MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 74         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 februarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            9. - Lege privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv

 

            11. - Decret pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMNÂEI

 

            104. - Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea  continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate până la încheierea contractelor de achizitii publice pentru anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMNÂEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv, prevăzute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.

(2) Ordinul Meritul Sportiv este o decoratie ce se acordă atât cetătenilor români si străini, sportivi amatori sau profesionisti, cât si cluburilor române si străine, care au obtinut rezultate deosebite în întrecerile sportive de nivel international si national.

(3) Medalia Meritul Sportiv este o decoratie ce se acordă cetătenilor români si străini, sportivi amatori sau profesionisti, care au obtinut rezultate deosebite în întrecerile sportive de nivel national si local.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Sportiv se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul si rozeta.

(2) Însemnul Ordinului Meritul Sportiv se prezintă sub forma unei plăci rotunde, cu un decupaj central în care se află fixată replica miniaturală a statuii antice a discobolului.

Art. 3. - (1) Medalia Meritul Sportiv se prezintă sub o singură formă: însemnul.

(2) Însemnul Medaliei Meritul Sportiv este o piesă circulară, confectionată din tombac, pe care este redată, în basorelief, replica miniaturală a statuii antice a discobolului.

Art. 4. - Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Sportiv si a Medaliei Meritul Sportiv, pentru fiecare clasă, precum si modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege. Art. 5. - (1) Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv se conferă de Presedintele României prin decret, pe baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, de către ministrul de resort pentru persoanele din domeniul său de activitate.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Sportiv si a Medaliei Meritul Sportiv sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Presedintele României poate să confere Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv si din proprie initiativă, cu exceptia clasei I, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda nelimitat pentru toate clasele.

Art. 7. - Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 8. - Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase.

Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 9. - Medalia Meritul Sportiv se poate acorda nelimitat pentru toate clasele.

Art. 10. - (1) Atestarea Ordinului Meritul Sportiv si a Medaliei Meritul Sportiv se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Sportiv sunt validate, pentru clasa a III-a si a II-a, prin parafa Presedintelui României, iar pentru clasa I, prin semnătura autografă a Presedintelui României. Brevetele pentru toate clasele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Sportiv sunt validate, pentru clasa a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Membrii Ordinului Meritul Sportiv, indiferent de clasa pe care o au, sunt numiti îCavaleri ai Ordinului Meritul Sportiv “.

Art. 12. - (1) Ziua Ordinului Meritul Sportiv se sărbătore ste la data de 2 mai.

(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sportiv, ministerul de resort si celelalte institutii autonome abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Sportiv.

Art. 13. - Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Sportiv clasa I, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audientă la Presedintele României pentru a-i multumi personal. În functie de programul Presedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.

Art. 14. - (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Sportiv se poate pierde în conditiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Sportiv la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sportiv este compus din 5 membri, astfel: un membru din clasa a III-a si câte doi membri din clasele a II-a si I.

Presedinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din clasa I.

(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sportiv, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.

(3) Pot fi realesi pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din clasele inferioare.

(4) Ministerul de resort va pune la dispozitie spatii adecvate desfăsurării activitătii consiliului de onoare.

Art. 16. - (1) Cavalerii Ordinului Meritul Sportiv pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.

(2) Ca urmare a sesizării, se convoacă consiliul de onoare si persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.

(3) Cavalerii ordinului pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare si persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.

(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării si a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.

(5) Consiliul de onoare deliberează si decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunostintă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.

(6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sportiv judecă si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Sportiv. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza în spetă si doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - Sumele necesare confectionării însemnelor, rozetelor, brevetelor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Sportiv si Medaliei Meritul Sportiv vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administratiei Prezidentiale.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind descrierea si acordarea Ordinului Meritul Sportiv

 

Art. 1. - Ordinul Meritul Sportiv se acordă pe viată.

Art. 2. - Ordinul Meritul Sportiv se acordă nelimitat si este împărtit în clase, astfel:

a) clasa a III-a;

b) clasa a II-a;

c) clasa I.

