MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 februarie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “ISPAT-SIDEX” - S.A. Galati drept consumator eligibil

 

126. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 421/2002 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003

 

149. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea Societătii Comerciale “ISPAT-SIDEX” - S.A. Galati drept consumator eligibil

 

În temeiul art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, al art. 5 pct. 10 si 29, al art. 9 alin. (4) si (5) si al art. 91 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică,

aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, modificat si completat prin ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 si nr. 34/2001,

având în vedere procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 februarie 2003,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează Societatea Comercială “ISPAT-SIDEX” - S.A. Galati drept consumator eligibil de energie electrică.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “ISPAT-SIDEX” - S.A.

Galati va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 21 februarie 2003.

Nr. 4.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 421/2002 pentru aprobarea numărului de

exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) si ale anexei nr. 2 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, în baza Avizului nr. 2/2002 al Consiliului National de Vânătoare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. B.m) si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 421/2002 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2002-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 26 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Recoltarea exemplarelor din speciile urs, lup, pisică sălbatică si uliu, aprobate, se poate face în cadrul următoarelor perioade si, respectiv, prin folosirea următoarelor metode de vânare:

- pentru lup si pisică sălbatică: în perioada 18 septembrie 2002-31 martie 2003;

- pentru urs: prin metodele “la goană”, “la pândă” si “la nadă”, în perioadele 18 septembrie-31 decembrie 2002 si 15 martie-14 mai 2003;

- pentru uliu porumbar: în perioada 18 septembrie 2002-31 ianuarie 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 februarie 2003.

Nr. 126.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe nr. D.B. 1.700 din 25 februarie 2003,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor, precum si a rănitilor în Revolutia din decembrie 1989 va fi îndeplinită de directiile de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti si de Directia generală asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătătii si Familiei numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate în tară, pe baza unei documentatii medicale întocmite de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de sănătate publică.

(3) Procedura mentionată la alin. (2) se aplică si persoanelor care au dobândit afectiuni în si ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989.

Art. 2. - (1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicală primară de specialitate, si care au fost spitalizati în unităti sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională si tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie sau de către bolnav la directia de sănătate publică pe a cărei rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului.

(3) În centrele universitare medicale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Timisoara si Târgu Mures se organizează comisii de specialitate teritoriale a căror arondare este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, presedintele fiecărei comisii fiind numit de către ministrul sănătătii si familiei, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei, iar componenta acestora va fi hotărâtă de către presedinte.

(5) Atributiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Directiile de sănătate publică vor desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activitătii de trimitere la tratament în străinătate, activitate care constă în întocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.

(2) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) efectuează corespondenta cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, programează bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile de plată a tratamentului, precum si numărul de cont al clinicii.

Art. 4. - (1) Bolnavii propusi pentru trimitere la tratament în străinătate vor fi internati într-o clinică din centrul universitar la care este arondată directia de sănătate publică, pentru efectuarea unei investigatii medicale

riguroase atât pentru maladia de bază, cât si pentru depistarea unor afectiuni ce contraindică sau complică tratamentul.

(2) După efectuarea investigatiei medicale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită documentatia necesară trimiterii bolnavului în străinătate, dacă este cazul.

(3) Examinarea bolnavului se realizează de către comisia de specialitate teritorială mentionată la art. 2 alin. (3) si (4).

(4) Directorul directiei de sănătate publică trimite Directiei generale asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei documentatia întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul ordin si însotită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Directia generală asistentă medicală si programe solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei examinarea documentatiei medicale si, după caz, a bolnavului, oportunitatea trimiterii în străinătate fiind stabilită în functie de concluziile acestora.

(6) Cazurile examinate de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei vor fi prezentate conducerii Ministerului Sănătătii si Familiei.

(7) Comisia de specialitate teritorială care recomandă trimiterea la tratament în străinătate va avea obligatia să examineze bolnavul si la întoarcerea acestuia în tară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat directiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

(8) În cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori comisiile de specialitate pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însotitori, costurile deplasării si cazării urmând să fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.

Art. 5. - (1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se stabileste de directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se asigură de Ministerul Sănătătii si Familiei în limita bugetului aprobat si se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizării si ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise directiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentatia bolnavului.

(3) Asigurarea valutei necesare se face de către directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

Art. 6. - (1) Plata tratamentului se face de către directia de sănătate publică, de regulă, în contul clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(2) În situatia în care clinica din străinătate solicită achitarea în avans a costului tratamentului, directia de sănătate publică va transmite acesteia suma stabilită, solicitând totodată să se transmită la sfârsitul tratamentului documentele justificative privind efectuarea acestuia.

(3) În cazul unor urgente medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei si a aprobării ministrului sănătătii si familiei, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în tară, pe baza documentelor justificative, să solicite directiei de sănătate publică decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) În vederea stabilirii modalitătii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia directiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenta cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.

