MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 122         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

140. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Padina, judetul Buzău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6/139. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului administratiei publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean

 

49/14. - Ordin al ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

 

84. - Ordin al ministrului industriei si resuselor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la unele societăti comerciale

 

169. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu regulile si reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a competentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societătilor de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană si ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

198. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

200. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Padina, judetul Buzău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă stema comunei Padina, judetul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 140.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Padina, judetul Buzău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIA

elementelor însumate ale stemei comunei Padina, judetul Buzău

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Padina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut tăiat de o fascie îngustă de aur.

În câmpul superior albastru, pe o terasă verde, o cruce de argint.

În câmpul inferior, despicat, în dreapta, pe rosu, o pâine de aur; în stânga, pe verde, floarea-soarelui naturală.

Scutul este timbrat de o coroană murală, cu un singur turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate:

Crucea Curiganului, monument istoric bine cunoscut în judet, domină comuna Padina si este emblematică pentru toată zona.

Pâinea si floarea-soarelui sunt imagini ale bogătiei comunei, precum si ale principalei ocupatii a locuitorilor ei, agricultura.

Coroana murală, cu un singur turn crenelat, simbolizează că localitatea este comună.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 6 din 7 ianuarie 2003

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 139 din 3 februarie 2003

 

ORDIN

privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului în scopul

asigurării fluidizării traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, modificată si completată prin Legea nr. 453/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 18 lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si ale art. 46 si 53 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea si organizarea Ministerului Administratiei Publice,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul administratiei publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, pentru protejarea retelei de drumuri de interes national si judetean împotriva agresiunii exercitate de realizarea unor complexuri comerciale în zona drumului public, planurile urbanistice zonale (PUZ) si planurile urbanistice de detaliu (PUD) care promovează acest tip de investitii vor fi supuse spre avizare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în cadrul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism si arhitectură.

Art. 2. - (1) Administratorul drumului si emitentii avizelor si autorizatiilor de construire vor verifica respectarea conditiilor impuse referitoare la amplasarea, executarea lucrărilor si asigurarea accesului în zona drumului public, precum si înscrierea în termenele de executie.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea conditiilor impuse, pentru remedierea deficientelor se vor stabili termene limită, dar nu mai mari de 90 de zile.

(3) Neremedierea deficientelor în termenele stabilite se sanctionează cu închiderea accesului la drumul public.

Art. 3. - (1) Emiterea autorizatiei de functionare a obiectivelor amplasate în vecinătatea drumurilor publice clasificate drept drumuri nationale si drumuri judetene va fi conditionată de finalizarea în totalitate a lucrărilor de acces aferente drumului public, precum si a tuturor utilitătilor care ar putea afecta accesul în conformitate cu conditiile impuse prin avize.

(2) Este interzisă executarea acestor lucrări ulterior punerii în functiune a obiectivului, conditie ce va fi mentionată expres în avizele specifice si autorizatia de construire.

Art. 4. - Autoritătile publice competente vor lua măsuri pentru asigurarea sigurantei si fluentei circulatiei, cu respectarea strictă a documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Perturbarea fluentei traficului pe drumul de interes national si judetean va fi sanctionată conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 49 din 28 ianuarie 2003

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 14 din 28 ianuarie 2003

 

ORDIN

privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul industriei si resurselor si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Gaze naturale noi din productia internă reprezintă cantitătile de gaze naturale provenite din noi zăcăminte sau prin reabilitarea câmpurilor de extractie a gazelor naturale, rezultate din operatiuni petroliere efectuate de către persoane juridice române sau străine, în baza acordurilor petroliere.

(2) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM, în calitate de concedent în acordurile petroliere, are obligatia de a certifica lunar cantitătile de gaze naturale care se încadrează în prevederile alin. (1).

Art. 2. - (1) Persoanele juridice române sau străine, titulare sau cotitulare ale acordurilor petroliere, vor încheia contracte de vânzare-cumpărare cu oricare dintre furnizorii licentiati si/sau consumatorii eligibili de gaze naturale pentru cantitătile de gaze naturale noi obtinute în conditiile art. 1.

(2) Obligatia furnizorilor licentiati si a consumatorilor eligibili prevăzuti la alin. (1) de a achizitiona gaze naturale din import se reduce cu cantitătile reprezentând achizitiile de gaze naturale noi din productia internă.

Art. 3. - (1) Pretul de valorificare al gazelor naturale noi din productia internă este negociabil, în limita unui procent de maximum 80% din pretul mediu ponderat de achizitie al gazelor naturale din import, calculat pentru anul calendaristic anterior, în conditii de livrare DAF (la care se adaugă comisioanele vamale aferente cantitătilor de gaze naturale importate).

(2) Pretul de valorificare negociat în conditiile alin. (1) cuprinde redeventa, impozitul pe gaze naturale si, după caz, până la reactualizarea acordurilor petroliere, taxa de exploatare.

(3) Calculul pretului mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import se efectuează de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN.

(4) La efectuarea calculului pretului mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import ANRGN ia în considerare:

a) cantitătile de gaze naturale importate;

b) conditiile standard de presiune si temperatură;

c) preturile de import, în conditii de livrare DAF;

d) comisioanele vamale, aferente cantitătilor de gaze naturale importate.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Industriei si Resurselor va publica pretul mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import, determinat de către ANRGN, conform art. 3.

Art. 5. - ANRGN, Directia generală control, protectia mediului din cadrul ANRM, Directia generală petrol si gaze din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale, precum si părtile la contractele prevăzute la art. 2 alin. (1) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la unele societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la agentii economici aflati în perioada de privatizare,

ministrul industriei si resurselor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la societătile comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare societăti comerciale, începând cu data emiterii prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul industriei si resurselor.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe: - convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea statutului, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de admi- nistrare specială si de supraveghere financiară, în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte sau după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 6 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea, împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor-Oficiul Participatiilor Statului în Industrie, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătilor comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2003.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

LISTA

agentilor economici aflati în proces de privatizare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Adresa, sediul social la Oficiul registrului comertului

Nr. de înregistrare

1.

ELPROF - S.A. Bucuresti

Municipiul Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, sectorul 2

J 40/2393/1991

2.

