MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 115         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 15 din 21 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv

 

98. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor, precum si a modelului de contract de concesiune

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 15

din 21 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ilie Nicolescu în Dosarul nr. 4.459/2002 al Judecătoriei Pitesti.

La apelul nominal, lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.459/2002, Judecătoria Pitesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ilie Nicolescu într-o cauză civilă având ca obiect contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 4 alin. (2), art. 11, 16 si 20, precum si prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, se arată că textul de lege criticat, care lasă la aprecierea instantei de judecată stabilirea cuantumului cautiunii pentru suspendarea executării silite, “creează o discriminare pe criteriul averii”, prin aceea că se constrânge contestatorul “să depună o sumă pentru a asigura posibilitatea achitării unei datorii pe care nu o are ori a cărei întindere nu este cea pretinsă de creditor [É].” În acest mod, autorul exceptiei consideră că se poate “da nastere unui nou proces” al cărui obiect este “recuperarea prejudiciului cauzat de lipsa de folosintă a sumei consemnate [É]”, ceea ce duce, datorită prelungirii termenului de solutionare a cauzei, la neîndeplinirea exigentei “termenului rezonabil”. În legătură cu acest aspect, autorul exceptiei invocă, din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, cauza “Bricmont contra Belgiei”, 1986.

Judecătoria Pitesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în concordantă atât cu principiul egalitătii în drepturi consacrat prin art. 16 din Constitutie, cât si cu cel al solutionării cauzei într-un “termen rezonabil”, prevăzut de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată că, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată ale instantelor judecătoresti sunt stabilite de lege. Totodată, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, partea interesată are posibilitatea să atace încheierea dată asupra suspendării executării si, cu acest prilej, să supună controlului judecătoresc si cautiunea al cărei cuantum ar fi disproportionat fată de valoarea obiectului executării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Textele constitutionale a căror încălcare este invocată de autorul exceptiei sunt următoarele:

- Art. 4. alin. (2): “România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.”;

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”

De asemenea, se sustine că este înfrânt pct. 1 al art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit căruia: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice, ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea Constitutională a statuat, prin Decizia nr. 150 din 9 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002, că textul de lege nu instituie diferente de tratament juridic sau privilegii ori discriminări.

De asemenea, Curtea a retinut că, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, “Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat”. Prin urmare, autorul cererii de suspendare poate formula recurs, inclusiv în ceea ce priveste stabilirea cuantumului cautiunii, în cazul în care apreciază că acesta este exagerat.

Cu acel prilej, Curtea a mai retinut că procedura executării silite, inclusiv contestatia la executarea reglementată de “Cartea V - Despre executarea silită”, face parte din Codul de procedură civilă - art. 3711-art. 580. Or, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Este deci la latitudinea autoritătii legiuitoare să stabilească competenta instantei de a fixa cuantumul cautiunii cerute pentru suspendarea executării silite, în functie de specificul fiecărei cauze.

În ceea ce priveste argumentul autorului exceptiei, potrivit căruia, prin prevederea cautiunii, este încălcată exigenta solutionării cauzei într-un “termen rezonabil”, astfel cum este consacrată prin art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se observă că nu poate fi retinut. Obligatia depunerii cautiunii nu aduce atingere dreptului persoanei la judecarea în mod echitabil, în mod public, într-un termen rezonabil, de o instantă independentă si impartială, ci, dimpotrivă, creează premise pentru realizarea unui proces echitabil. Invocarea cauzei “Bricmont contra Belgiei”, 1986, nu are vreo relevantă pentru sustinerea exceptiei de fată, deoarece depunerea cautiunii în cuantumul stabilit de instanta de judecată, în vederea suspendării executării până la solutionarea cauzei, nu poate echivala cu prelungirea termenului de solutionare a cauzei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ilie Nicolescu în Dosarul nr. 4.459/2002 al Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv

 

În temeiul art. 59 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23, 24 si 25 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Metodologia de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si administratorii fondului forestier national vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 1.152/1999 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, pe terenurile ocupate temporar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 aprilie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al obligatiilor bănesti care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002.

2. Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publică este interzisă, cu exceptia suprafetelor destinate obiectivelor si lucrărilor prevăzute la art. 54 din Legea nr. 26/1996.

3. Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier proprietate publică este interzisă, cu exceptia suprafetelor destinate obiectivelor si lucrărilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002.

4. Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier proprietate privată este interzisă, cu exceptia obiectivelor si lucrărilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002.

5. Reducerea suprafetei pădurilor în scopul executării de către detinătorii sau proprietarii legali ai acestora de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier constituie schimbare a categoriei de folosintă silvică, se aprobă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si este scutită de plata oricăror taxe, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 26/1996 si ale art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

6. Pentru alte situatii prevăzute de lege, care nu se încadrează în cazurile precizate la pct. 2, 3 si 4, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national nu poate fi admisă decât cu compensarea anticipată a acestora cu alte terenuri apte a fi împădurite si echivalente ca suprafată si bonitate.

7. Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national este reglementată de art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002.

 

CAPITOLUL II

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national, fără compensarea echivalentă ca suprafată  si bonitate a acestora

 

A. Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national

1. Taxa se determină prin aplicarea taxei procentuale prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, asupra valorii masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii.

Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

Tx = S x VEXP x PML x Tp ,

în care:

S = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii, exprimat în m3/ha, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie si stabilit în functie de specia principală de bază corespunzătoare conditiilor stationale si de clasa de productie a acesteia;

PML = pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, tinând seama de pretul de piată, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

Tp = taxa procentuală stabilită conform prevederilor anexei nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată.

În cazul ocupării definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosintă decât “pădure”, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite în functie de specia principală din tipul natural fundamental de pădure corespunzător tipului de statiune forestieră. În cazul ocupării definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, se va considera ca specie principală de bază, în functie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de productie si având consistenta arboretului de 0,4:

a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3);

b) carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD4);

c) salcie - în etajul forestier de câmpie, silvostepă si stepă (CF, SS).

2. Taxa prevăzută la pct. 1 nu se datorează pentru terenurile din fondul forestier national care se ocupă cu obiectivele sau lucrările prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national

Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national se determină cu ajutorul următoarei formule:

VT = S x Cr x n x PML x (1 + N),

în care:

VT = valoarea terenului, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

Cr = cresterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. În cazul terenurilor din fondul forestier national care au altă folosintă decât “pădure” sau sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse la lit. A;

PML = pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, tinând seama de pretul de piată, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

n = numărul de ani necesari de la înfiintarea unui arboret si până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:

- 10 ani pentru speciile repede crescătoare:

sălcii si plopi;

- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;

- 20 de ani pentru celelalte specii;

N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului în cauză.

C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii

Această contravaloare se calculează cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1,

în care:

DVML = contravaloarea pierderii de crestere, respectiv diferenta dintre valoarea masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii si valoarea masei lemnoase la data ocupării terenului din fondul forestier national, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

PML = pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, tinând seama de pretul de piată, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;

VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii, exprimat în m3/ha, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie, pentru specia principală majoritară din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzătoare acesteia;

VA = volumul actual al masei lemnoase, exprimat în m3/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă cresterea corespunzătoare numărului de ani scursi de la data amenajării si din care se scade volumul extras în aceeasi perioadă;

N1 = coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 la prezenta metodologie (tipul functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier)

D. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national Această valoare se determină ca valoare de înlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează, calculată pe bază de deviz si corectată cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalentă ca suprafată  si bonitate a acestora

 

A. Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national

1. Pentru terenurile din fondul forestier national, pe care se realizează lucrările sau obiectivele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, taxa este egală cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principală de bază corespunzătoare statiunii.

Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

TX = S x VEXP x PML,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la cap. II lit. A.

2. Pentru alte situatii prevăzute de lege privind terenurile pe care se realizează lucrări si obiective care nu sunt prevăzute la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, taxa se determină prin aplicarea taxei procentuale prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, asupra valorii masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii.

Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

TX = S x VEXP x PML x Tp,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la cap. II lit. A.