Art. 3. - (1) Însemnul clasei a III-a a Ordinului Meritul Sportiv se prezintă sub forma unei plăci rotunde cu diametrul de 45 mm si grosimea de 4 mm si este confectionat din argint cu titlul de 800‰, având central un decupaj circular cu diametrul de 27 mm.

(2) Pe avers, în decupajul central, este fixată replica miniaturală a statuii antice a discobolului, înaltă de 27 mm si groasă de 6 mm. Pe marginea plăcii, sub formă inelară, este redată în basorelief o cunună din fruze de laur emailate verde si cu fructele emailate rosu, lată de 7 mm, care este legată de patru ori, încrucisat, cu o panglică lată de 6 mm si emailată în culorile tricolorului: albastru, galben, rosu.

(3) Pe revers, în decupajul central, este redată fata opusă a replicii miniaturale a statuii antice a discobolului. În partea superioară a plăcii, sub formă circulară, este înscris: “1966 MERITUL SPORTIV 2000“, reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Sportiv. În partea inferioară a plăcii este înscris, cu litere italice: “MENS SANA IN CORPORE SANO“. Literele si cifrele sunt emailate albastru; cele din partea superioară a plăcii sunt înalte de 5 mm, iar cele italice din partea inferioară sunt înalte de 4 mm; înscrisul din partea superioară este separat de înscrisul din partea inferioară printr-o stelută albastră.

(4) Însemnul este surmontat de o sferă perforată cu diametrul de 6 mm, la care se atasează un inel cu diametrul de 20 mm prin care se petrece panglica. Pe reversul sferei este poansonat titlul argintului.

(5) Panglica din rips moarat albastru deschis este lată de 40 mm si înaltă de 50 mm si are pe centru o bandă de culoare galbenă, lată de 10 mm, iar la margine, trei dungi de 1 mm fiecare, în culorile tricolorului: albastru, galben, rosu.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub formă de fundă si are lungimea de 120 mm.

(7) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lungă de 16 mm si lată de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 4. - Însemnul clasei a II-a a Ordinului Meritul Sportiv are caracteristicile generale ale însemnului clasei a III-a a Ordinului Meritul Sportiv, cu următoarele particularităti:

a) diametrul însemnului este de 56 mm si are grosimea de 5 mm; este confectionat din argint cu titlul de 800‰, aurit;

b) replica miniaturală a statuii antice a discobolului are înăltimea de 34 mm si grosimea de 7 mm;

c) pe revers, literele si cifrele din partea superioară a plăcii sunt înalte de 6 mm, iar cele din partea inferioară sunt înalte de 5 mm;

d) însemnul este surmontat de un cilindru cu diametrul de 6 mm si lungimea de 7 mm, prin care trece un inel circular cu diametrul de 10 mm, de care se prinde un inel oval înalt de 30 mm si lat de 4 mm; pe reversul cilindrului este poansonat titlul argintului;

e) panglica este lată de 45 mm si are lungimea reglabilă pentru a fi adaptată la circumferinta gâtului; lătimea benzii galbene este de 12 mm, iar firele albastru, galben si rosu au fiecare lătimea de 1 mm;

f) rozeta este formată din rozeta clasei a III-a, peste care se aplică un tambur din rips cu diametrul de 10 mm si înăltimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere.

Art. 5. - Însemnul clasei I a Ordinului Meritul Sportiv este compus din: însemnul propriu-zis si placa clasei I.

Art. 6. - (1) Însemnul propriu-zis al clasei I a Ordinului Meritul Sportiv este identic cu însemnul clasei a II-a a Ordinului Meritul Sportiv si este confectionat din argint cu titlul de 925‰, aurit.

(2) Rozeta clasei I este formată prin suprapunerea tamburului rozetei clasei a II-a peste o panglică dreptunghiulară lungă de 16 mm si lată de 6 mm, din fir argintiu.

