MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 59            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Sâmbătă, 1 februarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

10. - Ordonantă pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

12. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Promovarea si utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv pasnice constituie priorităti nationale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabilă a societătii. Activitătile din domeniul nuclear se desfăsoară cu respectarea standardelor de securitate nucleară în vederea asigurării unei protectii corespunzătoare a personalului de exploatare, populatiei, proprietătii si a mediului.

Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie promovarea si organizarea activitătilor în domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleară, progreselor stiintei si tehnologiei, prin încurajarea cercetării, dezvoltării si utilizării aplicatiilor nucleare în scopuri pasnice.

Art. 3. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante următoarele activităti din domeniul nuclear:

a) cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare;

b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construirea, montajul, punerea în functiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea si dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare;

c) prospectarea, exploatarea si prepararea minereurilor de uraniu si toriu pentru obtinerea concentratului tehnic;.d) conservarea si închiderea minerelor de uraniu, dezafectarea haldelor si depozitelor de steril cu continut scăzut de uraniu;

e) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediară sau finală, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear proaspăt, al apei grele si al tritiului;

f) colectarea, tratarea, prelucrarea, transportul, depozitarea intermediară si finală a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat;

g) evidenta si controlul materialelor radioactive si al instalatiilor nucleare, inclusiv al materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României;

h) protectia fizică a obiectivelor si instalatiilor nucleare;

i) asigurarea calitătii, securitătii nucleare, radioprotectiei si protectiei populatiei, mediului înconjurător si a proprietătii;

j) managementul urgentei nucleare si/sau radiologice în interiorul si/sau în afara unui obiectiv nuclear sau unei instalatii nucleare, inclusiv pregătirea si specializarea permanentă a personalului implicat;

k) informarea si educarea populatiei si dezvoltarea relatiilor cu mass-media privind desfăsurarea activitătilor nucleare în scopuri pasnice;

l) cercetarea stiintifică în scopul aplicării tehnicilor si tehnologiilor nucleare în economie si în viata socială;

m) elaborarea reglementărilor la nivel national în domeniul nuclear;

n) dezvoltarea relatiilor de cooperare internatională privind proiectele si/sau programele nucleare;

o) asigurarea pentru incidente si accidente nucleare si evaluarea daunelor în caz de accident nuclear si/sau urgentă radiologică;

p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediară sau finală, transportul, tranzitul, importul si exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise si închise.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea activitătilor nucleare

 

Art. 4. - Activitătile prevăzute la art. 3 sunt activităti de interes national si pot fi desfăsurate numai de agenti economici autorizati în conformitate cu reglementările nationale si normele internationale din domeniul nuclear.

Art. 5. - Amplasamentul, constructia, transferul de proprietate si dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare, precum si a depozitelor finale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Planul nuclear national

 

Art. 6. - În România activitătile din domeniul nuclear se desfăsoară conform Planului nuclear national, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear si a Planului de actiune.

Art. 7. - Agentia Natională pentru Energie Atomică, denumită în continuare ANEA, functionează ca directie generală specializată în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, elaborează PNN cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici care au responsabilităti si activează în domeniul nuclear, precum si a asociatiilor profesionale din domeniu.

Art. 8. - (1) PNN este instrumentul prin care statul realizează politica generală pe termen lung în domeniul utilizării pasnice a energiei nucleare si a tehnicilor si tehnologiilor nucleare în economie si viata socială, în scopul dezvoltării durabile a societătii.

(2) PNN cuprinde politicile si obiectivele referitoare la promovarea si organizarea activitătilor în domeniul nuclear.

Art. 9. - Strategia energetică nucleară se elaborează de Ministerul Industriei si Resurselor si este componentă a Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear si a Planului de actiune, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Implementarea PNN se face pe baza unor programe sectoriale pe termen scurt, mediu si lung.

(2) Programele sectoriale privind dezvoltarea si aplicarea tehnicilor si tehnologiilor nucleare în alte domenii ale economiei si vietii sociale sunt elaborate si administrate de ministerele cu activităti specifice si responsabilităti în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Coordonarea natională si cooperarea internatională

 

Art. 11. - (1) ANEA coordonează promovarea activitătilor nucleare în România, pe baza PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici care au responsabilităti si activează în domeniul nuclear, precum si a asociatiilor profesionale din domeniu.

(2) ANEA asigură stimularea dezvoltării parteneriatului international prin colaborarea cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, denumită în continuare AIEA, si cu alte organizatii internationale sau regionale de profil, precum si încheierea de acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistentă tehnică, de expertiză, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităti specifice si responsabilităti în domeniul nuclear.

