MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 61         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 1 februarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

11. - Ordonantă privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

15. - Ordonantă pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

18. - Ordonantă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

19. - Ordonantă privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

20. - Ordonantă privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

21. - Ordonantă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

22. - Ordonantă pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea notiunii de leproduse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se aprobă amendarea Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanta de urgentă a.Guvernului nr. 192/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 151/2002, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

1. Titlul va avea următorul continut:

 

PROTOCOLUL Nr. 4

referitor la definirea notiunii de “produse originare” si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

2. Anexa II va fi amendată după cum urmează:

Regula de la pozitia ex 41.14 va fi înlocuită cu:

 

"Ex 4114

Piei tăbăcite si piei lăcuite sau placate; piei metalizate

Fabricare din materiale de la pozitiile 4104 la 4106, 41.07, 4112 sau 4113 cu conditia ca valoarea lor totală să nu depăsească 50% din pretul de uzină al produsului”

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, se desfăsoară cu respectarea standardelor si a normelor nationale de securitate nucleară, de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului, a proprietătii, precum si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie reglementările privind repartizarea responsabilitătilor pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, precum si depozitarea finală a acestora, în conditii care să asigure protectia populatiei, mediului si a proprietătii, în prezent si în viitor, fără a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare; stabilirea surselor financiare destinate sustinerii si realizării activitătilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate, inclusiv cele privind depozitarea finală a acestora, pe durata de viată utilă a instalatiilor nucleare, inclusiv în perioada dezafectării acestora.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante se aplică pentru depozitarea finală si gestionarea în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din operarea reactorilor nucleari de putere si de cercetare, cât si a deseurilor radioactive rezultate din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare.

(2) Prezenta ordonantă nu se aplică deseurilor care contin prin natura lor doar materiale radioactive naturale si care nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu exceptia cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, sau sunt declarate de către titularii de autorizatie drept deseuri radioactive.

Art. 4. - La baza gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv a depozitării finale, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării numai a proceselor si metodelor de gestionare a deseurilor radioactive care nu pun în pericol sănătatea populatiei si calitatea mediului;

b) principiul lrgeneratorul de deseuri radioactive plăteste”;.c) principiul responsabilitătii generatorului de deseuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri excesive.

Art. 5. - În sensul prezentei ordonante, expresiile si termenii folositi au următoarele semnificatii:

a) titular de autorizatie - orice persoană juridică, de drept public sau privat, care desfăsoară activităti nucleare în baza unei evaluări de securitate nucleară si control;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane sau modifică reteaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărind astfel expunerea sau posibilitatea persoanelor ori numărul de persoane expuse;

c) gestionarea combustibilului nuclear uzat - toate activitătile legate de manipularea combustibilului, inclusiv controlul efluentilor rezultati, stocarea intermediară si/sau depozitarea finală;

d) gestionarea deseurilor radioactive - toate activitătile, inclusiv cele de dezafectare, legate de manipularea deseurilor, inclusiv controlul efluentilor rezultati, tratarea, stocarea intermediară si/sau depozitarea finală;

e) ciclul de combustibil nuclear - ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si îmbogătirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactoarelor nucleare, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operatiunile susmentionate;

f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear iradiat, îndepărtat definitiv din zona activă a unui reactor;

g) deseuri radioactive - acele materiale rezultate din activitătile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentratii superioare limitelor de exceptare;

h) controlul efluentilor - eliberarea planificată si controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalatii nucleare autorizate, inclusiv în timpul functionării normale a instalatiilor;

i) stocare intermediară - păstrarea combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie ce asigură izolarea, controlul si monitorizarea lor si în care acestea pot fi ulterior tratate si/sau depozitate;

j) depozitare finală - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive într-o instalatie nucleară adecvată;

k) instalatie nucleară - generator de radiatie nucleară, instalatia, aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucrează ori contine materiale radioactive; instalatia nucleară include si clădirile sau structurile aferente;

l) surse - emitător de radiatii ionizante si orice material radioactiv;

