MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 63         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 1 februarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

Memorandum de finantare

 

14. - Ordonantă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002.

Art. 2. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali în temeiul memorandumului de finantare plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 8.

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare eneficiarul, pe de altă parte, au convenit după cum urmează:

Măsura la care se face referire în art. 1 va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ în care măsura la care se face referire în art. 1 va fi implementată este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru încheiat la 12 martie 1991 între Comisie si Beneficiar si completate cu prevederile prezentului memorandum si cu Dispozitiile speciale anexate la acesta.


*) Traducere.

 

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

Ca parte a programului său de asistentă, Comunitatea va contribui prin fonduri nerambursabile la finantarea următoarei măsuri:

Numărul  programului: 2002/000-585

Titlul: Program orizontal de pregătire a tărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS)1) în managementul fondurilor de preaderare în România

Durata: până la 31 iulie 2004


1) EDIS - Extended Decentralised Implementation System = Sistem extins de implementare descentralizată.

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul Comunitătii

 

Contributia financiară a Comunitătii a fost stabilită la nivelul maxim de 0,9 milioane euro, denumită în continuare finantare gratuită.

 

ARTICOLUL 3

Durata si data de expirare

 

Pentru prezenta măsură finantarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la data de 31 iulie 2004, făcând obiectul prevederilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finantarea gratuită, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plătilor din cadrul finantării gratuite este 31 iulie 2005. Toate plătile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită pentru efectuarea plătilor. Comisia poate totusi, în cazuri exceptionale, să fie de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de efectuare a plătilor, dacă aceasta este solicitată în timp util si justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de efectuare a plătilor din finantarea gratuită. Toate sumele care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

 

ARTICOLUL 4

Adrese

 

Corespondenta referitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul măsurii, va fi adresată la:

Pentru Comunitate:

Delegatia Comisiei Europene în România

Bd. Primăverii nr. 48A

71297 Bucuresti, România

Telefon: (+40-21) 203 54 00

Fax: (+40-21) 230 24 53

Pentru Beneficiar:

Ministerul Integrării Europene

Hildegard Carola Puwak

Ministrul integrării europene

Str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5

Bucuresti, România

Telefon: (+40-21) 301 15 06

Fax: (+40-21) 336 85 09

 

ARTICOLUL 5

Numărul de exemplare

 

Prezentul memorandum a fost întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti. Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finantarea gratuită.

Anexele constituie parte integrantă a prezentului memorandum.

Semnat la Bucuresti la 23 octombrie 2002.

 

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonatorul national al asistentei

Pentru Comunitate,

Jonathan Scheele,

seful Delegatiei Comisiei

Europene în România

 

Anexe:

1. Acordul-cadru (anexele A si B)

2. Dispozitii speciale (anexa C)

3. Informare si publicitate pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene (anexa D)

 

 

ANEXA Nr. 1 (A si B)

 

ACORD - CADRU

 

Comisia Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, si România, de cealaltă parte, si împreună denumite părti contractante,

având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistentă PHARE din partea Comunitătii, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitătii Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

având în vedere faptul că este convenabilă mentionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea măsurilor finantate în România în cadrul programului de asistentă al Comunitătii,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Pentru a promova cooperarea dintre părtile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din România, părtile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat în regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate în cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părtile contractante (denumit în continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2 (C).

România ia toate măsurile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

 

ARTICOLUL 2

 

Fiecare măsură finantată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finantare.

Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discutie.

 

ARTICOLUL 3

 

Pentru problemele legate de măsurile finantate în cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentată de delegatia sa, imediat ce aceasta este înfiintată în Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.

 

ARTICOLUL 4

 

Când părtile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau partială privind implementarea unei măsuri către o tertă parte, stat sau agentie.

În acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegări vor fi mentionati în acordul ce urmează să fie încheiat între Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului României.

 

ARTICOLUL 5

 

Orice dispută legată de acest acord, care nu poate fi rezolvată prin consultare, va fi solutionată în conformitate cu procedura de arbitraj mentionată în anexa B.

ARTICOLUL 6

 

Acest acord este întocmit în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 7

 

Acest acord va intra în vigoare la data la care părtile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislatia sau procedura internă a fiecărei părti. Acordul va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu îsi încetează valabilitatea prin notificarea scrisă a uneia dintre părtile contractante către cealaltă.

La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de executie va fi dusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperării tehnice si altor cooperări convenite între părtile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finantat în baza Programului de asistentă PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele vor fi considerate parte integrantă a acestui acord.

Întocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

 

Eugen Dijmărescu,

ministru de stat

ROMÂNIA

Frans Andriessen,

vicepresedinte al Comisiei Europene

COMUNITATEA

 

ANEXA A

 

CONDITII GENERALE

privind memorandumurile de finantare

 

În aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi înteles ca referitor la Guvernul României.

 

TITLUL I

Finantarea proiectelor

ARTICOLUL 1

Obligatia Comunitătii

 

Angajamentul Comunitătii, numit în cele ce urmează finantarea gratuită a CEE, a cărei valoare este mentionată în memorandumul de finantare, va determina limita în cadrul căreia se vor desfăsura angajarea si executia plătilor prin contracte si devize aprobate corespunzător.

Orice cheltuieli ce depăsesc finantarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

 

ARTICOLUL 2

Disponibilitatea finantării gratuite a CEE

 

Acolo unde executia unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 3

Cheltuirea

 

Contractele sunt eligibile pentru plăti în baza acestui memorandum de finantare numai dacă sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finantare. Plătile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc într-o perioadă de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie.

În cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuită a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de către Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la plătile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispozitie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicită.

Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata direct de către Comisie către contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuării plătii, împreună cu documentele justificative necesare.

Pentru partea de program implementată de Beneficiar Autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel putin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finantare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu conditia ca întreaga finantare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

În ceea ce priveste măsurile executate pe baza unor devize estimative, în conditiile în care memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o primă transă de plată, care nu va depăsi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuată în favoarea Beneficiarului, în aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

 

TITLUL II

Achizitionarea

ARTICOLUL 4

Generalităti

 

Procedura ce trebuie urmată pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări si de cooperare tehnică va fi mentionată în memorandumul de finantare, conform principiilor de mai jos.

 

ARTICOLUL 5

Conditii de participare

 

1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitatiilor la licitatie.

Anunturile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel putin în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si pentru statele beneficiare, în jurnalul oficial corespunzător.

2. Conditiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanta internatională, cum ar fi reglementările generale si conditiile pentru contractele de livrări finantate din fondurile PHARE.

 

ARTICOLUL 6

Derogarea de la procedurile standard

 

Acolo unde este recunoscută urgenta situatiei sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu: operatii de finantare în două stagii, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod exceptional:

- acordarea contractelor în urma unor invitatii restrânse la licitatie;

- încheierea contractelor prin acord direct;

- realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

O astfel de derogare trebuie să fie mentionată în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea contractelor de lucrări si livrări

 

Comisia si Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operatie oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punct de vedere al calificărilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitătii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrărilor sau a livrărilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.

Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene cât mai repede posibil.