(3) ANEA promovează participarea agentilor economici din domeniul nuclear la activitătile pe profilul de activitate si la cele care se desfăsoară sub egida AIEA.

 

CAPITOLUL V

Controlul activitătilor nucleare

 

Art. 12. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, este autoritatea natională competentă în domeniul reglementării, autorizării si controlului activitătilor nucleare desfăsurate în România.

Art. 13. - Pentru asigurarea controlului materialelor nucleare si radioactive sau al combustibilului nuclear, în cazul în care agentul economic detinător este în stare de faliment declarată, Guvernul poate decide, în conditiile prezentei ordonante, transferul acestora la un agent economic român autorizat de CNCAN.

Art. 14. - CNCAN acordă autorizatii titularilor de instalatii nucleare în urma verificării calitătii de “proprietar”, “utilizator” sau “operator”, după caz, a acestora si face mentiuni în acest sens în cuprinsul autorizatiei.

 

CAPITOLUL VI

Consiliul national pentru energie nucleară

 

Art. 15. - (1) În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear si monitorizării implementării PNN se constituie, în subordinea primului-ministru, Consiliul national pentru energie nucleară, denumit în continuare CNEN.

(2) CNEN este alcătuit din reprezentanti ai următoarelor ministere cu atributii în domeniul nuclear:

a) Ministerul Industriei si Resurselor;

b) Ministerul Educatiei si Cercetării - ANEA;

c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - CNCAN;

d) Ministerul Sănătătii si Familiei;

e) Ministerul de Interne;

f) Ministerul Apărării Nationale;

g) Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 16. - CNEN are următoarele atributii:

a) avizarea PNN si monitorizarea acestuia pe componentele organizatorice, tehnice si financiare;

b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu si lung;

c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pasnice;

d) monitorizarea implementării activitătilor de utilizare a tehnicilor si tehnologiilor nucleare în economie si în viata socială, în scopul dezvoltării durabile a societătii;

e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de interventie în caz de accident nuclear si/sau urgentă radiologică;

f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protectie fizică a obiectivelor nucleare;

g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalatiilor nucleare si suportul tehnic national aferent, precum si a celor privind garantiile nucleare;

h) analizarea proiectelor actelor normative care reglementează domeniul nuclear si propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor dificiente de ordin legislativ;

i) avizarea documentatiilor privind amplasarea, construirea, transferul proprietătii reactoarelor nucleare de putere si de cercetare si a depozitelor finale de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, precum si a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare;

j) urmărirea armonizării legislatiei nationale cu legislatia, standardele si recomandările internationale în domeniul nuclear;

k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerintele specifice internationale;

l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor si tratatelor internationale din domeniul nuclear;

m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internationale în domeniul nuclear.

Art. 17. - Secretariatul CNEN este asigurat de ANEA si CNCAN.

Art. 18. - Pentru exercitarea atributiilor sale CNEN poate decide constituirea unor comisii de experti din cadrul institutiilor nationale cu responsabilităti în domeniu.

 

CAPITOLUL VII

Sursele de finantare privind promovarea activitătilor din domeniul nuclear

 

Art. 19. - Promovarea activitătilor din domeniul nuclear se face pe baza surselor de finantare rezultate din:

a) fonduri de la bugetul de stat;

b) fonduri din activităti de productie si servicii în domeniul nuclear;

c) fonduri atrase de la agentii economici cu capital de stat, mixt sau privat;

d) fonduri provenite din cooperări în cadrul proiectelor si/sau programelor internationale;

e) alte fonduri constituite conform legii.

Art. 20. - Ministerele, precum si agentii economici, care au responsabilităti sau desfăsoară activităti specifice în domeniu, vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea activitătilor nucleare.

Art. 21. - Ministerul Educatiei si Cercetării va cuprinde în bugetul anual propriu fonduri pentru finantarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea si utilizarea energiei nucleare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - (1) Organizarea si functionarea CNEN se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Consiliul interministerial pentru energie atomică îsi încetează activitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăsurarea activitătilor în domeniul nuclear din România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974,

Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calitătii obiectivelor si instalatiilor nucleare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 7

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finantare referitoare la Programul national

PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 si Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I.1-I.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Se ratifică cele două addendumuri dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnate la Bucuresti la 27 noiembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului national PHARE 2000, semnat la  Bucuresti la 6 noiembrie 2000, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Se ratifică addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2002, la Memorandumul de finantare a Programului ACCESS 2000, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2000, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Se ratifică addendumul dintre Guvernul României si Comisia Europeană, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2002, la Memorandumul de finantare RO0101 - Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 2001, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 10.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007

Programul national PHARE 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului pentru Programul national PHARE 2000.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- perioadele de contractare si plată pentru următoarele patru componente se extind pentru duratele prevăzute mai jos:

