MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 51 din 6 februarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă de urgentă privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

179. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmocalc” - S.A.

 

180. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “IMCOP” - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

140. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.237. - Decizie de sanctionare

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 51

din 6 februarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptii ridicate de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Casa Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Agroind Service”, în Dosarul nr. 9/F/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ, si de Societatea Comercială “Avertis” Bucuresti, Societatea Comercială “Moraber Cimpex” - S.R.L. Vulpeni, Casa

Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Electrica” - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comercială “Fitoplant Com” - S.R.L. Craiova, Banca Comercială Română - Sucursala Băilesti, în Dosarul nr. 11/F/2000 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc toate părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 233C/2002 si nr. 234C/2002 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 234C/2002 la Dosarul nr. 233C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 17 aprilie 2002, pronuntate în dosarele nr. 9/F/1999 si nr. 11/F/2000, Tribunalul Dolj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Casa Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Agroind Service”, Societatea Comercială “Avertis” Bucuresti, Societatea Comercială “Moraber Cimpex” - S.R.L. Vulpeni, Casa Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Electrica” - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comercială “Fitoplant Com” - S.R.L. Craiova, Banca Comercială Română - Sucursala Băilesti, creditori în cauze comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 sunt neconstitutionale, întrucât nu prevăd modul de îndestulare a creantelor creditorilor garantati si chirografari, ceea ce este de natură să prejudicieze drepturile acestora.

Tribunalul Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează în sensul că prevederile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 “creează o aparentă de neconstitutionalitate, având în vedere că nu precizează modalitatea de îndestulare a creditorilor si mai ales a creditorilor cu garantii”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate. În acest sens arată că suspendarea procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din ordonantă este o măsură temporară, luată de judecătorul-sindic, “până la privatizarea societătii sau pentru o perioadă de cel mult un an, cu posibilitatea de a fi prelungită cu încă un an numai în cazuri temeinic justificate”. De asemenea, consideră că închiderea procedurii poate fi dispusă de către judecătorul-sindic “numai în conditiile prevăzute în contractul de privatizare care trebuie să cuprindă clauze cu privire la modul de satisfacere a creditorilor societătii comerciale privatizate, mai ales a creditorilor privati, deoarece societatea în cauză poate fi scutită de la plata obligatiilor bugetare”. În sustinerea acestui argument sunt invocate si dispozitiile Legii nr. 64/1995, referitoare la închiderea procedurii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002.

Dispozitiile legale criticate sunt următoarele:

- Art. III: “(1) Exercitiul actiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspendă, la cererea institutiei publice implicate, fată de societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50% + 1 din capitalul social, ce înregistrează obligatii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor înscrise în evidenta contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intentie pentru achizitionarea pachetului de actiuni.

(2) Suspendarea va fi pronuntată de instanta competentă pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an.

(3) În termen de 15 zile de la pronuntarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară.

(4) În urma privatizării societătii prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni, judecătorul-sindic va pronunta, la cererea institutiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a actiunilor.”

Examinând exceptia, Curtea constată că autorii acesteia nu indică textul constitutional încălcat. Autorii exceptiei consideră că prin dispozitiile legale criticate se creează un regim preferential societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, ceea ce defavorizează creditorii cu garantii si cei chirografari care se văd în imposibilitatea realizării creantelor lor.

Acest argument nu poate fi primit. Din analiza textului de lege supus controlului Curtea retine că acesta este un text de procedură, deci fără efect cu privire la dreptul substantial al creditorilor.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002. Astfel, prin Decizia nr. 211 din 10 iulie 2002, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a constatat că “Suspendarea exercitării actiunilor sau, după caz, a procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995, nu încalcă principiul liberului acces la justitie dat fiind că, prin însăsi natura ei, această măsură constituie un act judiciar de decizie, adoptat de instanta competentă, pe o perioadă limitată, potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 după constatarea de către judecător a îndeplinirii conditiilor prevăzute în alin. (1) al aceluiasi articol […]”. Totodată, s-a arătat că “procedura suspendată pe cale judiciară urmează a se închide tot pe cale judiciară fie în conditiile prevăzute de art. 117 si următoarele din Legea nr. 64/1995, - dacă nu s-a realizat privatizarea -, fie în conditiile prevăzute de art. III alin. (4) din ordonanta criticată, în urma privatizării prin vânzarea pachetului majoritar de actiuni”. De asemenea, Curtea a retinut în decizia sa că “titularii drepturilor de creantă care au solicitat deschiderea procedurii fată de societatea comercială ajunsă în stare de incapacitate de plată au posibilitatea ca, la închiderea procedurii speciale prevăzute de art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, să-si recupereze creantele pe baza prevederilor contractului de privatizare sau, în conditiile dreptului comun, de la succesorii societătii privatizate”.

