MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 112         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 345 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

141. - Hotărâre privind transmiterea unui teren în proprietatea publică a municipiului Blaj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj, judetul Alba

 

142. - Hotărâre privind limitarea continutului de sulf  din combustibilii lichizi

 

161. - Hotărâre privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor – Agentia Domeniilor Statului în administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Metodologiei de solutionare a neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 345

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Marian Oprea în Dosarul nr. 11.575/2001 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, ca inadmisibilă, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992, republicată, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 70 din 27 februarie 2001, constatând că acest text este neconstitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 11.575/2001, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. 3 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Marian Oprea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 85/1992, republicată, contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât Curtea a constatat printr-o decizie anterioară neconstitutionalitatea dispozitiei legale criticate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998. Prin art. 19 din această lege sunt sanctionate cu nulitate absolută contractele de vânzare-cumpărare de locuinte sau de spatii cu altă destinatie, încheiate cu încălcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie si ale Legii nr. 85/1992. În alin. 3 al aceluiasi articol se reglementează sesizarea instantelor judecătoresti pentru constatarea nulitătii, precum si restabilirea situatiei anterioare prin restituirea pretului de vânzare, dar cu retinerea chiriei aferente perioadei de la contractare si până la restituire. În sfârsit, teza finală a acestui alineat, care de altfel este criticată de autorul exceptiei, prevede că “Sumele restituite nu  sunt purtătoare de dobânzi si nici nu se actualizează”. Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992, republicată, s-a pronuntat prin Decizia nr. 70 din 27 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, constatând că prevederea potrivit căreia “Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi si nici nu se actualizează” este neconstitutională. Întrucât Curtea a constatat, printr-o decizie anterioară, neconstitutionalitatea dispozitiei legale criticate, aceasta, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu mai poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, operând o cauză de inadmisibilitate, iar potrivit dispozitiilor alin. (6) din acelasi articol, dacă se ridică o astfel de exceptie, instanta judecătorească trebuie să o respingă, pentru acest temei, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Marian Oprea în Dosarul nr. 11.575/2001 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren în proprietatea publică a municipiului Blaj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj, judetul Alba

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, situat în municipiul Blaj, judetul Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj în proprietatea publică a municipiului Blaj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj, în schimbul terenului prevăzut la art. 1, a unui teren identificat potrivit anexei, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj, judetul Alba, nr. 65 din 30 aprilie 2002.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit în proprietatea publică a municipiului Blaj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj si, respectiv, în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Blaj

 

Locul unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrare

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Municipiul Blaj,

judetul Alba

 

Statul român, din

administrarea Statiunii

de Cercetare-Dezvoltare

pentru Viticultură si

Vinificatie Blaj

Municipiul Blaj,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului Blaj

 

Imobil

Cod 8.05.03

Nr. M.F.P. 111.887

 

Suprafata = 184.800 m2

 

Municipiul Blaj,

judetul Alba

 

Municipiul Blaj, din

administrarea Consiliului

Local al Municipiului Blaj

Statul român, în

administrarea Statiunii

de Cercetare-Dezvoltare

pentru Viticultură si

Vinificatie Blaj

-

Suprafata = 200.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 43 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează conditiile de introducere pe piată si/sau de utilizare a anumitor combustibili lichizi în scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea acestora, în vederea diminuării efectelor negative ale acestor emisii asupra sănătătii populatiei si calitătii mediului.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică combustibililor lichizi, cum ar fi păcura, motorina folosită de navele maritime si motorina, alta decât cea reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2000 privind limitarea continutului de sulf din motorină si prin Hotărârea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) combustibililor lichizi folositi de navele maritime, cu exceptia celor prevăzuti la art. 4 lit. b);

b) combustibililor destinati prelucrării înainte de arderea finală;

c) combustibililor destinati prelucrării în rafinării;

d) motorinei pentru vehiculele mobile nerutiere;

e) motorinei folosite pentru tractoarele agricole;

f) motorinei folosite de nave care tranzitează România;

g) motorinei folosite pentru motoarele diesel.

