MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 313 din 19 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

510/944/147/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

 

189. - Ordin al ministrului finantelor publice privind legitimatiile eliberate executorilor bugetari care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii si efectuează procedura de executare silită a creantelor bugetului de stat

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 313

din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Exceptia a fost ridicată de Floarea Mitran în Dosarul nr. 870/CA/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă Floarea Mitran, autoare a exceptiei de neconstitutionalitate, asistată de avocat Ioan Vlaic, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autoarei exceptiei, depunând si concluzii scrise, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând, în esentă, că prevederile legale criticate, potrivit cărora despăgubirile se acordă limitat, contravin dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, în temeiul cărora sunt prevalente fată de legea internă dispozitiile Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la 7 septembrie 1940, în raport cu prevederile art. 41 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cu cele ale art. 6 din Protocolul aditional la aceasta. Tinând seama si de dispozitiile art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, se impunea ca legea criticată, în virtutea principiului pacta sunt servanda, să stabilească acordarea unor despăgubiri echitabile cetătenilor români prejudiciati în urma aplicării tratatului mentionat, iar nu acordarea unor compensatii limitate. Aceste dispozitii sunt discriminatorii în raport cu alte acte normative, prin care, în situatii similare, legiuitorul a stabilit repararea echitabilă a unor prejudicii suferite de alte categorii de persoane persecutate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile tratatului mentionat nu sunt prevalente fată de legislatia internă, deoarece acesta stabileste raporturile dintre statele semnatare, iar nu raporturile statului român cu cetătenii săi. Statul român si-a asumat prin tratat obligatia de despăgubire a cetătenilor săi, însă nu si cuantumul despăgubirilor. Prevederile art. 2 alin. (2) din legea criticată nu încalcă dispozitiile art. 107 din Constitutie, deoarece legiuitorul nu a împuternicit Guvernul să ia alte măsuri decât unele organizatorice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 870/CA/2001, Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Exceptia a fost ridicată de Floarea Mitran într-o cauză privind anularea hotărârii Comisiei centrale pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 de pe lângă Ministerul Finantelor Publice, privind validarea hotărârii Comisiei Municipiului Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, deoarece dispozitiile Tratatului încheiat între România si Bulgaria la 7 septembrie 1940 sunt prevalente fată de dreptul intern. Dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/1998, republicată, si cele ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 sunt neconstitutionale, deoarece despăgubirile acordate sub forma unor compensatii bănesti pentru terenuri si pentru recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui nu se acordă tinându-se seama de categoria reală de teren, ci de valoarea medie a acestuia. Astfel, sunt prejudiciati “fostii proprietari ce posedau terenuri ce se încadrau în categorii superioare de calitate”. Se sustine că, întrucât dispozitiile tratatului nu limitează compensatiile ce se acordă pentru suprafetele de teren, rezultă că trimiterea la prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, este contrară dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Constitutie.

Dispozitiile art. 2 alin. (2) din aceeasi lege, care prevăd că modalitătile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole si intravilane, constructii si recolte se reglementează prin norme metodologice aprobate de Guvern, sunt contrare prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, în raport cu cele ale art. V, art. X pct. 2, 3 si 4 si ale art. XII din Acordul privitor la schimbul de populatie română si bulgară (anexa C la tratat). Cuantumul despăgubirilor a fost limitat prin art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, care încalcă dispozitiile art. 107 alin. (2) din Constitutie si ale art. V din Acordul privitor la modalitătile de evacuare si de transferare a teritoriului (anexa B la tratat).

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, consideră că textele legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Constitutie. Instantele competente să aplice legea sunt obligate să acorde prioritate reglementărilor internationale referitoare la drepturile omului, la care România este parte, fără să fie necesar să se constate, în prealabil, neconstitutionalitatea legii interne. Textele legale criticate sunt în concordantă si cu prevederile art. 107 din Constitutie, hotărârile Guvernului fiind emise în executarea legilor si având drept obiect stabilirea modalitătilor concrete de punere în aplicare a prevederilor legale. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, introduse prin Legea nr. 181/2002, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. Dispozitiile tratatului stabilesc în sarcina statului român obligatia de despăgubire a persoanelor strămutate din teritoriul transferat Bulgariei, însă nu si cuantumul despăgubirilor pe care este obligat să le acorde. Legea nr. 9/1998 are menirea să pună în aplicare obligatia statului român asumată prin tratat, această lege având deci caracter de complementaritate fată de tratat.

