MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 347 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Decizia nr. 350 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Decizia nr. 355 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

 

122. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 961 din 28 noiembrie 2002;

- Decizia Curtii Constitutionale nr. 25

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ileana Natalia Cristea în Dosarul nr. 534/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal sunt prezenti Ileana Natalia Cristea si Serban Nicolae David, prin avocat Valeriu Plesoianu. Este prezent, de asemenea, Valentin Ioan Stamo.

Avocatul părtilor prezente solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive invocate în fata instantei. Valentin Ioan Stamo solicită respingerea exceptiei, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii. În sustinere depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că textele criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 martie 2002 Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ileana Natalia Cristea într-un proces civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (2) din Constitutie, prevederilor art. 7 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, aducând în sprijinul acestei opinii o serie de decizii ale Curtii, ca de exemplu Decizia nr. 139/2001, Decizia nr. 142/2001, Decizia nr. 113/2000, precum si Decizia nr. 35/2001. În final conchide că “dispozitiile legale criticate urmăresc ocrotirea în mod egal a proprietarilor si a chiriasilor, stabilind, pe de o parte, dreptul chiriasului de a refuza acest schimb, dacă locuinta nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege. Astfel nu se poate sustine că sunt încălcate prevederile art. 25 alin. (2) din Constitutie privind dreptul cetătenilor de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tară”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, prevederi al căror continut este următorul:

- Art. 23:

“(1) Proprietarii au dreptul să ceară si să obtină mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuintă pe calea unui schimb obligatoriu.

(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat să pună la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuintă în aceeasi localitate sau într-o altă localitate, cu acordul chiriasului si cu asigurarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dacă locuinta oferită în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de către aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în contractul initial.”

- Art. 24:

“(1) Chiriasul nu este obligat să se mute, dacă în locuinta care i se oferă în schimb nu i se asigură suprafata locuibilă si numărul de camere la care este îndreptătit conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă, dar nici nu poate pretinde o suprafată locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la care este îndreptătit potrivit prezentei ordonante de urgentă sau decât cele pe care le detine cu chirie si nici conditii mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinta din care urmează să se mute.

(2) Nu i se va putea cere chiriasului să se mute într-o locuintă insalubră si nici să accepte o locuintă lipsită de dependintele strict necesare - bucătărie, baie, WC -, prevăzute în contractul de închiriere a locuintei din care urmează să se mute.

(3) Chiriasul nu va putea însă să invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul că locuinta oferită este situată într-un cartier periferic, că este mai putin confortabilă datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se află locuinta oferită în schimb.

(4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, dacă acesta a apartinut, la data preluării de către stat, locuintei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriasului un alt garaj la schimb.”

- Art. 25: “Litigiile dintre proprietari si chiriasi, legate de schimbul obligatoriu de locuintă, sunt de competenta judecătoriei în raza căreia se află imobilul. Hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu recurs. Hotărârea instantei de recurs este definitivă si irevocabilă.”

În argumentarea criticii de neconstitutionalitate, în urma unei analize semantice a notiunii de “obligatoriu” ce caracterizează, în reglementarea legală, schimbul de locuintă menit să îmbine interesele chiriasilor cu cele ale proprietarilor deposedati abuziv, autorul pretinde că titularul contractului de închiriere ar fi constrâns să-si stabilească domiciliul împotriva vointei sale, anume asa cum a stabilit “o altă persoană”. Mai mult, se presupune că reglementarea legală ar putea duce la concluzia că cel în cauză (chiriasul) nici nu ar putea să se mute într-o altă locuintă. Asadar, ar fi vorba aici despre un fel de “domiciliu obligatoriu”, ceea ce în opinia sa ar contraveni prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (2) din Constitutie.

Se mai sustine că dispozitiile legale criticate ar fi contrare si prevederilor art. 7 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Criticile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează: În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat în mod constant că instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii. Asa se explică de ce în cazul chiriasilor statului, unde protectia socială se realizează si prin reînnoirea contractului de închiriere, nu îsi găseste aplicare schimbul obligatoriu de locuintă, în timp ce în cazul chiriasilor din locuintele retrocedate, domeniu în care prevalează principiul garantării dreptului de proprietate, s-a impus consacrarea unui atare schimb.

Curtea retine că statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoană fizică si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea unei valorificări plenare a atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se totodată de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

Curtea mai constată că nu este întemeiată nici sustinerea potrivit căreia prevederile criticate din ordonantă ar încălca dispozitiile art. 21 din Constitutie, privitoare la accesul liber la justitie.

În jurisprudenta sa, de exemplu Decizia nr. 113 din 13 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 21 august 2000, si Decizia nr. 35 din 6 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 aprilie 2001, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, Curtea Constitutională a statuat că accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii sunt valabile si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 24 din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului la apărare, Curtea nu o poate retine ca fiind relevantă, întrucât litigiile legate de schimbul obligatoriu de locuintă se judecă de către instantele judecătoresti, părtile având dreptul de a fi asistate de un avocat în tot cursul procesului, indiferent de gradele de jurisdictie.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a prevederilor art. 25 din Constitutie, referitoare la libera circulatie a persoanelor, Curtea observă că dispozitia legală criticată nu are legătură cu acest text constitutional. Prin urmare, nu se poate conchide că persoana în cauză nu ar putea să călătorească, să îsi stabilească domiciliul sau resedinta în orice altă localitate din tară sau din străinătate.

În cauză a mai fost invocată si încălcarea prevederilor art. 7 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În legătură cu acest aspect Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, a statuat că, în sensul practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului, conceptul de “proces echitabil” nu implică în mod necesar existenta mai multor grade de jurisdictie si nici exercitarea mai multor căi de atac de către toate părtile din proces.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ileana Natalia Cristea în Dosarul nr. 534/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 350

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999

privind Statutul functionarilor publici

 

            Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999, exceptie ridicată de Daniela Iulia Sgârcitu în Dosarul nr. 263/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Daniela Iulia Sgârcitu, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele expuse în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei. Totodată consideră că dispozitiile art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 sunt neconstitutionale dacă sunt interpretate în sensul că fac inaplicabil art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece acestea, reglementând situatii diferite, stabilesc un tratament juridic diferit. Cealaltă critică, referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, este, de asemenea, neîntemeiată, accesul liber la justitie fiind asigurat pentru toti functionarii publici cărora li s-au aplicat sanctiuni disciplinare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 aprilie 2002 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999, exceptie ridicată de Daniela Iulia Sgârcitu în Dosarul nr. 263/2002 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, precum si ale art. 49 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

În esentă, autorul exceptiei arată că textele criticate pentru neconstitutionalitate nu prevăd, pentru functionarul public, si procedura prealabilă de a se adresa cu contestatie la conducătorul autoritătii sau institutiei publice împotriva eliberării sau destituirii din functie, ci numai posibilitatea de a se adresa instantei de contencios administrativ.