Art. 4. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) motorină - orice combustibil lichid derivat din petrol, identificat conform pozitiilor tarifare 2710.19.45 si 2710.19.49 din Tariful vamal de import al României, care, prin limitele de distilare, se încadrează în categoria distilatelor medii destinate utilizării drept combustibil si care distilează în proportie de 85% în volum, inclusiv pierderile, la 350ĽC, după metoda ASTM D 86;

b) motorina folosită de către navele maritime – orice combustibil lichid destinat utilizării de către navele maritime, care este în conformitate cu definitia cuprinsă la lit. a) sau care are viscozitatea ori densitatea încadrată în intervalele de viscozitate si, respectiv, densitate definite pentru distilatele utilizate în marină, prevăzute în tabelul I din standardul român SR ISO 8217/1996;

c) păcură - orice combustibil lichid derivat din petrol, identificat conform pozitiilor tarifare 2710.19.51 - 2710.19.69 din Tariful vamal de import al României, care, prin limitele de distilare, se încadrează în categoria uleiurilor grele destinate utilizării drept combustibil si care distilează în proportie de 65% în volum, inclusiv pierderile, la 250ĽC, după metoda ASTM D 86;

d) metoda ASTM D 86 - metoda prevăzută de către Societatea Americană pentru Testare si Materiale în editia din 1976 privind definitiile si specificatiile pentru produsele derivate din petrol si pentru lubrifianti, preluată prin standardul român SR 13471/2002;

e) instalatie de ardere - orice instalatie tehnică în care se ard combustibilii pentru a se utiliza energia termică generată;

f) instalatie mare de ardere - orice instalatie de ardere a cărei putere termică nominală este egală cu sau mai mare de 50 MW;

g) instalatie mare de ardere de tip II - orice instalatie mare de ardere pentru care a fost acordată o autorizatie de construire sau de exploatare si care a fost autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea publică competentă pentru protectia mediului în perioada cuprinsă între 1 iulie 1987 si data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu conditia ca instalatia să fie pusă în functiune până la data de 27 noiembrie 2003;

h) instalatie mare de ardere de tip III - orice instalatie mare de ardere supusă procedurii complete de autorizare integrată de către autoritatea competentă pentru protectia mediului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

i) încărcare critică - indicator de estimare cantitativă a expunerii la unul sau mai multi agenti poluanti, sub a cărui valoare nu se produce nici un efect negativ asupra mediului, conform datelor existente.

Art. 5. - Se admit introducerea pe piată si/sau utilizarea, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a păcurii în care continutul de sulf, exprimat în sulf, nu depăseste 1,00% în greutate.

Art. 6. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate autoriza utilizarea păcurii cu un continut de sulf între 1,00% si 3,00% în greutate, pe tot teritoriul tării sau numai în anumite zone, numai dacă emisiile de dioxid de sulf nu depăsesc încărcarea critică.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru păcura utilizată:

a) în instalatiile mari de ardere de tip II si III pentru care valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) în instalatiile mari de ardere pentru care valorile emisiilor pentru dioxid de sulf sunt mai mici decât sau egale cu 1.700 mg/Nm3, la un continut de oxigen din gazele de evacuare de 3% în volum, măsurat în stare uscată.

Art. 7. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau utilizarea, de la data de 1 ianuarie 2006, numai a motorinei în care continutul de sulf, exprimat în sulf, nu depăseste 0,2% în greutate.

(2) Se admite introducerea pe piată, de la data de 1 ianuarie 2008, numai a motorinei în care continutul de sulf, exprimat în sulf, nu depăseste 0,1% în greutate.

Art. 8. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor verifică prin esantionare respectarea conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, prevăzute la art. 5 si 7.

(2) Procedura de esantionare se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de un an de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 9. - Metodele de referintă pentru determinarea continutului de sulf din păcura si din motorina folosite de navele maritime sunt cele prevăzute în standardele SR ISO 8754/1996 si EN ISO 14596/1998.

Art. 10. - Metodele de referintă pentru determinarea continutului de sulf din motorină sunt cele prevăzute în standardele SR EN 24260/2000, SR ISO 8754/1996 si EN ISO 14596/1998.