M.F.A. - S.A. Mizil

Orasul Mizil, str. Mihai Bravu nr. 187, judetul Prahova

J 29/1135/2001

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu regulile si reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a competentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societătilor de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană si ale căror reguli de

clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul dispozitiilor art. 22, 101 si 102 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002, precum si ale art. 4 lit. J din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Navale Române, cuprins în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române,

în baza prevederilor art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, prevederile Directivei Consiliului nr. 94/57/CE din 22 noiembrie 1994 referitoare la regulile si standardele comune pentru organizatiile de inspectie si supraveghere tehnică a navelor si pentru activitătile relevante ale administratiilor maritime, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei nr. 97/58/CE din 26 septembrie 1997 si prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/105/CE din 19 decembrie 2001, precum si prevederile Deciziei Comisiei nr. 2002/221/CE din 14 martie 2002 care amendează Decizia nr. 96/587/CE referitoare la publicarea listei organizatiilor recunoscute care au fost notificate de către statele membre în concordantă cu prevederile Directivei Consiliului nr. 94/57/CE,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu regulile si reglementările tehnice aplicabile, cuprins în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a competentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român, cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista societătilor de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană si ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2003.

Nr. 169.

 

ANEXA Nr. 1

 

SISTEMUL

privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu regulile si reglementările tehnice aplicabile

 

Art. 1. - Prezenta anexă stabileste sistemul privind certificarea conformitătii navelor care arborează pavilionul român, precum si a masinilor, instalatiilor, echipamentelor si materialelor pentru acestea cu normele tehnice nationale si cu prevederile conventiilor internationale.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului căruia i-au fost delegate competentele pentru ducerea la îndeplinire a obligatiile ce revin Guvernului ca parte la conventiile internationale;

b) certificat de clasă - documentul emis de o societate de clasificare prin care se atestă că structura corpului, masinile si instalatiile navei, corespunzătoare tipului si destinatiei acesteia, precum si zonei de navigatie, sunt în conformitate cu regulile si reglementările elaborate si publicate de respectiva societate;

c) certificate statutare - documentele emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizatie recunoscută, prin care se atestă conformitatea navei, precum si a instalatiilor si echipamentelor acesteia cu prevederile conventiilor internationale;

d) conventii internationale sunt: Conventia internatională din 1974 privind siguranta vietii omenesti pe mare (SOLAS), Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), Conventia internatională din 1973/1978 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), împreună cu protocoalele si amendamentele la acestea, precum si cu codurile la care respectivele conventii fac trimitere;

e) inspectie si supraveghere tehnică - inspectia si supravegherea tehnică ce se realizează obligatoriu, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale si/sau cu regulile si normele tehnice nationale elaborate de Autoritatea Navală Română si aprobate de Minister privind siguranta constructivă a navelor, siguranta persoanelor si a mărfurilor de la bordul navelor, precum si prevenirea poluării mediului;

f) Minister - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

g) navă care arborează pavilionul român - o navă care a primit dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) navă fluvială - o navă având constructia, echiparea si certificarea necesare spre a fi aptă tehnic pentru a naviga în sigurantă pe căile navigabile interioare, potrivit serviciului pe care îl realizează si caracteristicilor zonei de navigatie, în conformitate cu reglementările nationale aplicabile, elaborate de Autoritatea Navală Română si aprobate de Minister;

i) navă maritimă pentru navigatie în apele nationale navigabile ale României - o navă având constructia, echiparea si certificarea necesare spre a fi aptă tehnic pentru a naviga în sigurantă în apele nationale navigabile ale României sau pentru a efectua voiajuri internationale ocazionale, potrivit serviciului pe care îl realizează si caracteristicilor zonei de navigatie, în conformitate cu reglementările nationale aplicabile, elaborate de Autoritatea Navală Română si aprobate de Minister, si/sau în conformitate cu acordurile bilaterale aplicabile;

j) navă maritimă pentru voiaj international - o navă având constructia, echiparea si certificarea necesare spre a fi aptă tehnic pentru a efectua în sigurantă voiajuri internationale, potrivit serviciului pe care îl realizează si caracteristicilor zonei de navigatie, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale;

k) organizatie recunoscută - o societate de clasificare căreia Ministerul îi deleagă, cu conditia respectării criteriilor minime stabilite de legislatia Uniunii Europene si prevăzute în anexa nr. 2, competentele privind emiterea certificatelor statutare, inspectia si supravegherea tehnică conform conventiilor internationale;

l) voiaj international - un voiaj efectuat de o navă între două porturi situate în state diferite.

Art. 3. - (1) Navele maritime pentru voiajuri internationale care arborează pavilionul român vor corespunde din punct de vedere tehnic cerintelor ce le sunt aplicabile din conventiile internationale.

(2) Constructia, reconstructia, modernizarea si repararea navelor prevăzute la alin. (1), precum si masinile, instalatiile, echipamentele si materialele pentru acestea trebuie să se realizeze numai în baza unor documentatii tehnice prin care să se asigure conformitatea cu cerintele aplicabile din conventiile internationale.

(3) Documentatiile tehnice mentionate la alin. (2) vor face obiectul examinării si avizării Directiei de certificare tehnică si înmatriculări nave din cadrul Autoritătii Navale Române.

Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea standardelor de sigurantă constructivă si prevenire a poluării, prevăzute în conventiile internationale, navele maritime pentru voiajuri internationale care arborează pavilionul român trebuie să corespundă regulilor si reglementărilor uneia dintre societătile de clasificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Conformitatea cu regulile si reglementările de constructie si clasificare mentionate la alin. (1) se atestă prin certificatul de clasă al societătii de clasificare ale cărei reguli sunt aplicate.

Art. 5. - (1) Certificatele statutare pentru navele maritime pentru voiajuri internationale care arborează pavilionul român se emit de Autoritatea Navală Română.

(2) Competentele ce revin Autoritătii Navale Române privind efectuarea inspectiilor si supravegherii tehnice obligatorii si certificării prevăzute de conventiile internationale pot fi delegate, partial sau total, unor organizatii recunoscute.

Art. 6. - (1) Delegarea competentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) se face în baza unui protocol de recunoastere (conform recomandărilor Organizatiei Maritime Internationale) încheiat de Minister cu o societate de clasificare.

(2) Pentru a fi recunoscută societatea de clasificare trebuie să prezinte Ministerului o solicitare oficială scrisă, însotită de documentatiile necesare cu informatii complete si evidente privind satisfacerea criteriilor minime de recunoastere prevăzute în anexa nr. 2.