Art. 7. - Placa însemnului clasei I a Ordinului Meritul Sportiv are forma unei stele romboidale cu raze reliefate, cu înăltimea de 80 mm si lătimea de 72 mm, si este confectionată din argint cu titlul de 925‰. Pe placă, central, este aplicat însemnul propriu-zis avers al clasei I. Pe revers, într-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producătoare si titlul argintului. Pe spate placa are un sistem de prindere.

Art. 8. - (1) Cutia care contine decoratia este îmbrăcată în piele mată albastru deschis si în interior este căptusită cu plus galben.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate auriu stema României, denumirea si clasa ordinului.

Art. 9. - (1) Ordinul Meritul Sportiv se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si la diferite manifestări sportive la care cei decorati iau parte ca invitati de onoare.

(2) Clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Însemnul clasei a II-a si însemnul propriu-zis al clasei I a Ordinului Meritul Sportiv se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângă, sub nodul cravatei.

(4) Placa clasei I se poartă pe partea stângă a pieptului.

(5) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Ordinului Meritul Sportiv care a fost conferită.

(6) Rozeta Ordinului Meritul Sportiv se poate purta zilnic, dar numai rozeta clasei celei mai înalte. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.

(7) La clasa a III-a bareta se prinde pe panglica decoratiei, iar la clasa a II-a bareta se prinde imediat deasupra inelului însemnului.

Art. 10. - (1) Conferirea Ordinului Meritul Sportiv se face începând cu clasa a III-a, cu exceptia primei promotii a Ordinului Meritul Sportiv si a sportivilor care câstigă o medalie olimpică.

(2) Rezultate identice sau apropiate celor care au dus la decorarea cu clasele a III-a sau a II-a pot fi răsplătite prin acordarea încă a uneia sau a două decoratii în aceeasi clasă, în acest caz conferindu-se numai bareta corespunzătoare însemnului clasei primite anterior, care se atasează pe panglică.

(3) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Sportiv este un factor pozitiv de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Sportiv, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.

(4) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(5) Conferirea directă a claselor superioare si a baretelor la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.

Art. 11. - (1) Bareta pentru clasa a III-a si a II-a ale ordinului Meritul Sportiv, acordată la cea de-a doua si a treia decorare, se prezintă sub forma unei ramuri de palmier, lungă de 33 mm si lată de 7 mm, si este confectionată din argint cu titlul de 925‰.

(2) Clasa a III-a si a II-a ale Ordinului Meritul Sportiv se pot acorda de cel mult trei ori, respectiv o dată ordinul propriu-zis si de două ori câte o baretă.

Art. 12. - (1) Cutia în care se păstrează bareta este îmbrăcată în piele mată albastru deschis si în interior este căptusită cu plus galben.

(2) Pe capacul cutiei este imprimat auriu cuvântul “BARETĂ“.

Art. 13. - Sportivii câstigători ai unei medalii olimpice vor fi decorati astfel:

a) pentru o medalie olimpică de bronz-cu clasa a III-a si două barete;

b) pentru o medalie olimpică de argint-cu clasa a II-a si o baretă;

c) pentru o medalie olimpică de aur-cu clasa I.

Art. 14. - (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare, locul devenind vacant.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.

Art. 15. - (1) Ordinul Meritul Sportiv este o decoratie ce se acordă cetătenilor români, sportivi amatori sau profesionisti, antrenori, manageri ai unor cluburi sportive sau organizatori de întreceri sportive, precum si alti specialisti, care au merite sportive deosebite în diferite discipline sportive, în promovarea sportului sau în asigurarea unor conditii optime de desfăsurare a întrecerilor sportive de nivel international si national.

(2) Prin merite sportive deosebite, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) câstigarea, individual sau în cadrul unor echipe reprezentative românesti, de club sau nationale, a unor concursuri cu participare internatională-regională, continentală, mondială sau olimpică;

b) obtinerea, individual sau în cadrul unor echipe, a unor rezultate cu totul deosebite la nivel national;

c) pregătirea sportivilor care au câstigat concursuri internationale sau au obtinut rezultate de exceptie în concursuri nationale;

d) promovarea diverselor discipline sportive cu atragerea unui număr cât mai mare de tineri;

e) organizarea în România a unor concursuri sportive de prestigiu;

f) afirmarea pe plan intern si international prin măsurile de prevenire a dopajului si a altor practici neregulamentare;

g) promovarea unor măsuri deosebite în prevenirea si combaterea violentei din domeniul sportului si exercitarea autoritătii disciplinare.