3. Taxa prevăzută la pct. 1 si 2 nu se datorează pentru terenurile din fondul forestier national care se ocupă cu obiectivele sau lucrările prevăzute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

4. În situatia în care se realizează compensări partiale (permise numai în cazul obiectivelor pentru care este admisă reducerea suprafetei fondului forestier national), taxa se va calcula astfel:

- pentru terenurile din fondul forestier national compensate cu terenuri echivalente ca suprafată si bonitate, se va achita taxa calculată potrivit prevederilor pct. 1;

- pentru diferenta de terenuri, taxa este calculată potrivit prevederilor cap. II lit. A.

B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national si a celor care se preiau în compensare echivalentă ca suprafată si bonitate

1. Atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, cât si a celor care se preiau în compensare se determină cu ajutorul următoarei formule:

VT = S x Cr x n x PML x (1 + N),

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la cap. II lit. B.

Calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii si asigurării echivalentei acestora.

În situatia în care se realizează compensări partiale (permise numai în cazul obiectivelor pentru care este admisă reducerea suprafetei fondului forestier national), titularul aprobării va achita diferenta dintre contravalorile celor două categorii de terenuri.

2. Terenurile care se preiau în fondul forestier proprietate publică trebuie să fie limitrofe acestuia si echivalente ca suprafată si bonitate, respectiv ca valoare (VT), cu cele care se scot definitiv.

3. Stabilirea speciei principale de bază si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensarea fondului forestier national si care nu sunt cartate stational din punct de vedere silvic se face pe bază de studii pedostationale.

4. Terenurile neproductive pentru speciile forestiere principale nu pot face obiectul preluării în compensarea celor scoase definitiv din fondul forestier national.

C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii

Această contravaloare se calculează cu ajutorul formulei:

DVML = S x PML x (VEXP-VA) x N1,

în care semnificatia termenilor este cea prevăzută la ap. II lit. C.

D. Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare, calculate în conformitate cu metodologia cuprinsă în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national

Se determină ca valoare de înlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează, calculată pe bază de deviz si corectată cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

 

CAPITOLUL IV

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisare de vegetatie forestieră

 

A. Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

Pentru ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national garantia este egală cu cheltuielile necesare pentru readucerea terenului în conditii apte de împădurire (evacuarea constructiilor sau instalatiilor amplasate, refacerea calitătii si fertilitătii solului la parametrii initiali etc.). Aceste cheltuieli vor fi stabilite prin devize elaborate de către beneficiarii terenurilor, în functie de obiectivele care se vor amplasa pe terenurile în cauză, conform proiectelor de executie. Devizele vor fi verificate si însusite de directiile silvice, respectiv de către ceilalti detinători sau proprietari ai terenurilor din fondul forestier national care se ocupă temporar. Grosimea si calitatea stratului fertil se stabilesc pe bază de măsurători în teren si prelevări în prezenta personalului delegat de administratorul terenului, pe cheltuiala solicitantului ocupării temporare, atât înainte de predarea către beneficiar, cât si cu ocazia reprimirii terenului ocupat temporar.

B. Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

1. Chiria anuală se determină folosindu-se formula:

CHA = S x Cr x PML x (1 + N),

în care:

CHA = chiria anuală, exprimată în lei;

S = suprafata terenului care se ocupă temporar în fondul forestier national, exprimată în hectare, cu patru zecimale;

Cr = cresterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. În cazul terenurilor din fondul forestier national care au altă folosintă decât “pădure” sau sunt înregistrate în amenajamentele silvice ca neproductive, specia principală de bază si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse în cap. II lit. A;

PML = pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea Regiei Nationale a Pădurilor, pe baza datelor din ultima raportare statistică, si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de bază corespunzătoare conditiilor stationale;

N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului în cauză.

2. Chiria se calculează si se încasează anticipat ocupării terenurilor. În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioadă de mai multi ani, chiria se calculează si se încasează anticipat pentru fiecare an. În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioadă mai mică de un an, chiria calculată cu formula prevăzută la pct. 1 se diminuează proportional.

C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii

Această contravaloare se determină potrivit prevederilor cap. II lit. C.

D. Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, calculate în conformitate cu metodologia cuprinsă în anexa nr. 2 la prezentul ordin

E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier national

Se determină ca valoare de înlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează, calculată pe bază de deviz si corectată cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

 

CAPITOLUL V

Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national, fără defrisare de vegetatie forestieră

 

A. Garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

Se determină potrivit prevederilor cuprinse la cap. IV lit. A.

B. Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national

Se determină potrivit prevederilor cuprinse la cap. IV lit. B.

C. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier national

Se determină ca valoare de înlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafectează, calculată pe bază de deviz si corectată cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

 

CAPITOLUL VI

Repartizarea sumelor de bani datorate de beneficiarii scoaterilor definitive sau temporare ale terenurilor din fondul forestier national

 

A. Pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national, titularii aprobărilor sunt obligati să achite, înainte de ocuparea terenurilor, sumelor datorate, astfel:

1. în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, fond aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură:

- taxa pentru folosirea definitivă a terenurilor forestiere în alte scopuri decât productia forestieră, determinată potrivit prevederilor cap. II lit. A si cap. III lit. A pct. 1 si 2, care se achită anticipat depunerii documentatiei.

Documentatia contine obligatoriu copia documentului de plată;

2. în Fondul de conservare si regenerare a pădurilor, aflat la dispozitia Regiei Nationale a Pădurilor, pentru terenurile scoase din fondul forestier proprietate publică a statului:

- contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, determinată potrivit prevederilor cap. II lit. B si cap. III lit. B pct. 2;

- contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, determinată potrivit prevederilor cap. II lit. C si cap. III lit. C;

3. la Regia Natională a Pădurilor, pentru terenurile scoase din fondul forestier proprietate publică a statului:

- cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la încheierea stării de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. III lit. D;

- valoarea obiectivelor dezafectate, determinată conform prevederilor cap. II lit. D si cap. III lit. E;

4. în contul proprietarului de teren, pentru terenurile forestiere care nu fac parte din fondul forestier proprietate publică a statului:

- contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, în cazul în care acesta nu a fost compensat cu un alt teren echivalent;

- contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii;

- contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la încheierea stării de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. III lit. D;

- valoarea obiectivelor dezafectate, determinată conform prevederilor cap. II lit. D si cap. III lit. E.

B. Pentru ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier national, titularii aprobărilor sunt obligati să achite, înainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:

1. în Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură:

- garantia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national, determinată potrivit prevederilor cap. IV lit. A si cap. V lit. A, care se achită anticipat depunerii documentatiei. Documentatia contine obligatoriu copia documentului de plată. După îndeplinirea integrală, de către beneficiarii care au ocupat temporar terenuri din fondul forestier national, a îndatoririlor legale care le revin, respectiv achitarea obligatiilor bănesti si readucerea terenurilor la starea initială sau în conditii apte pentru a fi împădurite, după caz, la termenul prevăzut în aprobarea legală, si după reprimirea terenurilor de către detinătorii sau proprietarii acestora, garantia se restituie titularului aprobării, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată;

2. în fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, fond gestionat de Regia Natională a Pădurilor, pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publică a statului:

- chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier national, determinată potrivit prevederilor cap. IV lit. B si cap. V lit. B;

- contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, determinată potrivit prevederilor cap. IV lit. C;

3. la Regia Natională a Pădurilor, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului:

- cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la încheierea stării de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. IV lit. D;

- valoarea obiectivelor dezafectate, determinată potrivit prevederilor cap. IV lit. E si cap. V lit. C;

4. în contul proprietarului terenului forestier, pentru terenurile forestiere care nu fac parte din fondul forestier proprietate publică a statului:

- chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier;

- contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii;

- contravaloarea cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la încheierea stării de masiv;

- valoarea obiectivelor dezafectate.

C. În cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, determinarea valorilor prevăzute în prezenta metodologie se face de către ocolul silvic. Verificarea si aprobarea valorilor se realizează de conducerea directiei silvice, respectiv de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice pentru ocoalele silvice din subordinea acestuia.

D. În cazul terenurilor din fondul forestier care nu sunt proprietate publică a statului, calculul taxei pentru scoaterea definitivă, calculul garantiei pentru ocuparea temporară a acestora si calculul cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la încheierea stării de masiv se verifică si se aprobă de specialistii din inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic.

