MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 65         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică 2 februarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonantă privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplică functionarilor publici cu statut special, denumiti în continuare politisti, din unitătile Ministerului de Interne aflate sub incidenta Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

 

CAPITOLUL II

Salarizarea politistilor si drepturile bănesti ale elevilor si studentilor din institutiile de învătământ pentru formarea politistilor

SECTIUNEA 1

Salariul de bază al politistilor

 

Art. 2. - Politistii au dreptul lunar la un salariu de bază, compus din: salariul pentru functia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatii, sporul pentru misiune permanentă si, după caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

Art. 3. - (1) Salariile pentru functia îndeplinită de politisti sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, în raport cu atributiile ce revin fiecărei functii, complexitatea si gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort si cu esalonul la care îsi desfăsoară activitatea.

(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, pe grade profesionale si categorii pentru politisti, sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A si B.

(3) Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, în raport cu esalonul la care îsi desfăsoară activitatea politistii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ce va fi aprobată în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Salariul corespunzător functiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispozitia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor salariul pentru functia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. - (1) Politistii, pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru functia îndeplinită.

(2) Salariul de merit se stabileste o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, si se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel putin un an de la încadrarea politistului.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului, dacă politistului i-a fost aplicată una dintre sanctiunile prevăzute la art. 58 lit. b)-g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Art. 5. - (1) Politistii împuterniciti să asigure îndeplinirea atributiilor functiilor prevăzute cu indemnizatii de conducere beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru functia în care sunt împuterniciti si de indemnizatia de conducere corespunzătoare functiei respective.

(2) Politistii împuterniciti îsi mentin salariile pentru functia îndeplinită si indemnizatiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind împuternicirea politistilor pe functiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Pentru activitatea desfăsurată în institutiile din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, în calitate de militar, politist, functionar public si personal contractual, politistilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. - (1) Politistii beneficiază de salariul pentru gradul profesional detinut, calculat în raport cu coeficientii de ierarhizare prevăzuti în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional detinut se acordă de la data obtinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în politie salariul pentru gradul profesional se plăteste de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. - Ofiterii de politie care îndeplinesc functii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferenta dintre salariul gradului profesional al functiei ocupate si salariul gradului profesional detinut. Sumele care se acordă în aceste conditii se include în salariul gradului profesional detinut.

Art. 9. - (1) Ofiterii si agentii de politie, în raport cu timpul servit în calitate de politist si în functie de rezultatele obtinute, au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradatiile obtinute de politisti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se mentin si după această dată.

(3) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul politistilor, precum si rezervistii concentrati beneficiază de gradatii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

- 3-5 ani, gradatia I;

- 5-10 ani, gradatia a II-a;

- 10-15 ani, gradatia a III-a;

- 15-20 de ani, gradatia a IV-a;

- 20-25 de ani, gradatia a V-a;

- peste 25 de ani, gradatia a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul politistilor beneficiază de numărul de gradatii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradatiei următoare si vechimea scursă de la acordarea ultimei gradatii până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică si absolventilor institutiilor de învătământ pentru formarea politistilor, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste institutii.

(5) Fiecare gradatie reprezintă 6% din salariul pentru functia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit si din indemnizatia de conducere.

Art. 10. - (1) Politistii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc functii de conducere beneficiază lunar de o indemnizatie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru functia îndeplinită.

(2) Functiile pentru care se acordă indemnizatia de conducere, mărimea concretă a procentului, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(3) Indemnizatia de conducere se acordă de la data numirii în functiile stabilite conform prevederilor alin. (2) si încetează la data schimbării din functiile respective.

Art. 11. - Politistii beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru functia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional detinut, din salariul de merit, din indemnizatia de conducere si gradatii.

