MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 127         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 318 din 21 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 332 din 3 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001

 

Decizia nr. 339 din 5 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activităti sau programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, precum si a modului de finantare a acestora

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 318

din 21 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2,

art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 2.308/2002 al Tribunalului Suceava.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că textele de lege criticate nu încalcă prevederile art. 16, 21 si ale art. 23 alin. (8) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.308/2002, Tribunalul Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dorin Andronic, inculpat recurent în dosarul mentionat având ca obiect un proces de calomnie prin presă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate “încalcă norma constitutională cu privire la egalitatea de tratament juridic a părtilor în cadrul procesului, respectiv în fata legii si a autoritătilor publice, inclusiv în fata instantelor judecătoresti”. Totodată, autorul exceptiei consideră că prevederile art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, deoarece stabilesc “un statut privilegiat pentru persoana vătămată care, prin procedeul plângerii prealabile adresate direct instantei de judecată, se subrogă în drepturile si atributiile procurorului, ceea ce constituie o încălcare a principiului egalitătii părtilor în fata legii si a instantei judecătoresti. În ceea ce priveste dispozitiile art. 207 din Codul penal, acestea sunt considerate neconstitutionale, deoarece aduc atingere prezumtiei de nevinovătie, în sensul că inculpatul este obligat să recunoască săvârsirea faptei si numai în aceste conditii să poată dovedi legitimitatea faptei sale, în scopul apărării unui interes legitim. De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale din art. 6 pct. 1 si 2 referitoare la dreptul la un proces echitabil si la prezumtia de nevinovătie si din art. 7 referitoare la legalitatea pedepsei.

Tribunalul Suceava, contrar prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei ridicate. În temeiul dispozitiilor legale mentionate, precum si în conformitate cu art. 15 din regulamentul său de organizare si functionare, Curtea Constitutională a solicitat completarea actului de sesizare cu opinia instantei de judecată, dar aceasta nu a dat curs acestei solicitări până la data pronuntării prezentei decizii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată sub toate aspectele. Astfel, arată că plângerea prealabilă este un act de sesizare a instantei, iar nu de punere în miscare a actiunii penale, care este opera instantei de judecată. Dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală nu contravin art. 16 din Constitutie, deoarece nu creează privilegii sau discriminări. Cu privire la dispozitiile art. 207 din Codul penal, se arată că acestea nu încalcă prezumtia de nevinovătie, consacrată atât în Constitutie [art. 23 alin. (8)], cât si în Codul de procedură penală (art. 66), probele fiind administrate în mod obisnuit. Inculpatul are însă posibilitatea, atunci când dovedeste că a avut un interes legitim, să facă proba veritătii afirmatiilor sau imputatiilor, iar dacă o face, fapta sa nu constituie infractiunea de insultă sau de calomnie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate si, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, prevederile din Legea fundamentală invocate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală. Prevederile legale criticate ca fiind neconstitutionale prevăd că, pentru infractiunile de insultă si calomnie, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă adresată direct instantei de judecată si că legea prevede, pentru cele două infractiuni, posibilitatea probei veritătii, ca o cauză specială care înlătură caracterul penal al faptei.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii ar fi contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si ale art. 23 alin. (8) referitoare la prezumtia de nevinovătie, precum si prevederilor Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale din art. 6 pct. 1 si 2 referitoare la dreptul la un proces echitabil si la prezumtia de nevinovătie si din art. 7 referitoare la legalitatea pedepsei.

Asupra constitutionalitătii textelor de lege care fac obiectul exceptiei ridicate în cauza de fată, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuând, de fiecare dată, că exceptia este neîntemeiată, iar din examinarea cauzei de fată rezultă că nu există temeiuri pentru a se reveni asupra acestei jurisprudente. Astfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 205 alin. 3 si ale art. 206 alin. 2 din Codul penal, în corelatie cu dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, Curtea s-a pronuntat prin deciziile: nr. 308/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002), nr. 310/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2002), nr. 337/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 31 ianuarie 2002), nr. 40/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 10 aprilie 2002) si nr. 95/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 8 mai 2002). Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege, iar procedura plângerii prealabile nu este decât o parte a procedurii, tinând, de asemenea, de competenta legiuitorului. Dispozitiile art. 279 din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece nu contin privilegii sau discriminări de natura celor prevăzute la art. 4 din Constitutie. Faptul că pentru infractiunile de insultă si calomnie se aplică dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. a), iar nu cele de la lit. b) sau c) din acelasi articol, nu constituie o discriminare, ci o reglementare corespunzătoare competentei stabilite de lege în functie de materie sau de calitatea persoanei. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal, Curtea Constitutională s-a pronuntat, de asemenea, prin mai multe decizii, dintre care mentionăm Decizia nr. 310 din 15 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2002, si Decizia nr. 134 din 6 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 august 2000. Curtea a statuat că dispozitiile privitoare la proba veritătii, în cazul infractiunilor de insultă si calomnie, nu încalcă prezumtia de nevinovătie, ci dau posibilitatea inculpatului să dovedească adevărul afirmărilor sau imputărilor făcute de el în apărarea unui interes legitim. Inculpatul se bucură însă, pe deplin, de prezumtia de nevinovătie înscrisă în art. 23 alin. (8) din Constitutie si în art. 66 din Codul de procedură penală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 alin. 3, art. 206 alin. 2, art. 207 din Codul penal si ale art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 2.308/2002 al Tribunalului Suceava.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 332

din 3 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991

privind alegerile locale, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001, exceptie ridicată de reprezentantul Ministerului Public de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale în Dosarul nr. 1.733/2002 al acestei judecătorii.

