MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 66         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Duminică, 2 februarie 2003

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

26. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  drumurilor

 

39. - Ordonantă privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“(4) Masele si dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacitătii portante a drumurilor.”

2. După alineatul (4) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Ansamblul de vehicule cu un număr mai mare de 6 osii si care depăseste limitele de greutate prevăzute în anexa nr. 2 va fi considerat atipic si va fi tarifat în conformitate cu prevederile alin. (4).”

3. La alineatul (1) al articolului 60 se introduc literele c), d) si e) cu următorul cuprins:

“c) nerespectarea autorizatiei speciale de transport pentru mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personalului cu drept de control privind respectarea prevederilor referitoare la autorizatiile speciale de transport se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

e) refuzul de a se supune verificării prin cântărire a autovehiculelor si/sau măsurare a dimensiunilor de gabarit ale acestora se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei.”

4. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante punctul 30 al articolului 3 si prevederile literei e) a articolului 4, referitoare la contraventia prevăzută la punctul 30 al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind exploatarea si mentinerea în bună stare a drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, se abrogă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu moficările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 26.

 

ANEXĂ1)

Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

CAPITOLUL I

Obiectul colectării creantelor bugetelor locale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă reglementează într-un cadru unitar colectarea creantelor bugetelor locale, precum si celelalte proceduri de administrare a acestora, respectiv:

a) procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impunere pentru impozitele si taxele locale;

b) controlul fiscal în materia creantelor bugetelor locale;

c) procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si măsuri.

(2) Activitatea de colectare prevăzută la alin. (1) constă în exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetelor locale si a creantelor debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la bugetul local.

Art. 2. - Stingerea creantelor bugetelor locale se realizează prin plata voluntară efectuată de către debitor, prin executare silită ori prin alte modalităti întreprinse de către creditorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 3. - (1) Constituie obiect al colectării creantele bugetelor locale provenind din impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere.

(2) Creantele prevăzute la alin. (1) constituie integral venituri ale bugetelor locale.

Art. 4. - Titlul de creantă este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizează obligatia de plată privind creantele bugetelor locale prevăzute la art. 3, întocmit de autoritătile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora sau de persoanele împuternicite potrivit legii, după cum urmează:

a) actul/documentul de impunere pentru obligatiile bugetare locale provenite din impozite, taxe locale si orice alte contributii, care se emite de autoritătile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabilă;

b) declaratia sau documentul întocmit de contribuabil, prin care declară impozitul, taxa locală, contributia ori alte venituri ale bugetelor locale, în cazul obligatiilor bugetare locale care se stabilesc de către acesta, potrivit legii;

c) documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de compartimentele de specialitate în acest scop pentru diferentele constatate între obligatiile de plată determinate de contribuabil si cele legal datorate, inclusiv accesoriile, stabilite conform legii, cu privire la impozite, la taxe locale, la chirii, la redevente, la contributii si la oricare alte venituri ale bugetelor locale;

d) documentul de plată sau actul pe care s-au anulat, conform legii, timbrele mobile fiscale pentru obligatiile la bugetul local, reprezentând taxe pentru prestarea unor servicii sau taxe de timbru;

e) procesul-verbal de constatare a contraventiei, întocmit de agentul constatator, în conditiile legii, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

f) ordonanta procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instantei judecătoresti ori un extras certificat, întocmit în baza acestor acte, în cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante ale bugetelor locale, stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecătorească, în cazul în care este implicată o institutie publică de interes local;

g) procesul-verbal sau documentul prin care se stabileste si se individualizează suma de plată, pentru obligatii ale bugetelor locale reprezentând dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere, stabilite de organele competente pe baza evidentelor proprii;

h) dispozitia emisă de primar/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintele consiliului judetean în cazul solutionării unei căi administrativ-jurisdictionale de atac sau hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă prin care se stabileste obligatia la plata creantelor bugetelor locale;

i) alte documente emise de organele competente, prin care se constată si se individualizează creantele bugetelor locale.

 

CAPITOLUL II

Autoritătile competente

 

Art. 5. - Sunt competente să gestioneze colectarea creantelor bugetelor locale autoritătile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, ori alte institutii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale.

 

CAPITOLUL III

Obligatia si răspunderea la plată

 

Art. 6. - (1) Plătitor al obligatiei bugetare locale este debitorul sau persoana care, în numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plăti sau de a retine si de a plăti, după caz, impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesorii ale acestora.

(2) Pentru persoanele juridice cu sediul în România, care au sucursale si/sau puncte de lucru, plătitor de obligatii bugetare locale este persoana juridică, atât pentru activitatea proprie, cât si în numele sucursalelor si/sau al punctelor de lucru, după caz.

(3) Pentru sucursale si/sau puncte de lucru cu activitate în România, care apartin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, plătitor de obligatii bugetare locale este sucursala si/sau punctul de lucru, după caz.

Art. 7. - (1) În cazul în care obligatia bugetară locală nu a fost achitată de debitor, sunt obligati la plata sumei datorate, după caz, în conditiile legii, următorii:

a) mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat;

b) oricare dintre membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplină, care locuiesc si gospodăresc împreună cu debitorul persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa locală, precum si oricare dintre mostenitorii aflati în indiviziune; în cazul amenzilor, acestea constituie obligatia personală a contravenientului;

c) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz;

d) persoana căreia i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

e) persoana care îsi asumă obligatia de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plată;

f) asociatii sau actionarii la societatea comercială debitoare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) alte persoane, în conditiile legii.

(2) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil în conditiile prezentei ordonante răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilitătii, cu rea-credintă, cumpără sau dobândesc în alt mod active de la debitorii care îsi provoacă astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii sau actionarii semnificativi, potrivit legii, si alte persoane care exercită ori au exercitat în mod legal administrarea si care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credintă, sub orice formă, a bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbării sediului social.

(3) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale societătii comerciale debitoare răspund solidar administratorii sau persoanele care exercită sau au exercitat în mod legal administrarea societătii comerciale si care:

a) au determinat, cu rea-credintă, acumularea de obligatii restante la bugetul local pe o perioadă de 12 luni consecutive;

b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silită;

c) au înstrăinat bunurile, cu bună stiintă, înainte de începerea executării silite.

Art. 8. - Răspunderea prevăzută la art. 7 alin. (2) si (3) se stabileste în conformitate cu procedura prevăzută de prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL IV

Termenele de plată

 

Art. 9. - (1) Obligatiile bugetare locale sunt scadente la termenele prevăzute în actele normative care le reglementează.

(2) Pentru obligatiile la bugetul local care nu au prevăzute termene scadente conform alin. (1) Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice sunt abilitate să stabilească, prin ordin comun, aceste termene.

Art. 10. - (1) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite prin actele de control, sau obligatiile la bugetul local, stabilite prin procesul-verbal de calcul al dobânzilor si penalitătilor de întârziere pe baza evidentei pe plătitori, termenul de plată se stabileste în functie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 inclusiv din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-finele lunii inclusiv, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(2) Actele de control prin care s-au stabilit diferente de obligatii la bugetele locale conform alin. (1) constituie si înstiintare de plată de la data semnării lor de către debitor ori de la data comunicării confirmate, după caz, conform legii.

(3) Exercitarea de către contribuabili a căilor de atac în conditiile prevăzute la art. 190-199 nu suspendă obligatia acestora de plată. La cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, primarii/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintii consiliilor judetene vor dispune suspendarea obligatiei de plată a creantelor la bugetul local, până la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate.

(4) Garantia prevăzută la alin. (3) poate fi sub formă de scrisoare de garantie bancară, contract de gaj ori ipotecă, precum si orice altă formă de garantie prevăzută de lege. Garantia se restituie sau se ridică, după caz, de către organele competente numai în cazul în care contestatia a fost admisă.

(5) Pentru obligatiile restante la bugetul local, esalonate sau amânate la plată, conform prevederilor legale, precum si pentru dobânzile datorate pe perioada esalonării, respectiv a amânării, termenele de plată se stabilesc în documentul prin care se acordă înlesnirea la plată.

Art. 11. - În cazul în care termenul de plată al obligatiei la bugetul local expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeste până în ziua lucrătoare imediat următoare.

 

CAPITOLUL V

Accesoriile creantelor bugetelor locale

SECTIUNEA 1

Dobânzi si penalităti de întârziere

 

Art. 12. - Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor la bugetul local debitorii datorează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 13. - (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligatiei la bugetul local si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite de organele competente, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadentei obligatiei bugetare locale, la care s-a stabilit diferenta, până la data stingerii acesteia, inclusiv.

(3) În cazul obligatiilor la bugetul local stinse prin compensare, data stingerii este data înregistrării acestei operatiuni în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor locale respective de către unitătile de trezorerie si contabilitate publică.

(4) Dobânzile prevăzute la alin. (1) se datorează si pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau esalonări la plata obligatiilor bugetare locale restante.

(5) Pentru obligatiile la bugetul local stinse prin executare silită dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire prevăzut la art. 122. În cazul plătii pretului în rate dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului, iar pentru suma rămasă de plată dobânda este datorată de către cumpărător.

(6) Nu se datorează dobânzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi, penalităti de întârziere, penalităti de orice fel, stabilite potrivit legii.

Art. 14. - (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor locale, contributiilor si a altor obligatii bugetare locale, cu exceptia dobânzilor, penalitătilor de orice fel si a amenzilor, se sanctionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună si/sau pentru fiecare fractiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termen de plată. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligatia de plată a dobânzilor si/sau a penalitătilor.

(2) Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită.

(3) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata obligatiilor bugetare locale, penalitatea de întârziere se datorează până la data intrării în vigoare a documentului prin care se acordă aceste înlesniri. Nerespectarea înlesnirilor la plată, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitătilor de întârziere de la data încetării valabilitătii acestora, conform legii.

Art. 15. - (1) Pentru obligatiile la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil dobânzile se calculează până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitătii.

(2) Pentru obligatiile la bugetul local neplătite la termen atât înainte, cât si după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară se datorează dobânzi si penalităti de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment, dacă aceasta a fost declansată înainte de începerea procedurii de executare silită.

Art. 16. - (1) Nivelul dobânzii se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, o dată pe an, în luna decembrie pentru anul următor sau în cursul anului, dacă aceasta se modifică cu peste 5 puncte procentuale.

(2) Cota penalitătilor de întârziere se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Alte penalităti

 

Art. 17. - (1) Nevirarea în termen de 30 de zile de la data scadentei a sumelor datorate cu titlu de obligatii bugetare locale calculate si retinute la sursă atrage sanctionarea cu o penalitate de 10% din aceste sume a celui obligat să facă, potrivit legii, retinerea si virarea sumelor.

(2) Penalitatea prevăzută la alin. (1) se aplică si plătitorilor de venituri realizate în România de către persoanele fizice si juridice, în cazul în care nu au retinut impozitul datorat, potrivit legii, de către aceste persoane.

Art. 18. - Sanctiunea prevăzută la art. 17 se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeasi sumă retinută si nevirată, respectiv neretinută, iar aceasta nu înlătură obligatia de plată a dobânzilor si a penalitătilor de întârziere, conform legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dobânzi pentru sumele de restituit de la bugetul local

 

Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit de la bugetul local plătitorii au dreptul la dobândă după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de compensare, după caz.

(2) Nivelul dobânzii prevăzute la alin. (1) este egal cu nivelul dobânzii prevăzute la art. 16 alin. (1). Dobânda se calculează si se plăteste numai în lei si se suportă din acelasi buget local si acelasi venit bugetar din care trebuie să se restituie ori să se compenseze, după caz, sumele solicitate de către plătitori.

 

TITLUL II

Modalităti de stingere a obligatiilor bugetelor locale

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

 

Art. 20. - Obligatiile de plată datorate de debitori, atât cele principale, cât si cele accesorii acestora, cum sunt dobânzile, penalitătile de întârziere si penalitătile, se calculează si se plătesc în lei.

Art. 21. - (1) Creantele bugetelor locale se sting prin plată, compensare, executare silită, prescriptie, precum si prin alte modalităti prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Creditor bugetar local, în întelesul prezentei ordonante, este comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti, judetul, titulare ale codului de înregistrare fiscală, precum si ale conturilor deschise la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică, prin reprezentantul legal al acestora, în calitate de ordonator principal de credite.

 

CAPITOLUL II

Plata

SECTIUNEA 1

Mijloace de plată

 

Art. 22. - (1) Plata obligatiilor la bugetul local se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă locală, chirie, redeventă, contributie sau alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi si penalităti de orice fel, în următoarea ordine:

a) obligatii stabilite prin acte de control cu termene de plată în anul curent, expirate;

b) obligatii la bugetul local cu termene de plată în anul curent;

c) accesoriile si penalitătile stabilite asupra obligatiilor pentru anul curent;

d) obligatii la bugetul local reprezentând impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora;

e) dobânzi, penalităti de întârziere si alte penalităti aferente obligatiilor la bugetul local prevăzute la lit. d);

f) obligatii la bugetul local cu termene de plată viitoare.

(2) În situatia în care debitorul nu efectuează plata obligatiilor la bugetul local conform prevederilor alin. (1), creditorul bugetar local, prin compartimentul de specialitate, va proceda la stingerea obligatiilor bugetare pe care le administrează, în conformitate cu ordinea de plată reglementată de prezenta ordonantă, si va înstiinta despre aceasta debitorul în termen de 30 de zile de la data efectuării stingerii.

Art. 23. - (1) Plata obligatiei la bugetul local se face prin decontare bancară, mandat postal, în numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale.

(2) Ministerul Finantelor Publice împreună cu Banca Natională a României stabilesc de comun acord mijloacele de plată autorizate care vor fi utilizate pentru plata obligatiilor bugetare locale prin decontare bancară.

 

SECTIUNEA a 2-a

Data plătii

 

Art. 24. - (1) În cazul plătilor în numerar obligatia la bugetul local se consideră plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.

(2) În cazul plătii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare locale cu termen de plată fix sau stabilit sub formă de interval, obligatia bugetară se consideră plătită la data debitării contului contribuabilului, cu conditia creditării contului bugetar corespunzător.

(3) Nedecontarea de către unitătile bancare a sumelor cuvenite bugetului local, în termen de 48 de ore de la data debitării contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobânzi si penalităti la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), la art. 16 si la art. 17 alin. (1), în favoarea creditorului bugetar local.

