MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 113         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 342 din 5 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru reconversia de pe păcură pe gaz metan a Centralei termice de zonă din municipiul  Rădăuti, judetul Suceava

 

115. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/1999 privind transmiterea unor cantităti de titei de la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Societătii Comerciale “Petrotel Lukoil” - S.A. si Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A.

 

116. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu pentru panificatie din recolta anului 2002

 

117. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu

 

119. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

120. - Hotărâre privind intrarea, sederea si iesirea în/de pe teritoriul României a personalului străin încadrat în Comandamentul Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) si a membrilor de familie ai acestuia

 

121. - Hotărâre pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importantă natională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006

 

123. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapă

 

126. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineret în regim de închiriere, în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00

 

11. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind unele măsuri pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

43. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “Plafar” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE CURTII SUPREME DE JUSTITIE

 

Decizia nr. III din 2 decembrie 2002

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 342

din 5 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Eremia Dan George în Dosarul nr. 75/CA/2001 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, Eremia Dan George, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, considerând că textul criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 15 alin. (2), ale art. 22 alin. (2) si ale art. 41 alin. (7) din Constitutie, pentru motivele pe care le-a expus si în concluziile scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 mai 2002, Tribunalul Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicată de Eremia Dan George în Dosarul nr. 75/CA/2001 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că textul criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 15 alin. (2), ale art. 22 alin. (2) si ale art. 41 alin. (7) din Constitutie, întrucât punctajul pe baza căruia i se calculează cuantumul pensiei se stabileste în mod discriminatoriu. S-a sustinut, de asemenea, că prin emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, care a modificat dispozitiile art. 180 din Legea nr. 19/2000, ulterior perioadei când autorul exceptiei si-a depus dosarul de pensionare, “se pierde dreptul avut conform art. 180 din Legea nr. 19/2000, de a beneficia de prevederile art. 77, 78 si 165 din Legea nr. 19/2000”, ceea ce echivalează cu o aplicare retroactivă a ordonantei. Aplicarea unui punctaj denaturat, calculat în mod arbitrar, îl supune pe pensionar la un tratament degradant, interzis de art. 22 din Legea fundamentală, iar diminuarea drastică a punctajului său mediu anual echivalează cu o confiscare.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială apreciază că exceptia este neîntemeiată. În acest sens se arată că “dispozitiile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 nu încalcă prevederile constitutionale”. În ceea ce priveste principiul egalitătii reglementat în art. 16 alin. (2) din Constitutie, instanta retine că, “date fiind conditiile economice diferite în care se produce evenimentul iesirii la pensie, este normal să existe diferente între persoanele pensionate în baza Legii nr. 3/1977 si cele supuse noii reglementări”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat si punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul consideră că dispozitiile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece “măsurile din cuprinsul acestor dispozitii legale privesc pe toti cetătenii care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, se aflau în aceeasi situatie, si anume aveau pensii stabilite conform legislatiei anterioare”. De asemenea, dispozitiile atacate sunt considerate a fi în concordantă si cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât ele se aplică de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, care a modificat art. 180 din Legea nr. 19/2000, si nu se pot regăsi în cuprinsul acestora prevederi de natură să retroactiveze. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 22 alin. (2) si a art. 41 alin. (7) din Constitutie,

Guvernul consideră că aceste dispozitii nu au nici o incidentă asupra prevederilor legale criticate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, apreciind, în esentă, că “datorită situatiei economice existente la date diferite si contributiilor la asigurările sociale diferite, este normal să existe diferente în ceea ce priveste cuantumul pensiilor”, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. Textul criticat a fost modificat prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. Textul criticat pentru neconstitutionalitate are următorul cuprins:

“(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în conditiile art. 80.”

