia depunerii autorizatiei detinute, în original, la registratura autoritătii administratiei publice locale emitente, după cum urmează:

a) la data formulării cererii de renuntare sau de suspendare a autorizatiei, ca anexă la aceasta;

b) în termen de maximum 24 de ore de la data la care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este îndeplinită;

c) în termen de maximum 24 de ore de la data anulării autorizatiei, ca urmare a constatării neîndeplinirii conditiilor prevăzute de lege si/sau a aplicării unei sanctiuni de către organele de control abilitate.

(4) Măsura anulării autorizatiei poate fi contestată în instantă, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art.  17.  -  (1)  Potrivit  dispozitiilor  legii,  se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare următoarele fapte:

a) exercitarea de către persoanele fizice sau asociatiile familiale de activităti economice fără autorizatie emisă în conditiile  legii,  faptă  ce  constituie  infractiune  si  se pedepseste potrivit legii penale;

b) neînregistrarea asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent la registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale.

Art. 18.  - (1) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau asociatia familială căreia i-a fost anulată autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.

(2) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau asociatia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.

(3) În cazul în care persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau asociatia familială solicită o nouă autorizare fără respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsă ca inadmisibilă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - (1) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările si completările ulterioare, îsi pot desfăsura activitatea în baza acestora pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a legii, dată la care autorizatiile eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, îsi încetează de drept valabilitatea.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea  continuării  activitătii  persoanele  fizice  care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale au obligatia obtinerii autorizatiei în conditiile legii.

(3) La expirarea termenului de un an prevăzut de lege, Oficiul registrului comertului va transmite autoritătilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor  familiale  care  au  fost  autorizate  potrivit dispozitiilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, si care au fost radiate din registrul comertului prin efectul legii.

Art. 20. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Anexe)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a