Astfel, reglementările art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 sunt, în opinia autorului exceptiei, diferite de cea prevăzută de art. 71 alin. (2) din lege, care dă posibilitatea functiona rului public ca, în cazul sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. a) si b) - avertismentul si mustrarea -, să se adreseze cu contestatie la conducătorul autoritătii sau institutiei publice, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii aplicate. În acelasi timp, reglementarea legală criticată contravine si dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, care stabilesc, de asemenea, o procedură prealabilă în fata organelor administrative.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată în cauză este neîntemeiată. Prevederile legale criticate nu încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie si nici pe cel al egalitătii în drepturi, întrucât, în cazul “schimbării din functie”, este vorba de o “măsură gravă”, ceea ce justifică calea contestării măsurii la instanta de contencios administrativ.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, “din analiza sistematică a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, prin corelare cu dispozitiile art. 71 si 72 din aceeasi lege referitoare la aplicarea sanctiunilor disciplinare, rezultă că dreptul la acces liber la justitie, instituit prin dispozitiile art. 21 din Constitutie, este asigurat pentru toti functionarii publici cărora li s-au aplicat sanctiuni disciplinare, întrucât functionarii publici în cauză, nemultumiti de sanctiunile aplicate, se pot adresa instantei judecătoresti competente în materia contenciosului administrativ, cu cerere pentru anularea sau, după caz, modificarea ordinului sau dispozitiei de sanctionare disciplinară, emisă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice”. Conform punctului de vedere al Guvernului, “situatia functionarilor publici care au fost sanctionati disciplinar cu mustrare sau avertisment, datorită săvârsirii unor abateri disciplinare de o gravitate mai mică, este, evident, complet diferită fată de situatia functionarilor publici sanctionati disciplinar cu cea mai severă sanctiune, destituirea din functie, pentru abateri disciplinare de o gravitate deosebită”.

În consecintă, se apreciază că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 16 alin. (1) si nici cele ale art. 49 din Constitutie.

În legătură cu invocarea necorelării dispozitiilor cuprinse în textele criticate cu cele ale Legii nr. 29/1990, Guvernul arată că “nu intră în competenta Curtii Constitutionale controlul aplicării dispozitiilor din cuprinsul unei legi sub raportul corelării cu dispozitiile altei legi, ci numai constatarea dacă aceste dispozitii sunt în concordantă cu prevederile Constitutiei”.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “legiuitorul, când a statuat căile de atac care trebuie urmate în situatia aplicării celor două categorii de sanctiuni, a avut în vedere gravitatea acestora”. Prin urmare, se arată în continuare,

“legiuitorul nu numai că nu a făcut o discriminare între cele două categorii de functionari publici dar, în functie de gravitatea sanctiunilor aplicate, a creat posibilitatea acestora să se adreseze, în primă instantă, organelor competente arătate”. În ceea ce priveste destituirea din functie, aceasta are consecinte mult mai complexe decât mustrarea sau avertismentul si “trebuie cenzurată, din prima fază, de un organ neutru si autoritar”, ceea ce constituie “o garantie a exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege”. În consecintă, “nu se poate vorbi nici de o restrângere a exercitiului unor drepturi”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 74 si 95 din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, care au următorul cuprins:

- Art. 74: “Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicată se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.”;

- Art. 95: “În cazul eliberării sau al destituirii din functie, functionarul public poate cere instantei de contencios administrativ anularea ordinului sau a dispozitiei de eliberare ori de destituire din functie, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate s-a invocat încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 21 si 49 din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate se bazează pe faptul că, împotriva sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999 - avertismentul si mustrarea -, functionarul public, conform dispozitiilor art. 71 alin. (2) din lege, se poate adresa cu contestatie si conducătorului autoritătii sau institutiei publice, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii aplicate, care emite, pe baza propunerii comisiei de disciplină, ordinul sau dispozitia definitivă. În acelasi timp se arată că, ppotrivit reglementărilor criticate, în cazul celorlalte sanctiuni disciplinare, inclusiv al eliberării sau destituirii din functie, functionarul public se poate adresa doar instantei de contencios administrativ, pentru anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

În mod asemănător, autorul exceptiei face referire si la “procedura administrativă prealabilă, a recursului gratios si a recursului ierarhic, prevăzută de art. 5 al Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, semnalând necorelarea textelor criticate cu aceste texte legale”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată sustinerea potrivit căreia prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Astfel, în cazurile prevăzute de art. 70 alin. (3) lit. a) si b), care prevăd sanctiunile disciplinare cu avertisment si mustrare, cele mai usoare dintre sanctiunile prevăzute pentru functionarii publici, acestea pot fi aplicate direct de către conducătorul compartimentului în care functionează cel în cauză. Or, numai pentru asemenea situatii sunt aplicabile dispozitiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitii care au următorul cuprins: “Împotriva sanctiunii disciplinare aplicate în conditiile prevederilor alin. (1) functionarul public se poate adresa cu contestatie la conducătorul autoritătii sau institutiei publice, în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii aplicate, care emite, pe baza propunerii comisiei de disciplină, ordinul sau dispozitia definitivă.” În cazul celorlalte sanctiuni disciplinare, prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-f), conducătorul autoritătii sau institutiei publice este cel care le aplică, la propunerea comisiei de disciplină.

În aceste conditii este evident că nu există o discriminare între functionarii publici din punctul de vedere al tratamentului juridic la care sunt supusi în cazul aplicării unor sanctiuni disciplinare. Acestia, conform dispozitiilor art. 74 din lege, au, în mod egal, posibilitatea de a se adresa instantei de contencios administrativ pentru anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare ori, conform dispozitiilor art. 95 din lege, pentru anularea ordinului sau dispozitiei de eliberare sau destituire din functie.

Curtea retine că situatia prevăzută de lege în cazul sanctiunilor pe care le poate aplica conducătorul compartimentului, când functionarul public are deschisă calea contestării pe cale ierarhică a sanctiunii disciplinare la conducătorul autoritătii sau institutiei publice, este distinctă de cea în care conducătorul autoritătii sau institutiei publice însusi este cel ce aplică sanctiunea mai gravă a eliberării sau destituirii din functie, astfel că nu se poate pune în nici un fel problema încălcării dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Curtea Constitutională, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a stabilit prin mai multe decizii că principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării, prevăzut la art. 16 din Constitutie si la art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nu înseamnă uniformitate. Dimpotrivă, acest principiu presupune, astfel cum este si cazul în spetă, ca la situatii diferite să se aplice un tratament juridic diferit, dacă acesta are o justificare ratională si obiectivă. De altfel, ar fi inutilă si dilatorie, în cazul avut în vedere de autorul exceptiei, când sanctiunea disciplinară sau măsura destituirii ori eliberării din functie este luată chiar de conducătorul autoritătii publice ori al institutiei publice, calea prevăzută de lege pentru o cu totul altă situatie, si anume când sanctiunea cu avertisment ori mustrare a fost aplicată direct de seful compartimentului, care este subordonat ierarhic conducătorului institutiei sau autoritătii publice.