În opinia autorului exceptiei textele criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 22 alin. (2): “Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.”;

Art. 41 alin. (7): “Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că prevederile art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Prin Decizia nr. 103 din 26 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002, Curtea, respingând exceptia, a stabilit că, pentru pensiile stabilite anterior intrării în vigoare a noii reglementări, problema determinării punctajului mediu anual al fiecărei persoane este de natură tehnică si nu reprezintă o încălcare a principiului egalitătii, prevăzut la art. 16 din Constitutie. Pe această bază s-a apreciat că “de vreme ce drepturile de pensii anterior stabilite nu sunt atinse, nu sunt diminuate, iar pensiile stabilite reflectă, în cuantum, posibilitătile limitate în raport cu sursele existente într-o perioadă dată, nu se poate sustine că noile reglementări tranzitorii ar leza demnitatea umană sau că ar contrazice «dreptatea socială» si nici că ar atinge drepturi de pensie câstigate printr-o lege anterioară”.

Considerentele si solutia din acest dosar îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Cât priveste sustinerea autorului exceptiei că textul de lege criticat ar fi contrar principiului neretroactivitătii, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 a intrat în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, iar prevederile sale se aplică de la această dată, fără a retroactiva.

Curtea nu poate retine nici sustinerea conform căreia aplicarea textului criticat pentru neconstitutionalitate ar echivala cu o confiscare a averii, contrară Legii fundamentale, întrucât, pe de o parte, punctajul mediu anual calculat în vederea pensionării nu reprezintă un element de patrimoniu, aflat în proprietatea pensionarului si de care acesta ar fi lipsit în mod neconstitutional, iar pe de altă parte, stabilirea acestui punctaj se face pe baza unor criterii obiective.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ridicată de Eremia Dan George în Dosarul nr. 75/CA/2001 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 decembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru reconversia de pe păcură pe gaz metan a Centralei termice de zonă din municipiul Rădăuti, judetul Suceava

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 6.000.000 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Rădăuti, judetul Suceava, pentru reconversia de pe păcură pe gaz metan a Centralei termice de zonă din municipiul Rădăuti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/1999 privind transmiterea unor cantităti de titei de la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Societătii Comerciale “Petrotel Lukoil” - S.A. si Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul unic al Hotărârii Guvernului nr. 595/1999 privind transmiterea unor cantităti de titei de la Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Societătii Comerciale “Petrotel Lukoil” - S.A. si Societătii Comerciale “Petromidia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 28 iulie 1999, se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cantitătile de titei transmise potrivit alin. (1) reprezintă stocul de sigurantă pentru operarea transportului în sistemul national de transport prin conducte si nu vor putea face obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare decât o dată cu expirarea duratei de existentă a conductelor aferente.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu pentru panificatie din recolta anului 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 684/2002 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu pentru panificatie din recolta anului 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 iulie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Perioada de depozitare este de maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data de 1 februarie 2003.”

2. Articolul 5 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Beneficiarilor prevăzuti la art. 3 li se asigură receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătilor de grâu din recolta anului 2002, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dar nu mai târziu de data de 1 februarie 2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 116.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

având în vedere prevederile art. 4 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, ale art. 6 alin. (5) si ale art. 20 lit. h) din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 2 la aceeasi hotărâre, precum si prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, si ale art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminuează cu valoarea imobilului care se transferă, în sumă de 412.084.130 lei.

Art. 3. - Patrimoniul Administratiei Fondului pentru Mediu se suplimentează cu valoarea imobilului primit în administrare, în sumă de 412.084.130 lei.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti în administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu, unităti aflate în coordonarea, respectiv sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care detine imobilul

Persoana juridică la care trece imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mediu - ICIM Bucuresti

Administratia Fondului pentru Protectia Mediului

- corp de clădire: A

subsol + 3 niveluri

- suprafata construită = 596,7 m2

- suprafata desfăsurată = 2.424 m2

- valoarea de inventar, reevaluată = 412.084.130 lei

- suprafata terenului = 970 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului

Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Craiova, judetul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situat în municipiul Craiova, judetul Dolj, care se transmite în domeniul public al judetului Dolj si în administrarea Consiliului Judetean Dolj

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care detine imobilul

Persoana juridică la care trece imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Craiova, str. General Dragalina nr. 58, judetul Dolj

