MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 62         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 1 februarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

675/2002. - Lege pentru înfiintarea comunei Bărăganu, judetul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni

 

1.053/2002. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Bărăganu, judetul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

27. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

28. - Ordonantă privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

29. - Ordonantă privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

30. - Ordonantă pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

31. - Ordonantă privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

32. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

33. - Ordonantă privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea PersonaluluI din Transporturi Navale – CERONAV

 

34. - Ordonantă privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

 

35. - Ordonantă pentru modificarea si completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare si serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

37. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

86. - Hotărâre privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav si accentuat, începând cu luna ianuarie 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Bărăganu, judetul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Bărăganu, judetul Constanta, având în componentă satele Bărăganu si Lanurile, prin reorganizarea comunei Mereni din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Bărăganu se stabileste în satul Bărăganu.

Art. 2. - (1) Comuna Mereni, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Mereni, Osmancea, Ciobănita si Miristea.

(2) Resedinta comunei Mereni este în continuare în satul Mereni.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Bărăganu, judetul Constanta, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar, numit de prefect în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bărăganu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Constanta si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Constanta si Consiliul Local al Comunei Mereni, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Mereni între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Bărăganu vor fi administrate si gestionate prin autoritătile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Constanta.

(3) Bugetul comunei Bărăganu pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Constanta.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Mereni si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Bărăganu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Mereni, judetul Constanta, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 675.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Bărăganu, judetul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articolul unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Bărăganu, judetul Constanta, prin reorganizarea comunei Mereni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.053.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor

normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.15 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.”

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi poate fi actualizat prin lege, pe bază de justificări fundamentate, în functie de stadiul descentralizării serviciilor publice comunitare si de complexitatea atributiilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale.”

3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administratiei Publice, Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, Centrului National pentru Programul de Formare Profesională «Leonardo da Vinci» si Agentiei Nationale «Socrates».”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (6) al articolului 6 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Consiliile judetene, consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.”

2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(2) Agentiile pentru dezvoltare regională sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care actionează în domeniul specific dezvoltării regionale. Acestea se organizează si functionează în conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare avizat de Ministerul Dezvoltării si Prognozei si aprobat de Consiliul National pentru Dezvoltare Regională.”

3. Alineatul (2) litera b) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“b) contributii de la bugetele consiliilor judetene sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, în limitele aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională;”

4. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Gestionarea fondurilor constituite în conditiile alin. (2) este auditată de Ministerul Dezvoltării si Prognozei, potrivit atributiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum si în calitatea sa de agentie de implementare a Programului PHARE - Coeziune economică si socială.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Persoanele cu afectiuni deosebit de grave, precum si cele care au dobândit afectiuni ca urmare a Revolutiei din Decembrie 1989, care nu pot fi tratate în tară, pot fi trimise la tratament în străinătate.

Art. 2. - Cheltuielile aferente tratamentului în străinătate se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, Ministerul Sănătătii si Familiei va emite norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind completarea art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002, se abrogă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Articolul 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) În cazul în care, în conditiile legii, se schimbă denumirea unor unităti administrativ-teritoriale sau a unor localităti, precum si în situatia în care se aprobă reorganizarea sau trecerea în alt rang a unei unităti administrativ-teritoriale, cheltuielile pentru schimbarea cărtii de identitate si a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.

(2) În cazul în care se schimbă denumirea străzilor, cheltuielile pentru schimbarea cărtii de identitate si a celorlalte documente prevăzute de prezenta lege se suportă din bugetele locale.

(3) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute sau arestate care nu posedă asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fără venituri, seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind mandatarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni pentru înstrăinarea actiunii nominative de control după transformarea acesteia în actiune comună

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate să încheie acte aditionale la contractele de vânzare-cumpărare de actiuni care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, contin clauza păstrării în proprietatea statului a unei actiuni nominative de control, în scopul transformării actiunii nominative de control în actiune comună si vânzării acesteia către semnatarul contractului de privatizare sau succesorul legal al acestuia.

Art. 2. - Pretul actiunii nominative de control, transformată în actiune comună, este egal cu valoarea nominală a acestei actiuni.