 

CAPITOLUL III

Compensarea

 

Art. 25. - Prin compensare se sting creantele bugetului local cu creantele debitorului, reprezentând sume de restituit de la bugetul local, prevăzute la art. 3, până la concurenta celei mai mici sume, când ambele părti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si cea de debitor al aceluiasi buget local.

Art. 26. - (1) Compensarea obligatiilor la bugetul local datorate de debitor cu creantele acestuia se face de autoritatea competentă, la cererea debitorului, în termen de 30 de zile, sau din oficiu, la data constatării sumelor virate în plus sau de restituit de la bugetul local.

(2) Compensarea se va efectua cu obligatii la bugetul local datorate aceluiasi creditor bugetar local, indiferent de natura lor.

(3) Organul competent va înstiinta în scris debitorul despre măsura compensării luate potrivit alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice de la data efectuării operatiunii.

Art. 27. - Compensarea se efectuează după cum urmează:

a) cu obligatii la bugetul local cu termene de plată în anul curent, expirate;

b) cu obligatii la bugetul local reprezentând impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri ale bugetului local datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora;

c) cu dobânzi, penalităti de întârziere si alte penalităti aferente obligatiilor la bugetul local prevăzute la lit. b);

d) cu obligatii la bugetul local cu termene de plată viitoare, numai la cererea plătitorului.

 

CAPITOLUL IV

Înlesniri la plata obligatiilor bugetare

 

Art. 28. - (1) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritătile administratiei publice locale competente ale acestora, pot acorda pentru obligatiile bugetare restante pe care le administrează următoarele înlesniri la plată:

a) esalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c) esalonări la plata dobânzilor si/sau a penalitătilor de orice fel, cu exceptia dobânzilor datorate pe perioada de esalonare;

d) amânări si/sau scutiri ori amânări si/sau reduceri de dobânzi si/sau penalităti de întârziere, cu exceptia dobânzilor datorate pe perioada de amânare;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.

(2) Procedura de acordare a înlesnirilor la plată se stabileste prin acte normative speciale.

Art. 29. - (1) Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.

(2) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate după data de 1 iulie 2003 de către persoanele fizice, garantia este:

a) o sumă egală cu două rate medii din esalonare, reprezentând obligatii bugetare locale esalonate si dobânzi calculate, în cazul esalonărilor la plată;

b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate si dobânzile calculate si numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată.

(3) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate după data de 1 iulie 2003 de către persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat înlesnirea si poate fi sub formă de scrisoare de garantie bancară, gaj ori ipotecă, precum si orice altă formă de garantie prevăzută de lege.

 

CAPITOLUL V

Înstiintarea de plată

 

Art. 30. - (1) Dacă debitorul nu si-a plătit obligatiile la bugetul local ori acestea nu au fost stinse în alt mod prevăzut de prezenta ordonantă, organul de executare îi va transmite o înstiintare de plată prin care i se notifică acestuia suma datorată.

(2) În termen de 15 zile de la data comunicării înstiintării de plată debitorul urmează să îsi plătească obligatiile restante sau să facă dovada stingerii acestora.

(3) Înstiintarea de plată este act premergător executării silite.

 

TITLUL III

Măsuri asigurătorii

 

Art. 31. - Măsurile asigurătorii prevăzute în prezentul titlu se dispun si se aduc la îndeplinire prin procedură administrativă de către creditorii bugetari.

Art. 32. - Se vor dispune măsuri asigurătorii de către creditorii bugetari locali, prin reprezentantii legali ori împuterniciti ai acestora, înaintea începerii procedurii de executare silită, atunci când există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îsi ascundă ori să îsi risipească averea/patrimoniul.

Art. 33. - Creditorul bugetar local, prin reprezentantul său legal, poate dispune prin procedură administrativă, în temeiul unei dispozitii motivate, poprirea asigurătorie asupra veniturilor si/sau sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea debitorului, după caz, oriunde s-ar afla.

Art. 34. - Măsurile asigurătorii dispuse potrivit art. 33, precum si cele dispuse de instantele judecătoresti sau de alte organe competente se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 35. - Măsurile asigurătorii vor fi ridicate prin dispozitie motivată, emisă de reprezentantii legali ai creditorilor bugetari locali când au încetat motivele pentru care au fost dispuse.

Art. 36. - Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele de executare, cât si de instantele judecătoresti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiintate în conditiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităti.

Art. 37. - (1) În cazul înfiintării sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare se comunică pentru înscriere Biroului de carte funciară.

(2) Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor celor care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispozitie ce ar interveni ulterior înscrierii prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 38. - Dacă valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperă integral creanta bugetară locală, măsurile asigurătorii pot fi înfiintate si asupra bunurilor detinute de debitor în proprietate comună cu terte persoane.

Art. 39. - Împotriva actelor de înfiintare si de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii cel interesat poate face contestatie în conformitate cu prevederile art. 124.

 

TITLUL IV

Executarea silită

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

 

Art. 40. - (1) În cazul în care debitorul nu îsi plăteste de bunăvoie obligatiile datorate bugetului local, organele de executare silită, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silită potrivit prezentei ordonante.

(2) Executarea silită a creantelor bugetului local se prescrie în conditiile prevăzute la art. 138.

(3) Executarea silită se desfăsoară până la stingerea creantelor bugetului local înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalitătilor de întârziere si altor penalităti ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

(4) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităti de întârziere, penalităti sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare si consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu.

Art. 41. - (1) Executarea silită începe prin comunicarea unei somatii în care i se notifică debitorului că are obligatia să efectueze plata sumelor datorate în termen de 15 zile sau să facă dovada stingerii obligatiei la bugetul local, în caz contrar aplicându-i-se modalitătile de executare silită prevăzute de prezenta ordonantă. Somatia este însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu.

(2) Somatia cuprinde:

a) organul de executare emitent;

b) datele de identificare a debitorului;

c) data emiterii;

d) numărul dosarului de executare;

e) suma pentru care se începe executarea silită;

f) termenul în care cel somat urmează să plătească obligatia prevăzută în titlul executoriu;

g) indicarea consecintelor nerespectării acesteia;

h) semnătura si stampila organului de executare.

(3) Somatia este obligatorie si se comunică debitorului după cum urmează:

a) prin postă, la domiciliul sau la sediul debitorului, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

b) prin executorii bugetari locali, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedură, care se aplică în mod corespunzător;

c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de către acesta sub semnătură, ca urmare a înstiintării prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;

d) în cazul în care debitorii refuză primirea somatiei sau se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau la sediul social declarat al acestora, comunicarea somatiei se poate face si prin publicarea unui anunt în cotidiene locale ori centrale sau în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care se mentionează că a fost emisă somatia pe numele debitorului si că acesta este invitat să plătească în termen de 15 zile suma datorată. După publicarea anuntului toate actele întocmite în cadrul procedurii de executare silită sunt opozabile debitorului.

(4) Dovada comunicării somatiei potrivit alin. (3) se va înscrie de îndată în evidentele organului de executare si va fi păstrată la dosarul de executare.

Art. 42. - (1) Executarea silită se poate întinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creantelor bugetare si a cheltuielilor de executare.

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmărite numai cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.

Art. 43. - (1) Prin sechestrul aplicat asupra bunurilor mobile creditorul bugetar local dobândeste un drept de gaj, iar prin sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile creditorul bugetar local dobândeste un drept de ipotecă.

(2) Dreptul de ipotecă conferă creditorului bugetar local în raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun.

(3) Din momentul în care se îndeplineste conditia de publicitate prin înscrierea titlului executoriu la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, organizată la nivelul Oficiului registrului comertului, ori în cazul în care bunul se ia în posesie, creditorul bugetar local are prioritate fată de garantia reală a celorlalti creditori urmăritori asupra bunului mobil sau sumei în cauză.

Art. 44. - (1) Procedura de executare silită se efectuează din oficiu si, o dată începută, se poate suspenda, întrerupe sau poate înceta numai în cazurile si sub forma prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Executarea silită se suspendă:

a) când suspendarea a fost dispusă de instanta de judecată sau de reprezentantul legal al creditorului bugetar local;

b) de la data comunicării aprobării înlesnirii la plată;

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Executarea silită se întrerupe:

a) la data declarării stării de insolvabilitate a debitorului;

b) în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Executarea silită încetează:

a) dacă s-au stins integral creantele bugetului local prevăzute în titlul executoriu, inclusiv dobânzile, penalitătile de orice fel, cheltuielile de executare, precum si orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii;

b) dacă a fost desfiintat titlul executoriu;

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 45. - De la data comunicării aprobării, pentru obligatiile bugetului local pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, executarea silită nu se porneste sau nu se continuă, după caz.

Art. 46. - Înlesnirile la plată se acordă atât înaintea începerii executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia.

 

SECTIUNEA 1

Titlul executoriu

 

Art. 47. - (1) Executarea silită a creantelor bugetelor locale se efectuează numai în temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prezentei ordonante, de organul de executare competent în a cărui rază teritorială îsi are sediul sau domiciliul debitorul, persoană fizică sau juridică, ori unde acesta este luat în evidenta fiscală.

(2) Actul emis potrivit alin. (1), în cuprinsul căruia s-a înscris creanta bugetului local, denumit titlu executoriu, va contine:

a) antetul organului emitent;

b) numele si prenumele sau denumirea debitorului;

c) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare;

d) domiciliul sau sediul debitorului, numărul de rol nominal unic, precum si orice alte date de identificare;

e) cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate;

f) temeiul legal al puterii executorii a titlului;

g) data întocmirii titlului executoriu, stampila si semnătura organului de executare.

(3) Pentru debitorii obligati în mod solidar la plata creantelor bugetului local se va întocmi un singur titlu executoriu.

Art. 48. - (1) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creantele bugetelor locale, se transmit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 49.

(2) Organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente, în cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 47 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele

elemente:

a) numele si prenumele sau denumirea debitorului;

b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare;

c) domiciliul sau sediul debitorului;

d) cuantumul sumei datorate;

e) temeiul legal;

f) semnătura organului care le-a emis si dovada comunicării acestora.

(3) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare îi va confirma primirea, în termen de 30 de zile calendaristice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organe de executare. Competente

 

Art. 49. - (1) Creditorii bugetari locali, prin organele proprii sau alte organe ale administratiei publice locale, sunt abilitati să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită prevăzută de prezenta ordonantă.

(2) Creantele bugetelor locale care se încasează, se administrează, se contabilizează si se utilizează de institutiile publice de interes local, provenite din venituri proprii, precum si cele rezultate din raporturi juridice contractuale se execută prin organe proprii, acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt denumite în continuare organe de executare.

(4) În cazul în care institutiile publice de interes local transmit titluri executorii privind venituri proprii spre executare silită organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat.

(5) Nu intră sub incidenta alin. (4) titlurile executorii transmise organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în vederea înregistrării la totalul creantelor, organul de executare al autoritătii administratiei publice locale fiind coparticipant la executarea silită.

Art. 50. - (1) Persoanele din cadrul organelor de executare abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit prezentei ordonante, sunt denumite executori bugetari locali.

(2) Executorii bugetari locali se bucură de protectia legii si sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu ce le revin potrivit prezentei ordonante.

(3) Executorul bugetar local este împuternicit în fata debitorului sau a tertilor prin legitimatia model ITL – 017 si delegatia semnată de conducătorul compartimentului de specialitate.

Art. 51. - (1) Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul ori unde este luat în evidentă fiscală debitorul, după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei măsuri de executare asupra tertului poprit, indiferent de locul unde îsi are sediul sau domiciliul.

(2) Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor si veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea si executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.

(3) Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe prevăzute la alin. (1), comunicându-le titlul executoriu în copie certificată, situatia debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, precum si orice alte date utile pentru identificarea debitorului si a bunurilor ori veniturilor urmăribile.

Art. 52. - Când se constată că domiciliul sau sediul debitorului se află în raza de competentă a altui organ de executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înstiintându-se, dacă este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.

Art. 53. - (1) Organul de executare coordonator, în cazul debitorilor solidari, este cel în a cărui rază de competentă îsi are domiciliul sau sediul ori este luat în evidentă fiscală debitorul despre care există indicii că detine mai multe venituri sau bunuri urmăribile.

(2) Organul de executare coordonator înscrie în întregime debitul în evidentele sale si ia măsuri de executare silită, comunicând întregul debit fiecărui organ de executare în a cărui rază de competentă domiciliază sau îsi au sediul ceilalti codebitori, aplicându-se dispozitiile art. 51.

(3) Organele de executare sesizate, cărora li s-a comunicat debitul, după înscrierea acestuia într-o evidentă nominală, vor lua măsuri de executare silită si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate în contul debitorului, în termen de 10 zile de la realizarea acestora.

(4) Dacă organul de executare coordonator, care tine evidenta întregului debit, constată că acesta a fost realizat prin actele de executare silită făcute de el însusi si de celelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat să ceară în scris acestora din urmă să înceteze de îndată executarea silită.

Art. 54. - (1) Organele de executare au obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau a sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor urmăribile ale acestuia.

(2) Dacă debitorul nu este găsit la domiciliul sau la sediul cunoscut, organul de executare este obligat să solicite organelor de politie să facă cercetări, precum si să ceară relatii de la Oficiul registrului comertului ori de la orice altă persoană fizică sau juridică ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului unde se află debitorul si al obtinerii oricăror date detinute în legătură cu acesta.

Art. 55. - (1) La cererea organului de executare, băncile, organele de politie, institutiile care gestionează registre publice sau altele asemenea ori alte persoane juridice sau fizice sunt obligate să furnizeze de îndată, în scris, datele si informatiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, precum si pentru luarea altor măsuri privind stingerea creantelor bugetare locale, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume.

(2) Organele de executare sunt obligate să asigure confidentialitatea informatiilor primite.

Art. 56. - Organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice au obligatia să dea concursul organelor de executare, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitătii de executare silită.

Art. 57. - (1) Băncile sunt obligate să comunice organelor de executare locale datele de identificare a conturilor pe care le deschid sau le închid titularii lor, forma juridică pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora, după caz. Această comunicare se va face în primele 5 zile calendaristice ale fiecărei luni cu privire la conturile deschise sau închise în luna anterioară. Comunicarea va fi adresată organului fiscal care a solicitat informatiile.

(2) Procedurile privind transmiterea informatiilor precizate la alin. (1), prevăzute la art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, sunt aplicabile si organelor de executare ale autoritătilor administratiei publice locale.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv în scopuri fiscale si cu respectarea obligatiei prevăzute la art. 215.