Curtea constată, de asemenea, că si sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate îngrădesc accesul la justitie este neîntemeiată. Potrivit reglementărilor criticate, în orice situatie, functionarul public are deschisă calea actiunii în justitie, conform principiului consacrat de art. 21 din Constitutie. În felul acesta se oferă garantia respectării dispozitiilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevăd că “[… ] o instantă independentă si impartială, instituită de lege, […]” va examina situatia celui în cauză si se va pronunta asupra legalitătii si temeiniciei sanctiunii ori măsurii aplicate.

De altfel, autorul exceptiei, desi invocă încălcarea acestui principiu constitutional, îsi argumentează sustinerea prin faptul că cele două texte legale criticate prevăd numai posibilitatea functionarului public nemultumit de sanctiunea aplicată de a se adresa instantei de contencios administrativ, fără să dispună si de calea procedurii prealabile administrative a contestatiei.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, Curtea constată că reglementările legale criticate nu contin restrângeri ale exercitiului unor drepturi si libertăti constitutionale, asa cum sustine autorul exceptiei, care invocă încălcarea dispozitiilor art. 49 din Constitutie.

În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a necorelării dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 cu cele ale Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, Curtea constată că aceasta excede controlului de constitutionalitate. Necorelarea legislativă, chiar dacă ar fi reală, nu poate constitui un temei al neconstitutionalitătii textelor de lege criticate, ci poate determina interventia Parlamentului în a cărui competentă intră asigurarea coerentei normelor legale, în conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (1) din Constitutie.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 si 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Daniela Iulia Sgârcitu în Dosarul nr. 263/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 355

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Purcărea în Dosarul nr. 4.265/2002 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 iulie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.265/2002, Tribunalul Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Purcărea într-o cauză având ca obiect contestatia formulată de acesta împotriva deciziei de pensionare întocmite de Casa judeteană de pensii Arad.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât “o persoană care a desfăsurat munca recunoscută în sistemul public în gr. I de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, iar o altă persoană care a muncit tot în gr. I de muncă în calitate de militar nu beneficiază de acest drept, fapt care creează o discriminare, cel defavorizat fiind clar cel care a desfăsurat munca în domeniul militar. Cele două persoane nu sunt egale în fata Legii nr. 19/2000, este avantajată persoana care a muncit în domeniul civil, pe când persoana care a muncit ca militar în gr. I este discriminată, ea nebeneficiind de reducerea vârstelor standard de pensionare”.

Tribunalul Arad - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele criticate nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul consideră, în esentă, că dispozitiile de lege criticate instituie egalitatea de tratament juridic în privinta dreptului la pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pentru toti asiguratii acestui sistem care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, pe când asiguratii care nu au stagiul complet de cotizare în sistemul public, dar au realizat stagii de cotizare, respectiv vechime în serviciu, în alte sisteme de pensii si asigurări sociale, cum este sistemul pensiilor militare de stat reglementat de Legea nr. 164/2001, sunt într-o situatie diferită. Astfel, desi cele două sisteme de pensii îsi recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau în serviciu, pensia pentru limită de vârstă, inclusiv alte drepturi de asigurări sociale în sistemul public, se acordă numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public. Se mai consideră că, de altfel, exceptia de neconstitutionalitate vizează, în realitate, modul de aplicare si de interpretare a prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege invocate ca fiind neconstitutionale nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece există două sisteme de pensii, care nu se exclud, ci se completează reciproc, si anume sistemul public de pensii, reglementat prin Legea nr. 19/2000, si sistemul pensiilor militare de stat, reglementat prin Legea nr. 164/2001. Se mai arată că atât Legea nr. 19/2000, cât si Legea nr. 164/2001 contin dispozitii referitoare la locurile de muncă cu conditii deosebite si speciale, astfel că “ne aflăm, cel mult, în fata unei probleme de interpretare a textelor de lege, nicidecum în fata unor texte care contravin prevederilor constitutionale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, astfel cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. Aceste texte prevăd:

- Art. 41: “(1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru bărbati. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin cresterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru bărbati, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât si pentru bărbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru bărbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru bărbati, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Asiguratii care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, îsi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului. (6) În situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calitătii de membru cooperator, după caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.”; ....

- Art. 1671: “(1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

 

TABELUL Nr. 4

Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislatiei de pensionare

Reducerea vârstelor standard prevăzute anterioare, în grupa I de în anexa nr. 3

(ani)

(luni)

2

1

2

4

2

5

6

3

7

8

4

10

10

6

0

12

7

2

14

8

5

16

9

7

18

10

10

20

12

0

22

13

0

24

14

0

26 si peste

15

0

 

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.

(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în conditiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.”; ..

- Art. 194: “(1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

 (2) În situatia prevăzută la alin. (1) prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

(4) Decontarea între sistemul public si celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii de lege contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În opinia autorului exceptiei dispozitiile art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât “munca desfăsurată în grupa I de către militari nu este recunoscută în sistemul public”, astfel că aceste persoane nu beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensie, ceea ce creează discriminare între asiguratii sistemului public de pensie si asiguratii sistemului pensiilor militare.

Art. 41 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, stabileste conditiile care trebuie îndeplinite, cumulativ, în vederea acordării pensiei pentru limită de vârstă asiguratilor în sistemul public, si anume vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare, iar art. 1671 din aceeasi lege se referă la reducerea vârstelor standard de pensionare, în cadrul aceluiasi sistem de pensii. Potrivit art. 194 din lege, între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, în vederea deschiderii drepturilor la pensie, însă prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

Rezultă asadar că asiguratii în sistemul public de pensii, care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute de textele criticate, beneficiază de tratament juridic egal în ceea ce priveste dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Asiguratii care nu au stagiul complet de cotizare în sistemul public, dar au realizat stagii de cotizare, respectiv vechime în serviciu, în alte sisteme de pensii si asigurări sociale, cum este sistemul pensiilor militare de stat reglementat de Legea nr. 164/2001, sunt într-o situatie diferită si, în consecintă, si tratamentul juridic este diferit, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare. Astfel, desi cele două sisteme de pensii îsi recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, pensia pentru limită de vârstă, inclusiv alte drepturi de asigurări sociale în sistemul public, se acordă numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem, pe când dispozitiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod egal tuturor asiguratilor care se află în situatiile prevăzute de acestea.