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean Dolj

Imobil 336

Cod 8.29.09

Nr. MF 103857

- suprafata construită = 4.639 m2

- suprafata desfăsurată = 4.639 m2

- suprafata terenului, inclusiv

constructiile = 20.176 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind intrarea, sederea si iesirea în/de pe teritoriul României a personalului străin încadrat în Comandamentul

Fortei Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) si a membrilor de familie ai acestuia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 din Al treilea protocol aditional la Acordul cu privire la Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000, ratificat prin Legea nr. 69/2001, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cuprinsul prezentei hotărâri, expresiile: Comandamentul SEEBRIG, personal si membri de familie au întelesul prevăzut de dispozitiile lit. c), d) si e) ale art. 1 din Al treilea protocol aditional la Acordul cu privire la Forta Multinatională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000, ratificat prin Legea nr. 69/2001.

Art. 2. - Personalul străin încadrat în Comandamentul SEEBRIG si membrii de familie ai acestuia sunt scutiti de obligativitatea obtinerii vizelor pe toată durata functionării comandamentului în România.

Art. 3. - (1) Pe timpul sederii în România personalului care este încadrat în Comandamentul SEEBRIG si membrilor de familie ai acestuia li se eliberează cartea personală de identitate care face dovada calitătii mentionate în fata autoritătilor române.

(2) Cartea personală de identitate cuprinde:

a) numele;

b) prenumele;

c) data si locul nasterii;

d) cetătenia;

e) gradul;

f) functia;

g) perioada de valabilitate;

h) data eliberării;

i) seria (două litere) si numărul (sase cifre);

j) fotografia;

k) stampila si semnătura sefului autoritătii emitente;

l) timbru sec.

(3) Forma si continutul cărtii personale de identitate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Confectionarea si eliberarea cărtii personale de identitate se fac prin structura de specialitate a Ministerului Apărării Nationale.

(5) Cheltuielile aferente confectionării cărtilor personale de identitate se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

Forma si continutul cărtii personale de identitate

 

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură fată, cu dimensiunile: 110 mm lungime; 75 mm lătime, cu text si alte inscriptionări

- Fotografia: color, având dimensiunile de 40 x 30 mm, aplicată direct pe suportul cărtii de identitate

- Elemente de particularizare a cărtii de identitate:

a) drapelul: realizat în culorile nationale, în partea superioară a cărtii de identitate;

b) stema: realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului, având dimensiunile de 55 x 45 mm, pozitionată în centrul spatiului rezervat textului;

c) spatiu pentru semnătura si stampila emitentului, pozitionat sub fotografie

- Elemente de securizare a cărtii de identitate:

a) timbru sec;

b) stampila si semnătura sefului autoritătii emitente

- Text tipărit cu caracterele alfabetului latin.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea produselor agricole si alimentare de importantă natională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Produsele agricole de importantă natională sunt:

a) sfecla de zahăr;

b) soia pentru boabe;

c) in si cânepă pentru fibră.

(2) Produsul alimentar de importantă natională este zahărul.

Art. 2. - Sfecla de zahăr are pret minim.

Art. 3. - Comitetul interministerial pentru coordonarea organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România va analiza anual produsele agricole s alimentare prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) si, în baza concluziilor evaluării efectuate, va propune măsuri. La sfecla de zahăr va aproba pretul minim pentru anul agricol următor, stabilit între producători si procesatori prin Acordul interprofesional în cadrul Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul”.

Art. 4. - Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, va supune spre aprobare Guvernului pretul minim pentru sfecla de zahăr, cu 90 de zile înaintea începerii anului agricol.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul national de gestionare a deseurilor - plan national de etapă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul si amplasarea depozitelor zonale de deseuri urbane si a statiilor de transfer, prevăzute în anexa la Planul national de gestionare a deseurilor, precum si a localitătilor arondate acestora dintr-un judet pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în baza unor studii fundamentate aprobate de consiliul judetean.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor

si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 123.


*) Anexa se comunică institutiilor si persoanelor interesate, la cererea acestora, prin grija inspectoratelor de protectie a mediului teritoriale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineret în regim de închiriere, în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Locuinte pentru tineret în regim de închiriere, în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara - Valea Oltului, zona A, etapele 1-6”, prevăzuti în anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat si din credite externe, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 126.