Art. 58. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin pentru aplicarea procedurii de executare silită executorii bugetari locali pot:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îsi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum si să analizeze evidenta contabilă a debitorului în scopul identificării tertilor care datorează sau detin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b) să intre în toate încăperile în care să găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum si să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile;

c) să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(2) Executorul bugetar local poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instantei judecătoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă.

(3) Accesul executorului bugetar local în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică ori juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeasi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc si la alte ore decât cele mentionate, precum si în zilele nelucrătoare, în baza autorizatiei prevăzute la alin. (2).

Art. 59. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 58 alin. (1) si (3), executorul bugetar local poate să pătrundă în acestea în prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) sunt aplicabile.

Art. 60. - Pentru fiecare debitor aflat în executare silită se deschide un dosar de executare care cuprinde toate documentele încheiate în cadrul procedurii de executare silită.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cheltuieli de executare

 

Art. 61. - (1) Cheltuielile de orice fel ocazionate de efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului urmărit, dacă legea nu prevede altfel. Conform dovezilor privind cheltuielile făcute, suma ce urmează să fie plătită de către debitor se stabileste de organul de executare prin proces-verbal, pe baza căruia se emite titlul executoriu potrivit prevederilor art. 47 alin. (1).

(2) Cheltuielile de executare silită a creantelor bugetare locale se avansează de creditorii bugetari locali care au început procedura de executare silită, din bugetul local respectiv.

(3) Cheltuielile de executare care nu au la bază documente care să ateste că au fost efectuate în scopul executării silite nu sunt în sarcina debitorului urmărit.

 

CAPITOLUL II

Modalităti de executare silită

 

Art. 62. - Organele de executare vor folosi, succesiv sau concomitent, oricare dintre modalitătile de executare silită prevăzute de prezenta ordonantă, dacă legea nu prevede altfel.

 

SECTIUNEA 1

Executarea silită prin poprire

 

Art. 63. - Sunt supuse executării silite prin poprire, potrivit legii, orice sume urmăribile reprezentând venituri si disponibilităti bănesti în lei si în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de către terte persoane sau pe care acestea le vor datora debitorului si/sau le vor detine tertii în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Art. 64. - Sumele ce reprezintă venituri ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum si ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie specială sunt supuse urmăririi numai în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 65. - (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se înfiintează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă tertului poprit împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înstiintat si debitorul despre înfiintarea popririi.

(2) Poprirea nu este supusă validării.

(3) Poprirea înfiintată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută tertului poprit, si prin înstiintarea despre aceasta a debitorului.

(4) Tertul poprit este obligat ca, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) si (3), să înstiinteze organul de executare dacă datorează vreo sumă de bani cu orice titlu debitorului.

(5) Poprirea se consideră înfiintată la data la care tertul poprit, prin înstiintarea trimisă organului de executare, confirmă că datorează sume de bani debitorului sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).

(6) După înfiintarea popririi tertul poprit este obligat să facă de îndată retinerile prevăzute de lege si să vireze sumele retinute în contul bugetar indicat de organul de executare local, comunicând totodată în scris despre existenta altor creditori, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume, în sarcina debitorilor ori creditorilor locali.

(7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai multi creditori, tertul poprit îi va anunta în scris despre aceasta pe creditori si va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferintă prevăzute la art. 118.

Art. 66. - (1) Pentru stingerea creantelor la bugetul local debitorii detinători de conturi bancare pot fi urmăriti prin decontare bancară, prevederile art. 65 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, o dată

cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu, făcută debitorului potrivit art. 41, o copie certificată de pe acest titlu va fi trimisă la banca unde se află deschis contul debitorului. Băncile au obligatia să transmită organului de executare, în termenul prevăzut la art. 65 alin. (4), si soldurile conturilor debitorului existente la data înfiintării popririi, în situatia în care sumele indisponibilizate sunt mai mici decât cele înscrise în titlurile executorii.

(2) Despre această măsură va fi înstiintat si debitorul.

(3) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii potrivit alin. (1) sumele existente, precum si cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei si în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data si ora primirii adresei de înfiintare a popririi asupra disponibilitătilor bănesti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plăti din conturile acestora până la achitarea integrală a obligatiilor bugetare, cu exceptia sumelor necesare plătii drepturilor salariale.

(4) Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somatie, organul de executare va înstiinta de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau partială a indisponibilizării conturilor si retinerilor. În caz contrar banca este obligată să procedeze conform dispozitiilor alin. (3).

(5) În situatia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeasi zi, băncile vor urmări executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului.

(6) Dispozitiile art. 65 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

(7) Pentru realizarea obligatiilor prevăzute în prezentul articol băncile nu pot percepe taxe, tarife, comisioane sau alte sume de la creditorii bugetari locali.

Art. 67. - Băncile supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială si care efectuează plătile dispuse în limita încasărilor vor deconta zilnic cu prioritate sumele reprezentând obligatiile bugetelor locale cuprinse în ordinele de plată emise de debitori si/sau creantele bugetelor locale cuprinse în dispozitiile de încasare emise de organele de executare.

Art. 68. - (1) Dacă tertul poprit înstiintează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu respectă dispozitiile art. 65 alin. (6) si (7) si ale art. 66, precum si în cazul în care invocă alte neregularităti în legătură cu drepturile si obligatiile părtilor privind înfiintarea popririi, instanta judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.

(2) Judecata se face cu celeritate.

(3) Pe baza hotărârii de mentinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare poate începe executarea silită a tertului poprit în conditiile prezentei ordonante.

Art. 69. - (1) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, creditorul bugetar local, prin reprezentantul său legal, poate dispune, la cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporară, totală sau partială, a executării silite prin decontare bancară.

(2) O dată cu cererea de suspendare debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, sau alte garantii legale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Executarea silită a bunurilor mobile

 

Art. 70. - (1) Executarea silită a bunurilor mobile ale debitorului se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, în temeiul unui titlu executoriu, chiar dacă acestea se află la un tert.

(2) Tertul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului invocând un drept de gaj ori un privilegiu pe care îl are asupra bunurilor.

(3) Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevăzute de lege.

(4) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă sechestrare, prevederile art. 36 fiind aplicabile.

(5) Executorul bugetar local, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile prevăzute la alin. (4) se găsesc la locul aplicării sechestrului si dacă nu au fost substituite sau degradate, precum si să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creantei.

Art. 71. - (1) În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vietii si muncii acestuia, precum si familiei sale:

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesională, precum si cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare esfăsurării activitătii agricole, cum sunt: uneltele, semintele, îngrăsămintele, furajele si animalele de productie si de lucru;

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelasi fel;

c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă;

d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru încălzit si pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă;

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave;

f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispozitii legale.

(2) Bunurile debitorului persoană fizică, necesare desfăsurării activitătii de comert, nu sunt exceptate de la executare silită.

Art. 72. - (1) Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar local, care încheie un proces-verbal de sechestru.

(2) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei când s-a făcut sechestrul;

b) numele si prenumele executorului bugetar local care aplică sechestrul, numărul legitimatiei si al delegatiei;

c) numărul dosarului de executare, data si numărul de înregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu în baza ăruia se face executarea silită;

d) temeiul legal în baza căruia se face executarea silită;

e) sumele datorate pentru a căror executare se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere, mentionându-se si cota acestora, precum si actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligatia de plată;

f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore care locuieste împreună cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fată la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;

g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecăruia, după aprecierea executorului bugetar, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionându-se starea de uzură si eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum si dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a acestora, după caz;

h) mentiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în care executorul bugetar nu a putut evalua bunul deoarece aceasta necesită cunostinte de specialitate;

i) mentiunea făcută de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane, pentru bunurile sechestrate;

j) numele, prenumele si adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, după caz;

k) eventualele obiectii făcute de persoanele de fată la aplicarea sechestrului;

l) mentiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteste obligatiile bugetare locale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

m) semnătura executorului bugetar local care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fată la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul bugetar local va mentiona această împrejurare.

(3) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului sub semnătură sau i se comunică la domiciliul ori la sediul acestuia, precum si, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urmă semnând, cu mentiunea de primire a bunurilor în păstrare.

Art. 73. - (1) De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru, potrivit art. 72, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cât timp durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdictii atrage răspunderea, potrivit legii, a celui în culpă.

(2) Actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizării prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 74. - (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare ori de executorul bugetar local, după caz, sau vor fi ridicate si depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si când se constată că există pericol de substituire sau de degradare, executorul bugetar local poate aplica sigiliul asupra bunurilor.

(2) În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de artă, colectii de valoare, acestea se ridică si se depun, cel târziu a doua zi lucrătoare, la unitătile specializate.

(3) Cel care primeste bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.

(4) În cazul în care custodele este o altă persoană decât debitorul sau creditorul, organul de executare îi va stabili acestuia o remuneratie, tinând seama de activitatea depusă.

Art. 75. - În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creantei bugetare locale si la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată o dată cu comunicarea somatiei.

Art. 76. - (1) În vederea valorificării, organul de executare este obligat să verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru, precum si dacă nu au fost substituite sau degradate.

(2) Când bunurile sechestrate găsite cu ocazia verificării nu sunt suficiente pentru realizarea creantei bugetare locale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmărirea altor bunuri ale debitorului.

(3) Dacă se constată că bunurile nu se găsesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru, că au fost substituite sau degradate, executorul bugetar local încheie un proces-verbal de constatare. Pentru bunurile găsite cu prilejul investigatiilor făcute conform alin. (2) se va încheia procesul-verbal de sechestru.

(4) Dacă se sechestrează si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

Art. 77. - (1) Executorul bugetar local care constată că bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal va declara sechestrate, când este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.

(2) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consideră sechestrate si în cadrul noii executări silite.

Art. 78. - În cazul în care executorul bugetar local constată că în legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârsit fapte care pot constitui infractiuni, va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru si va sesiza de îndată organele de urmărire penală competente.

 

SECTIUNEA a 3-a

Executarea silită a bunurilor imobile

 

Art. 79. - (1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului.

(2) Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât o dată cu imobilul.

Art. 80. - (1) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spatiul minim locuit de acesta si familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea creantelor bugetare locale rezultate din săvârsirea de infractiuni, precum si în cazul stabilirii răspunderii asociatilor si/sau administratorilor societătilor comerciale debitoare.

Art. 81. - Executorul bugetar local care aplică sechestrul încheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 72 si 73 fiind aplicabile.

Art. 82. - Sechestrul aplicat în temeiul art. 81 constituie ipotecă legală.

Art. 83. - Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de îndată Biroului de carte funciară efectuarea inscriptiei ipotecare, anexând un exemplar al procesului-verbal de sechestru. Înregistrarea inscriptiei ipotecare este exonerată de la plata oricărei taxe.

Art. 84. - Biroul de carte funciară va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare, gratuit, organelor de executare, la cererea acestora, celelalte drepturi reale si sarcini care grevează imobilul urmărit, precum si titularii acestora, care vor fi înstiintati de către organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil si distribuirea pretului.

Art. 85. - Creditorii debitorului, altii decât titularii drepturilor mentionate la art. 84, sunt obligati ca, în termen de 30 de zile de la înscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil în evidentele de publicitate imobiliară, să comunice în scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.

Art. 86. - (1) La întocmirea procesului-verbal de sechestru si în tot cursul executării silite organul de executare poate numi un administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv.

(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau juridică.

(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate potrivit alin. (1) la unitătile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.

(4) Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul de executare îi va fixa o remuneratie, tinând seama de activitatea depusă.

Art. 87. - (1) După primirea procesului-verbal de sechestru prevăzut la art. 81, debitorul poate solicita organului de executare, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a obligatiei la bugetul local, inclusiv cheltuielile de executare, să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni.

(2) De la data aprobării cererii debitorului executarea silită începută asupra bunului imobil se suspendă.

(3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silită imobiliară înainte de expirarea termenului de 6 luni.

(4) Dacă debitorul persoană juridică căruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silită sau îsi provoacă insolvabilitatea, se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 7 alin. (3) lit. b).

 

SECTIUNEA a 4-a

Executarea silită a fructelor neculese si a recoltelor prinse de rădăcini

 

Art. 88. - (1) Executarea silită a fructelor neculese si a recoltelor prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului, se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante privind bunurile imobile.

(2) Pentru executarea silită a recoltelor si fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentei ordonante privind bunurile mobile.

Art. 89. - Organul de executare va hotărî, după caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor, asa cum sunt prinse de rădăcini sau după ce vor fi culese.

 

SECTIUNEA a 5-a

Executarea silită a unui ansamblu de bunuri

 

Art. 90. - Bunurile mobile si/sau imobile proprietate a debitorului pot fi valorificate în ansamblu dacă organul de executare apreciază că astfel acestea pot fi vândute mai rapid ori în conditii mai avantajoase.

Art. 91. - Pentru executarea silită a bunurilor prevăzute la art. 90 organul de executare va proceda la sechestrarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 92. - Prevederile art. 70-89 privind executarea silită a bunurilor mobile si imobile, precum si ale art. 111 privind vânzarea bunurilor imobile cu plata pretului în rate se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea bunurilor mobile si imobile

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 93. - (1) Dacă obligatia la bugetul local nu este plătită în termen de 15 zile de la data încheierii procesuluiverbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor în care, potrivit legii, instanta judecătorească a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amânarea executării.

(2) În scopul valorificării bunurilor, pentru evaluarea acestora organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a căror selectare nu este supusă reglementărilor privind achizitiile publice si care sunt obligate să îsi îndeplinească atributiile ce le revin în acest sens.

(3) Atunci când consideră necesar, organul de executare poate proceda la actualizarea pretului de evaluare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 94. - (1) Pentru a realiza executarea silită cu rezultate cât mai avantajoase, tinând seama atât de interesul legitim si imediat al creditorului, cât si de drepturile si obligatiile debitorului urmărit, organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalitătile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare si care, fată de datele concrete ale cauzei, se dovedeste a fi mai eficientă.

(2) În sensul alin. (1) se poate proceda la valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile prin:

a) întelegerea părtilor;

b) vânzare directă;

c) vânzare la licitatie;

d) vânzare în regim de consignatie, numai în cazul bunurilor mobile;

e) alte modalităti admise de lege.