Art. 3. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va include, după caz, în actele aditionale prevăzute la art. 1 conservarea documentatiei de cercetare-proiectare si informatică finantate de la bugetul de stat, mentinerea integritătii si stării de functionare a capacitătilor de productie de apărare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Popa Stan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României si conditiile de eliberare a permiselor de muncă.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) străin - persoana care nu are cetătenie română;

b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în conditiile prezentei legi, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă în România;

c) lucrătorul stagiar - străinul încadrat în muncă, a cărui prezentă pe teritoriul României este strict determinată în timp si are drept scop îmbunătătirea pregătirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;

d) lucrătorul sezonier - străinul încadrat în muncă pe teritoriul Românei, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăsoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată;

e) lucrătorul transfrontalier - străinul încadrat în muncă în localitătile de frontieră de pe teritoriul României si care se întoarce în fiecare zi sau cel putin o dată pe săptămână în zona de frontieră a unui stat care are frontieră comună cu România, în care îsi are domiciliul si al cărui cetătean este.”

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21 - (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia română cu privire la încadrarea în muncă si care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă sedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri.

(2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă, străinilor aflati în una dintre următoarele situatii:

a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, conventii sau întelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;

b) beneficiază de drept de sedere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în conditiile stabilite de legislatia privind regimul străinilor în România;

c) beneficiază de drept de sedere temporară în scop de studii si solicită încadrarea în muncă în baza unor contracte individuale de muncă cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;

d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii – ai cetătenilor români cu domiciliul în România.”

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Permisul de muncă se eliberează de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) În temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau întelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite si în alte conditii sau situatii decât cele prevăzute în prezenta lege.”

6. Alineatul (31) al articolului 3 se abrogă.

7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Permisul de muncă dă dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă, la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentantă autorizată din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.”

8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pot fi încadrati în muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii:

a) străinii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;

c) cetătenii străini al căror acces liber pe piata muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state;

d) străinii care au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României;

e) străinii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentantă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/actionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;

f) străinii detasati de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părti;

g) străinii care desfăsoară activităti didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităti specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort;

h) străinii care urmează să desfăsoare pe teritoriul României activităti temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale sau de autorităti administrative autonome.”

9. După articolul 5 se introduc trei noi articole, 51, 52 si 53, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - La propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, în concordantă cu politica privind migratia fortei de muncă si luând în considerare situatia pietei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor.

Art. 52. - (1) Lucrătorii străini pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român;

b) lucrătorul străin îndeplineste conditiile speciale de pregătire profesională si experientă în activitate, solicitate de angajator.

(2) Permisul de muncă eliberat acestor lucrători poate fi prelungit numai în situatia în care sunt întrunite conditiile de încadrare în muncă prevăzute la alin. (1).

Art. 53. - (1) Accesul lucrătorilor străini stagiari si sezonieri pe piata muncii este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale, încheiate de România cu alte state.

(2) Lucrătorii stagiari pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a sederii până la obtinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul.

(3) Lucrătorii sezonieri pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni si trebuie să rămână în afara teritoriului României cel putin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelasi scop. Permisul de muncă al lucrătorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de altă natură.”

10. În cuprinsul alineatului (3) al articolului 6 denumirea “Ministerul Muncii si Protectiei Sociale” se înlocuieste cu denumirea “Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă”.

11. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 6 se abrogă.

12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Încadrarea fără permis de muncă sau mentinerea în muncă a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizică sau juridică din România, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 7 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de către salariatii Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, desemnati prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

(2) Prevederile alin. (1) si ale art. 7 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) si din comisionul prevăzut la art. 6 alin. (3), precum si cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat.”

15. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile art. 5 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Normele metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, vor fi modificate si completate prin hotărâre a Guvernului, care va intra în vigoare pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si luând în considerare prevederile art. 110-112 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, denumit în continuare CERONAV, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) CERONAV se organizează prin fuziunea Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta cu Centrul de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluvială Galati, unităti care functionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care se desfiintează.

(3) CERONAV are sediul în municipiul Constanta, Str. Pescarilor nr. 69A.