RO0004.02 Societatea civilă: pentru contractare, cu 4 luni, până la 31 martie 2003, si pentru plată, cu 7 luni, până la 30 iunie 2004;

RO0005.01 Liberalizarea sectorului energetic: pentru contractare, cu 4 luni, până la 31 martie 2003, si pentru plată, cu 7 luni, până la 30 iunie 2005;

RO0005.02 Sistemul de plăti interbancare: pentru contractare, cu 4 luni, până la 30 martie 2003, si pentru plată, cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2004;

RO0006.14 Implementarea acquisului în domeniul mediului: pentru contractare, cu 4 luni, până la 31 martie 2003, si pentru plată, cu 7 luni, până la 30 iunie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare initial RO0004-RO0007 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate:

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 2

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007

Programul national PHARE 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului pentru Programul national PHARE 2000.

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- perioadele de plată ale următoarelor componente se extind pentru duratele specificate mai jos:

- cu 7 luni, până la 30 iunie 2004:

RO0005.03 Întărirea reglementării si supravegherii pietei de valori mobiliare

RO0006.07 Consolidarea Curtii de Conturi a României RO0006.08 Politica si coordonarea agricolă

RO0006.09 Controlul calitătii produselor agricole pentru alimentatie

RO0006.10 Acquisul fitosanitar

RO0006.11 Consolidarea capacitătii de administrare a acquisului veterinar

RO0006.12 Întărirea capacitătii de administrare a acquisului în ceea ce priveste vinul

- cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2004:

RO0006.13 Statistică agricolă si regională

- cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2005:

RO0007.02 Dezvoltare regională; investitii în prioritătile PND, pentru componenta Infrastructura locală si regională.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare initial RO0004-RO0007 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0004-RO0007 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate:

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 3

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO0008

Programul ACCESS 2000

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost întocmit pe baza Programului PHARE ACCESS 2000.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0008 lOProgram special pentru consolidarea societătii civile si pregătirea pentru aderare a celor zece tări candidate din centrul si estul Europei”, semnat la 22 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

- perioada de plată a programului se extinde cu 7 luni, până la 30 iunie 2004.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO0008 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0008 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0008 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate:

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 4

 

ADDENDUM*)

la Memorandumul de finantare RO0101

Facilitatea suplimentară pentru investitii 2001

 

În cadrul asistentei PHARE pentru România, prezentul addendum a fost întocmit pe baza bugetului PHARE pe anul 2001 pentru Facilitatea suplimentară pentru investitii.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Memorandumul de finantare RO0101, semnat la 4 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- perioada de plată a Programului RO0101 l.Facilitatea suplimentară pentru investitii” se extinde cu 12 luni, până la 30 noiembrie 2005.

 

ARTICOLUL 2

 

Toate celelalte prevederi si conditii ale Memorandumului de finantare RO0101 rămân neschimbate.

 

ARTICOLUL 3

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0101 este întocmit în două exemplare, în limba engleză.

 

ARTICOLUL 4

Intrarea în vigoare

 

Addendumul la Memorandumul de finantare RO0101 va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

 

Pentru Beneficiar:

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene, coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate:

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


*) Traducere.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru

autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 298/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2) al articolului 3, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

“c) administrează si întretine sistemul computerizat de sigurantă al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justitiei.

Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din două sau mai multe servere independente situate în locuri diferite si conectate între ele. Autoritatea de Supraveghere poate efectua înscrieri de avize de garantie în arhivă, în scopul aplicării prevederilor legale privind garantiile reale, în cazuri de extremă urgentă, atunci când operatorii autorizati nu pot face fată cererii de înscrieri si când acest fapt conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de către operatori;

d) controlează activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, în vederea asigurării respectării dispozitiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora. La solicitarea Autoritătii de Supraveghere personalul oficiilor registrului comertului va verifica respectarea dispozitiilor legale de către operatori sau agentii acestora;”

2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Autoritatea de Supraveghere are competenta de a solicita operatorului orice document sau informatie, pe care acesta este obligat să o furnizeze în termenele stabilite sub sanctiunea suspendării dreptului de a efectua înscrieri în arhivă, precum si de a ridica toate documentele operatorului în cazul în care constată încălcări grave si repetate ale legii.”

3. Alineatele (1) si (4) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei. În cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunte, motivat, asupra capacitătii solicitantului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ.

(4) Prin instructiuni Autoritatea de Supraveghere va stabili punctajul corespunzător fiecărui criteriu si va putea, în functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, să completeze sau să reducă numărul criteriilor prevăzute la alin. (3).”