(3) După analiza documentatiilor mentionate la alin. (2) Ministerul va informa societatea de clasificare solicitantă asupra conditiilor de perfectare si semnare a protocolului de recunoastere.

(4) Pe perioada derulării protocolului de recunoastere Autoritatea Navală Română va monitoriza activitatea organizatiei recunoscute si va aproba emiterea de către această organizatie a certificatelor de scutire.

(5) Dacă pe perioada derulării protocolului de recunoastere organizatia recunoscută cu care s-a semnat protocolul a emis certificate statutare unor nave, la care ulterior se constată în mod repetat deficiente majore care au ca rezultat retinerea repetată a respectivelor nave, Ministerul, la propunerea Autoritătii Navale Române, poate anula protocolul de recunoastere.

Art. 7. - Ministerul va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista organizatiilor recunoscute.

Art. 8. - (1) Certificatele de clasă emise de Registrul Naval Român sunt valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003, când le încetează valabilitatea.

(2) Pentru certificatele de clasă emise de Registrul Naval Român, care expiră înainte de 31 decembrie 2003, nu se mai acordă prelungiri.

(3) Proprietarii, armatorii sau operatorii de nave vor lua măsurile care se impun ca la data expirării valabilitătii certificatelor de clasă să se conformeze prevederilor art. 4.

Art. 9. - (1) Navele maritime pentru navigatie în apele nationale navigabile ale României, care arborează pavilionul român, vor corespunde regulilor si normelor tehnice de constructie si echipare aplicabile, elaborate de Autoritatea Navală Română si aprobate de Minister.

(2) Constructia, reconstructia, modernizarea si repararea navelor, precum si masinile, instalatiile, echipamentele si materialele pentru acestea trebuie să se realizeze numai în baza unor documentatii tehnice prin care să se asigure conformitatea cu regulile si normele mentionate la alin. (1).

(3) Documentatiile tehnice mentionate la alin. (2) vor face obiectul examinării si avizării Directiei de certificare tehnică si înmatriculări nave din cadrul Autoritătii Navale Române, care va efectua prin inspectoratele sale tehnice teritoriale inspectiile si supravegherea tehnică obligatorie în vederea certificării conformitătii cu regulile si normele mentionate la alin. (1).

(4) Atestarea faptului că structura corpului, masinile si instalatiile navelor maritime pentru navigatie în apele nationale navigabile sunt adecvate tipului, serviciului si zonei de navigatie, conform normelor tehnice aplicabile, se va face prin emiterea, confirmarea anuală si reînnoirea la intervale de 5 ani de către Autoritatea Navală Română a Certificatului de sigurantă a constructiei si echipamentelor navei, în baza inspectiilor tehnice stabilite prin regulile si normele mentionate la alin. (1).

Art. 10. - (1) Navele fluviale care arborează pavilionul român vor corespunde regulilor si normelor tehnice de constructie si echipare aplicabile, elaborate de Autoritatea Navală Română si aprobate de Minister.

(2) Constructia, reconstructia, modernizarea si repararea navelor, precum si masinile, instalatiile, echipamentele si materialele pentru acestea trebuie să se realizeze numai în baza unor documentatii tehnice prin care să se asigure conformitatea cu regulile si normele mentionate la alin. (1).

(3) Documentatiile tehnice mentionate la alin. (2) vor face obiectul examinării si avizării Directiei de certificare tehnică si înmatriculări nave din cadrul Autoritătii Navale Române, care va efectua prin inspectoratele sale tehnice teritoriale inspectiile si supravegherea tehnică obligatorie în vederea certificării conformitătii cu regulile si normele mentionate la alin. (1).

(4) Atestarea faptului că structura corpului, masinile si instalatiile navelor fluviale sunt adecvate tipului, serviciului si zonei de navigatie, conform normelor tehnice aplicabile, se va face prin emiterea, confirmarea anuală si reînnoirea la intervale de 5 ani de către Autoritatea Navală Română a Certificatului tehnic de navigatie interioară, în baza inspectiilor tehnice stabilite prin regulile si normele mentionate la alin. (1).

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII MINIME

pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a competentelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român

 

Articol unic. - Pentru a fi recunoscută, o societate de clasificare trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime generale si specifice:

I. criterii minime generale:

1. să demonstreze pe bază de documente că are o experientă vastă privind evaluarea proiectării si constructiei navelor comerciale;

2. să fi acordat clasa sa la cel putin 1.000 de nave maritime, fiecare cu un tonaj brut mai mare de 100 si care împreună au un tonaj brut de cel putin 5 milioane;

3. să aibă suficient personal tehnic angajat proportional cu numărul de nave clasificate, dar nu mai putin de 100 de inspectori proprii;

4. să aibă un set cuprinzător de reguli si reglementări pentru proiectarea, constructia si supravegherea tehnică periodică a navelor comerciale, publicat, actualizat si îmbunătătit continuu, în baza unor programe de cercetare si dezvoltare;

5. să aibă un registru propriu cu navele cărora le-a acordat clasă, pe care îl publică anual sau îl difuzează într-o formă electronică, ambele accesibile publicului;

6. să nu fie controlată de armatori ori constructori de nave sau de orice altă parte care are interese comerciale în constructia, echiparea, repararea sau operarea navelor. Veniturile sale nu trebuie să provină în principal de la o singură societate comercială. Societatea de clasificare nu trebuie să emită certificate statutare pentru navele la care are calitatea de armator sau operator ori pentru navele cu ai căror armatori sau operatori are relatii de afaceri personale ori familiale. Această incompatibilitate este valabilă si pentru inspectorii angajati în cadrul societătii de clasificare;

7. să-si desfăsoare activitatea în conformitate cu prevederile anexei la Rezolutia Organizatiei Maritime Internationale A.789(19) privind activitătile de supraveghere si certificare specifice ale unei organizatii recunoscute care actionează în numele administratiei;

II. criterii minime specifice:

1. să dispună de:

a) un număr suficient de personal care să asigure activitătile tehnice, manageriale, administrative si de cercetare proportional cu sarcinile societătii de clasificare, cu numărul de nave cărora le-a acordat clasa si care să asigure totodată dezvoltarea si mentinerea la un nivel ridicat a regulilor si reglementărilor sale;

b) o reprezentare corespunzătoare în toată lumea prin personalul tehnic propriu sau prin personalul tehnic al altor organizatii recunoscute;