 

ARTICOLUL 8

Contractele de cooperare tehnică

 

1. Contractele de cooperare tehnică, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistentă tehnică, vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic ori financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.

2. Contractele vor trebui să fie întocmite, negociate si încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finantare.

3. În situatia în care contractele urmează să fie întocmite, negociate si încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, experientei si independentei lor si tinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în chestiune.

4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propusi candidatul cu care intentionează să încheie contractul.

5. Când există recurs la o procedură de licitare contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

TITLUL III

Acordarea de facilităti

ARTICOLUL 9

Privilegii generale

 

Personalului care participă la măsurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decât cele acordate în mod obisnuit altor străini angajati în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistentă economică si de cooperare tehnică.

 

ARTICOLUL 10

Facilităti de stabilire, instalare, intrare si rezidentă

 

În cazul contractelor de lucrări, livrări sau de servicii persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporară si de rezidentă în cazurile în care importanta contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obtinut numai după emiterea invitatiei de participare la licitatie si va servi personalului necesar în vederea efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor si va expira la o lună după desemnarea contractantului.

Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în stat, să lucreze acolo si să părăsească statul respectiv, asa cum o justifică natura contractului.

 

ARTICOLUL 11

Importul si reexportul de echipament

 

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile si reglementările în vigoare ale Beneficiarului.

Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau de servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.

 

ARTICOLUL 12

Controlul importurilor si schimburilor valutare

 

Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si să aplice reglementările nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fără discriminare între statele membre ale Comunitătii, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea măsurii, conform reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.

 

ARTICOLUL 13

Impozitare si vamă

 

1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantată din finantarea gratuită a CEE.

2. Importurile în baza contractelor de livrări, încheiate de autoritătile Beneficiarului si finantate din finantarea gratuită a CEE, vor putea intra în statul Beneficiarului fără a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.

Beneficiarul va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, asa cum se prevede în contract, si pentru folosinta imediată conform cerintelor pentru implementarea normală a contractului, fără a tine seama de întârzieri sau de dispute în ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, plătilor sau a impozitelor mentionate mai sus.

3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe ori românesti, finantate din finantarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plătii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.

4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunitătii Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finantate din finantarea gratuită a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit în statul Beneficiarului.

5. Efectele personale si gospodăresti importate pentru uz personal de către persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decât cele achizitionate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodăresti respective urmând să fie reexportate sau să se dispună de ele în tară conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea contractului.

6. Persoanele fizice si juridice care importă echipament profesional, asa cum se prevede în art. 11, dacă solicită astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, asa cum este definit prin legislatia natională a

Beneficiarului în ceea ce priveste echipamentul respectiv.

 

TITLUL IV

Executarea contractelor

ARTICOLUL 14

Originea livrărilor

 

Beneficiarul se declară de acord că, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele si livrările necesare pentru executarea contractelor trebuie să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

 

ARTICOLUL 15

Proceduri de efectuare a plătilor

 

1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuită a CEE documentele de licitatie vor fi întocmite si plătile vor fi efectuate fie în unităti europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului ori în valuta statului în care ofertantul îsi are înregistrat sediul de afaceri sau în valuta statului în care sunt produse livrările.

2. Când documentele de licitatie sunt întocmite în ECU, plătile în cauză vor fi efectuate în mod corespunzător în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plătii.

3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura executia plătilor în cel mai scurt timp posibil.

 

TITLUL V

Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

ARTICOLUL 16

Inspectie si evaluare

 

1. Comisia va avea dreptul să-si trimită propriii agenti sau reprezentantii corespunzător autorizati pentru a duce la îndeplinire orice misiune tehnică sau financiară ori de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări executia măsurii. În orice caz, Comisia va comunica în avans autoritătilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni. Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate măsurile pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să ducă la îndeplinire evaluările sau inspectiile.

2. Beneficiarul:

a) va păstra înregistrări si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau serviciilor finantate în baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;

b) va asigura ca agentii sau reprezentantii susmentionati ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentatia si înregistrările contabile relevante privitoare la cele finantate în baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitătii Europene în executarea evaluării contabile privind utilizarea finantării gratuite a CEE.

Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară si o evaluare contabilă finală a programului. Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltării si restructurării sectorului implicat. Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii si compatibilitătii contractelor si plătilor, precum si asupra conformitătii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabilă va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

 

ARTICOLUL 17

Urmărirea măsurilor

 

În urmărirea executării măsurii, Comisia poate solicita orice explicatie si, atunci când este necesar, poate cădea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientări în ceea ce priveste măsura care să fie considerată mai bine adaptată obiectivelor avute în vedere.

Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului mentionat în memorandumul de finantare, pe toată perioada de executie a măsurii, precum si asupra complementării acesteia după încheiere. Comisia,  pe baza rapoartelor si, după caz, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului si va informa tara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.

 

TITLUL VI

Prevederi generale si finale

ARTICOLUL 18

Consultări-Dispute

 

1. Orice problemă legată de executarea sau interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar si Comisie, conducând, în cazul în care este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.

2. În situatia în care se constată neîndeplinirea unei obligatii stabilite în memorandumul de finantare si în aceste conditii generale, care nu au fost subiect al unor măsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finantarea măsurii după consultarea cu Beneficiarul.

3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia măsurii. Părtile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntări printr-un schimb de scrisori.

 

ARTICOLUL 19

Anunt-Adrese

 

Orice anunt si orice acord între părti prevăzut aici trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul si la titlul măsurii. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părtii autorizate să primească cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntată de partea respectivă. În caz de urgentă sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate în memorandumul de finantare.

 

ANEXA B

 

ARBITRAJ

 

Orice dispută între părtile contractante, rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale, referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părtile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- al treilea arbitru, denumit în continuare si conducător, va fi numit prin acordul părtilor sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.

Dacă oricare dintre părti nu reuseste să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să-si desfăsoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelasi mod ca si arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si îndatoririle arbitrului initial.

 

ANEXA Nr. 2 (C)

 

DISPOZITII SPECIALE

 

1. Obiective si rezultate scontate

Obiectivul general al acestei propuneri este de a furniza asistentă tehnică în vederea dezvoltării unei capacităti administrative adecvate în cadrul Fondului National, agentiilor de implementare si altor organisme implicate în managementul fondurilor de preaderare pentru a îndeplini cerintele EDIS. Pentru desfăsurarea corespunzătoare a întregului proces, apartenenta la tările candidate este esentială. Responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF) este cel care, din proprie initiativă, trimite o cerere către Comisie în vederea obtinerii unei decizii EDIS pentru fiecare agentie de implementare considerată de RNAF că îndeplineste criteriile si conditiile. Actiunile prevăzute în fazele I-III ale “foii de parcurs” cad în sarcina autoritătilor nationale si sunt conduse de către RNAF, în timp ce responsabilitatea pentru faza a IV-a de pregătire a deciziei Comisiei revine numai serviciilor Comisiei.