(3) Vânzarea bunurilor sechestrate se face numai după împlinirea termenului prevăzut la art. 93, fără efectuarea altei formalităti.

(4) Vânzarea se poate face imediat după sechestrarea bunurilor, dacă acestea sunt supuse pericolului degradării sau alterării, după caz.

(5) Dacă din cauza unei contestatii sau a unei învoieli între părti data, locul sau ora vânzării directe ori la licitatie a fost schimbată de organul de executare, se vor face alte anunturi, potrivit art. 97 si 98.

Art. 95. - (1) Valorificarea bunurilor potrivit întelegerii părtilor se realizează de debitorul însusi, cu acordul organului de executare. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut, indicând numele si adresa potentialului cumpărător, precum si termenul în care acesta din urmă va achita pretul propus.

(2) Pretul propus de cumpărător nu poate fi mai mic decât pretul de evaluare.

(3) Organul de executare, după analiza propunerilor prevăzute la alin. (1), va comunica aprobarea, indicând termenul si contul bugetar în care pretul bunului va fi virat de cumpărător.

(4) Indisponibilizarea prevăzută la art. 73 se ridică după creditarea contului bugetar mentionat la alin. (3).

Art. 96. - (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în cazul în care, înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitatie ori pe parcursul acesteia sau după finalizarea ei, dacă bunul nu a fost vândut, o persoană oferă cel putin pretul de evaluare, dispozitiile art. 97 si 98 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(2) Vânzarea directă se realizează prin încheierea unui proces-verbal care constituie titlu de proprietate si care va cuprinde elementele prevăzute la art. 112 sau 113, după caz.

(3) În cazul în care organul de executare înregistrează în conditiile prevăzute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul persoanei care oferă cel mai mare pret fată de pretul de evaluare.

Art. 97. - (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie organul de executare este obligat să efectueze publicitatea vânzării cu cel putin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăsurarea licitatiei.

(2) Publicitatea vânzării se realizează prin afisarea anuntului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, si prin anunturi într-un cotidian national de largă circulatie sau într-un cotidian local ori în pagina de Internet, precum si prin alte modalităti prevăzute de lege.

(3) Totodată, despre data, ora si locul licitatiei vor fi înstiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care grevează bunul urmărit.

Art. 98. - Anuntul privind vânzarea cuprinde următoarele:

a) denumirea si sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele si domiciliul ori, după caz, denumirea si sediul debitorului;

d) bunurile care se oferă spre vânzare si descrierea lor sumară;

e) pretul de evaluare ori pretul de pornire al licitatiei, în cazul vânzării la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vânzare;

f) indicarea, dacă este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care grevează bunurile;

g) data, ora si locul vânzării;

h) invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare;

i) invitatia pentru toti cei interesati în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

j) mentiunea că ofertantii sunt obligati să depună, în cazul vânzării prin licitatie, până la termenul de vânzare, o taxă de participare reprezentând 10% din pretul de pornire al licitatiei;

k) data afisării anuntului privind vânzarea;

l) semnătura executorului bugetar si stampila organului de executare.

Art. 99. - (1) Licitatia se tine la locul unde se află bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, după caz.

(2) Debitorul este obligat să permită tinerea licitatiei în spatiile pe care le detine, dacă sunt adecvate acestui scop.

Art. 100. - (1) Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada depunerii taxei de participare;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport.

(2) Participantii la licitatie pot formula oferte de cumpărare superioare pretului de pornire al licitatiei.

Art. 101. - (1) Pretul de pornire al licitatiei este, după caz, pretul de evaluare diminuat cu 10% pentru prima licitatie, cu 30% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie.

(2) Licitatia începe de la cel mai mare pret din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut la alin. (1), iar în caz contrar va începe de la acest din urmă pret.

(3) Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai putin decât pretul de pornire.

(4) În cazul prezentării unui singur ofertant la licitatie, comisia poate să îl declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel putin pretul de pornire al licitatiei.

Art. 102. - (1) Taxa de participare se plăteste în lei la casieria organului de executare sau la unitatea teritorială de trezorerie si contabilitate publică si reprezintă 10% din pretul de pornire al licitatiei.

(2) În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 109, organul de executare va dispune în scris restituirea taxei de participare participantilor care au depus oferte de cumpărare si nu au fost declarati adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se retine în contul pretului.

(3) Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a plătit pretul, retinându-se în contul organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor de executare.

Art. 103. - Vânzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizată de o comisie numită în conditiile stabilite de organul de executare, care este condusă de un presedinte.

Art. 104. - (1) Comisia de licitatie verifică si analizează documentele de participare prevăzute la art. 100 alin. (1) si afisează la locul licitatiei, cu cel putin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertantii care au depus documentatia completă de participare.

(2) Comisia de licitatie este constituită din 3 persoane numite prin dispozitie de către reprezentantul legal al creditorului bugetar local.

(3) Ofertantii se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care presedintele comisiei anuntă obiectul licitatiei, precum si modul de desfăsurare a acesteia.

Art. 105. - La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul bugetar va da citire mai întâi anuntului de vânzare si apoi ofertelor scrise primite până la data prevăzută la art. 100.

Art. 106. - Dacă la prima licitatie nu s-au prezentat ofertanti sau nu s-a obtinut cel putin pretul de pornire al licitatiei conform art. 101, organul de executare va fixa un termen în cel mult 30 de zile, în vederea tinerii celei de-a doua licitatii.

Art. 107. - (1) În cazul în care nu s-a obtinut pretul de pornire nici la a doua licitatie ori nu s-au prezentat ofertanti, organul de executare va fixa un termen în cel mult 30 de zile, în vederea tinerii celei de-a treia licitatii.

(2) La a treia licitatie creditorii urmăritori sau intervenienti nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 55% din pretul de evaluare.

Art. 108. - Pentru fiecare termen de licitatie se va face o nouă publicitate a vânzării, conform prevederilor art. 97 si 98.

Art. 109. - (1) După licitarea fiecărui bun se va întocmi un proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul licitatiei.

(2) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se vor mentiona:

a) denumirea si sediul organului de executare;

b) numele si prenumele sau denumirea debitorului si ale cumpărătorului;

c) domiciliul sau sediul debitorului si cumpărătorului;

d) numărul dosarului de executare;

e) bunurile adjudecate, pretul la care bunul a fost adjudecat si taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;

f) toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant;

g) situatiile în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

Art. 110. - (1) După adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat să plătească pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar, imediat sau prin decontare bancară în cel mult 15 zile de la data adjudecării.

(2) Dacă adjudecatarul nu plăteste pretul în termenul prevăzut la alin. (1), procedura vânzării la licitatie se va relua, de la momentul întreruperii ei, în termen de 5 zile, acesta fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, în cazul în care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret.

(3) Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitatie pretul oferit initial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.

(4) Dacă la următoarea licitatie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.

Art. 111. - (1) În cazul vânzării la licitatie a bunurilor imobile, cumpărătorii pot solicita plata pretului în rate, în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare al bunului imobil si cu plata unei dobânzi stabilite conform prezentei ordonante. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plată a pretului în rate.

(2) Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata pretului în întregime si a dobânzii stabilite.

(3) În cazul neplătii avansului prevăzut la alin. (1), dispozitiile art. 110 se aplică în mod corespunzător.

(4) Suma reprezentând dobânda nu stinge creantele bugetelor locale pentru care s-a început executarea silită.

Art. 112. - (1) În cazul vânzării bunurilor imobile, după plata în întregime a pretului sau a avansului prevăzut la art. 111 alin. (1), dacă bunul a fost vândut cu plata în rate, organul de executare va încheia procesul-verbal

adjudecare care constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, pe baza căruia se face înscrierea în Cartea funciară.

(2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde următoarele mentiuni:

a) denumirea si sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numărul si data procesului-verbal de desfăsurare a licitatiei;

d) numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumpărătorului;

e) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare al debitorului si al cumpărătorului;

f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;

g) modalitatea de plată a diferentei de pret, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;

h) datele de identificare a bunului;

i) mentiunea că acest document constituie titlu de proprietate si că poate fi înscris în Cartea funciară;

j) mentiunea că pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteste diferenta de pret, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata pretului în rate;

k) semnătura executorului bugetar si stampila organului de executare;

l) semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz.

(3) Câte un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de execuare coordonator si cumpărătorului.

(4) Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, în cazul vânzării cu plata în rate, Biroului de carte funciară pentru a înscrie interdictia de înstrăinare si grevare a bunului până la plata integrală a pretului si a dobânzii stabilite.

(5) În cazul în care cumpărătorul căruia i s-a încuviintat plata pretului în rate nu plăteste restul de pret în conditiile si la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate, în baza titlului executoriu emis în conditiile prezentei ordonante.

Art. 113. - (1) În cazul vânzării bunurilor mobile, după plata pretului executorul bugetar întocmeste un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate.

(2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde:

a) denumirea si sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numărul si data procesului-verbal de desfăsurare a licitatiei;

d) numele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul debitorului si ale cumpărătorului;

e) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare al debitorului si al cumpărătorului;

f) pretul la care s-a adjudecat bunul si taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;

g) datele de identificare a bunului;

h) mentiunea că acest document constituie titlu de proprietate;

i) semnătura executorului bugetar si stampila organului de executare;

j) semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz.

Art. 114. - (1) Dacă bunurile supuse executării silite nu au putut fi valorificate prin modalitătile prevăzute la art. 94, organul de executare va repeta procedura de licitatie cel putin o dată pe an în cadrul termenului de

prescriptie a dreptului de a cere executarea silită.

(2) În cazul în care bunurile nu au fost valorificate conform alin. (1), ele vor putea fi valorificate prin celelalte forme de vânzare ori se vor putea restitui debitorului. O dată cu restituirea bunurilor imobile se va lua măsura radierii inscriptiei ipotecare.

(3) Atât timp cât, potrivit alin. (1), poate avea loc reluarea procedurii de licitatie, se mentine indisponibilizarea bunului, dispusă potrivit art. 73 si 81, după caz. În aceeasi perioadă organul de executare va putea, după caz, să ia măsura numirii, mentinerii ori schimbării administratoruluisechestru sau va putea proceda la valorificarea bunului imobil în orice alt mod admis de lege.

(4) În cazul în care debitorii ale căror bunuri sunt sechestrate si urmează să li se restituie în conformitate cu alin. (2) si-au mutat domiciliul sau sediul social declarat si nu pot fi identificati la noul domiciliu sau sediu ori asociatii sau actionarii au plecat din tară, aceste bunuri vor fi păstrate până la împlinirea unui termen de 6 luni, după care sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil.

Art. 115. - În cazul în care prin executarea silită efectuată nu s-au realizat obligatiile stabilite în sarcina debitorului, organul de executare va întocmi un proces-verbal în care va consemna atât sumele încasate, cât si sumele care nu au fost recuperate.

Art. 116. - (1) În tot cursul executării silite asupra bunurilor imobile ale debitorului persoană juridică, inclusiv în perioada în care poate avea loc reluarea procedurii de licitatie în conditiile art. 114 alin. (1), obligatiile fată de bugetul local pot fi stinse, la cererea debitorului si cu aprobarea consiliului local sau judetean, prin trecerea în proprietatea publică a unitătii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile supuse executării silite.

(2) De la data depunerii cererii de către debitor până la data întocmirii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a unitătii administrativ-teritoriale sau până la luarea hotărârii de către consiliul local sau judetean, în caz de respingere a cererii, bunul imobil rămâne indisponibilizat potrivit art. 73.

(3) Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a unitătii administrativ-teritoriale a bunului imobil constituie titlu de proprietate. Operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plată, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.

(4) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică a unitătii administrativ-teritoriale conform alin. (1) pot fi date în administrare în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silită

 

Art. 117. - (1) Suma realizată după începerea executării silite reprezintă totalitatea sumelor încasate după emiterea somatiei, prin orice modalitate prevăzută de prezenta ordonantă.

(2) Creanta bugetară locală înscrisă în titlul executoriu se stinge cu suma realizată conform alin. (1), în ordinea vechimii, mai întâi creanta principală si apoi accesoriile acesteia.

(3) Dacă suma ce reprezintă atât creanta bugetară, cât si cheltuielile de executare este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferenta se va proceda la compensare, potrivit art. 27, sau se restituie, la cerere, debitorului.

Art. 118. - (1) În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai multi creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele prevăzute la art. 49 vor proceda la distribuirea sumei, potrivit următoarei ordini de preferintă, dacă legea nu prevede altfel:

a) creantele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea si conservarea bunurilor al căror pret se distribuie;

b) creantele reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întretinerea si îngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătătii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat, precum si creantele reprezentând obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii;

c) creantele rezultând din obligatii de întretinere, alocatii pentru copii sau de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existentă;

d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e) creantele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

f) creantele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietătii publice prin fapte ilicite;

g) creantele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau executări de lucrări, precum si din chirii sau arenzi;

h) creantele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

i) alte creante.

(2) Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferintă, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori proportional cu creanta fiecăruia.

Art. 119. - (1) Creditorii bugetari locali care au un privilegiu prin efectul legii si care îndeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate la distribuirea sumei rezultate din vânzare fată de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv.

(2) Accesoriile creantei principale prevăzute în titlul executoriu vor urma ordinea de preferintă a creantei principale.

Art. 120. - (1) În cazul vânzării bunurilor grevate printr-un drept de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale, despre care a luat cunostintă în conditiile art. 76 alin. (4) si ale art. 84, organul de executare este obligat să îi înstiinteze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.

(2) Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor, în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

Art. 121. - Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu înstiintarea părtilor si a creditorilor care si-au depus titlurile.

Art. 122. - (1) Cu privire la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită executorul bugetar va întocmi de îndată un proces-verbal, care se va semna de toti cei prezenti la aceasta.

(2) Cel nemultumit de modul în care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită poate cere executorului bugetar să consemneze în procesul-verbal obiectiile sale.

Art. 123. - După întocmirea procesului-verbal prevăzut la art. 122 alin. (1) nici un creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită.

 

TITLUL V

Contestatia la executarea silită

 

Art. 124. - (1) Cei interesati pot face contestatie împotriva oricărui act de executare silită efectuat cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante de către organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile legii.

(2) Contestatia poate fi făcută si împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instantă judecătorească sau de alt organ jurisdictional si dacă pentru contestarea lui nu există o procedură care să prevadă posibilitatea ca instanta competentă să se pronunte asupra acestuia.