(4) CERONAV are o subunitate în municipiul Galati, Str. Portului nr. 23, si puncte de lucru în municipiul Constanta, str. Baba Novac nr. 101A si Baza Nautică - Siutghiol.

(5) CERONAV poate înfiinta subunităti si puncte de lucru si în alte localităti din tară, cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si poate organiza activităti temporare în străinătate pentru activităti specifice.

Art. 2. - (1) CERONAV asigură functia de pregătire si perfectionare a personalului care deserveste mijloacele de transport naval sau care desfăsoară activităti de transport naval, activităti conexe si activităti auxiliare acestora, prevăzută de art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 412/2002.

(2) CERONAV asigură pregătirea teoretică si practică a personalului din transporturile navale în concordantă cu reglementările interne în domeniu si cu legislatia europeană referitoare la: personalul navigant, profesia de transportator de mărfuri pe căile navigabile interioare, consilierii de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, modalitătile de navlosire a navelor si de stabilire a preturilor de transport, precum si la alte aspecte ale transportului naval pentru care se instituie standarde privind nivelul cunostintelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 3. - Se desemnează CERONAV ca organism national de instruire în vederea perfectionării navigatorilor ce servesc la bordul navelor maritime pentru atingerea nivelului minim de pregătire cerut de prevederile Conventiei internationale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992, cu amendamentele pe care România le-a acceptat prin Ordonanta Guvernului nr. 122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001.

Art. 4. - CERONAV se finantează integral din venituri proprii, constituite din tarifele percepute pentru activitătile si operatiunile specifice.

Art. 5. - (1) CERONAV are următoarele atributii principale:

a) organizarea si derularea programelor de pregătire si perfectionare specifice, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte căi navigabile interioare, în conformitate cu reglementările nationale si internationale în domeniu, aflate în vigoare;

b) formarea profesională continuă si specializarea profesională a personalului navigant maritim, maritim-portuar, fluvial si de alte căi navigabile interioare;

c) organizarea si derularea programelor de formare profesională a transportatorilor de mărfuri pe căile navigabile interioare;

d) organizarea si derularea programelor de formare profesională a consilierilor de sigurantă si a expertilor pentru transportul mărfurilor periculoase pe apă, în conformitate cu reglementările nationale si internationale în domeniu;

e) formarea profesională continuă, specializarea si perfectionarea personalului de exploatare si operare portuară, a personalului care desfăsoară alte activităti conexe sau auxiliare activitătilor de transport naval, precum si a altor categorii de personal;

f) documentarea si cercetarea stiintifică, efectuarea de studii, expertize, prognoze, baze de date în domeniul de activitate, pentru necesităti proprii sau pentru terti, pe bază de contract;

g) participarea la lucrările organismelor internationale sau regionale din domeniul transporturilor navale, la care România este parte;

h) ducerea la îndeplinire a unor obligatii ce revin statului din conventiile si acordurile internationale, referitoare la pregătirea si perfectionarea personalului navigant maritim, fluvial si de alte căi navigabile interioare, la care România este parte;

i) consultantă de specialitate, pe bază de contract;

j) organizarea de si participarea la simpozioane, seminarii, expozitii pe teme de specialitate;

k) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea si comercializarea de publicatii si lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate;

l) administrarea terenurilor si a altor bunuri, proprietate publică a statului, care i-au fost încredintate spre administrare;

m) administrarea obiectivelor de investitii, aprobate cu finantare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CERONAV;

n) alte activităti privind valorificarea unor produse din activităti proprii si prestări de servicii, în conditiile legii.

(2) Guvernul poate aproba si alte atributii pentru CERONAV.

Art. 6. - În scopul realizării atributiilor sale, CERONAV se poate asocia cu institutii publice, regii autonome, societăti comerciale, asociatii si fundatii, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 9 persoane, al cărui presedinte este directorul general.

(2) Directorul general si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(3) Salarizarea si celelalte drepturi de personal ale directorului general, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 8. - (1) Personalul salariat din cadrul Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta si al Centrului de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluvială Galati este considerat transferat în cadrul CERONAV începând cu data înfiintării acestuia.