Totodată faptul că art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, prevede că prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem reprezintă vointa legiuitorului, care a înteles ca persoanele care nu se află în asemenea situatii să beneficieze de alte reglementări legale, în spetă, de cele cuprinse în Legea nr. 164/2001. Or, asa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu prin Decizia nr. 48 din 16 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41, 1671 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Purcărea în Dosarul nr. 4.265/2002 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 35 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, denumite în continuare norme metodologice, se aplică preparatelor chimice care contin cel putin o substantă chimică periculoasă în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001, si sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6 din prezentele norme metodologice.

(2) Prevederile cuprinse:

a) la art. 7 si 8;

b) la art. 9 si 10 si definite în anexa nr. 3; si

c) la art. 16, 17 si 18 se aplică si preparatelor chimice care nu sunt considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, dar care pot prezenta totusi un anumit pericol.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea si etichetarea preparatelor chimice periculoase

 

Art. 2. - Clasificarea si etichetarea preparatelor chimice periculoase se realizează conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu exceptia cazului în care se aplică criteriile prevăzute la art. 4, 5, 6, 9 sau 10 din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL III

Determinarea proprietătilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase

 

Art. 3. - (1) Evaluarea pericolelor preparatelor chimice periculoase se bazează pe determinarea următoarelor proprietăti ale acestora:

a) fizico-chimice;

b) care afectează sănătatea;

c) care afectează mediul.

(2) Proprietătile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie evaluate în conformitate cu prevederile art. 4, 5 si 6.

(3) Încercările de laborator trebuie efectuate pe preparatele chimice periculoase, în forma în care acestea sunt introduse pe piată.

(4) La determinarea proprietătilor periculoase ale preparatelor chimice periculoase, în conformitate cu prevederile art. 4, 5 si 6, trebuie să fie luate în considerare toate substantele chimice periculoase în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(5) Substantele chimice prevăzute la alin. (4), clasificate ca periculoase pe baza efectelor asupra sănătătii si/sau mediului - fie că sunt prezente sub formă de impurităti, fie de aditivi -, continute în preparatele chimice periculoase, trebuie să fie luate în considerare atunci când concentratia lor este egală sau superioară celei din tabelul de mai jos, dacă nu sunt prevăzute valori inferioare în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, în sectiunea B a anexei nr. 1 sau în sectiunea B a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

 

Categoria de pericol a substantei

Valoarea concentratiei de referintă

 

Preparate chimice periculoase gazoase % volum

Alte preparate chimice periculoase, % greutate

Foarte toxic

0,02

0,1

Toxic

0,02

0,1

Cancerigen

0,02

0,1

Categoria 1 sau 2

 

 

Mutagen

0,02

0,1

Categoria 1 sau 2

 

 

Toxic pentru reproducere

0,02

0,1

Categoria 1 sau 2

 

 

Nociv

0,2

1

Corosiv

0,02

1

Iritant

0,2

1

Sensibilizant

0,2

1

Cancerigen

0,2

1

Categoria 3

 

 

Mutagen

0,2

1

Categoria 3

 

 

Toxic pentru reproducere

0,2

1

Categoria 3

 

 

Periculos pentru mediu N

0,1

 

Periculos pentru stratul de ozon

0,1

0,1

Periculos pentru mediu

 

1

 

(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică preparatelor chimice periculoase prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Pericolele care decurg din proprietătile fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase sunt evaluate prin determinarea, conform metodelor prevăzute în sectiunea A a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, a proprietătilor fizico-chimice ale preparatelor chimice periculoase necesare pentru clasificarea si etichetarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) Prin derogare de la alin. (1), nu este necesară determinarea proprietătilor explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat chimic periculos, cu conditia ca:

a) nici un component să nu prezinte astfel de proprietăti si ca, pe baza informatiilor de care dispune producătorul, să existe o probabilitate minimă ca preparatul chimic periculos să prezinte riscuri de această natură;

b) în caz de modificare a compozitiei unui preparat chimic periculos cu compozitie cunoscută, să existe argumente stiintifice prin care să se demonstreze că o nouă evaluare a pericolelor nu ar determina schimbarea clasificării;

c) să fie introduse pe piată sub formă de aerosoli, conform prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 privind aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324.

(3) Pentru cazurile în care metodele prevăzute în sectiunea A a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 nu sunt adecvate, se aplică următoarele metode alternative de calcul:

a) Preparate chimice periculoase, altele decât cele gazoase:

- metoda de determinare a proprietătilor oxidante ale preparatelor chimice periculoase care contin peroxizi organici, conform prevederilor pct. 2.2.2.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

b) Preparate chimice periculoase gazoase:

(i) metoda de determinare a proprietătilor oxidante, conform prevederilor pct. 9.1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;

(ii) metoda de determinare a proprietătilor inflamabile, conform prevederilor pct. 9.1.1.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

Art. 5. - (1) Evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor chimice periculoase se realizează după una sau mai multe dintre următoarele proceduri:

a) prin metoda conventională prevăzută în anexa nr. 1;

b) prin determinarea, conform metodelor prevăzute în sectiunea B a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, a proprietătilor toxicologice ale preparatului chimic periculos, care sunt necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) Atunci când persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos aduce dovezi stiintific fundamentate, potrivit cărora proprietătile toxicologice ale preparatului chimic periculos nu pot fi corect determinate prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a) sau pornind de la rezultatele disponibile ale testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu conditia ca acestea să fie justificate sau autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată si modificată prin Legea nr. 471/2002. În cazul în care, pentru obtinerea de noi date, o proprietate toxicologică este stabilită prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), testul va fi efectuat în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice.

(3) Preparatul chimic periculos poate fi clasificat avându-se în vedere si următoarele elemente:

a) efectele preparatului chimic periculos asupra omului, în cazul în care se poate demonstra prin studii epidemiologice, prin studii de caz stiintific fundamentate, conform prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sau prin experienta practică fundamentată statistic că efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidentiate la aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1);

b) efectele de tipul sinergismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra că din cauza acestor efecte o evaluare conventională ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos;

c) efectele de tipul antagonismului ale preparatului chimic periculos, în cazul în care se poate demonstra că din cauza acestor efecte o evaluare conventională ar putea subestima pericolul toxicologic al preparatului chimic periculos.

(4) Conform prevederilor alin. (3), în cazul în care o proprietate toxicologică s-a stabilit pe baza ambelor metode prevăzute la alin. (1), pentru clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obtinute prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu exceptia cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, pentru care se aplică numai metoda prevăzută la alin. (1) lit. a). Orice proprietate toxicologică a preparatului chimic periculos care nu a fost evaluată prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie evaluată prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a).

