MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Hotărâre privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 3 alin. (1) lit. n) si o) si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, si având în vedere prevederile art. 81 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste măsurile pentru controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente si al limitării consecintelor lor asupra securitătii si sănătătii populatiei, precum si asupra calitătii mediului.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri termenii utilizati sunt definiti conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică activitătilor în care sunt prezente substante periculoase în cantităti egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2, având în vedere si prevederile legale referitoare la mediul de muncă si, în special, cele referitoare la aplicarea măsurilor ce vizează securitatea si sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) activitătilor desfăsurate în cadrul obiectivelor, instalatiilor sau depozitelor militare;

b) pericolelor induse de radiatii ionizante;

c) transportului de substante periculoase si stocării temporare intermediare a acestora pe căi rutiere, căi ferate, căi de navigatie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor unde se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2;

d) operatiilor de încărcare, descărcare si transport la sau de la alte mijloace de transport, pe docuri, punti sau în statii de triaj;

e) transportului de substante periculoase prin conducte, inclusiv pentru statii de pompare, situate în afara obiectivelor în care se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2;

f) activitătilor din industria extractivă privind explorarea si exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;

g) depozitării deseurilor.

Art. 5. - (1) Titularul activitătii în care sunt prezente substante periculoase, denumit în continuare titularul activitătii, are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sănătătii populatiei si asupra calitătii mediului.

(2) Titularul activitătii va face dovada către autoritătile competente de control că a luat toate măsurile, conform prezentei hotărâri, pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

Art. 6. - (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 titularul activitătii va prezenta o dată cu documentatiile legale pentru obtinerea acordului de mediu, autorizatiei de mediu si/sau a avizului de protectie civilă, după caz, transmise autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului, respectiv autoritătilor teritoriale pentru protectie civilă, o notificare care va cuprinde următoarele date si informatii:

a) informatii care să permită identificarea substantelor periculoase sau categoriilor de substante periculoase prezente în obiectiv;

b) modul de stocare a substantelor periculoase;

c) cantitatea si starea fizică a substantelor periculoase prezente;

d) activitatea existentă sau propusă pentru instalatia sau pentru unitatea de stocare;

e) informatii cu privire la elementele susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecintele acestora, din imediata apropiere a obiectivului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică după cum urmează:

a) pentru obiectivele noi si pentru obiectivele existente care suferă modificări importante, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) pentru obiectivele existente, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Titularul activitătii are obligatia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului si autoritatea teritorială pentru protectie civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării prevăzute la alin. (1), apar următoarele modificări:

a) cresterea semnificativă a cantitătii sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării fizice a substantei periculoase prezente sau aparitia oricărei modificări în procesele în care este utilizată această substantă periculoasă;

b) închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalatiei;

c) schimbarea titularului activitătii.

Art. 7. - (1) Titularul activitătii în care sunt prezente substante periculoase în cantităti egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2, tabelele 1 si 3, coloana 2, fără a depăsi valorile prevăzute în coloana 3, are obligatia să îsi stabilească politica de prevenire a accidentelor majore, care să garanteze un nivel ridicat pentru protectia mediului si a sănătătii populatiei. În baza acestei politici titularul activitătii elaborează un document care se pune la dispozitie autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului o dată cu solicitarea autorizatiei de mediu sau în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin care se garantează punerea în aplicare în mod corespunzător a politicii de prevenire a accidentelor majore.

(2) Continutul documentatiei si al informatiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte principiile cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 8. - (1) Titularul activitătii în care sunt prezente substante periculoase în cantităti egale sau mai mari decât cantitătile prevăzute în anexa nr. 2, tabelele 1 si 3, coloana 3, este obligat să elaboreze si să transmită autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătii teritoriale pentru protectie civilă un raport de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore, denumit în continuare raport de securitate, care să cuprindă:

a) punerea în aplicare a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum si a sistemului de management al securitătii în exploatare, în conformitate cu principiile si cerintele prevăzute în anexa nr. 3;

b) identificarea pericolelor de accidente majore si luarea măsurilor necesare pentru a preveni astfel de accidente si a limita consecintele acestora asupra sănătătii populatiei si mediului;

c) respectarea cerintelor de sigurantă în functionare si fiabilitate la proiectarea, constructia, exploatarea si întretinerea oricărei instalatii, unităti de stocare, echipament si infrastructură legată de exploatarea acesteia si care prezintă pericole de accidente majore în interiorul obiectivului;

d) întocmirea corespunzătoare a planurilor de urgentă internă, cu includerea informatiilor necesare elaborării planului de urgentă externă, care să asigure luarea măsurilor corespunzătoare în cazul aparitiei unui accident major;

e) furnizarea informatiilor necesare către autoritătile competente, care să le permită acestora luarea de decizii privind amplasarea sau extinderea altor activităti în zona obiectivului existent.