Obligatiile bănesti aferente terenurilor care nu fac parte din fondul forestier proprietate publică a statului se calculează, contra cost, la cererea proprietarilor, de către unităti silvice autorizate.

E. Masa lemnoasă prevăzută a fi defrisată de pe terenurile din fondul forestier national, pentru care există aprobarea de a fi ocupate definitiv sau temporar, constituie produse accidentale, se precomptează si se valorifică de Regia Natională a Pădurilor, respectiv de proprietarii terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

A. Pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii referitoare la întocmirea documentatiilor tehnice, promovarea, analiza si aprobarea acestora, precum si pentru punerea în aplicare a aprobărilor emise se vor aplica următoarele măsuri:

1. încheierea proceselor-verbale privind predarea-primirea terenurilor care fac obiectul aprobărilor de ocupare definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier national se va face numai după plata anticipată si integrală de către beneficiarii aprobărilor a taxei prevăzute de lege, respectiv a garantiei, în Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum si a celorlalte obligatii bănesti care revin titularilor aprobărilor;

2. în cazul în care în intervalul dintre data la care este întocmită documentatia si data la care se face predarea terenului către beneficiar intervin modificări ale pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, care stă la baza determinării indicatorului PML, se vor recalcula toate obligatiile bănesti care revin beneficiarilor respectivi;

3. documentatiile având ca obiect terenuri din fondul forestier proprietate publică a statului, aprobate până la intrarea în vigoare a prezentei metodologii si pentru care nu s-au încheiat procesele-verbale privind predarea-primirea terenurilor, sau cele aflate în curs de verificare la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ori la inspectoratele de regim silvic si cinegetic vor fi analizate si aprobate în forma în care au fost promovate, cu calculul obligatiilor bănesti conform vechii metodologii, dacă sunt îndeplinite conditiile legale necesare, urmând ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, directiile silvice să recalculeze, în mod obligatoriu, toate obligatiile bănesti datorate de beneficiari. Ocoalele silvice predau terenurile cu încheierea proceselor-verbale de predare-primire a acestora, numai după achitarea de către titularii aprobărilor a diferentelor bănesti rezultate din recalculări. În termen de 5 zile acestea vor transmite Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor copie de pe documentul de plată prin care titularii aprobărilor au făcut dovada achitării diferentelor;

4. începând cu data intrării în vigoare a prezentei metodologii este interzisă promovarea oricărei documentatii tehnice care cuprinde calcule neconforme cu prevederile acesteia.

B. Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

VOLUMUL

masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilitătii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere*)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

DEFALCAREA

pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea Regiei Nationale a Pădurilor, si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

CRITERII

pe baza cărora se determină coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii (DVML)

 

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

CRESTEREA

medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv

 

1. Finantarea lucrărilor de instalare, respectiv de reinstalare, a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se face, în cazul scoaterilor definitive, cu compensare, iar în cazul celor temporare, cu defrisare, din sumele pe care beneficiarul scoaterii definitive sau temporare le varsă anticipat în contul proprietarului, respectiv al administratorului.

2. Executarea lucrărilor de împădurire/reîmpădurire se face cel mai târziu în primul sezon de repaus vegetativ care urmează după primirea, respectiv reprimirea, terenului ce urmează a fi regenerat.

Tehnologiile de executare a lucrărilor de împădurire si a celor de întretinere a vegetatiei forestiere până la realizarea stării de masiv se adoptă în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic au obligatia de a verifica modul în care este respectat termenul de executare a lucrărilor de împădurire/reîmpădurire si modul de respectare a tehnologiilor.

3. Pentru terenurile preluate în compensarea fondului forestier proprietate publică a statului, stabilirea cheltuielilor se face prin deviz elaborat de directiile silvice, respectiv de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, după caz, pe baza normelor de lucru si a tarifelor practicate de Regia Natională a Pădurilor la data primirii terenului ce intră în fondul forestier. La întocmirea devizului se vor avea în vedere toate categoriile de lucrări necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit în compensare si pentru întretinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, respectiv: împrejmuiri (dacă este cazul), pregătirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrări de completări si de întretinere pentru numărul de ani până la încheierea stării de masiv.