(5) Pentru preparatele chimice periculoase cu compozitie cunoscută, clasificate în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), se va face o nouă evaluare a pericolului pentru sănătate prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), atunci când:

a) producătorul modifică compozitia prin modificarea concentratiei initiale, exprimată în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenti periculosi, în conformitate cu tabelul următor:

 

Limitele de concentratie initială a componentului

Variatia admisă pentru concentratia initială a componentului

concentratie = 2,5%

± 30%

2,5% < concentratie = 10%

± 20%

10% < concentratie = 25%

± 10%

25% < concentratie = 100%

± 5%

 

b) producătorul modifică compozitia preparatului chimic periculos, înlocuind sau adăugând unul sau mai multi componenti care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001. Această nouă evaluare este aplicabilă, cu exceptia cazurilor în care există argumente stiintific fundamentate care arată că o reevaluare a pericolului nu determină schimbarea clasificării.

Art. 6. - (1) Evaluarea pericolelor pentru mediu ale preparatelor chimice periculoase se realizează prin una sau mai multe dintre următoarele proceduri:

a) prin metoda conventională de calcul prevăzută în anexa nr. 2;

b) prin determinarea proprietătilor periculoase pentru mediu ale preparatului chimic periculos, necesare pentru clasificarea în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Determinarea acestor proprietăti se realizează în conformitate cu metodele prevăzute în sectiunea C a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Conditiile de aplicare a metodelor de testare sunt cele prevăzute în sectiunea C a anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Atunci când proprietatea ecotoxicologică se stabileste pe baza metodelor prevăzute la alin. (1) lit. b), în vederea obtinerii de noi date, testările se efectuează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002, si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 471/2002. Atunci când pericolele pentru mediu au fost evaluate după ambele proceduri prevăzute la alin. (1), la clasificarea preparatului chimic periculos se folosesc rezultatele obtinute prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Pentru preparatele chimice periculoase cu compozitie cunoscută, clasificate în conformitate cu metodele prevăzute la alin. (1) lit. b), se efectuează o nouă evaluare a pericolului pentru mediu prin metoda prevăzută la alin. (1) lit. a) sau conform celor prevăzute la alin. (1) lit. b), atunci când:

a) producătorul schimbă compozitia prin modificarea concentratiei initiale, exprimată în procente de greutate sau de volum, a unuia sau mai multor componenti periculosi, în conformitate cu datele din următorul tabel:

 

Limitele de concentratie initială a componentului

Variatia admisă pentru concentratia initială a componentului

2,5%

± 30%

2,5%< concentratie 10%

± 20%

10% < concentratie 25%

± 10%

25% < concentratie 100%

± 5%

 

b) producătorul modifică compozitia preparatului chimic periculos, înlocuind sau adăugând unul sau mai multi componenti care pot fi sau nu periculosi în sensul prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001. Această nouă evaluare este aplicabilă, cu exceptia cazurilor în care există argumente stiintific fundamentate care arată că o reevaluare a pericolului nu determină schimbarea clasificării.

 

CAPITOLUL IV

Ambalarea preparatelor chimice periculoase

 

Art. 7. - (1) Introducerea pe piată a preparatelor chimice periculoase prevăzute la art. 1 si 8 este permisă numai dacă sunt respectate cerintele pentru ambalaje, prevăzute la art. 14 lit. a), b), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(2) Introducerea pe piată a recipientelor care contin preparate chimice periculoase în sensul art. 1 si 8, comercializate sau puse la dispozitia publicului, este permisă numai dacă sunt respectate cerintele pentru ambalaje, prevăzute la art. 15 lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(3) Se consideră că ambalajele preparatelor chimice periculoase corespund cerintelor prevăzute la art. 14 lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001, dacă acestea satisfac cerintele prevăzute pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, pe căi navigabile interne, pe mare sau pe calea aerului.

Art. 8. - (1) Indiferent de capacitate, recipientele care contin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de securitate pentru copii, în cazurile în care:

a) preparatele chimice periculoase sunt etichetate ca foarte toxice, toxice sau corosive, conform prevederilor art. 10 si conditiilor prevăzute la art. 5;

b) preparatele chimice periculoase prezintă un pericol în caz de inhalare (Xn, R 65) si sunt clasificate si etichetate conform prevederilor pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu exceptia preparatelor chimice periculoase introduse pe piată sub formă de aerosoli sau într-un recipient prevăzut cu un sistem de pulverizare sigilat;

c) preparatele chimice periculoase contin cel putin una dintre substantele enumerate mai jos, prezente într-o concentratie egală sau superioară concentratiei maxime individuale mentionate în tabelul următor:

 

Nr.

crt.

Identificarea substantei

Concentratia maximă

Nr. CAS

Denumire

Nr. IESCE

 

1.

67-56-1

Metanol

2006596

3%

2.

75-09-2

Diclormetan

2008389

1%

 

(2) Indiferent de capacitate, recipientele care contin preparate chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului si etichetate ca foarte toxice, toxice, corosive, nocive, extrem de inflamabile sau foarte inflamabile, conform prevederilor art. 10 si conditiilor stipulate în art. 4 si 5, vor fi prevăzute cu un însemn tactil de avertizare a pericolului.

(3) Prevederea alin. (2) nu se aplică aerosolilor clasificati si etichetati numai ca extrem de inflamabili sau foarte inflamabili.

 

CAPITOLUL V

Etichetarea preparatelor chimice periculoase

 

Art. 9. - (1) Preparatele chimice periculoase în sensul art. 1 alin. (1) pot fi introduse pe piată numai dacă eticheta ambalajului satisface cerintele prezentului articol si corespunde prevederilor sectiunilor A si B ale anexei nr. 3.

(2) Preparatele chimice în sensul art. 1 alin. (2), definite în sectiunile B si C ale anexei nr. 3, pot fi introduse pe piată numai dacă pe eticheta ambalajului sunt înscrise următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

a) denumirea comercială a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifică preparatul chimic periculos;

b) numele, adresa completă si numărul de telefon ale persoanei cu sediul în România, responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos;

c) datele specifice prevăzute în sectiunile B si C ale anexei nr. 3.

Art. 10. - (1) Pe toate etichetele ambalajelor trebuie să fie înscrise următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

a) denumirea comercială a preparatului chimic periculos sau denumirea prin care furnizorul identifică preparatul chimic periculos;

b) numele, adresa completă si numărul de telefon ale persoanei cu sediul în România, responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos;

c) denumirea chimică a substantei sau substantelor chimice periculoase prezente în preparatul chimic periculos;

d) simbolurile de pericol si indicatiile de pericol;

e) fraze de risc - fraze R;

f) fraze de prudentă - fraze S;

g) cantitatea nominală - masa nominală sau volumul nominal - a continutului în cazul preparatelor comercializate sau puse la dispozitia publicului.