Faza I (Evaluarea decalajelor) constă în auditarea sistemelor fiecărui organism pentru a se evalua până la ce limite cerintele EDIS sunt îndeplinite si pentru a se identifica actiunile, schimbările si îmbunătătirile specifice, necesare pentru a asigura conformitatea cu cerintele respective. Această fază este deja în curs de desfăsurare, folosindu-se resurse din tările candidate, cu un organism national de audit independent sau expert extern finantat prin actiunile de asistentă tehnică existente. Dacă autoritătile nationale au realizat evaluarea de la faza I tot prin serviciile unui auditor extern, acelasi organism poate realiza evaluarea conformitătii, cu conditia de a nu fi implicat în lucrările pregătitoare pentru faza a II-a. Prima parte a acestui program constă în eliminarea decalajelor (faza a II-a a “foii de parcurs” către EDIS). Obiectivul este pregătirea pentru EDIS, prin realizarea tuturor schimbărilor si îmbunătătirilor necesare la institutiile si în procedurile vizate, prin implementarea recomandărilor din Raportul de evaluare a decalajelor (RED).

În acest scop programul va asista Fondul National, agentiile de implementare si orice alte organisme implicate în managementul fondurilor PHARE pentru introducerea treptată a EDIS, ajutându-le în proiectarea si dezvoltarea capacitătii administrative la nivelul adecvat, prin stabilirea unor proceduri, manuale si cursuri de instruire adecvate. Asistenta tehnică va asigura sprijin pentru crearea unui sistem care să îndeplinească functiile cerute (programarea proiectelor, managementul proiectelor, implementarea proiectelor, licitare, contractare, managementul fluxurilor financiare, control financiar, monitorizarea si evaluarea măsurilor PHARE), când este cazul.

A doua parte a acestui program constă în evaluarea conformitătii (faza a III-a a EDIS). Obiectivul este de a da autoritătilor nationale responsabile pentru managementul financiar al instrumentului comunitar osibilitatea de a stabili dacă sunt îndeplinite preconditiile pentru aplicarea formală a EDIS.

A patra si cea din urmă fază (în afara razei de actiune a acestui program) constă în pregătirea pentru decizia Comisiei. Aceasta va cuprinde analiza dosarului de solicitare EDIS înaintat de către RNAF si auditul de verificare ulterior care conduce, în cazul unei evaluări pozitive, la decizia Comisiei (prin care se renuntă la aprobarea prealabilă, “ex ante”) - va fi executată de către serviciile Comisiei Europene.

O atentie deosebită trebuie acordată faptului că în majoritatea tărilor candidate au fost luate deja măsuri importante în acest domeniu, fie în cadrul unor proiecte PHARE specifice, al unor acorduri de înfrătire institutională, al asistentei tehnice ISPA pentru EDIS sau în procesul de acreditare SAPARD. Prin urmare, trebuie acordată atentie complementării măsurilor PHARE sau ISPA precedente sau aflate în derulare, evitându-se suprapunerea cu acestea, precum si faptului că activitătile să fie cu adevărat aditionale si construite pe ceea ce există deja.

Rezultate asteptate

Faza a II-a (Eliminarea decalajelor):

Sistemele de control în cadrul si asupra agentiilor implicate se supun conditiilor si criteriilor Regulamentului nr. 1.266/1999, asa cum sunt detaliate în documentul de lucru al Comisiei “Pregătirea pentru descentralizarea extinsă”. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin următoarele activităti si rezultate:

Activităti:

- elaborarea de către autoritătile nationale a unui program de lucru care să stabilească actiuni detaliate si un grafic pentru fiecare recomandare din RED;

- implementarea programului de lucru de către autoritătile nationale, cu sprijin finantat din asistenta tehnică, dacă este necesar;

- pregătirea unui studiu de pistă de audit de către autoritătile nationale (cu asistentă din partea unor consultanti externi, dacă este necesar) pe baza indicatiilor primite de la serviciile Comisiei;

- asigurarea unor cursuri de instruire, seminarii, vizite de studiu si alte tipuri de sprijin si consultantă pentru actiuni (cu asistentă comunitară, dacă este necesar);

- elaborarea unor manuale de management si control financiar de către institutiile vizate;

- elaborarea unor manuale de audit de către organismele de audit responsabile, atât la nivel central, cât si la nivel descentralizat.

Sarcinile si rezultatele ce vor fi asigurate de către furnizorii de asistentă în cadrul acestui program include următoarele:

- manuale de management si control financiar intern, care ar trebui mai întâi elaborate, apoi implementate si aplicate de serviciile de management si control financiar intern ale agentiilor de implementare pentru instrumentele de preaderare - pentru a asigura conformitatea cu cerintele sistemului de management si control pentru PHARE;

- implementarea managementului financiar intern si a managementului de control îndeplinind cerintele EDIS, incluzând cursuri de instruire si campanii de informare în cadrul agentiilor de implementare pentru instrumentele de preaderare;

- definirea etapelor necesare în procedurile de achizitie, în licitare si contractare, pentru a îndeplini cerintele EDIS;

- audit operational; pregătirea unei piste de audit intern;

- pregătirea unor grafice desfăsurătoare si a unor liste de verificări pentru raportare si comunicare, pentru stabilirea relatiei cu serviciile de audit (audit intern al ministerelor de linie, servicii de supraveghere bugetară etc.), întocmite zilnic;

- rezultatele suplimentare vor fi identificate, dacă este necesar, după terminarea evaluării decalajelor.

Faza a III-a (Evaluarea conformitătii)

Rezultate asteptate:

- întocmirea unui raport (Raportul de evaluare a conformitătii) de către un auditor extern, care să expună constatările si concluziile activitătii de audit si să dea o opinie de audit care să ofere o asigurare pozitivă că cerintele sunt îndeplinite;

- transmiterea de către RNAF la Comisie a unei solicitări pentru EDIS pentru agentiile de implementare relevante.

Acestea vor fi realizate, de exemplu, prin următoarele activităti si rezultate:

Activităti:

- auditarea completă financiară si de sisteme de către un auditor extern din partea autoritătilor nationale ale fiecărei institutii vizate, care să cuprindă:

1. cerintele stabilite în Regulamentul nr. 1.266/1999 si detaliate în “Documentul de lucru EDIS”, acordând o atentie deosebită punctelor identificate în RED pentru faza I;

2. manualele si alte documente relevante pentru îndeplinirea acestor cerinte;

3. verificarea completă a procedurilor de achizitie nationale ca parte integrantă a auditului.

Sarcinile si rezultatele ce vor fi asigurate de către furnizorii de asistentă în cadrul acestui program includ următoarele:

1. Pe baza raportului de audit pregătit în faza I si ca urmare a asistentei acordate în cadrul unui proiect separat pentru faza a II-a, pregătirea EDIS, se va efectua o nouă evaluare a organismelor auditate în faza I pentru a se vedea dacă au realizat îmbunătătirile necesare.