Cu privire la criticile referitoare atât la stabilirea acordării unor compensatii limitate, cât si la modul de stabilire a acestora, se mentionează jurisprudenta Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că stabilirea despăgubirilor si întinderea reparatiilor pot fi limitate avându-se în vedere starea economică a tării si prioritătile sale.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, consideră că textele legale criticate sunt în concordantă cu art. 20 alin. (2) din Constitutie, iar art. 25 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 sunt, de asemenea, în concordantă cu cele ale art. 107 alin. (2) din Constitutie, “hotărârile Guvernului fiind emise în executarea legilor si având drept obiect tocmai stabilirea modalitătilor concrete de punere în aplicare a prevederilor legale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de Guvern si de Avocatul Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând cererea formulată în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se constată că autorul acesteia a criticat dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998, republicată, si ale art. 8 alin. (2) si art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. În încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale se precizează că exceptia de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din legea mentionată si, prin urmare, Curtea constată că este legal sesizată numai cu aceste dispozitii, care au următorul cuprins:

- Art. 2: “(1) Despăgubirile se acordă celor îndreptătiti, sub forma unor compensatii bănesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui, după cum urmează:

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în conditiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, actiuni la societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judetul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăsească suprafata prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; [...]

(2) Criteriile de evaluare, modalitătile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentre terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13.

Criteriile de evaluare a constructiilor se vor stabili în conditiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 20 alin. (2) si ale art. 107 alin. (2) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 107 alin. (2): “Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor.”

Curtea, analizând exceptia de neconstitutionalitate, observă că, în esentă, critica se fondează pe contrarietatea prevederilor legale fată de dispozitiile art. 20 alin. (2) din Constitutie, în temeiul cărora sunt prevalente, fată de legile interne, pactele si tratatele internationale referitoare la drepturile omului, la care România este parte. Se mai observă însă că Tratatul dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, nu are ca obiect de reglementare consacrarea unor drepturi fundamentale ale omului. Acesta este un act juridic international prin care statele semnatare au transat asupra frontierei dintre România si Bulgaria, în sectorul cuprins între Dunăre si Marea Neagră.

Dat fiind că schimbarea frontierei s-a făcut prin transfer de teritoriu si schimb de populatie, s-au încheiat si acorduri privitoare la: modalitătile de evacuare si de transferare a teritoriului, la schimbul de populatie română si bulgară si la aspecte de ordin financiar (anexele B, C si D). Asadar, acest tratat a reglementat o suită de probleme juridice între cele două state în conditiile istorice cunoscute. Prin urmare, dispozitiile tratatului mentionat nu sunt prevalente fată de dispozitiile Legii nr. 9/1998. Pe de altă parte, prin tratat statul român si-a asumat obligatia de despăgubire a persoanelor strămutate pe teritoriul său, fără să stabilească însă nici valoarea despăgubirilor si nici criteriile de care trebuie să se tină seama în stabilirea acestora. Clauza cuprinsă la art. V din Acordul privitor la schimbul de populatie română si bulgară (anexa C la tratat), invocată de autorul exceptiei, nu priveste raporturile dintre statul român si cetătenii săi, ci raporturile dintre cele două state cu privire la modul în care au înteles să reglementeze problemele rezultate din transferul de teritorii si din strămutarea locuitorilor. Din acest motiv, nici nu puteau forma obiectul tratatului problemele privind criteriile si procedurile de despăgubire a persoanelor strămutate, solutionarea acestora tinând de suveranitatea, deci de vointa exclusivă a statului român. În jurisprudenta sa Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în materia despăgubirilor acordate prin unele legi cu caracter reparatoriu, statuând prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, că “Limitarea întinderii reparatiilor are în vedere [...] posibilitătile economice si financiare existente în raport cu alte necesităti si priorităti economice si sociale, în a căror evaluare si satisfacere legiuitorul este suveran [...]. Referitor la reparatia în ipoteza privării de proprietate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului [...] a stabilit, pe de o parte, că dreptul la indemnizare trebuie să aibă un cuantum rezonabil, iar pe de altă parte că metoda de evaluare a bunului trebuie să fie, la rândul ei, în mod manifest rezonabilă”.

