MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

154. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationaleantidrog în perioada 2003-2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.026/2002. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Părtii a II-a - “Norme de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” - din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

175. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale în detaliu

 

176. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind instituirea unor registre simplificate de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

 

177. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenta operativă, controlul si supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiază de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2002

 

178. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte

 

179. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international

 

180. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal

 

181. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale antidrog în perioada 2003-2004

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională antidrog în perioada 2003-2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agentia Natională Antidrog, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate subordonate au obligatia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Strategia natională antidrog în perioada 2003-2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ ANTIDROG

2003-2004

Prezenta strategie este rezultatul efortului comun al reprezentantilor ministerelor implicate în lupta împotriva drogurilor, precum si ai diferitelor organizatii publice si private.

 

CAPITOLUL 1

PREZENTARE

Cuvânt din partea Primului-ministru al Guvernului României

De ce o strategie natională antidrog?

 

Adrian Năstase,

Prim-ministru al Guvernului României Potrivit unor estimări ale Organizatiei Natiunilor Unite, ale INTERPOL si EUROPOL, “piata drogurilor” ocupă locul secund după cea a armamentului, cu o cifră de afaceri de sute de miliarde de dolari anual. Iată de ce se impune ca autoritătile competente ale tuturor statelor să depună eforturi sustinute si conjugate pentru eradicarea acestui flagel cu repercusiuni dintre cele mai grave, care afectează în prezent un procent ridicat al populatiei, în special din rândul tinerilor.

Problematica drogurilor este de interes major, având în vedere si amplasarea geografică a tării noastre, situată pe ruta marilor căi de comunicatie europene si între tările producătoare si cele cunoscute că se confruntă acut cu fenomenul consumului de droguri.

Dacă la începutul anilor ‘90 România era eminamente tară de tranzit al drogurilor, când treptat s-a prefigurat ruta balcanică de trafic al substantelor stupefiante, având ca destinatie state vest-europene, în prezent si pe teritoriul nostru national s-a dezvoltat rapid o piată profitabilă de desfacere a drogurilor.

În contextul eforturilor actuale depuse pe plan mondial pentru contracararea terorismului si tinând seama de faptul că unul dintre principalele mijloace de finantare a grupărilor teroriste îl constituie profiturile enorme obtinute pe piata drogurilor, Guvernul României, prin institutiile sale specializate, a luat măsuri deosebite pentru eradicarea acestor fenomene.

În acest sens, este foarte important ca încă de la frontiera de stat să dispunem de un sistem eficient de supraveghere si control care să limiteze cât mai mult posibil accesul drogurilor pe teritoriul României. Am în vedere atât luarea unor măsuri vizând prevenirea si combaterea trecerilor ilegale prin frontieră-vamă, cât si o colaborare internatională activă a tuturor institutiilor abilitate în domeniu, care să asigure cunoasterea locurilor de producere, a traseelor de transport, a zonelor de destinatie si a persoanelor implicate, pentru a se reusi, dacă nu stoparea, cel putin limitarea acestui fenomen aflat într-o ascensiune îngrijorătoare. Pentru aceasta, Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate - îndeosebi Politia de Frontieră -, a luat măsuri concrete de natură să conducă la securizarea frontierei de stat si, implicit, la descoperirea si stoparea, încă din acest loc, a încercărilor de introducere în tară a drogurilor.

De asemenea, prin Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog se duce o luptă continuă de identificare si tragere la răspundere a traficantilor de droguri care alimentează piata pentru consum sau fac parte din retele transnationale de droguri care tranzitează teritoriul tării noastre.

Pentru a avea un program clar de actiune împotriva acestui flagel, la nivel national s-a elaborat de către specialistii în domeniu prezenta strategie natională antidrog pentru perioada 2003-2004.

Acest document vine să completeze cadrul organizatoric, coordonatele de actiune ale institutiilor abilitate în lupta contra drogurilor, să constituie un instrument care să stea la baza viitoarelor proiecte si evaluări în domeniul drogurilor.

Este obligatoriu, totodată, să reevaluăm rolul scolii, al familiei în educarea tinerilor, pentru a reduce în mod semnificativ numărul celor care cad victime drogurilor. Nu vreau să spun vorbe mari, dar mentinând sănătatea generatiilor viitoare vom asigura vitalitatea natiunii si vom păstra intacte sansele de dezvoltare normală a societătii românesti.

Consider că aceasta este o mare responsabilitate pentru Guvernul României si vom actiona în consecintă.

În anul 2000 Parlamentul a adoptat Legea nr. 143 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, act normativ care asigură cadrul juridic în materie si răspunde recomandărilor si obiectivelor O.N.U., ale Consiliului Europei si Uniunii Europene.

Apreciez că în lupta împotriva drogurilor un rol important îl are latura preventivă, care trebuie avută în vedere atât de către personalul Ministerului de Interne, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Justitiei si nu în ultimul rând de cel al Ministerului Sănătătii si Familiei, care are atributii nemijlocite în acest domeniu.

Constientizăm însă, în egală măsură, că este nevoie si de un suport financiar pe care suntem dispusi să îl asigurăm în perioada următoare, dar vom avea grijă ca banii alocati să fie folositi judicios si exclusiv în scopul pentru care au fost destinati.

Este necesară intensificarea activitătilor pentru diminuarea numărului de tineri care consumă droguri si pe cât posibil să monitorizăm acest fenomen la nivel national.

Am făcut apel la toti colaboratorii mei, la toate organizatiile neguvernamentale, pentru a nu lăsa să treacă neobservat segmentul celor care fac eforturi pentru a abandona drogul, să-I sprijinim în recuperare si reintegrare socială.

Mai dureros este că, abordând aspectul resocializării fostilor dependenti de droguri, trebuie să avem în vedere întregul sistem de învătământ din România. În acest sens, cadrelor didactice, dar si familiilor acestor tineri le revine o mare răspundere în sprijinirea lor pentru a relua cursurile si a-si desăvârsi educatia.

Mă gândesc, de asemenea, la eforturile pe care trebuie să le facă Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia metodologie - Directia generală asistentă socială pentru reinsertia socială si profesională a celor care resimt nevoia imperioasă a unei surse de venit sigure, legale, pentru a duce o viată normală si a renunta definitiv la mirajul drogurilor.

Astept, totodată, o prezentă mai activă în viata noastră socială a organizatiilor neguvernamentale care îsi propun, prin propriile programe, combaterea traficului si consumului de droguri.

Consider că la acest moment de răscruce este nevoie de eforturi sustinute din partea tuturor celor ce pot contribui la salvarea victimelor drogurilor, la transformarea lor în cetăteni cu un comportament adecvat societătii noastre, instituind chiar un sistem de supraveghere cetătenească a victimelor drogurilor, până la reinsertia lor socială totală. În acest sens, un rol deosebit îl pot avea centrele de prevenire si consiliere antidrog.

Nutresc speranta si împărtăsesc optimismul că Strategia natională antidrog constituie un document programatic, eficient, în măsură să îsi atingă obiectivele si, în ultimă instantă, să contribuie efectiv la diminuarea consumului ilicit de droguri.

 

CAPITOLUL 2

INTRODUCERE

Cuvânt din partea Coordonatorului national pe droguri

 

Flagelul drogurilor reprezintă unul dintre fenomenele cele mai complexe, mai profunde si tragice ale lumii contemporane.

Dacă până în 1990 notiunea de drog era foarte vagă pentru majoritatea românilor, ulterior situatia s-a modificat, România devenind, la început, o tară de tranzit si depozitare si, mai apoi, chiar o tară de consum al substantelor stupefiante, în drumul lor dinspre Orient spre Occident.

Traficul si consumul de droguri constituie un pericol grav la adresa umanitătii, cu repercusiuni dramatice în plan economic si social. În fiecare an luăm cunostintă - din diferite surse de informare - despre faptul că sume considerabile sunt deturnate spre scopuri antisociale, traficantii si grupurile de criminali sfidând legile si autoritătile. Pe de altă parte, milioane de oameni se adaugă anual celor căzuti deja pradă “mortii albe”,

un procent alarmant intrând în tristul cortegiu al celor iremediabil pierduti pentru societate.

Amploarea planetară a fenomenului depăseste sfera preocupărilor medicale si pe cele ale fortelor de ordine si constituie o amenintare la adresa ordinii economice si sociale mondiale, depăsind frontierele nationale.

Iată de ce în lupta împotriva acestui flagel este foarte importantă elaborarea unei strategii nationale coerente privind problematica drogurilor, care să aibă în vedere coordonarea factorilor implicati în contracararea tuturor aspectelor fenomenului infractional: abuz, aprovizionare, productie, trafic, prevenire si tratament.

Pornind de la considerentul că activitatea de prevenire si combatere a traficului si consumului de droguri se realizează pe lângă măsurile de ordin educational, economic, social, medical si administrativ - si prin crearea unui cadru juridic adecvat, la elaborarea Strategiei nationale antidrog s-au avut în vedere amploarea si complexitatea fenomenului drogurilor în România, precum si necesitatea controlului consumului si traficului de droguri, corelat cu intensificarea activitătilor de prevenire a consumului si abuzului de substante stupefiante.

Prin această strategie, pe termen scurt, se urmăreste crearea cadrului institutional si dezvoltarea capacitătii necesare pentru abordarea multisectorială a problematicii drogurilor, iar pe termen lung, este avută în vedere reducerea numărului de persoane care se angajează în consumul de droguri, în paralel cu cresterea capacitătii nationale pentru crearea si dezvoltarea de servicii de educare-informare-prevenire-tratament si cu dezvoltarea si eficientizarea structurilor si programelor de combatere a traficului ilegal de droguri.

 

CAPITOLUL 3

PRINCIPIILE DIRECTOARE, VIZIUNEA STRATEGICĂ,

SCOPUL SI OBIECTIVELE STRATEGIEI

 

Principiile directoare

1. Principiul prioritătii. Problema prevenirii si combaterii traficului, consumului si abuzului de droguri este asumată ca o prioritate de către Guvernul României.

2. Principiul optiunii individuale. Prevenirea consumului de droguri are în vedere complexitatea fenomenului care include si optiunea individuală.

3. Principiul viziunii globale si unitare. Măsurile de prevenire si combatere a traficului, consumului si abuzului de droguri se bazează pe viziunea globală si unitară a problemei.

4. Principiul coordonării si cooperării unitare între toate sectoarele implicate. Practicile si procedurile în domeniul prevenirii si combaterii traficului, consumului si abuzului de droguri vor fi adaptate la caracteristicile sociale si culturale ale populatiei.

5. Principiul profesionalizării în toate domeniile de activitate. Lupta împotriva traficului, consumului si abuzului de droguri presupune pregătirea profesională corespunzătoare a specialistilor, precum si diseminarea informatiilor, a bunelor practici si a instrumentelor de lucru în domeniu.

6. Principiul complementaritătii. Implicarea societătii civile alături de institutiile guvernamentale pentru realizarea si extinderea programelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri este o necesitate reală.

7. Principiul continuitătii. Activitătile desfăsurate în vederea prevenirii si combaterii traficului, consumului si abuzului de droguri vor avea un caracter permanent.

8. Principiul legalitătii. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, precum si a prevederilor specifice din tratatele internationale la care România este parte constituie o conditie obligatorie în abordarea fenomenului.

9. Principiul confidentialitătii. Datele personale detinute, rezultate din activitătile specifice antidrog, nu se fac publice.

10. Principiul nediscriminării. Toate activitătile specifice antidrog se adresează tuturor cetătenilor, indiferent de sex, apartenentă etnică si religioasă etc.

Viziunea

La sfârsitul anului 2004 România va pune în practică un sistem integrat de servicii de prevenire si tratament, structurat pe o retea natională de centre, capabile să implementeze la nivel local strategii coerente. În acelasi timp se vor eficientiza structurile si programele de combatere a fenomenului ilicit al drogurilor, în vederea reducerii traficului de droguri transfrontalier, cu consecinte în plan intern, reducerea cererii, iar în plan

international, anihilarea retelelor transnationale.

Scopul

Abordând cu realism problematica traficului si consumului ilicit de droguri, măsurile propuse în prezenta strategie au ca scop principal reducerea cererii si ofertei de droguri, cunoscut fiind faptul că lupta împotriva acestui flagel nu a avut ca rezultat eradicarea acestuia, nici chiar pentru cele mai dezvoltate natiuni ale lumii.

Obiectivele

1. Initierea si sustinerea cu prioritate a unor dezbateri publice cu caracter politic si apolitic, la nivel national, menite să sustină o viziune unitară si coerentă în domeniul luptei împotriva drogurilor

2. Încurajarea participării tuturor institutiilor private, grupurilor colective, asociatiilor si persoanelor fizice care doresc să se implice în acest domeniu

3. Intensificarea si diversificarea activitătilor de prevenire a consumului de droguri, în special a celor ce au legătură cu debutul consumului, realizarea unor studii criminologice pe baza datelor privind traficantii si consumatorii de droguri

4. Întărirea luptei împotriva traficului si consumului ilicit de droguri, delincventei organizate asociate acestuia, intensificarea cooperării politienesti, vamale si judiciare cu alte state, în special cu statele membre ale UE

5. Constientizarea necesitătii abordării globale a prevenirii si combaterii traficului si consumului de droguri, prin includerea tuturor substantelor care pot fi utilizate si de care se poate face abuz, inclusiv alcoolul si tutunul

6. Organizarea sistemului de sănătate publică si servicii sociale într-o retea integrată, astfel încât să se asigure utilizarea eficientă a tuturor resurselor existente si să se ofere o varietate largă de posibilităti terapeutice, precum si să se faciliteze recuperarea socială a consumatorilor de droguri

7. Intensificarea si diversificarea actiunilor împotriva traficului de droguri, spălării banilor si altor infractiuni asociate, prin îmbunătătirea coordonării diferitelor institutii abilitate 8. Îmbunătătirea cadrului legislativ în vederea asigurării unor posibilităti multiple de reactie, adaptate la dinamica fenomenului

9. Organizarea eficientă a colectării, analizei, prognozării si diseminării datelor obiective, viabile si comparabile, referitoare la fenomenul drogurilor în România, cu sprijinul Observatorului român pe droguri si toxicomanii (ORDT) din cadrul Agentiei Nationale Antidrog si al celorlalte institutii nationale cu atributii în domeniu

10. Intensificarea cooperării internationale, atât în ceea ce priveste participarea la organizatiile internationale competente, cât si în relatiile bilaterale sau multilaterale cu anumite tări ori arii geografice

11. Asigurarea evaluării periodice si eficiente a actiunilor de luptă împotriva drogurilor.

 

CAPITOLUL 4

ZONELE SPECIFICE DE INTERVENTIE

 

4.I. Reducerea cererii

4.I.A. Prevenirea consumului de droguri

I. Analiza situatiei prevenirii consumului de droguri în România

Prezentul document reprezintă conceptia de actiune la nivel guvernamental în domeniul prevenirii consumului si abuzului de droguri si se fundamentează pe o analiză integratoare asupra fenomenului în perioada 1990-2002 (studii ale unor structuri guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, statistici si practici în domeniu).

1. Caracteristicile consumului si abuzului de droguri în România:

a) răspândirea fenomenului pe întregul teritoriu al tării, în paralel cu extinderea retelelor de trafic la nivel national si international;

b) extinderea utilizării medicamentelor cu continut psihotrop, a benzodiazepinelor si a barbituricelor fără prescriere medicală, utilizate uneori în amestec cu alcool;

c) cresterea numărului detinătorilor si consumatorilor de droguri, precum heroină, canabis, opium, cocaină etc., si cresterea utilizării intravenoase a drogurilor, uneori chiar de la prima doză;

d) cresterea numărului consumatorilor de alcool si tutun la persoanele cu vârste cuprinse între 15-24 de ani, în special în rândul celor de sex feminin;

e) cresterea consumului de amfetamine în rândul elevilor;

f) formarea unor grupuri de consum si distributie a drogurilor, pe criterii de vârstă sau microgeografice;

g) cresterea productiei de tutun si alcool indigene, precum si a numărului campaniilor de publicitate a produselor din tutun si alcool provenite din import;

h) răspândirea consumului de droguri în baruri, discoteci, locuri de distractie, locuinte părăsite, campusuri universitare etc.