2. Pregătirea unui raport de conformitate către RNAF, care să certifice următoarele:

- că procedurile de management de proiect si control PHARE la agentiile de implementare si Fondul National sunt în concordantă cu cerintele pentru EDIS;

- că expertiza în managementul de proiect PHARE, în planificarea, urmărirea, gestionarea succesului (si a posibilului esec), a resurselor proiectelor PHARE si în alte chestiuni legate de pregătirea, monitorizarea si evaluarea efective ale asistentei PHARE în conformitate cu prioritătile de preaderare este satisfăcătoare;

- că există sisteme corespunzătoare si controale interne efective pentru administrarea/gestionarea proiectelor PHARE de-a lungul întregului ciclu de proiect (cu concentrare pe verificări si piste de audit);

- analiza sistemelor de tehnologia informatiei (IT) si a securitătii datelor.

2. Buget

Asistenta indicativă pentru pregătirea tărilor candidate pentru descentralizare extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare

- euro -

Tări candidate

Eliminarea decalajelor (faza a II-a)

Evaluarea conformitătii (faza a III-a)

 

Tări candidate

Suma

Ref. CRIS

Ungaria

300.000

 

Republica Cehă

300.000

 

Slovenia

400.000

 

Slovacia

700.000

 

Polonia

1.000.000

 

Estonia

500.000

 

Letonia

500.000

 

Lituania

500.000

 

România

900.000

 

Bulgaria

800.000

 

TOTAL:

5.900.000

2002/000585

 

Grafic de contractare si efectuare a plătilor

Pentru Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Slovenia toate contractele trebuie semnate până la 30 septembrie 2003 si plătile trebuie efectuate până la 30 septembrie 2004. Pentru Bulgaria si România toate contractele trebuie semnate până la 31 iulie 2004 si plătile trebuie efectuate până la 31 iulie 2005.

Dacă este necesar, programul pentru fiecare tară va consta din două contracte de consultantă. Un contract va acoperi “Eliminarea decalajelor” (faza a II-a) si celălalt “Evaluarea conformitătii” (faza a III-a).

 

Grafic indicativ cumulativ trimestrial pentru contractare si efectuarea plătilor:

 

 

2002

2003

2004

2005

 

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Sume cumulate contractate

0.7

3.1

3.7

4.2

4.7

5.3

5.3

5.9

5.9

5.9

5.9

5.9

Sume cumulate plătite

0.3

1.1

1.8

2.5

3.1

3.8

4.0

4.2

4.6

4.6

5.2

5.9

 

3. Aranjamente de implementare

Prezenta propunere financiară este pentru un program orizontal. Proiectele trebuie să fie implementate prin structurile Programului national PHARE. Ca atare, prezenta propunere financiară va fi împărtită pe tări, prin semnarea a 10 memorandumuri de finantare separate, permitând astfel o urmărire optimă a implementării în fiecare tară si maximum de eficientă în implementarea proiectului.

Implementare prin programe nationale

Management financiar si de proiect aplicat de către tara candidată

Programul va fi gestionat în conformitate cu procedurile Sistemului de implementare descentralizată PHARE (SID)1).

Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea de ansamblu în ceea ce priveste programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE.

Responsabilul national cu autorizarea finantării (RNAF) si responsabilul cu autorizarea programului (RAP) vor asigura faptul că programele sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul SID si cu alte instructiuni ale Comisiei, precum si că toate contractele sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ghidului practic pentru PHARE, ISPA si SAPARD2).


1) Luând în considerare normele stabilite în anexa la Regulamentul Consiliului nr. 1.266/1999.

2) Ghidul practic a înlocuit sectiunea F (.Achizitii”) din Manualul SID.

 

CNA SI RNAF vor fi împreună responsabili pentru coordonarea între PHARE (inclusiv programele PHARE de cooperare transfrontalieră), ISPA si SAPARD.

Fondul National (FN), condus de RNAF, va supraveghea managementul financiar al programului si va fi responsabil pentru raportarea către Comisie. RNAF va avea responsabilitatea generală pentru managementul financiar al fondurilor PHARE. El trebuie să asigure respectarea regulilor, regulamentelor si procedurilor PHARE, referitoare la achizitii, raportare si management financiar, si a regulilor Comunitătii privind ajutorul de stat, precum si functionarea unui sistem corespunzător de raportare si informare privind proiectele. Aceasta include responsabilitatea raportării tuturor cazurilor suspecte si adevărate de fraudă si neregularitate. RNAF va avea răspunderea totală pentru fondurile PHARE ale unui program până la încheierea acestuia. În vederea atingerii scopului acestui program un comitet de coordonare (grup de lucru la nivel înalt) va fi instituit (în fiecare tară participantă) pentru a supraveghea implementarea programului. Comitetul de coordonare ar trebui să aibă reprezentanti ai principalilor participanti, si anume CNA, RNAF din tara candidată, iar directorul pentru coordonarea instrumentelor financiare, seful de echipă si seful delegatiei vor reprezenta Comisia.

Recuperarea fondurilor

Orice neregularitate dovedită sau fraudă descoperită în orice moment pe parcursul implementării programului va conduce la recuperarea fondurilor de către Comisie. Dacă implementarea unei măsuri pare să nu justifice fie o parte sau întreaga asistentă alocată, Comisia trebuie să dispună o analiză corespunzătoare a cazului, în special solicitând tării beneficiare să înainteze comentarii în cadrul unei perioade date si să corecteze orice neregularitate. În urma analizei la care s-a făcut referire în paragraful anterior Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta cu privire la măsurile în cauză, dacă analiza dezvăluie o neregularitate, o combinatie necorespunzătoare de fonduri sau o eroare în respectarea uneia dintre conditiile memorandumului de finantare si, în special, orice modificare semnificativă care afectează natura sau conditiile implementării măsurii pentru care nu s-a obtinut acordul Comisiei. Orice reducere sau anulare a asistentei presupune recuperarea sumelor plătite.

În cazul în care Comisia consideră că neregularitatea nu a fost corectată sau că o întreagă operatiune ori o parte a unei operatiuni nu justifică, în totalitate sau partial, asistenta acordată acesteia, Comisia trebuie să dispună o analiză potrivită a cazului si să solicite tării beneficiare să înainteze comentarii în cadrul unei perioade specificate. După efectuarea analizei, dacă tara beneficiară nu a întreprins măsuri de corectie, Comisia poate:

a) reduce sau anula orice avans;

b) anula în totalitate sau partial asistenta acordată pentru îndeplinirea măsurii respective.

Comisia trebuie să determine mărimea unei corectii, tinând cont de natura neregularitătii si de întinderea oricăror erori în sistemele de management si control. Orice fonduri neutilizate până la data expirării programu-

lui vor fi recuperate de către Comisie. O declaratie scrisă finală, însotită de documentatia justificativă, va trebui să fie emisă de RNAF imediat după terminarea perioadei de efectuare a plătilor în cadrul  memorandumului de finantare, arătând suma totală contractată si plătită. Un extras de cont bancar final care să arate soldul existent la Fondul National/agentia de implementare/OPCP va trebui, de asemenea, să fie anexat. În ciuda recuperării fondurilor neutilizate si neeligibile după expirarea memorandumului de finantare, un ordin complementar de recuperare poate fi emis după ce a fost făcut auditul final cu privire la bonitatea si consistenta contractelor si plătilor efectuate, precum si cu privire la respectarea de către acestea a prevederilor memorandumului de finantare, tinându-se cont de opinia independentă a auditului final.