La apelul nominal răspunde Partidul Democrat – Filiala Giurgiu, prin delegat Dinu Ionel, constatându-se lipsa autorului exceptiei si a celorlalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât se apreciază că textul de lege criticat, potrivit căruia hotărârea prin care judecătoria solutionează sesizările si contestatiile prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. f) si g) din Legea nr. 70/1991 este definitivă si irevocabilă, îngrădeste liberul acces la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, sens în care se arată că accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si parcurgerea tuturor căilor de atac, ci posibilitatea neîngrădită a utilizării acestora, în conditiile stabilite de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.733/2002, Judecătoria Bolintin-Vale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, alineat introdus prin articolul unic pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 si 77 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale. Exceptia a fost ridicată de reprezentantul Ministerului Public de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale într-o cauză având ca obiect contestatiile formulate la alegerile locale din comuna Roata de Jos.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin dispozitiile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 si 128, “întrucât părtile nu au la dispozitie nici o cale de atac, hotărârea pronuntată de judecătorie fiind definitivă si irevocabilă”, cu consecinta imposibilitătii corectării erorilor săvârsite. Se mai arată că existenta căilor de atac constituie pentru părti o garantie a exercitării dreptului la apărare, iar pentru instantele de judecată, un instrument care le obligă să aibă un rol activ în respectarea dispozitiilor legale pe tot parcursul judecătii. Judecătoria Bolintin-Vale nu si-a exprimat opinia în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că dispozitiile de lege criticate instituie o procedură derogatorie de la dreptul comun în materia căilor de atac, întrucât constituirea autoritătilor administratiei publice locale, în urma scrutinului electoral, reprezintă un proces important pentru unitatea administrativ-teritorială, iar exercitarea căilor de atac ar conduce la mentinerea unei situatii de incertitudine, defavorabilă interesului public. De altfel, hotărârea instantei de judecată este susceptibilă de reformare prin exercitarea căilor extraordinare de atac. Sub aspectul existentei si a altor prevederi legale care derogă de la dreptul comun în privinta căilor de atac, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 16 din 9 februarie 1999. În sfârsit, se arată că art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991, republicată si modificată, este în deplină concordantă cu art. 21 si 128 din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. Se arată, în esentă, că accesul la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsuare a procesului în fata instantelor judecătoresti, inclusiv reglementarea căilor ordinare si extraordinare de atac, este de competenta legiuitorului. În acest sens, se mentionează, printre altele, Decizia Curtii Constitutionale nr. 38 din 26 februarie 1998.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, al cărui continut, potrivit articolului unic pct. 2 din Legea nr. 170/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 16 aprilie 2002, este următorul: “În judetele în care se organizează alegeri partiale într-o singură circumscriptie electorală solutionarea sesizărilor si contestatiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) si g) este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală, aceasta urmând a se pronunta în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.”

În opinia autorului exceptiei, conform dispozitiilor acestui text, “părtile nu au la dispozitie nici o cale de atac, hotărârea pronuntată de judecătorie fiind definitivă si irevocabilă”, astfel că se încalcă art. 21 si 128 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În activitatea jurisdictională anterioară, Curtea a examinat dacă liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale pentru situatii deosebite sau dacă el implică existenta unor proceduri unice chiar si pentru situatii diferite, inclusiv în ceea ce priveste exercitarea căilor de atac. Astfel, de exemplu, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea a statuat că “liberul acces la justitie presupune si accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia”, iar “instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a leguitorului”, solutie ce decurge din dispozitiile art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, precum si cele ale art. 128, în conformitate cu care, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”. S-a retinut că, “pe cale de consecintă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si modalitătile instituite de lege”.

Totodată, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 3 din 30 iunie 1992 cu privire la constitutionalitatea art. 85 alin. 2 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, precum si prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, anterior mentionată, Curtea a statuat că solutia excluderii folosirii căilor de atac în materie electorală este impusă de necesitatea asigurării operativitătii în rezolvarea problemelor legate de desfăsurarea alegerilor, precum si de interesul stabilitătii rezultatelor acestora, deoarece aplicarea în această materie a normelor de drept comun ar însemna, practic, să se împiedice desfăsurarea lor sau să se pună sub semnul incertitudinii un timp îndelungat rezultatele alegerilor.

Deoarece în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior îsi mentin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (4) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2001, exceptie ridicată de reprezentantul Ministerului Public de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale în Dosarul nr. 1.733/2002 al acestei judecătorii.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 339

din 5 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru

reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Rada Barbulea si Sorin Barbulea în Dosarul nr. 4.927/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal este prezent Sorin Barbulea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Partea prezentă solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive arătate în notele scrise depuse la instantă.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că textul criticat nu contravine prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.927/2001, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Rada Barbulea si Sorin Barbulea într-un proces de revendicare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 41 alin. (1) si (6) din Constitutie. În opinia autorilor exceptiei, prin rămânerea în proprietatea statului a terenurilor care depăsesc suprafata aferentă constructiilor, “proprietarii, atât persoane fizice cât si stat, sunt pusi în imposibilitatea de a respecta art. 41 alin. (6), ce prevede că dreptul de proprietate obligă la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”. Or, sustin acestia, “legile si obiceiurile tării impun ca dotările edilitare din curti ca si căile de acces să fie reparate de detinătorul clădirii, nu de un proprietar exterior, statul, care nu va executa niciodată asemenea obligatii”. Mai mult, sustin acestia, “parcelele imobiliare din orase sunt de dimensiuni modeste, nejustificând fragmentarea proprietătii”. De asemenea, autorii exceptiei sustin că aceste texte sunt în contradictie si cu prevederile art. 13 si 21 din aceeasi lege.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât norma criticată nu contravine prevederilor art. 41 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitutie, întrucât stabilirea “limitelor materiale” ale dreptului de proprietate este, potrivit prevederilor constitutionale, de competenta legiuitorului. Se arată că modalitatea în care legiuitorul a înteles să stabilească măsurile cu caracter reparator si regimul juridic al bunurilor intrate în proprietatea statului este o problemă de optiune legislativă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, dispozitii care au următorul continut: “Suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora si care depăsesc suprafata aferentă constructiilor, rămân în proprietatea statului.”