2. Factorii determinanti ai consumului si abuzului de droguri:

a) lipsa de informare si educare în domeniu;

b) acceptarea la nivelul societătii a consumului de tutun si alcool;

c) diminuarea supravegherii copiilor de către părinti, precum si lipsa de responsabilitate si implicare a unora dintre ei;

d) presiunea socială a anturajului la nivelul grupurilor de elevi si tineri;

e) accesibilitatea primelor doze si curiozitatea de a testa drogurile, fapte care determină utilizarea ulterioară a acestora pentru consum, nu numai pentru experimentare;

f) extinderea retelelor de trafic la nivel national si international;

g) îmbunătătirea situatiei financiare la nivelul unor grupuri sociale;

h) situatia economică precară a unora dintre utilizatori, fapt care determină intrarea în retele de trafic pentru întretinerea consumului propriu;

i) migrarea copiilor în orase mari, care determină aparitia fenomenului “copiii străzii”, asociat cu consumul de inhalanti;

j) existenta unor situatii de criză nerezolvate corespunzător în rândul adolescentilor;

k) experienta redusă a autoritătilor si societătii civile în confruntarea cu un fenomen nou, ce a generat incoerentă în reactie si obtinerea unor rezultate partiale;

l) absenteismul scolar care determină adolescentul să se integreze în anturaje riscante.

3. Programe în domeniul prevenirii consumului si abuzului de droguri

În vederea realizării componentei de prevenire a consumului de droguri din cadrul Programului national de prevenire si combatere a traficului si consumului de droguri, s-a constituit, prin Ordinul ministrului de interne, ministrului sănătătii si familiei, ministrului administratiei publice, ministrului educatiei si cercetării si al ministrului tineretului si sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001, Comisia interministerială pentru prevenirea consumului ilicit de droguri (C.I.P.C.I.D.), alcătuită din reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Educatiei si Cercetării si Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea comisiei a fost deschisă si societătii civile prin participarea celor mai reprezentative organizatii neguvernamentale cu activităti în domeniul prevenirii consumului si abuzului de droguri. În vederea coordonării activitătilor desfăsurate la nivel local, a fost creată reteaua natională constituită din 47 de centre de prevenire si consiliere antidrog, la nivelul fiecărui judet si sector din Bucuresti. Cu sprijinul financiar al Guvernului României, C.I.P.C.I.D. a derulat la nivel national proiectul “Consumul de droguri: încotro?”, realizat în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice si Reprezentanta UNICEF în România si care a vizat desfăsurarea de activităti educative în vederea prevenirii consumului ilicit de droguri în rândul tinerilor si promovarea unui stil de viată sănătos, stil care să afirme explicit respingerea drogurilor. Activitătile realizate în cadrul proiectului au asigurat instruirea initială a personalului centrelor locale de prevenire si consiliere antidrog în vederea derulării unor programe de prevenire.

În acelasi timp, sub deviza “Depinde numai de tine”, proiectul a desfăsurat cea mai mare campanie natională cu profil social, realizată prin intermediul spoturilor TV si radio difuzate de posturile nationale si locale, coroborată cu activităti desfăsurate în rândul tinerilor (concerte, expozitii, concursuri, seminarii etc.). Toate aceste activităti s-au derulat în parteneriat între reprezentantii C.I.P.C.I.D. si organizatii nationale si internationale. În contextul prevenirii consumului si abuzului de droguri la copii si tineri, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, în parteneriat cu organizatii neguvernamentale, au elaborat continutul programei de educatie pentru sănătate, care va fi utilizată în scoli începând din anul 2003, în vederea implicării profesorilor si elevilor în cunoasterea fenomenului consumului de droguri, precum si formării abilitătilor de comunicare, interactionare si a comportamentelor sănătoase, în rândul elevilor din clasele I-XII. Activitătile desfăsurate sub egida C.I.P.C.I.D. vin în prelungirea unor programe derulate anterior de ministerele membre ale comisiei, în colaborare cu organizatii neguvernamentale (educatie în scoli, materiale cu caracter informativ, cursuri de formare a specialistilor, studii sectoriale, campanii media, seminarii etc.).

În ceea ce priveste programele mentionate, lipsa unei evaluări adecvate a acestor programe si a unor studii la nivelul întregii populatii face dificilă evidentierea schimbărilor la nivelul atitudinilor si comportamentului, în vederea prevenirii consumului si abuzului de droguri.

4. Oportunităti pentru reducerea consumului si abuzului de droguri:

a) existenta vointei politice pentru realizarea unei strategii de prevenire a consumului de droguri;

b) realizarea unui cadru legislativ adecvat privind prevenirea si combaterea consumului si abuzului de droguri;

c) implicarea unor organizatii neguvernamentale în activităti de prevenire a consumului si abuzului de droguri;

d) pregătirea unor specialisti din domeniul justitiei, educatiei, politiei, sănătătii, tineretului etc.;

e) alocarea fondurilor din bugetul sănătătii prin programele nationale pentru prevenirea consumului de droguri, precum si existenta unor finantări externe;

f) disponibilităti de finantare din partea unor institutii internationale;

g) existenta unor date statistice privind consumul de droguri si tendintele acestuia;

h) metode si tehnici adecvate de lucru;

i) schimbarea perceptiei la nivelul comunitătilor privind consumul si abuzul de droguri;

j) avizarea proiectelor cu sume mari si controlul acestora.

5. Dificultăti în activitătile de reducere a consumului si abuzului de droguri:

a) resurse financiare limitate, management deficitar;

b) absenta unor indicatori de performantă si a unui sistem de monitorizare si centralizare a datelor;

c) parteneriat insuficient structurat al institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, în derularea programelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri;

d) lipsă de coerentă în constientizarea societătii românesti cu privire la consumul si abuzul de droguri;

e) capacitatea redusă a institutiilor românesti si autoritătilor abilitate de a interveni pentru reducerea criminalitătii;

f) absenta unor specialisti pregătiti, care să poată actiona dintr-o perspectivă interdisciplinară.

II. Obiective generale si specifice

A. Obiective generale:

1. Reducerea consumului si abuzului de droguri în rândul populatiei

2. Diminuarea numărului de copii si tineri care se angajează în consumul de droguri

3. Diminuarea consumului si abuzului de droguri la persoanele aflate în situatii de risc

4. Reducerea riscurilor asociate consumului si abuzului de droguri

5. Monitorizarea, analiza si diagnoza consumului de droguri

6. Armonizarea legislativă si institutională cu prevederile Uniunii Europene.

B. Obiective specifice:

a) Reducerea factorilor de risc

b) Diversificarea mijloacelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri

c) Promovarea educatiei pentru sănătate în rândul populatiei

d) Diminuarea accesibilitătii si disponibilitătii drogurilor

e) Informarea populatiei despre riscurile si daunele asociate consumului de droguri

f) Implicarea societătii civile

g) Dezvoltarea structurilor de coordonare la nivel national si local (Agentia Natională Antidrog)

h) Îmbuntătirea calitătii programelor preventive

i) Instruirea specialistilor în domeniu

j) Crearea si promovarea alternativelor pentru petrecerea timpului liber

k) Sensibilizarea opiniei publice si formarea atitudinilor favorabile prevenirii consumului si abuzului de droguri

l) Consolidarea si dezvoltarea retelei centrelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri în toate judetele tării

m) Dezvoltarea la nivel universitar a unor cursuri de formare si specializare în prevenirea consumului si abuzului de droguri

n) Crearea de oportunităti pentru implicarea activă a domeniului privat în realizarea unor servicii de prevenire si tratament privind consumul si abuzul de droguri

o) Evaluarea periodică a programelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri

p) Dezvoltarea si diversificarea cooperării dintre institutii nationale si internationale care au ca obiect prevenirea consumului de droguri

q) Realizarea de studii criminologice pe baza datelor privind traficantii si consumatorii de droguri.

III. Plan de aplicare: educatie, sănătate si familie, politie, tineret, comunitate si organizatii private, mass-media, cooperare natională si internatională

1. Ministerul Educatiei si Cercetării

Plan de aplicare:

a) Elaborarea si dezvoltarea unui curriculum adecvat

a.1) Implementarea programului national “Educatia pentru sănătate în scoala românească” la nivelul unei populatii scolare de 700.000 de elevi

Termen de evaluare: 2004

a.2) Completarea ghidului metodologic adresat profesorilor diriginti “Repere privind activitatea educativă” cu teme legate de prevenirea consumului si abuzului de droguri

Termen de realizare: 2003

a.3) Dezvoltarea unui sistem de informare fragmentată (informatii specifice legate de problematica drogurilor, adresate elevilor în cadrul diverselor discipline: biologie, fizică, chimie, psihologie, educatie civică etc.)

Termen de realizare: 2003-2004

b) Formarea profesorilor implicati în implementarea curriculumului

b.1) Elaborarea manualelor si organizarea stagiilor de formare destinate utilizatorilor acestora

Termen de realizare: 2003

b.2) Implementarea programului-pilot de prevenire a consumului de droguri

Termen de evaluare: anual

c) Implicarea scolii în programele comunitare

c.1) Dezvoltarea programelor de prevenire în scoală prin intermediul personalului centrelor judetene de consiliere si prevenire antidrog

Termen de evaluare: anual

c.2) Monitorizarea fenomenului în scoală prin realizarea unor studii sociologice de evaluare a dimensiunilor acestuia Termen de realizare: 2004

c.3) Participarea activă a unitătilor de învătământ la programele comunitare locale (ale institutiilor descentralizate ale statului, ale organizatiilor neguvernamentale etc.)

Termen de evaluare: anual

d) Dezvoltarea programelor de timp liber

d.1) Dezvoltarea unor activităti specifice timpului liber (manifestări artistice, tehnice si sportive), desfăsurate în palate si cluburi ale copiilor

Termen de evaluare: anual

d.2) Înfiintarea unor centre socioeducative (elaborare proiect de act normativ)

Termen de evaluare: anual

e) Dezvoltarea programelor adresate familiei

e.1) Sustinerea unor lectorate pentru părinti în cadrul unitătilor de învătământ (dezvoltarea unor initiative gen “scoala părintilor”)

Termen de evaluare: anual

f) Formarea continuă a persoanelor implicate în prevenirea consumului de droguri

f.1) Dezvoltarea unui sistem de acreditare a studiilor în domeniu

Termen de realizare: 2004

f.2) Seminarii, cursuri de specializare, studii postuniversitare etc., incluse în sistemul national de acreditare

Termen de evaluare: anual

g) Organizarea unor actiuni specifice grupurilor aflate în situatii de risc

g.1) Identificarea grupurilor aflate în situatii de risc

Termen de evaluare: anual

g.2) Realizarea de materiale de prevenire a consumului/abuzului de droguri, cu adresabilitate directă

Termen de realizare: 2003

2. Ministerul Sănătătii si Familiei

Obiective operationale:

a) Crearea programelor de formare si stabilirea sistemului de acreditare pentru profesionistii care lucrează în prevenirea consumului si abuzului de droguri

a.1) Formarea si educarea continuă a personalului care desfăsoară activităti de promovare a sănătătii si educatiei pentru sănătate. La finalul anului 2003 toti profesionistii din reteaua de promovare a sănătătii vor avea competentă în educatia pentru sănătate. Acestia vor organiza cel putin câte un curs/an, pentru 10 profesionisti care lucrează în prevenirea consumului si abuzului de droguri din judetul respectiv. Se va utiliza modulul de curs elaborat de Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor si Farmacistilor.

Termen de evaluare: anual

a.2) Formarea formatorilor sanitari sau a formatorilor din programele de educatie pentru sănătate, dezvoltate în cadrul diferitelor comunităti, se va organiza de către serviciile de promovare din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, conform nevoilor identificate în comunitătile locale, cel putin o campanie pe an.

Termen de evaluare: anual

a.3) Stabilirea sistemului de acreditare a profesionistilor care desfăsoară activităti de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate, prin semnarea unui protocol între Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor si Farmacistilor si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

Termen de realizare: 2004

b) Informarea si educarea tinerilor în vederea constientizării si abilitării acestora în luarea unor decizii responsabile privind consumul si abuzul de droguri

b.1) Prevenirea aparitiei consumului si abuzului de droguri la copiii cu vârste de până la 13 ani

Termen de evaluare: anual

b.2) Desfăsurarea unor campanii de informare, educare si comunicare, în vederea prevenirii consumului si abuzului de droguri ilegale, precum si de tutun si alcool, în colaborare cu mass-media si organizatii neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniu

Termen de evaluare: anual

c) Dezvoltarea programelor de prevenire prin sustinerea parteneriatului cu sectorul neguvernamental

c.1) Elaborarea planului de colaborare între organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, care să implice programele de prevenire a consumului de droguri, programele de sprijinire a acestora pentru a adopta si a dezvolta măsuri de prevenire a consumului de droguri

Termen de realizare: 2003

c.2) Elaborarea măsurilor legislative pentru sprijinirea financiară si asistenta tehnică a organizatiilor neguvernamentale care dezvoltă programe de sănătate publică, în special preve- nirea consumului de droguri

Termen de realizare: 2004

c.3) Elaborarea ghidului de evaluare a programelor de prevenire a consumului si abuzului de droguri, care se va adresa organizatiilor ce desfăsoară astfel de activităti în domeniul sănătătii

Termen de realizare: 2004

d) Promovarea unui sistem de evaluare a nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente nefavorabile sănătătii prin consumul si abuzul de droguri si a eficientei programelor de prevenire

d.1) Realizarea unui sistem de monitorizare periodică privind cunostintele, atitudinile si comportamentele nefavorabile sănătătii (fumat, alcool, droguri ilegale)

Termen de realizare: 2003

e) Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor favorabile sănătătii la nivelul populatiei prin metode de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate

e.1) Reducerea consumului produselor din tutun cu 5% si a consumului de alcool cu 2% la nivelul populatiei, având ca an de referintă 2002

Termen de realizare: 2004

e.2) Campanie de informare si educare a opiniei publice în vederea respectării legii publicitătii si a altor măsuri legislative privind combaterea consumului de alcool si tutun, precum si promovarea măsurilor legislative de interzicere a consumului de tutun în toate locurile publice si a oricăror forme de publicitate pentru tutun si alcool

Termen de evaluare: anual

e.3) Promovarea la nivel national a “locurilor de muncă sănătoase”, precum si stabilirea legislatiei si a programelor de educatie, prevenire si interventie, în vederea reducerii consumului si abuzului de droguri la locul de muncă

Termen de evaluare: anual

e.4) Campanie de informare si educare a populatiei, adresată în special părintilor, în vederea responsabilizării acestora cu privire la rolul lor în educarea copiilor si în prevenirea consumului de droguri la nivelul tinerilor

Termen de evaluare: anual

e.5) Dezvoltarea de programe pentru sprijinirea părintilor si educatorilor, asupra modului de abordare a copiilor în vederea adoptării unor stiluri de viată sănătoase si schimbării comportamentului privind consumul de droguri

Termen de evaluare: anual

3. Ministerul de Interne

Plan de aplicare:

a) Pregătirea politistilor în scopul realizării unei educatii preventive eficiente

a.1) Organizarea unor cursuri de perfectionare a pregătirii politistilor implicati în prevenirea si combaterea consumului de droguri

Termen de evaluare: anual

a.2) Introducerea unor teme specifice în programa de învătământ a unitătilor scolare din structura Ministerului de Interne

Termen de evaluare: anual

a.3) Optimizarea sistemului de indicatori privind traficul de stupefiante

Termen de evaluare: anual

b) Eficientizarea măsurilor specifice de actiune ale politiei

b.1) Redistribuirea resurselor umane si logistice ale politiei prin acordarea unei atentii sporite prevenirii consumului de droguri

Termen de evaluare: anual

b.2) Realizarea unor materiale care să cuprindă standarde de conduită a politistului în relatia cu persoanele implicate în consumul de droguri

Termen de evaluare: anual

c) Implicarea politistilor în programele comunitare

c.1) Initierea unor programe parteneriale în cadrul cărora membrii comunitătii să fie informati asupra pericolelor consumului de droguri si implicati în activităti practice de prevenire Termen de evaluare: anual

d) Dezvoltarea parteneriatului social, extinderea parteneriatului cu institutii guvernamentale si organizatii neguvernamentale care activează în acest domeniu

d.1) Atragerea si implicarea unui număr tot mai mare de organizatii neguvernamentale în activitătile de prevenire a consumului de droguri

Termen de evaluare: anual

d.2) Dezvoltarea si diversificarea cooperării dintre institutiile care au ca obiect de activitate prevenirea si combaterea consumului de droguri, îmbunătătirea colaborării dintre structurile Ministerului de Interne, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Tineretului si Sportului si implicarea în aceste activităti a C.I.P.C.I.D.