Art. 11. - (1) În caz de divergentă privind continutul de sulf din combustibili se va folosi ca metodă de referintă metoda prevăzută în standardul EN ISO 14596/1998.

(2) Interpretarea statistică a verificării continutului de sulf din motorină se efectuează în conformitate cu standardul român SR ISO 4259/1999.

Art. 12. - Până la data de 31 decembrie 2004, Asociatia de Standardizare din România asigură adoptarea standardului EN ISO 14596/1998 ca standard român.

Art. 13. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 5 si 7 si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 175.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest sens de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 142.

 

ANEXĂ

 

VALORILE LIMITĂ

de emisie pentru dioxid de sulf (SO2) aplicabile instalatiilor mari de ardere, în cazul utilizării combustibililor lichizi

 

SECTIUNEA A

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2(mg/Nm3)

50 P 300

1700

300 < P < 500

3650-6,5 P

P 500

400

 

SECTIUNEA B

 

Puterea termică (P) (MWt)

Valorile limită de emisie pentru SO2(mg/Nm3)

50 P 100

850

100 < P 300

400-200*)

P > 300

200

 


*) Descrestere liniară 500-P.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pachetul de actiuni detinut de stat la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A., cu sediul în Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, se transferă din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Domeniilor Statului în administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este împuternicită în numele statului să exercite toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile aferente actiunilor detinute la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

(3) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 161.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de solutionare a neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală

 

Având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (4) lit. f) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală si utilizatorii acestor servicii vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Directia reglementări tehnice si promovarea eficientei economice, Directia pentru tarife si protectia utilizatorilor si Serviciul juridic din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

 

Bucuresti, 12 februarie 2003.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de solutionare a neîntelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală solutionează prin procedură necontencioasă neîntelegerile care pot interveni la încheierea contractelor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale apărute în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, astfel cum sunt definite de legislatia în vigoare, denumită în continuare metodologie, este elaborată în scopul creării unui mecanism de solutionare operativă, eficientă si echidistantă a neîntelegerilor precontractuale dintre operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală ce intră în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. si utilizatori.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - Metodologia stabileste tipurile neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală între operatorii si utilizatorii acestor servicii, care sunt supuse spre conciliere A.N.R.S.C., precum si modalitătile si etapele de solutionare a acestora.

Art. 4. - Neîntelegerile pot avea ca obiect:

a) clauze noi pe care părtile doresc să le includă în contractele pe care le încheie;

b) clauzele minimale din contractele-cadru, cărora părtile le dau interpretări diferite.

 

CAPITOLUL III

Glosar de termeni, abrevieri

 

Art. 5. - Termenii utilizati în prezenta metodologie sunt definiti în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Acte normative de referintă

 

Art. 6. - Dispozitiile prezentei metodologii se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 139/2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată si modificată prin Legea nr. 634/2002, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

- Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Solutionarea neîntelegerilor precontractuale

 

Art. 7. - Metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale cuprinde trei etape:

a) medierea la nivelul operatorului;

b) procedura prealabilă;

c) procedura de conciliere.

 

SECTIUNEA 1

Medierea la nivelul operatorului

 

Art. 8. - (1) În cazul divergentelor apărute în cadrul negocierii contractelor la nivelul operatorului, utilizatorul va prezenta o cerere de mediere care va fi supusă spre solutionare operatorului.

(2) Operatorul va analiza divergentele si va formula solutii în termen de 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de mediere.

Art. 9. - După formularea solutiei de mediere părtile au următoarele optiuni:

a) dacă îsi însusesc solutia dată la mediere, încheie contractul;

b) dacă una sau ambele părti sunt nemultumite de solutia de la mediere, vor declansa procedura prealabilă la nivelul A.N.R.S.C.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura prealabilă

 

Art. 10. - (1) Declansarea procedurii prealabile are loc în momentul primirii la A.N.R.S.C. a cererii prin care una sau ambele părti implicate solicită A.N.R.S.C. punctul de vedere cu privire la modul de solutionare a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor.