Executarea lucrărilor revine Regiei Nationale a Pădurilor.

4. Pentru terenurile preluate în compensare, care sunt incluse în fondul forestier ce nu constituie proprietate publică a statului, devizul lucrărilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se elaborează de unităti specializate atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la comanda beneficiarului terenurilor forestiere scoase definitiv din fondul forestier. La întocmirea devizului se vor avea în vedere toate categoriile de lucrări necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit în compensare si pentru întretinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, respectiv: împrejmuiri (dacă este cazul), pregătirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrări de completări si de întretinere pentru numărul de ani până la încheierea stării de masiv. Executarea lucrărilor revine proprietarilor sau detinătorilor care primesc terenurile în compensare.

5. Cheltuielile prevăzute la pct. 1 sau 2 nu se percep în cazul în care pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier national se predă în compensare teren cu vegetatie forestieră care are încheiată starea de masiv constituită din specii principale de bază.

6. Pentru terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului, ocupate temporar, stabilirea cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere se face prin deviz elaborat de directiile silvice sau de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, pe baza normelor de muncă si a tarifelor practicate de Regia Natională a Pădurilor la data predării către solicitant a terenului din fondul forestier. La întocmirea devizului se vor avea în vedere toate categoriile de lucrări necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere si întretinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, respectiv: împrejmuiri (dacă este cazul), pregătirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrări de completări si de întretinere pentru numărul de ani până la încheierea stării de masiv. Executarea lucrărilor revine Regiei Nationale a Pădurilor.

7. Pentru celelalte terenuri din fondul forestier national, ocupate temporar, devizul lucrărilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se elaborează de unităti specializate atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la comanda beneficiarului ocupării temporare. La întocmirea devizului se vor avea în vedere toate categoriile de lucrări necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit în compensare si pentru întretinerea acesteia până la realizarea stării de masiv, respectiv: împrejmuiri (dacă este cazul), pregătirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrări de completări si de întretinere pentru numărul de ani până la încheierea stării de masiv. Executarea lucrărilor revine proprietarilor sau detinătorilor terenurilor respective.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor, precum si a modelului de contract de concesiune

 

În temeiul art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, în baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 130-136 si ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor se încheie de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conformitate cu prevederile art. 130-136 si ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, si potrivit modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Redeventa pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, concesionate în urma vânzării unor active de către Regia Natională a Pădurilor, se stabileste sub forma unui venit fix anual egal cu dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, aplicată la valoarea de circulatie a terenului respectiv, si se face venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Valoarea de circulatie a fiecărui teren ce face obiectul concesiunii se determină potrivit criteriilor prevăzute la art. 140 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, de către evaluatori autorizati, angajati prin contract care se încheie cu unitatea silvică a Regiei Nationale a Pădurilor, care a vândut activul aferent.

(2) La momentul stabilirii valorii de circulatie a terenurilor ce urmează a fi concesionate, aceasta va fi convertită în euro. La data de 1 ianuarie a fiecărui an, valoarea de circulatie în lei a terenurilor concesionate se determină prin transformarea valorii de circulatie stabilite în euro în moneda natională, în functie de cursul oficial al Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Garantia prevăzută la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, reprezentând 5% din redeventa primului an de executie a contractului de concesiune, va fi depusă în termen de 180 de zile de la data semnării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 133 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, în contul prevăzut la art. 5.

Art. 5. - Plata redeventei se face semestrial la bugetul de stat, până la 30 iunie - 40% si până la 31 decembrie - 60%, în contul deschis în acest scop pe seama inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic la trezoreriile judetene.

Art. 6. - (1) Pentru situatiile în care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare a activelor valorificate de Regia Natională a Pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor încheia contractele de concesiune pentru terenurile aferente activelor vândute.

(2) Pentru celelalte situatii contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 7. - În vederea încheierii contractelor de concesiune directiile silvice vor comunica inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic fiecare vânzare de activ efectuată în termen de 5 zile.