*) Anexele nr. 1-6 se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00

 

În temeiul art. 4, al art. 5 pct. 11, al art. 9 alin. (4) si (5) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 ianuarie 2003,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electro-energetice împotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescriptia energetică PE 109/92 îsi încetează valabilitatea.

Art. 4. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice si termice vor respecta prevederile Normativului privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.

Art. 5. - Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor cuprinse în Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 7 februarie 2003.

Nr. 2.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a ANRE (www.anre.ro).

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) si ale art. 162 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se constituie Comisia de autorizare a executării operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, în cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 3. - Componenta nominală a Comisiei de autorizare a executării operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere este prevăzută în anexa nr. 2*).

Art. 4. - Regulamentul de functionare al Comisiei de autorizare a executării operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere si componenta acesteia se aprobă de către presedintele acesteia.

Art. 5. - Directiile generale si compartimentele de resort din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 11.


*) Anexa nr. 2 se transmite institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere atestă calitatea agentilor economici de a realiza recuperarea acestor produse.

(2) Agentii economici autorizati să execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere pot desfăsura astfel de operatiuni atât la punctele proprii de lucru, cât si la titularii de acord de concesiune a activitătii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere, cu acceptul acestora.

(3) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se emite de către Comisia de autorizare a executării operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumită în continuare Comisia de autorizare.

(4) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere are o valabilitate de un an de la data emiterii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei  si a altor produse petroliere

 

Art. 2. - Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumită în continuare autorizatie, se acordă agentilor economici care îndeplinesc cumulativ conditiile minime prevăzute în anexa nr. 1a), pe baza următoarelor documente obligatorii:

a) cerere-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1b);

b) certificatul de înregistrare eliberat de registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea (copie);

c) codul fiscal (copie);

d) statutul din care să rezulte că în obiectul de activitate este inclusă recuperarea produselor petroliere;

e) autorizatia de mediu (copie), pentru punctele de lucru în care urmează să se desfăsoare activitătile de recuperare/prelucrare/stocare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere;

f) autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;

g) declaratia pe propria răspundere privind regimul terenurilor pe care sunt amplasate sediul si punctele de lucru;

h) declaratia pe propria răspundere privind dotarea tehnică de care dispune;

i) situatia privind personalul încadrat cu contract individual de muncă, vizată de inspectoratul teritorial de muncă;

j) declaratia pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a primit sanctiuni contraventionale în baza prevederilor legale privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.

Art. 3. - Cererea pentru acordarea autorizatiei, însotită de documentatia necesară, se depune la secretariatul Comisiei de autorizare prin registratura Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 4. - (1) Comisia de autorizare va analiza documentele prevăzute la art. 2 si va stabili dacă sunt sau nu îndeplinite conditiile minimale pentru acordarea autorizatiei.

(2) Concluziile analizei se consemnează într-un procesverbal, document ce stă la baza acordării autorizatiei, respectiv a respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la data depunerii cererii pentru acordarea autorizatiei, Comisia de autorizare eliberează autorizatia solicitată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c), sau comunică în scris solicitantului motivul respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.

Art. 6. - Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se reînnoieste în baza unei cereri de reînnoire, însotită de o copie a autorizatiei si a documentelor actualizate, prevăzute la art. 2.

Art. 7. - Comisia de autorizare monitorizează agentii economici autorizati să execute activităti de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.

Art. 8. - Agentii economici autorizati să execute activităti de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere transmit Comisiei de autorizare, semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului, informatiile prevăzute în anexa nr. 1d).

 

CAPITOLUL III

Procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

Art. 9. - (1) În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările si completările ulterioare, aplică sanctiuni agentilor economici autorizati să execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, informează Comisia de autorizare pentru suspendarea sau anularea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.

(2) Anularea autorizatiei atrage o perioadă de 3 ani în care agentul economic respectiv nu mai poate fi autorizat să execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.