Art. 7. - (1) La plecarea din tară în vederea efectuării tratamentului bolnavul va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte directiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) În cazul decesului pacientului familia are obligatia să anunte în termen de 7 zile această situatie directiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

Art. 8. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovată va răspunde material, civil sau penal, după caz.

Art. 9. - (1) Este interzisă finantarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavii care nu au avut aprobarea prealabilă a ministrului sănătătii si familiei.

(2) Directia de sănătate publică are obligatia de a comunica Directiei asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei cazurile în care plecarea pacientilor în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical s-a făcut fără aprobarea prealabilă a ministrului sănătătii si familiei.

Art. 10. - Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în străinătate se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie, pe luni si pe trimestre.

Art. 11. - Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei a documentatiei medicale si, după caz, a bolnavului.

Art. 12. - La întoarcerea în tară bolnavul are obligatia să se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Directia generală asistentă medicală si programe, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 566/2001 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament medical în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 august 2001.

Art. 16. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 25 februarie 2003.

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1

 

ARONDAREA JUDETELOR

la centrele universitare medicale în care functionează comisiile de specialitate zonale si comisiile medicale centrale

 

1. Centrul universitar Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Judetele: Arges, Buzău, Dâmbovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Brăila.

2. Centrul universitar Cluj-Napoca

Judetele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Năsăud, Maramures, Satu Mare, Sălaj.

3. Centrul universitar Timisoara

Judetele: Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara.

4. Centrul universitar Iasi

Judetele: Bacău, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati.

5. Centrul universitar Târgu Mures

Judetele: Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Sibiu.

6. Centrul universitar Craiova

Judetele: Gorj, Mehedinti, Vâlcea, Dolj, Olt.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

comisiilor de specialitate

 

I. Atributiile comisiilor de specialitate teritoriale

1. Examinează bolnavul si documentatia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de bază (clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnând totodată si eventualele boli asociate.

2. Recomandă clinica din străinătate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.

3. Completează procesul-verbal medical care va fi inclus în documentatia medicală ce va fi trimisă directiei de sănătate publică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

4. Completează fisa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.

5. Recomandă internarea bolnavilor propusi pentru plecare la tratament în străinătate în clinica din centrul universitar la care este arondată directia de sănătate publică a judetului în care domiciliază bolnavul, pentru o investigatie riguroasă de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.

6. Analizează:

a) măsurile terapeutice aplicate în unitătile de specialitate din tară (examen clinic complet, documentatie medicală etc.);

b) starea bolnavului după aplicarea tratamentelor respective;

c) recomandările de tratament în tară (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);

d) eficienta tratamentului aplicat în tară.

7. Recomandă unitatea medicală unde bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentatia medicală necesară, în situatia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în tară.

8. Comunică în scris solicitantului concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului.

II. Atributiile comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei

1. Examinează documentatia medicală primită de la Directia generală asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si, după caz, bolnavul, stabilind oportunitatea trimiterii la tratament medical în străinătate.

2. Stabilesc temporizarea plecării sau efectuarea unor noi tratamente medicale în tară si iau măsuri pentru trimiterea bolnavilor respectivi în unităti de specialitate.

3. Stabilesc investigatii si atitudini terapeutice noi în raport cu profilul afectiunii pentru bolnavii care solicită reexaminarea medicală pentru tratament în străinătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCES - VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în străinătate

din data de ..................

 

Membrii comisiei medicale de specialitate:

1. ................................., presedintele comisiei;

2. ................................., membru;

3. ................................., membru;

4. ................................., membru;

5. ................................., membru.

În conformitate cu prevederile ..................................., ne-am întrunit în comisie si am examinat bolnavul/bolnava ................................, în vârstă de ..............., având ocupatia ................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. ........., domiciliatdomiciliată în .............................., telefon ................, stabilind următoarele: ........................................................

Concluzii:

1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.) ..........

2. Tratamentul efectuat până în prezent în tară ............................................

3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

a) locul ;

b) intervalul de timp ;

c) în ce a constat tratamentul ..;

d) beneficiul pentru bolnav ..

4. Starea actuală a afectiunii ………………………..

5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în tară: ..........

a) eficienta estimată ....;

b) Nu beneficiază de tratament în tară (motivatia completă asupra riscului tratamentului efectuat în tară, comparativ cu cel care urmează să se efectueze în străinătate) ...... .

6. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

a) scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operatie, protezare, tratament, recuperare etc.) .......................................;

b) estimarea beneficiului pentru bolnav ....;

c) locul (clinica recomandată), tara, orasul, telefon, fax ....;

d) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ..;

e) dacă bolnavul are nevoie de însotitor - motivare ...... .

Semnăturile membrilor comisiei:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

5. ....................................

 

Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii si Familiei:

 

Presedinte,

..............................

 

ANEXA Nr. 4

Unitatea sanitară  Nr. ../..