Nu poate fi primită nici critica privind încălcarea dispozitiilor art. 107 alin. (2) din Constitutie, deoarece prin textele de lege criticate nu s-a stabilit ca Guvernul să reglementeze prin hotărâre norme metodologice de altă natură decât cele de organizare a executării legilor.

Pentru aceste considerente urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă.

Fată de toate acestea, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Exceptia a fost ridicată de Floarea Mitran în Dosarul nr. 870/CA/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2002.

 

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR Nr. 510 din 1 noiembrie 2002

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 944 din 26 noiembrie 2002

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 147 din 10 decembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

NORME

de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) comercializare - prima punere în vânzare în vederea consumului uman;

b) lot - o anumită cantitate de produse pescuite din aceeasi specie, care face obiectul aceluiasi tratament si provine din acelasi loc de pescuit sau de pe aceeasi navă;

c) loc de pescuit - locul unde se realizează capturile sau ferma (bazinul) de provenientă;

d) prezentare - forma sub care produsele provenite din pescuitul de captură sau acvacultură sunt comercializate: întreg, eviscerat, decapitat etc.;

e) parazit vizibil - un parazit sau un grup de paraziti care pot fi distinsi clar după dimensiune, culoare si textură pe tesutul pestelui si care pot fi observati fără aparate optice.

Art. 2. - Normele de comercializare se referă la:

a) categorii de provenientă:

- pescuit comercial în bazine piscicole naturale;

- acvacultură;

b) categorii de prospetime;

c) categorii de calibraj.

Art. 3. - Loturile de peste si alte vietuitoare acvatice vor fi clasificate în functie de provenienta acestora conform art. 2 lit. a).

Art. 4. - Provenienta va fi înscrisă cu litere lizibile si de nesters, cu înăltimea minimă de 2 cm, pe etichetele aplicate pe loturi, astfel:

a) PESCUIT;

b) ACVACULTURĂ.

Art. 5. - (1) Categoriile de prospetime se determină pentru fiecare lot în functie de gradul de prospetime si de caracteristicile complementare.

(2) Gradul de prospetime este definit ca mijloc de barem de cotare specifică, indicat pe tipuri de produse conform anexei nr. 1.

Art. 6. - Pe baza baremurilor prevăzute în anexa nr. 1 produsele sunt clasificate în loturi corespunzând uneia dintre următoarele categorii de prospetime:

a) extra, A sau B pentru peste, selacieni, cefalopode si langustine;

b) extra sau A pentru creveti;

c) E pentru langustine si raci vii.

Art. 7. - Fiecare lot trebuie să fie omogen din punct de vedere al stării de prospetime, cu exceptia loturilor de volum mic, care pot să nu fie omogene, acestea fiind clasificate în categoria de prospetime de bază.

Art. 8. - Categoria de prospetime trebuie să fie înscrisă cu caractere lizibile, cu o înăltime minimă de 5 cm, pe etichetele aplicate pe loturi.

Art. 9. - Loturile de pesti, selacieni, cefalopode si langustine clasificate în categoria B de prospetime vor fi excluse de la acordarea ajutoarelor financiare de produs.

Art. 10. - Pestii, selacienii, cefalopodele si langustinele clasificate în categoria extra de prospetime trebuie să fie lipsiti de semne de presiune sau de jupuire, de pete sau decolorare.

Art. 11. - Pestii, selacienii, cafalopodele si langustinele clasificati în categoria A de prospetime trebuie să fie lipsiti de semne de presiune sau de jupuire, de pete sau decolorare, fiind admisă o proportie minimă de 5% din greutatea unui lot, exemplare care prezintă semne de presiune sau decojiri superficiale.

Art. 12. - Pestii, selacienii, cafalopodele si langustinele sunt clasificati în categoria B de prospetime dacă maximum 30% din greutatea lotului o reprezintă exemplare cu semne de presiune sau de jupuire. Nu sunt admise pete sau decolorare.

Art. 13. - Calibrajul produselor se face în functie de greutatea acestora, de numărul de exemplare pe unitatea de greutate sau de lungimea totală a acestora.