Art. 10. - Produsele recuperate se pot comercializa numai după prelucrarea acestora de către agentii economici specializati în prelucrarea produselor petroliere, cărora agentii economici autorizati trebuie să le facă dovada provenientei produselor livrate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Anexele nr. 1a)-1d) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1a)

la norme

 

CONDITII MINIME

pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

1. Contract cu titularii de acord de concesiune a activitătii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere sau cu agentii economici care desfăsoară activităti de depozitare si/sau de prelucrare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, care să prevadă obligatiile părtilor pentru recuperarea acestor produse

2. Spatii de depozitare amenajate la fiecare punct de lucru sau contract încheiat cu operatorul unui depozit de deseuri de produse petroliere

3. Tehnologie de recuperare a produselor petroliere

4. Echipamente si instalatii pentru recuperarea produselor petroliere

5. Laboratoare proprii sau contract cu laboratoarele care să analizeze produsele petroliere recuperate.

 

ANEXA Nr. 1b)

la norme

 

Agentul economic …

Nr. …/

 

CERERE

pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

Agentul economic .., cu sediul în ..., str. … nr. ..., judetul/sectorul ..., înregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. … , codul fiscal .., telefon/fax ..., reprezentat prin …, având functia de …, solicită acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările si completările ulterioare, pentru următoarele produse: ...

Anexăm documentele prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 11/2003.

Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data ..

 

Conducătorul agentului economic,

………………....

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 1c)

la norme

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Comisia de autorizare a executării operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

 

AUTORIZATIE

de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

Nr. ........./Data .........

 

Agentul economic ......, cu sediul în ........, str. ....... nr. ......, judetul/sectorul ........., înregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ........, este autorizat să execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.

Prezenta autorizatie s-a eliberat în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările si completările ulterioare, pentru recuperarea următoarelor produse:

1. ........

2. ........

3. ........

Valabilă până la data de ...... numai însotită de o copie a dosarului de autorizare, vizată de Comisia de autorizare.

 

Presedintele Comisiei de autorizare,

......…………………………….

 

ANEXA Nr. 1d)

la norme

(Model de raportare semestrială

cu date cumulate de la începutul anului)

 

Agentul economic

Localitatea

Str.

Autorizatia nr. ..

 

Cap. I - Produse recuperate

Denumirea produsului

U.M.

Cantităti recuperate

Cantităti livrate

Prelucrător produse petroliere recuperate

Stoc

- titei

 

 

 

 

 

- gazolină

 

 

 

 

 

- condensat

 

 

 

 

 

- etan lichid

 

 

 

 

 

- benzină

 

 

 

 

 

- motorină

 

 

 

 

 

- alte produse petroliere

 

 

 

 

 

Cap. II. - Dotări existente

 

 

 

 

Denumirea

U.M.

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Cap. III. - Personalul angajat la data raportării

 

 

 

 

Încadrare

Nr. salariati

 

 

 

 

Total,

din care:

 

 

 

 

 

- muncitori calificati

 

 

 

 

 

- maistri

 

 

 

 

 

- tehnicieni

 

 

 

 

 

- ingineri

 

 

 

 

 

- economisti

 

 

 

 

 

- alte încadrări

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională “Plafar” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Natională “Plafar” - S.A. Bucuresti,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Natională “Plafar” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/5.889/1999, începând cu data emiterii prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si supravegherii financiare în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul industriei si resurselor.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea statutului, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizori de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) solicitarea, împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor si Oficiul Participatiilor Statului în Industrie, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

e) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

f) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 43.

 

ACTE ALE CURTII SUPREME DE JUSTITIE

 

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. III

din 2 decembrie 2002

 

Sub presedintia vicepresedintelui Curtii Supreme de Justitie, Ruxandra Neagu, s-a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar si la încadrarea juridică a faptei acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează.

Ministerul Public a fost reprezentat de procurorul Iuliana Nedelcu.

Reprezentantul Ministerului Public a sustinut recursul în interesul legii, cerând să se decidă în sensul că administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar, iar fapta acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infractiunea de delapidare.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În aplicarea dispozitiilor art. 147 alin. 2 si ale art. 2151 din Codul penal, instantele judecătoresti s-au pronuntat diferit cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar, precum si la încadrarea juridică a faptei acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează.