 

FISA DE TRIMITERE

la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicatiei de transplant de celule STEM hematopoietice

(A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se integral toate datele cerute.)

 

Numele bolnavului ………..

Prenumele bolnavului ………..

Numele purtat anterior ..., vârsta , sexul ...

Locul nasterii , data nasterii ………..

Mama .. tata

Buletin/carte de identitate nr. .. seria .., eliberat(ă) la data ………..

Organul emitent ………..

Domiciliul stabil: ………..

Judetul/sectorul ., orasul/comuna . ………..

Strada .. nr. ..

Blocul ., scara .., etajul ..., apartamentul ………..

Telefon (domiciliu) ………..., alte telefoane ...

Alte adrese ..………..

Locul de muncă (institutia, adresa, telefon) .......

Persoane de contact (gradul de rudenie, numele, prenumele, adresa, telefonul) ......

Diagnostic (în detaliu: forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de risc) ....

Data diagnosticului ..

Locul diagnosticului: Institutia ………..

Adresa institutiei ...

Telefon ., fax ………..

Medic ………..

Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta diferă de locul diagnosticului:

- examen clinic ....

- examene hematologice ......

- examene citochimice si/sau imunohistochimice ......

- examene biochimice (cu valorile normale ale metodei) ......

- examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice) ......

- examene citogenice ......

- examene radiologice (imagistice) ....

- alte examene ....

Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicatii pentru fiecare cură) ......

Răspuns global (bilant); modul în care a fost apreciată evolutia sub tratament ....

Complicatii la bilant ....

Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior completării actualului formular permite anularea valabilitătii cererii si a rezolutiei formulate.

- Cardiace ......

- Hepatice ….

- Renale ......

- Infectioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis) ....

- Alte boli asociate ....

Examene stomatologice ......

Parafa si semnătura medicului specialist..

Consult neurologic ....

Parafa si semnătura medicului specialist..

Consult psihiatric ....

Parafa si semnătura medicului specialist ....

Expertiza psihologică …...

Parafa si semnătura medicului specialist..

Situatia bolii la momentul formulării cererii de transplant ………...

Elemente de fundamentare a cererii de transplant ………...

Ultimul bilant: data

Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ........ Testul HIV ......

Radiografia toracică (f + p)

Teste functionale ventilatorii: VEMS ..... CV ...... CPT ....

FVC (optional) ...... FEVI (optional) ......

Indice de difuziune a CO (optional)

Puls/AV ......... TA ...... ECG .......

Ecocardiograma (FEVS) ………..

EEG (optional) ………..

Examenul fundului de ochi ………..

Examenul LCR ………..

AST/ALT ... Bilirubina serică (totală, directă, indirectă) ;

Creatinina serică ..... CI. Creatinină (optional) ..

Uree sanguină ... Acid uric sanguin ..

Hemograma completă ....

Mielograma (nr./data) ....

Biopsia medulară (nr./data) ......

Consimtământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimtământului

Martori:

1. Numele si prenumele (în clar) .........

Semnătura .......

2. Numele si prenumele (în clar) .........

Semnătura .......

Grupa sanguină ......... Rh ........

Anticorpi iregulari ........

Fenotip HLA ..............

Semnătura si parafa medicului care trimite ...

Data formulării cererii complete ........

Data analizei cererii .......

Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ........

Motivarea formulată de comisie ....

Locul de pe lista de asteptare

Data prevăzută a transplantului ..

Centrul ..

Alte observatii ale comisiei ..

Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat ..

Comisia de specialitate teritorială:

Presedinte ….

Membri:

1.

2.

3.

Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii si Familiei:

 

Presedinte,

 

ANEXA Nr. 5

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .

(adresa, telefon, fax)

Nr. .../...

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

Directia generală asistentă medicală si programe

Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului .., cu diagnosticul ……….., care are recomandarea Comisiei medicale de. pentru trimiterea la tratament medical în..., în vederea efectuării ………..

Vă rugăm să analizati si să dispuneti finantarea cu echivalentul în lei al sumei de .., din care:

cheltuieli de tratament = ...

cheltuieli de cazare = ...

cheltuieli de transport = ...

Vă multumim,

 

Director,

 

Director adjunct financiar-contabil,

 

ANEXA Nr. 6

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul (numele si prenumele) ., domiciliat în ... (judet, localitate, str., bloc, scară, etaj, apartament), posesor al buletinului/cărtii de identitate seria  nr. , eliberat(ă) la data de .. de ………..

Ca urmare a trimiterii mele în (tara, localitatea, spitalul, clinica unde este trimis) ………..., aprobată prin (nr. de înregistrare al documentului de aprobare) .,

în temeiul art. ... din Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 149/2003, mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în tară să prezint directiei de sănătate publică a judetului (municipiului Bucuresti)  documente le justificative privind utilizarea sumei de ……….., aprobată pentru efectuarea tratamentului medical.

Nr. .. din .


Semnătura