(2) Înscrierea pe eticheta preparatului chimic periculos a denumirii chimice a substantei sau substantelor chimice periculoase prezente în acesta se realizează în conformitate cu următoarele cerinte:

a) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate T+, T, Xn în conformitate cu prevederile art. 5, se iau în considerare numai substantele T+, T, Xn prezente în concentratii egale sau mai mari decât limita inferioară - limita Xn -, prevăzute pentru fiecare dintre ele în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau în sectiunea B a anexei nr. 1;

b) pentru preparatele chimice periculoase, clasificate C conform procedurilor prevăzute la art. 5, se iau în considerare numai substantele C prezente în concentratii egale sau mai mari decât limita inferioară - limita X1 -, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau în sectiunea B a anexei nr. 1;

c) denumirile substantelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

(i) cancerigen, categoria 1, 2 sau 3;

(ii) mutagen, categoria 1, 2 sau 3;

(iii) toxic pentru reproducere, categoria 1, 2 sau 3;

(iv) foarte toxic, toxic sau nociv, în functie de efectele neletale în urma unei singure expuneri;

(v) toxic sau nociv, în functie de efectele grave înurma expunerii repetate sau prelungite;

(vi) sensibilizant.

Substanta chimică periculoasă trebuie să figureze sub una dintre denumirile prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sau într-un nomenclator chimic recunoscut pe plan international, dacă nu figurează încă în această anexă;

d) ca urmare a prevederilor lit. a), b) si c), nu este necesară mentionarea pe etichetă a denumirii substantelor chimice periculoase care au determinat clasificarea preparatului chimic periculos în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol:

(i) exploziv;

(ii) oxidant;

(iii) extrem de inflamabil;

(iv) foarte inflamabil;

(v) inflamabil;

(vi) iritant;

(vii) periculos pentru mediu, cu exceptia cazurilor în care substanta sau substantele chimice periculoase trebuie mentionate pe baza prevederilor lit. a), b) sau c);

e) ca regulă, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 4 denumiri de substante chimice este suficient pentru identificarea substantelor chimice periculoase prioritar responsabile de pericole majore pentru sănătate, care au determinat clasificarea si alegerea frazelor de risc adecvate, sau, după caz, pot fi necesare mai mult de 4 denumiri chimice ale substantelor chimice periculoase din componenta preparatului chimic periculos.

(3) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu simbolurile de pericol si cu indicatiile de pericol prevăzute la alin. (1) lit. d), pe care le prezintă folosirea acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 4 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 si este aplicată în functie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat chimic periculos, obligatia de a aplica:

a) simbolul T determină ca folosirea simbolurilor C si X să fie optională, dacă nu există prevederi contrare în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;

b) simbolul C determină ca folosirea simbolului X să fie optională;

c) simbolul E determină ca folosirea simbolurilor F si O să fie optională;

d) simbolul Xn determină ca folosirea simbolului Xi să fie optională.

Simbolul sau simbolurile sunt tipărite cu negru, pe fond portocaliu-galben.

(4) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de risc - fraze R - prevăzute la alin. (1) lit. e) se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 5 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Frazele R se atribuie în functie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. Ca regulă, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 6 fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop combinatiile de fraze prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În cazul în care preparatul chimic periculos se încadrează simultan în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie să acopere totalitatea riscurilor principale prezentate de preparat. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze R.

Frazele standard “extrem de inflamabil” sau “foarte inflamabil” pot să nu fie utilizate în cazul în care reiau o indicatie de pericol folosită ca urmare a aplicării prevederilor alin. (3).

(5) Etichetarea preparatelor chimice periculoase cu frazele de prudentă - fraze S - prevăzute la alin. (1) lit. f) se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 si 6 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Frazele S se atribuie în functie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) si ale anexelor nr. 1 si 2. Ca regulă, pentru preparatele chimice periculoase un număr de maximum 6 fraze S este suficient pentru formularea celor mai adecvate recomandări de prudentă; în acest scop combinatiile de fraze prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 sunt considerate fraze unice. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze S. În cazul în care inscriptionarea pe etichetă sau pe ambalaj este imposibilă din punct de vedere practic, ambalajul va fi însotit de un prospect cu recomandări de prudentă privind utilizarea preparatului chimic periculos.

Art. 11. - În cazul în care continutul ambalajului nu depăseste 125 mililitri:

a) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu exceptia celor încadrate la fraza de risc R 41 sau periculoase pentru mediu si încadrate la simbolul N, etichetarea cu fraze de risc R sau fraze de prudentă S nu este necesară;

b) pentru preparatele chimice periculoase clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu si neîncadrate la simbolul N, pe eticheta acestora sunt înscrise frazele de risc R, nefiind necesară etichetarea cu fraze de prudentă S. Art. 12. - Indicatiile de tipul “netoxic”, “nenociv”, “nepoluant”, “ecologic” sau orice alte indicatii care urmăresc să demonstreze caracterul nepericulos al preparatului chimic sau susceptibil de a determina o subestimare a pericolelor acestuia nu pot fi înscrise pe ambalajul sau eticheta preparatelor chimice periculoase reglementate de prezentele norme metodologice.

Art. 13. - (1) Aplicarea cerintelor de etichetare pentru preparatele chimice periculoase se realizează după cum urmează:

a) în cazul în care indicatiile prevăzute la art. 10 se găsesc pe etichetă, aceasta se fixează ferm pe una sau mai multe fete ale ambalajului, astfel încât textul etichetei să poată fi citit pe directie orizontală când ambalajul este asezat în pozitie normală. Dimensiunile etichetei sunt cele prevăzute la pct. 7.7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, iar eticheta este dimensionată în asa fel încât să cuprindă numai informatiile prevăzute în prezentele norme metodologice si, dacă este nevoie, orice alte indicatii suplimentare privind sănătatea sau securitatea;

b) în cazul în care informatiile prevăzute la art. 10 sunt înscrise clar pe ambalajul propriu-zis, conform prevederilor lit. a), eticheta nu mai este necesară;

c) culoarea si modul de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevăzut la lit. b), ale ambalajului trebuie să fie astfel realizate încât simbolul de pericol si fondul acestuia să fie distinse clar;

d) informatiile înscrise pe etichetă conform prevederilor art. 10 trebuie să se distingă clar pe fondul acesteia si să aibă o dimensiune si o spatiere suficiente pentru a putea fi citite cu usurintă.

Prevederile specifice pentru prezentarea si formatul acestor informatii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, cerintele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite:

a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu normele internationale pentru transportul mărfurilor periculoase si dacă ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate conform prezentelor norme metodologice;

b) în cazul unui ambalaj unic:

(i) dacă acesta este etichetat în conformitate cu normele internationale pentru transportul mărfurilor periculoase si cu prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), (4) si (5); pentru preparatele chimice periculoase clasificate conform prevederilor art. 6 se aplică si prevederile art. 10 alin. (3) pentru proprietatea respectivă, atunci când aceasta nu a fost mentionată ca atare pe etichetă; sau

(ii) dacă este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, ca de exemplu buteliile mobile de gaz, dacă sunt respectate prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

 

CAPITOLUL VI

Exceptări de la cerintele de etichetare si ambalare ale preparatelor chimice periculoase

 

Art. 14. - (1) Prevederile art. 7, 9, 10, 11, 12 si 13 nu se aplică anumitor preparate chimice considerate periculoase în sensul prevederilor art. 4, 5 sau 6, care, în forma în care sunt introduse pe piată, nu prezintă vreun risc din punct de vedere al proprietătilor fizico-chimice si nici risc pentru sănătate sau pentru mediu.