Responsabilul national cu autorizarea finantării va asigura rambursarea oricăror fonduri neutilizate sau a oricărei sume plătite în mod eronat în decurs de 60 de zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care RNAF nu va plăti suma datorată Comisiei, tara beneficiară va trebui să ramburseze această sumă Comisiei. Dobânda datorată ca urmare a întârzierii efectuării plătilor se va adăuga la sumele neachitate prin aplicarea regulilor stipulate în Regulamentul financiar care guvernează bugetul Comunitătii.

Fluxuri financiare

Comisia va transfera fonduri la Fondul National în conformitate cu Memorandumul de întelegere semnat între Comisie si tările respective în decembrie 1998. Fondurile vor fi transferate ca urmare a cererilor de la RNAF într-un cont bancar separat, deschis în euro si administrat de Fondul National la Banca Centrală (sau la o bancă agreată în prealabil de Comisie).

Transfer de fonduri la Fondul National

Fondul National (FN) în fiecare dintre tările respective este după cum urmează:

1. Bulgaria - Ministerul Finantelor;

2. Republica Cehă - Ministerul Finantelor;

3. Estonia - Ministerul Finantelor;

4. Ungaria - Ministerul Finantelor;

5. Letonia - Ministerul Finantelor;

6. Lituania - Ministerul Finantelor;

7. Polonia - Ministerul Finantelor;

8. România - Ministerul Finantelor;

9. Slovacia - Ministerul Finantelor;

10. Slovenia - Ministerul Finantelor.

O plată de până la 20% din fondurile gestionate local*) va fi transferată la FN după semnarea memorandumului de finantare si a acordurilor de finantare (AF) între FN si agentiile de implementare (AI)/Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP). Prevederile art. 2 si 13 din Memorandumul de întelegere privind crearea Fondului National trebuie, de asemenea, să fie respectate. Mai mult, RNAF trebuie să înainteze Comisiei nominalizarea responsabililor cu autorizarea programului (RAP) si o descriere a sistemului pus în functiune, arătând fluxul de informatii între FN si AI/OPCP, precum si modul în care se va îndeplini functia de plată.

Vor fi făcute două realimentări de până la 30% din fondurile gestionate local*) si plata finală de până la 20% sau soldul întreg al bugetului, depinde care este suma cea mai mică. Prima realimentare va fi efectuată când 5% din buget*) au fost plătite de agentiile de implementare si OPCP. Cea de-a doua realimentare poate fi solicitată când s-au plătit 35% din bugetul*) în vigoare. Cea de-a treia realimentare si ultima va fi făcută când s-au plătit 70% din bugetul*) în vigoare. În mod exceptional RNAF poate solicita o plată în avans mai mare decât procentele susmentionate, în conformitate cu procedurile stabilite în memorandumul de întelegere mentionat anterior. În afara unei autorizări exprese prealabile din partea serviciilor centrale ale Comisiei, nici o realimentare nu poate fi făcută dacă punctele de tragere stabilite mai sus nu au fost respectate.

 


*) Exclusiv suma prevăzută pentru programele Comunitătii.

 

Transfer de fonduri la agentiile de implementare Responsabilitătile în cadrul Ministerului Finantelor cu privire la achizitii si plăti ar trebui să respecte principiile partajării obligatiilor.

Fondul National va transfera fonduri către agentiile de implementare, inclusiv OPCP, în conformitate cu acordurile de finantare (AF) semnate între fondurile nationale si agentiile de implementare/OPCP, când este cazul. Vor trebui să fie deschise conturi bancare pentru subprograme în numele Agentiei de implementare/OPCP respective, însărcinată cu administrarea financiară a subprogramului, în conformitate cu art. 13 din Memorandumul de întelegere privind crearea Fondului National. Fiecare acord financiar va fi avizat individual, în prealabil, de către Comisie. În cazurile în care Fondul National este el însusi agent de plată pentru OPCP/Agentia de implementare, nu va avea loc nici un transfer de fonduri de la Fondul National către OPCP/Agentia de implementare. OPCP si agentiile de implementare trebuie să fie conduse fiecare de un responsabil cu autorizarea programului (RAP) numit de către RNAF după consultarea cu CNA. RAP va fi responsabil pentru toate operatiunile îndeplinite de respectiva OPCP/Agentie de implementare. Pentru acele contracte cu fonduri retinute pentru o perioadă de garantie care se extind după sfârsitul perioadei de efectuare a plătilor pentru program, totalul general al fondurilor aferente acelor contracte, asa cum au fost calculate de RAP si stabilite de Comisie, va fi plătit Agentiei de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agentia de implementare îsi asumă întreaga responsabilitate cu privire la depozitarea fondurilor până la termenul la care plata finală este scadentă si pentru asigurarea folosirii fondurilor amintite numai pentru efectuarea plătilor legate de clauzele de retinere.

Agentia de implementare îsi asumă în continuare întreaga responsabilitate fată de contractori pentru îndeplinirea obligatiilor cu privire la clauzele de retinere. Dobânzile aferente fondurilor depozitate vor fi plătite Comisiei după efectuarea ultimei plăti către contractori. Fondurile care nu au fost plătite către contractori după ce au fost stabilite plătile finale trebuie să fie rambursate Comisiei. RNAF va furniza anual Comisiei o situatie de ansamblu referitoare la folosirea fondurilor depozitate în conturile de garantie - în spetă referitor la plătile făcute din acestea - si cu privire la dobânzile acumulate.

Dobânda

În principiu, toate conturile bancare3) vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda va fi raportată Comisiei. Dacă Comisia decide astfel, pe baza unei propuneri din partea RNAF, dobânda poate fi reinvestită în program.

4. Monitorizare si evaluare

Implementarea acestui program va fi monitorizată de către Comitetul mixt de monitorizare (CMM). Acesta include RNAF, CNA si serviciile Comisiei. CMM se va întâlni cel putin o dată pe an, pentru a trece în revistă toate programele finantate prin PHARE, cu scopul de a evalua progresele acestora în ceea ce priveste îndeplinirea obiectivelor stabilite în memorandumurile de finantare si în Parteneriatul pentru aderare. CMM poate recomanda o schimbare a prioritătilor si/sau realocarea fondurilor PHARE. În plus, CMM va analiza o dată pe an progresele înregistrate de programele de asistentă finantate din fonduri de preaderare ale Uniunii Europene (PHARE, ISPA si SAPARD).

În ceea ce priveste programele PHARE, CMM va fi asistat de subcomitete sectoriale de monitorizare (SMSC), care vor include CNA, RAP al fiecărei agentii de implementare (si al OPCP, când este cazul) si reprezentanti ai serviciilor Comisiei. SMSC va analiza în detaliu progresul înregistrat de fiecare program, inclusiv componentele si contractele acestuia, împărtite de către CMM în sectoare de monitorizare potrivite. Fiecare sector va fi supravegheat de către un SMSC pe baza unor rapoarte periodice de monitorizare întocmite de către Agentia de implementare, precum si a unor evaluări intermediare realizate de către evaluatori independenti. SMSC va face recomandări cu privire la aspecte legate de management si de proiectare, asigurând în acelasi timp punerea acestora în aplicare. SMSC va raporta CMM căruia îi va înainta opinii generale detaliate cu privire la toate programele finantate prin PHARE din sectorul său. Serviciile Comisiei vor trebui să asigure că o evaluare ex post este realizată după încheierea programului.