(2) Raportul de securitate trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele si informatiile prevăzute în anexa nr. 4 si un inventar actualizat al substantelor periculoase prezente în cadrul obiectivului.

(3) În scopul evitării prezentării acelorasi informatii în documente diferite, rapoartele de securitate, părti ale acestor rapoarte sau orice alte rapoarte echivalente, realizate ca urmare a unor dispozitii legale, pot fi prezentate sub forma unui raport unic de securitate.

(4) Raportul de securitate prevăzut la alin. (1) este transmis autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătii teritoriale pentru protectie civilă după cum urmează:

a) pentru obiectivele noi si obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) pentru obiectivele existente, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) în cazul revizuirii periodice a raportului de securitate, în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.

(5) În termen de 30 de zile de la primirea raportului de securitate, autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă au obligatia să comunice titularului activitătii concluziile analizei efectuate asupra raportului de securitate, după solicitarea unor informatii suplimentare, dacă este necesar.

(6) Raportul de securitate se revizuieste periodic si se actualizează după cum urmează:

a) cel putin o dată la 5 ani;

b) la initiativa titularului activitătii sau la cererea autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului si a autoritătii teritoriale pentru protectie civilă, acolo unde acest lucru este justificat de aparitia unor modificări sau pentru a fi luate în considerare noile cunostinte tehnice în domeniul securitătii în exploatare.

(7) În cazurile în care titularul activitătii prezintă date si elemente fundamentate stiintific autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului si/sau autoritătii teritoriale pentru protectie civilă că anumite substante prezente în cadrul obiectivului nu pot genera pericole de accidente majore, aceste autorităti pot să limiteze informatiile solicitate în rapoartele de securitate numai asupra acelor aspecte care au relevantă pentru prevenirea pericolelor de accidente majore si pentru limitarea consecintelor acestora pentru sănătatea populatiei si pentru mediu.

Art. 9. - (1) Autoritatea centrală pentru protectia mediului împreună cu autoritatea centrală pentru protectie civilă, prin autoritătile lor teritoriale, identifică, pe baza informatiilor primite de la titularul activitătii conform art. 6 si 8, obiectivele sau grupurile de obiective la care probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident major si consecintele acestuia sunt mai mari din cauza amplasării acestor obiective, precum si din cauza cantitătilor de substante periculoase prezente în acestea.

(2) Pentru astfel de obiective sau grupuri de obiective autoritatea centrală pentru protectia mediului si autoritatea centrală pentru protectie civilă stabilesc:

a) procedurile privind colectarea, schimbul si diseminarea informatiilor asupra naturii si pericolului global de accident major;

b) modalitătile de cooperare a autoritătilor publice centrale si locale cu atributii specifice în acest domeniu si a titularilor activitătii, în vederea informării publicului.

Art. 10. - În cazul în care are loc modificarea unui obiectiv, unei instalatii, unei unităti de stocare, unui proces, a naturii sau cantitătii de substante periculoase prezente, care ar putea avea efecte semnificative privind pericolul de accidente majore, titularul activitătii are obligatia să informeze, înainte de a efectua această modificare, autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă cu privire la:

a) analiza si revizuirea politicii proprii de prevenire a accidentelor majore, precum si a sistemului de management al securitătii în functionare;

b) analiza si revizuirea raportului de securitate si informarea autoritătilor competente cu privire la detaliile unei astfel de revizuiri înainte de a efectua orice modificare.

Art. 11. - (1) Pentru toate obiectivele la care se aplică art. 8 titularul activitătii are obligatia să elaboreze un plan de urgentă internă ce cuprinde măsurile care trebuie aplicate în interiorul obiectivului, după cum urmează:

a) pentru obiectivele noi si obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar înainte de începerea functionării acestora;

b) pentru obiectivele existente, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Autoritătile teritoriale pentru protectie civilă elaborează un plan de urgentă externă care cuprinde măsurile ce trebuie luate în afara obiectivului.