Autorii exceptiei critică textul ce face obiectul controlului de constitutionalitate pe motiv că acesta ar încălca prevederile art. 41 alin. (1) si (6) din Legea fundamentală. Examinând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că sunt neîntemeiate, urmând să fie respinse. Legea nr. 112/1995 are ca obiect reglementarea măsurilor reparatorii în folosul fostilor proprietari ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute cu titlu în proprietatea statului ori în proprietatea unor persoane juridice după 6 martie 1945. Printre alte conditii este prevăzută aceea ca imobilele să se fi aflat la 22 decembrie 1989 în posesia statului ori a altor persoane juridice. Acest act normativ vizează deci acea categorie de bunuri, existente în patrimoniul statului, dobândite în perioada comunistă prin acte juridice valabile în raport cu reglementările atunci în vigoare. Tocmai de aceea, astfel cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 73/1995, trebuie să se recunoască statului dreptul de a hotărî neîngrădit asupra regimului juridic al bunurilor intrate în patrimoniul său în baza unor titluri conforme cu legislatia existentă în momentul dobândirii lor, precum si de a stabili modul în care - prin restituire în natură, prin plata unor despăgubiri sau în orice altă modalitate - fostii proprietari sau mostenitorii acestora vor beneficia de reparatii pentru prejudiciile suferite prin aplicarea unor prevederi legislative în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. În consecintă, chiar dacă nationalizarea sau alte moduri prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat nastere dreptul de proprietate al statului nu sunt corespunzătoare prevederilor Constitutiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementărilor legale anterioare actualei Legi fundamentale, nu este stins ca efect al intrării în vigoare a acesteia, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietătii.

Asa fiind, se arată în decizia mentionată a Curtii, dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naste în viitor, prin aplicarea prevederilor legale care îi reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii, potrivit art. 41 din Constitutie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. Considerentele acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Cu privire la raportarea de către autorii exceptiei a dispozitiilor atacate la prevederile art. 13 si 25 din Legea nr. 112/1995, Curtea, observând că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele, constată că problema ridicată de autorii exceptiei excede competentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Rada Barbulea si Sorin Barbulea în Dosarul nr. 4.927/2001 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 decembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activităti sau programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, precum si a modului de finantare a acestora

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 423/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Criteriile de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activităti sau programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, precum si modul de finantare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE DE SELECTARE

a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activităti sau programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, precum si modul de finantare a acestora

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentei hotărâri, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) organizatii neguvernamentale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial care desfăsoară activităti în interes general sau în interesul unor colectivităti locale, constituite de către persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

b) alte persoane juridice - persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică si protectia familiei;

c) activitate - interventie care se realizează pentru atingerea unui obiectiv specific, bine definit, în care se utilizează resurse bine precizate pe o anumită durată;

d) program - set coerent de activităti care utilizează resurse existente reunite pentru oferirea către o populatie definită a unor servicii organizate într-o manieră coerentă, în timpul si în locul necesar pentru atingerea obiectivelor elaborate pentru rezolvarea unei probleme concrete;

e) institutie finantatoare - Ministerul Sănătătii si Familiei, ministerele cu retea sanitară proprie, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, organele administratiei publice locale si alte institutii publice cu atributii în domeniul finantării sănătătii si unitătile subordonate acestora.

Art. 2. - (1) Organizatiile neguvernamentale sau alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică si protectia familiei pot participa în comun cu ministerele si institutiile publice prevăzute la art. 1 lit. e) la realizarea unor programe de sănătate publică si protectia familiei.

(2) Finantarea programelor de sănătate publică si protectia familiei se asigură, în conditiile legii, din bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetele locale, în sistem de parteneriat financiar.

Art. 3. - (1) Finantarea organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică si protectia familiei se face în urma unei proceduri de selectie, pe baza criteriilor de selectare si în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie.

(2) Parteneriatul financiar se stabileste prin conventie de finantare încheiată între părtile care trebuie să realizeze programele în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei.

 

CAPITOLUL II

Procedura de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice

SECTIUNEA 1

Criteriile de admitere la selectie

 

Art. 4. - Pot participa la procedura de selectare organizatiile neguvernamentale, filialele organizatiilor neguvernamentale având cont bancar propriu sau alte persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au mai desfăsurat programe anterioare în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei;

b) nu au scop lucrativ si sunt legal constituite.

Art. 5. - Nu pot participa la procedura de selectare organizatiile neguvernamentale sau alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică si protectia familiei, aflate în următoarele situatii:

a) organizatiile interne ale partidelor politice;

b) filialele organizatiilor neguvernamentale străine care nu sunt constituite ca persoane juridice române, potrivit legii;

c) autoritătile administratiei publice centrale sau locale si institutiile publice si serviciile publice descentralizate ale acestora;

d) agentii economici;

e) au conturile bancare blocate ca urmare a unei hotărâri judecătoresti;

f) nu au respectat o conventie de finantare anterioară sau au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioară la procedura de selectare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Anuntul public al organizării selectiei de programe

 

Art. 6. - (1) Selectia programelor propuse de organizatiile neguvernamentale sau de alte persoane juridice care îndeplinesc conditiile de participare la selectie, prevăzute la art. 4, se organizează, în limita fondurilor disponibile, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea bugetului pe anul în curs.

(2) Selectia de programe se face publică cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de depunere a documentatiei de prezentare.

(3) Anuntul public privind data, ora si locul de desfăsurare a selectiei de programe se face prin intermediul unui ziar central, precum si al paginii de Internet a institutiei finantatoare si, suplimentar, după caz, la dorinta

institutiei finantatoare, într-un cotidian local.

(4) Continutul minim al anuntului publicitar trebuie să cuprindă:

a) denumirea si sediul institutiei finantatoare;

b) denumirea programelor de sănătate publică si protectia familiei, promovate de institutia finantatoare, în domeniul cărora se vor desfăsura activitătile sau programele finantate;

c) locul de unde se pot obtine informatiile necesare referitoare la conditiile de participare la selectie;

d) locul si data limită de depunere a documentatiei;

e) locul si data de anuntare a rezultatelor selectiei.

(5) Domeniul programelor finantate, anuntat conform alin. (4), va fi acelasi cu cel anuntat în mod obligatoriu în mass-media cu cel putin 6 luni înainte de aprobarea bugetului pe anul în curs.

 

SECTIUNEA a 3-a

Continutul documentatiei de prezentare

 

Art. 7. - (1) Cererea de participare la selectia de programe, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, precum si celelalte modele de formulare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b) si 2 se obtin, la cerere, de la sediul institutiei finantatoare.