Termen de evaluare: anual

e) Identificarea factorilor de risc care pot genera consumul de droguri

e.1) Optimizarea sistemului de indicatori privind traficul de stupefiante

Termen de realizare: 2003

e.2) Realizarea de studii criminologice care să aibă în vedere: date complexe despre traficanti si consumatori, oportunitătile favorizante

Termen de evaluare: semestrial

e.3) Identificarea locurilor si mediilor proprice consumului si traficului de droguri si evidentierea lor pe “hărti” ale zonelor de competentă

Termen de realizare: 2003

e.4) Organizarea de dispozitive fixe sau mobile în aceste locuri, cu misiunea de a descuraja infractorii si a proteja victimele

Termen de evaluare: semestrial

f) Cresterea încrederii cetătenilor în politie, astfel încât ei să apeleze la ajutorul politistului ori de câte ori au vreo problemă, stiind că beneficiază de întelegere si confidentialitate depline

f.1) Organizarea de întâlniri interactive cu elevii de scoală generală si de liceu, în scopul discutării problemelor cu care se confruntă acestia si găsirii unor solutii alternative la consumul de droguri

Termen de evaluare: trimestrial

f.2) Furnizarea de informatii si recomandări pe tema drogurilor, inclusiv prin amenajarea în scoli si licee a unor panouri cu materiale preventiv-educative si prin intermediul cabinetelor de asistentă psihologică din reteaua scolară

Termen de evaluare: semestrial

f.3) Întâlniri interactive cu cadrele didactice si sanitare din unitătile de învătământ pentru a putea oferi, în parteneriat, elevilor si părintilor sprijinul juridic, psihologic si medical necesar prevenirii consumului de droguri

Termen de evaluare: anual

g) Corelarea activitătilor formatiunilor de prevenire cu cele de combatere a traficului de stupefiante

4. Ministerul Tineretului si Sportului

Plan de aplicare:

1. Sustinerea/finantarea de programe/proiecte cu specific de prevenire a consumului si abuzului de droguri, în vederea reducerii numărului de tineri care se angajează în consumul/abuzul de droguri

Termen de evaluare: anual

2. Dezvoltarea de programe alternative pentru petrecerea timpului liber prin intermediul Programului de înfiintare si dezvoltare a unei retele de centre de tineret

Termen de evaluare: anual

5. Relatia cu mass-media

Cunoasterea influentei mass-media în consumul de droguri înseamnă a lua în considerare două aspecte:

1. mass-media, prin informatiile care ajung la populatie, poate promova atitudini, stereotipuri si mituri influentând reducerea consumului de droguri prin modelarea opiniei publice în raport cu această problemă, cu cauzele si consecintele ei;

2. mass-media poate influenta deciziile politice în domeniu.

Una dintre modalitătile cele mai folosite în mod curent în domeniul prevenirii consumului si abuzului de droguri este reprezentată de campaniile de sensibilizare a populatiei. Este bine cunoscut faptul că eficienta acestor campanii este posibilă doar dacă ele fac parte dintr-o strategie globală de prevenire a consumului si abuzului de droguri si sunt elaborate de specialisti în prevenire. De asemenea, mesajele campaniilor trebuie să fie bine adresate, informate si să fie realiste.

Implicarea activă a mass-media în transmiterea mesajelor adecvate este singura modalitate de a asigura întărirea mesajelor pozitive din programele de prevenire.

Plan de aplicare comun ministerelor implicate:

a) implicarea mass-media în transmiterea mesajelor educativ-preventive si promovarea de modele de comportament;

b) informarea mass-media asupra activitătilor derulate;

c) participarea mass-media în programele comunitare de prevenire a consumului si abuzului de droguri;

d) pregătirea specifică a jurnalistilor în domeniul prevenirii si combaterii consumului de droguri.

4.I.B. Asistentă medicală si psihologică, reabilitare si integrare socială

I. Introducere

Abuzul de droguri si consecintele acestuia reprezintă una dintre principalele probleme ale societătilor europene actuale si, fără îndoială, una dintre marile probleme ale marilor orase.

Dependenta de droguri este un fenomen de mare anvergură prin caracterul său multifactorial, dinamic si schimbător, care afectează toate grupele de vârstă, dar predominant pe cea cuprinsă între 14 si 35 de ani. Constituie totodată si o problemă majoră de sănătate publică, din cauza importantelor repercusiuni în plan individual (delincventă, marginalizare socială, moarte datorată supradozei sau prin suicid, transmiterea unor boli infectioase - SIDA, HVC - sau reemergenta TBC), familial si social. Drogurilor “traditionale” - alcool, tutun - li s-au adăugat alte categorii de droguri ca heroina, cocaina, canabisul etc.

Datorită fenomenologiei dependentei de droguri, cât si diversitătii factorilor care o determină, abordarea acestui fenomen complex trebuie să se facă dintr-o perspectivă globală si integrată, cu 3 niveluri de bază în actualitate:

- reducerea cererii;

- reducerea ofertei;

- cooperarea internatională.

Este de asemenea necesară existenta unor mecanisme permanente de coordonare între structurile implicate, pentru a se evita posibile situatii de conflict.

Când ne referim la reducerea cererii, prevenirea, tratamentul si insertia/reinsertia socială formează un proces unitar.

Dependenta de droguri ca “boală cronică”

Procesele care stau la baza dependentei de droguri sunt considerate manifestări ale unei boli cronice, evoluând cu perioade de recăderi si recidive sau remisiuni spontane ori consecutive tratamentului.

Cauzele determinante în debutul si mentinerea proceselor mentionate sunt multifactoriale, în care predispozitia genetică interactionează cu factori biopsihologici si socioculturali.

Tratamentul dependentei de droguri

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sănătătii (1998), tratamentul persoanelor dependente de droguri este un proces care începe când un consumator de substante psihoactive intră în contact cu un centru de sănătate sau un serviciu comunitar.

Acest proces trebuie continuat prin alternarea unor interventii specifice, în scopul de a se atinge o stare cât mai bună de sănătate si bunăstare.

În majoritatea cazurilor, abordarea terapeutică a unei persoane dependente de droguri necesită coordonarea diferitelor mijloace de asistentă în mod secvential si simultan. Altfel, se poate spune că fiecare element al sistemului este un factor necesar, dar nu suficient, al unui proces terapeutic complex care presupune lucrul într-o retea de sprijin pentru dependentul de droguri.

Tratamentul, care include diagnosticul, asistenta medicală si integrarea socială a persoanelor dependente, are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate si a calitătii vietii acestora, prin diminuarea dependentei de droguri, a morbiditătii si mortalitătii cauzate de consumul acestor substante, prin exploatarea la maximum a capacitătilor individuale, facilitarea accesului la servicii si deplina integrare socială.

II. Obiective generale si specifice

A. Obiective generale:

- Asigurarea asistentei medicale adecvate necesitătilor persoanelor dependente de droguri în cadrul serviciilor publice de sănătate, inclusiv ale celor aflate în penitenciare

- Crearea unei retele de sănătate adaptate la necesitătile actuale

- Impulsionarea reinsertiei sociale a persoanelor dependente de droguri

- Dezvoltarea si consolidarea sistemelor informationale - Impulsionarea introducerii de strategii de reducere a riscului

- Armonizarea legislatiei române cu legislatia Uniunii Europene

B. Obiective specifice:

1. Garantarea asistentei medicale si psihosociale a toxicodependentilor, cu caracter universal, public, gratuit, profesionalizat si specializat

2. Crearea unei retele ample, diversificate si profesionalizate, care să ofere o asistentă adecvată si să încorporeze toate structurile terapeutice specifice si să delimiteze atributiile fiecăreia

3. Coordonarea si colaborarea cu alte centre/servicii medicale pentru tratamentul patologiilor asociate

4. Definirea circuitului terapeutic al sistemului de asistentă medicală si de reintegrare socială a toxicodependentilor

5. Încurajarea si sustinerea reinsertiei sociale si în muncă, inclusiv a persoanelor dependente de droguri din penitenciare, inclusiv prin programe specifice de supraveghere a executării pedepselor neprivative de libertate

6. Dezvoltarea si consolidarea sistemelor informationale

7. Stimularea accesului dependentilor de droguri la programele de diminuare a consecintelor negative ale consumului de droguri (.harm reduction”)

8. Obiectivele urmărite sunt: scăderea incidentei bolilor infectioase, diminuarea consumului de produse ilicite, cresterea calitătii vietii etc.

9. Afirmarea ca prioritate natională în planul de actiune a programelor de tratament ambulatoriu cu agonisti ai opiaceelor (metadonă)

10. Includerea terapiei ambulatorii pentru toxicodependenti în cadrul centrelor penitenciare; asigurarea asistentei medicale gratuite si universale

11. Formare profesională si cercetare

III. Plan de aplicare

1. Crearea unei comisii pentru a se stabili un protocol între Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Termen de realizare: 2003

2. Definirea tipurilor de structuri si de servicii destinate toxicodependentilor, pe baza unor criterii definite de Ministerul Sănătătii si Familiei

Termen de realizare: 2003

3. Stabilirea protocoalelor de interrelatii în reteaua de asistentă medicală primară

Termen de realizare: 2003

4. Înfiintarea unor unităti ambulatorii de tratament multidisciplinar

Termen de realizare: 2003

5. Sustinerea programelor de recalificare si reinsertie profesională

Termen de evaluare: anual

6. Dezvoltarea de activităti prin intermediul Observatorului român pe droguri si toxicomanii din Agentia Natională

Antidrog: initierea unui sistem unitar de înregistrare si notificare a cazurilor de pacienti admisi la tratament, conform standardului european - indicatorul cerere de tratament (EMCDDA), initierea unor anchete periodice folosindu-se o metodologie omogenă care să permită comparatii temporalspatiale, alti indicatori

Termen de realizare: 2003

7. Promovarea programelor adresate pacientilor refractari la tratament

Termen de evaluare: anual

8. Promovarea programelor tip “harm reduction” – schimb de seringi si truse anti-SIDA

Termen de evaluare: anual

9. Dezvoltarea de programe privind combaterea automedicatiei si abuzului de substante psihotrope, în vederea reducerii efectelor negative ale acestora si respectării stricte a legislatiei specifice în domeniu

Termen de evaluare: anual

10. Formarea profesională a specialistilor (psihiatri, neonatologi, medici de familie, farmacisti etc.) în tratamentul toxico-dependentei si dezvoltarea unei curricule în acest sens

Termen de evaluare: anual

11. Eficientizarea tratamentului cu metadonă în termeni de beneficii pentru sănătatea publică si scăderea delincventei este determinată de caracterul generalizat, accesibil, confidential si cu viziune pe termen lung a acestuia.

Termen de evaluare: anual

12. Realizarea de către Ministerul Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor a activitătilor de dezintoxicare în ambulatoriu, în unitătile si institutiile penitenciare acreditate de Ministerul Sănătătii si Familiei

Termen de evaluare: annual

13. Dezvoltarea de către Ministerul Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor în toate penitenciarele a programelor de substitutie cu agonisti ai opiaceelor – metadonă

Termen de evaluare: anual

14. Dezvoltarea de către Ministerul Justitiei – Directia Generală a Penitenciarelor a programelor specifice de reducere a consecintelor negative ale consumului de droguri în cadrul institutiilor penitenciare

Termen de evaluare: anual

15. Dezvoltarea de programe parteneriale de reinsertie socială

Termen de evaluare: anual

16. Stabilirea sistemului de pregătire universitară/postuniversitară, precum si formarea continuă a profesionistilor din domeniu

Termen de evaluare: anual

4.II. Reducerea ofertei

1. Consideratii generale

Autoritătile române au fost preocupate de asigurarea unui regim special al substantelor stupefiante, prevăzând în acest scop măsuri coercitive de natură penală, administrativă sau contraventională, în cazul nerespectării prevederilor legale.

Politica restrictivă aplicată până în anul 1989 privind libera circulatie a persoanelor a permis controlul strict al frontierelor, determinându-i pe traficantii de droguri să ocolească teritoriul României, fapt pentru care fenomenul în cauză s-a manifestat sporadic si fără consistentă.

Tranzitia spre o societate democratică, deschiderea totală a frontierelor de stat, trecerea la economia de piată, precum si pozitia geografică au constituit factori determinanti în includerea României în “ruta balcanică” de traficare a drogurilor, dinspre tările producătoare către cele consumatoare. România tinde să devină o adevărată placă turnantă si să rămână, în mod preponderent, un loc de tranzit cvasiobligatoriu pentru traficantii de droguri. Astfel, căile rutiere care pornesc din Afganistan trec prin Istanbul, Sofia, Bucuresti sau Belgrad si părăsesc regiunea balcanică, îndreptându-se către Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania si Olanda.

Evolutia traficului si consumului de droguri, precum si volumul capturilor realizate în ultimii 2 ani ne îndreptătesc însă să concluzionăm că România este pe cale de a deveni o nouă “piată de desfacere” în peisajul tărilor europene cunoscute ca mari “consumatoare” de droguri, cum sunt: Germania, Olanda, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie.

Datele statistice ilustrează o amploare fără precedent a fenomenului mentionat; în acest sens, în intervalul 1990-1997 au fost descoperite 412 cazuri de trafic de droguri, în care au fost implicate 649 de persoane - 219 fiind cetăteni români - si au fost confiscate 20.697,798 kg droguri, pentru ca în perioada 2001 - iulie 2002 cifrele să crească la 1.545 de cazuri constatate, 1.978 de persoane implicate - din care 1.798 cetăteni români, si 64.485,14 kg droguri capturate.

Totodată, a crescut semnificativ si numărul cetătenilor români arestati pentru implicarea în traficul de droguri în mai multe tări ale lumii.

Concomitent cu cele mentionate, comercializarea drogurilor pe teritoriul României înregistrează valori din ce în ce mai ridicate.

Astfel, consumul s-a extins pe întregul teritoriu al tării, în special în Bucuresti si în marile orase, cuprinzând segmente diverse ale populatiei, fapt care a antrenat si o diversificare a gamei de droguri utilizate în consum - heroină administrată pe cale injectabilă, opium, cocaină, amfetamine, canabis. De asemenea, s-a extins si uzul unor medicamente care, administrate în combinatie cu băuturi alcoolice, generează efecte stupefiante si halucinogene.

Un indicator relevant al functionării unei veritabile piete de desfacere a drogurilor în România îl constituie înregistrarea primelor cazuri de deces survenite în urma intoxicatiei acute cu droguri.

Consumul de droguri reprezintă una dintre problemele sociale grave cu care se confruntă societatea românească. Acesta conduce la instalarea dependentei, devine o sursă de suferintă, îmbolnăviri, sărăcie, excludere socială, somaj etc. pentru numeroase persoane, afectând în special tinerii. Este lezat nu numai comportamentul social al persoanelor în cauză, ci si viata familiilor sau a comunitătilor din care acestea fac parte.

Consumul determină amplificarea continuă a cererii pe piata drogurilor si influentează direct cresterea proportională a ofertei de substante. În fata acestui flagel cu implicatii sociale multiple, exercitarea unor actiuni de combatere este neapărat necesară, impunându-se o strategie de reducere a “ofertei” de droguri.