Art. 12. - Elevii si studentii institutiilor de învătământ pentru formarea politistilor beneficiază de drepturile bănesti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. - Statele de organizare se elaborează de Ministerul de Interne, conform structurilor organizatorice aprobate, si cuprind functiile si gradele profesionale corespunzătoare acestora, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Indemnizatii, sporuri, premii, prime si alte drepturi bănesti ale politistilor

 

Art. 14. - (1) Politistii, pentru titlurile de clasificare obtinute în specialitate, beneficiază de o indemnizatie reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizatiei, specialitătile, conditiile de acordare si de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. - Politistii care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizatie de 15-20% din salariul de bază. Functiile cu drept de indemnizatie si mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 16. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de politistii încadrati în functii de executie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea politistului, în conditiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de seful ierarhic, fără a se depăsi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

Art. 17. - (1) Politistii trimisi în interesul serviciului, în delegare sau detasare, la aplicatii, trageri, instructie în tabără sau în alte misiuni, în alte localităti decât cele în care se află sediul unitătii din care fac parte, au dreptul la indemnizatia de delegare sau de detasare, precum si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile functionarilor publici.

(2) Elevii si studentii institutiilor de învătământ pentru formarea politistilor, care se deplasează în interes de serviciu si cărora nu li se pot asigura masa si cazarea gratuit în unitătile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizatia de delegare si la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit alin. (1).

(3) Reglementările privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de învătământ pentru formarea politistilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, aprobată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 18. - (1) Politistii mutati sau transferati, în interes de serviciu, în unităti sau subunităti ale Ministerului de Interne, situate în altă localitate decât cea în care îsi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea ori subunitatea, au dreptul la:

a) indemnizatie de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru functiile în care au fost numiti la noua unitate sau subunitate;

b) indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat în întretinere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizatia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă politistilor, prin dispozitie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau subunitate, iar indemnizatia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutati politistii.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă si persoanelor nouîncadrate sau reintegrate în rândul politistilor, dacă sunt încadrate în unităti sau subunităti situate în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul. Indemnizatia se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru functiile în care sunt numite.

(4) La absolvirea institutiilor de învătământ elevii si studentii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea la unităti, la o indemnizatie de instalare egală cu salariul de bază stabilit pentru functiile în care au fost numiti. În localităti cu conditii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului de interne, indemnizatia este la nivelul a două salarii de bază.

(5) Politistii care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior si-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea institutiilor de învătământ vor restitui indemnizatia primită, proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. - (1) Politistii care fac parte din personalul navigant de marină din unitătile si subunitătile de nave, îmbarcat, precum si scafandrii beneficiază si de drepturile bănesti specifice, acordate potrivit legii acestor categorii de personal din Ministerul Apărării Nationale.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si politistii îmbarcati pe nave sau ambarcatiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent sau temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. - Pentru activitatea desfăsurată în unităti situate în localităti sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, politistii beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localitătilor si a zonelor izolate, categoriile de personal si mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 21.- (1) Politistii care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protectie a demnitarilor, a actiunilor de gardare, protectie si control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale si activitătilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare si asistentă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protectie în România, culegere, prelucrare, verificare si valorificare a informatiilor, investigări, actiuni si interventie cu un grad ridicat de risc ori în conditii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de bază.

(2) Unitătile, categoriile de personal si cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 22. - (1) Politistii care lucrează în conditii de pericol determinate de experimentarea, analiza sau depozitarea munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care execută operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru conditii periculoase de muncă, diferentiat în functie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel: a) locuri de muncă sau operatiuni deosebit de periculoase - 37-50%;

b) locuri de muncă sau operatiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operatiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operatiunile periculoase, diferentiate în functie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operatiune, precum si normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 23. - Dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru conditii periculoase sau vătămătoare, pentru activităti care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăsoară în conditii deosebite de muncă, pentru conditii grele de muncă, pentru activitatea desfăsurată în schimb de noapte, precum si alte reglementări se aplică si politistilor care se află în situatii similare, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 24. - (1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut la art. 1, cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinatie.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul de interne si conducătorii unitătilor pot acorda politistilor premii pentru îndeplinirea exemplară a atributiilor de serviciu. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(3) Metodologia de constituire a fondului si criteriile de premiere si acordare se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 25. - (1) Politistii care, prin actiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire si utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - (1) Pentru activitatea desfăsurată politistii beneficiază la sfârsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care politistii nu au desfăsurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârsit abateri grave sanctionate disciplinar.