2. să îsi desfăsoare activitatea în baza unui cod etic;

3. conducerea si administrarea societătii de clasificare să asigure confidentialitatea informatiilor cerute de autoritătile române;

4. să pună la dispozitia autoritătilor române si a altor părti interesate informatii relevante;

5. conducerea are definite si cuprinse într-un document politica si obiectivele sale, precum si angajamentul său pentru asigurarea calitătii si pentru ca politica sa să fie înteleasă, implementată si mentinută la toate nivelurile în cadrul societătii de clasificare. Politica sa trebuie să vizeze atingerea scopurilor si indicatorilor privind siguranta si prevenirea poluării;

6. să aibă un sistem intern efectiv de asigurare a calitătii, care a fost dezvoltat, implementat si este mentinut în conformitate cu capitolele aplicabile din standardele internationale recunoscute privind calitatea, precum si în conformitate cu standardele EN 45004 si EN 29001, asa cum au fost preluate în cerintele Asociatiei Internationale a Societătilor de Clasificare (IACS) privind schema de certificare a sistemului calitătii.

Sistemul de asigurare a calitătii trebuie să asigure în special că:

a) regulile si reglementările sunt stabilite si mentinute sistematic;

b) regulile si reglementările satisfac un sistem intern de evaluare permanentă a calitătii serviciilor societătii de clasificare privind punerea în aplicare a acestora;

c) sunt satisfăcute cerintele privind emiterea certificatelor statutare pentru care i-au fost delegate competentele si că are un sistem propriu de asigurare a calitătii serviciilor prin care se asigură conformitatea cu prevederile conventiilor internationale;

d) responsabilitătile si competentele persoanelor a căror activitate poate influenta calitatea serviciilor furnizate de societatea de clasificare, precum si relatiile dintre aceste persoane sunt definite pe baza unor documente corespunzătoare;

e) toate activitătile desfăsurate în cadrul societătii de clasificare sunt controlabile;

f) există un sistem de supervizare prin care se monitorizează actiunile si munca inspectorilor, precum si ale personalului tehnic si administrativ angajat în cadrul societătii de clasificare;

g) activitătile pentru îndeplinirea cerintelor privind emiterea certificatelor statutare pentru care i-au fost delegate competentele se efectuează de către inspectorii proprii sau cu inspectori ai altor organizatii recunoscute; acesti inspectori trebuie să aibă cunostinte vaste privind tipul de navă la care urmează să emită certificatele statutare, precum si despre supravegherea si cerintele referitoare pentru emiterea acestor certificate;

h) este implementat un sistem privind calificarea si actualizarea permanentă a cunostintelor inspectorilor;

i) păstrarea înregistrărilor prin care se poate demonstra că serviciile au fost furnizate de societatea de clasificare cu respectarea standardelor aplicabile si a procedurilor din sistemul intern de asigurare a calitătii;

j) există un sistem de audit intern documentat si planificat în vederea mentinerii calitătii în toate compartimentele societătii de clasificare;

k) activitătile de supraveghere tehnică si inspectii cerute de Sistemul armonizat de supraveghere si certificare pentru care societatea de clasificare este autorizată se realizează în conformitate cu prevederile anexei si apendicelui la Rezolutia Organizatiei Maritime Internationale A.746(18) privind liniile directoare pentru supravegherea în conformitate cu Sistemul armonizat de supraveghere si certificare;

l) sunt stabilite linii clare si directe de responsabilităti si control între sediul central si sediile regionale ale societătii de clasificare si între societate si inspectorii săi;

7. trebuie să demonstreze capacitatea:

a) de a dezvolta si de a actualiza un set complet si adecvat de reguli si reglementări proprii privind structura corpului, masinile, instalatiile de masini, echipamentul electric, precum si de control al navelor, care să fie la acelasi nivel cu standardele tehnice recunoscute international pe baza cărora se eliberează certificatele de sigurantă conform Conventiei SOLAS si cele referitoare la navele de pasageri, în ceea ce priveste siguranta structurii navei si a sistemului principal de masini, precum si certificatele de bord liber, în ceea ce priveste rezistenta navei;

b) de a efectua inspectiile si supravegherea tehnică prevăzute de conventiile internationale în vederea emiterii certificatelor statutare, inclusiv toate mijloacele de evaluare, cu un personal calificat si experimentat de a aplica si mentine un sistem de management al sigurantei atât pentru activitatea de la uscat, cât si pentru activitatea de la bordul navelor care se supun certificării, în conformitate cu anexa la Rezolutia Organizatiei Maritime Internationale A.788(19) privind liniile directoare pentru implementarea Codului international privind managementul sigurantei de către administratii;

8. sistemul de calitate al societătii de clasificare este certificat de un corp independent de auditori recunoscuti de către administratia statului în care îsi are sediul central;

9. să permită participarea la dezvoltarea regulilor si/sau reglementărilor sale a reprezentantilor autoritătilor competente din România.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

societătilor de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană si ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas (BV)

China Classification Society (CCS)

Det Norske Veritas (DNV)

Germanischer Lloyd (GL)

Korean Register of Shipping (KR)

Lloyd’s Register of Shipping (LR)

Nippon Kaiji Kyokai (NK)

Registro Italiano Navale (RINA)

Russian Maritime Register of Shipping (RS)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale alin. (3) al art. I de la titlul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În scopul încasării sumelor reprezentând despăgubiri restituite potrivit art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (1) si art. 44 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, la valoarea actualizată pe baza coeficientilor de actualizare sau a indicelui de inflatie, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, la unitătile teritoriale ale trezoreriei statului se deschide contul colector 50.35 “Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001”.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se achită în contul colector 50.35 “Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001”, deschis pe numele administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si comunelor la unitătile trezoreriei statului în a căror rază plătitorii îsi au domiciliul sau sediul fiscal, prin virament cu ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT) sau în numerar, după caz.

Art. 3. - În primele 5 zile lucrătoare ale lunii administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si comunelor vor vira sumele colectate în luna precedentă, în contul 50.35

“Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001”, deschis pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Destinatia sumelor din contul 50.35 “Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001” se va stabili prin lege.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2003.