2. Definirea conceptiei românesti asupra modalitătilor de mentinere sub control a drogurilor. Cadrul juridic cu incidentă în domeniu

A. Definire

Având în vedere tendintele de evolutie a fenomenului atât la nivel national, cât si international, conceptia românească asupra modalitătilor de mentinere sub control a ofertei de droguri vizează în principal următoarele aspecte:

- aderarea la conventiile internationale în materie si alinierea legislatiei nationale la prevederile acestora, precum si armonizarea cu reglementările în vigoare la nivelul Uniunii Europene;

- sanctionarea corespunzătoare a oricărui act sau fapt ilicit legat de operatiunile cu droguri;

- aplicarea unor pedepse diferentiate în raport cu natura si cantitatea drogurilor, precum si în functie de caracterul organizat al comiterii faptelor;

- exonerarea de răspunderea penală a persoanelor care denuntă autoritătilor competente, înainte de începerea urmăririi penale, participarea la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii infractiunilor de trafic de droguri, permitând accelerarea procesului de identificare si tragere la răspundere penală a celorlalti participanti;

- reducerea pedepsei la jumătate, în conditiile în care în timpul urmăririi penale o persoană denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni legate de droguri;

- consumatorul de droguri este privit ca o victimă a acestui fenomen si este supus măsurilor de tratament medical si reinsertie socială;

- posibilitatea autoritătilor abilitate în acest domeniu de a folosi mijloace specifice moderne, precum efectuarea de livrări supravegheate sau folosirea investigatorilor sub acoperire si a colaboratorilor acestora pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de probă în situatiile în care există indicii temeinice privind comiterea unor infractiuni de trafic de droguri;

- cooperarea internă si internatională dintre institutiile abilitate în combaterea traficului ilicit de droguri;

- securizarea frontierelor si perfectionarea sistemelor de monitorizare a mijloacelor de transport, încărcăturii, mărfurilor si a persoanelor despre care se detin date privind implicarea în traficul de droguri;

- punerea sub control a precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor;

- reglementarea prin lege a regimului cultivării si comercializării plantelor din care se pot extrage substante stupefiante;

- retinerea, arestarea si extrădarea persoanelor urmărite la nivel international pentru comiterea de infractiuni având ca obiect traficul de droguri;

- dotarea corespunzătoare a unitătilor specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Directiei Generale a Vămilor si al Inspectoratului General al Politiei Române cu mijloace tehnice de detectare si depistare a drogurilor;

- preocuparea pentru completarea cadrului legislativ necesar pentru o eficientă luptă împotriva traficului de droguri (elaborarea proiectului normelor metodologice de punere în aplicare a Legii privind protectia martorilor si Legii privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate).

B. Cadrul juridic cu incidentă în domeniu

Putem aprecia că în prezent autoritătile române cu atributii în domeniul combaterii ofertei de droguri au la dispozitie un sistem legislativ modern, coerent si eficace, care permite abordarea fenomenului consumului si traficului de droguri de o manieră sistemică, pluridisciplinară, interdepartamentală si sincronizată cu normele interne si internationale.

Legislatia română în vigoare este deja armonizată, în mare parte, cu reglementările comunitare în domeniul combaterii, producerii, traficului si consumului de droguri.

Principalele acte normative cu incidentă în domeniul analizat sunt prevăzute la cap. 5.

3. Factori de risc interni si internationali:

- Situarea geografică a României la intersectia principalelor rute utilizate de traficantii internationali de droguri

- Cresterea continuă a numărului de consumatori si, implicit, dezvoltarea retelelor de distributie

- Implicarea cetătenilor români în activităti de trafic în calitate de curieri, depozitari, intermediari sau distribuitori

- Cresterea criminalitătii în domenii aflate în strânsă legătură cu traficul si consumul ilicit de droguri, inclusiv cele vizând spălarea banilor, cu rezonantă în sfera financiar-bancară

- Extinderea criminalitătii transnationale prin implicarea directă în activitătile ilicite de pe teritoriul României a unor organizatii criminale ce actionează în mai multe state - Diversificarea modalitătilor de săvârsire a infractiunilor, în special prin folosirea si achizitionarea de armament, respectiv prin apelarea la serviciile unor infractori profesionisti

- Existenta posibilitătilor de producere pe teritoriul României a drogurilor naturale si sintetice, precum si de cultivare ilegală de plante din care se extrag droguri

- Implicarea în fapte de coruptie a unor functionari publici care au atributii directe în activitatea de control

- Înfiintarea în România a unor societăti comerciale fantomă sau paravan de către cetăteni ai unor state producătoare de droguri sau ai statelor de destinatie a drogurilor, sub acoperirea cărora se desfăsoară operatiuni ilegale cu droguri

- Intensificarea fenomenului migrationist vizând cetăteni apartinând tărilor afro-asiatice cunoscute ca mari producătoare de droguri

- Pericolul implicării unor retele teroriste în obtinerea de fonduri din operatiuni ilegale cu droguri.

4. Obiective generale si specifice

A. Obiective generale:

- Diminuarea ofertei de droguri cu 30% în următorii 2 ani

- Reducerea cererii de droguri prin controlul permanent al nivelului ofertei

- Tinerea sub control a productiei si traficului ilicit prin cooperarea dintre organele statului cu atributii în domeniu, precum si prin cooperare internatională

- Armonizarea legislativă si institutională în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană

- Participarea la programele internationale în domeniu

- Realizarea diagnozei si monitorizării ofertei de droguri.

B. Obiective specifice:

a) Reducerea factorilor internationali de risc prin diversificarea activitătilor si actiunilor menite a stopa tranzitarea drogurilor prin România, racolarea si implicarea cetătenilor români în astfel de activităti, precum si permanentizarea colaborării bilaterale si regionale cu agentiile specializate din alte tări

b) Contracararea traficului international de droguri, realizat de organizatiile criminale care au structuri pe teritoriul a două sau mai multe tări, fiind specializate în domeniul productiei, transportului si comercializării ilicite de droguri

c) Intensificarea activitătilor de control la punctele de trecere a frontierei de stat prin actiuni comune ale Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Directiei Generale a Vămilor si Brigăzii Antidrog

d) Combaterea distribuirii de droguri către consumatorii finali - microtrafic, prin implicarea politistilor din cadrul inspectoratelor judetene si din Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti în activităti specifice de investigare si constatare

e) Întărirea cooperării institutionale interne si internationale f) Scăderea numărului de infractiuni legate de droguri, prin asigurarea unui control eficient la punctele vamale si de trecere a frontierei de stat si intensificarea activitătilor de identificare si tragere la răspundere penală a traficantilor internationali si interni care distribuie droguri în România g) Reducerea semnificativă a practicilor de spălare a banilor proveniti din traficul ilicit de droguri, prin diversificarea activitătilor comune cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor si structurile specializate ale parchetelor si unitătile de politie

h) Diminuarea accesibilitătii si disponibilitătii drogurilor, prin asigurarea unui control al importurilor de substante precursoare si produse farmaceutice, precum si verificarea modalitătilor de deturnare a acestora din circuitul legal

i) Implicarea societătii civile prin sensibilizarea opiniei publice si formarea unei atitudini care să conducă la sesizarea operativă a autoritătilor de către cetăteni cu privire la persoanele implicate în traficul si consumul ilicit de droguri

j) Dezvoltarea si perfectionarea structurilor de coordonare la nivel national si local

k) Instruirea specialistilor în domeniu

l) Realizarea evaluării permanente a activitătilor desfăsurate

m) Asigurarea resurselor financiare necesare punerii în practică a strategiei de reducere a ofertei de droguri

n) Pregătirea magistratilor, dezvoltarea si diversificarea cooperării dintre Ministerul Justitiei si alte institutii nationale si internationale care au ca obiect combaterea traficului de droguri.

5. Directii de actiune

În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor strategice de reducere a ofertei de droguri, se stabilesc următoarele directii de actiune:

a) Intensificarea controalelor la frontiera de stat a României de către autoritătile abilitate, atât în scop preventiv, de descurajare, prin folosirea eficientă a aparaturii existente de detectare si testare a diferitelor substante, folosirea câinilor antrenati în acest sens, în special asupra mărfurilor si persoanelor care provin din tările afro-asiatice cunoscute ca mari producătoare de droguri, cât si de descoperire a drogurilor si precursorilor în containere, colete, încărcături si mijloace de transport sau asupra persoanelor, în baza datelor puse la dispozitie de autoritătile care au atributii în domeniu

b) Asigurarea conditiilor pentru abordarea cu rezultate optime a Proiectului PHARE regional pe droguri, gestionat de EUROCUSTOMS, lansat în România la 15 februarie 2002 (care porneste de la realizările anterioare, în special ale Programului comun UNDCP-PHARE), referitor la întărirea capacitătilor de luptă împotriva drogurilor în Europa de Sud-Est, în vederea îmbunătătirii activitătilor de control la trecerea frontierei de stat

c) Cresterea exigentei în efectuarea controalelor de către autoritatea vamală ale persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor si altor bunuri date în consemn la frontieră pe linie de droguri sau precursori, în vederea efectuării controlului amănuntit ori interzicerii intrării sau iesirii în/din tară. Desfăsurarea de controale de către autoritatea vamală în zonele special aflate în competentă sau supraveghere, în vederea identificării de droguri sau precursori, precum si efectuarea de verificări în evidente, solicitarea de documente si informatii de la autoritătile vamale ale altor state ce au legătură directă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate

pe teritoriul national

d) Organizarea de actiuni specifice de către fortele de politie antidrog de prindere în flagrant, descinderi, controale si operatiuni de infiltrare în locurile, mediile si zonele frecventate de traficanti, distribuitori sau narcodependenti, precum si în locurile de producere si depozitare ilicită a drogurilor

e) Documentarea permanentă în legătură cu grupurile organizate de traficanti, interni si transfrontalieri, cu privire la metodele practicate pentru realizarea transportului între diferite tări, traseele de circulatie, identificarea depozitelor, a distribuitorilor si stabilirea legăturilor infractionale

f) Desfăsurarea de activităti permanente si sustinute de cunoastere si combatere a microtraficului de droguri în zonele aflate în atentie din marile orase, pentru reducerea comercializării, urmărind diminuarea semnificativă a consumului în rândul tinerilor si reducerea numărului deceselor provocate de toxicomanie

g) Prevenirea si combaterea operatiunilor de deturnare în scopuri ilicite a precursorilor si a traficului cu astfel de substante, efectuarea de verificări temeinice asupra destinatiei, utilizării acestora si identificarea unor laboratoare clandestine de droguri

h) Realizarea de actiuni concertate împreună cu specialisti din Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Sănătătii si Familiei pentru identificarea, în afara celor 25 de substante prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, supuse controlului international, si a altor substante care se încadrează în categoria precursorilor ce vor face obiectul unor “supravegheri speciale”, în conformitate cu obiectivele Proiectului PHARE “Droguri sintetice si precursori”, coordonat de Ministerul de Justitie al Olandei (vizează dezvoltarea capacitătilor de detectare si control al drogurilor sintetice în strânsă legătură cu traficul de precursori)

i) Desfăsurarea de actiuni urgente si sustinute pentru implementarea sistemului de avizare si autorizare a operatiunilor cu precursori, potrivit regulilor stabilite prin Legea nr. 300/2002 si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

j) Cresterea efectivelor cu atributii de control antidrog din cadrul Directiei Generale a Vămilor, perfectionarea continuă a pregătirii de specialitate, însusirea si aplicarea noilor metode de prevenire si combatere a traficului de droguri. În functie de disponibilitătile financiare se va stabili necesarul de aparatură de laborator pentru analiza fizico-chimică a substantelor susceptibile a fi droguri, pentru detectarea drogurilor în încărcături sau în mijloace de transport

k) Perfectionarea sistemului de autorizare si avizare a culturilor si plantelor din care se extrag droguri, ca directie de actiune esentială de prevenire a cultivării ilegale a acestora în România (canabisul, macul opiaceu)

l) Intensificarea colaborării cu Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României si cu celelalte institutii financiarbancare în vederea utilizării instrumentelor specifice împotriva spălării banilor proveniti din activitătile criminale, în special din crima organizată si traficul de droguri. Luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a Proiectului PHARE de luptă împotriva spălării banilor, semnat de Comisia Europeană la 31 ianuarie 2002, ce vizează tările din Europa Centrală si de Est si care reuneste toate institutiile interne cu atributii în domeniu, alături de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

l.1) Schimburi permanente de informatii cu celelalte structuri din cadrul Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerului Justitiei si cu agentiile în domeniu ale altor state

l.2) Perfectionarea cadrului juridic si institutional prin adoptarea de instrumente juridice eficiente si crearea de structuri institutionale noi, adecvate, precum si perfectionarea celor existente, care să asigure coordonarea politicilor de prevenire si combatere a fenomenului, asistentă si cooperare internatională

l.3) Atragerea de resurse financiare interne si externe în vederea sustinerii materiale a obiectivelor strategice m) Dezvoltarea capacitătilor de analiză si prelucrare a informatiilor la nivelul Brigăzii Antidrog din Inspectoratul General al Politiei Române, pentru centralizarea datelor, efectuarea de analize strategice si operationale, care să permită evaluarea situatiei reale a fenomenului si să pună la dispozitie factorilor decizionali elementele necesare strategiei în domeniu. Actualmente nu există un sistem unitar adecvat culegerii informatiilor.

n) Definitivarea în regim de urgentă a sistemului national de raportare-evidentiere “Registrul unic national de investigatii si cercetare în domeniul drogurilor”. Acest registru va include operatiunile derulate sau în curs de initiere desfăsurate de Politia Română, Politia de Frontieră, vamă, precum si în domeniul medical - intoxicatiile acute înregistrate în spitalele judetene, datele din centrele zonale medicale cu atributii de coordonare a tratamentului toxicodependentei, postcură, reabilitare, consiliere. Calitatea datelor provenite din structurile implicate în reducerea cererii si ofertei de droguri se va îmbunătăti prin dotarea corespunzătoare cu tehnică de calcul si un sistem informational adecvat, conform standardelor internationale impuse, precum si prin definitivarea interconectării principalelor institutii ce au atributii în domeniu.

o) Crearea bazei de date privind operatiunile cu precursori, producerea, comercializarea, depozitarea, importul si exportul de precursori

p) Cresterea efectivelor formatiunii centrale si ale compartimentelor de luptă împotriva drogurilor care desfăsoară activităti informativ-operative si de cercetare, perfectionarea continuă a pregătirii de specialitate în culegerea de informatii, însusirea si aplicarea noilor metode de prevenire sau combatere a traficului de droguri, tacticile de interventie de prindere în flagrant etc. În functie de disponibilitătile financiare se va stabili necesarul de aparatură de laborator pentru analiza fizico-chimică a drogurilor, pentru detectarea drogurilor în încărcături sau mijloace de transport, precum si pentru activitatea de urmărire si supraveghere.

r) Dezvoltarea Observatorului român pe droguri si toxicomanii din cadrul Agentiei Nationale Antidrog, conectarea la activitătile Centrului European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri (EMCDDA), precum si racordarea la reteaua europeană a punctelor nationale focale - “REITOX”.

6. Plan de aplicare

1. Elaborarea proiectului de lege privind crearea unui fond special al bunurilor confiscate din traficul ilicit de droguri, precursori si alte infractiuni conexe. Propunem ca resursele acestui fond să aibă următoarea destinatie: finantarea activitătilor de prevenire si combatere a traficului ilicit de droguri, în special pentru modernizarea dotării Politiei Române, Politiei de Frontieră si vămii, precum si pentru dotarea institutiilor cu atributii directe în prevenirea toxicomaniilor, asistentă si tratament medical, reinsertie socială si profesională a consumatorilor de droguri.