Art. 27. - (1) La încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, politistii beneficiază pentru activitatea depusă, în functie de vechimea efectivă ca militar, politist, functionar public si personal contractual în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si în structurile militare ale Ministerului Justitiei, de un ajutor stabilit în raport cu salariul de bază net avut în luna schimbării pozitiei de activitate, astfel:

Vechime:

a) până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 salarii;

b) între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 salarii;

c) între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 salarii;

d) între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 salarii;

e) între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 salarii;

f) între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 salarii;

g) peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de salarii.

(2) Politistii, la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu si care încheie activitatea înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de un ajutor egal cu două salarii de bază nete.

(3) Baza de calcul a salariului de bază net o constituie salariul de bază brut din ultima lună de activitate, din care se scade suma corespunzătoare impozitului pe salariu, calculat conform prevederilor în vigoare.

(4) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) si (2) urmează acelasi regim fiscal ca cel al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

(5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plătii ajutorului, acesta se acordă sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părintilor.

Art. 28. - (1) Politistii care nu îndeplinesc conditiile de pensie, ale căror raporturi de serviciu au încetat fiind clasati “Apt limitat” sau ca urmare a reorganizării unor unităti ori a reducerii unor functii din statele de organizare si pentru care nu sunt posibilităti pentru a fi încadrati în alte functii corespunzătoare în aceeasi unitate sau în alte unităti, primesc un ajutor egal cu 10 salarii de bază nete din luna schimbării pozitiei de activitate, stabilite conform art. 27 alin. (3).

(2) În cazul în care politistii prevăzuti la alin. (1) sunt apti de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu si până la încadrarea în muncă, fără a se depăsi durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizatiei de somaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar, politist, functionar public sau personal contractual în cadrul ministerelor si institutiilor precizate la art. 27 alin. (1), calculat astfel:

a) 50% din salariul de bază brut avut în luna schimbării pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;

b) 55% din salariul de bază brut avut în luna schimbării pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 ani până la 15 ani inclusiv;

c) 60% din salariul de bază brut avut în luna schimbării pozitiei de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

(3) Ajutoarele prevăzute la alin. (1) si (2) urmează acelasi regim fiscal al ajutoarelor acordate la trecerea în rezervă a cadrelor militare.

Art. 29. - (1) Despăgubirile acordate personalului militar, personalului navigant de marină, elevilor si studentilor institutiilor de învătământ militar si militarilor în rezervă concentrati, pentru cazurile de invaliditate sau deces produse în timp de pace, ca urmare a accidentelor, catastrofelor sau a altor asemenea evenimente, intervenite în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar, se acordă si politistilor aflati în situatiile respective, ca urmare a îndeplinirii serviciului politienesc.

(2) În caz de deces al politistului se acordă un ajutor suplimentar, în aceleasi conditii stabilite pentru cadrele militare.

(3) Despăgubirile si ajutorul prevăzute la alin. (1) si (2) se calculează în raport cu salariul de bază brut al politistilor si urmează acelasi regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar.

Art. 30. - (1) Persoanele care au redobândit calitatea de politist după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, atunci când le încetează din nou raporturile de serviciu beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, exprimat în număr de salarii de bază nete.

(2) În cazul redobândirii calitătii de politist în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete se restituie, iar la o nouă încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare si timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu.

Art. 31. - Drepturile bănesti prevăzute la art. 27 si 28 nu se acordă politistilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002.

Art. 32. - În caz de deces al politistilor, sotia sau sotul supravietuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părintii beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea conditiilor de pensionare a celor decedati.

Art. 33. - Politistii care posedă titlul stiintific de doctor beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv.

Art. 34. - (1) Politistii care execută, în domenii specifice activitătii institutiei cu care au raporturi de serviciu, lucrări de exceptie si misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare pentru politisti.