(2) Personalul transferat beneficiază de salariile si drepturile avute anterior organizării CERONAV, până la încheierea contractului colectiv de muncă.

(3) Salarizarea personalului CERONAV se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

Art. 9. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Regulamentul de organizare si functionare a CERONAV, atributiile, patrimoniul, personalul si regimul contractelor existente.

Art. 10. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici

 

În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutie si al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea  nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobândă acordată de stat prin intermediul Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. numai pentru exporturile a căror contravaloare a fost încasată si repatriată.”

3. Articolele 15 si 161 se abrogă.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 34.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare si serviciile publice de salubrizare a localitătilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 634/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Intră sub incidenta prezentei ordonante si serviciile de alimentare cu apă si de canalizare prestate de operatorii care nu se află în subordinea autoritătilor administratiei publice locale.”

2. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În cazul concesionării serviciilor publice de gospodărie comunală, preturile si tarifele se pot stabili si ajusta numai cu avizul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la initiativa autoritătii publice concedente.”

3. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederea de la liniuta a 9-a «Apă potabilă si canalizare» din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Agentii economici care operează în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localitătilor vor face dovada competentei tehnico-organizatorice si a celei privind calificarea personalului si vor asigura o dotare tehnico-materială care să asigure efectuarea calitativă a tuturor tipurilor de servicii contractate.”

2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Constatarea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul administratiei publice, ministrul apelor si protectiei mediului, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, de presedintii consiliilor judetene si de primari sau de împuternicitii acestora.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmăresc desfăsurarea unor activităti de interes general sau în interes comunitar ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii în conditiile prezentei ordonante.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În sensul prezentei ordonante, se consideră a fi de interes general domenii ca: dezvoltarea economică, culturală si socială, promovarea si apărarea drepturilor si libertătilor omului, promovarea sănătătii, educatiei, stiintei, artelor, traditiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenta socială, ajutorarea săracilor si defavorizatilor, asistenta oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor si a persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participării civice, protejarea mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor umane, sustinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice si infrastructurii, sprijinirea sportului.

(2) Prin interes comunitar se întelege orice interes care este specific:

a) unei comunităti: cartier, localitate, unitate administrativ-teritorială;

b) unui grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultură, orientare religioasă, socială, profesională si altele asemenea.”

3. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“d) facilitarea accesului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor la resurse private si publice;”

4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Este interzisă utilizarea în denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritătilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităti cu reglementări proprii.

(6) În cazul nerespectării dispozitiilor alin. (5), Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii disponibilitătii denumirii.”

5. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a cărui sferă de competentă îsi desfăsoară activitatea.”

6. La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a cărui sferă de competentă îsi desfăsoară activitatea.”

7. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile art. 6 alin. (4)-(6), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si 14 se aplică în mod corespunzător.”

8. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă fundatia dobândeste personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalitătilor făcute în favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile înfiintate prin acte între vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile înfiintate prin testament.”

9. Alineatul (4) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii.”

10. Alineatul (6) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(6) În toate cazurile schimbarea scopului fundatiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în cea mai mare parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.”

11. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) În cazul dizolvării federatiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică prin asemănare si în cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.”

12. Titlul capitolului VI “Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publică” va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publică”

13. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele conditii:

a) activitatea acesteia se desfăsoară în interes general sau comunitar, după caz, si functionează cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăsurarea unei activităti anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoastarea statutului de utilitate publică;

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial.

(2) Guvernul României, prin organul său de specialitate, poate, la propunerea autoritătii administrative competente, să acorde o dispensă de la îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), dacă:

a) asociatia sau fundatia solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe asociatii ori fundatii preexistente; si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi îndeplinit cele două conditii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.”

14. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu următorul cuprins:

“Art. 381. - Prin utilitate publică se întelege orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general si/sau comunitar.”

15. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită, pe lângă dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:

a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;

b) copie de pe dovada dobândirii personalitătii juridice;

c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisă de banca la care are deschis contul;

d) copie de pe dovada privind situatia juridică a sediului asociatiei si fundatiei;

e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoasterea statutului de utilitate publică.”

16. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(2) Conflictele de competentă apărute între autoritătile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se solutionează, la sesizarea oricăreia dintre părti, de către organul de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului care are competente în domeniul vietii asociative, în termen de 15 zile de la data înregistrării sesizării. În cazul aparitiei unui conflict de competentă, perioada prevăzută pentru examinarea cererii de recunoastere a utilitătii publice se prelungeste cu perioada necesară solutionării acestui conflict.”

17. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(3) În vederea solutionării conflictului autoritătile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să pună la dispozitie organului de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului toate informatiile necesare rezolvării acestuia. Ordinul conducătorului organului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este definitiv.”

18. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea si îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, inclusiv prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociatia sau fundatia colaborează în mod frecvent. În cazul în care constată îndeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoasterea. În caz contrar, aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernului României decide asupra propunerii de recunoastere. Dacă propunerea se respinge, solutia va fi comunicată asociatiei sau fundatiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoastere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luării deciziei.”

19. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

“Art. 401. - La nivelul fiecărui minister sau al celorlalte organe ale administratiei publice centrale competente să examineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publică se vor adopta, în baza prezentei ordonante, norme proprii care să stabilească si criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.”

20. Litera b) a articolului 41 va avea următorul cuprins:

“b) dreptul la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale, după cum desfăsoară activităti în interes general sau al colectivitătilor locale, astfel:

1. de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administratiei publice centrale în a căror sferă de competentă îsi desfăsoară activitatea;

2. de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale.”

21. Litera f) a articolului 41 va avea următorul cuprins:

“f) obligatia de a publica în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se va aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”

22. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi prevăzute în bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale, după caz.”

23. După articolul 41 se introduc două articole noi, articolele 411 si 412, cu următorul cuprins:

“Art. 411. - (1) Asociatia sau fundatia recunoscută ca fiind de utilitate publică îsi deschide un cont bancar special pentru resursele primite potrivit art. 41 alin. (1) lit. b), iar cheltuielile din aceste resurse se evidentiază distinct.

(2) Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, planificate a se cheltui în cursul anului si rămase neutilizate la finele anului în contul asociatiei sau al fundatiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor.

(3) Sumele alocate pentru proiecte ce se întind pe perioada a doi sau mai multi ani se vor reporta la finele anului si vor putea fi folosite în continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial.

(4) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 412. - În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează un organ de specialitate la nivel de departament, care are următoarele atributii:

a) promovează si evaluează politicile guvernamentale în domeniul vietii asociative si formulează recomandări cu privire la acestea;

b) centralizează cererile privind recunoasterea statutului de utilitate publică;

c) solutionează conflictele de competentă prevăzute la art. 39 alin. (2) si (3);

d) analizează anual activitatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică.”

24. Alineatul (2) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care asociatia sau fundatia nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitătii publice, Guvernul, la propunerea autoritătii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere prin adoptarea unei hotărâri în acest sens.”

25. Alineatul (4) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“(4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritătii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată.”

26. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publică, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător si federatiilor.

(2) O federatie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel putin două treimi din numărul asociatiilor si fundatiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.”

27. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - Asociatiile, fundatiile si federatiile pot înfiinta societăti comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitătile acestor societăti comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleasi societăti comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei.”

28. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfăsura orice alte activităti economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.”

29. Alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritătilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritătilor administratiei publice locale functionează structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.”

30. Alineatul (2) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“(2) Instanta competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscriptia căreia asociatia îsi are sediul.”

Art. II. - Sintagma “bilant contabil” din cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 se înlocuieste cu sintagma “situatii financiare anuale”.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - În termenul prevăzut la art. III, fiecare minister sau organ al administratiei publice centrale competent va adopta, în baza prezentei ordonante, norme proprii care să stabilească si criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate.

Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Tarcea

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite nevăzătorilor cu handicap grav si accentuat, începând cu luna ianuarie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna ianuarie 2003 nevăzătorii cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 1.407.000 lei.

(2) Începând cu luna ianuarie 2003 nevăzătorii cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 703.500 lei.

Art. 2. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie specială prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 8 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 86.