(3) Pentru a da posibilitatea să se elaboreze planurile de urgentă externă, titularul activitătii are obligatia să pună la dispozitie autoritătilor teritoriale pentru protectie civilă informatiile necesare, după cum urmează:

a) pentru obiectivele noi si obiectivele existente care suferă modificări importante, în termen de 15 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar înaintea începerii functionării acestora;

b) pentru obiectivele existente, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Planurile de urgentă internă si externă se stabilesc avându-se în vedere următoarele:

a) limitarea si controlul incidentelor astfel încât să se reducă la minimum si să se limiteze efectele asupra sănătătii populatiei, asupra mediului si bunurilor materiale;

b) aplicarea măsurilor necesare pentru protectia sănătătii populatiei si a mediului împotriva efectelor accidentelor majore;

c) comunicarea informatiilor necesare către public si către serviciile sau autoritătile implicate din zona respectivă;

d) asigurarea refacerii ecologice a zonei afectate în urma unui accident major.

(5) Planurile de urgentă internă si externă se întocmesc potrivit normelor metodologice elaborate de autoritatea centrală pentru protectie civilă si trebuie să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Planurile de urgentă internă se elaborează cu consultarea personalului din cadrul obiectivului, iar planurile de urgentă externă, cu consultarea publicului.

(7) Planurile de urgentă internă se evaluează, se testează si se revizuiesc de către titularul activitătii la intervale de cel mult 3 ani, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea centrală pentru protectie civilă.

Unde este necesar, autoritătile teritoriale pentru protectie civilă solicită revizuirea si actualizarea planurilor de urgentă internă.

(8) Planurile de urgentă externă se evaluează, se testează si, unde este necesar, se revizuiesc de către autoritătile teritoriale pentru protectie civilă la intervale de cel mult 3 ani.

(9) Evaluarea va avea în vedere modificările care au avut loc în obiectivele respective sau în cadrul serviciilor de urgentă respective, noile cunostinte tehnice, precum si cunostintele privind modul de răspuns la accidente majore.

(10) Planurile de urgentă internă si externă se pun în aplicare imediat de către titularul activitătii si, atunci când situatia o impune, de către autoritătile teritoriale pentru protectie civilă, în următoarele situatii:

a) când survine un accident major;

b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.

(11) Pe baza informatiilor cuprinse în raportul de securitate autoritătile competente pot stabili, prin decizie motivată, ca cerinta referitoare la elaborarea unui plan de urgentă externă, prevăzută la alin. (2), să nu se aplice.

Art. 12. - (1) Autoritatea publică locală responsabilă cu amenajarea teritoriului trebuie să ia în considerare, în cazul politicilor de dezvoltare si amenajare a teritoriului, al politicilor relevante, obiectivele de prevenire a accidentelor majore si de limitare a consecintelor acestora. Procedurile de punere în aplicare a acestor politici vor tine cont, pe de o parte, de necesitatea mentinerii unor distante adecvate între obiectivele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri si zonele rezidentiale, zonele de utilitate publică, zonele sensibile sau zonele protejate de interes natural deosebit si, pe de altă parte, în cazul unor obiective existente, de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare conform prevederilor art. 5, astfel încât riscurile pentru sănătatea populatiei să nu crească.

(2) În scopul urmăririi îndeplinirii cerintelor prevăzute la alin. (1) autoritătile publice locale responsabile cu amenajarea teritoriului efectuează controale cu privire la:

a) amplasarea noilor obiective;

b) modificările aduse obiectivelor existente cărora le sunt aplicabile prevederile art. 10;

c) noile dezvoltări de tipul legăturii de transport, locatii frecventate de public si zone rezidentiale aflate în vecinătatea obiectivelor existente, care măresc riscul sau agravează consecintele unui accident major.

Art. 13. - (1) Titularul activitătii are obligatia de a furniza personalului propriu si persoanelor care pot fi afectate de un accident major generat de obiectivul respectiv informatii asupra măsurilor de securitate în exploatare si asupra actiunilor necesare în cazul în care survine un astfel de accident.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) vor cuprinde cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 6. Aceste informatii se evaluează de către titularul activitătii, cu avizul autoritătilor teritoriale pentru protectia mediului si protectie civilă, la intervale de 3 ani si, unde este necesar, se repetă si se actualizează, cel putin în cazurile în care are loc o modificare în sensul art. 10.