(3) Prin ordin al ministrului de interne se stabilesc, în mod individual, perioada pentru care se acordă si procentul care se aplică sporului prevăzut la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile bănesti cuvenite politistilor pe timpul studiilor si în alte situatii

 

Art. 35. - (1) Politistii, pe timpul cât sunt studenti ai institutiilor de învătământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum si cei care frecventează cursurile de zi ale institutiilor civile de învătământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu exceptia indemnizatiei de conducere. Aceste drepturi se mentin si pe perioada stagiului la unităti.

(2) Pe timpul participării la cursurile de carieră politistii beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor si, după caz, de sporurile aplicabile personalului din institutia de învătământ, potrivit art. 23.

(3) Pentru ofiterii de politie care în timp ce urmează cursurile institutiilor de învătământ superior, precum si doctoratul sunt înaintati în grad profesional sau pentru agentii de politie aflati în această situatie când li se acordă grade profesionale de ofiteri de politie salariul functiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de functie prevăzut pentru gradul profesional respectiv.

Art. 36. - (1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate si în lei în tară se aplică si politistilor trimisi în străinătate în misiune permanentă sau temporară.

(2) Politistii, pe timpul exercitării misiunilor de mentinere a păcii, cooperării de profil cu alte state, precum si pe timpul altor activităti desfăsurate în afara tării, beneficiază de drepturile bănesti prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 37. - (1) Politistii, pe timpul cât se află în delegare, detasare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate si alte concedii plătite care se acordă în baza dispozitiilor legale în vigoare, primesc salariile de bază si celelalte drepturi bănesti avute. În cazul în care detasarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, politistii beneficiază de salariul functiei respective si de celelalte drepturi bănesti legal cuvenite.

(2) La plecarea în concediul de odihnă politistul primeste o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Politistul are dreptul să solicite acordarea salariului de bază cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipatie. Salariul de bază si prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel putin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu si salariul de bază se acordă cu anticipatie, o singură dată.

(3) Politistilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de bază avut în luna în care s-a petrecut schimbarea pozitiei de activitate, respectiv decesul.

(4) Politistul, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizatie reprezentând 85% din salariul de bază avut. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

(5) Politistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de salariul de bază avut, în procentele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art. 38. - Politistii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. g) si art. 69 lit. c), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002, vor restitui cota-parte din salariul de bază pe timpul concediului de odihnă.

Art. 39. - (1) La încetarea raporturilor de serviciu în alte situatii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (2), politistii primesc salariul de bază până la sfârsitul lunii în care a avut loc schimbarea pozitiei de activitate.

(2) Dacă termenul legal de predare a functiei depăseste luna respectivă, plata salariului de bază se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăsi acest termen. Termenul legal de predare a functiei începe de la data schimbării pozitiei de activitate si nu poate depăsi 22 de zile lucrătoare.

(3) Politistii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 58 lit. g) si art. 69 lit. c), d), e), f), g), h) sau j) din Legea nr. 360/2002 primesc salariul de bază până la data schimbării pozitiei de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea functiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile bănesti cuvenite politistilor pe timpul concentrării

 

Art. 40. - (1) Pe timpul concentrării rezervistii politisti beneficiază de salariul pentru functia pe care o îndeplinesc sau cea pentru care se pregătesc, după caz, de salariul pentru gradul profesional detinut, de gradatiile la care au dreptul, precum si de alte drepturi bănesti ca si politistii de la unitătile unde sunt concentrati.

(2) Drepturile bănesti prevăzute la alin. (1) sunt achitate de unitătile la care sunt concentrati rezervistii politisti.

 

SECTIUNEA a 5-a

Unele drepturi salariale ale politistilor pensionari

 

Art. 41. - Politistii pensionari angajati în unităti de politie sau din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională ori în functii cu atributii în acest domeniu din cadrul institutiilor publice beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum si de celelalte drepturi prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 42. - (1) Valoarea corespunzătoare coeficientilor de ierarhizare din prezenta ordonantă se stabileste în raport cu valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referintă sectorială se stabileste anual prin legea bugetului de stat.