Nr. 198.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele

de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul

Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

1. La articolul 3 alineatul (3), după litera d1) se introduce litera d2) cu următorul cuprins:

“d2) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau integral din venituri proprii, după caz, conform art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, din care să rezulte structura asociatilor, mobilitatea sediului si/sau asociatilor.”

2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Orice sumă de restituit de la bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, contributii sau alte venituri ale bugetului de stat, sau orice sumă achitată peste nivelul ratei din esalonare se compensează din oficiu cu sume reprezentând obligatii datorate bugetului de stat, esalonate sau amânate la plată, inclusiv cu dobânzile pe perioada derulării esalonării si/sau amânării la plată, datorate în luna în care se face compensarea. Compensarea se efectuează cu ratele din esalonare în ordinea termenelor de plată. Organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe întocmeste un nou grafic, respectând

numărul de rate rămase din esalonare. Organul fiscal care efectuează compensarea va comunica debitorului până la următorul termen de plată suma compensată, ratele din esalonare care au fost stinse, precum si noul grafic de plată. Dobânzile datorate pe perioada derulării esalonării si/sau amânării la plată se recalculează de organul fiscal la care debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, la cererea acestuia.”

3. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care, după încheierea conventiei de acordare a înlesnirilor la plată, se constată că în perioada cuprinsă între data depunerii cererii si data semnării conventiei s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri la bugetul de stat, prin plată, compensare, executare silită, precum si prin alte modalităti prevăzute de reglementările legale în materie, organele fiscale teritoriale vor proceda la refacerea graficelor de plată, păstrându-se numărul de rate aprobat initial, si la recalcularea corespunzătoare a dobânzilor datorate pe perioada esalonării si/sau amânării la plată. Dobânzile si penalitătile de întârziere încasate la bugetul de stat după data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat si până la data semnării conventiei si care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii, amânării în vederea scutirii sau amânării în vederea reducerii, după caz, nu se restituie si nu se compensează.”

4. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu următorul cuprins:

“(6) Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni legate de acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau integral din venituri proprii, după caz, conform art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, este prevăzută în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.

(7) Corespondenta dintre criteriile prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă si informatiile cuprinse în situatiile financiare trimestriale si anuale întocmite de institutiile publice mentionate la alin. (6) este prezentată în anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.”

5. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care, ulterior încheierii conventiei, se constată erori materiale de altă natură decât cele prevăzute la alin. (1), organul competent care a încheiat conventia cu debitorul poate încheia un act aditional de corectare a acesteia.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 februarie 2003.

Nr. 200.

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

 

MONOGRAFIA

privind înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice a principalelor operatiuni legate de acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat

 

Pentru reflectarea în contabilitate a operatiunilor prevăzute la art. 10, 12, 14 si 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 491/2002, denumită în continuare ordonantă de urgentă, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau integral din venituri proprii, după caz, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, procedează astfel:

a) Dobânzile si penalitătile de întârziere amânate la plată conform prevederilor art. 10 din ordonanta de urgentă se vor înregistra în debitul contului de ordine si evidentă 972 “Alte operatiuni în afara bilantului” - analitic distinct. Dobânzile si penalitătile de întârziere mentionate mai sus vor rămâne înregistrate în contul bilantier 232 “Decontări cu bugetul statului” - analitic distinct.

b) În contabilitatea debitorilor, dobânzile si penalitătile de întârziere reduse si, respectiv, scutite la plată conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) si ale art. 12, 14 si 28 din ordonanta de urgentă se vor reflecta în contabilitate la data îndeplinirii conditiilor în care au fost acordate înlesnirile, astfel:

-         când obligatia de plată este constituită pentru anul curent:

 

420 “Cheltuieli ale institutiilor publice finantate din venituri proprii”

= 232 “Decontări cu bugetul statului”(în rosu) - analitic distinct

 

-         când obligatia de plată a fost constituită în anii precedenti:

 

232 “Decontări cu bugetul statului”

= 528 “Venituri din anii precedenti si alte surse”

 

Concomitent se creditează contul 972 “Alte operatiuni în afara bilantului”.

c) În situatia nerespectării termenelor de plată a datoriilor esalonate si ca urmare a pierderii valabilitătii înlesnirilor la plată, contul de ordine si evidentă 972 “Alte operatiuni în afara bilantului” - analitic distinct se va credita cu sumele înregistrate în debitul acestuia în conformitate cu prevederile lit. a).

 

ANEXA Nr. 21

la normele metodologice

 

CORESPONDENTA

dintre indicatorii care stau la baza criteriilor prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, si informatiile cuprinse în situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice

 

Denumirea indicatorului

Formularul

Codul rândului

Coloana

Total venituri

Bilant plus anexa 10 sau anexa 10a

404

23.03.00 (venituri curente)

15

2

3

Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt)

Anexa 18 cod 3.24

141+190+200+260

Termen de exigibilitatea pasivului sub 1 an

Active circulante

Bilant

15

2

Datorii totale sub 1 an

Anexa 18 cod 3.24

100+141+190+200+260

Termen de exigibilitate a pasivului sub 1 an

Total active

Bilant

15

2

Total datorii

Anexa 18 cod 3.24

 

Termen de exigibilitate a pasivului sold la finele perioadei

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 96/1998

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.

Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.

**) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Pădurile, prin functiile economice si de protectie pe care le îndeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes national de care beneficiază întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor, prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, îngrijire, exploatare ratională si regenerare.

Art. 2. - Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economică, socială si ecologică a pădurilor este un atribut al statului. În conditiile respectării dreptului de proprietate, pădurile din România sunt administrate si gospodărite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continuă, în folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice.

Art. 3. - După forma de proprietate, fondul forestier national, definit la art. 1 din Codul silvic**), este constituit din:

a) fondul forestier proprietate publică a statului;

b) fondul forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);

c) fondul forestier proprietate privată a unitătilor de cult (parohii, schituri, mănăstiri), a institutiilor de învătământ sau a altor persoane juridice;

d) fondul forestier proprietate privată indiviză a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si răzesi sau mostenitori ai acestora);

e) fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice.

Art. 4. - (1) Drumurile forestiere si căile ferate forestiere, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl străbat, apartin statului.