(3) Intervalul maxim la care informatiile se aduc la cunostintă publicului nu poate fi mai mare de 5 ani.

(4) Titularul activitătii are obligatia de a pune la dispozitie publicului raportul de securitate. Titularul activitătii poate solicita autoritătilor competente să nu facă publice anumite informatii din raportul de securitate, din motive de confidentialitate industrială, comercială, de securitate publică sau de apărare natională. În astfel de cazuri, cu aprobarea autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului si a autoritătilor teritoriale pentru protectie civilă, titularul activitătii va furniza acestora si va pune la dispozitie publicului un raport care nu contine informatiile pentru care s-a făcut solicitarea de a nu fi publicate.

(5) Autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului are obligatia să aducă la cunostintă publicului, tinând cont de opiniile exprimate de acesta, informatii referitoare la:

a) proiectarea unor noi obiective cărora le sunt aplicabile prevederile art. 8;

b) modificările aduse obiectivelor existente cărora le sunt aplicabile prevederile art. 10;

c) dezvoltările în jurul obiectivelor existente.

(6) În cazul în care există posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un obiectiv căruia îi sunt aplicabile prevederile art. 8, autoritatea centrală pentru protectia mediului împreună cu autoritatea centrală pentru protectie civilă vor comunica si vor pune la dispozitie, în cadrul relatiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate si în conditii de echivalentă, suficiente informatii autoritătilor competente din tările vecine care ar putea fi afectate, astfel încât acestea să poată aplica prevederile referitoare la planurile de urgentă, amenajarea teritorială si luarea măsurilor de securitate.

(7) În cazurile în care autoritatea centrală pentru protectia mediului consideră că un obiectiv aflat în apropierea teritoriului unei alte tări nu generează un pericol de accident major în afara frontierelor sale si că nu este necesară elaborarea unui plan de urgentă externă, va informa în acest sens autoritatea competentă din tara vecină.

Art. 14. - (1) În cazul producerii unui accident major, titularul activitătii are obligatia să informeze imediat autoritătile teritoriale pentru protectie civilă si autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, precum si celelalte autorităti cu atributii în domeniu potrivit legii.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate imediat ce acestea devin disponibile si cuprind:

a) circumstantele accidentului;

b) substantele periculoase prezente;

c) datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra omului si mediului;

d) măsurile de urgentă luate;

e) actiunile pe care intentionează să le întreprindă pentru a atenua efectele pe termen mediu si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident.

(3) Titularul activitătii va actualiza informatiile oferite, dacă cercetările ulterioare dezvăluie date suplimentare care modifică informatiile initiale sau concluziile referitoare la accidentul major.

(4) Criteriile de notificare a unui accident major sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(5) Autoritatea centrală pentru protectia mediului, prin autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, urmăreste:

a) luarea măsurilor de interventie si remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activitătii;

b) verificarea si colectarea, prin inspectie, a informatiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;

c) îmbunătătirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activitătii.

(6) Autoritatea centrală pentru protectie civilă, prin autoritătile teritoriale pentru protectie civilă, urmăreste:

a) organizarea si conducerea activitătilor de pregătire, prevenire si protectie a populatiei, bunurilor materiale si a valorilor culturale, în cazul producerii unor accidente majore;

b) participarea cu forte si mijloace la actiunile de limitare si înlăturare a efectelor, în cazul producerii accidentelor majore;

c) luarea măsurilor de interventie si remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activitătii;

d) verificarea si colectarea, prin inspectie, a informatiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;

e) îmbunătătirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activitătii;

f) anuntarea autoritătilor similare din tările vecine, în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontiere.

Art. 15. - (1) Autoritătile competente care au responsabilităti în aplicarea prezentei hotărâri sunt următoarele:

a) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului prin Secretariatul de Risc;

b) Ministerul Administratiei Publice prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă;

c) Ministerul de Interne.