(2) La cererea de participare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente, în plic sigilat, care se deschide în ziua selectiei:

a) rezumatul programului, prezentat conform anexei nr. 1a), în maximum o pagină;

b) programul descris în detaliu, în maximum 10 pagini, cuprinzând justificarea programului si obiectivele, indicatorii de performantă, perioada de derulare, modul de realizare a obiectivelor, termenele intermediare de finalizare a unor actiuni la care se pot face raportări intermediare sau se pot acorda transele de finantare, descrierea subprogramelor din structura programului, în cazul programelor complexe si etapizate, resursele necesare si planificarea colectării si/sau utilizării acestora, precum si posibilitătile de continuare a programului după încetarea finantării, conform anexei nr. 1b);

c) documentele de constituire a organizatiei neguvernamentale sau a altei persoane juridice prevăzute la art. 2 alin. (1), precum actul constitutiv, statutul si actele aditionale, hotărârea judecătorească definitivă, în copii legalizate;

d) scrisoarea, respectiv scrisorile de intentie a partenerului, respectiv partenerilor declarati în program, prin care acestia confirmă participarea la program, în cazul celor de cooperare; scrisoarea de intentie se redactează pe hârtie cu antetul organizatiei neguvernamentale sau al altei persoane juridice prevăzute la art. 2 alin. (1), cu o dată de cel mult 30 de zile în urmă, si contine numele, adresa si functia persoanei responsabile, legal autorizată să reprezinte organizatia parteneră, numele persoanei de contact, denumirea organizatiei, confirmarea participării la program, locul si perioada de desfăsurare, conform anexei nr. 2;

e) raportul de activitate al organizatiei neguvernamentale sau al altei persoane juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) pe anul precedent în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei;

f) curriculum vitae al responsabilului de program, precum si curriculum vitae al conducătorului organizatiei neguvernamentale sau al altei persoane juridice prevăzute la art. 2 alin. (1);

g) ultimul extras de cont;

h) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

i) date privind situatia juridică a sediului, autorizatia sanitară, de acreditare si alte avize sau aprobări prevăzute de lege, care să ateste posibilitatea acordării serviciilor de sănătate publică, conform obiectului de activitate al solicitantului.

Art. 8. - Cererile de solicitare a participării la selectie se arhivează la sediul institutiei finantatoare.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea si finantarea programelor în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei

SECTIUNEA 1

Evaluarea cererilor

 

Art. 9. - Criteriile de evaluare pe baza cărora se acordă finantarea sunt următoarele:

a) încadrarea programului în contextul programelor din domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, promovate de Ministerul Sănătătii si Familiei, ministerele cu retea sanitară proprie, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, organele administratiei publice locale si de alte institutii publice cu atributii în domeniul finantării sănătătii;

b) înscrierea programului în cadrul prioritătilor de sănătate publică si protectia familiei ale comunitătii locale;

c) conceptia programului:

- obiective clar definite;

- concordanta între scop-obiective-mod de realizare;

d) buget realist, în concordantă cu capacitatea organizatiei neguvernamentale sau a persoanei juridice de a asigura desfăsurarea activitătilor sau programelor în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, pe perioada finantării, la standardele propuse;

e) impactul social al programului, caracterul de noutate, gradul de adresabilitate al programului, grupul-tintă bine definit si mărimea acestuia, capacitatea informativă si educativă a programului, mărimea coeficientului de multiplicare a rezultatelor programului, modalitătile de mediatizare;

f) capacitatea organizatiei neguvernamentale sau a persoanei juridice de a asigura contributia financiară, resursele umane ori materiale ale acestora, posibilitatea de atragere în program a altor surse de finantare, precum sponsorizări, donatii, necesare desfăsurării activitătilor sau programelor conform obiectivelor programului;

g) realizarea programelor în parteneriat cu structuri guvernamentale sau neguvernamentale;

h) experienta organizatiei neguvernamentale sau a persoanei juridice în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei.

Art. 10. - (1) Pe baza criteriilor de evaluare se acordă următorul punctaj:

a) pentru înscrierea programului în prioritătile de sănătate publică si protectia familiei ale comunitătii locale - maximum 5 puncte;

b) pentru obiective clar definite, măsurabile si capacitatea programului de a asigura atingerea lor – maximum 10 puncte;

c) pentru concordanta între scop-obiective-mod de realizare - maximum 10 puncte;

d) pentru realizarea programului în parteneriat cu alte structuri guvernamentale sau neguvernamentale interne - maximum 15 puncte sau internationale - maximum 20 de puncte;

e) pentru contributia programului la integrarea europeană - maximum 20 de puncte;

f) pentru capacitatea educativ-formativă a programului - maximum 10 puncte;

g) pentru capacitatea de continuare a programului după încetarea finantării - maximum 20 de puncte;

h) pentru raportul cost/eficientă prognozat – maximum 10 puncte;

i) pentru nivelul implicării materiale a organizatiei - maximum 10 puncte;

j) pentru concordanta dintre implicarea resurselor umane si activitătile propuse - maximum 10 puncte;

k) pentru capacitatea organizatiei de a atrage si alte surse de finantare, precum sponsorizări, donatii si altele - maximum 10 puncte;

l) pentru caracterul inovator al programului – maximum 15 puncte;

m) pentru complexitatea programului – maximum 10 puncte;

n) pentru promovarea imaginii institutiei finantatoare - maximum 10 puncte.

(2) Pot primi finantare doar programele care realizează minimum 90 de puncte.

(3) Selectia pentru finantare a programelor care realizează 90 de puncte se va face în limita bugetului existent, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

Art. 11. - Criteriile de respingere a dosarelor continând programul propus sunt următoarele:

a) propunerea de alte activităti decât cele din domeniul sănătătii publice si protectiei familiei;

b) depunerea incompletă a documentatiei;

c) solicitarea remunerării personalului propriu care nu este implicat în desfăsurarea programului respectiv;

d) propunerea de activităti care nu concordă cu scopurile si obiectivele declarate în statutul organizatiei neguvernamentale;

e) solicitarea achizitionării de echipamente de birotică si informatizare, precum si alte bunuri care nu sunt legate de activitătile programului;

f) propunerea de călătorii individuale, schimburi în cadrul formării profesionale;

g) propunerea de activităti generatoare de profit;

h) acordarea unui punctaj sub cel minim de 90 de puncte de către comisia de evaluare si selectie;

i) solicitarea finantării unor activităti care au fost demarate înainte de depunerea cererii de finantare.