În sfârsit, Curtea observă că în spetă nu este vorba de o problemă de constitutionalitate, ci de una de interpretare si aplicare a legii, care însă intră în competenta instantei de judecată, judecătorul-sindic putând pronunta închiderea procedurii în conditiile dispozitiilor Legii nr. 64/1995. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, Casa Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Agroind Service”, în Dosarul nr. 9/F/1999 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ, si de Societatea Comercială “Avertis” Bucuresti, Societatea Comercială “Moraber Cimpex” - S.R.L. Vulpeni, Casa Judeteană de Pensii Dolj, Directia Generală a Finantelor Publice Dolj, Societatea Comercială “Electrica” - S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comercială “Fitoplant Com” - S.R.L. Craiova, Banca Comercială Română - Sucursala Băilesti, în Dosarul nr. 11/F/2000 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 februarie 2003.

 

prof.univ.dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Modalităti de facturare a energiei termice

 

Art. 1. - (1) Agentii economici si serviciile publice producători si/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, denumiti în continuare furnizori de energie termică, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociatiile de proprietari/chiriasi sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare si de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:

a) facturarea si plata în transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitătilor medii lunare de energie termică consumată efectiv în anul calendaristic anterior;

b) facturarea si plata în transe lunare egale, stabilite diferentiat în perioada sezonului rece si în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitătilor medii lunare de energie termică consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;

c) facturarea si plata lunară pe baza consumului efectiv.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termică au obligatia să accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea în conditiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

(3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea si plata în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se fac pe baza cantitătilor medii lunare consumate în perioada februarie-decembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pentru situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) furnizorii de energie termică vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice, până la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum si eventualele diferente de regularizat.

(2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termică, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare.

(3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termică, se plătesc, începând cu luna martie, integral sau esalonat, până la data de 31 iulie a anului în curs, conform întelegerii dintre părti.

(4) În situatia în care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) si (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termică plătesc penalităti de întârziere egale cu cele percepute pentru neplata obligatiilor către bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor stabilite între pretul local, mai mare, al gigacaloriei si pretul national de referintă se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în functie de modul de facturare si de plată a energiei termice livrate populatiei, prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) Pentru situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) regularizarea subventiilor se face până la data de 15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termică pe anul anterior.

Art. 4. - Persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termică furnizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

 

CAPITOLUL II

Ajutoare pentru încălzirea locuintei

 

Art. 5. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 750.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 750.001 lei si 1.000.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.000.001 lei si 1.250.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.250.001 lei si 1.500.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.500.001 lei si 1.750.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.750.001 lei si 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situatia în care ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni.

(2) Pentru familiile si persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul pentru încălzirea locuintei se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia, fără a depăsi cheltuielile cu încălzirea si cu apa caldă menajeră confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.

(3) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situatia în care beneficiarii au optat pentru facturare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).

(4) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situatia în care beneficiarii au optat pentru facturare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).

Art. 6. - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 550.000 lei;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei si 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 330.000 lei;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei si 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 165.000 lei.

Art. 7. - Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) si la art. 6, dar nu mai mult decât cheltuielile cu încălzirea si cu apa caldă menajeră confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori de factura individuală.

Art. 8. - Familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 si care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni si combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, în perioada sezonului rece, în sumă de 300.000 lei lunar.