Art. 8. - În situatiile în care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare si terenurile aferente au fost folosite, redeventa se va calcula si se va plăti de la momentul folosirii activului.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 169 din 17 mai 2001 pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor privatizate de Regia Natională a Pădurilor.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor

 

În temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002,

I. Părtile contractante

Între Inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic ., cu sediul în ., reprezentat prin .., având functia de inspector-sef, si prin .., având functia de contabil-sef, în calitate de concedent, pe de o parte,

si ..., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) .., cu sediul principal în , reprezentată prin ..., având functia de .., în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data ..., la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ., luând în considerare contractul de vânzare-cumpărare nr. .../.., având ca obiect activul ., aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului, s-a încheiat prezentul contract de concesiune prin negocierea directă a părtilor.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este cedarea folosintei si preluarea în concesiune a terenului forestier proprietate publică a statului, aferent activului …, vândut concesionarului, situat în …, identificat potrivit amenajamentului silvic (OS, UP, UA) ., în suprafată de  .

Art. 2. - Terenul ce face obiectul contractului de concesiune a fost evaluat la suma de …, conform expertizei nr. ..., efectuată la data de ... de către ... .

III. Termenul

Art. 3. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de ... .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani si 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat pentru realizarea obiectului său de activitate referitor la activul cumpărat de la Regia Natională a Pădurilor. Părtile vor încheia în acest sens un act aditional la contract.

IV. Redeventa

Art. 4. - (1) Redeventa este de . lei pentru primul an si se varsă la bugetul de stat.

(2) Redeventa este anuală si este actualizată în functie de dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României si de cursul de revenire oficial din euro în lei. Cuantumul acesteia se stabileste anual prin act aditional la prezentul contract.

(3) Redeventa se plăteste semestrial conform prevederilor prezentului contract de concesiune, până la 30 iunie - 40% si până la 31 decembrie - 60%.

V. Plata redeventei

Art. 5. - (1) Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. …, deschis la Banca …;

- contul concesionarului nr. .., deschis la Banca ... .

(2) Pentru executarea cu întârziere a acestei obligatii se percep penalităti în conformitate cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare si, după caz, plata de daune-interese.

(3) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere mai mare de 60 de zile de la termenul limită a acestei obligatii conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somatie prealabilă, precum si la obligarea concesionarului la plata redeventei cu penalităti de întârziere până la data rezilierii contractului, precum si, după caz, la plata de daune.

VI. Drepturile părtilor

Drepturile concesionarului

Art. 6. - Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul să realizeze investitii prin care să extindă capacitatea activului cumpărat, cu păstrarea destinatiei pe care o avea la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în următoarele conditii: ...

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, notificând în acest sens cncesionarului.

VII. Obligatiile părtilor

Obligatiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate si de permanentă a terenului care face obiectul concesiunii si să folosească activul de pe teren potrivit destinatiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând si asigurând respectarea categoriei sale de folosintă.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4) Concesionarul este obligat să plătească redeventa.

(5) În termen de 180 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garantie în sumă de ... lei, reprezentând 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune.

(6) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile conditii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

(7) La încetarea contractului de concesiune concesionarul predă terenul administratorului pădurilor statului, în prezenta unui reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic, cu aceleasi caracteristici pe care le-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune.

(8) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligatiile ce decurg din lege pentru obtinerea de avize, acorduri, licente, autorizatii etc., în desfăsurarea activitătii sale.

Obligatiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 11. - Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în conditiile art. 3 alin. (2);

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată si cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent si concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de acord, instanta judecătorească va hotărî în această privintă;

c) în cazul denuntării unilaterale de către concesionar, în situatii de fortă majoră sau caz fortuit;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, situatie în care acesta este obligat să vândă activul;

e) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f) în cazul vânzării activului de pe teren, situatie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intentia sa de vânzare;

g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.

IX. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Nerespectarea de către părtile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtii în culpă.

X. Litigii

Art. 13. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenta instantei judecătoresti de drept comun.

XI. Definitii

Art. 14. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, independentă de vointa părtilor, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovătia părtilor, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

XII. Alte clauze

Art. 15. - Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, si ale Codului civil, după caz.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Concedent,

Concesionar,