(2) Cererea va fi însotită de documentele pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile si, în conditiile art. 8 al prezentei metodologii, de solutia dată de operator sau de dovada sesizării acestuia în cazul neprimirii unei solutii în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 11. - Etapele procedurii prealabile sunt:

a) numirea de către presedintele A.N.R.S.C. a persoanei care va analiza cererea solicitantilor si care va redacta scrisoarea de răspuns;

b) atunci când se consideră necesar, se pot cere părtilor documente suplimentare, referitoare la neîntelegerea reclamată, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 12. - (1) Răspunsul va fi comunicat atât solicitantului, cât si celeilalte părti implicate.

(2) Comunicarea se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare postală de primire sau prin fax.

Art. 13. - După primirea recomandărilor făcute de A.N.R.S.C. părtile au următoarele optiuni:

a) îsi însusesc în totalitate recomandările A.N.R.S.C. si vor încheia contractul;

b) îsi însusesc partial sau nu îsi însusesc recomandările primite, caz în care vor încheia un proces-verbal în care vor include clauzele rămase în divergentă si pozitia fiecăreia dintre părti, cu argumentele pe care îsi întemeiază sustinerile;

c) în situatia în care nu îsi însusesc recomandările, iar una dintre părti refuză încheierea procesului-verbal, cealaltă parte va înstiinta A.N.R.S.C. despre această împrejurare, o dată cu formularea cererii de conciliere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de conciliere

 

Art. 14. - Declansarea concilierii are loc în momentul primirii la A.N.R.S.C. a cererii de conciliere prin care una sau ambele părti solicită solutionarea neîntelegerii apărute la încheierea contractului.

Art. 15. - (1) Modelul cererii de conciliere este cuprins în anexa nr. 2.

(2) Cererea de conciliere va fi însotită de procesul-verbal redactat de părti în conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. b).

(3) În cazul în care concilierea este solicitată doar de una dintre părti, aceasta va depune un exemplar al cererii pentru a fi comunicat si celeilalte părti, în care va indica motivul pentru care nu a fost redactat procesul-verbal mentionat mai sus.

(4) La cerere vor fi anexate documente justificative legate de neîntelegere, de natură să clarifice situatia, respectiv: documente financiare, corespondenta financiară dintre părti, decizii ale organelor jurisdictionale, extrase din reglementările legale în vigoare si alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de altă natură, necesare pentru solutionarea neîntelegerii.

(5) Documentele vor fi depuse în două exemplare, unul pentru comisia de conciliere si al doilea pentru cealaltă parte.

(6) Dacă cererea sau documentele sunt formulate într-o limbă străină, A.N.R.S.C. va solicita prezentarea unei traduceri legalizate.

Art. 16. - (1) Presedintele A.N.R.S.C. numeste comisia de conciliere.

(2) Comisia de conciliere este alcătuită din minimum 3 membri, respectiv presedinte si 2 membri. În toate cazurile comisia de conciliere va avea un număr impar de membri cu drept de vot.

(3) Comisia de conciliere va fi compusă din angajati ai A.N.R.S.C. care au cunostinte tehnice, financiare sau juridice necesare pentru solutionarea neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor si, după caz, din terte persoane specializate în diverse domenii - juridic, tehnic, financiar si altele.

(4) Membrii comisiei de conciliere trebuie să fie persoane fizice, cetăteni români, care au capacitate deplină de exercitiu, fără antecedente penale si care nu sunt în conflict de interese cu părtile.

(5) Pentru solutionarea neîntelegerilor A.N.R.S.C. poate apela si la consultanti, persoane fizice sau juridice. Consultantii nu vor face parte din comisia de conciliere.

(6) Presedintele A.N.R.S.C. desemnează si un secretar al comisiei de conciliere fără drept de vot.

(7) Atributiile secretarului comisiei de conciliere sunt următoarele:

- formarea dosarului cuprinzând cererea de solutionare a neîntelegerilor precontractuale, documentele pe care părtile îsi întemeiază sustinerile, informatiile si celelalte date avute în vedere de comisia de conciliere, precum si dovezile de convocare/comunicare;

- pregătirea audierii si convocarea părtilor;

- completarea dosarului, la solicitarea comisiei de conciliere;

- redactarea procesului-verbal al sedintei de conciliere, a hotărârii comisiei de conciliere si a deciziei A.N.R.S.C.;

- comunicarea deciziei A.N.R.S.C. părtilor implicate

Art. 17. - (1) La solicitarea membrilor comisiei de conciliere secretarul poate cere părtilor completarea cererii sau a documentatiei depuse si, după caz, precizări scrise, în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de conciliere.