Art. 12. - (1) Evaluarea cererilor de finantare pentru programele depuse de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei se face de o comisie de evaluare si selectie, având următoarea componentă:

a) directorul/directorul adjunct al institutiei cu atributii în domeniul finantării sănătătii;

b) reprezentantul Ministerului Sănătătii si Familiei, al ministerului cu retea sanitară proprie, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, al organelor administratiei publice locale sau al altor institutii publice cu atributii în domeniul finantării sănătătii, după caz, în functie de institutia care organizează selectia de programe;

c) un medic având specialitatea în sănătate publică si management sau competentă în managementul serviciilor de sănătate din cadrul institutiei finantatoare;

d) un medic având specialitatea în sănătate publică si management sau competentă în managementul serviciilor de sănătate din cadrul institutiilor subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei, în cazul în care în institutia finantatoare nu există personal cu această calificare profesională;

e) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale care nu se regăseste în lista de solicitanti, selectat în mod aleatoriu, cu statut de observator.

(2) Comunicarea rezultatului selectiei programelor se face în scris, prin întocmirea unui proces-verbal în 3 exemplare, în termen de cel mult 7 zile de la data întrunirii comisiei.

(3) Procesul-verbal de evaluare prin care se validează rezultatele comisiei se semnează în mod obligatoriu de reprezentantul institutiei prevăzute la alin. (1) lit. b).

(4) Rezultatul selectiei programelor este informatie publică si apare pe pagina de Internet a institutiei finantatoare, precum si în ziarul central care a publicat anuntul referitor la selectia de programe, în maximum 3 zile de la selectie.

(5) Cererea de finantare se poate aproba si conditionat, organizatia neguvernamentală solicitantă având obligatia ca în termen de 7 zile de la comunicarea rezultatului să confirme în scris acceptarea sau neacceptarea conventiei de finantare, termen după care se consideră că aceasta nu a fost acceptată, iar programele se elimină de la finantare, locurile lor fiind preluate de programele eliminate, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Art. 13. - Contestatiile la rezultatul final al selectiei se depun la institutia finantatoare, în termen de maximum 7 zile de la publicarea rezultatului selectiei.

Art. 14. - Institutia finantatoare are obligatia de a reanaliza programele organizatiilor neguvernamentale contestatare, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiei, în cadrul comisiei de evaluare si selectie, cu conditia ca reprezentantul institutiei finantatoare prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b) să fie înlocuit de o altă persoană cu competente similare.

Art. 15. - Comunicarea răspunsului la contestatie se efectuează în scris la organizatia neguvernamentală contestatară, în termen de 3 zile de la întrunirea comisiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordarea finantării

 

Art. 16. - Organizatia neguvernamentală sau persoana juridică încheie conventie de finantare, în formă scrisă, cu institutia finantatoare, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, cu maximum 14 zile înainte de demararea programului.

Art. 17. - (1) Contributia minimă a organizatiei neguvernamentale sau a persoanei juridice la realizarea programului este de 20% din bugetul total al programului.

(2) Contributia minimă a organizatiei poate fi partial sau integral reprezentată de resursele umane sau materiale ale programului, precum munca voluntarilor, munca personalului implicat în program, dar neremunerat din suma solicitată de la institutia finantatoare, utilizarea sediului, echipamente puse la dispozitie pentru realizarea programului.

Art. 18. - În cazul existentei si a altor surse de finantare decât cele ale organizatiei neguvernamentale, respectiv ale persoanei juridice sau institutiei finantatoare, acestea au obligatia de a mentiona explicit existenta surselor de finantare, destinatia fondurilor, cuantumul resurselor atrase, precum si cotele de contributie ale fiecărei părti la finantarea programului după acoperirea unei părti a costului programului din celelalte surse.

Art. 19. - (1) Institutiile finantatoare, după caz, analizează lunar nivelul sumelor solicitate de organizatia neguvernamentală sau de persoana juridică si stabilesc creditele bugetare necesare, conform documentelor justificative.

(2) Plata către beneficiar a sumei aprobate se face în transe, după cum urmează:

a) prima transă, de cel mult 25% din suma aprobată, în termen de 7 zile de la încheierea conventiei de finantare;

b) diferenta până la totalul sumei acordate se plăteste fie prin decontări partiale, până la încheierea actiunilor  circumscrise programului, fie integral, la sfârsitul acestora.

(3) Cu exceptia primei transe, celelalte transe de finantare se acordă numai după prezentarea documentelor de justificare a cheltuielilor din transa precedentă.

(4) Organizatia neguvernamentală sau persoana juridică are obligatia să transmită institutiei finantatoare, la termenele si în conditiile stabilite prin dispozitiile legale în vigoare, contul de executie privind modul de utilizare a sumelor primite drept finantare.

(5) Din sumele ce urmează a se acorda nu se pot efectua cheltuieli de personal, pentru personalul care nu este implicat în desfăsurarea programului respectiv, iar cheltuielile materiale si de servicii de natura cheltuielilor cu întretinerea si reparatiile mijloacelor fixe, cheltuieli administrative sau cheltuieli de capital de natura investitiilor se pot efectua în limita a 10% din bugetul programului, calculat pe categorii de cheltuieli.

(6) Disponibilitătile provenite din alocatiile bugetare destinate finantării programelor, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite pentru finantarea în continuare a programelor.

Art. 20. - Programele se monitorizează si se evaluează de către reprezentantul institutiei finantatoare, inclusiv prin participarea directă la actiunile programului.

 

CAPITOLUL IV

Decontarea cheltuielilor

 

Art. 21. - (1) Organizatia neguvernamentală sau persoana juridică va evidentia si va raporta separat cheltuielile legate de suma primită drept finantare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, si va păstra în arhiva proprie originalele chitantelor si ale celorlalte documente financiar-contabile, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(2) Organizatia neguvernamentală sau persoana juridică are obligatia să prezinte institutiei finantatoare rapoarte intermediare si conturi de executie pentru sumele primite, la termenele stabilite în conventia de finantare, precum si raportul final întocmit potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 22. - Persoanele abilitate, prin împuternicire scrisă semnată de conducătorul organizatiei neguvernamentale, depun documentele privind decontarea cheltuielilor, în termen de 30 de zile de la terminarea actiunii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Materialele de lucru sau cele promotionale care sunt elaborate de organizatia neguvernamentală în vederea sustinerii programului aprobat pentru finantare contin, alături de sigla organizatiei sau a partenerilor care sunt implicati în desfăsurarea programelor, si sigla institutiei finantatoare.