Art. 125. - (1) Contestatia se poate face în termen de 15 zile, sub sanctiunea decăderii, de la data când:

a) contestatorul a luat cunostintă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somatiei sau din altă înstiintare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;

b) contestatorul a luat cunostintă, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cunostintă, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.

(2) Contestatia prin care o tertă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.

(3) Neintroducerea contestatiei în termenul prevăzut la alin. (2) nu îl împiedică pe cel de-al treilea să îsi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

Art. 126. - Contestatia se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare.

Art. 127. - (1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la casieria organului de executare sau la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării contestatiei.

Art. 128. - La judecarea contestatiei instanta va cita si organul de executare în a cărui rază teritorială se găsesc bunurile urmărite ori, în cazul executării prin poprire, îsi are sediul sau domiciliul tertul poprit.

Art. 129. - La cererea părtii interesate instanta poate decide, în cadrul contestatiei la executare, asupra împărtirii bunurilor pe care debitorul le detine în proprietate comună cu alte persoane.

Art. 130. - (1) Dacă admite contestatia la executare, instanta, după caz, poate dispune anularea actului de executare contestat sau îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însesi, anularea sau lămurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

(2) În cazul anulării actului de executare contestat sau al încetării executării însesi si anulării titlului executoriu, instanta poate dispune prin aceeasi hotărâre să i se restituie celui îndreptătit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din retinerile prin poprire.

(3) În cazul respingerii contestatiei contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestatia a fost exercitată cu rea-credintă, el va fi obligat si la plata unei amenzi de la 500.000 lei la 10.000.000 lei.

 

TITLUL VI

Procedura în caz de insolvabilitate si prescriptia

CAPITOLUL I

Insolvabilitatea

 

Art. 131. - (1) Obligatiile bugetare locale urmărite de organele de executare pot fi scăzute din evidenta acestora în cazul în care debitorul respectiv se găseste în stare de insolvabilitate.

(2) Procedura de insolvabilitate este aplicabilă în următoarele situatii:

a) debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile;

b) când după încetarea executării silite pornite împotriva debitorului rămân debite neachitate;

c) debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere;

d) debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut ori în alte locuri unde există indicii că a avut avere nu se găsesc venituri sau bunuri urmăribile;

e) când, potrivit legii, debitorul persoană juridică îsi încetează existenta si au rămas neachitate obligatii bugetare.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile debitorilor în cazul în care nu există persoane responsabile potrivit art. 7.

Art. 132. - În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile după declararea stării de insolvabilitate, organele de executare vor lua măsurile necesare de redebitare a sumelor si de executare silită.

Art. 133. - (1) Organul de executare este în drept ca pentru creantele bugetului local, datorate de comerciantii societătii comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugăresti sau persoane fizice, să ceară instantelor judecătoresti competente începerea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, în conditiile legii.

(2) Cererile organelor prevăzute la art. 49 alin. (1) privind începerea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului se vor înainta instantelor judecătoresti si sunt scutite de consemnarea vreunei cautiuni.

Art. 134. - (1) Măsurile întreprinse de organele de executare în conditiile prezentei ordonante nu se suspendă ca urmare a declansării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.

(2) În vederea executării silite a bunurilor urmărite autoritătile administratiei publice locale pot solicita judecătoruluisindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul să predea autoritătilor administratiei publice locale bunul în vederea valorificării.

Art. 135. - În cazuri exceptionale, pentru motive temeinice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, prin hotărâre, Guvernul poate aproba anularea unor categorii de obligatii bugetare.

Art. 136. - În situatiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin postă, sunt mai mari decât obligatiile bugetare supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.

 

CAPITOLUL II

Prescriptia si dreptul de a cere executarea silită

 

Art. 137. - Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită privind o creantă a bugetului local încep la data încheierii anului financiar în care a luat nastere acest drept.

Art. 138. - (1) Dreptul de a cere executarea silită a creantelor bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data încheierii anului financiar în care a luat nastere acest drept.

(2) Termenul de prescriptie prevăzut la alin. (1) se aplică si creantelor bugetare provenind din amenzi contraventionale.

Art. 139. - Termenul de prescriptie prevăzut la art. 138 se suspendă:

a) în cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) în cazurile si în conditiile în care suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanta judecătorească sau de alt organ competent;

c) pe perioada respectării amânării sau esalonării plătii obligatiei bugetare acordate ca urmare a înlesnirilor la plată dispuse prin lege, hotărâre a Guvernului ori aprobate de organul competent;

d) cât timp debitorul, cu rea-credintă, îsi sustrage veniturile si bunurile de la executarea silită;

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 140. - Termenul de prescriptie prevăzut la art. 138 se întrerupe:

a) în cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoasterii în orice alt mod a datoriei;

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;

d) pe data întocmirii, în conditiile prezentei ordonante, a actului de constatare a insolvabilitătii debitorului;

e) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 141. - Sumele achitate de debitor în contul unor obligatii bugetare, după îndeplinirea termenului de prescriptie, nu se restituie.

Art. 142. - Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor privind obligatiile bugetelor locale se prescrie în termen de 5 ani de la data încheierii anului financiar în care a luat nastere dreptul la compensare sau restituire.

Art. 143. - Dacă organul de executare constată împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a creantelor bugetelor locale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare si la scăderea acestora din evidenta analitică pe plătitori.

 

TITLUL VII

Restituirea sumelor achitate în plus

 

Art. 144. - (1) Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:

a) cele plătite fără existenta unui titlu de creantă;

b) cele plătite în plus fată de obligatia bugetară locală;

c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;

d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;

e) cele stabilite prin hotărâri sau decizii ale organelor jurisdictionale ori administrative;

f) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 118;

g) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile prin poprire, precum si cautiunea depusă în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1), după caz, în temeiul hotărârii judecătoresti prin care se dispune desfiintarea executării silite.

(2) În cazul restituirii sumelor în valută confiscate, aceasta se realizează conform legii, în lei la cursul de referintă al pietei valutare pentru euro, comunicat de Banca Natională a României, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care se dispune restituirea.

Art. 145. - Dacă debitorul înregistrează obligatii ale bugetului local restante, sumele prevăzute la art. 144 se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentei ordonante.

Art. 146. - (1) În cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligatiile la bugetul local restante ale debitorului, se va efectua compensarea până la concurenta sumei de restituit.

(2) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligatii restante ale debitorului, se va efectua compensarea până la concurenta acestor obligatii restante, diferenta rezultată restituindu-se debitorului.

 

TITLUL VIII

Stabilirea răspunderii altor persoane decât debitorul

 

Art. 147. - (1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3) se va stabili potrivit dispozitiilor alin. (2) si (3) din prezentul articol, respectiv ale art. 148-150.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organul de executare va întocmi un proces-verbal în care vor fi arătate motivele de fapt si de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Procesul-verbal se va supune spre aprobare conducerii organului de executare.

(3) Pe baza procesului-verbal aprobat potrivit alin. (2) se va întocmi titlul de creantă privind obligatia la plată a persoanei răspunzătoare potrivit art. 7, care va cuprinde:

a) antetul organului emitent;

b) numele si prenumele sau denumirea persoanei responsabile, obligată la plata obligatiei bugetare locale a debitorului principal; codul unic de înregistrare si/sau codul numeric personal; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;

c) numele si prenumele sau denumirea debitorului principal; codul unic de înregistrare si/sau codul numeric personal; domiciliul sau sediul acestuia, precum si orice alte date de identificare;

d) cuantumul si natura sumelor datorate;

e) termenul în care responsabilul este obligat la plata obligatiei bugetare locale a debitorului principal;

f) temeiul legal si motivele în fapt ale angajării răspunderii;

g) numărul si data procesului-verbal;

h) data întocmirii actului;

i) stampila si semnătura organului de executare.

(4) Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligatia principală, cât si pentru accesoriile acesteia.

Art. 148. - Titlul de creantă prevăzut la art. 147 alin. (3) va fi comunicat persoanei obligate la plată, mentionându-se că aceasta urmează să facă plata în termenul stabilit.

Art. 149. - (1) Împotriva titlului de creantă comunicat potrivit art. 148 se poate face contestatie, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecătorească competentă.

(2) Titlul de creantă care nu a fost atacat în termenul prevăzut la alin. (1) constituie titlu executoriu.

Art. 150. - (1) În cazul în care persoana responsabilă nu va efectua plata în termenul indicat în titlul de creantă, organul de executare va începe procedura de executare silită împotriva acesteia.

(2) Procedura de executare silită asupra persoanei responsabile se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei ordonante si nu va împiedica continuarea, dacă este cazul, a procedurii de executare silită începute asupra debitorului principal.

 

TITLUL IX

Procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impunere pentru impozitele si taxele locale

 

Art. 151. - (1) Toate persoanele fizice sau juridice, române si străine, care, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu completările ulterioare, denumită în continuare

Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, trebuie să întocmească si să depună declaratii, declaratii de impunere, declaratii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, după caz, denumite în continuare declaratii de impunere.

(2) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1), inclusiv institutiile publice, sunt obligati să depună declaratii de impunere ori de câte ori se modifică materia impozabilă sau situatia contribuabililor, chiar dacă, potrivit legii, sunt scutiti de la plata impozitelor sau taxelor locale ori pentru bunurile pe care le detin în proprietate nu datorează impozite sau taxe locale.

(3) Declaratia de impunere se întocmeste prin grija si pe răspunderea contribuabililor, prin completarea unui formular specific impozitului sau taxei locale respective. La cererea contribuabilului acest formular se pune la dispozitia sa, în mod gratuit, de către compartimentul de specialitate.

(4) Declaratiile de impunere se întocmesc si se depun, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, precum si ale prezentei ordonante, la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 152. - (1) Declaratia de impunere trebuie să cuprindă:

a) elemente de identificare a contribuabilului:

1. în cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, adresa domiciliului si/sau a resedintei, codul numeric personal, precum si numărul de rol nominal unic;

2. în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa sediului/punctului de lucru, codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare, precum si numărul de rol nominal unic;

b) obiectul impozabil, precum si elementele pe care se fundamentează calculul sau evaluarea impozitului ori taxelor locale la momentul declarării;

c) cuantumul impozitelor sau taxelor locale, după caz, în situatia în care obligatia calculării impozitului ori a taxei locale revine, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, contribuabilului;

d) semnăturile autorizate si stampila, dacă este cazul.

(2) Continutul si modelul formularelor tipizate, specifice impozitelor si taxelor locale, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pot modifica si actualiza pe măsura modificării reglementărilor legale în materie de impozite si taxe locale, precum si ori de câte ori este necesar.

(3) Plata impozitului sau a taxei locale nu suspendă obligativitatea contribuabilului de a depune declaratia de impunere.

Art. 153. - Declaratia de impunere întocmită pentru fiecare fel de impozit sau taxă se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2002. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, stabilită potrivit legii, declaratia de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Art. 154. - (1) Declaratia de impunere se depune de contribuabil la compartimentul de specialitate competent, direct la registratura acestuia sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

(2) Data de depunere a declaratiei de impunere este considerată data înregistrării acesteia la compartimentul de specialitate sau data de expeditie a postei, după caz.

Art. 155. - (1) Contribuabilul este obligat să depună o declaratie de impunere si dacă în cursul anului fiscal se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) schimbarea domiciliului sau a sediului contribuabilului, după caz;

b) modificarea bunurilor impozabile sau taxabile, după caz, precum si a celorlalte elemente pe care se fundamentează calculul sau evaluarea impozitului si taxelor locale;

c) modificarea situatiei juridice a contribuabililor, de natură să conducă la modificarea impozitelor sau taxelor locale;

d) dizolvarea, lichidarea sau transformarea, conform legii, în cazul persoanelor juridice;

e) reorganizarea prin divizare, fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire, conform legii, în cazul persoanelor juridice;

f) încetarea activitătii, precum si terminarea activitătii supuse impozitării sau taxării, după caz.

(2) Declaratia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data aparitiei oricăreia dintre situatiile prevăzute la alin. (1).

Art. 156. - Contribuabilii au obligatia de a întocmi corect declaratiile de impunere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, înscriind clar, lizibil si complet informatiile prevăzute de formular.

Art. 157. - (1) Compartimentul de specialitate are obligatia să verifice modul de completare a declaratiei de impunere, concordanta datelor înscrise în aceasta cu celelalte evidente organizate si conduse la nivelul autoritătii administratiei publice locale respective.

(2) În cazul în care în declaratia de impunere depusă de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligatiei de plată se va face prin corectarea erorii si prin înscrierea sumelor corecte, avându-se în vedere următoarele:

a) aplicarea corectă a cotelor de impozitare/taxare stabilite în conditiile legii;

b) înscrierea corectă a sumelor reprezentând impozitele/taxele locale datorate, rezultate din înmultirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabilă/taxabilă;

c) înscrierea corectă a sumelor în rubricile prevăzute de formular si anularea celor înscrise eronat în alte rubrici;

d) corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat înscrierea în declaratia de impunere a unor sume eronate.

(3) Dacă în declaratia de impunere depusă de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia se constată erori a căror cauză nu se poate stabili ori se constată elemente lipsă, importante pentru stabilirea creantei bugetare locale, compartimentul de specialitate va solicita în scris contribuabilului să se prezinte la sediul său pentru efectuarea corecturilor necesare.

Art. 158. - (1) Contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să se prezinte în termenul stabilit de compartimentul de specialitate pentru efectuarea corecturilor.

(2) În situatia în care contribuabilul sau reprezentantul legal al acestuia nu se prezintă în termen de 15 zile calendaristice de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor, compartimentul de specialitate va stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plată.

(3) Compartimentul de specialitate are dreptul să stabilească din oficiu impozitele si taxele locale de plată, dacă:

a) contribuabilul nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (2), în cazul depunerii unei declaratii de impunere în a cărei completare au fost constatate erori;

b) contribuabilul nu depune declaratia de impunere în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înstiintării prin care compartimentul de specialitate îi notifică depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere.

(4) Dacă în declaratia de impunere se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată elemente lipsă, importante pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si în cazul în care contribuabilul nu depune declaratia de impunere, compartimentele de specialitate vor stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plată, folosind metoda estimării.

(5) Estimarea impozitelor si taxelor locale se face pe baza documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioadele de raportare din ultimele 12 luni, si anume:

a) declaratiile de impunere depuse pentru perioadele anterioare;

b) procesele-verbale de control;

c) raportările contabile.