Art. 43. - Salariile stabilite în raport cu coeficientii de ierarhizare, prevăzute în prezenta ordonantă, sunt brute si se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 44. - Salariile politistilor se calculează în raport cu numărul zilelor lucrătoare din lună, iar plata acestora se face lunar, între 5-15 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 45. - (1) Politistii cercetati si judecati în stare de libertate - pusi la dispozitie - beneficiază de coeficientii de ierarhizare minimi ai salariului pentru functia îndeplinită, corespunzători gradelor profesionale pe care le au, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatiile la care au dreptul, precum si de sporul pentru misiune permanentă, până al definitivarea situatiei.

(2) Pe perioada suspendării din functie, ca urmare a arestării preventive, politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta ordonantă.

(3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal politistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 46. - (1) În caz de deces drepturile bănesti cuvenite politistilor se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, sotului supravietuitor, copiilor sau părintilor, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalti mostenitori legali.

(2) Familiei politistului decedat sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, i se acordă un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază avut.

Art. 47. - Drepturile neachitate politistilor si nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.

Art. 48. - Elementele salariului de bază al politistilor, pentru care, prin prezenta ordonantă, s-a prevăzut stabilirea unor drepturi în raport cu salariul de bază avut, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare a salariilor.

Art. 49. - Salarizarea politistilor care îndeplinesc functii în afara Ministerului de Interne se face potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Art. 50. - (1) Controlul financiar preventiv al planificării si utilizării fondului de salarii, precum si a fondului pentru asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii, cheltuieli de delegare, detasare, cazare, mutare si transport se exercită de către organele proprii de control.

(2) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Finantelor Publice controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare.

Art. 51. - (1) Ofiterii de politie care ocupă functii de demnitate publică beneficiază de indemnizatia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional detinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum si de sporul pentru misiune permanentă calculat la gradul profesional si gradatii.

(2) Ofiterii de politie prevăzuti la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 52. - Politistii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligati să locuiască în locuintele de interventie, de serviciu ori de protocol sunt scutiti de plata chiriei.

Art. 53. - Prevederile legale, referitoare la contributia pentru bugetul asigurărilor pentru somaj si contributia la bugetul pentru asigurările sociale de stat nu se aplică politistilor.

Art. 54. - În aplicarea prezentei ordonante se vor emite norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobate prin ordin al ministrului de interne.

Art. 55. - Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 56. - Politistii trimisi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeasi localitate pot primi, în cazuri exceptionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unitătii, indemnizatia de delegare integrală pe toată durata delegării.

Art. 57. - Acordarea drepturilor bănesti reglementate prin prezenta ordonantă se face în limita fondurilor bugetare aprobate annual unitătilor prevăzute la art. 1.

Art. 58. - Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonante, precum si unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 59. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 60. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

 

A. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, specifice ofiterilor de politie

 

I. Functii de conducere

 

Nr. crt.

Functia

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

Functii corespunzătoare gradului profesional de chestor-sef de politie

chestor-sef

S

5,30

6,00

2.

Functii corespunzătoare gradului profesiona

de chestor-sef adjunct de politie

chestor-sef adjunct

S

5,00

5,20

3.

Functii corespunzătoare gradului profesional de chestor principal de politie

chestor principal

S

4,70

4,90

4.

Functii corespunzătoare gradului profesional de chestor de politie

chestor

S

4,40

4,60

5.

Functii corespunzătoare gradului profesional de comisar-sef de politie

comisar-sef

S

3,50

4,30

6.

Functii corespunzătoare gradului profesional de comisar de politie

comisar

S

2,90

3,30

7.

Functii corespunzătoare gradului profesional de subcomisar de politie

subcomisar

S

S.S.D.

Scoala de ofiteri

2,40

2,70

8.

Functii corespunzătoare gradului profesional de inspector principal de politie

Inspector principal

S

S.S.D.

Scoala de ofiteri

2,20

2,30

 

II. Functii de executie

 

Nr. crt.