(2) Etichetarea prevăzută la art. 9, 10, 11 si 12 poate fi efectuată într-un alt mod adecvat, în cazul ambalajelor care sunt fie prea mici, fie nepotrivite pentru o etichetare în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) si b).

(3) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante pot să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele contin cantităti atât de mici încât nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase clasificate în conformitate cu prevederile art. 6 pot să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care cantitătile pe care le contin sunt atât de mici  încât nu prezintă nici un pericol pentru mediu.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 9, 10, 11, 12 si 13, ambalajele preparatelor chimice periculoase care nu sunt prevăzute la alin. (3) sau (4) pot fi etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevăzută la art. 9, 10 si 11 si nu prezintă nici un pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate chimice periculoase sau pentru alte persoane.

(6) În cazul în care se aplică prevederile alin. (2), (3), (4) si (5), nu este permisă utilizarea de simboluri, indicatii de pericol, fraze R sau fraze S, altele decât cele prevăzute în prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL VII

Vânzarea la distantă

 

Art. 15. - (1) Orice formă de publicitate pentru un preparat chimic periculos, care permite potentialului cumpărător să încheie un contract de cumpărare a unui preparat chimic periculos fără a avea posibilitatea de a cunoaste informatiile incluse pe eticheta acestuia, trebuie să mentioneze categoria sau categoriile de pericol indicate pe eticheta preparatului chimic periculos.

(2) Pentru respectarea cerintelor prevăzute la alin. (1) părtile contractante au în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă.

 

CAPITOLUL VIII

Fisa tehnică de securitate

 

Art. 16. - (1) Persoana responsabilă de introducerea pe piată a substantei sau preparatului chimic periculos furnizează utilizatorului profesional al substantei sau preparatului chimic periculos o fisă tehnică de securitate care contine informatiile prevăzute la art. 18 si în anexa nr. 5, dacă substanta sau preparatul chimic este clasificat ca periculos conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(2) Persoana responsabilă de introducerea pe piată a unui preparat chimic periculos furnizează, la cererea unui utilizator profesional, o fisă tehnică de securitate care contine informatiile corespunzătoare pentru preparatele chimice care nu sunt clasificate ca periculoase în sensul art. 4, 5 si 6, dar care contin într-o concentratie individuală mai mare sau egală cu 1% în greutate, pentru preparatele chimice care nu sunt în stare gazoasă, si mai mare sau egală cu 0,2% în volum, pentru preparatele chimice gazoase, cel putin:

a) o substantă care prezintă pericole pentru sănătate ori pentru mediu; sau

b) o substantă pentru care există o valoare limită a concentratiei admise pentru expunerea la locurile de muncă.

(3) Informatiile din fisa tehnică de securitate sunt destinate în principal folosirii de către utilizatorii profesionali si trebuie să permită acestora să ia măsurile necesare pentru protectia sănătătii, a securitătii si a mediului la locul de muncă.

(4) Fisa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau pe suport electronic, cu conditia ca destinatarul să dispună de aparatura necesară receptionării.

(5) Informatiile din fisa tehnică de securitate se furnizează gratuit, cel mai târziu când substanta sau preparatul chimic periculos este livrat prima dată si apoi după fiecare revizie datorată aparitiei oricărei informatii noi, semnificative, privind securitatea si protectia sănătătii si a mediului. Noua versiune datată, identificată ca “Revizie:É (data)”, se furnizează gratuit tuturor fostilor utilizatori care au primit substanta sau preparatul în ultimele 12 luni dinaintea reviziei.

(6) Nu este necesară întocmirea fiselor tehnice de securitate în cazul în care preparatele chimice periculoase comercializate sau puse la dispozitia publicului sunt însotite de suficiente informatii care să permită utilizatorilor să ia măsurile necesare cu privire la protectia sănătătii si la securitate. Cu toate acestea, dacă utilizatorii profesionali solicită fisa tehnică de securitate, acest document trebuie furnizat.

Art. 17. - Fisa tehnică de securitate se întocmeste în limba română.

Art. 18. - (1) Fisa tehnică de securitate este structurată pe următoarele capitole:

a) Identificarea substantei/preparatului chimic periculos si a firmei/întreprinderii;

b) Compozitia/informatii despre ingrediente;

c) Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos;

d) Măsuri de prim ajutor;

e) Măsuri de combatere a incendiilor;

f) Măsuri împotriva pierderilor accidentale;

g) Manipulare si depozitare;

h) Controlul expunerii/protectie personală;

i) Proprietăti fizico-chimice ale substantei/preparatului chimic periculos;

j) Stabilitate si reactivitate;

k) Informatii toxicologice;

l) Informatii ecologice;

m) Măsuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos;

n) Informatii despre transport;

o) Informatii privind reglementările specifice aplicabile;

p) Alte informatii.

(2) Sarcina de a furniza informatiile astfel prevăzute revine persoanei responsabile de introducerea pe piată a substantei sau preparatului chimic periculos. Fisa tehnică de securitate se datează.

 

CAPITOLUL IX

Confidentialitatea denumirilor chimice

 

Art. 19. - (1) Mentionarea pe etichetă sau în cadrul fisei tehnice de securitate a substantelor chimice periculoase prezente în preparatele chimice periculoase si clasificate exclusiv ca:

a) iritantă, cu exceptia celor încadrate la fraza de risc R 41, sau iritantă în combinatie cu una sau mai multe dintre celelalte proprietăti prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d);

sau

b) nocivă sau nocivă în combinatie cu una sau mai multe dintre proprietătile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d), care prezintă ele însele efecte letale acute, poate fi considerată de persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos confidentială, în sensul că divulgarea acestora poate prejudicia dreptul său de proprietate intelectuală.

(2) Persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos este responsabilă de demonstrarea eventualului prejudiciu adus confidentialitătii denumirilor chimice ale substantelor chimice periculoase prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piată pentru prima dată a preparatului chimic periculos doreste să se prevaleze de acest drept la confidentialitate, aceasta prezintă o cerere de confidentialitate către Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP, în care solicită ca referirile la substanta chimică periculoasă prevăzută la alin. (1), incluse pe etichetă, să fie redate cu ajutorul unei denumiri care identifică cele mai importante grupe chimice functio- nale sau al unei denumiri alternative.

(4) Cererea de confidentialitate este întocmită conform prevederilor anexei nr. 4 si contine informatiile incluse în formularul din sectiunea A a aceleiasi anexe.

(5) ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos furnizarea de informatii suplimentare, dacă acestea sunt necesare pentru evaluarea valabilitătii cererii de confidentialitate.