+După alineatul (4) al articolului 15 se introduc alineatele (5) si (6) cu următorul cuprins:

“(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie îndeplinite de solicitanti si de agentii acestora la momentul solicitării autorizatiei de operator, pe toată durata functionării si pentru orice birou teritorial înfiintat ulterior momentului autorizării.

(6) Agentii împuterniciti după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească criteriile aprobate prin instructiunile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.”

5. Alineatele (1), (11) si (2) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În termen de 24 de ore de la împuternicirea unui agent, operatorul va comunica Autoritătii de Supraveghere atributele de identificare a agentului, orice documente referitoare la înfiintarea, organizarea si functionarea agentului împuternicit, precum si certificatul de cazier judiciar al persoanelor autorizate să reprezinte agentul persoană juridică ori al agentului persoană fizică.

(11) Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor să se pronunte, motivat, asupra capacitătii agentului de a opera în arhivă, printr-un aviz consultativ.

Agentul împuternicit va putea să efectueze înscrieri în arhivă numai după comunicarea acordului Autoritătii de Supraveghere.

(2) Operatorul va comunica Autoritătii de Supraveghere, de îndată ce ia cunostintă, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (1), sub sanctiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii si a revocării autorizatiei de functionare.”

6. După alineatul (3) al articolului 17 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În termen de 15 zile de la încetarea activitătii agentului împuternicit, operatorul este obligat să transmită Autoritătii de Supraveghere un raport detaliat al activitătii agentului, sub sanctiunea revocării autorizatiei de functionare.”

7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Decizia Autoritătii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare va fi publicată pe pagina web a arhivei si într-un ziar de largă circulatie si va produce efecte începând cu data publicării pe pagina web a arhivei.”

8. Alineatul (3) al articolului 18 se abrogă.

9. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) După efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garantie accesul operatorului se va bloca dacă nu se va face dovada constituirii garantiei suplimentare. Accesul se va debloca de îndată ce operatorul va înstiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea garantiei suplimentare, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.”

10. După alineatul (4) al articolului 20 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Operatorii au obligatia de a tine evidenta înscrierilor acoperite de garantie si de a constitui din timp o garantie suplimentară de răspundere profesională.”

11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Termenul de prescriptie extinctivă pentru introducerea actiunii în răspundere civilă împotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de garantie în raport cu formularele de avize de garantie predate de solicitantul înscrierii, este de un an si începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, dar cel mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înscrierii avizului de garantie în arhivă.”

12. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligatiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea si plata taxelor de înscriere în arhivă, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligatii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la arhivă, după înstiintarea acestuia, fără vreo altă formalitate.”

13. După alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În vederea asigurării unui cadru concurential pe piată, ministrul justitiei va putea stabili, prin ordin, un nivel minim al tarifelor percepute de operatorii de arhivă pentru înscrierile efectuate.”

14. După articolul 28 se introduc trei noi articole, articolele 281 - 283, cu următorul cuprins:

“Art. 281. - (1) Operatorii si agentii autorizati pot presta contra cost servicii de căutare a informatiilor cuprinse în arhivă, în functie de criteriile si termenii indicati de solicitant.

(2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativă, dacă este cazul, în functie de care s-a realizat căutarea.

(3) În situatia prevăzută de art. 67 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, pe baza numărului de identificare a avizului de garantie, la solicitarea părtii interesate operatorii vor certifica existenta înscrierii în arhivă.

Art. 282. - (1) Creditorul garantat sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de garantie.

(2) Debitorul sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică, poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de garantie initial si a avizului de extindere a garantiei asupra altor bunuri.

(3) Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuieste creditorul mentionat în avizul de garantie initial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică.

(4) Operatorul va atasa o copie a procurii mentionate la alin. (1)-(3) la formularul de aviz de garantie completat de solicitant.

Art. 283. - (1) Formularul de aviz de garantie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de înscriere în arhivă, de către persoana interesată, potrivit legii, sau de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică ori va fi transmis, în conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atasat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.

(2) Formularul de aviz de garantie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar si semnat de către solicitant.

Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de garantie.

(3) Un exemplar al formularului sau, după caz, o copie martor tipărită a formularului transmis în format electronic, vizat de operator sau de agent, pe care se vor mentiona numărul si data înregistrării formularului, precum si numărul de identificare a înregistrării, va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă.”

15. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente si are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurentei.”

Art. II. - (1) Dispozitiile pct. 11 al art. I din prezenta ordonantă sunt aplicabile si termenelor de prescriptie neîmplinite la data intrării în vigoare, caz în care termenul de prescriptie prevăzut în prezenta ordonantă începe să curgă de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Termenul de prescriptie prevăzut la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 rămâne în continuare aplicabil dacă acesta se împlineste înaintea termenului stabilit prin prezenta ordonantă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 12.