Art. 24. - Controlul asupra activitătilor desfăsurate de organizatiile neguvernamentale sau de persoanele juridice care au beneficiat de finantare din bugetul de stat, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sau din bugetele locale se exercită, după caz, de serviciile specializate ale autoritătilor si institutiilor prevăzute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 423/2002, precum si de alte institutii de control abilitate de lege.

Art. 25. - Unitatea subordonată care acordă finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale, după caz, prezintă anual, până la sfârsitul trimestrului I, un raport de activitate institutiei ierarhic superioare, pe baza proceselor-verbale întocmite de comisia de evaluare si selectie si de comunicare a rezultatului selectării.

Art. 26. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 3, 4 si 5 fac parte integrantă din prezentele criterii de selectare.

 

ANEXA Nr. 1

la criteriile de selectare

 

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică ...

Localitatea ., str. . nr. ., judetul .

Telefon ., fax .

Numărul si data înscrierii legale: Dosar nr. .

Sentinta civilă nr. . din data de ., pronuntată de

Institutia care a acordat avizul în vederea obtinerii personalitătii juridice ..

Codul fiscal ..

Numărul contului bancar .

Banca ...(denumirea si sediul)

Numele si prenumele presedintelui si al directorului economic (sau al contabilului-sef) .

 

CERERE

 

În numele organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice ...., în deplină cunostintă a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 423/2002, vă rog să aprobati participarea organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice ..., prin programul …, la selectia de programe care se va organiza în data de … .

Declar că subsemnatul si organizatia pe care o reprezint vom respecta prevederile legale în vigoare si vom coopera cu institutia finantatoare. Declar, de asemenea, pe propria răspundere că datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitătii.

 

Presedintele organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice,

...

(numele, prenumele si semnătura)

 

Data ..

Localitatea …

Stampila ...

 

ANEXA Nr. 1a)

la criteriile de selectare

 

REZUMATUL PROGRAMULUI

(maximum 1 pagină)

 

1. Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică ..

..

..

2. Denumirea programului

..

..

3. Perioada de desfăsurare a programului

..

..

4. Scopul programului ..

..

..

5. Grupurile-tintă ..

..

..

6. Activitătile principale

..

..

7. Rezultate asteptate ..

..

..

 

ANEXA Nr. 1b)

la criteriile de selectare

 

DESCRIEREA PROGRAMULUI

(maximum 10 pagini)

 

1. Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică ....

2. Denumirea programului …..

3. Perioada de desfăsurare a programului …

4. Introducere ....

5. Justificarea programului ...(contextul national/international al problematicii de sănătate publică abordate în cadrul programului, relevanta programului pentru comunitatea locală, pentru grupurile-tintă, relevanta programului pentru obiectivele sale, motivele alegerii grupurilor-tintă si a activitătilor etc.)

6. Scopul programului ......

7. Obiective ....

8. Metodologie …. (tip de studiu, tipul programului, grupuri-tintă)

9. Abilităti si competente ale personalului implicat ....

10. Activităti … (enuntarea fiecărei activităti, specificarea responsabilului activitătii respective, specificarea resurselor - personal, echipament, timp etc.-, precum si planificarea colectării si/sau utilizării acestora, desfăsurarea activitătilor în timp si modul cum se interferează folosindu-se Diagrama Gant, termenele intermediare de finalizare a unor actiuni la care se pot face raportări intermediare sau se pot acorda transele de finantare, descrierea subprogramelor din structura programului în cazul programelor complexe si etapizate)

Diagrama Gant

 

Activităti

Luna I

Luna II

Luna III

Luna IV

Luna V

Luna VI

Luna VII

Luna VIII

Luna IX

Luna X

Luna XI

Luna XII

 

11. Asigurarea continuitătii programului ..

a) din punct de vedere financiar (cum vor fi finantate activitătile după încetarea finantării de la Guvern), dacă

este cazul;

b) din punct de vedere institutional (posibilitatea de functionare a structurilor care sustin implementarea activitătilor

la sfârsitul prezentului program), dacă este cazul;

c) din punct de vedere al continuitătii la nivelul politicilor (impactul structural al programului, dacă va conduce la îmbunătătirea legislatiei, a codurilor de conduită, a metodelor etc.), dacă este cazul.

12. Indicatorii de performantă/evaluare ....

13. Buget .. (explicitarea bugetului pe activităti)

14. Rezultate asteptate (cum va îmbunătăti programul situatia grupurilor-tintă; cum va îmbunătăti programul

capacitătile manageriale si tehnice ale grupurilor-tintă si/sau ale partenerilor, dacă este cazul; impactul la nivelul comunitătii; descrierea posibilitătilor de replicare si extindere a rezultatelor programului)

 

ANEXA Nr. 2

la criteriile de selectare

 

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică ...

Localitatea .., str. ... nr. , judetul ...,

telefon .., fax .

 

SCRISOARE DE INTENTIE

 

Titlul programului:

……………..“.....……………………………”………………… care se va desfăsura (locul si perioada)

Subsemnatul, ………………, (numele, prenumele si adresa) în calitate de …, (functia si organizatia) declar că voi participa activ la implementarea programului mai sus mentionat, în situatia în care acesta va fi aprobat pentru finantare din bugetul … în urma selectiei de programe din data de ……….

 

Data ...

Semnătura …

Stampila ….

 

ANEXA Nr. 3

la criteriile de selectare

 

ADRESĂ DE ÎNAINTARE

 

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică …..

localitatea ., str. ... nr. .., judetul ….

telefon ..., fax ….,

număr (de înregistrare de la organizatie) ...