(6) În termen de 30 de zile ANSPCP informează solicitantul asupra deciziei privind cererea de confidentialitate.

(7) În cazul în care cererea de confidentialitate a fost acceptată de către ANSPCP, persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos transmite o copie a acesteia autoritătilor competente ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene în care doreste să comercializeze preparatul chimic periculos. 

 

CAPITOLUL X

Atributii si răspunderi

 

Art. 20. - (1) ANSPCP este autoritatea competentă pentru primirea informatiilor, inclusiv compozitia chimică, legate de preparatele chimice introduse pe piată si considerate periculoase pe baza proprietătilor care afectează sănătatea sau a proprietătilor fizico-chimice ale acestora.

(2) Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice ANSPCP poate solicita persoanei responsabile de introducerea pe piată a preparatului chimic periculos informatii privind compozitia acestuia si orice alte informatii utile în acest sens.

(3) ANSPCP asigură confidentialitatea informatiilor primite si utilizarea acestora numai pentru a răspunde solicitărilor de ordin medical pentru stabilirea de măsuri preventive si curative, cu precădere în caz de urgentă.

Art. 21. - Autoritătile publice centrale pot reglementa cerintele specifice de protectie a sănătătii si securitătii la locul de muncă a persoanelor, în timpul utilizării preparatelor chimice periculoase. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 22. - Introducerea pe piată a preparatelor chimice periculoase care sunt conforme prezentelor norme metodologice nu poate fi interzisă, restrictionată sau împiedicată de către ANSPCP.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

            Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si se procură de la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Aeroclubul României are sediul în Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54, sectorul 1.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Aeroclubul României este unitate de pregătire si perfectionare a personalului aeronautic civil, precum si structură sportivă de performantă cu profil aeronautic, cu drepturile si atributiile ce decurg din lege.

Aeroclubul României functionează ca institutie publică finantată de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în compunerea sa intră aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, ca subunităti fără personalitate juridică, cu sediile si terenurile de zbor în localitătile prevăzute în această anexă.

Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pot fi înfiintate si alte aerocluburi teritoriale sau sectii ale acestora.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Obiectul de activitate al Aeroclubului României îl constituie:

a) operarea aeronavelor din dotare sau închiriate;

b) organizarea si desfăsurarea cursurilor si programelor de initiere, pregătire, instruire si perfectionare, teoretice si practice, de zbor, precum si de parasutare pentru personalul aeronautic propriu si pentru sportivii legitimati la Aeroclubul României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) selectionarea si initierea tineretului prin organizarea de cursuri si cantonamente de instruire teoretică si în zbor, în scopul atragerii acestuia în practicarea sporturilor aeronautice;

d) asigurarea conditiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competitii interne si internationale, mitinguri si manifestări aeronautice, în vederea cresterii nivelului de pregătire a personalului propriu si a sportivilor legitimati la Aeroclubul României;

e) efectuarea pregătirii teoretice si practice, la sol si în zbor, pentru alte categorii de personal aeronautic navigant decât cel propriu si sportivii legitimati, precum si a personalului tehnic aeronautic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

f) asigurarea pregătirii sportivilor legitimati la Aeroclubul României, componenti ai loturilor nationale/judetene, cu suportarea de către Aeroclubul României, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat, a cheltuielilor ocazionate de participarea acestora la competitiile oficiale, interne si internationale, precum si a cheltuielilor aferente cantonamentelor;

g) emiterea certificatelor de absolvire pentru cursurile si programele de pregătire si perfectionare efectuate, prevăzute la lit. b) si e);

h) aprobarea si supravegherea activitătilor aeronautice sportive la care participă cu personal propriu si tehnică din dotare sau care se desfăsoară pe terenurile aflate în administrarea sa;

i) efectuarea de activităti specifice de dirijare si control al traficului aerian, de informare aeronautică si protectie a navigatiei aeriene, pe terenurile aflate în administrarea sa, în conformitate cu reglementările în vigoare;

j) întretinerea si repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor si instalatiilor aferente, a infrastructurii si instalatiilor din dotare, precum si asistentă tehnică către terti, în conditiile autorizării si/sau atestării în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile activitătilor respective;

k) efectuarea operatiunilor legate de înfiintarea, declararea, deschiderea, utilizarea si dezafectarea terenurilor folosite pentru practicarea activitătilor aeronautice sportive organizate de Aeroclubul României, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

l) efectuarea operatiunilor de import-export pentru activitătile proprii cu caracter aeronautic;

m) alte activităti care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului României, inclusiv activităti aeronautice în cadrul aviatiei generale si lucrului aerian, în conditii de autorizare conform reglementărilor în vigoare;

n) organizarea de competitii aeronautice sportive, interne si internationale, altele decât cele aflate în competenta Federatiei Aeronautice Române, de târguri, impresariat, expozitii interne si internationale si de alte manifestări cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, în scopul promovării aviatiei sportive si usoare.

Aeroclubul României poate exercita, în conditiile stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si atributii în domeniul atestării unor categorii de personal aeronautic civil, precum si al certificării/autorizării si al înmatriculării/identificării unor categorii de tehnică de aviatie.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Cheltuielile necesare functionării Aeroclubului României se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Cheltuielile pentru initierea, pregătirea si perfectionarea sportivilor legitimati la Aeroclubul României si selectati în loturile nationale/judetene, precum si cheltuielile pentru initierea si pregătirea tinerilor în vârstă de până la 23 de ani împliniti, selectati anual pe bază de examen pentru practicarea sporturilor aeronautice si legitimati ca sportivi la Aeroclubul României, se suportă de Aeroclubul României, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat.

Sportivii legitimati plătesc o cotizatie anuală.

Activitătile desfăsurate de Aeroclubul României pentru terti, persoane juridice sau fizice, altele decât cele prevăzute la alin. 2, se realizează contra cost, pe bază de contracte sau de tarife în lei sau în valută, stabilite în conditiile legii, si constituie venituri ale bugetului de stat.

Nivelul cotizatiei anuale plătite de sportivii legitimati la Aeroclubul României, precum si tarifele în lei si în valută aplicate de Aeroclubul României pentru serviciile prestate se propun de conducerea Aeroclubului României si se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

5. Articolul 7 se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 122.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 961 din 28 noiembrie 2002 privind conferirea unor decoratii nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la liniuta 49 a art. 3, în loc de: “ - domnului Marian Stan ...” se va citi: “- domnului Stan M. Popa ...”.

 

În Decizia Curtii Constitutionale nr. 25 din 22 ianuarie 2003 cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) teza a doua, art. 30 si ale art. 51 lit. b) din Legea sindicatelor, adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- pe prima coloană, paragraful 6, rândul 5 din pagina 10 a Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, în loc de:  “… alin. (2) teza a doua a textului.” se va citi: “… alin. (1) teza a doua a textului.”