5. Audit si măsuri antifraudă

a) Măsuri luate de către tările candidate

În fiecare an un plan de audit si un rezumat al constatărilor auditărilor îndeplinite vor trebui să fie transmise Comisiei. Rapoarte de audit vor trebui să fie puse la dispozitia Comisiei.

Un control financiar corespunzător cu privire la implementarea programului va trebui să fie îndeplinit de către autoritatea natională de control financiar competentă. Tările beneficiare vor trebui să asigure investigarea si tratamentul satisfăcător al cazurilor suspectate si adevărate de fraudă si neregularitate în urma controalelor nationale sau comunitare. Neregularitate va trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii Comunitătii rezultând dintr-un act sau dintr-o omitere de către un operator economic, care are sau ar avea efectul de a prejudicia bugetul general al Comunitătilor Europene sau bugetele gestionate de ele, fie prin reducerea ori pierderea veniturilor rezultând din sursele proprii colectate direct în numele Comunitătilor, sau printr-un articol nejustificat de cheltuială. Frauda va trebui să însemne orice act intentionat sau omisiune în legătură cu:

(i) utilizarea sau prezentarea unor declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, care are ca efect retinerea necorespunzătoare sau în mod gresit a unor fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene ori din bugetele administrate de Comunitătile Europene sau în numele acestora;

(ii) nepunerea la dispozitie a informatiilor privind violarea unei obligatii speciale, având acelasi efect;

(iii) folosirea incorectă a unor asemenea fonduri pentru alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost acordate initial.

b) Măsuri luate de către Comisie

Toate memorandumurile de finantare, precum si contractele ce decurg din acestea fac obiectul supravegherii si controlului financiar de către Comisie (inclusiv de către Biroul European Antifraudă) si auditărilor de către Curtea de Control Europeană. Aceasta include măsuri, cum ar fi: verificarea ex ante a licitatiilor si contractelor, făcută de către delegatia din tara candidată respectivă, si verificări la fata locului.

Pentru a asigura protectia eficientă a intereselor financiare ale Comunitătii, Comisia poate dispune verificări la fata locului si inspectii în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul Consiliului (Euratom, EC) nr. 2.185/964).


3) În special, dar nu exclusiv, conturile administrate de Fondul National, CFCU si agentiile de implementare.

4) Jurnalul Oficial nr. L 292; 15 noiembrie 1996; p. 2-5.

 

Conturile si operatiunile financiare ale Fondului National, precum si, acolo unde acest lucru este aplicabil, ale OPCP si ale tuturor agentiilor de implementare respective pot fi controlate la latitudinea Comisiei de către un auditor din exterior contractat de către Comisie, fără ca acest lucru să influenteze defavorabil asupra responsabilitătilor Comisiei si ale Curtii de Conturi a Uniunii Europene, după cum se mentionează în Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, anexate la acordul-cadru.

6. Transparentă si publicitate

În implementarea acestui program Comisia va trebui să asigure maximum de transparentă actiunilor Uniunii Europene în tările candidate PHARE. În acest sens Comisia va trebui să aplice în mod consecvent prevederile din nota “Informare si publicitate pentru programele PHARE ale Comunitătilor Europene”.

 

ANEXA Nr. 3 (D)

 

INFORMARE SI PUBLICITATE

pentru programele PHARE, ISPA si SAPARD ale Comunitătilor Europene

 

1. Obiectiv si sferă de actiune

Măsurile de informare si publicitate privind asistenta din partea Comunitătii Europene prin Programul PHARE au intentia de a creste gradul de constientizare a publicului si transparenta actiunilor UE, precum si de a crea o imagine consistentă privind măsurile respective în toate tările beneficiare. Informarea si publicitatea privesc măsurile care primesc o contributie de la Programul PHARE.

2. Principii generale

Fiecare responsabil cu autorizarea programului care răspunde de implementarea memorandumurilor de finantare si a altor forme de asistentă va răspunde pentru publicitatea la fata locului. Această actiune se va desfăsura în cooperare cu delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate asupra demersurilor făcute în acest scop.

Autoritătile nationale si regionale competente vor desfăsura activitătile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a acestor aranjamente si pentru a colabora cu delegatia Comisiei Europene la fata locului.

Măsurile de informare si publicitate descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor si deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- Regulamentul (CEE) 1.159/2000; Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 130/30 din 31 mai 2000;

- Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.

Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse în:

- Decizia Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L182/58.

Măsurile de informare si publicitate trebuie să fie conforme cu prevederile reglementărilor si deciziilor mentionate mai sus. Un manual de conformitate poate fi pus la dispozitia autoritătilor nationale, regionale si locale de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă.

3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE

Informarea si publicitatea vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritătile nationale, regionale si locale competente, în colaborare cu delegatiile Comisiei Europene pentru toată durata memorandumului de finantare, si vor privi atât programele, cât si alte forme de asistentă.

Costul informării si publicitătii referitoare la proiecte individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

Când programele PHARE sunt implementate, se vor aplica măsurile mentionate mai jos la lit. a) si b):

a) Autoritătile competente din tările beneficiare trebuie să publice continutul programelor si al altor forme de asistentă în forma cea mai potrivită. Ele trebuie să asigure faptul că asemenea documente sunt distribuite în mod corespunzător si trebuie să le pună la dispozitia părtilor interesate. Ele trebuie să asigure prezentarea consecventă pe tot teritoriul tării beneficiare a materialelor de informare si publicitate produse.

b) Măsurile de informare si publicitate la fata locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) în cazul investitiilor de infrastructură cu un cost ce depăseste 1 milion euro;

- panouri ridicate pe locurile respective, care să fie instalate în concordantă cu prevederile reglementărilor si deciziilor mentionate în paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă;

- plăcute permanente pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului larg, care să fie instalate conform prevederilor reglementărilor si deciziilor mentionate în paragraful 2 de mai sus, si specificatii tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegatia Comisiei Europene din tara respectivă;

(ii) în cazul investitiilor productive, măsuri pentru dezvoltarea potentialului local si orice alte măsuri beneficiind de finantare PHARE, ISPA sau SAPARD;

- măsuri care să constientizeze beneficiarii potentiali si publicul larg cu privire la asistenta PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordantă cu reglementările citate la paragraful 3b(i) de mai sus;

- măsuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii în formularele care trebuie să fie completate de acesti solicitanti, că o parte a ajutorului vine din partea UE si, în mod special, prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordantă

cu reglementările de mai sus.