(6) Din documentele prevăzute la alin. (5) se va selecta ultimul debit cunoscut al contribuabilului, care va fi folosit drept etalon în cadrul procedurii de estimare.

(7) Prima etapă în stabilirea impozitelor si taxelor locale de plată va fi actualizarea debitului prevăzut la alin. (6), avându-se în vedere rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică, aferentă perioadei cuprinse între data stabilirii debitului folosit drept etalon si data stabilirii din oficiu.

(8) Rezultatul obtinut potrivit etapei prevăzute la alin. (7) va fi ajustat pe baza oricăror date si informatii detinute de compartimentul de specialitate, cum ar fi:

a) date si informatii obtinute în urma controalelor efectuate la alti contribuabili care au legături de afaceri cu contribuabilul în cauză;

b) date din dosarul fiscal al contribuabilului;

c) informatii de la terti;

d) orice alte date si informatii neprevăzute la lit. a)-c), care ar putea fi utile ajustării.

(9) Debitul stabilit conform alin. (8) va fi majorat cu 20%.

(10) În aplicarea procedurii de stabilire din oficiu a impozitelor si taxelor locale compartimentul de specialitate va întocmi o notă de constatare care va cuprinde, în mod obligatoriu:

a) elementele care au fost avute în vedere la stabilirea din oficiu;

b) modul de calcul al debitului;

c) penalitătile aplicate pentru nedepunerea la termen a declaratiei de impunere.

(11) Nota de constatare prevăzută la alin. (10) va fi aprobată de către conducătorul compartimentului de specialitate, iar impozitele si taxele locale stabilite prin aceasta vor fi comunicate contribuabilului printr-o înstiintare de plată, transmisă conform legii.

(12) Impozitele si taxele locale stabilite din oficiu de compartimentele de specialitate se corectează:

a) la data depunerii efective de către contribuabil a declaratiei de impunere referitoare la impozitele si taxele locale care au fost stabilite din oficiu;

b) la data efectuării unui control fiscal care se desfăsoară pentru impozitele si taxele locale care au fost stabilite din oficiu.

(13) Accesoriile calculate la suma impozitelor si taxelor locale stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor si taxelor locale.

(14) În cazul în care în dosarul fiscal al contribuabilului nu există documente de natura celor prevăzute la alin. (5), contribuabilul în cauză va fi supus de îndată unui control fiscal.

Art. 159. - (1) Declaratiile de impunere pot fi corectate de către contribuabili, din proprie initiativă, prin depunerea unei declaratii rectificative de impunere la compartimentul de specialitate.

(2) Declaratia rectificativă de impunere se întocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia de impunere care se corectează, înscriindu-se lângă titlul “Declaratie” mentiunea “rectificativă”.

(3) Declaratia rectificativă de impunere va fi completată înscriindu-se toate datele si informatiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă fată de declaratia de impunere initială. Rândurile si coloanele care contin date si informatii modificate vor fi marcate printr-un asterisc.

(4) Declaratia rectificativă de impunere va fi semnată si se va depune la acelasi compartiment de specialitate la care a fost depusă declaratia de impunere initială, fie direct la registratura acestuia, fie la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

(5) Depunerea declaratiei rectificative de impunere în termenul de prescriptie a dreptului compartimentului de specialitate de a stabili diferente de impozite si taxe locale conduce la întreruperea prescriptiei. De la data depunerii declaratiei rectificative începe să curgă un nou termen de prescriptie pentru perioada la care aceasta se referă.

(6) Depunerea declaratiei rectificative de impunere după expirarea termenului de prescriptie constituie o recunoastere voluntară a impozitelor si taxelor locale, acestea fiind considerate legal stabilite si datorate.

(7) Declaratia rectificativă de impunere poate fi depusă ori de câte ori plătitorul constată erori în declaratia initială.

(8) Dacă contribuabilul depune declaratia rectificativă de impunere în 15 zile calendaristice de la termenul stabilit de compartimentul de specialitate competent pentru efectuarea corecturilor, termen comunicat în scris contribuabilului, conform procedurii stabilite la art. 157 alin. (3), contribuabilul va fi sanctionat cu avertisment pentru întocmirea incorectă a declaratiei de impunere initială.

(9) Declaratia rectificativă de impunere nu mai poate fi depusă în cazul în care compartimentul de specialitate se prezintă la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, după caz, pentru desfăsurarea unei actiuni de control fiscal pentru impozitele si taxele locale aferente perioadelor supuse controlului.

Art. 160. - (1) În cazul nedepunerii declaratiei de impunere, compartimentul de specialitate are dreptul de a stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plată.

(2) În scopul stabilirii din oficiu a impozitelor si taxelor locale de plată compartimentul de specialitate va transmite contribuabilului o înstiintare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere.

(3) Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii înstiintării prevăzute la alin. (1) contribuabilul nu depune declaratia de impunere, compartimentul de specialitate competent va stabili din oficiu impozitele si taxele locale de plată.

Art. 161. - Impozitele si taxele locale stabilite din oficiu de compartimentul de specialitate:

a) se comunică contribuabilului printr-o înstiintare de plată, transmisă potrivit legii;

b) se corectează la data depunerii efective de către contribuabil a declaratiei de impunere sau la data efectuării unui control fiscal.

Art. 162. - (1) Depunerea cu întârziere de către persoane juridice a declaratiei de impunere se penalizează după cum urmează:

a) cu 10% din impozitul sau din taxa locală datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaratia de impunere este depusă cu o întârziere de până la 30 de zile calendaristice inclusiv fată de termenul legal stabilit;

b) cu 30% din impozitul sau din taxa locală datorată ori stabilită din oficiu, după caz, dacă declaratia de impunere este depusă cu o întârziere de 31 până la 60 de zile calendaristice inclusiv fată de termenul legal stabilit;

c) cu 50% din impozitul sau din taxa locală datorată ori stabilită din oficiu, dacă declaratia de impunere este depusă cu o întârziere de peste 60 de zile calendaristice fată de termenul legal stabilit;

d) cu 500.000 lei, sumă ce va fi actualizată, în conditiile prevăzute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, în cazul nedepunerii declaratiei de impunere de către contribuabilii persoane juridice, atunci când penalitătile calculate prin aplicarea cotelor prevăzute la lit. a)-c) sunt mai mici de 500.000 lei.

(2) Penalitătile calculate în conditiile alin. (1) se înregistrează la aceeasi categorie de venituri care le-a generat si sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioară a impozitelor sau taxelor locale.

(3) Penalitătile aplicate potrivit alin. (1) lit. a)-c) nu pot să depăsească suma de 50.000.000 lei; aceste sume se actualizează în conditiile prevăzute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002.

Art. 163. - Dreptul de a constata nerespectarea prevederilor prezentului titlu se prescrie în termenul prevăzut la art. 138.

Art. 164. - Împotriva documentelor de constatare sau de verificare, prin care s-au stabilit penalitătile prevăzute la art. 162, contribuabilii pot exercita căile de atac prevăzute la art. 190-199.

 

TITLUL X

Controlul fiscal în materia creantelor bugetelor locale

 

Art. 165. - Controlul fiscal în materia creantelor bugetelor locale cuprinde ansamblul activitătilor care au ca scop verificarea realitătii, legalitătii si sinceritătii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitătii îndeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de către contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.

Art. 166. - Sunt supusi controlului fiscal, potrivit dispozitiilor prezentului capitol, contribuabilii persoane fizice si juridice, române si străine, astfel cum sunt definite la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, cărora le revin obligatii fiscale.

Art. 167. - Obligatiile fiscale cuprind:

a) obligatia de a declara bunurile impozabile sau taxabile, după caz, precum si impozitele sau taxele locale datorate la bugetele locale;

b) obligatia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si de plată, la termenele legale, creantele bugetelor locale;

c) obligatia de a calcula, de a retine si de a înregistra în evidentele contabile si de plată, la termenele legale, creantele bugetelor locale care se realizează prin stopaj la sursă;

d) orice alte obligatii legale care le revin contribuabililor în aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, a prezentei ordonante, precum si a oricărei alte reglementări fiscale.

Art. 168. - (1) Controlul fiscal în materia creantelor bugetelor locale se exercită de către autoritătile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora.

(2) Personalul din structura compartimentelor de specialitate se bucură de protectia legii si este învestit cu exercitiul autoritătii publice pe timpul serviciului si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege, fiind asimilate organelor de control fiscal.

(3) În exercitarea atributiilor ce le revin persoanele din structura compartimentelor de specialitate colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale, cu institutiile si serviciile publice de sub autoritatea acestora, cu alte autorităti ale administratiei publice locale, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, în conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 169. - În exercitarea atributiilor ce le revin compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale au dreptul:

a) să verifice în totalitate sau prin sondaj orice documente, înscrisuri, registre ori evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, să primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabilă;

b) să solicite contribuabililor controlati, verbal sau în scris, toate informatiile si justificările referitoare la abaterile constatate. În cazul în care se solicită răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligati să furnizeze informatiile respective în termen de 5 zile de la primirea solicitării;

c) să retină documente în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în conditiile legii, acte, înscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice alt element material care face dovada stabilirii, înregistrării si achitării obligatiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri exceptionale, cu aprobarea conducătorului compartimentului de specialitate, perioada de retinere a documentelor poate fi prelungită cu maximum 90 de zile;

d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul compartimentului de specialitate; solicitarea se face în scris si cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora si locul întâlnirii, precum si scopul acesteia, comunicându-i-se contribuabilului cu cel putin 5 zile calendaristice înaintea datei fixate pentru întâlnire;

e) să facă constatări faptice pentru identificarea obiectelor ori surselor impozabile sau taxabile, după caz;

f) să confiste, în conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentând bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor locale;

g) să stabilească obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situatia în care în evidenta contabilă nu există documente justificative sau contribuabilul refuză prezentarea acestora, demonstrate pe bază de înscrisuri, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, în conditiile art. 151-164.

Sarcina de a dovedi că metoda indirectă utilizată pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;

h) să stabilească în sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe locale, să calculeze dobânzi pentru neplata în termenele legale a impozitelor si/sau taxelor locale datorate conform prevederilor legilor fiscale;

i) să răspundă pentru rezultatele controlului, în limita documentelor supuse controlului si constatărilor efectuate si consemnate în actul de control;

j) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute de legile fiscale si contabile;

k) să dispună corectarea în contabilitate a eventualelor erori constatate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, în anul în care au fost constatate;

l) să anuleze aplicarea măsurilor care contravin reglementărilor contabile si fiscale si să dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin;

m) să intre, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, în orice incintă a sediului în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care există obiecte impozabile/taxabile ori în care se desfăsoară activităti producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducătorului compartimentului de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului;

n) să verifice modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de compartimentul de specialitate;

o) să beneficieze de protectie din partea organelor de politie, jandarmerie si a oricăror alti agenti ai fortei publice, la solicitarea acestora.

Art. 170. - (1) În cazul în care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt tinute cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, controlul se poate exercita asupra ansamblului informatiilor, datelor si prelucrărilor informatice care concură, direct sau indirect, la obtinerea rezultatelor contabile sau fiscale si la elaborarea declaratiilor de impunere, precum si asupra documentatiei referitoare la analiza, programarea si executarea prelucrărilor.

(2) Sistemele informatice de prelucrare a datelor utilizate pentru tinerea evidentelor contabile si a oricăror alte evidente trebuie să asigure anumite standarde si conditii necesare pentru efectuarea controlului fiscal.

(3) Standardele si conditiile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, la propunerea Comisiei pentru elaborarea instructiunilor privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind alcătuită din câte un reprezentant al:

a) Ministerului Administratiei Publice;

b) Ministerului Finantelor Publice;

c) Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România;

d) Asociatiei Municipiilor din România;

e) Asociatiei Oraselor din România;

f) Asociatiei Comunelor din România;

g) Asociatiei Nationale a Informaticienilor din Administratia Publică, desemnat de conducerea acestor autorităti/structuri asociative, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) În cazul în care contribuabilul utilizează sisteme informatice de prelucrare a datelor, acesta răspunde de asigurarea standardelor si conditiilor minimale stabilite în conditiile alin. (3).

Art. 171. - (1) În scopul determinării modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor si taxelor locale datorate, compartimentele de specialitate sunt în drept să solicite informatii de la:

a) persoanele fizice sau juridice care detin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relatii de afaceri cu acestia sau care pot da relatii în legătură cu operatiunile verificate;

b) autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public;

c) institutiile publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulatia mărfurilor pe căile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietătilor si altele asemenea.

(2) Persoanele, autoritătile si institutiile mentionate la alin. (1) sunt obligate ca în termenul specificat în solicitare să furnizeze informatiile si să pună la dispozitie compartimentului de specialitate evidentele si datele respective, în conditiile legii.

(3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de compartimentele de specialitate, în modalitatea prevăzută în prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor si taxelor locale datorate de acesta.

Art. 172. - În cazuri temeinic justificate compartimentele de specialitate pot solicita si altor persoane fizice decât cele angajate la contribuabili, potrivit competentelor teritoriale, note explicative sau declaratii, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauză are sau nu are calitatea de contribuabil ori are legătură cu obiectivele controlului fiscal.

Art. 173. - Compartimentele de specialitate au următoarele obligatii:

a) să cunoască si să aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normele de aplicare a acestora;

b) să prezinte contribuabilului verificat legitimatia model ITL-017, însotită de actul de identitate, precum si de delegatia semnată de conducătorul compartimentului de specialitate;

c) să efectueze controlul în asa fel încât să afecteze cât mai putin activitatea curentă a contribuabililor verificati;

d) să acorde atentie întrebărilor, nelămuririlor,

reclamatiilor contribuabililor si să dea dovadă de întelegere si solicitudine în solutionarea acestora, potrivit legii;

e) să întocmească si să depună actele de control privind rezultatele verificării la sediul unitătii de care apartine, potrivit metodologiei de control;

f) să utilizeze cu eficientă timpul de control, să păstreze si să apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;

g) să nu se angajeze direct sau indirect în relatii de afaceri cu persoane fizice ori juridice controlate, relatii care pot afecta îndeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal încredintate;

h) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu anumite constatări ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infractiuni constatate cu ocazia exercitării atributiilor de control fiscal;

i) să nu pretindă si să nu primească nici un fel de bunuri în natură sau în bani, să nu îsi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau cu exercitarea functiei;

j) să consemneze în registrul unic de control existent la contribuabilul persoană juridică, înaintea începerii controlului fiscal, numele si prenumele, unitatea de care apartine, numărul legitimatiei, numărul si data delegatiei/ordinului de deplasare, tematica de control, precum si temeiul legal în baza căruia se efectuează verificarea. În registrul unic de control se înscriu obligatoriu: numărul si data actului de control întocmit, constatările, recomandările si măsurile dispuse de organele de control, sub semnătura acestora si a conducerii contribuabilului. Registrul unic de control se numerotează, se snuruieste, se sigilează si se înregistrează în registrul general pentru înregistrarea corespondentei de la nivelul autoritătii administratiei publice locale unde se află sediul sau punctul de lucru, după caz, al contribuabilului persoană juridică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante. Registrul unic de control se păstrează de reprezentantul legal al contribuabilului si va fi tinut câte unul atât la sediul social, cât si pentru fiecare punct de lucru.