Termen: 30 decembrie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

2. Initierea în colaborare cu Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Finantelor Publice a proiectului Legii privind activitătile legale cu stupefiante (proiect menit să înlocuiască prevederile Legii nr. 73/1969) si al Legii privind activitătile legale cu substante psihotrope

Termen: 30 decembrie 2003

Autorităti competente: Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Finantelor Publice

3. Elaborarea cadrului legal adecvat care să permită Brigăzii Antidrog si structurilor cu atributii în prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri accesul la bazele de date publice si private, necesare investigatiilor pe linie de droguri. Dispozitiile vor cuprinde precizări cu privire la sanctiunile care rezultă din folosirea cu rea-credintă a acestora.

Termen: 30 iunie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

4. Elaborarea unui protocol de colaborare între Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, pentru a facilita si a coordona investigatiile cu privire la spălarea de capitaluri care au legătură cu traficul de droguri

Termen: 31 decembrie 2003

Autorităti competente: Guvernul României si Banca Natională a României

5. Încheierea unui acord operativ cu EUROPOL pentru a facilita schimbul de informatii în domeniu

Termen: 30 iunie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

6. Întărirea si dezvoltarea capacitătii de analiză si prelucrare a informatiilor în cadrul Brigăzii Antidrog

Termen: 30 iunie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

6.1. Elaborarea unui sistem de culegere de informatii, stabilirea unui model statistic, în conformitate cu cel utilizat de EUROPOL, cu participarea Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Directiei Generale a Vămilor, Directiei generale de informatii si protectie internă a Ministerului de Interne si a altor institutii specializate, Centrul Regional de Combatere a Criminalitătii  Transfrontaliere din Sud-Estul Europei (SECI), Punctul National Focal al Ministerului de Interne (PNF) etc.

Termen: 31 decembrie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

6.2. Stabilirea unui registru central de investigatii si cercetare în domeniul drogurilor si al infractiunilor conexe, în care vor fi incluse toate operatiunile derulate sau care urmează să fie initiate de Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Directia Generală a Vămilor

Termen: 31 decembrie 2003

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

6.3. În executarea activitătilor prevăzute la pct. 6.1 si 6.2 se vor elabora norme precise pentru ca structurile din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si Directiei Generale a Vămilor să transmită în termen real si punctual informatii pertinente.

Termen: 31 decembrie 2003

Autorităti competente: Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice

7. Elaborarea unui plan operational care să stabilească dimensiunea fenomenului si identificarea elementelor de risc care vor fundamenta obiectivele si resursele necesare pentru îndeplinirea programului. În baza evaluărilor si a volumului resurselor necesare, se vor determina:

7.1. necesitătile de personal cu atributii din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si al Directiei Generale a Vămilor;

7.2. modalitătile de formare si instruire a functionarilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Directiei generale de informatii si protectie internă a Ministerului de Interne si al Directiei Generale a Vămilor;

7.3. stabilirea modalitătilor de cooperare între diferitele unităti;

7.4. necesitătile materiale de înzestrare-dotare conform specificului.

Termen: 31 decembrie 2003

Autorităti coordonatoare: Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice

8. Realizarea unui plan de modernizare tehnologică care să includă cele mai bune echipamente de laborator pentru analiza fizico-chimică a drogurilor, precum si obtinerea de aparatură necesară detectării drogurilor în diferite mijloace de transport sau de urmărire si supraveghere. Acest plan are două componente:

a) identificarea necesitătilor (faza I);

b) dotarea tehnică (faza II).

Termen: - 30 martie 2003 pentru faza I;

- 31 decembrie 2004 pentru faza II.

Autorităti competente: Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice

9. Constituirea unor echipe mixte de control care să devină operationale în aeroporturi si porturi, a unor echipe de cercetare electronică pentru vama exterioară etc., pentru întărirea capacitătii de luptă împotriva organizatiilor criminale

Termen: 30 decembrie 2003

Autorităti competente: Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice

10. Evaluarea periodică a modului de implementare a strategiei, ocazie cu care se vor efectua corectiile oportune impuse de rezultatele obtinute

Termen: semestrial

Autorităti competente: Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei

4.III. Cooperare internatională

Introducere si stadiul actual

Pornind de la realitatea că infractionalitatea si, în special, criminalitatea organizată internatională pot fi privite drept sinstitutii fără frontiere”, a căror răspândire si arie de cuprindere pot rivaliza cu cele mai dezvoltate structuri ale organismelor internationale, institutiile abilitate în domeniul luptei împotriva traficului si consumului de droguri colaborează pe plan regional, european si international cu institutii având atributii similare, în special cu cele din statele membre sau asociate la Uniunea Europeană, precum si cu institutiile internationale de profil (INTERPOL, EUROPOL), Programul Natiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor, comitetele permanente ale Uniunii Europene etc.).

Referindu-ne la reducerea ofertei de droguri, un reper important al cooperării internationale s-a realizat de către politie si vamă prin schimbul permanent de informatii cu ofiterii de legătură apartinând serviciilor similare din alte state, precum si prin derularea unor programe dintre care le mentionăm aici pe cele destinate combaterii traficului ilicit de droguri:

- Programul PHARE pe componentele: “Înfrătire institutională (twinning)”, “Lupta împotriva drogurilor”, UNDCP-PHARE, Proiectul precursori, Proiectul droguri sintetice - obiective de perspectivă, Initiativa Central-Europeană - I.C.E.;

- Initiativa de cooperare sud-est europeană - SECI - obiectivul: prevenirea si combaterea fenomenului de criminalitate transfrontalieră, în special a crimei organizate;

- Proiectul de cooperare EMCDDA - de sprijinire a tărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană prin transpunerea acquisului comunitar.

Rezultatele pozitive înregistrate de România în combaterea criminalitătii organizate se datorează si cooperării operative multilaterale cu alte state, acumulărilor derivate din colaborarea cu institutiile internationale cu atributii în domeniu, ceea ce dovedeste justetea liniei românesti de deschidere permanentă si a dorintei de continuare si intensificare a acestei cooperări. Un rol important în cadrul cooperării internationale, în special în materia asistentei penale internationale, revine Ministerului Justitiei si Ministerului Public.

Obiective generale si specifice

A. Obiective generale

Caracterul international al problematicii drogurilor implică o intensificare atât a cooperării nationale, cât si a celei internationale, deoarece doar prin cooperare si colaborare internatională această problematică poate fi abordată cu succes. România va promova cooperarea internatională în lupta împotriva fenomenului drogurilor, prin intermediul integrării în structurile occidentale si prin participarea activă la dialogul international cu privire la droguri, pe baza următoarelor principii:

- responsabilitatea comună a tuturor statelor implicate în combaterea acestui flagel;

- abordarea multilaterală, integrată, echilibrată si participativă atât la nivel conceptual, cât si la nivelul institutiilor direct si indirect implicate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si precursori, precum si a altor fapte ilicite legate de acestea;

- respectarea dreptului international, în special respectarea deplină a suveranitătii si integritătii teritoriale a statelor, precum si a drepturilor si libertătilor fundamentale ale omului.

1. Armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii

Europene

2. Stabilirea si întărirea relatiilor de lucru cu retele internationale care dezvoltă programe în domeniul prevenirii si combaterii consumului si abuzului de droguri

3. Întărirea contactelor cu agentiile europene care sunt implicate în prevenire, în special cu Observatorul European de Monitorizare a Drogurilor si Toxicomaniei

B. Obiective specifice

Obiectivele specifice au fost grupate pe cinci zone: coordonare, relatii cu Uniunea Europeană, relatii cu alte organisme internationale, relatii bilaterale si evaluare.

I. Coordonare

- Coordonarea relatiilor internationale care vizează problematica drogurilor se realizează de către Agentia Natională Antidrog prin structura de relatii internationale din cadrul acesteia.

Această structură va strânge informatiile necesare de la organismele nationale si internationale implicate direct si indirect în lupta antidrog, informatii care îi sunt necesare pentru desfăsurarea functiilor de cooperare internatională.

Structura astfel creată va asigura fluxul informational la nivel national între institutiile implicate si, la cerere, la nivel international.

- Intensificarea cooperării internationale în materia asistentei penale, în vederea integrării în sistemul EUROJUST, inclusiv prin intermediul magistratilor de legătură II. Relatii cu Uniunea Europeană: EMCDDA si EUROPOL

Acquis comunitar

Dat fiind procesul ireversibil în care România s-a angajat pe calea aderării la Uniunea Europeană, se vor adopta si se vor aplica acquisul comunitar si cele mai bune practici în domeniu. În acest sens, se va actiona în spiritul obiectivelor stabilite de Strategia Europeană cu privire la droguri 2000-2004 si se vor îndeplini activităti de tipul celor prevăzute în Planul de actiune al Uniunii Europene cu privire la droguri 2000-2004.

România va participa la programele Uniunii Europene în cadrul procesului de întărire a politicilor comunitare în domeniul drogurilor.

Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri (EMCDDA)

România va actiona în vederea semnării unui acord pentru integrarea sa cât mai rapidă în structura EMCDDA si, de asemenea, va continua cooperarea cu această institutie prin transmiterea anuală a raportului de tară.

EUROPOL

Între România si EUROPOL va fi semnat un acord de cooperare care va contine si prevederi referitoare la schimbul de informatii si desfăsurarea de actiuni comune în lupta împotriva drogurilor.

III. Relatii cu alte organisme internationale:

Organizatia Natiunilor Unite

România se va implica activ în eforturile realizate de Organizatia Natiunilor Unite si de Programul Natiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor (UNDCP), în special cele orientate să dezvolte cooperarea internatională bazată pe principiile adoptate în sesiunile extraordinare ale Adunării Generale a O.N.U. (UNGASS) din iunie 1998.

România se va implica, de asemenea, în derularea unor programe initiate de Organizatia Natiunilor Unite în domeniu si va tine cont de recomandările Organului International de Control al Stupefiantelor (INCB).

România participă la lucrările si programele altor agentii si initiative cu preocupări sau atributii în domeniul drogurilor (Organizatia Mondială a Sănătătii - WHO, Organizatia Mondială a Vămilor - WCO, INTERPOL, Pactul de Stabilitate).

Centrul SECI

România va continua să promoveze activitatea de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri în cadrul Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere

(Centrul regional SECI).

Consiliul Europei - Grupul Pompidou

România doreste să devină membru cu drepturi depline al acestui grup si va continua să rămână deschisă oricăror initiative sau programe de cooperare tehnică ale Grupului Pompidou.

IV. Relatii bilaterale

Se vor consolida relatiile bilaterale în materie de droguri cu tările vecine, prin intermediul semnării unor acorduri bilaterale de cooperare, schimb de informatii si experientă în domeniul drogurilor.

Se va continua procesul de semnare a acordurilor bilaterale în domeniul drogurilor cu tările Uniunii Europene si NATO.

România va căuta să semneze acorduri bilaterale cu tări identificate cu un potential mare de risc în domeniul drogurilor.

În functie de dinamica viitoare a drogurilor, România va semna acorduri mutuale cu tările implicate direct sau indirect în aceste activităti.

V. Evaluare

În decembrie 2004 se va elabora un raport de evaluare a Strategiei cu privire la îndeplinirea si rezultatul cooperării internationale, în vederea adoptării de hotărâri si reglementări pentru redactarea viitoarei strategii.

Plan de aplicare

1. Crearea si punerea în functiune a Directiei de relatii internationale din cadrul Agentiei Nationale Antidrog Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

Termen: conditionat de începerea functionării Agentiei Nationale Antidrog

2. Stabilirea canalelor adecvate de comunicare si informare între Directia de relatii internationale si restul autoritătilor implicate

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne

Termen: la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei strategii

3. România va continua participarea activă, profitând de oportunitătile oferite de Comisia Europeană prin intermediul programelor de asistentă PHARE în domeniul drogurilor, atât PHARE-multibeneficiar, precum si Twinning-PHARE.

Autoritatea competentă: Agentia Natională Antidrog prin Directia de relatii internationale

Termen: 31 decembrie 2004

4. Urmărirea si atragerea, după caz, de noi fonduri de finantare ale Uniunii Europene în domeniul drogurilor, deschise tărilor candidate

Autoritatea competentă: Directia de relatii internationale din cadrul Agentiei Nationale Antidrog

Termen: 31 decembrie 2004

5. Finalizarea negocierilor cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri (EMCDDA) în vederea semnării Acordului dintre România si EMCDDA de includere a activitătii Agentiei Nationale Antidrog

Autoritatea competentă: Guvernul României

Termen: 31 decembrie 2003

6. Adaptarea ORDT la necesitătile care decurg din acordul prevăzut anterior, pentru a îndeplini obligatiile asumate

Autoritatea competentă: Agentia Natională Antidrog

Termen: 31 decembrie 2004

7. Transmiterea către EMCDDA a raportului anual privind situatia drogurilor în România

Autoritatea competentă: Agentia Natională Antidrog prin ORDT

Termen: anual

8. Semnarea unui acord de cooperare între România si EUROPOL

Autoritatea competentă: Guvernul României

Termen: 30 iunie 2003

9. Depăsirea evaluării intermediare (2003) prevăzute în Declaratia politică a UNGASS din iunie 1998

Autorităti competente: toate autoritătile implicate în politica de droguri

Termen: aprilie 2003, pe baza chestionarelor trimise în iunie 2002

10. Urmărirea si beneficierea de programele de cooperare si asistentă ale PNUFID

Autoritatea competentă: Directia de relatii internationale a Agentiei Nationale Antidrog

Termen: 31 decembrie 2004

11. România va continua să promoveze activitatea de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri în cadrul Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere - SECI

Autorităti competente: Agentia Natională Antidrog si Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog

Termen: permanent

12. Începerea consultărilor interne si a contactelor cu Grupul Pompidou, în vederea integrării

Autoritatea competentă: Ministerul de Interne - Agentia

Natională Antidrog, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe

Termen: 31 decembrie 2004

13. Identificarea tărilor prioritare - producătoare sau beneficiare (tintă) -, în vederea semnării de acorduri în domeniu Autorităti competente: Agentia Natională Antidrog si ministerele competente, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe

Termen: 31 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL 5

CADRUL INSTITUTIONAL SI NORMATIV

 

I. Cadrul institutional

A. Interministerial

Institutii implicate si structuri implicate: Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Industriei si Resurselor, Secretariatul General al Guvernului, Directia Generală a Vămilor care are în competentă problematica drogurilor, Directia generală de asistentă medicală si Directia de promovare a sănătătii si sănătate comunitară din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, coordonatorul national al Programului PHARE de luptă împotriva drogurilor.

Comisia interministerială pentru prevenirea consumului ilicit

de droguri, înfiintată prin Ordinul ministrului de interne, ministrului sănătătii si familiei, ministrului administratiei publice, ministrului educatiei si cercetării si al ministrului tineretului si sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001 privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri si formată din reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerului Administratiei Publice, îndeplineste atributii în activitatea de prevenire la nivel national. La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti s-au înfiintat centre de prevenire si consiliere antidrog, formate din reprezentanti ai inspectoratelor judetene de politie, inspectoratelor scolare, directiilor de sănătate publică, directiilor de tineret si sport, directiilor de protectie a copilului si ai societătii civile. Aceste centre se află sub coordonarea administrativă a prefectilor, urmând ca, după punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog, activitatea să fie reevaluată potrivit prevederilor exprese ale acestui act normativ.

B. Reducerea ofertei

Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog (DGCCOA) a fost înfiintată în luna martie 2001 si este unitatea centrală de specialitate a Inspectoratului General al Politiei Române, care, prin Brigada Antidrog, conduce, coordonează, îndrumă si controlează activitatea de profil desfăsurată de structurile teritoriale de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri. În structura sa functionează 15 centre zonale organizate pe principiul competentelor curtilor de apel, structuri care au în componentă birouri specializate antidrog, subordonate direct Brigăzii Antidrog.

