MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

82. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

83. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

169. - Hotărâre privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003

 

171. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională a acestora ca drumuri nationale

 

173. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

174. - Hotărâre pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat

 

175. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Egot” - S.A. Pucioasa din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

176. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Edilitar” - S.A. Măcin din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Măcin, judetul Tulcea

 

177. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Conetacs” - S.A. Mizil din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Mizil, judetul Prahova

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.103. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normei privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Filip Teodorescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Moldova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 82.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 51 din 30 ianuarie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Conventia privind facilitarea accesului international la justitie, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 83.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si al art. 36 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Programele de sănătate în anul 2003 se finantează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Programele de sănătate ce se finantează potrivit alin. (1) se detaliază pe subprograme aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - (1) Din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se asigură medicamente si materiale sanitare specifice bolilor cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei în cadrul Programului comunitar de sănătate publică, în limita sumei de 1.100.000.000 mii lei, si în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, în limita sumei de 5.130.000.000 mii lei.

(2) Pentru subprogramele pentru care nu se organizează licitatii la nivel national, achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice se face în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează subprogramele.

(3) Sumele rămase neutilizate până la data de 15 decembrie 2003 din derularea unor programe, respectiv subprograme de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pot fi utilizate pentru suplimentarea fondurilor prevăzute în vederea decontării unor servicii medicale si medicamente în anul 2003.

Art. 3. - (1) Achizitia unor medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare derulării programelor si, respectiv, subprogramelor de sănătate, nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se efectuează prin licitatie la nivel national, în conditiile legii.

(2) Procedura de achizitie se organizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei, precum si de alte institute si unităti sanitare abilitate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu participarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - Finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate se efectuează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională a acestora ca drumuri nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si al art. 12 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor sectoare de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Ilfov si din administrarea Consiliului Judetean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, precum si încadrarea functională a acestora ca drumuri nationale.

(2) Sectoarele de drum prevăzute la alin. (1) vor avea indicativele Centura Bucuresti, respectiv DN 1, potrivit anexei.

Art. 2. - Patrimoniul autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la art. 1 si patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” se diminuează, respectiv se majorează, în mod corespunzător cu valoarea sectoarelor de drum transmise.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 171.

 

ANEXĂ

 

SECTOARE DE DRUM

proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Consiliului Judetean Ilfov si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si încadrarea acestora ca drumuri nationale

 

Nr. crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Lungimea totală (km)

Indicativ vechi

Ind icativ

nou

1.

Centura Bucuresti

Consiliul Judetean

Ilfov

Regia Autonomă “Administratia Natională a

Drumurilor din România”

17,700

 

DJ 100A

 

Centura

Bucuresti

 

2.

Sos. Bucuresti-Ploiesti (intersectia str. Ion Ionescu de la Brad si soseaua de centură pasaj Otopeni)

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Regia Autonomă “Administratia Natională a

Drumurilor din România”

4,530

 

Stradă

Sos. Bucuresti-

Ploiesti

DN 1

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale

de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 313/2002 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A., în calitate de antreprenor, va negocia anual un program de lucrări cu Ministerul Industriei si Resurselor - Directia conversie capacităti programe ecologice în sectorul minier, care va urmări realizarea acestuia.

(2) În termen de 30 de zile de la data negocierii Ministerul Industriei si Resurselor va încheia un contract cu Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. pentru realizarea proiectelor tehnice din cadrul Programului tehnic anual de lucrări de conservare, monitorizare postînchidere a minelor/carierelor.

(3) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. poate executa lucrările si poate presta serviciile în nume propriu sau cu terti. Costurile activitătii proprii pentru realizarea proiectului tehnic vor fi prevăzute în devizele generale ale lucrărilor contractate sau prin contractele de lucrări si servicii cu tertii.

(4) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale lucrărilor incluse în programul prevăzut la alin. (1) se face în conditiile legii.”

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Societatea Comercială «Conversmin» - S.A. va încheia contracte pentru executia lucrărilor preponderent cu companiile/societătile nationale sau cu alte societăti comerciale care au activităti în sectorul minier, beneficiare ale lucrărilor incluse în programul prevăzut la art. 4 alin. (1), care vor asigura baza tehnico-materială si vor selecta personalul necesar executării lucrărilor contractate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 iunie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste politicile de resurse umane, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat, astfel cum este definit la art. 1 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru realizarea competentei prevăzute la alin. (1) Ministerul Educatiei si Cercetării, prin inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, consultă autoritătile administratiei publice locale în legătură cu perspectivele de dezvoltare a fiecărei unităti de învătământ, cu evolutia cifrelor de scolarizare, cu profilurile si specializările cerute de dezvoltarea socială si economică a colectivitătilor locale.

(3) Numărul si structura personalului nedidactic din învătământul preuniversitar de stat se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, la propunerea primarilor si a directorilor unitătilor de învătământ respective.

(4) Numărul si structura personalului nedidactic din învătământul special se aprobă de către consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintilor consiliilor judetene/primarului general al municipiului Bucuresti si a directorilor unitătilor de învătământ respective.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Egot” - S.A. Pucioasa din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 92,49684% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Egot” - S.A. Pucioasa, reprezentând un număr de 82.041 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa.

Art. 2. - (1) Orasul Pucioasa exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Egot” - S.A. Pucioasa.

(2) Reprezentantii orasului Pucioasa în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Egot” - S.A. Pucioasa sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Edilitar” - S.A. Măcin din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Măcin, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Edilitar” - S.A. Măcin, reprezentând un număr de 6.154 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Măcin, judetul Tulcea, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Măcin.

Art. 2. - (1) Orasul Măcin exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Edilitar” - S.A. Măcin.

(2) Reprezentantii orasului Măcin în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Edilitar” - S.A. Măcin sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de actiuni la Societatea Comercială “Conetacs” - S.A. Mizil din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Mizil, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului majoritar de 99,46% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Conetacs” - S.A. Mizil, reprezentând un număr de 35.365 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Mizil, judetul Prahova, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Mizil.

Art. 2. - (1) Orasul Mizil exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Conetacs” - S.A. Mizil.

(2) Reprezentantii orasului Mizil în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Conetacs” - S.A. Mizil sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 177.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normei privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele

autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) si (27) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 4 februarie 2003, prin care s-a adoptat Norma privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători,

 

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se pune în aplicare Norma privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul autorizări-reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 3. - Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Normele privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2002 privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 18 februarie 2003.

Nr. 3.103.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători

 

Art. 1. - Evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii, detinute de asigurători, poate fi efectuată de persoane autorizate în evaluare, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin certificatul de atestare a calitătii de membru asociat al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), vizat pe anul în curs;

b) detin un contract de asigurare de răspundere civilă si profesională cu limită minimă de acoperire având echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiat cu un asigurător, altul decât cel pentru care efectuează operatiunea de evaluare a activelor reprezentate de terenuri si constructii.

Art. 2. - Raportul de evaluare prezentat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către asigurători trebuie să fie însotit de copii ale documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 si 2 de către asigurători se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.