Art. 9. - (1) În sensul art. 5 si 6, prin familie se întelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedintă.

(2) Prin persoană singură se întelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieste si se gospodăreste singură.

Art. 10. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestora.

(2) Prin locuintă de domiciliu sau de resedintă se întelege locuinta situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie si ale altor persoane majore, precum si ale copiilor care locuiesc efectiv cu acestia si sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor de întretinere a locuintei.

Art. 11. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însotită de actele doveditoare.

(2) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei se depun si se înregistrează la primăria localitătii sau a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu sau de resedintă, individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi.

(3) Veniturile pe baza cărora se stabileste cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001.

(4) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major si legal împuternicit de către proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere.

(5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuintei, a cuantumului acestuia, precum si a majorării prevăzute la art. 5 alin. (2) se face prin dispozitie a primarului.

(6) Primarul are obligatia ca, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice directiilor generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv Directiei Generale de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor pentru încălzirea locuintei, drepturile bănesti aprobate cu acest titlu, precum si plătile efectuate.

Art. 12. - (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei prevăzuti la art. 8 documentele doveditoare privind componenta familiei, declaratia pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, precum si actele doveditoare sunt cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei prevăzut la art. 8 este titularul ajutorului social.

Art. 13. - (1) Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuintei, aferente consumului de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si subventiile si ajutoarele pentru încălzirea locuintei, achitate furnizorilor de energie termică de către autoritătile administratiei publice locale, se vor colecta în conturile tip angajament scris în păstrarea unui tert, escrow, deschise la bănci de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

(2) Sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuintei, prevăzute la art. 8, se acordă direct titularului la data stabilită pentru plata ajutorului social.

Art. 14. - (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, precum si nivelul acestuia se corectează în functie de evolutia preturilor si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ajutoarele pentru încălzirea locuintei, acordate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

Art. 15. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin sezonul rece se întelege perioada de 5 luni cuprinsă între 1 noiembrie anul curent si 31 martie anul următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

Art. 16. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor pentru încălzirea locuintei se suportă din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

CAPITOLUL III

Facilităti acordate populatiei pentru plata energiei termice

 

Art. 17. - (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restante din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curentă, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora.

(2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidentiază si se operează în factura lunii următoare si se suportă din subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei.

(3) Asociatiile de proprietari/chiriasi, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilitătii prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral si la termen obligatiile de plată a întretinerii.

(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) nu se aplică în cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se facturează energia termică consumată pe lunile februarie si martie 2003 în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b).

Art. 18. - (1) În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau îsi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum si sumele restante, fără penalităti, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de amânare în vederea scutirii de la plata penalitătilor facturate de furnizorii de energie termică.

(2) În situatia în care în perioada următoare, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitătilor nu îsi achită facturile de energie termică la termenele scadente, acestia vor fi obligati să plătească si penalitătile amânate în conditiile alin. (1).

(3) În situatia în care până la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalitătilor îsi achită facturile de energie termică la termenele scadente, acestia sunt scutiti de la plata penalitătilor.

Art. 19. - (1) Autoritătile administratiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întretinerii, pe bază de anchete sociale, familiile si persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat si care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgentă, în temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termică.

(2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgentă stabilite în conditiile alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

(3) Autoritătile administratiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termică vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rău-platnici.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 20. - Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune de fals, uz de fals sau înselăciune, după caz, si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 21. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 11 si 12 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătii administratiei publice locale.

Art. 22. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contraventie si se sanctionează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 23. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin

Legea nr. 180/2002.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) În executie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate în limita prevederilor aprobate si cu încadrarea în proportia prevăzută la alin. (1) lit. a).”

Art. 25. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) alin. (11) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2003.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Marmocalc” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Marmocalc” - S.A., cu sediul în localitatea Vascău, Str. Argesului nr. 15, judetul Bihor, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de calcar ornamental în perimetrul Ponoare-Cărpinet din comuna Cărpinet, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

 

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 179.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pivind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “IMCOP” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “IMCOP” - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, bd. Nicolae Titulescu nr. 16, ap. 12, judetul Cluj, în calitate de concesionar, a zăcământului de dacit în perimetrul Pârâul Anti din localitatea Poieni, judetul Cluj, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 180.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor

publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora

 

Având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 7 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

ministrul administratiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, conditiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prefectii si presedintii consiliilor judetene vor sprijini Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală în realizarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 3 februarie 2003.