 

Către

……

(denumirea institutiei finantatoare)

 

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al actiunii … care a avut loc în ... (localitatea), în perioada ….. (data), în valoare de  lei, conform documentelor justificative anexate:

 

Nr.

crt.

Felul, numărul si data documentului justificativ

Emitent

Denumirea cheltuielilor

Valoarea

cheltuielilor

 

 

 

 

 

 

Decontul mai cuprinde următoarele documente:

a) lista de participanti;

b) bonul de consum pentru materialele consumabile - copie si nota de intrare-receptie - copie (dacă este cazul);

c) tabel nominal referitor la transport (dacă este cazul);

d) contract de colaborare, ordin de plată (dacă este cazul);

e) nota de evaluare.

 

Semnătura presedintelui

Semnătura contabilului

(director economic)

Stampila organizatiei

 

ANEXA Nr. 4

la criteriile de selectare

 

Institutia finantatoare Organizatia neguvernamentală/

Persoana juridică

Reprezentant legal ....... (numele, prenumele, adresa, B.I./C.I., seria, nr.)

 

În baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 423/2002, se încheie astăzi .. prezenta

CONVENTIE DE FINANTARE

Între

institutia finantatoare ..., cu sediul în ..., telefon ..., cod fiscal ...,b cont de virament nr. ..., deschis la ….., reprezentată de …. (se precizează functia)

si

organizatia neguvernamentală/persoana juridică , cu sediul în …., telefon ..., cod fiscal , cont de virament nr. ..., deschis la ..., reprezentată de ., (numele si prenumele) presedintele/directorul organizatiei neguvernamentale/

persoanei juridice.

 

CAPITOLUL I

Obiectul conventiei

 

Art. 1. - Institutia finantatoare asigură în anul ... o finantare în limita sumei de ... lei, de la bugetul .., organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice ... pentru desfăsurarea programelor în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei.

CAPITOLUL II

Obligatiile organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice

 

Art. 2. - Organizatia neguvernamentală/persoana juridică, în calitate de beneficiar al finantării, are următoarele obligatii:

a) să folosească finantarea în mod exclusiv pentru activitătile sau programele în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei pentru care a depus documentatia de prezentare;

b) în momentul solicitării decontărilor partiale din transele de finantare, să prezinte institutiei finantatoare rapoarte intermediare de activitate si financiare;

c) să prezinte institutiei finantatoare, în termen de 15 zile de la data încetării conventiei, un raport final de activitate;

d) să accepte controlul si verificările structurii de control a institutiei finantatoare si ale altor institutii de control abilitate de lege în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finantarea primită;

e) în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, să ramburseze, în termen de 15 zile de la data comunicării somatiei din partea structurii de control, sumele primite, precum si penalitătile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare care se aplică impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile institutiei finantatoare

 

Art. 3. - Institutia finantatoare are, în raport cu obiectul conventiei, următoarele obligatii:

a) să asigure fondurile reprezentând finantarea stabilită;

b) să acorde asistentă de specialitate în desfăsurarea activitătilor si programelor în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei.

Art. 4. - Plata fondurilor se realizează prin virament în contul nr. ..., deschis de organizatia neguvernamentală/persoana juridică.. la Banca ..., cu sediul în ... .

Art. 5. - Bugetul de venituri si cheltuieli al programului este redat în anexa nr. 4a) la prezenta conventie, care constituie parte integrantă a acesteia.

Art. 6. - Eliberarea sumelor către primitor se va face în .. transe, pe baza documentelor justificative. Prima transă este considerată avans.

Art. 7. - Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit după cum urmează:

a) transa I (avans) .;

b) transa a II-a ...;

c) transa a III-a ..;

d) transa a IV-a.. .

Art. 8. - (1) La solicitarea următoarei transe primitorul trebuie să prezinte finantatorului un raport privind stadiul implementării programului din punct de vedere fizic, financiar si al contributiei organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice si documentele adecvate, justificând utilizarea a cel putin 75 % din transa anterioară. Restul de cel mult 25 % se justifică cu ocazia formulării solicitării pentru următoarea transă.

(2) Cuantumul ultimei transe va fi rectificat, după caz, în functie de nevoile reale identificate, în vederea finalizării programului. Justificarea utilizării ultimei transe se va efectua înainte de momentul închiderii programului.

(3) Sumele alocate, rămase necheltuite după finalizarea programului, vor fi returnate institutiei finantatoare, în termen de maximum 30 de zile.

 

CAPITOLUL IV

Proceduri de încetare a conventiei

 

Art. 9. - Fiecare dintre părti poate revoca prezenta conventie, cu conditia notificării deciziei celeilalte părti. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 10. - (1) În cazul în care organizatia neguvernamentală/persoana juridică nu respectă conditiile prezentei conventii, prin neutilizarea finantării în scopul activitătilor pentru care a fost alocată, neprezentarea rapoartelor intermediare si finale la termenul stabilit sau împiedicarea structurii de control să verifice actele financiar-contabile, institutia finantatoare are dreptul de a decide oricând încetarea aplicării conventiei, notificând organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice anularea plătilor si solicitând restituirea sumelor acordate cu titlu de finantare.

(2) Dacă organizatia neguvernamentală/persoana juridică nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instantei de judecată.

 

CAPITOLUL V

Clauze speciale

 

Art. 11. - (1) Dacă o cauză de fortă majoră provoacă imposibilitatea totală sau partială, temporară ori definitivă de executare a conventiei, partea afectată de cauza de fortă majoră va fi exonerată de răspundere privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cauza de fortă majoră.

(2) Partea care invocă forta majoră este obligată să comunice celeilalte părti, în termen de 30 de zile de la aparitia cauzei de fortă majoră, existenta acesteia, prin notificare scrisă însotită de acte doveditoare.

Art. 12. - Nerespectarea obligatiilor asumate de către organizatia neguvernamentală/persoana juridică dă dreptul celeilalte părti să dispună suspendarea plătii fondurilor care constituie finantarea până la reglementarea situatiei.

Art. 13. - În cazul în care organizatia neguvernamentală/persoana juridică încetează activitatea sau programul în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, bunurile dobândite prin finantare se pun la dispozitie institutiei finantatoare pentru a fi distribuite, cu titlu gratuit, unei institutii publice cu profil similar sau pentru a fi valorificate în conditiile legii.