(2) Regimul juridic al drumurilor si căilor ferate forestiere care se vor construi în viitor va fi stabilit în raport cu sursa de finantare si cu natura proprietătii terenurilor, astfel:

a) drumurile si căile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publică a statului si finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Nationale a Pădurilor, vor fi proprietate publică a statului si vor fi administrate de regie;

b) drumurile si căile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de păduri, vor fi proprietate privată.

Art. 5. - Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publică sau privată, îsi exercită dreptul de proprietate în limitele si în conditiile legii, urmărind conservarea si gospodărirea durabilă a pădurilor.

 

CAPITOLUL II

Regimul silvic

 

Art. 6. - Fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.

Art. 7. - (1) Regimul silvic reprezintă un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra dăunătorilor, exploatarea si regenerarea pădurilor, în vederea asigurării gestionării durabile a ecosistemelor forestiere.

(2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toti proprietarii de păduri sau alti detinători.

(3) Normele tehnice silvice reglementează activitătile de amenajare si regenerare a pădurilor, protectie a pădurilor împotriva dăunătorilor, îngrijire (degajări, curătări, rărituri), punere în valoare a masei lemnoase si de exploatare a lemnului atât pentru pădurile proprietate publică, cât si pentru pădurile proprietate privată. Normele tehnice actuale vor fi revizuite în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin grija autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Normele cu caracter economic se referă la totalitatea obligatiilor financiare ce revin proprietarilor de păduri pentru asigurarea regenerării pădurilor, stării de sănătate a acestora, efectuării lucrărilor de amenajare, îngrijire si punere în valoare, precum si la modalitătile de finantare.

(5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementărilor cu specific silvic (legi, hotărâri si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură).

(6) La dobândirea dreptului de proprietate proprietarii de păduri vor lua cunostintă sub semnătură, prin grija autoritătii publice pentru silvicultură, de obligatiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.

Art. 8. - (1) În vederea respectării reglementărilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de păduri si detinătorii cu orice titlu au următoarele obligatii:

a) să elaboreze amenajamentele silvice pentru pădurile pe care le detin, prin unităti specializate, în mod gratuit, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Costul acestor lucrări se suportă de proprietari, în cazul persoanelor juridice, si de administrator, în cazul pădurilor statului. Pentru pădurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinând persoanelor fizice, precum si pentru suprafete mai mici de 30 hectare, apartinând unitătilor de cult si celor de învătământ, se întocmesc, de unităti specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al căror continut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;

b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, păsunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de păduri mentionati la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz.

Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage răspunderea contraventională;

c) să execute lucrările necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si dăunătorilor pădurilor, stabilite de organele autoritătii publice pentru silvicultură, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unităti silvice specializate;

d) să asigure respectarea măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor si, după caz, dotarea cu mijloace de primă interventie;

e) să efectueze lucrările de împădurire si de ajutorare a regenerării naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice. Lucrările de împădurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. În caz contrar, se vor aplica măsurile prevăzute la art. 67 din Codul silvic;

f) să efectueze lucrările de întretinere a plantatiilor si regenerărilor naturale până la realizarea stării de masiv;

g) să execute la timp, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice, lucrările de îngrijire a arboretelor - degajări, curătări, rărituri, tăieri de igienă;

h) să execute tăieri de arbori numai după punerea în valoare si eliberarea documentelor specifice, de către personalul silvic autorizat;

i) să asigure, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si actelor normative în vigoare, întretinerea si repararea drumurilor forestiere aflate în proprietate.

(2) În situatiile în care gospodărirea pădurilor, proprietate privată, apartinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurată pe baze contractuale de Regia Natională a Pădurilor sau de unităti specializate, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regăsi ca atare în contractele încheiate.

Art. 9. - (1) În vederea gospodăririi durabile a pădurilor se interzic:

a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv înlăturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului - fără aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) desfăsurarea de activităti care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatării, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate în perimetrul fâsiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si întretinerii liniei de frontieră, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a României nr. 56/1992*). Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fâsiei de protectie a frontierei de stat se va executa de către proprietarul sau detinătorul pădurii, sub supravegherea organului de politie de frontieră si a autoritătii silvice competente.


*) Legea nr. 56/1992 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.

 

Art. 10. - (1) Exploatarea produselor lemnoase ale pădurilor se face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitătile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din păduri, emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Pentru masa lemnoasă destinată a se exploata proprietarii sau detinătorii cu orice titlu de păduri întocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabilă a arborilor destinati tăierii de către personalul silvic delegat să utilizeze ciocanul silvic de marcat.

(3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati să execute exploatări forestiere, persoanele fizice si juridice care au în proprietate sau în administrare păduri au obligatia să folosească tehnologii de recoltare si de scoatere a lemnului din pădure, care să nu producă degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vătămarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatării peste limitele admise prin instructiunile prevăzute la alin. (1).

(4) Masa lemnoasă care se exploatează si se transportă din pădure va fi însotită de documentele prevăzute în instructiunile privind circulatia materialelor lemnoase si controlul instalatiilor de debitat lemn rotund în cherestea, aprobate prin hotărâre a Guvernului**).


**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.

 

(5) Materialul lemnos care se transportă din pădure are ca document de însotire bonul de vânzare sau foaia de însotire, fiind marcat, cu exceptia celui fasonat în metri steri, cu marca dreptunghiulară specifică agentului economic care administrează pădurea sau celui care exploatează masa lemnoasă, după caz.

 

CAPITOLUL III

Administrarea fondului forestier national

 

SECTIUNEA 1

Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului

 

Art. 11. - (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează potrivit Codului silvic de Regia Natională a Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Pădurilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

SECTIUNEA a 2-a

Administrarea fondului forestier proprietate publică a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privată indiviză (fosti composesori, mosneni, răzesi sau mostenitorii acestora)

 

Art. 12. - (1) Pădurile proprietate publică, apartinând comunelor, oraselor si muncipiilor, precum si cele proprietate privată indiviză, apartinând fostilor composesori, mosneni si răzesi, precum si persoanelor apartinând altor forme asociative conform prevederilor legale sau mostenitorilor acestora, se administrează de către proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite între părti. Pentru gestionarea pădurilor prin structuri silvice proprii detinătorii mentionati mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în conditiile prezentei ordonante.

(2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si răzesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociatii cu personalitate juridică, potrivit legii.

(3) În scopul asigurării continuitătii modului de gospodărire durabilă a pădurilor se mentin actualele unităti teritoriale amenajistice si gruparea lor pe actualele unităti silvice teritoriale administrative.