m) durată de viată utilă - timpul în care instalatia de gestionare a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive este folosită în scopul pentru care a fost proiectată; în cazul unei instalatii de depozitare finală, înseamnă timpul calculat din momentul depozitării combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive până la închiderea si sigilarea acesteia;

n) închiderea unei instalatii nucleare - finalizarea tuturor operatiilor subsecvente stocării intermediare sau depozitării finale a combustibilului nuclear uzat sau a deseurilor radioactive;

o) dezafectare - toate etapele care conduc la scoaterea definitivă din functiune a unei instalatii nucleare, alta decât instalatia de depozitare finală. Aceste etape cuprind si procesele de decontaminare si demontare a instalatiei;

p) generator de deseuri radioactive - orice persoană juridică, de drept public sau privat, care desfăsoară activităti din care rezultă deseuri radioactive.

 

CAPITOLUL II

Gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală

 

Art. 6. - Titularii de autorizatie au obligatia de a gestiona combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive generate, în vederea depozitării finale a acestora pe toată durata de viată utilă a instalatiilor nucleare, inclusiv în timpul dezafectării acestora.

Art. 7. - Coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate de titularii de autorizatii nucleare, precum si depozitarea finală a acestora se fac în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, si dezafectarea instalatiilor nucleare, denumită în continuare Strategie natională.

Art. 8. - Coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate de titularii de autorizatii nucleare, precum si depozitarea finală a acestora se fac de autoritatea natională competentă în domeniu.

Art. 9. - (1) Autoritatea natională competentă în domeniul coordonării la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, este Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD.

(2) ANDRAD este persoană juridică, în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1/C.P.78, municipiul Pitesti, judetul Arges.

Art. 10. - (1) Patrimoniul ANDRAD se constituie prin preluarea unei părti din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare RAAN, aflată sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) RAAN se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie al cărui presedinte este numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 11. - ANDRAD îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 12. - ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, rezultate din operarea reactoarelor nucleare de putere si/sau de cercetare, dezafectarea instalatiilor nucleare, cât si a deseurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea finală a acestora.

Art. 13. - Bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se aprobă în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează din veniturile constituite în conformitate cu art. 17.

(2) În anul 2003 cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează conform alin. (1) si, în completare, din împrumuturi fără dobândă, acordate conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 15. - În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează Strategia natională si o transmite, spre aprobare, Consiliului national pentru energie nucleară;

b) elaborează si transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei nationale, Planul Anual de Activităti, denumit în continuare PAA, si sursele de finantare aferente privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, si dezafectarea instalatiilor nucleare;

c) asigură constituirea si actualizarea anuală a unei baze de date nationale privind cantitătile, tipurile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare;

d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat si ale deseurilor radioactive rezultate din exploatarea instalatiilor nucleare;

e) întocmeste anual un inventar la nivel national privind cantitătile si tipurile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, generate, în vederea elaborării PAA;

f) elaborează proceduri si norme tehnice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioctive, inclusiv depozitarea finală, si dezafectarea instalatiilor nucleare;

g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate si de amplasament, proiectarea, constructia, punerea în functiune si exploatarea depozitelor finale de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare;

i) asigură direct sau prin terti protectia fizică a depozitelor finale de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

j) colaborează cu autoritătile nationale cu competente în domeniul nuclear;

k) cooperează cu institutii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea finală a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.

Art. 16. - Bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli al ANDRAD cuprinde categoriile de cheltuieli necesare finantării activitătilor prevăzute în PAA, precum si cele privind functionarea agentiei, în vederea îndeplinirii atributiilor.

Art. 17. - Finantarea activitătii ANDRAD este asigurată din veniturile constituite din:

a) contributii directe anuale ale titularilor de autorizatie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor;

b) donatii, sponsorizări si asistentă financiară acordată de persoane fizice sau juridice, publice ori private, si de organizatii internationale;

c) alte surse de finantare aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 18. - Veniturile constituite în conformitate cu art. 17 sunt administrate de ANDRAD care propune anual sumele necesare pentru finantarea activitătilor cuprinse în PAA, privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, si dezafectarea instalatiilor nucleare.