Art. 174. - (1) Înainte de desfăsurarea unei actiuni de control fiscal la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului, după caz, acesta are dreptul:

a) să fie informat în legătură cu actiunile de control, prin transmiterea unui aviz de verificare cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data începerii controlului;

b) să fie înstiintat în legătură cu drepturile si obligatiile sale.

(2) În vederea respectării drepturilor prevăzute la alin. (1) compartimentul de specialitate are obligatia să înstiinteze contribuabilul cu privire la selectarea si programarea lui în vederea controlului, prin transmiterea avizului de verificare prevăzut la alin. (1) lit. a), care va cuprinde:

a) denumirea primăriei/consiliului judetean din a cărei/cărui structură functională face parte compartimentul de specialitate care a dispus controlul;

b) numele si prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea, în cazul persoanelor juridice;

c) adresa domiciliului si/sau a resedintei, în cazul persoanelor fizice, sau a sediului si/sau a punctului de lucru, în cazul persoanelor juridice;

d) codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, sau codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) numărul de rol nominal unic;

f) baza legală a transmiterii avizului de verificare si a desfăsurării controlului fiscal;

g) data la care este programat să se desfăsoare controlul fiscal;

h) impozitele si taxele locale care vor fi cuprinse în verificare;

i) perioada care urmează să fie supusă controlului fiscal;

j) obligatia contribuabilului de a pune la dispozitie compartimentului de specialitate toate documentele si evidentele contabile, precum si de a asigura conditiile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a controlului fiscal;

k) semnătura conducătorului compartimentului de specialitate, precum si sigiliul/stampila acestuia.

(3) Avizul de verificare va fi însotit de un extras din Carta drepturilor si obligatiile contribuabililor pe timpul desfăsurării controlului fiscal de către compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, care va fi aprobată prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 175. - Pe toată durata exercitării controlului fiscal contribuabilii supusi acestuia au următoarele drepturi:

a) să fie informati asupra desfăsurării controlului si eventualelor situatii neclare;

b) să fie primii solicitati, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;

c) să beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;

d) să beneficieze de asistentă de specialitate sau juridică pe toată durata controlului, asigurată prin grija si pe cheltuiala contribuabilului;

e) să solicite din proprie initiativă să fie controlati;

f) să depună obiectiuni sau să conteste, potrivit prevederilor titlului XI, constatările înscrise în actele de control fiscal încheiate;

g) să fie protejati asupra secretului fiscal, în conditiile legii.

Art. 176. - (1) Contribuabilii supusi controlului fiscal au următoarele obligatii:

a) să se prezinte, la solicitarea compartimentului de specialitate, la data si în locul stabilite pentru efectuarea controlului;

b) să pună la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;

c) să pună la dispozitie, la solicitarea compartimentului de specialitate, în conditiile legii, actele originale sau copii certificate, după caz, referitoare la obiectul controlului;

d) să permită accesul în locurile unde se află bunurile si valorile supuse impozitării/taxării, precum si în locurile unde se află documentele necesare controlului;

e) să furnizeze în scris si verbal, în legătură cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificării operatiunilor economico-financiare efectuate;

f) să manifeste respect fată de autoritatea controlului, aducând la îndeplinire întocmai măsurile din actul de control rămase definitive, si să informeze compartimentul de specialitate despre aceasta;

g) să colaboreze cu compartimentul de specialitate pentru buna functionare a actiunii de control;

h) să notifice toate modificările intervenite în datele initiale de identificare, inclusiv încetarea activitătii în termenele prevăzute de lege;

i) să întocmească documente pentru orice operatiune impozabilă/taxabilă si să răspundă pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate, precum si pentru autenticitatea documentelor în cauză furnizate de compartimentul de specialitate;

j) să refacă evidentele tehnico-operative si contabile prin care se justifică operatiunile efectuate, în situatia în care acestea au fost pierdute ori distruse, în termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului;

k) să întocmească, în conditiile si la termenul prevăzute la art. 173 lit. j), si să pună la dispozitie compartimentului de specialitate registrul unic de control;

l) să dea o declaratie pe propria răspundere la finalizarea controlului, în care să specifice că au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;

m) să creeze conditii corespunzătoare pentru desfăsurarea controlului fiscal;

n) să se prezinte la sediul compartimentului de specialitate, la solicitarea scrisă a acestuia.

(2) Documentele prezentate cu rea-credintă, dovedite cu ocazia controlului fiscal efectuat la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru, după caz, al contribuabilului ori la sediul compartimentului de specialitate, nu vor fi luate în considerare ulterior la solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control sau de impunere întocmite de compartimentele de specialitate.

Art. 177. - (1) Contribuabilii care, potrivit legii, organizează si conduc contabilitatea proprie sunt obligati să păstreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării si înregistrării la compartimentul de specialitate, până la împlinirea termenului de prescriptie a dreptului compartimentului de specialitate de a stabili diferente la impozitele si taxele locale.

(2) Evidentele contabile si documentele justificative se păstrează si se arhivează într-un mod adecvat, care să permită desfăsurarea normală a controlului fiscal.

(3) Contribuabilii sunt obligati să păstreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfăsurării activitătii acestora.

Art. 178. - Împotriva măsurilor dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi depuse obiectiuni si/sau contestatii de către contribuabili în conditiile prevăzute la titlul XI.

Art. 179. - Contribuabilii sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt obligati să coopereze la desfăsurarea în conditii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor compartimentelor de specialitate si acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi.

Art. 180. - (1) Controlul fiscal se desfăsoară, în baza delegatiei semnate de conducătorul compartimentului de specialitate, la domiciliul, resedinta, sediul ori punctul de lucru, după caz, al contribuabilului sau la sediul compartimentului de specialitate.

(2) Controlul fiscal se poate desfăsura si în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urmă având în acest caz obligata de a asigura conditiile necesare pentru derularea normală a actiunii de control.

Art. 181. - (1) Durata controlului fiscal prevăzut la art. 180 este stabilită de compartimentul de specialitate, în functie de obiectivele controlului, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) În cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunităti, filiale ori sucursale în tară, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.

Art. 182. - (1) Controlul fiscal la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru, după caz, al contribuabilului ori la sediul compartimentului de specialitate se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit/taxă locală si pentru fiecare perioadă supusă impozitării/taxării.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conducătorul compartimentului de specialitate poate dispune reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal si până la împlinirea termenului de prescriptie prevăzut de prezenta ordonantă apar date suplimentare, necunoscute compartimentului de specialitate la data efectuării controlului, care influentează sau modifică rezultatele acestuia.

(3) Datele suplimentare, necunoscute compartimentului de specialitate la data efectuării controlului fiscal la un contribuabil, pot apărea în situatii cum ar fi:

a) efectuarea unor controale fiscale încrucisate asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte contribuabilul în cauză;

b) obtinerea pe parcursul actiunilor de control efectuate la alti contribuabili a unor date sau informatii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului într-o perioadă care a fost deja supusă controlului fiscal;

c) solicitări ale organelor de urmărire penală în cadrul cercetării cazurilor de evaziune fiscală;

d) informatii obtinute de la terti, de natură să modifice sau să influenteze în mod semnificativ rezultatele controlului fiscal anterior.

(4) Reverificarea unei perioade supuse controlului fiscal se realizează numai la initiativa compartimentului de specialitate si nu la solicitarea contribuabilului, acesta din urmă având dreptul stabilit la titlul XI.

(5) Solicitarea reverificării unei perioade supuse controlului fiscal se face de către compartimentul de specialitate prin întocmirea unui referat în care sunt prezentate motivele solicitării, care va fi supus aprobării conducătorului compartimentului de specialitate.

Art. 183. - (1) Rezultatele controlului fiscal se consemnează în mod obligatoriu în procese-verbale de control, note de constatare, procese-verbale de constatare a contraventiilor.

(2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, întocmit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar rămâne la contribuabil.

(3) Continutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel încât acesta să poată fi citit independent de alte documente si să nu dea posibilitatea mai multor interpretări.

(4) Procesul-verbal de control trebuie să aibă o structură unică pentru toate verificările efectuate.

(5) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, conform alin. (6)-(10).

(6) Capitolul I va cuprinde date referitoare la:

a) structura functională din care face parte compartimentul de specialitate care a efectuat controlul fiscal;

b) datele de identificare a functionarului public care a efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, functia, numărul legitimatiei de serviciu, numărul delegatiei în baza căreia a efectuat controlul;

c) obiectivul/obiectivele controlului fiscal;

d) perioada supusă controlului fiscal;

e) durata desfăsurării controlului fiscal;

f) tipul de verificare efectuată.

(7) Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabili, si anume:

A. datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:

a) numele/denumirea;

b) codul numeric personal;

c) codul unic de identificare/codul de înregistrare fiscală/numărul de rol nominal unic;

d) adresa domiciliului/sediului social;

B. datele de identificare a sucursalelor sau a filialelor, dacă este cazul;

C. forma de proprietate;

D. tipul activitătii desfăsurate, utilizându-se Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, respectiv Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN;

E. cifra de afaceri, conform ultimului bilant contabil aprobat;

F. capitalul subscris si cel aprobat;

G. persoana care asigură conducerea activitătii contribuabilului în timpul desfăsurării controlului fiscal;

H. persoana care răspunde de conducerea evidentelor contabile;

I. persoana desemnată de contribuabil să îl reprezinte pe durata controlului fiscal;

J. numerele conturilor bancare, precum si băncile la care acestea sunt deschise;

K. datele privind clientii si furnizorii stabili cu care contribuabilul are relatii de afaceri.

(8) Capitolul III, care reprezintă de fapt partea principală a procesului-verbal de control va cuprinde constatările efective ale compartimentului de specialitate si va fi structurat pe impozitele/taxele locale care au făcut obiectul verificării:

A. pentru fiecare impozit/taxă locală vor fi avute în vedere următoarele elemente:

a) baza legală pentru stabilirea, calcularea si vărsarea impozitului/taxei locale;

b) constatările functionarului public, prezentate în mod concret, clar si precis, cu privire la modul de stabilire, calculare si vărsare a obligatiilor fiscale;

c) dispozitiile legale încălcate, cu mentionarea numărului si a datei actului normativ, precum si a articolului, alineatului etc.;

d) consecintele fiscale ale constatărilor:

1. diferentele de impozite/taxe locale stabilite, cauzele care au condus la calculul acestora, cum ar fi: dispozitii legale încălcate, cu nominalizarea acestora, erori de calcul etc. Calculul detaliat al acestora va fi prezentat într-o anexă la procesul-verbal de control;

2. dobânzile stabilite, calculul detaliat al acestora urmând a fi prezentat într-o anexă la procesul-verbal de control;

3. contraventiile constatate, cu precizarea prevederilor legale încălcate, a amenzilor aplicate si a bazei legale pentru aplicarea acestora, precum si a numărului procesului-verbal de constatare a contraventiilor încheiat;

e) termenul de plată stabilit pentru achitarea fiecărui debit constatat;

f) justificări, explicatii si puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, în cazul în care acesta si le-a exprimat;

g) numele, prenumele si functia persoanelor răspunzătoare - în cazul în care sunt antrenate răspunderi -, justificările si explicatiile scrise ale acestora, precum si punctul de vedere al functionarului public care a

efectuat controlul fiscal cu privire la aceste motivatii;

h) eventuale măsuri dispuse sau recomandări făcute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea în legalitate;

i) plătile efectuate de contribuabil în timpul si ca urmare a controlului fiscal, dacă este cazul;

B. în cazul în care nu s-au constatat abateri care să genereze calcularea de diferente, se va face mentiunea corespunzătoare.

(9) Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:

a) situatia sintetică a constatărilor efectuate (diferente de impozite si taxe locale stabilite, accesoriile calculate la acestea, penalităti, amenzi aplicate, compensări efectuate etc.);

b) alte date si informatii care ar putea fi relevante;

c) mentiunea că toate documentele puse la dispozitie functionarului public au fost restituite.

(10) Procesul-verbal de control va cuprinde o serie de anexe, si anume:

A. o anexă generală în care vor fi sintetizate, pentru fiecare impozit/taxă locală:

a) diferentele de impozite/taxe locale stabilite;

b) dobânzile calculate;

c) amenzile si penalitătile aplicate;

B. anexe, pentru fiecare impozit/taxă locală, cu calculul detaliat al tuturor obligatiilor stabilite, inclusiv dobânzile corespunzătoare:

a) copiile de pe procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, dacă este cazul;

b) notele de constatare întocmite, dacă este cazul;

c) documente, acte sau copii de pe acestea, precum si note explicative sau informative;

d) actul/actele întocmit/întocmite de compartimentul de specialitate, care reprezintă dovada retinerii documentelor sau a elementelor materiale;

e) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal în afara programului normal de lucru al contribuabilului, dacă este cazul.

(11) Procesul-verbal de control va fi semnat de unctionarul public care a efectuat controlul fiscal, căruia îi revine responsabilitatea pentru constatările înscrise în acesta, precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.

(12) Toate exemplarele procesului-verbal de control împreună cu anexele sale se înregistrează la registratura contribuabilului controlat, imediat după semnarea lui de către cei îndreptătiti, dându-se acelasi număr si aceeasi dată pe fiecare exemplar înregistrat.

(13) Potrivit prevederilor prezentei ordonante, procesul-verbal de control reprezintă titlul de creantă pentru diferentele constatate între obligatiile de plată determinate de către contribuabil si cele legal datorate, inclusiv accesoriile si penalitătile stabilite.