4. Transparenta asistentei UE în cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si pentru publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate cât mai mult posibil în asistenta care le priveste în modul cel mai direct. Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor către potentialii beneficiari, în special către întreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă si o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alti beneficiari potentiali

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor potrivite pentru diseminarea informatiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri privind instruirea, ocuparea fortei de muncă sau dezvoltarea resurselor umane. În acest sens se va asigura cooperarea dintre organismele de învătământ profesional implicate în ocuparea fortei de muncă, afaceri si grupurile de afaceri, centrele de instruire si organizatiile neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritătile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, solicitarea si acordarea de fonduri nerambursabile de asistentă destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entităti eligibile pentru asemenea asistentă vor trebui să indice faptul că UE si, în mod special, programele PHARE, ISPA sau SAPARD furnizează sprijinul financiar. Notificarea de asistentă transmisă beneficiarilor va mentiona volumul sau procentul de asistentă finantat de programul în cauză. Dacă asemenea documente poartă stema natională sau regională, ele vor purta, de asemenea, si însemnul UE de aceeasi mărime.

4.3. Publicul larg

Mass-media

Autoritătile competente vor informa mass-media, în maniera cea mai potrivită, despre actiunile cofinantate de UE si, în special, de PHARE, ISPA sau SAPARD. Asemenea participare va fi reflectată în mod corect în

această informare.  În acest scop, lansarea operatiunilor (după ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementării lor vor face subiectul unor măsuri de informare, cu precădere în mass-media regională (presă, radio si televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară.

Principiile mentionate în cele două paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presă sau comunicate de publicitate.

Actiuni de informare

Organizarea de actiuni de informare, cum ar fi: conferinte, seminarii, târguri si expozitii în legătură cu implementarea operatiunilor partial finantate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, va urmări să facă explicită participarea UE. Poate fi folosită ocazia pentru a se expune steagurile europene în camerele unde au loc întâlniri si se pune emblema UE pe documente, în functie de situatie.

Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiară va ajuta, după necesităti, la pregătirea si realizarea acestor evenimente.

Materiale de informare

Publicatiile (cum ar fi brosuri si pliante) despre programe si măsuri similare finantate sau cofinantate de PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie să contină pe pagina de titlu o indicatie clară a participării UE, precum si simbolul UE, în cazul în care stema natională sau regională este folosită.

În cazul în care asemenea publicatii includ o prefată, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă în tara beneficiară, cât si, pentru Comisie, de delegatul Comisiei, pentru a asigura faptul că participarea UE este clară.

Aceste publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea părtilor interesate. Principiile mentionate mai sus se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

5. Aranjamente speciale privind panouri, plăcute permanente si postere

Pentru a asigura transparenta măsurilor finantate partial de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, tările beneficiare vor asigura faptul că următoarele măsuri de informare si publicitate se supun următoarelor:

Panouri

Panourile care furnizează informatii privind participarea UE la finantarea investitiei trebuie ridicate la locul tuturor proiectelor în care participarea UE ajunge până la 1 milion euro sau mai mult. Chiar în cazul în care autoritătile nationale sau regionale competente nu ridică un panou care să anunte propria lor implicare în finantare, asistenta UE trebuie mentionată oricum pe un panou special. Panourile trebuie să fie de o mărime corespunzătoare anvergurii operatiunii (tinându-se seama de mărimea cofinantării din partea UE) si trebuie să fie pregătite conform instructiunilor prevăzute în manualul tehnic ce se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus. Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de 6 luni după terminarea lucrărilor si înlocuite, în cazurile în care este posibil, cu o plăcută permanentă, în conformitate cu specificatiile descrise în manualul tehnic la care se face referire mai sus.

Plăcute permanente

Plăcute permanente ar trebui amplasate în zonele accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, statii etc.). În plus fată de însemnul UE, asemenea plăcute trebuie să specifice partea finantată de UE, alături de o mentiune a programului în cauză (PHARE, ISPA sau SAPARD).

În cazul în care o autoritate natională, regională sau locală ori un alt beneficiar decide să ridice un panou, să plaseze o plăcută permanentă, să afiseze un poster sau să ia orice altă măsură pentru a da informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie, de asemenea, să fie indicată.

6. Prevederi finale

Autoritătile nationale, regionale sau locale implicate pot lua în orice situatie măsuri suplimentare, dacă le consideră necesare. Ele vor consulta delegatia Comisiei Europene si o vor informa despre initiativele pe care le au în vedere, astfel încât aceasta să poată participa în mod corespunzător la realizarea acestora. Pentru a înlesni implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiilor sale la fata locului, va asigura asistentă tehnică sub forma îndrumării asupra cerintelor de design, în cazul în care este necesar. Se va realiza un manual, scris în limba tării respective, care va contine indicatii detaliate în formă electronică si acesta va fi disponibil la cerere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, care se desfiintează.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.

(3) Autoritatea coordonează la nivel central activitătile de protectie specială si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile si standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu si controlul activitătilor de protectie specială a persoanelor cu handicap.

Art. 2. - Atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea si plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistentă socială înfiintate potrivit legii.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie - prin care asigură fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum si aplicarea strategiei nationale în domeniu si a programelor de reformă în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care România este parte;

b) de reglementare - prin care asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei nationale privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap si armonizării legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care România este parte;

c) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz;

d) de autoritate de stat - prin care exercită controlul asupra modului în care sunt respectate si promovate de către institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) de reprezentare - prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului român.

(2) În îndeplinirea atributiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competentă, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 4. - (1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia natională în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile si normele internationale;

b) organizează, coordonează si controlează, prin inspectiile regionale, realizarea măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale în domeniul respectiv;

c) initiază, elaborează si avizează actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

d) actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizată a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;

e) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste măsurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora;

f) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitătilor, întocmeste analize si studii în domeniu si elaborează metodologii de aplicare a măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei în această materie;

g) întocmeste studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei în gestionarea acestor resurse;

h) realizează îndrumarea si controlul în aplicarea si respectarea legislatiei în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor si standardelor în activitatea institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa;

i) organizează activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru structurile subordonate, de evaluare periodică, precum si de perfectionare a pregătirii profesionale a acestuia;

j) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea acesteia, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale;

k) initiază, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementează si evaluează proiectele cu finantare externă în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

l) finantează si cofinantează programe si proiecte în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

m) colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autoritătile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale, în actiuni sociale comune de educatie si protectie specială a persoanelor cu handicap, în vederea atenuării, limitării sau eliminării consecintelor handicapului, precum si a reabilitării profesionale si integrării lor în societate;

n) initiază, negociază si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul protectiei persoanelor cu handicap;

o) dezvoltă un sistem de informatie si consultantă accesibil persoanelor cu handicap si familiilor acestora;

p) sprijină crearea unei retele nationale de unităti protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în muncă a persoanelor cu handicap;

r) elaborează, coordonează si monitorizează planurile de actiune privind implementarea strategiilor în domeniu;

s) urmăreste implementarea planului national de actiune în acest domeniu;

s) asigură crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibilă cu cea a sistemului national de asistentă socială;

t) elaborează standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap;

t) evaluează necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;

u) coordonează si evaluează activitatea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, informând despre aceasta autoritătile administratiei publice locale;

v) autorizează persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, să desfăsoare activităti în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;

x) realizează inspectii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap;

y) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, si asimilati, din punct de vedere al salarizării si al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.