(4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.

Art. 13. - În conditiile mentinerii unitătilor silvice teritoriale administrative si a celor teritoriale amenajistice, modalitătile concrete de gospodărire a pădurilor, repartizarea resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate, precum si obligatiile acestora se reglementează prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile**).

Art. 14. - (1) Proprietarii de păduri la care se referă prezenta sectiune îsi pot gospodări pădurile ce le apartin, pe bază contractuală, în conditiile art. 12 alin. (3), prin Regia Natională a Pădurilor.

(2) Prin contractul încheiat între părti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor de păduri si ale Regiei Nationale a Pădurilor.

În mod obligatoriu se vor stipula:

a) drepturile materiale ale proprietarilor de păduri, în natură sau în bani, care rezultă din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale pădurilor preluate în gestiune;

b) obligatiile Regiei Nationale a Pădurilor de a asigura paza pădurilor si de a executa lucrările tehnice silvice de îngrijire, combatere a dăunătorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboretelor, în conformitate cu regimul silvic;

c) modalitătile financiare de a suporta costul lucrărilor de întocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, pază, îngrijire, protectie contra dăunătorilor, exploatare si regenerare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice

 

Art. 15. - (1) Pădurile proprietate privată apartinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligatia să asigure paza pădurilor si să execute lucrările necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.

(2) În situatia în care proprietarii de păduri nu îsi pot îndeplini, în mod individual, obligatiile prevăzute la alin. (1), acestia îsi vor gospodări pădurile pe bază contractuală prin structurile silvice private sau de stat, scop în care se pot constitui, în prealabil, în asociatii cu personalitate juridică.

(3) În vederea respectării obligatiei prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor private, individuali sau constituiti în asociatii, pot solicita unitătilor teritoriale ale Regiei Nationale a Pădurilor sau unitătilor specializate, autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, să administreze pădurile ce le apartin, pe bază de contracte.

 

SECTIUNEA a 4-a

Administrarea pădurilor proprietate privată a unitătilor de cult (parohii, schituri, mănăstiri), a institutiilor de învătământ sau a altor persoane juridice

 

Art. 16. - (1) Administrarea pădurilor proprietate privată apartinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unitătilor de învătământ sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, în vederea respectării obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (1).

(2) Pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) proprietarii pădurilor respective se pot asocia cu alti detinători de păduri, în vederea gospodăririi pădurilor în conditiile prevăzute la art. 13.

(3) Proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca pădurile ce le apartin să fie administrate pe bază contractuală de structurile silvice de stat sau private, în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 si 14, completate de prevederi specifice, convenite de părtile contractante.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reglementări comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale si proprietate privată

 

Art. 17. - (1) Contractele de administrare a fondului forestier, mentionate la sectiunile 2-4 din prezentul capitol, se încheie pe o durată minimă, egală cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în formă autentică la birourile notariale, taxele si comisioanele suportându-se de structurile silvice care administrează pădurile respective. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, institutii definite conform art. 20 si 22, în a căror rază teritorială se află fondul forestier.

(3) Rezilierea contractului din initiativa unei părti se solutionează conform legislatiei civile si în conditiile administrării pădurilor, în continuare, în regim silvic, prin structuri silvice autorizate.

(4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii si a celui din unitătile specializate, care execută pe bază de contract paza si gospodărirea pădurilor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si proprietate privată, este controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al inspectoratelor silvice teritoriale, prevăzute la cap. IV.

(5) Personalul silvic angajat pentru paza pădurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în conditiile legii, si cu uniformă de serviciu.

Art. 18. - Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Natională a Pădurilor are obligatia să execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice si reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natură, la cererea proprietarului.

Art. 19. - Modalitătile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor, care fac obiectul sectiunilor 2-4 din prezentul capitol, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante*).


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001.

 

CAPITOLUL IV

Controlul respectării regimului silvic

 

Art. 20. - (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier national se exercită de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate în subordinea acesteia.

(2) Modul de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local, precum si structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante**).


**) Conform art. I pct. 5 din Legea nr. 75/2002 , termenul de 60 de zile curge de la data de 31 ianuarie 2002, data publicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 21. - Directia generală pentru controlul aplicării regimului silvic, prin organele sale centrale si teritoriale, are următoarele atributii:

a) controlează modul de respectare de către proprietarii si detinătorii cu orice titlu de păduri a dispozitiilor legale în domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;

b) analizează si controlează modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate pădurile, indiferent de natura proprietătii;

c) controlează activitatea de exploatare a masei lemnoase, executată prin agenti economici atestati sau în regie proprie, si dispune sistarea activitătilor care încalcă normele tehnice specifice sau care provoacă degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriori ale mediului;

d) controlează aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor în păduri;

e) controlează activitatea de reparare si întretinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislatia si normele specifice în vigoare;

f) constată faptele contraventionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si propune sau stabileste, după caz, sanctiunile, potrivit împuternicirilor prevăzute de lege;

g) constată faptele infractionale în domeniul silviculturii si exploatării pădurilor si sesizează de îndată organul de politie, în vederea efectuării cercetării penale, în conformitate cu prevederile art. 207 si 209 din Codul de procedură penală;

h) verifică sesizările scrise cu privire la abaterile comise în fondul forestier proprietate publică sau proprietate privată si stabileste situatiile de încălcare a actelor normative în vigoare, propunând măsurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;

i) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 22. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie la nivelul fiecărui judet, dacă suprafata pădurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.

(2) În cazul judetelor în care suprafata pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor fi constituite pe raza a două sau mai multe judete limitrofe, astfel încât suprafata minimă a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie prin hotărâre a Guvernului.

(4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic va fi dimensionat în raport cu suprafata pădurilor si cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafată medie de 20.000 hectare să existe un inspector inginer silvic.

(5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafată medie de 10.000 hectare.

Art. 23. - Finantarea organelor centrale si teritoriale pentru controlul respectării regimului silvic se face de la bugetul de stat.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.