(2) În situatia în care concilierea a fost solicitată doar de una dintre părti, în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii secretarul va transmite celeilalte părti un exemplar al cererii si al documentelor însotitoare, urmând ca acesta să comunice în scris, în termen de 5 zile, punctul de vedere cu privire la solicitarea celeilalte părti. Acesta va fi transmis părtii care a solicitat concilierea, în termen de 5 zile.

(3) Termenul pentru audiere va fi fixat de secretar în urma consultării membrilor comisiei de conciliere.

(4) Secretarul va convoca părtile în vederea audierii, cu cel putin două zile lucrătoare înainte de termenul fixat.

(5) Comunicarea convocării se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare postală de primire, prin telegramă, telex, fax sau prin orice alt mijloc ce permite stabilirea probei comunicării.

(6) Comunicările se fac la adresele indicate de părti în cerere. Schimbările de adresă nu vor fi luate în considerare decât dacă A.N.R.S.C. este înstiintată în prealabil.

Art. 18. - Audierea are loc la sediul A.N.R.S.C., în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 19. - (1) Părtile vor participa la audiere personal sau prin reprezentanti legali si, atunci când este cazul, prin interpreti pentru persoanele de altă cetătenie si necunoscătoare ale limbii române.

(2) Oricare dintre părti poate cere ca solutionarea cererii să se facă în lipsa ei, pe baza cererii si a actelor depuse.

(3) Lipsa uneia dintre părti la dezbateri nu determină luarea unei hotărâri în defavoarea ei.

(4) Dacă ambele părti, desi au fost înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, comisia de conciliere va solutiona cererea, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice.

(5) Comisia de conciliere, la cererea oricăreia dintre părti, poate acorda o singură amânare pe parcursul desfăsurării procedurii de conciliere, audierea programată putând fi amânată pentru motive temeinice, care să justifice imposibilitatea părtii în cauză de a se prezenta la dezbateri.

(6) Cea de-a doua audiere va avea loc în termen de cel mult 5 zile de la data fixată pentru prima audiere, cu convocarea părtilor.

Art. 20. - (1) Pe parcursul solutionării cererii părtile vor fi tratate în mod egal.

(2) În cadrul audierii părtile îsi pot exprima punctele de vedere.

(3) Prezentarea va fi clară si concisă, argumentată cu fapte si cu acte pertinente.

(4) După ce fiecare parte îsi precizează pozitia, părtile si/sau membrii comisiei de conciliere pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor divergente.

(5) După epuizarea întrebărilor se vor consemna în procesul-verbal pozitia finală a părtilor, modul în care se doreste solutionarea neîntelegerii si argumentele fiecărei părti.

(6) Procesul-verbal va fi semnat de părti si/sau de reprezentantii acestora, precum si de membrii comisiei de conciliere.

(7) În situatia în care una dintre părti nu este prezentă sau refuză semnarea procesului-verbal, secretarul va face precizarea corespunzătoare în procesul-verbal.

Art. 21. - (1) În vederea apărării intereselor legitime ale părtilor, membrii comisiei de conciliere si consultantii au obligatia de a nu publica si de a nu divulga datele si informatiile cu caracter confidential de care iau cunostintă în această calitate.

(2) Dosarul este confidential. Nici o tertă persoană nu are acces la dosar fără acordul scris al părtilor si fără încuviintarea comisiei de conciliere.

Art. 22. - (1) Hotărârea va fi pronuntată în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii.

(2) Hotărârea se va lua cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârea va cuprinde concluziile la care au ajuns membrii comisiei de conciliere în urma audierii părtilor, va face referire la faptele, sustinerile si actele care au dus la fundamentarea solutiei, solutia la care s-a ajuns si argumentele pe care se întemeiază.