(2) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

(3) Presedintele conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoanele juridice si fizice, române sau străine.

(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

Art. 6. - (1) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit si salarizat în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(3) Secretarul general îndeplineste si alte atributii stabilite de presedinte sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii.

Art. 7. - (1) Autoritatea este încadrată cu functionari publici si personal contractual, potrivit legii.

(2) Salarizarea personalului Autoritătii si a personalului din cadrul unitătilor subordonate se face în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritătii este de 75, exclusiv presedintele si vicepresedintele, iar pentru unitătile subordonate este de 135.

(2) Încadrarea pe posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, în conditiile legii.

(3) Pe această perioadă personalul angajat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si al Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonante, va continua să fie salarizat conform legii.

(4) Structura organizatorică a Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii si unitătilor subordonate sunt finantate de la bugetul de stat.

(6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 9. - (1) În structura Autoritătii functionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Comisia superioară se numeste prin ordin al presedintelui Autoritătii si are următoarea componentă:

- presedinte, medic de expertiză medicală si de recuperare a capacitătii de muncă;

- doi medici specialisti, în functie de afectiunea care produce handicapul;

- un psiholog;

- un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale, care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.

(3) Presedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în conditiile legii.

(4) Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indeminizatie de sedintă. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedintă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăsi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, si se acordă proportional cu numărul de sedinte la care a participat.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10. - În subordinea Autoritătii functionează 8 inspectii regionale, denumite în continuare Inspectii, si Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, potrivit

anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 11. - (1) Inspectiile se înfiintează, se organizează si functionează ca institutii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii.

(2) Inspectiile vor îndeplini următoarele atributii principale:

a) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si aplică sanctiunile prevăzute de lege;

b) monitorizează modul de aplicare a politicilor de protectie specială a persoanelor cu handicap;

c) verifică realizarea accesibilitătilor de către autoritătile sau institutiile care au această obligatie, potrivit legii, si aplică sanctiunile prevăzute de lege;

d) orice alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) Inspectiile vor functiona în actualele sedii ale inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespunzătoare resedintei de regiune si vor avea în patrimoniu toate bunurile mobile si imobile ale acestora.

(4) În domeniul de activitate al Autoritătii, pentru problemele referitoare la copiii cu handicap, Inspectiile colaborează cu Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie.

(5) Inspectiile sunt conduse de un inspector-sef, numit pe bază de concurs de presedintele Autoritătii. Inspectorulsef are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectiilor se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 12. - (1) În subordinea Autoritătii functionează Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publică cu personalitate juridică, înfiintată prin reorganizarea Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiintează.

(2) Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.

(3) Institutul este condus de un director, numit pe bază de concurs de către presedintele Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 13. - (1) În subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se înfiintează comisii de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autoritătii.

(2) Comisiile se organizează în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonată metodologic de Comisia superioară.

(3) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap se atestă prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

(4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară. Contestatia va fi solutionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(5) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

(6) În exercitarea atributiilor ce le revin Comisiile reprezintă consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(7) Comisiile se înfiintează prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au următoarea componentă:

- un presedinte, medic specialist în expertiza capacitătii de muncă;

- doi medici specialisti, în functie de afectiunea care produce handicapul;

- un psiholog;

- un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.

(8) Presedintele Comisiei este functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistentă socială si se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, fiind salarizat conform legii.

(9) Ceilalti membri ai Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedintă. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedintă, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăsi salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, si se acordă proportional cu numărul de sedinte la care a participat.

(10) Cheltuielile curente si de capital necesare functionării Comisiilor se asigură din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 14. - (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la 31 decembrie 2002, detinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiintează, cu exceptia celor prevăzute la art. 11 alin. (3), se preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si consiliile judetene, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Baza de date, informatiile si fondul documentaristic vor fi predate pe bază de proces-verbal încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiintează si presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, care a apartinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespondente resedintei de regiune, va fi predat pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratul care se desfiintează si inspectia regională corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 15. - Autoritatea, consiliile judetene si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura conditii corespunzătoare de functionare a Comisiilor, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si întârzierea rezolvării cererilor cetătenilor.

Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 3 autoturisme pentru aparatul propriu si 10 autoturisme repartizate unitătilor subordonate. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 17. - Asociatia Nevăzătorilor din România, Asociatia Surzilor din România, Asociatia Invalizilor de Război Nevăzători din România si Liga Natională a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugărească pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritătii.

Art. 18. - (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plăti prin bugetele proprii ale consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu această destinatie în bugetul Autoritătii.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, si să aprobe structura bugetului Autoritătii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea să efectueze pe baza datelor de executie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise si plătile de casă efectuate.

(4) Ministerul Sănătătii si Familiei va actualiza, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante.

(5) Autoritatea va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anexele privind structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile.

Art. 19. - În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea “Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap” se înlocuieste cu denumirea “Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap”.

Art. 20. - Anexa nr. 1 “Organele de specialitate ale administratiei publice centrale a căror activitate este coordonată în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului” la Hotărârea

Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completează cu un nou punct, punctul 3, care va avea următorul cuprins:

“3. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap”.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru înfiintarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992;

b) art. 1 alin. (2), art. 9-14 si pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) art. 22, 24-29 si 511 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

1. Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.

2. Inspectia Regională Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Căuzasi nr. 26, sectorul 3, care cuprinde:

- municipiul Bucuresti;

- judetul Ilfov.

3. Inspectia Regională Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, care are arondate următoarele judete:

- judetul Bacău;

- judetul Botosani;

- judetul Iasi;

- judetul Neamt;

- judetul Suceava;

- judetul Vaslui.

4. Inspectia Regională Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Aurora bl. E13, care are arondate următoarele judete:

- judetul Bihor;

- judetul Bistrita-Năsăud;

- judetul Cluj;

- judetul Maramures;

- judetul Satu Mare;

- judetul Sălaj.

5. Inspectia Regională Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Baritiu nr. 16, care are arondate următoarele judete:

- judetul Arad;

- judetul Caras-Severin;

- judetul Hunedoara;

- judetul Timis.

6. Inspectia Regională Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol nr. 23, care are arondate următoarele judete:

- judetul Dolj;

- judetul Gorj;

- judetul Mehedinti;

- judetul Olt;

- judetul Vâlcea.

7. Inspectia Regională Arges, cu sediul în municipiul Pitesti, Str. Frasinului nr. 10, care are arondate următoarele judete:

- judetul Arges;

- judetul Călărasi;

- judetul Dâmbovita;

- judetul Giurgiu;

- judetul Ialomita;

- judetul Prahova;

- judetul Teleorman.

8. Inspectia Regională Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Victor Babes nr. 12, care are arondate următoarele judete:

- judetul Alba;

- judetul Brasov;

- judetul Covasna;

- judetul Harghita;

- judetul Mures;

- judetul Sibiu.

9. Inspectia Regională Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, str. Cuza Vodă nr. 56, care are arondate următoarele judete:

- judetul Brăila;

- judetul Buzău;

- judetul Constanta;

- judetul Galati;

- judetul Tulcea;

- judetul Vrancea.