Nr. 140.


*) Anexa se publică ulterior.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE DE SANCTIONARE

 

În temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată, conform art. 4 alin. (22)-(24) din Legea nr. 32/2000, în sedinta din data de 13 februarie 2003, în cadrul căreia s-a constatat faptul că Societatea Comercială “Mondial Assurances” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 33, sc. A, et. 3, ap. 23, sectorul 1, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/12621/1992, cod unic de înregistrare 338363, a încălcat dispozitiile Deciziei de sanctionare nr. 3.220 din 30 ianuarie 2003, act prin care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în temeiul art. 39 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 32/2000, limitarea operatiunilor, stabilind interzicerea subscrierii de către asigurător a unor noi contracte de asigurare pentru toate clasele de asigurări prevăzute în Decizia de autorizare nr. 47 din 26 noiembrie 2001 si interzicerea reînnoirii tuturor contractelor de asigurare la data expirării acestora, inclusiv a acelora care au prevăzută clauza de reînnoire automată, fată de fapta nelegală comisă de Societatea Comercială “Mondial Assurances” - S.A. cu nesocotirea unor dispozitii imperative ale autoritătii de supraveghere a activitătii de asigurare în România, constând în fapt în încheierea Politei de asigurare nr. 066745 din 12 februarie 2003 pentru călătorii în străinătate, cu perioada de valabilitate cuprinsă între 14 februarie 2003 si 16 februarie 2003, si încasarea primei de asigurare în sumă de 140.000 lei, conform chitantei seria BVME nr. 9371341 din 12 februarie 2003, după comunicarea deciziei de limitare a operatiunilor, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, raportat la art. 3 din Decizia de sanctionare nr. 3.220 din 30 ianuarie 2003, potrivit căruia nerespectarea măsurilor dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se sanctionează cu retragerea autorizatiei de functionare a asigurătorului,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Mondial Assurances” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 33, sc. A, et. 3, ap. 23, sectorul 1, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/12621/1992, cod unic de înregistrare 338363, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu retragerea autorizatiei de functionare, aprobată prin Decizia presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 47 din 26 noiembrie 2001.

Art. 2. - Începând cu data comunicării prezentei decizii, ca efect al retragerii autorizatiei, se interzice Societătii Comerciale “Mondial Assurances” - S.A. să mai desfăsoare activitatea de asigurare prevăzută la art. 2 si următoarele din Legea nr. 32/2000.

Art. 3. - În vederea protejării intereselor si drepturilor asiguratilor, Societatea Comercială “Mondial Assurances” - S.A. este obligată:

a) să aducă la cunostintă tuturor asiguratilor dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la retragerea autorizatiei de functionare si la interzicerea desfăsurării activitătii de asigurare;

b) să procedeze la administrarea în continuare a contractelor de asigurare încheiate anterior emiterii prezentei decizii, până la expirarea duratei de valabilitate a acestora, sau, după caz, în functie de conditiile si de clauzele fiecărui contract de asigurare, să procedeze la rezilierea conventiilor înainte de expirarea termenelor, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor asumate prin acestea, potrivit legii.

Art. 4. - Societatea Comercială “Mondial Assurances” - S.A. este obligată ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, să procedeze la efectuarea tuturor operatiunilor prevăzute de lege pentru dizolvarea voluntară a societătii comerciale de asigurare, pentru imposibilitatea realizării obiectului de activitate, conform art. 222 alin. (1) lit. b), raportat la art. 199 si următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Art. 5. - Nerespectarea în orice mod a măsurilor dispuse prin prezenta decizie atrage, după caz, răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 6. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 9 din Legea nr. 32/2000, si va fi transmisă Oficiului National al Registrului Comertului si Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 14 februarie 2003.

Nr. 3.237.