Brigada Antidrog si formatiunile specializate din structurile teritoriale au în competentă prevenirea si combaterea criminalitătii, actionând pe următoarele domenii si linii de muncă:

- prevenirea si descoperirea traficului international cu droguri care tranzitează România;

- prevenirea si descoperirea traficului intern cu droguri;

- identificarea si tragerea la răspundere a persoanelor care consumă ilegal droguri;

- identificarea laboratoarelor clandestine si a culturilor ilicite de plante cu continut stupefiant;

- prevenirea si descoperirea traficului cu precursori si substante chimice esentiale care pot fi folosite la fabricarea ilicită a drogurilor;

- cercetarea infractiunilor referitoare la spălarea banilor proveniti din săvârsirea infractiunilor care au ca obiect traficul de droguri;

- prelucrarea datelor si informatiilor obtinute si valorificarea acestora;

- analiza evolutiei si tendintelor fenomenului infractional referitor la traficul si consumul ilicit de droguri;

- derularea comisiilor rogatorii internationale privind traficul de droguri;

- documentarea infractiunilor aflate în faza de urmărire penală.

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră face parte din Ministerul de Interne si este institutia specializată a statului care exercită atributiile ce îi revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitătii transfrontaliere săvârsite în zona de competentă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si străinilor,

asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară si canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă si în zona economică exclusivă, respectarea ordinii si linistii publice în zona de competentă, în coditiile legii.

Politia de Frontieră Română este organizată la nivelul judetelor care, potrivit organizării administrative a teritoriului României, au ca limită frontiera de stat si litoralul Mării Negre.

În judetele din interiorul tării, în care functionează aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane si mărfuri, Politia de Frontieră Română se organizează la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat. Pentru Dunărea interioară, deschisă navigatiei internationale, Politia de Frontieră Română se organizează si la nivelul judetelor Brăila si Ialomita.

Activitatea Politiei de Frontieră Române constituie serviciu public si se desfăsoară în interesul persoanei, al comunitătii si în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.

În toate actiunile pe care le desfăsoară în zona de competentă, personalul Politiei de Frontieră Române are obligatia să prevină si să combată stările de pericol la adresa României, determinate de migratia ilegală si criminalitatea transfrontalieră.

În îndeplinirea atributiilor ce îi revin Politia de Frontieră Română cooperează cu celelalte institutii ale statului care au atributii privind asigurarea ordinii de drept si colaborează în acest sens cu cetătenii, în conditiile legii.

Directia Generală a Vămilor este organizată si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, care aplică strategia si programul Guvernului în domeniul politicii vamale, exercitând atributiile stabilite prin reglementările vamale.

În structura Directiei Generale a Vămilor la nivel central functionează Directia de supraveghere vamală si luptă împotriva fraudelor vamale, cu atributii de luptă si împotriva traficului de droguri prin Serviciul de combatere a traficului de droguri si de produse cu regim special din subordinea sa. La nivel teritorial, în structura Directiei Generale a Vămilor functionează compartimentul de control antidrog, în care îsi desfăsoară activitatea lucrători vamali cu atributii exclusive de control antidrog.

În realizarea obiectului său de activitate Directia Generală a Vămilor are, în principal, următoarele atributii:

- organizează, îndrumă si controlează activitatea directiilor regionale vamale interjudetene, a birourilor vamale de control si vămuire la interior si a birourilor vamale de control la vămuire la frontieră;

- exercită controlul, urmăreste si supraveghează respectarea legislatiei vamale pe teritoriul tării;

- ia măsuri de prevenire si combatere, în conformitate cu legea, a oricăror infractiuni si contraventii în domeniul vamal;

- aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau de comert liber încheiate între România, pe de o parte, si Uniunea Europeană sau tările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;

- coordonează programele privind integrarea vamală europeană;

- coordonează si îndrumă directiile regionale vamale interjudetene, birourile vamale de control si vămuire pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmăreste, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operatiuni vamale; încheie, pe bază de mandat, acorduri de cooperare cu autorităti vamale străine privind schimbul de informatii pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale;

- colaborează, pe bază de protocol, cu Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Directia Generală pentru Pasapoarte, precum si cu Garda Financiară;

- colaborează si face schimb de informatii cu alte administratii vamale, previne si combate, prin Serviciul de combatere a traficului de droguri si de produse cu regim special din cadrul Directiei de supraveghere vamală si luptă împotriva fraudelor vamale si prin compartimentele de control antidrog teritoriale, fenomenul de trafic ilicit de droguri, substante chimice esentiale, precursori si alte mărfuri cu regim special;

- organizează si asigură buna desfăsurare a activitătii specifice de control antidrog cu ajutorul câinilor de detectie a drogurilor si substantelor psihotrope;

- gestionează baza proprie de date si analizează, prin Serviciul de combatere a traficului de droguri si de produse cu regim special, tendintele traficului ilicit de droguri în vederea stabilirii noilor modalităti de trafic;

- controlează mijloacele de transport si bunurile destinate importului sau exportului, verifică operativ si supraveghează clădiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii ori cu regim special, precum si provenienta acestora si poate preleva, în conditiile legii, probe pe care le analizează în laboratorul propriu sau în cele agreate de Directia Generală a Vămilor, în vederea identificării si expertizării mărfurilor;

- organizează, exploatează si instituie un sistem de consemne asupra mijloacelor de transport, conducătorilor auto, mărfurilor, companiilor suspecte de a fi implicate în traficul ilicit de droguri;

- colaborează si cooperează, pe plan intern si international, cu institutiile specializate în domeniu.

C. Reducerea cererii

Ministerul Sănătătii si Familiei:

Directia generală de sănătate publică, prin cele 42 de servicii de promovare a sănătătii si servicii din cadrul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, monitorizează si evaluează activitătile în domeniul reducerii cererii de droguri, inclusiv cele referitoare la tratament.

Directia generală de asistentă medicală si programe coordonează si controlează asistenta medicală în tratamentul toxicomanilor, sub aspectul asistentei de urgentă, curative si de recuperare, precum si al programelor nationale de sănătate referitoare la componentele terapeutice si de reintegrare socială.

Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti oferă asistentă tehnică Ministerului Sănătătii si Familiei si institutiilor subordonate în domeniul reformei sănătătii, inclusiv privind reducerea cererii de droguri.

Ministerul Tineretului si Sportului:

Ministerul Tineretului si Sportului finantează actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul tineretului si sportului; sprijină financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului.

Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, înfiintate în conditiile legii, organizează actiuni proprii destinate tineretului si acordă asistentă metodică si sprijin financiar structurilor asociative de tineret.

Ministerul Educatiei si Cercetării:

Directia generală pentru activităti extrascolare, prin inspectorii educativi, dezvoltă programe de educatie pentru prevenirea consumului de droguri.

Ministerul Justitiei:

Institutul National de Criminologie analizează fenomenul infractional în ansamblu sau sectorial si oferă atât organelor judiciare, cât si altor organe de specialitate studii, concluzii, pentru a actiona împotriva cauzelor care generează fenomenele respective.

II. Cadrul normativ

1. Documente juridice internationale

- Conventia si Protocolul cu privire la opiu, încheiate la Geneva la 19 februarie 1925, cu ocazia Celei de-a doua conferinte asupra opiului, promulgate de România prin Decretul nr. 1.578/1928;

- Conventia pentru reprimarea traficului ilicit de droguri, semnată la Geneva la 26 iunie 1936 si ratificată de România prin Decretul-lege nr. 169/1938;

- Conventia unică asupra substantelor narcotice, încheiată la New York la 30 martie 1961, amendată prin Protocolul de la Geneva din 25 martie 1972, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 213/1973;

- Conventia asupra substantelor psihotrope, semnată la Viena la 21 februarie 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992;

- Conventia asupra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, semnată la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992;

- Acordul de sediu dintre România si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 48/2001;

- Conventia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972, ratificată prin Ordonanta Guvernului nr. 77/1999, aprobată prin Legea nr. 34/2000;

- Conventia europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificată prin Legea nr. 263/2002;

- Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, si Protocolul aditional la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, ratificate prin Legea nr. 236/1998;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucuresti la 21 februarie 1997, ratificat prin Legea nr. 147/1997;

- Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate si traficului ilicit de droguri si substante psihotrope, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 1995, ratificat prin Legea nr. 148/1997;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea si combaterea consumului neregulamentar si traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si a delictelor conexe, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1998, ratificat prin Legea nr. 101/1999;

- Tratatul privind asistenta judiciară reciprocă în materie penală dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998, ratificat prin Legea nr. 106/1999;

- Acordul de cooperare dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, spălării banilor, traficului de arme si persoane si altor infractiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998, ratificat prin Legea nr. 154/1999;

- Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitătii transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 26 mai 1999, ratificat prin Legea nr. 208/1999;

- Tratatul dintre România si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 93/1999, aprobată prin Legea nr. 53/2000;

- Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, ratificat prin Legea nr. 6/2000;

- Întelegerea dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalitătii internationale, semnată la Bucuresti la 7 iunie 1995, ratificată prin Legea nr. 13/2000;

- Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea politienească, semnată la Bucuresti la 14 aprilie 1999, ratificată prin Legea nr. 50/2001;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999, ratificat prin Legea nr. 64/2001;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999, ratificat prin Legea nr. 67/2001;

- Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalitătii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 70/2001;

- Scrisoarea de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnată la Bucuresti la 3 iulie 2001, ratificată prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2001, aprobată prin Legea nr. 664/2001;

- Conventia penală privind coruptia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificată prin Legea nr. 27/2002;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit si a abuzului de droguri si substante psihotrope si a altor infractiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001, ratificat prin Legea nr. 123/2002;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 320/2002;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitătii organizate, a terorismului si a altor categorii de infractiuni, semnat la Varsovia la 11 iulie 2001, ratificat prin Legea nr. 188/2002;

- Acordul referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Conventia Natiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, ratificat prin Legea nr. 394/2002;

- Acordul dintre România si Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 465/2002;

- Conventia dintre România si Republica Arabă Egipt privind asistenta judiciară în materie penală, transferul condamnatilor si extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001, ratificată prin Legea nr. 438/2002;

- Acordul de cooperare dintre Ministerul de Interne al României si Ministerul de Interne al Republicii Italiene în lupta împotriva traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope si împotriva criminalitătii organizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 258/1993;

- Întelegerea dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India cu privire la cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a terorismului international, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 550/1994;

- Conventia de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Argentina în lupta împotriva traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope si a delictelor conexe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 568/1994;

- Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva delincventei organizate si a traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 134/1995;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, precum si a terorismului si a altor fapte penale de o gravitate deosebită, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 1996, si protocolul la acest acord, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/1997;

- Protocolul privind cooperarea dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne si pentru Sport din landul Renania-Palatinat, semnat la Enkenbach-Alsenborn la 9 decembrie 1999, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2000;

- Întelegerea dintre Ministerul de Interne al României si Ministerul de Interne al Republicii Belarus privind colaborarea în lupta împotriva criminalitătii, semnată la Bucuresti la 22 mai 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 270/1997;

- Acordul de cooperare în domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului si a traficului ilicit de droguri dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 19 februarie 1997, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/1997;

- Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc în domeniul luptei împotriva traficului de stupefiante, imigrărilor clandestine si criminalitătii organizate, semnat la Rabat la 26 august 1997, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 813/1997;

- Protocolul de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalitătii si, în special, a criminalitătii transfrontaliere, semnat la Sofia la 8 septembrie 1998, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1999;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea în combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si în alte scopuri în domeniul justitiei penale, semnat la Bucuresti la 18 martie 1999, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 917/1999;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope si a delictelor conexe, semnat la Bucuresti la 19 aprilie 1999, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2000;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, terorismului si altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 4 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 597/2001;

- Protocolul de cooperare dintre ministrul de interne al României si ministrul de interne al Regatului Belgiei, semnat la Bucuresti la 25 iunie 2001, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2001;

- Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2002;

- Acordul dintre Guvernul României, Organizatia Internatională a Politiei Judiciare - INTERPOL si Centrul Regional SECI pentru combaterea criminalitătii transfrontaliere privind legăturile de comunicatii pentru schimbul de informatii, semnat la Bucuresti la 25 februarie 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2002.

2. Acte normative

Legi:

- Codul penal din 21 iunie 1968, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor;

- Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 704/2001 privind asistenta juridică internatională în materie penală;

- Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate;

- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- Legea nr. 296/2001 privind extrădarea;

- Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor;

- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

Ordonante de urgentă:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI), aprobată prin Legea nr. 94/2000;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului institutional necesar în vederea functionării Centrului Regional al Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu completările ulterioare.

Ordonante:

- Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva coruptiei (GRECO), instituit prin Rezolutia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 107/2000.

Hotărâri ale Guvernului:

- Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind regimul produselor si substantelor stupefiante, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compozitia cărora intră substante cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic “aurolac”;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor.

Ordine ale ministrilor:

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 963/1998 cu privire la aprobarea normelor metodologice generale privind organizarea si acordarea de asistentă medicală, tratament si servicii dependentilor;

- Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al mărfurilor, cu modificările ulterioare (22 de substante aflate sub control prin Conventia de la Viena, modificată în urma recomandărilor făcute cu prilejul celei de-a 35-a sedinte a Comisiei asupra Narcoticelor, în conformitate cu Regulamentul nr. 3.677/1990);

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 9/1999 cu privire la nominalizarea coordonatorilor nationali pentru Programe de promovare a sănătătii si a educatiei, nominalizarea Coordonatorului national pentru reducerea cererii de droguri la nivel national;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 332/1999 cu privire la înfiintarea, în cadrul Institutului pentru Managementul Serviciilor de Sănătate din Bucuresti, a Centrului de Documentare si Resurse privind consumul de droguri;

- Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.281/1999 cu privire la consilierea si orientarea activitătii în educatia preuniversitară pentru anul de studiu 1999/2000;

- Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.449/1999 cu privire la regimul disciplinelor optionale în pespectiva aplicării noilor planuri de pregătire, începând cu anul scolar 1999/2000;

- Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului finantelor nr. 318/519/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor;

- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 853/2000 privind stabilirea textului si dimensiunilor inscriptiilor-avertisment ale formelor de publicitate referitoare la produsele din tutun;

- Ordinul ministrului sănătătii si ministrului finantelor nr. 684/1.416/2000 privind finantarea curei de dezintoxicare, supravegherii medicale si efectuării expertizei medico-legale pentru persoanele dependente de droguri;

- Ordinul ministrului de interne, ministrului sănătătii si familiei, ministrului administratiei publice, ministrului educatiei si cercetării si al ministrului tineretului si sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001 privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 187/2002 pentru definirea tipurilor de unităti medicale ce pot fi abilitate să asigure asistentă medicală persoanelor dependente de droguri, precum si a organizatiilor neguvernamentale ce pot fi abilitate să desfăsoare activităti de prevenire a transmiterii microorganismelor patogene pe cale sanguină, în rândul consumatorilor de droguri injectabile;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 188/2002 pentru aprobarea modelului legitimatiilor primite de persoanele incluse în programe de substitutie în ambulatoriu;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în  anul 2002, cu modificările ulterioare;

- Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 647/2002 de înfiintare a compartimentului de control antidrog, modificată si completată prin Decizia nr. 1.294/2002.

 

CAPITOLUL 6

SISTEME DE INFORMARE

 

Introducere

Tinând cont de amploarea si de complexitatea fenomenului drogurilor în România, precum si de necesitatea unui nivel ridicat de control asupra consumului si traficului de droguri, s-a dispus măsura înfiintării în România, pe o bază permanentă, a unui punct national focal. Acesta se doreste a fi un organism mixt (constituit din 2 reprezentanti ai Ministerului de Interne - ofiteri în cadrul Directiei generale de combatere a

crimei organizate si antidrog - Brigada Antidrog si 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei). Organismul mentionat, denumit Observatorul român pe droguri si toxicomanii (ORDT), functionează în cadrul Agentiei Nationale Antidrog si va actiona ca o structură tehnică de legătură a tării noastre cu Uniunea Europeană, asigurând monitorizarea fenomenului drogurilor si fluxul informational între institutiile-sursă, de la care să colecteze date, si, respectiv, Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri (EMCDDA).

Până în 2001 rolul de punct focal a fost preluat provizoriu de Departamentul de analiză din cadrul Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog. Rapoartele nationale din 1998 si 1999 au fost realizate de acest serviciu, dar, o dată cu evolutia tot mai complexă a fenomenului drogurilor în România, s-a simtit nevoia unei structuri specializate în analiza si sinteza datelor.