Art. 14. - Organizatia neguvernamentală/persoana juridică va evidentia si va raporta separat sumele primite drept finantare si cheltuielile efectuate din acestea.

Art. 15. - (1) Modificarea prezentei conventii se poate face numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

(2) Partea care are initiativa modificării va notifica în scris celeilalte părti propria propunere. Partea care primeste notificarea respectivă se obligă să răspundă în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(3) În cazul în care părtile convin modificarea prezentei conventii, aceasta se va realiza prin încheierea unui act aditional.

Art. 16. - (1) Orice neîntelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentei conventii va fi solutionată de părti, pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea acesteia.

(2) În cazul în care părtile nu ajung la un consens pe cale amiabilă, neîntelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - (1) În măsura în care nu vin în contradictie cu prevederile acestei conventii, la executarea si interpretarea ei se vor aplica prevederile Codului civil si alte reglementări în vigoare.

(2) Prezenta conventie, inclusiv anexa la aceasta, a fost încheiată în două exemplare, ambele având valoare de original si constituind împreună un singur act juridic.

Art. 18. - (1) Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părti si este valabilă până la închiderea programului.

(2) Perioada de implementare a programului este de ... luni.

(3) Utilizarea alocatiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta conventie este interzisă si atrage desfiintarea ei, fără interventia instantei judecătoresti sau a celei de arbitraj, după caz.

(4) În cazul în care primitorului i s-a notificat desfiintarea prezentei conventii din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie finantatorului toate sumele primite.

(5) În cazul restituirii sumelor primite, primitorul datorează penalităti calculate la nivelul si potrivit prevederilor legale referitoare la penalitătile datorate pentru neplata la termen a creantelor bugetare.

 

Institutia finantatoare

Semnătura

L.S.

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică

Semnătura

L.S.

 

ANEXA Nr. 4a)

la conventia de finantare

 

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică …..

Programul

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli al programului

 

 

- mii lei -

VENITURI - TOTAL, din care:

1. Contributia organizatiilor neguvernamentale/persoane juridice (a+b+..), constând din:

 

a) contributie proprie

…………………………..

 b) donatii (dacă este cazul)

…………………………..

c) sponsorizări (dacă este cazul)

…………………………..

d) alte surse (se vor nominaliza)

…………………………..

2. Sume primite de la buget (a+b+c)

 

a) de la bugetul de stat

…………………………..

b) de la bugetul local

…………………………..

c) de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

…………………………..

3. CHELTUIELI - TOTAL, din care:

 

a) cheltuieli de personal …...

…………………………..

b) cheltuieli materiale si servicii …..

…………………………..

c) cheltuieli de capital …..

…………………………..

 

ANEXA nr. 5

la conventia de finantare

 

RAPORT FINAL

Conventia nr. ..

 

Data încheierii conventiei ..

Organizatia neguvernamentală/

Persoana juridică ...

Adresa

Telefon/fax .

Data înaintării raportului ...

Institutia, numele, prenumele si functia persoanei care a primit raportul .

I. Raport de activitate

1. Descrierea pe scurt a activitătilor desfăsurate până la data întocmirii raportului:

(Descrierea va cuprinde: grupul-tintă, activitătile desfăsurate, bugetul, resursele umane, colaborarea cu alte organizatii.)

2. Realizarea activitătilor propuse:

Au putut fi desfăsurate aceste activităti în timpul planificat? DA/NU

(Dacă NU, explicati si propuneti măsurile ce pot fi luate pentru realizarea activitătilor prevăzute în conventie.)

3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:

(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăsurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficientă. Anexati documente relevante, după caz.)

4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea activitătilor si programelor în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei:

(Explicati de ce aveti nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea activitătilor ori programelor.)

5. Alte comentarii (după caz):

II. Raport financiar

1. Date despre organizatia neguvernamentală/persoana juridică finantată:

- cont bancar nr. ..., deschis la Banca …. (denumirea si sediul)

- persoana cu drept de semnătură ... . (numele si prenumele)

2. Date despre finantare:

- valoarea finantării de la bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sau de la bugetul local, în conformitate cu conventia ;

- valoarea finantării la data întocmirii raportului ..;

- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectivă) ...;

- soldul în lei la sfârsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont .. .

3. Se anexează actele justificative, în copie, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

4. Se anexează contul de executie, în copie.

5. Executia bugetului de venituri si cheltuieli al programului ... este prezentată în anexa la prezentul raport final [conform modelului din anexa nr. 5a)].

 

Presedintele/directorul organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice,

...

(numele, prenumele si semnătura)

 

Responsabilul de program/activităti,

...

(numele, prenumele si semnătura)

Responsabilul financiar al organizatiei neguvernamentale/persoanei juridice,

...

(numele, prenumele si semnătura)

 

Data …..

Stampila

 

ANEXA Nr. 5a)

la raportul final

 

Organizatia neguvernamentală/Persoana juridică ..

Programul ….

 

EXECUTIA

bugetului de venituri si cheltuieli

 

Categorii de venituri si cheltuieli

Buget aprobat

Executie

%

col. 2/col. 1

A

1

2

3

VENITURI - TOTAL

1. contributie proprie

2. donatii

3. sponsorizări

4. alte surse

a) ...

b) ...

5. sume primite de la bugetul de stat

6. sume primite de la bugetul local

7. sume primite de la bugetul Fondului national unic de asigurări

sociale de sănătate

CHELTUIELI - TOTAL , din care: de la bugetul ….

1. Cheltuieli de personal (inclusiv deplasări în tară), din care:

de la bugetul .

2. Cheltuieli materiale si servicii, din care:

de la bugetul ….

din acestea:

2.1. Medicamente si materiale sanitare

2.2. Întretinere si gospodărire (postă, telefon etc.; furnituri de birou etc.)

2.3. Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

2.4. Obiecte de inventar de mică valoare

2.5. Cărti si publicatii

2.6. Alte cheltuieli

3. Cheltuieli de capital, din care: de la bugetul …

 

 

 

 

Presedinte (director),

………………………..

Responsabil de program,

………………………..

Responsabil financiar,

………………………..