Functia

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

Ofiter specialist principal

inspector principal - comisar-sef

S

3,80

4,20

2.

Ofiter specialist

inspector principal - comisar-sef

S

3,00

3,85

3.

Ofiter principal

inspector-comisar

S

S.S.D.

Scoala de ofiteri

2,60

3,30

4.

Ofiter operativ

subinspector - subcomisar

S

S.S.D.

Scoala de ofiteri

2,10

2,70

5.

Ofiter debutant

subinspector

S

S.S.D.

Scoala de ofiteri

2,00

 

III. Functii de executie specifice unitătilor din domeniile marină, învătământ, sănătate, cultură, presă si sport

1.

Functii corespunzătoare gradelor profesionale de subinspector - comisar-sef

subinspector -

comisar-sef

S

 

2,10

 

3,80

2.

Functii corespunzătoare gradului profesional de subinspector - subcomisar

subinspector -

subcomisar

S

S.S.D.

Scoala

de ofiteri

2,10

2,60

B. Coeficientii de ierarhizare pentru functiile îndeplinite, specifice agentilor de politie

1.

Functii corespunzătoare gradului profesional de agent de politie - agent-sef principal de politie

Agent -

agent sef principal

M

1,80

 

2,00

 

2.

Agent de politie debutant

Agent

M

1,65

 

C. Coeficientii de ierarhizare ai salariului de grad profesional pentru politisti

 

Gradul profesional

Coeficientul de ierarhizare

I. Ofiteri de politie

 

Subinspector

1,50

Inspector

1,55

Inspector principal

1,60

Subcomisar

1,65

Comisar

1,70

Comisar-sef

1,80

Chestor

1,85

Chestor principal

1,90

Chestor- sef adjunct

1,95

Chestor- sef

2,05

II. Agenti de politie

 

Agent

1,25

Agent principal

1,30

Agent-sef adjunct

1,35

Agent-sef

1,40

Agent-sef principal

1,45

D. Valoarea de referintă sectorială

1.187.195 lei

 

NOTĂ:

1. Politistii care, prin reorganizarea unitătilor prevăzute la art. 1 din ordonantă, au fost numiti în functii inferioare beneficiază pe o durată de 6 luni de salariul de bază al functiei pe care au îndeplinit-o, cu exceptia indemnizatiei de conducere.

2. Pentru personalul din unitătile aparatului central al Ministerului de Interne coeficientii de ierarhizare ai functiilor în care sunt încadrati se majorează cu 0,25%.

3. Pentru medicii politisti coeficientii de ierarhizare ai functiilor în care sunt încadrati se majorează cu 0,10%.

Pentru politistii din anatomie patologică si medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi si histopatologie, coeficientii de ierarhizare ai salariului de functie se majorează cu 100%.

4. Politistii care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrati pe functii si nu îndeplinesc conditiile de studii vor putea beneficia în continuare, până la data de 25 august 2007, de coeficientii de ierarhizare ai

functiilor echivalate, atât timp cât sunt mentinuti în aceste functii, dacă îsi îndeplinesc în mod corespunzător atributiile ce le revin.

 

ANEXA Nr. 2

 

INDEMNIZATIILE

studentilor si elevilor din institutiile de învătământ pentru formarea politistilor

 

Studentii si elevii din institutiile de învătământ pentru formarea politistilor beneficiază de o indemnizatie stabilită în raport cu următorii coeficienti de ierarhizare:

 

Institutii de învătământ

Coeficientul de ierarhizare

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Scoli de agenti de politie

0,200

0,240

-

-

Academia si institutii de învătământ superior

0,240

0,280

0,420

0,500

Scoli de ofiteri de rezervă

0,240

 

Studentii si elevii din institutiile de învătământ pentru formarea politistilor, care sunt numiti în functiile

prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în functie, pe lângă indemnizatie si

un spor diferentiat pe coeficienti de ierarhizare, astfel:

- student sau elev sef de grupă 0,200

- student sau elev sef de clasă 0,220

- student sau elev monitor de detasament (similare) 0,240

- student sau elev monitor de an (similare) 0,260

- student sau elev monitor de academie, institutie de învătământ superior (scoală) 0,400

 

ANEXA Nr. 3

 

DREPTURILE BĂNESTI

ale politistilor care desfăsoară misiuni în străinătate

 

1. Politistii care desfăsoară misiuni în străinătate în cadrul fortelor de mentinere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organizatii internationale beneficiază de următoarele drepturi bănesti:

a) salariul de bază, corespunzător functiei îndeplinite, prevăzut în decizia de numire, sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare;

b) un spor lunar de 30%, calculat la salariul de bază;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu salariul de bază. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfăsurării misiunii.

2. Drepturile bănesti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite din politisti români si politisti ai altor tări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Politistii care se deplasează în interesul unitătii trimitătoare pentru a participa la cursuri, stagii de practică si specializare, perfectionare sau care desfăsoară orice fel de activitate în străinătate, mai putin cele mentionate la pct. 1 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de salariul de bază lunar avut.

 

ANEXA Nr. 4

 

UNELE REGLEMENTĂRI

privind salarizarea politistilor care îndeplinesc functii în afara Ministerului de Interne

 

1. Politistii detasati în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească functii în afara Ministerului de Interne beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază al functiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizatii, premii, sporuri si alte drepturi care se acordă personalului civil din unitătile unde îsi desfăsoară activitatea, potrivit legislatiei care se aplică în unitătile respective;

b) salariul pentru gradul profesional si gradatiile calculate la acesta, potrivit legislatiei care se aplică politistilor;

c) în situatia în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) si b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca politisti încadrati în institutiile din structura politiei pe functii similare celor pe care le îndeplinesc la institutiile unde sunt detasati, cei în cauză pot opta pentru salariile de bază cuvenite celor încadrati în unitătile de politie. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unitătile unde sunt detasati, iar diferenta până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de politisti se acordă de către unitătile de politie.

2. Salariul de bază, inclusiv indemnizatiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispozitiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradatiile si sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu si a altor drepturi care se acordă în functie de salariul de bază prevăzut pentru politisti.

3. Drepturile bănesti cuvenite pe timpul incapacitătii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, învoirilor, precum si pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unitătile de politie si se achită din fondurile unitătilor unde sunt detasati.

4. Drepturile salariale acordate la încetarea raporturilor de serviciu pe timpul cursurilor si scolilor urmate în interesul pregătirii de specialitate si în alte situatii se acordă pentru politistii prevăzuti la pct. 1 de către unitătile de unde au fost detasati.

5. Politistii prevăzuti la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă politistilor, calculate, în conditiile reglementate pentru acestia, asupra drepturilor plătite de către unitătile de politie si achitate din fondurile acestora.

6. Politistii detasati la compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale si din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, vor putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază. Diferentierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

7. Drepturile bănesti prevăzute la pct. 1 lit. a) si la pct. 6 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unitătilor în care politistii îsi desfăsoară activitatea, iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) si la pct. 2 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unitătilor de la care au fost detasati.

8. Pentru politistii salarizati potrivit prezentei anexe asimilarea functiilor îndeplinite, precum si coeficientii de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, la propunerea Ministerului de Interne.

9. Pentru politistii cărora le încetează detasarea si care sunt pusi la dispozitie pentru încadrare, coeficientul de ierarhizare al salariului pentru functia îndeplinită este cel corespunzător gradului profesional stabilit conform pct. 8 din prezenta anexă, la minim.

 

ANEXA Nr. 5

 

ALTE DREPTURI

specifice politistilor

 

1. Politistii care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din salariul de bază.

2. În cazuri cu totul exceptionale, când nevoia justificată a muncii o cere, politistii pot călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit si cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandantilor (sefilor) de unităti, care răspund personal de aceasta.

3. Guvernul României este abilitat să stabilească si alte drepturi specifice politistilor, prevăzute în prezenta ordonantă.

4. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 28 alin. (2) din ordonantă constituie vechime în muncă.