În anul 2002, în cadrul proiectului PHARE “Lupta împotriva drogurilor” s-a convenit stabilirea viitorului ORDT în cadrul Agentiei Nationale Antidrog.

După cum s-a specificat, ORDT este centrul de monitorizare, unde se vor stoca date de la toate institutiile care au informatii cu privire la droguri. Datele vor fi centralizate, analizate si grupate pe cele două componente principale ale politicilor în domeniul drogurilor:

- Reducerea cererii de droguri:

- indicatorul boli infectioase asociate consumului de droguri;

- indicatorul mortalitate datorită consumului de droguri;

- indicatorul cerere de tratament;

- indicatorul de estimare a prevalentei consumului de droguri;

- indicatorul de estimare a consumatorilor de droguri prin studii generale asupra populatiei.

- Reducerea ofertei de droguri:

- disponibilitate si ofertă pe piată;

- pret;

- puritate;

- probleme sociale;

- infractionalitate asociată consumului de droguri.

Rezultatele analizei vor fi aduse la cunostintă factorilor decizionali din ministerele implicate.

Personalul ORDT participă la cursuri de pregătire atât în tară, cât si în străinătate, sub egida EMCDDA si Proiectului de twinning dintre România, Spania si Marea Britanie. Ajutorul primit prin aceste cursuri este decisiv pentru stabilirea unui plan de actiune al ORDT (care este aliniat la standardele planului de actiune al EMCDDA) si a măsurilor ce vor trebui întreprinse în acest sens.

Obiective generale si specifice

A. Obiective generale

Trebuie să faciliteze o viziune globală, fiabilă si permanent actualizată a problemelor legate de consumul de droguri (inclusiv de tutun, alcool si alte substante psihoactive care creează dependentă) în România, care să permită îmbunătătirea procesului de luare a deciziilor si să contribuie la proiectarea si evaluarea politicilor de interventie în domeniul drogurilor.

B. Obiective specifice:

- Identificarea si definirea datelor si surselor de date

- Realizarea retelei informationale referitoare la fenomenul drogurilor

- Cunoasterea tendintelor de prevalentă si a caracteristicilor consumului de droguri

- Identificarea si măsurarea tendintei problemelor asociate consumului de droguri - de tip sanitar, judiciar, psihosociale etc.

- Măsurarea tendintei ofertei diferitelor substante psihoactive

- Cunoasterea răspunsurilor cu privire la consumul de droguri (legislatie, programe, proiecte)

- Analiza datelor oferite de indicatori, anchete etc. si elaborarea unui raport national anual

- Difuzarea informatiei către factorii de decizie la nivel national si european, precum si altor institutii interesate

- Promovarea unor cercetări specifice pe fiecare indicator si formarea de personal în vederea îmbunătătirii metodologiei cu privire la culegerea de date si informatii

- Oferirea de date în vederea realizării unor studii de specialitate

- Cunoasterea opiniei si atitudinii populatiei în ceea ce priveste consumul si consumatorii de droguri, precum si programele legate de acest fenomen

- Alcătuirea unui punct de documentare (material bibliografic scris si pe suport electronic)

Plan de actiune

1. Ianuarie-iunie 2003

- Elaborarea strategiei si a planului de actiune al Punctului National Focal

- Prezentarea strategiei

- Identificarea principalilor indicatori în vederea realizării obiectivelor strategiei; stabilirea prioritătilor

- Formarea expertilor nationali (cursuri REITOX, EMCDDA, twinning)

2. Iulie-decembrie 2003:

- Designul proiectului-pilot “Mortalitatea ca urmare a consumului de droguri”

- Cursuri de formare a personalului Punctului National Focal:

- managementul datelor si al bazelor de date;

- conceperea unui chestionar;

- curs de initiere - Office, SPSS;

- curs de perfectionare a limbii engleze - Centrul de Studii Postuniversitare al Ministerului de Interne

- Editarea fiselor pentru proiectul mortalitate

- Realizarea Hărtii informationale (surse si persoane de contact). Redactarea si semnarea unor conventii de colaborare între ORDT si institutiile din Harta informatională

- Redactarea si prezentarea Raportului national annual (2001) cu privire la situatia (evolutia) fenomenului drogurilor în România; ORDT îsi asumă competentele Punctului National Focal.

3. Ianuarie-iunie 2003

- Aplicarea proiectului-pilot “Mortalitatea ca urmare a consumului de droguri” (culegerea de date)

- Designul proiectului-pilot “Cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri”

- Asimilarea proiectului de către responsabilii centrelor-sursă (prin organizarea de întâlniri, vizite la centru, difuzarea de materiale anexe)

- Editarea fiselor pentru cererea de tratament

- Începerea tratativelor în vederea constituirii unui punct de documentare cu privire la droguri (locatie, echipament informatic, surse bibliografice)

4. Iulie-decembrie 2003:

- Începerea proiectului-pilot “Cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri”

- Analiza datelor rezultate din proiectul-pilot “Mortalitatea ca urmare a consumului de droguri”

- Redactarea si publicarea raportului cu privire la indicatorul mortalitate

- Colectarea unor date generale în vederea unei estimări nationale privind cazurile de SIDA legate de consumul de droguri injectabile - contactarea DJSP/MSF

- Redactarea si prezentarea Raportului national annual (2002) si trimiterea lui la EMCDDA

Prezentarea Raportului national anual pentru avizare

Redactarea unui material de bilant care va contine:

- revizuirea problemelor apărute în anul 2003;

- relatiile între institutii;

- stadiul colectării datelor.

5. Ianuarie-iunie 2004:

- Continuarea (colectarea de date) proiectului-pilot “Cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri”

- Explorarea posibilitătilor de a introduce un set de

întrebări referitoare la droguri în anchetele sociale/de sănătate adresate întregii populatii, practicate de Institutul National de Statistică, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării etc.

- Continuarea activitătilor legate de constituirea punctului de documentare

- Continuarea pregătirii si perfectionării personalului Punctului National Focal (curs avansat în managementul bazelor de date, SPSS)

- Prospectarea procedeelor si instrumentelor de culegere de date pentru indicatorul de ofertă (detinuti, confiscări, pret pe piată etc.)

- Explorarea posibilitătilor efectuării unui studiu de prevalentă asupra infectării cu HIV/HVB/HVC asociate consumului de droguri injectabile; explorarea posibilitătii obtinerii finantării (din surse nationale sau internationale)

6. Iulie-decembrie 2004:

- Analiza si publicarea datelor proiectului-pilot “Cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri”

- Redactarea Raportului national anual (2004)

- Redactarea bilantului anual

- Primele estimări cu privire la prevalenta consumului problematic în Bucuresti (captură-recaptură, metoda multiplicatorilor)

- Continuarea activitătilor legate de constituirea punctului de documentare.

Reteaua informatională

Unul dintre principalele obiective ale proiectului de twinning este dezvoltarea structurii ORDT. ORDT va fi o bază informatională cu date referitoare la problema drogurilor, precum si cu analize si statistici asupra acestui subiect. Pentru aceasta, identificarea surselor de informatie este considerată ca prioritară în alcătuirea retelei.

În urma activitătilor desfăsurate în cadrul proiectului, expertii spanioli si români au analizat si au identificat mai multe surse de date, precum si diferite procedee de colectare si codificare a datelor.

Reteaua urmăreste situatia datelor si a surselor de date pentru cei 5 indicatori-cheie ceruti de EMCDDA.

1. Supravegherea populatiei

Este o estimare a procentajului utilizatorilor de droguri din totalul populatiei (în trecut sau în prezent), fiind considerată un indicator de bază în evaluarea situatiei la un moment dat si pentru dezvoltarea si evaluarea `politicilor în domeniu. Este important de stiut grupurile în care se concentrează utilizatorii de droguri si modelele/tendintele acestora.

Surse:

- Institutul National de Statistică;

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti;

- organizatii neguvernamentale.

2. Prevalentă si modele ale drogurilor problemă

Se referă la supravegherea grupelor de utilizatori. Termenul problemă înseamnă opiacee, canabis si/sau amfetamine. Din definitie se exclud ecstasy si canabisul, precum si cei care nu utilizează regulat opiacee, cocaină si amfetamine.

Surse:

- Institutul National de Statistică;

- organizatii neguvernamentale.

3. Boli infectioase asociate consumului de droguri Prevalenta si incidenta HIV/HVB/HVC

Surse:

- Ministerul Sănătătii si Familiei;

- Institutul National de Statistică;

- organizatii neguvernamentale.

4. Decese si mortalitate legate de utilizarea drogurilor

Registre de mortalitate pentru populatia generală si registre speciale de statistică, precum si unele studii tip cohortă în rândul utilizatorilor de droguri. Numărul deceselor ca urmare directă a consumului de droguri (supradoză) este uneori utilizat pentru o estimare simplă si generală a situatiei într-o tară anume. De asemenea, este important de aflat numărul deceselor în rândul populatiei tinere, principala grupă cu probleme.

Surse:

- Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici”;

- Institutul National de Statistică.

5. Cerere de tratament

Se referă la statisticile oferite de centrele de dezintoxicare sau de alte unităti care acordă asistentă specializată.

Surse:

- orice institutie de detoxifiere care raportează datele la Ministerul Sănătătii si Familiei;

- Institutul National de Statistică.

Dezvoltând o retea de colectare a datelor, axată pe urmărirea acestor indicatori-cheie, strategia ORDT va fi divizată pe două directii principale:

- reducerea cererii, urmărită prin indicatorii 3, 4 si 5

- reducerea ofertei; în acest sens, vor fi dezvoltati o serie de indicatori “centrali” (pretul drogurilor pe piată, număr de arestări, capturi de droguri etc.) în strânsă colaborare cu Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog si directiile specializate din Ministerul Justitiei.

 

CAPITOLUL 7

FINANTARE

 

Initierea, dezvoltarea si aplicarea Strategiei nationale antidrog implică responsabilitatea Guvernului României pentru asigurarea mecanismelor financiare care să garanteze mentinerea programelor în derulare si realizarea obiectivelor propuse în acest document.

Resurse financiare:

1. fonduri de la bugetul de stat alocate institutiilor publice interesate, cu această destinatie;

2. venituri proprii, potrivit legislatiei în vigoare;

3. finantări externe, conform acordurilor încheiate;

4. donatii si sponsorizări, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL 8

EVALUARE

 

Strategia natională antidrog trebuie să se bazeze pe o evaluare periodică a caracterului si amplitudinii fenomenului drogurilor si a consecintelor acestuia, precum si pe cunostintele dobândite din cercetare, din experienta derivată si din programele anterioare.

De la data intrării în functiune a Agentiei Nationale Antidrog evaluarea se va face periodic de către Agentia Natională Antidrog, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Părtii a II-a - “Norme de autorizare a centrelor de pregătire

si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” - din Normele de autorizare

a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. g) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 pct. 51 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Partea a II-a - “Norme de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere” - din Normele de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 90 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2002.

Nr. 2.026.

 

ANEXĂ

 

NORME

de autorizare a functionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

PARTEA a II-a

 

NORME

de autorizare a centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de pregătire si perfectionare, întregesc cadrul national de organizare si efectuare a transporturilor rutiere în conditii de sigurantă si de asigurare a unui mediu concurential normal.

Art. 2. - Autorizarea centrelor de pregătire si perfectionare se face prin eliberarea unei autorizatii în conditiile prezentelor norme.

Art. 3. - (1) Pregătirea personalului din domeniul transporturilor rutiere se poate efectua numai în cadrul centrelor de pregătire si perfectionare autorizate în acest sens de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

(2) În cadrul centrelor de pregătire si perfectionare procesul de pregătire se va desfăsura conform regulamentului de functionare al acestora si programelor de pregătire, elaborate conform reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Stabilirea modalitătii de organizare si efectuare a examinării persoanelor care au absolvit cursuri de pregătire sau perfectionare se va face conform reglementărilor specifice în vigoare.

(4) Tipurile de cursuri specifice functiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea detinerii unui certificat de pregătire profesională eliberat de autoritatea competentă, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(5) Un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere poate fi autorizat să desfăsoare unul sau mai multe tipuri din cursurile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de pregătire si perfectionare care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, precum si în celelalte institutii componente ale sistemului national de apărare, pentru nevoile proprii.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare

 

Art. 5. - Pentru autorizarea unui centru de pregătire si perfectionare, din statutul solicitantului persoană juridică trebuie să reiasă explicit că obiectul de activitate constă în activităti de pregătire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activităti de perfectionare în domeniul transporturilor rutiere.

Art. 6. - (1) În vederea autorizării solicitantul trebuie să aibă încadrată cu contract de muncă o persoană care să conducă permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare si care să-l reprezinte în relatia cu autoritătile.

(2) Persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare răspunde de asigurarea conditiilor de pregătire, având obligatia:

- să mentină în permanentă functionalitate dotările aferente;

- să supravegheze respectarea programei de pregătire;

- să tină evidenta tuturor persoanelor care au urmat cursuri;

- să tină evidenta examinărilor, precum si a rezultatelor acestora.

Art. 7. - (1) Autorizarea centrelor de pregătire si perfectionare se face de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) de onorabilitate;

b) de capacitate financiară si bază materială;

c) de competentă profesională.

(2) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. a) dacă persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare nu a fost condamnată pentru infractiuni care o fac incompatibilă cu această activitate si/sau nu a fost declarată necorespunzătoare de către autoritatea competentă.

(3) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul face dovada îndeplinirii conditiilor minime, după cum urmează:

- detine în proprietate, închiriate pentru filialele teritoriale sau în folosintă exclusivă si permanentă spatii adecvate desfăsurării activitătii: săli de curs, spatiu destinat activitătii de secretariat, arhivă si evidente, grupuri sanitare etc.;

- detine dotările tehnico-didactice minime; de asemenea, în functie de tipul cursurilor pentru care se solicită autorizarea, se vor prezenta si echipamente/materiale specifice, necesare pregătirii.

(4) Se consideră îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1) lit. c) dacă persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare este titulară a unei diplome de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere, iar în cazul lectorilor, dacă persoana este posesoarea unui certificat/atestat profesional de lector obtinut în urma absolvirii unor cursuri de pregătire, corespunzător specificu-lui cursului pe care îl va preda.

 

CAPITOLUL III

Eliberarea autorizatiei pentru centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

Art. 8. - (1) În vederea eliberării autorizatiei solicitantul va depune la Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere un dosar care trebuie să cuprindă, în copie si în original, pentru verificarea conformitătii, următoarele documente:

a) cerere;

b) actul de înfiintare si statutul din care să rezulte explicit că activitatea de pregătire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activitatea de perfectionare în domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;

c) actul de proprietate (sau contractul de închiriere în cazul filialelor teritoriale) pentru spatiile care îndeplinesc conditiile minime prevăzute în prezentele norme pentru desfăsurarea activitătii de pregătire si perfectionare profesională;

d) lista cuprinzând dotările tehnico-didactice minime, respectiv aparat de retroproiectie, ecran, telefon, fax, copiator, echipamente de calcul (PC) - minimum 20 de ansambluri (unitate centrală + monitor), trusă ADR în cazul predării cursului referitor la transportul rutier al mărfurilor periculoase;

e) regulamentul de organizare si functionare propriu;

f) programa de pregătire;

g) avizele de functionare corespunzătoare (sanitare, P.S.I., protectia muncii), eliberate de institutiile abilitate;

h) pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea centrului de pregătire si perfectionare se vor depune:

- diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere si un certificat/atestat profesional de lector obtinut în urma absolvirii unor cursuri de pregătire;

- contractul de muncă;

- decizia de numire;

- cazierul judiciar;

- cartea de muncă (în copie) din care să rezulte că a activat minimum 3 ani în domeniul transporturilor rutiere;

i) pentru lectorii care vor preda cursuri de specialitate se vor depune:

- diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda si certificatul/atestatul profesional de lector obtinut în urma absolvirii unor cursuri de pregătire;

- contractul de muncă sau conventia civilă de prestări de servicii;

- cazierul judiciar.