Art. 14. - Speciile la care se aplică normele de comercializare trebuie să respecte talia minimă biologică prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 15. - (1) Loturile sunt clasificate în categorii de calibrare după baremul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Fiecare lot trebuie să fie omogen din punct de vedere al calibrajului produselor. Un lot de volum mic poate să nu fie omogen, în acest caz lotul fiind clasificat după talia cea mai mică pe care o contine.

(3) Categoria de calibrare si modul de prezentare trebuie să fie înscrise cu caractere lizibile si de nesters, cu o înăltime de minimum 5 cm, pe eticheta aplicată pe lot.

Art. 16. - Produsele care provin din tări terte se comercializează prin prezentare în ambalaje care contin indicatii clare si vizibile, astfel:

a) tara de origine - imprimată cu caractere latine cu o înăltime minimă de 2 cm;

b) numele stiintific si denumirea comercială în limba română ale produsului;

c) modul de prezentare;

d) provenienta produsului - pescuit sau acvacultură;

e) categoria de prospetime si categoria de calibraj;

f) greutatea netă a produselor continute în ambalaje;

g) data clasificării si data expeditiei;

h) numele si adresa expeditorului.

 

ANEXA Nr. 11)

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind legitimatiile eliberate executorilor bugetari care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii

si efectuează procedura de executare silită a creantelor bugetului de stat

 

În temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silită a creantelor bugetului de stat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a normelor metodologice date în aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 27 ianuarie 2003, se vor elibera legitimatii executorilor bugetari, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Executori bugetari sunt persoanele angajate în cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei generale a finantelor publice a municipiului

Bucuresti, al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, al administratiilor finantelor publice, precum si în cadrul Directiei Generale a Vămilor si directiilor interjudetene vamale, desemnate de conducătorul organului de executare să aducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită a creantelor bugetului de stat.

Art. 3. - (1) Legitimatiile prevăzute la art. 1 si 6, denumite în continuare legitimatii de executor bugetar, atestă o împuternicire specială a executorului bugetar în fata debitorului sau a tertilor, ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată acestuia pe timpul exercitării atributiilor ce îi revin, potrivit prevederilor privind colectarea creantelor bugetare.

(2) Legitimatia de executor bugetar este valabilă numai însotită de delegatia semnată de conducătorul unitătii al cărei angajat este titularul acesteia.

Art. 4. - Legitimatiile de executor bugetar dau dreptul executorului bugetar să intre în orice incintă sau încăpere a debitorului, să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile sau valorile, să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului, să primească concursul organelor de politie, jandarmerie si al altor agenti ai fortei publice, precum si să obtină relatiile solicitate de la persoane fizice sau juridice ori de la alte organe competente, prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Legitimatiile de executor bugetar au regim special, se tipăresc de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si se distribuie de către Ministerul Finantelor Publice directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si Directiei Generale a Vămilor, care le vor elibera nominal.

(2) Numerotarea legitimatiilor de executor bugetar se face de către fiecare dintre directiile prevăzute la alin. (1), de la nr. 1 si în continuare.

(3) Eliberarea legitimatiilor de executor bugetar se va face, la propunerea organelor de executare în cadrul cărora sunt angajate persoane care au calitatea de executor bugetar, pe baza unei evidente sub formă de tabele în care se vor mentiona, pentru fiecare legitimatie, numărul legitimatiei, numele, prenumele, codul numeric personal si functia titularului legitimatiei, unitatea, data eliberării si semnătura de primire.

(4) Legitimatiile de executor bugetar sunt valabile 5 ani de la data eliberării.

(5) Pierderea sau furtul legitimatiei de executor bugetar se publică în presă si se anuntă directiei emitente în termen de 15 zile, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (3) si eliberării unei noi legitimatii.

(6) La data încetării calitătii de executor bugetar a titularului legitimatiei, acesta o va depune la organul care a eliberat-o, în vederea anulării, care va fi consemnată în evidenta prevăzută la alin. (3).

Art. 6. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin si până la tipărirea legitimatiei de executor bugetar, pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silită a creantelor bugetului de stat, executorii bugetari vor utiliza legitimatii de executor bugetar emise de directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si de Directia Generală a Vămilor, care vor cuprinde elementele prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 februarie 2003.

Nr. 189.

 

ANEXA Nr. 1)

 


 

Pagina 1

 

 

ANEXA Nr. 2)

 

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a