Art. 19. - Excedentele anuale rezultate din executia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL III

Responsabilitătile titularilor de autorizatii nucleare

 

Art. 20. - Titularii de autorizatie nucleară vor raporta anual, până la data de 1 decembrie, la ANDRAD cantitătile si tipurile de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive, generate în anul în curs si cele prognozate a fi generate în anul următor, în vederea actualizării bazei de date privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, si dezafectarea instalatiilor nucleare.

Art. 21. - Răspunderea directă pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în vederea depozitării finale a acestora, revine titularilor de autorizatie, pe toată durata de viată utilă, inclusiv în timpul dezafectării instalatiilor nucleare.

Art. 22. - Titularii de autorizatie au obligatia de a finanta activitătile proprii de colectare, sortare, tratare, conditionare, stocare intermediară si transport în vederea depozitării finale a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radiactive generate din activitătile de exploatare, întretinere si reparatii, inclusiv din dezafectarea instalatiilor nucleare.

Art. 23. - Titularii de autorizatie au obligatia de a finanta activitătile proprii de cercetare-dezvoltare privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.

Art. 24. - Titularii de autorizatie au obligatia de a sustine prin contributii directe anuale finantarea activitătii ANDRAD conform prevederilor art. 17 lit. a), ale căror cuantumuri sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. - În cazul reorganizării titularului de autorizatie, răspunderea pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive revine noului titular de autorizatie, care va prelua si cheltuielile privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv cele pentru depozitarea finală, în anul curent.

Art. 26. - În cazul declansării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilitătii continuării activitătii de către titularul de autorizatie, atributiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive sunt exercitate de ANDRAD până la stabilirea noului titular de autorizatie.

Art. 27. - Responsabilitătile pentru respectarea Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicati în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în functie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările si resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 28. - Importul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive în scopul depozitării finale este interzis.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 29. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 28, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

Art. 30. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai ANDRAD.

Art. 31. - Contraventiilor prevăzute la art. 29 li se aplică si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare si al parteneriatelor internationale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.

Art. 33. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Industriei si Resurselor va prezenta Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare si functionare a ANDRAD si proiectul de hotărâre privind reorganizarea RAAN.

Art. 34. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Educatiei si Cercetării vor prezenta Guvernului, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se completeză după cum urmează:

- După alineatul (1) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care se solicită înmatricularea unei firme care prin cuvintele sau sintagmele folosite, precum «national», «român», «institut», este de natură să imprime persoanei juridice respective caracterul de institutie publică ori de interes public, national sau local, este necesar acordul pentru folosirea denumirii din partea autoritătii administratiei publice centrale în a cărei sferă de competentă îsi desfăsoară activitatea.  Autoritatea competentă este obligată să răspundă în termen de 3 zile de la primirea solicitării.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,.nr. 636 din 27 decembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Veniturile proprii ale Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune provin din taxele pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru cel de televiziune, din sume încasate din realizarea obiectului de activitate, precum si din donatii si sponsorizări.

(2) Toate persoanele fizice si juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în România sunt obligate să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestora.

(3) Nivelul taxelor pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare si scutirile de plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Seuleanu

Directorul general al Societătii Române de Televiziune,

Valentin Nicolau

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În contextul implementării societătii informationale, dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general pentru pregătirea implementării sistemului electronic de colectare a datelor statistice, stabilirea institutiilor responsabile si a atributiilor acestora în acest domeniu.

Art. 2. - (1) Principiile care stau la baza colectării de date statistice sunt:

a) autonomia;

b) confidentialitatea;

c) transparenta;

d) relevanta;

e) proportionalitatea;

f) deontologia statistică si raportul cost/eficientă.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică si în cazul utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice.