 

CAPITOLUL V

Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din fondul forestier national

 

Art. 24. - (1) Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier national este interzisă, cu exceptia următoarelor situatii:

a) pentru constructii cu destinatie militară, pentru căi ferate, drumuri europene, nationale si judetene, autostrăzi, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forări, sonde si echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrări de îmbunătătiri funciare, de gospodărire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apă. Ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier proprietate privată, cu sau fără defrisarea pădurii, se aprobă cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în conditiile stabilite potrivit reglementărilor legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului si cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) în scopul executării de lucrări, instalatii si constructii necesare pentru gospodărirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor si cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical si de cult, cu avizul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafată echivalentă de teren, pentru obiectivele si lucrările prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice si juridice solicitante a următoarelor taxe si despăgubiri:

a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu exceptiile prevăzute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare si regenerare a pădurilor;

c) contravaloarea pierderii de crestere, determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare si regenerare a pădurilor;

d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.

(3) La cererea persoanelor fizice si juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier national pentru obiectivele si lucrările prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compensează cu terenuri echivalente ca suprafată si bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principală de bază corespunzătoare statiunii, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum si a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier.

(4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile.

Art. 25. - (1) Pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier national, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligatia să achite:

a) o garantie în sumă egală cu cheltuielile necesare pentru aducerea în conditii apte de împădurire a terenului ocupat temporar;

suma prevăzută se depune într-un cont special, purtător de dobândă, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

b) chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;

c) contravaloarea pierderii de crestere determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitătii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;

d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită anticipat administratorului acestora;

e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.

(2) În situatia în care ocuparea temporară a terenului nu implică defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) si e).

(3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporară din circuitul forestier îsi îndeplineste obligatiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garantia si dobânda aferentă.

(4) Pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, care se foloseste pentru calculul obligatiilor bănesti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier national, prevăzute la art. 24 si în prezentul articol, se stabileste prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, tinând seama de pretul de piată.

Art. 26. - Metodologia de finantare si de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaborează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 27. - Ocuparea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor din fondul forestier national, potrivit prevederilor art. 24 si 25, se face numai cu acordul proprietarilor si se aprobă după cum urmează:

a) pentru suprafata de până la un hectar, de către inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;

b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;

c) pentru suprafata de peste 50 hectare, prin hotărâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea administrării fondului forestier national

 

Art. 28. - Finantarea activitătilor de administrare a fondului forestier national se face din:

a) venituri proprii;

b) bugetul de stat;

c) alte surse.

Art. 29. - (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integritătii fondului forestier national si gestionării durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:

a) refacerea pădurilor afectate de calamităti naturale sau de incendii a căror cauză este necunoscută;

b) refacerea unor căi forestiere de transport distruse în urma calamitătii naturale;

c) combaterea bolilor si dăunătorilor pădurilor proprietate privată;

d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice;

e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodărire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice si juridice;

f) punerea la dispozitie proprietarilor de păduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementează regimul silvic si a materialelor de propagandă si educatie forestieră privind ocrotirea si conservarea pădurilor;

g) sprijinirea proprietarilor de păduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recoltează datorită restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu functii speciale de protectie;

h) finantarea administrării pădurilor prin structuri silvice autorizate, în situatiile în care veniturile obtinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigură costurile administrării în regim silvic.

(2) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu avizul Ministerului Finantelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante*).


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integritătii fondului forestier national si gestionării durabile a pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii.

Art. 31. - (1) Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani si cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, dacă materialul a fost valorificat anterior constatării, cu plata contravalorii acestuia.

(2) Aceleasi pedepse se aplică si celor care favorizează încălcarea prevederilor alin. (1).

Art. 32. - (1) Tăierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, detinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub această limită, dar fapta a fost săvârsită de cel putin două ori în interval de 2 ani, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de 20 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.

(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 50 de ori mai mare decât pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârsite în următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă sau substante chimice periculoase;

c) în timpul noptii;

d) în arii forestiere protejate.

(5) Tentativa se pedepseste.

Art. 33. - Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a unor suprafete de păduri de către proprietari, detinători sau de oricare altă persoană, precum si incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art. 34. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

a) refuzul proprietarilor sau al altor detinători de păduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice detinătoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si neasigurarea pazei si administrării prin structuri silvice autorizate a pădurilor apartinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) refuzul proprietarilor sau al altor detinători de păduri de a executa lucrările de prevenire si combatere a dăunătorilor si bolilor pădurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrările de îngrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27*).

(3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. - Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, altele decât cele prevăzute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a pădurilor în care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege specială.

Art. 36. - Constatarea infractiunilor prevăzute la art. 31-33 si a contraventiilor prevăzute la art. 34 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de către personalul silvic din structurile silvice nou-înfiintate, precum si de către organele de cercetare penală, în cazul infractiunilor, si de către primari, în cazul contraventiilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va revizui si va completa cu prevederi specifice pădurilor proprietate publică si privată regulamentele, instructiunile si normele tehnice din domeniul silviculturii.

Art. 38. - În exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a infractiunilor silvice, personalul silvic prevăzut la art. 36 este asimilat personalului care îndeplineste functii ce implică exercitiul autoritătii publice.

Art. 39. - Unitătile de politie, împreună cu cele ale jandarmeriei, precum si organele administratiei publice locale ori, după caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, după caz, le vor acorda asistentă tehnică, potrivit competentelor, în organizarea si desfăsurarea actiunilor de prevenire si de combatere a fenomenului infractional si contraventional si, respectiv, pentru prevenirea si stingerea incendiilor atât în pădurile proprietate publică, cât si în cele proprietate privată.

Art. 40. - Marcarea si evaluarea arborilor destinati tăierii, pentru proprietarii de păduri, persoane fizice, care îsi administrează singuri pădurile, se fac, la cerere, de către personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor si de personalul din unitătile silvice înfiintate conform prevederilor art. 13. O dată cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.

Art. 41. - În întelesul prezentei ordonante, prin structuri silvice private sau de stat, considerate în ansamblul lor, se întelege: cantoane, brigăzi sau districte si ocoale silvice.

Art. 42. - Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum si personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizării.

Art. 43. - Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonantă se completează cu cele cuprinse în titlul VI “Răspunderi si sanctiuni” din Codul silvic.

Art. 44. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

Art. 45. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

NOTĂ:

Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va revizui si va completa cu prevederi specifice pădurilor, proprietate publică si privată, regulamentele si instructiunile din domeniul silviculturii.

Totodată, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art 23 alin. (1) lit. b), c) si d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) si d) în republicare].

 


*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Precizăm că în art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti făcută la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

**) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.