Astfel, unele instante au considerat că administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari nu are calitatea de functionar în sensul prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal, iar fapta sa de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infractiunea de gestiune frauduloasă prevăzută de art. 214 alin. 2 din Codul penal.

S-a motivat, în sprijinul acestui punct de vedere, că o atare faptă nu întruneste conditiile referitoare la subiectul activ al infractiunii de delapidare, deoarece atributiile de gestionare a bunurilor asociatiei de proprietari sau de locatari nu îl transformă pe administrator în functionar în acceptiunea prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal.

Au fost si instante care s-au pronuntat în sensul că prin conduita sa ilicită de însusire, folosire sau traficare a unor bunuri ce i-au fost încredintate de membrii asociatiei de proprietari sau de locatari administratorul asociatiei dispune pe nedrept de acele bunuri, comitând astfel infractiunea de abuz de încredere prevăzută de art. 213 din Codul penal.

În fine, alte instante s-au pronuntat în sensul că administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar în sensul art. 147 alin. 2 din Codul penal, iar fapta acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infractiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 din Codul penal.

Aceste din urmă instante au procedat corect.

Potrivit art. 147 alin. 2 din Codul penal, “prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1”, adică aceea care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145, “precum si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat”.

Din coroborarea dispozitiilor cuprinse în cele două alineate ale art. 147 din Codul penal rezultă astfel că are calitatea de “functionar” atât persoana care este “functionar public” în acceptiunea prevederilor din primul alineat al acestui articol, cât si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât “autoritătile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public”, la care se referă art. 145 din Codul penal.

În acelasi timp, trebuie avut în vedere că, potrivit art. 34 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, “clădirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociatii, servicii publice sau agenti economici specializati…”, iar prin alin. 2 lit. a) din acelasi articol se prevede că între obligatiile principale ale celor care le administrează este si “gestionarea bunurilor si a fondurilor bănesti”.

Tot astfel, prin art. 16 din Statutul privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor, aprobat prin Decretul nr. 387/1977, sunt stabilite atributii specifice de gestionar pentru administratorul asociatiei locatarilor, prevăzându-se, între altele, că acesta “răspunde de buna functionare si integritatea părtilor si instalatiilor de folosintă comună din clădire, de mijloacele materiale ale asociatiei”, “asigură întocmirea listelor lunare de plată si încasarea cotelor de contributie la cheltuielile comune”, “se îngrijeste de efectuarea cheltuielilor strict necesare activitătii asociatiei” si “asigură întocmirea si păstrarea evidentelor asociatiei”.

Or, în raport cu aceste vădite atributii de gestionar ale administratorului asociatiei de proprietari sau de locatari, prevăzute în actele normative mentionate, este evident că această persoană are calitatea de “functionar” în sensul prevederilor art. 147 alin. 2 din Codul penal, potrivit cărora prin functionar se întelege si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte unităti decât cele de interes public.

Pe de altă parte, este de observat că în art. 2151 alin. 1 din Codul penal se prevede că infractiunea de delapidare se săvârseste prin “însusirea, folosirea sau traficarea, de către un functionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează”.

Asa fiind, din moment ce administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar cu vădite atributii de gestionar si de administrator, fapta sa de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri din cele pe care le gestionează sau administrează constituie infractiunea de delapidare prevăzută de art. 2151 din Codul penal.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, precum si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar, iar fapta acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infractiunea de delapidare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE :

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

În aplicarea prevederilor art. 147 alin. 2 si ale art. 2151 din Codul penal, stabileste:

1. Administratorul asociatiei de proprietari sau de locatari are calitatea de functionar.

2. Fapta acestuia de însusire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infractiunea de delapidare.

Pronuntată în sedintă publică azi, 2 decembrie 2002.

 

VICEPRESEDINTELE CURTII SUPREME DE JUSTITIE,

RUXANDRA NEAGU

Prim-magistrat-asistent,

Ioan Răileanu