(2) În termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării personalul Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere analizează dosarul si verifică la sediul solicitantului dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în prezentele norme.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere va elibera autorizatia centrului de pregătire si perfectionare dacă se constată îndeplinirea conditiilor prevăzute sau comunică în scris refuzul motivat, după caz.

Art. 9. - (1) Autorizatia centrului de pregătire si perfectionare se acordă pentru o perioadă de 5 ani. Modelul autorizatiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Autorizatia centrului de pregătire si perfectionare se vizează anual de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Viza anuală se acordă numai după verificarea:

- mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza eliberării autorizatiei;

- reactualizării, după caz, a documentelor;

- respectării programei de pregătire avizate în conditiile legii.

(3) Contestatia în legătură cu refuzul eliberării autorizatiei sau vizării acesteia se depune în termen de 15 zile de la comunicare la secretarul de stat care coordonează activitatea Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

(4) Răspunsul la contestatie se va comunica în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 10. - În termen de 3 ani de la data obtinerii autorizării centrele de pregătire si perfectionare care organizează cursuri au obligatia să certifice sistemul calitătii serviciului, conform cerintelor standardului SREN ISO 9001/2001.

Art. 11. - Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se comunică Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere să elibereze un duplicat al acesteia, în termen de 15 zile de la data publicării anuntului.

 

CAPITOLUL IV

Retragerea si anularea autorizatiei

 

Art. 12. - (1) Retragerea autorizatiei se face de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere, în următoarele cazuri:

a) când centrul de pregătire si perfectionare nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordării autorizatiei;

b) când reclamatiile adresate în scris Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere privind calitatea procesului de instruire se confirmă, iar detinătorul autorizatiei nu a remediat aceste deficiente;

c) când procesul de pregătire nu se desfăsoară conform programelor de pregătire aprobate de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

(2) Reacordarea autorizatiei se face, la cerere, după ce detinătorul face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza retragerii acesteia.

Art. 13. - Anularea autorizatiei se dispune de către conducerea Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere la

a treia retragere sau în următoarele cazuri:

a) când s-au falsificat documente privind evidentele si rezultatele pregătirilor efectuate;

b) când detinătorul autorizatiei îsi încetează activitatea.

Art. 14. - (1) Împotriva măsurii de retragere sau anulare a autorizatiei se poate face contestatie, în termen de 15 zile de la data retragerii sau anulării, la secretarul de stat care coordonează domeniul rutier.

(2) Răspunsurile la contestatiile cu privire la retragerea sau anularea autorizatiei se vor comunica părtii interesate în termen de 30 de zile de la înregistrare.

 

CAPITOLUL V

Controlul centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 

Art. 15. - (1) În scopul vizării anuale a autorizatiei personalul Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere va efectua controlul îndeplinirii conditiilor de functionare a centrelor de pregătire si perfectionare.

(2) Controlul îndeplinirii conditiilor de functionare a centrelor de pregătire si perfectionare se va efectua si la sesizări sau prin dispozitii exprese din partea conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(3) Tematica minimă de control va cuprinde:

- verificarea mentinerii conditiilor initiale care au stat la baza acordării autorizatiei;

- verificarea modului de desfăsurare a procesului de pregătire;

- verificarea respectării programei de pregătire corespunzătoare cursurilor predate;

- verificarea evidentelor cu privire la personalul pregătit si a evidentelor rezultatelor obtinute în urma examinărilor.

(4) Controlul desfăsurării activitătii centrelor de pregătire si perfectionare se va efectua de către personalul autorizat al Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Evidenta centrelor de pregătire si perfectionare autorizate se va tine de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

Art. 17. - Evidenta personalului pregătit se va tine de către centrele de pregătire si perfectionare pe registre unice, numerotate, înregistrate si avizate de către Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

Art. 18. - Centrele de pregătire si perfectionare autorizate au obligatia de a arhiva pentru o perioadă de 5 ani registrele, testele si formularele de înregistrare a rezultatelor examinărilor, în copie sau în original, după caz.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

TIPURILE

de cursuri specifice functiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea detinerii unui certificat de pregătire profesională

 

1. Curs de pregătire si perfectionare profesională pentru persoane desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier

2. Curs de pregătire si perfectionare profesională pentru instructori de conducere auto

3. Curs de pregătire si perfectionare profesională pentru profesori de legislatie rutieră

4. Curs de pregătire si perfectionare profesională pentru consilieri de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

5. Curs de pregătire si perfectionare profesională pentru conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

(fată)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTĂRI SI CALITATEA SERVICIILOR ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

 

AUTORIZATIE

 

- CENTRUL DE PREGĂTIRE SI PERFECTIONARE A PERSONALULUI

DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE –

 

Persoana juridică ……………. este autorizată să desfăsoare activităti de pregătire prin cursuri de calificare si recalificare, precum si activităti de perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Valabilă de la ……….. până la  numai în conditiile vizării anuale.

 

Data emiterii ...

 

Emitent,

…………...

Semnătura si stampila

 

Seria ... nr. ………….

 

Valabil până la

data de

..........................

Semnătura

..........................

Valabil până la

data de

..........................

Semnătura

..........................

Valabil până la

data de

..........................

Semnătura

..........................

Valabil până la

data de

..........................

Semnătura

..........................

Valabil până la

data de

..........................

Semnătura

..........................

Stampila

Stampila

Stampila

Stampila

Stampila

 

Tipul cursului:

1. ..........................................................

2. ..........................................................

3. ..........................................................

4. ..........................................................

5. ..........................................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea

declaratiei vamale în detaliu

 

În temeiul art. 39 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale în detaliu, prevăzute în anexa*) la prezenta decizie.

Art. 2. - Prezentele norme tehnice nu cuprind prevederile particulare privind modul de completare si utilizare a formularelor declaratiilor vamale în detaliu folosite pentru declararea mărfurilor transportate pe mijloace de transport rutiere si pe cale ferată, atunci când pentru acestea se utilizează sistemul de tranzit comun al Comunitătilor Europene si statelor membre ale acestora.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă: Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 946/1997, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997; Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 225/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 28 aprilie 1998; Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 669/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 16 septembrie 1998, si Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 2.671/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 noiembrie 2000.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihai Gheorghe

Bucuresti, 3 februarie 2003.

 

Nr. 175.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind instituirea unor registre simplificate de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

 

În temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, si ale art. 399 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se instituie registrul simplificat de evidentă pentru bunurile care intră sau ies din România transportate prin sistemul de expeditii expres, în conformitate cu modelul din anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Trimiterile transportate prin sistemul de expeditii expres vor fi grupate, de la expeditie, în recipiente separate de celelalte categorii de trimiteri, fiecare urmând să poarte mentiunea “Expres”.

Bunurile se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, în anexa nr. 1, pentru intrare, sau în anexa nr. 2, pentru iesire.

Atunci când evidenta se efectuează informatic, situatiile zilnice (continând aceleasi date ca si registrul prevăzut la alineatul precedent), tipărite pe imprimantă, vor fi clasate în dosare care vor avea caracter de regim special, arhivându-se conform normelor de arhivare (numerotare, snuruire, proces-verbal pe ultima filă etc.) la sfârsitul fiecărei luni.

Instructiunile de completare a Registrului simplificat de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile pentru toate trimiterile expres care sosesc la birourile vamale de frontieră sau care părăsesc teritoriul tării, trimiteri care sunt supuse vămuirii si sunt expediate potrivit reglementărilor internationale în materie.

În sensul prevederilor alineatului de mai sus, sunt considerate servicii expres serviciile care asigură atât viteza si siguranta în colectarea, distribuirea si ducerea la destinatie a trimiterilor, cât si toate sau unele dintre următoarele facilităti suplimentare:

a) garantia ducerii la destinatie a trimiterilor la data fixată;

b) colectarea de la locul de origine a trimiterilor;

c) livrarea trimiterii postale destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia;

d) posibilitatea de a schimba în tranzit destinatia si destinatarul;

e) confirmarea către expeditor a primirii trimiterii expediate;

f) monitorizarea si urmărirea trimiterilor expediate;

g) servicii personalizate pentru clienti si asigurarea unui serviciu conform momentului si modalitătii solicitate de expeditor.

Art. 4. - Pentru trimiterile cu valoare sub 100 euro transportate prin sistemul de expeditii expres se organizează un flux special de prioritate.

Formalitătile de vămuire în cazul fluxului special de prioritate se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) societatea realizează, pe baza informatiilor detinute la momentul ajungerii efective a trimiterilor sau anterior acestui moment, preselectia initială a acestora în functie de următoarele date: numărul total al trimiterilor aferent fiecărui transport, expeditorul, destinatarul, felul mărfii, cantitatea, valoarea, regimul vamal ce urmează a fi solicitat si calculul drepturilor datorate, aferent fiecărei trimiteri sau grupaj de trimiteri;

b) informatiile de mai sus se înscriu manual în documentul denumit “Declaratie de vămuire”, având forma din anexa nr. 4. Instructiunile de completare a declaratiei de vămuire sunt cele din anexa nr. 5;

c) declaratia de vămuire intră pe firul de asteptare până se realizează jonctiunea cu trimiterea; declarantul este responsabil de supravegherea firului de asteptare;

d) la ajungerea efectivă a trimiterilor, acestea sunt grupate în două categorii, astfel:

- o partidă formată din trimiteri ce au fiecare valoarea mai mică de 100 euro si nu necesită prezentarea unor documente speciale pentru vămuire, denumită în cele ce urmează partida cu prioritate;

- o partidă formată din trimiteri ce au fiecare valoarea mai mare de 100 euro sau necesită prezentarea unor documente speciale pentru vămuire, denumită în cele ce urmează partida fără prioritate;

e) pentru partida cu prioritate se parcurg în continuare următoarele etape:

- se realizează jonctiunea declaratiei de vămuire cu trimiterea;

- se anexează la declaratia de vămuire documentele necesare acordării regimului vamal;

- se efectuează controlul documentar al declaratiei de vămuire;

- se efectuează controlul fizic al trimiterii;

- se verifică corectitudinea calculului drepturilor datorate;

- se încasează drepturile datorate si se acordă liberul de vamă;

f) pentru partida fără prioritate se parcurg în continuare următoarele etape:

- se realizează jonctiunea declaratiei de vămuire cu trimiterea;

- se anexează la declaratia de vămuire documentele necesare acordării regimului vamal;

- se anexează la declaratia de vămuire celelalte documente speciale pentru vămuire;

- se efectuează controlul documentar al declaratiei de vămuire;

- se efectuează controlul fizic al trimiterii;

- se verifică corectitudinea calculului drepturilor datorate;

- se încasează drepturile datorate si se acordă liberul de vamă;

g) orice neconcordantă în parcurgerea etapelor mentionate se solutionează prin reluarea procedurii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.842/2001 privind instituirea unui registru simplificat de evidentă pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 20 noiembrie 2001.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 176.


*) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenta operativă, controlul si supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiază de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2002

 

În temeiul art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), art. 13, art. 16 alin. (1), art. 47, art. 51 alin. (1), art. 60, 64 si 71, art. 81 alin. (1), art. 82, 126-134 si 145 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, precum si ale art. 399 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, având în vedere prevederile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 3 noiembrie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2002,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenta operativă, controlul si supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiază de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 99/2002, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidenta operativă, controlul si supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din port, prin port se întelege, în toate situatiile, numai un port care beneficiază de facilitătile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 753/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 12 aprilie 2001, si Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.138/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 29 iunie 2001.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 177.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru

importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte

 

Având în vedere prevederile art. 51 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale pentru importul si exportul de presă, tipărituri, energie electrică si mărfuri transportate prin conducte, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - După publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va nominaliza în scris Directiei Generale a Vămilor denumirea statiilor electrice din anexa nr. 2 la norme, prevăzute cu echipamente de măsurare automatizate cu posibilitatea transmiterii rezultatelor la distantă în vederea înregistrării si stocării datelor, la care citirea indexurilor contoarelor se poate realiza la sediul central al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.076/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 bis din 10 noiembrie 1997, Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.838/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 2 noiembrie 1999, si Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 869/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 178.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a

formalitătilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international

 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, precum si ale art. 51 si ale art. 73 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

tinând seama de pct. 6.11 din anexa la Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinta internatională privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificată si completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 1999,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalitătilor vamale aferente aprovizionării mijloacelor de transport în trafic international, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 403/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 179.


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal

 

Având în vedere prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind antrepozitul vamal, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 270/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 3 mai 1999.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 180.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale

 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,

având în vedere prevederile art. 19, 51 si ale art. 349 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

în scopul fluidizării serviciului asigurat de Compania Natională “Posta Română” - S.A. privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de lucru privind circulatia sacilor si trimiterilor postale externe între birourile vamale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare pe data de 1 martie 2003. Pe aceeasi dată se abrogă Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 374/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 181.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - La solicitarea efectuării unei plăti externe, rezidentii au obligatia de a proba cu documente, inclusiv autorizatia în cazul operatiunilor supuse autorizării Băncii Nationale a României, natura operatiunii în valută si suma transferată.

Pentru efectuarea unei plăti externe, rezidentii vor completa formularul «DISPOZITIE DE PLATĂ EXTERNĂ» (DPE) pus la dispozitie de banca prin intermediul căreia urmează a se efectua operatiunea sau prezentat băncii de către ordonatorul plătii.

Formularul «DISPOZITIE DE PLATĂ EXTERNĂ», prezentat în anexă, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru bancă si celălalt pentru ordonatorul plătii.

Pentru persoanele fizice rezidente, în situatia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficientă completarea pe principiul bunei-credinte a formularului băncii.”

2. Articolul 16 se abrogă.

3. Alineatul al doilea al articolului 26 va avea următorul cuprins: “Normele numerotate de la N.R.V. 1 la N.R.V. 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

Art. II. - La Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V. 1, la capitolul II litera b) punctele 9 si 12, se elimină textul “(inclusiv formularul DPVE/formularul CDA)”.

Art. III. - La Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V. 3, punctul 8 se abrogă.

Art. IV. - Normele privind efectuarea plătilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări si prestările de servicii - N.R.V. 4 se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.1. va avea următorul cuprins:

“1.1. Băncile vor executa ordinele de plată la extern în avans pentru importuri de mărfuri, executări de lucrări si prestări servicii, dispuse prin formularul «DISPOZITIE DE PLATĂ EXTERNĂ» (DPE) pe bază de documente, respectiv contractul extern sau orice alt document cu astfel de valoare.”

2. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:

“6.1. Plătile externe pentru importurile de mărfuri pot fi dispuse de către persoane rezidente, îndreptătite să efectueze operatiuni de comert exterior, prin completarea formularului DPE, prevăzut la art. 7 din regulament, care au calitatea de importatori atestată prin înscrierea la pct. 8 din Declaratia vamală de import si sunt titularii facturilor externe în baza cărora efectuează aceste plăti.

De asemenea, formularul DPE se utilizează si în cazul celorlalte categorii de plăti externe si de persoane.

În cazul efectuării importurilor prin comisionari, plătile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cât si de comitenti pe baza documentelor prevăzute de norme si a contractului de comision.”

3. Punctul 6.4 va avea următorul cuprins:

“6.4. Băncile vor efectua plătile externe, prevăzute în prezentele norme, pe bază de documente originale. Plătile externe ordonate de clienti pot fi efectuate de către bănci si pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să intre în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plătilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalităti de teletransmisie, clientii vor transmite în mod obligatoriu informatiile necesare efectuării transferului extern prevăzute în formularul DPE, precum si în documentele de plată. Acceptarea efectuării plătilor în aceste conditii se va face doar pentru clientii agreati.”

4. Prevederile punctelor 1.2, 1.3, 5.1, 6.2 si 6.3 se abrogă.

Art. V. - Normele privind circuitul formularelor “DISPOZITIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ” (DPVE) si “CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV” (CDA) - N.R.V. 8 si Normele privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi si din celelalte operatiuni cu străinătatea - N.R.V. 9 se abrogă.

Art. VI. - Prezenta circulară intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 5.

 

ANEXĂ*)

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a