(14) Diferentele de impozite, taxe locale, accesorii si penalităti, stabilite cu ocazia controlului fiscal, se plătesc în termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).

(15) Data comunicării către contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerată data semnării de către acesta sau de reprezentantul său legal a procesului-verbal de control.

(16) În cazul în care contribuabilul sau reprezentantul său legal refuză semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data primirii de către contribuabil a scrisorii constituind data comunicării.

(17) Procesul-verbal de control fiscal va fi înregistrat la registratura compartimentului de specialitate în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea controlului fiscal.

(18) Constatările cu privire la natura activitătilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile/taxabile se consemnează în nota de constatare.

(19) Nota de constatare se întocmeste si în cazul în care, în timpul controlului fiscal, se fac constatări a căror reconstituire sau dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibilă sau ori de câte ori functionarul public consideră necesar.

(20) În cazul în care există divergente între functionarul public si contribuabil, referitoare la constatările efectuate, stabilirea realitătii faptelor va fi realizată în prezenta unor martori.

(21) În nota de constatare se înscriu situatiile de fapt constatate, precum si măsurile operative pentru remedierea deficientelor constatate.

(22) Nota de constatare se semnează de functionarul public care efectuează controlul fiscal, de contribuabil sau de un angajat al acestuia ori, după caz, de martori.

(23) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se încheie pentru acele fapte ale căror constatare si sanctionare sunt de competenta compartimentului de specialitate, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(24) La expirarea termenului fixat pentru efectuarea plătii creantelor bugetare locale, stabilite prin actul de control, compartimentul de specialitate va întocmi si va trimite organelor de executare silită titlurile executorii ori celelalte documente necesare pentru începerea executării silite, astfel:

a) pentru diferentele dintre creantele determinate de plătitor si cele legal datorate, reprezentând impozite, taxe locale, contributii, accesorii si penalităti calculate, titlul executoriu constă în dispozitia de urmărire, model ITL-049;

b) pentru sanctiunile contraventionale, titlul executoriu este reprezentat de procesul-verbal de constatare a contraventiilor, rămas definitiv prin neexercitarea căii de atac, sau de dispozitivul instantei prin care a fost respinsă plângerea contravenientului;

c) pentru impozite, taxe locale, contributii, accesorii si penalităti stabilite, dar neachitate la scadentă, se va comunica organului de executare silită cuantumul acestora, în vederea întocmirii titlului executoriu.

Art. 184. - Dreptul compartimentelor de specialitate de a stabili diferente de impozite, taxe locale si dobânzi pentru neplata în termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalităti pentru faptele ale căror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta acestora se prescrie după cum urmează:

a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul legal de depunere a declaratiei de impunere pentru perioada respectivă;

b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plată a impozitului/taxei locale, în cazul în care legea nu prevede obligatia depunerii declaratiei de impunere;

c) în termen de 5 ani de la data comunicării către contribuabil a impozitului/taxei locale stabilite de compartimentul de specialitate, în conditiile stabilite de lege.

Art. 185. - Termenele de prescriptie prevăzute la art. 184 se întrerup:

a) în cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) la data depunerii de către contribuabil a declaratiei de impunere după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;

c) la data efectuării de către contribuabil a unui act voluntar de recunoastere a impozitului/taxei datorate, inclusiv plata integrală sau partială a acestuia;

d) la data comunicării către contribuabil a unor diferente de impozite/taxe locale stabilite de compartimentul de specialitate, ca urmare a actiunilor de control.

Art. 186. - Termenul de prescriptie prevăzut la art. 184 se suspendă:

a) în cazurile si în conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe timpul cât contribuabilul se sustrage cu rea-credintă de la efectuarea controlului fiscal;

c) cât timp contribuabilul, ca urmare a măsurilor stabilite de compartimentul de specialitate, remediază sau îndepărtează cauzele care împiedică desfăsurarea controlului fiscal.

Art. 187. - Impozitele sau taxele locale si diferentele de impozite ori taxe locale declarate sau recunoscute în orice mod de către contribuabil după împlinirea termenelor de prescriptie se consideră legal stabilite si datorate.

Art. 188. - Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor sau taxelor locale si a diferentelor la acestea este de 10 ani, în caz de evaziune fiscală stabilită prin hotărârea judecătorească definitivă.

Art. 189. - (1) Controalele fiscale în curs la data intrării în vigoare a prezentului titlu vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentului titlu se calculează după normele legale în vigoare la data când au început să curgă.

 

TITLUL XI

Procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si măsuri

 

Art. 190. - Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, nemultumit de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele si taxele locale, accesoriile acestora, precum si alte sume sau măsuri, are dreptul de a formula obiectiuni si contestatii, în conditiile stabilite de prezentul titlu.

Art. 191. - (1) Obiectiunile si contestatiile sunt căi administrativ-jurisdictionale de atac prin care:

a) se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a accesoriilor acestora si a altor sume, stabilite de compartimentele de specialitate;

b) se contestă măsurile aplicate de compartimentele de specialitate.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, care se solutionează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 192. - (1) Împotriva constatărilor si măsurilor stabilite în cadrul competentelor legale prin procese-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate contribuabilii pot face obiectiuni în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ.

(2) Obiectiunile se depun la compartimentele de specialitate care au emis actul atacat.

(3) Solutionarea obiectiunilor se face motivat de conducătorul compartimentului de specialitate si se va comunica contribuabilului în cauză în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

Art. 193. - Contribuabilul nemultumit de modul în care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării răspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, în functie de competenta acestora în stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Art. 194. - (1) Contestatia adresată potrivit art. 193 se solutionează în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrare, de către primar sau de către presedintele consiliului judetean, după caz, prin dispozitie motivată, care se comunică celui în cauză în termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

(2) Contestatia se depune la compartimentul de specialitate care a solutionat obiectiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile calendaristice de la primire, să prezinte emitentului dispozitiei contestatia si dosarul obiectiunilor.

Art. 195. - Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume sau măsuri decât cele asupra cărora s-au solutionat obiectiunile.

Art. 196. - Obiectiunile, precum si contestatiile adresate în conditiile prezentului titlu sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 197. - Ca urmare a solutionării obiectiunilor si contestatiilor nu se pot stabili impozite si taxe locale mai mari decât cele constatate prin actul administrativ atacat.

Art. 198. - (1) Împotriva dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean contribuabilul nemultumit se poate adresa, în conditiile legii, judecătoriei sau, după caz, tribunalului, cu actiune pentru anularea actului respectiv.

(2) Termenul de introducere a actiunii este de 15 zile calendaristice de la data comunicării dispozitiei.

(3) Contribuabilul nemultumit de hotărârea judecătorească se poate adresa cu recurs tribunalului respectiv sau curtii de apel în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea hotărârii.

Art. 199. - Căile de atac formulate înainte de data intrării în vigoare a prezentului titlu se solutionează potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.

 

TITLUL XII

Contraventii

 

Art. 200. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neacordarea spijinului organului de executare de către organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice, conform dispozitiilor art. 56;

b) nerespectarea obligatiei de comunicare a informatiilor prevăzute la art. 57 alin. (1);

c) nerespectarea obligatiilor ce îi revin tertului poprit, potrivit legii, privind efectuarea înstiintărilor, retinerilor, precum si pentru neîndeplinirea oricărei alte obligatii ce îi revine în legătură cu poprirea;

d) nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 66 alin. (3), (4) si (5) privind decontarea bancară;

e) nerespectarea obligatiei de comunicare a informatiilor prevăzute la art. 84.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, în cazul săvârsirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b);

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, în cazul săvârsirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. d);

c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoana fizică, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), iar pentru persoana juridică, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 201. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 156 si ale art. 158 alin. (1) si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei în cazul persoanelor fizice.

(2) În cazul persoanelor juridice limitele prevăzute la alin. (1) sunt de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei.

Art. 202. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 176 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. c), d), f), g) si m);

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. a), e), l) si n);

c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. h) si k);

d) de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. b), i) si j).

Art. 203. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează de către primari, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, precum si de împuternicitii acestora din compartimentele de specialitate, fiecare în functie de competenta de administrare a creantelor bugetare locale respective.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 204. - Sumele încasate în conditiile prezentului titlu se fac venit la bugetul unitătilor administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti din care face parte agentul constatator.

 

TITLUL XIII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 205. - În cazul în care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creantele bugetelor locale, cât si pentru titluri ce se execută în conditiile prevăzute de alte dispozitii legale, altele decât cele din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, executarea silită se va face, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante, de către organele de executare prevăzute de aceasta.

Art. 206. - (1) Confiscările dispuse potrivit legii se aduc la îndeplinire de către organele care au dispus confiscarea. Confiscările dispuse de procurori sau de instantele de judecată se aduc la îndeplinire de către organele competente ale Ministerului de Interne împreună cu cele ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, din care se scad cheltuielile impuse de aducerea la îndeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucuresti, în functie de apartenenta organului care a dispus confiscarea.

Art. 207. - (1) Organul de executare poate corecta oricând erorile materiale din titlul executoriu si actele întocmite în cadrul procedurii de executare silită, având în vedere atât interesul legitim al creditorului bugetar local, cât si drepturile si obligatiile debitorului.

(2) Actul rezultat ca urmare a îndreptării erorilor materiale se comunică celor interesati.

Art. 208. - Anual, prin hotărâre a Guvernului, se poate stabili plafonul creantelor bugetare locale restante la data de 31 decembrie a anului fiscal respectiv, care pot fi anulate. Consiliul local al comunei, al orasului, al municipiului, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, fiecare în functie de competenta de administrare a creantelor bugetare locale respective, prin hotărâre, în limita acestui plafon, poate anula creantele bugetare locale restante, pe fiecare contribuabil, respectiv pe fiecare categorie de venit.

Art. 209. - Creditorii bugetari locali sunt scutiti de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creantelor bugetare locale.

Art. 210. - (1) Creditorul bugetar local poate constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, cu atributii în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea creantelor bugetare locale, inclusiv personalului auxiliar ce deserveste buna desfăsurare a activitătilor respective, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor încasate:

a) prin executare silită, potrivit prevederilor prezentei ordonante;

b) în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului;

c) din impozitele si taxele locale stabilite în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, ca urmare a constatării de bunuri sau servicii impozabile/taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al controalelor fiscale efectuate, precum si din accesoriile si penalitătile aferente acestora.

(2) Aprobarea stimulentelor se face de către ordonatorul de credite, la propunerea conducătorului compartimentului de specialitate.

(3) Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(4) Sumele constituite conform alin. (1), rămase necheltuite la finele anului curent, se reportează cu aceeasi destinatie în anul următor.

Art. 211. - (1) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonante, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 se constituie în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, Comisia pentru elaborarea instructiunilor privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, alcătuită în conditiile prevăzute la art. 170 alin. (4).

(2) Conducerea comisiei prevăzute la alin. (1) se asigură de către secretarul general al Ministerului Administratiei Publice.

(3) În termen de 30 de zile de la data constituirii comisiei prevăzute la alin. (1), la propunerea acesteia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice standardele si conditiile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul administrării impozitelor si taxelor locale, precum si în cel financiar-contabil de la nivelul autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 212. - (1) Solutiile prezentate de comisia prevăzută la art. 211 se însusesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) De asemenea, în conditiile alin. (1) se aprobă si modificări sau completări la formularele tipizate prevăzute în anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002.

Art. 213. - (1) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită pot fi utilizate de către creditorii bugetari locali si pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, necesare desfăsurării activitătii organelor de executare silită.

(2) Lista bunurilor de natura celor mentionate la alin. (1) va fi aprobată de ordonatorul de credite, iar procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale privind achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru institutiile publice.

Art. 214. - (1) Functionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale si institutiilor publice de interes local, inclusiv persoanele care nu mai detin această calitate, sunt obligati să păstreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu.

(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe locale si alte obligatii bugetare ale plătitorilor pot fi transmise numai:

a) altor organe, în scopul realizării unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi;

b) unui organ din domeniul muncii si protectiei sociale, care face plăti de asigurări sociale sau alte plăti similare;

c) autoritătilor fiscale ale altor tări, în baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;

d) autoritătilor judiciare competente, potrivit legii.

(3) Organul sau autoritatea care primeste informatii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informatiilor primite.

(4) Informatii referitoare la plătitori pot fi transmise si unor organe sau autorităti, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care le solicită, dar numai cu consimtământul scris al plătitorului.

(5) Nerespectarea obligatiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea, potrivit legii.

(6) Pentru neplata în termen a impozitelor, a taxelor locale si a oricăror alte venituri ale bugetelor locale, în scopul descurajării neefectuării plătii obligatiilor bugetare, autoritătile administratiei publice locale, precum si compartimentele de specialitate ale acestora pot face publice informatiile referitoare atât la contribuabilii în cauză, cât si la obligatiile acestora către bugetele locale.

Art. 215. - Prezenta ordonantă se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă, în măsura în care aceasta nu dispune altfel.

Art. 216. - (1) Executările silite în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua potrivit dispozitiilor acesteia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

(2) Termenele în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se socotesc după normele legale în vigoare la data când au început să curgă.

Art. 217. - (1) Prin termenul debitor se întelege atât debitorul principal, cât si orice altă persoană obligată la plată potrivit art. 7.

(2) Termenii: organ de executare, organ de executare silită, executor bugetar local, organ propriu, organ de executare coordonator, organ fiscal, organ de control, utilizati în cuprinsul prezentei ordonante, corespund din punct de vedere terminologic functionarului public din compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 218. - Ori de câte ori în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 si al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, se fac trimiteri la:

a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, trimiterile se socotesc făcute la dispozitiile corespunzătoare din continutul titlului IX;

b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările completările ulterioare, precum si la Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999, trimiterile se socotesc făcute la dispozitiile corespunzătoare din continutul titlului X;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/1999 priind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor, precum si a altor sume si măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 392/2001, trimiterile se socotesc făcute la dispozitiile corespunzătoare din continutul titlului XI;

d) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, trimiterile se socotesc făcute la dispozitiile corespunzătoare din continutul titlurilor I-VIII, XII si XIII.

Art. 219. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 iulie 2003.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice prevederi referitoare la autoritătile administratiei publice locale, la compartimentele/

organele de specialitate ale acestora si la bugetele locale, din următoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002;

d) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999;

e) Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997*) privind controlul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor, precum si a altor sume si măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 392/2001;

b) orice alte prevederi contrare prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 39.


*) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 64/1999.