Art. 3. - În întelesul prezentei ordonante, prin următoarele expresii se întelege:

a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă specificată, operat în scopul colectării de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit în continuare sistem electronic;

b) procedura on-line - utilizarea în acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, în scopul completării datelor statistice solicitate de către Institutul National de Statistică.

Art. 4. - Institutiile administratiei publice centrale si locale, precum si alte categorii de institutii publice (învătământ, sănătate, cultură), denumite în continuare institutii raportoare, sunt obligate să răspundă chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic.

Art. 5. - Pregătirea si implementarea sistemului electronic se vor face prin cooperarea, în principal, a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Institutului National de Statistică.

Art. 6. - (1) Lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic, precum si normele de utilizare a sistemului electronic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Introducerea si extinderea utilizării sistemului electronic de către unitătile raportoare se vor face etapizat pe categorii de institutii publice. Lista categoriilor de institutii publice obligate să răspundă prin intermediul sistemului electronic va fi inclusă în normele de utilizare, care vor fi actualizate anual.

 

CAPITOLUL II

Procedura de colectare a datelor statistice, atributii si dispozitii procedurale

 

Art. 7. - (1) Pregătirea, implementarea si exploatarea sistemului electronic se vor face în două etape:

a) etapa de implementare, cu termen de finalizare 30 iunie 2004;

b) etapa de exploatare, începând cu 1 iulie 2004.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are următoarele atributii:

a) asigurarea, realizarea si dezvoltarea sistemului electronic până la finalizarea etapei de implementare;

b) prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, operarea sistemului electronic în etapa de implementare;

c) la finalul etapei de implementare, transferarea integrală a sistemului electronic în atributiile Institutului National de Statistică.

(3) Institutul National de Statistică are următoarele atributii:

a) în etapa de implementare, gestionarea colectării datelor statistice;

b) la finalul etapei de implementare, preluarea integrală a sistemului electronic;

c) în etapa de exploatare, operarea sistemului electronic si gestionarea colectării datelor statistice.”Art. 8. - Institutiile raportoare din categoriile stabilite prin normele de utilizare a sistemului electronic au obligatia de a realiza orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevăzute în procesul de colectare a datelor statistice, exclusiv prin intermediul acestui sistem.

 

CAPITOLUL III

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 9. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4, prin încălcarea de către institutiile raportoare a obligatiei de a răspunde chestionarelor statistice prin utilizarea sistemului electronic, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Institutul National de Statistică vor elabora lista cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic în anul 2003, precum si normele de utilizare a sistemului electronic si le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 11. - În baza experientei de exploatare a sistemului electronic, Institutul National de Statistică va stabili programul de dezvoltare a sistemului electronic pentru includerea altor categorii de unităti raportoare, altele decât institutiile publice.

Art. 12. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind acordarea dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă procurarea, detinerea si folosirea de către institutiile de învătământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul national de învătământ, conform legii, a sigiliilor si a timbrului sec cu stema României.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul de Interne vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz si casarea sigiliilor si a timbrului sec cu stema României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se completează cu un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea Feroviară Română - AFER va asigura, de asemenea:

a) respectarea conditiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitătii sistemului feroviar transeuropean conventional pe teritoriul României; aceste conditii privesc proiectarea, construirea, punerea în functiune, reconstruirea, reînnoirea, exploatarea si întretinerea elementelor acestui sistem, precum si calificările profesionale si conditiile de sănătate si de securitate a personalului care contribuie la exploatarea sistemului;

b) respectarea conditiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitătii sistemului feroviar transeuropean de mare viteză pe teritoriul României; aceste conditii privesc proiectele atât pentru construirea, reconstruirea, cât si pentru exploatarea infrastructurii si a materialului rulant, care vor contribui la functionarea acestui sistem.”

2. Articolul 6 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile privind investitiile pentru realizarea proiectelor de importantă natională, precum si cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, efectuate de institutia publică prevăzută la art. 1, se pot finanta din surse proprii, credite bancare si, în completare ,de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferată si cu metroul se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, începând cu data de 1 martie 2003, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinatie, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 22.