(4) Hotărârea va fi semnată de toti membrii comisiei de conciliere si de secretar.

(5) Membrii comisiei de conciliere care au avut o altă opinie vor redacta si vor semna separat un proces-verbal, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(6) Hotărârea va fi redactată de secretarul comisiei de conciliere si va fi semnată de presedintele comisiei.

(7) Hotărârea va cuprinde: numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor, obiectul neîntelegerii, solutia dată, motivele de fapt si de drept.

Art. 23. - (1) Hotărârea va fi comunicată părtilor prin scrisoare recomandată cu confirmare postală de primire, în termen de cel mult 5 zile de la redactare.

(2) Prin comunicarea hotărârii către ambele părti se încheie procedura de conciliere.

Art. 24. - (1) Hotărârea A.N.R.S.C. prin care se solutionează neîntelegerea precontractuală are caracter obligatoriu fată de părti.

(2) Hotărârea poate fi contestată de partea care se consideră vătămată, în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Solutionarea contestatiei se va face prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. în termen de cel mult 15 zile de la înregistrare.

(3) Dacă petitionarul este nemultumit de solutia dată contestatiei sale, acesta se poate adresa curtii de apel – sectia de contencios administrativ, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) A.N.R.S.C. nu va putea modifica fondul hotărârii după comunicarea acesteia către părti. A.N.R.S.C. poate îndrepta eventualele greseli materiale din cuprinsul ei, cum ar fi greseli în privinta numelui/denumirii, calitătii părtilor, precum si alte greseli materiale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Pe parcursul concilierii, dar nu mai târziu de data emiterii hotărârii A.N.R.S.C., părtile pot solutiona pe cale amiabilă neîntelegerea apărută la încheierea contractului.

(2) Părtile vor comunica A.N.R.S.C. întelegerea la care au ajuns, înaintea termenului preconizat pentru emiterea hotărârii de solutionare a neîntelegerii de către A.N.R.S.C.

Art. 26. - (1) Dosarul se păstrează la sediul A.N.R.S.C. cel putin 5 ani de la data redactării deciziei prin care este solutionată neîntelegerea.

(2) Evidenta dosarelor si a hotărârilor A.N.R.S.C. se va tine în registre speciale de către serviciul de specialitate.

Art. 27. - (1) Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

GLOSAR

de termeni si abrevieri

 

A.N.R.S.C. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală Neîntelegere precontractuală - divergentă apărută la încheierea contractelor de furnizare/prestare de serviciu public de gospodărie comunală

Audiere - etapă a procedurii de conciliere, în cadrul căreia partea/părtile îsi expun punctele de vedere si argumentele prezentate în sustinerea acestora, depun documente suplimentare considerate relevante pentru solutionarea neîntelegerii, cu posibilitatea de a formula întrebări pentru clarificarea neîntelegerii

Hotărâre - document cu caracter obligatoriu prin care comisia de conciliere solutionează neîntelegerea precontractuală

Ordin - actul prin care presedintele A.N.R.S.C. solutionează contestatia formulată de parte/părti împotriva hotărârii comisiei de conciliere

Recomandare - punctul de vedere al A.N.R.S.C. cu privire la modul de solutionare a neîntelegerii

Zile - zile lucrătoare.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CERERE DE SOLUTIONARE

 

1. Subsemnatul/Subscrisa ......, (numele/denumirea; numele reprezentantilor legali; domiciliul/sediul; numărul de înmatriculare la registrul comertului; telefon/fax) prin reprezentantul legal ........,

si

2. Subscrisa ......, (denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la registrul comertului; telefon/fax)  prin reprezentantul legal ........, solicităm analiza si solutionarea neîntelegerii/neîntelegerilor intervenite cu ocazia negocierilor desfăsurate pentru încheierea contractului de prestare/furnizare ....... (se va indica contractul)

(Urmează expunerea pe scurt a obiectului neîntelegerii, cu indicarea clauzelor divergente si a datelor aferente.)

Solicităm solutionarea prezentei cereri în lipsă, pe baza actelor depuse la dosar:

¨ DA

¨ NU

Data ......

 

Semnătura părtii 1 .......

Semnătura părtii 2 .........