(2) Autoritătile competente prevăzute la alin. (1) au obligatia să consulte si să informeze periodic celelalte autorităti cu atributii în domeniu, si anume:

a) Ministerul Sănătătii si Familiei;

b) Ministerul Industriei si Resurselor;

c) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

d) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 16. - (1) Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătile teritoriale pentru protectie civilă interzic utilizarea sau punerea în functiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalatii sau unităti de stocare ori a oricărei părti din acestea, dacă titularul activitătii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgentă internă, informatiile necesare întocmirii planului de urgentă externă sau alte informatii solicitate, după caz.

(2) Litigiile generate de interdictia executării lucrărilor de constructii-montaj, a punerii în functiune în cazul unui obiectiv nou sau al unui obiectiv existent care a suferit o modificare importantă ori a functionării unui obiectiv existent se solutionează conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) Obiectivele cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei hotărâri se supun sistemului de inspectii si altor măsuri de control organizate conform procedurilor elaborate de autoritatea centrală pentru protectia mediului si autoritatea centrală pentru protectie civilă, cu atributii de inspectie si control.

(2) Activitătile de inspectie si control trebuie să includă următoarele aspecte, fără a se limita doar la acestea:

a) luarea de către titularul activitătii a măsurilor adecvate pentru a preveni accidentele majore în cadrul obiectivului;

b) asigurarea de către titularul activitătii a mijloacelor corespunzătoare pentru limitarea consecintelor accidentelor majore pe amplasamentul obiectivului si în afara acestuia;

c) corectitudinea si acuratetea datelor si informatiilor cuprinse în raportul de securitate sau în orice alt raport înaintat privind obiectivul;

d) punerea la dispozitie publicului a informatiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(3) Sistemul de inspectii prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) inspectiile să se realizeze pe baza unui program de inspectii pentru fiecare obiectiv. În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului si autoritatea teritorială pentru protectie civilă nu au stabilit un program de inspectii pe baza unei evaluări sistematice a pericolelor de accidente majore la obiectivul vizat, programul trebuie să prevadă cel putin o inspectie de teren efectuată de autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului si de autoritatea teritorială pentru protectie civilă, la intervale de 12 luni pentru fiecare obiectiv care se supune prevederilor art. 8;

b) în urma fiecărei inspectii autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului si autoritatea teritorială pentru protectie civilă elaborează un raport;

c) asigurarea, acolo unde este necesar, că realizarea măsurilor dispuse în urma inspectiei efectuate de autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului împreună cu autoritatea teritorială pentru protectie civilă este monitorizată în colaborare cu conducerea obiectivului.

(4) Titularul activitătii trebuie să furnizeze autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului si autoritătilor teritoriale pentru protectie civilă, la cererea acestora, informatii suplimentare necesare pentru ca acestea să poată evalua complet riscul producerii unui accident major si să poată determina probabilitatea aparitiei sau agravării accidentelor majore, în scopul elaborării unui plan de urgentă externă corespunzător.

Art. 18. - În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului se instituie un registru care va cuprinde următoarele:

a) informatiile referitoare la obiectivele care intră sub incidenta prezentei hotărâri, furnizate de autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului;

b) analiza cauzelor producerii accidentului major, experienta acumulată si măsurile preventive necesare pentru împiedicarea producerii accidentului major.

Art. 19. - (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se organizează în cadrul autoritătii publice centrale si al celor teritoriale pentru protectia mediului secretariate de risc pentru controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

(2) Organizarea si functionarea secretariatelor de risc se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 20. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 5 si art. 17 alin. (4), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 6, 7, 8 si 10, cu amendă de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 11, 13 si 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.

(2) Refuzul accesului reprezentantilor autoritătilor competente în cadrul perimetrului obiectivului în care se desfăsoară activităti care prezintă pericole de accidente majore, pentru a verifica modalitatea de implementare a prevederilor din prezenta hotărâre, care revin titularului activitătii, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, putând fi aplicată, după caz, si sanctiunea contraventională complementară de suspendare temporară a autorizatiei de mediu a respectivului obiectiv.

Art. 21. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 20 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului si pentru protectie civilă, precum si din cadrul autoritătii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 20 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului administratiei publice si ministrului de interne, se aprobă procedurile pentru colectarea, schimbul si diseminarea informatiilor referitoare la obiectivele care intră sub incidenta prezentei hotărâri, precum si modalitătile de cooperare a autoritătilor publice centrale si locale cu atributii specifice în acest domeniu si a titularilor activitătii, în vederea informării publicului.

Art. 23. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 95.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a