(3) Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda si unor persoane fizice sau persoane juridice constituite în structuri sportive, respectiv: asociatii sportive, cluburi sportive de drept public si privat, inclusiv cele organizate ca societăti comerciale, federatiile sportive nationale si Comitetul Olimpic Român, care au obtinut rezultate sportive de exceptie.

(4) Ordinul Meritul Sportiv se poate acorda si unor cetăteni străini sau cluburi sportive din străinătate, care au avut rezultate sportive cu totul deosebite si au contribuit la dezvoltarea activită tilor sportive în România.

Art. 16. - -n termen de 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu celelalte autorităti ale administratiei publice locale, cu institutiile de cercetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de specialitate, precum si cu organismele neguvernamentale de profil, va elabora, în baza art. 13 si 15, reglementări specifice, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia conditiile în care se conferă Ordinul Meritul Sportiv.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind descrierea si acordarea Medaliei Meritul Sportiv

 

Art. 1. - Medalia Meritul Sportiv se acordă pe viată.

Art. 2. - Medalia Meritul Sportiv se acordă nelimitat si este împărtită în clase astfel:

a) clasa a III-a;

b) clasa a II-a;

c) clasa I.

Art. 3. - (1) Însemnul Medaliei Meritul Sportiv se prezintă sub forma unei piese circulare cu diametrul de 38 mm si este confec tionat din tombac.

(2) Pe avers central, este redată în basorelief replica miniaturală a statuii antice a discobolului, văzută din fată, înaltă de 30,5 mm, înconjurată cu o cunună din frunze de laur, lată de 6 mm. Cununa este legată de patru ori cu o panglică încrucisată în culorile tricolorului românesc.

(3) Pe revers medalia este lisă. În partea superioară a plăcii este înscris: “1966 MERITUL SPORTIV 2000“, reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Sportiv. În partea inferioară stângă este redată în basorelief o ramură de laur si este înscris cu litere italice: “MENS SANA IN CORPORE SANO“. Literele si cifrele din partea superioară sunt înalte de 4 mm, iar cele din partea inferioară sunt înalte de 3 mm.

(4) Însemnul este surmontat de o sferă fixă cu diametrul de 5 mm, la care se atasează un inel cu diametrul de 18 mm, prin care se petrece panglica.

(5) Panglica din rips moarat albastru deschis este lată de 35 mm, are înăltimea de 50 mm si are pe centru două benzi galbene, late fiecare de 4,5 mm, separate de câte o dungă albastră, galbenă si rosie, late fiecare de câte 1 mm.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub formă de fundă si are lungimea de 100 mm.

(7) Bareta pentru cea de-a doua sau a treia decorare în aceeasi clasă este sub forma unei ramuri de palmier, lungă de 29 mm si lată de 6 mm, si este confectionată din tombac în culorile clasei respective.

Art. 4. - Deosebirea dintre clase este următoarea:

a) clasa a III-a este arămită;

b) clasa a II-a este argintată;

c) clasa I este placată cu aur.

Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid albastru deschis si este căptusită cu mătase galbenă.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate argintiu denumirea si clasa medaliei.

Art. 6. - (1) Medalia Meritul Sportiv se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si la diferite manifestări sportive la care cei decorati iau parte ca invitati de onoare.

(2) Medalia Meritul Sportiv, indiferent de clasă, se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Se poartă întotdeaua numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Sportiv care a fost conferită.

Art. 7. - (1) Conferirea Medaliei Meritul Sportiv se face începând cu clasa a III-a, cu exceptia primei promotii a Medaliei Meritul Sportiv care se poate acorda în toate clasele, pe baza rezultatelor sportive deosebite avute.

(2) Rezultate identice sau apropiate celor care au dus la decorarea cu o clasă a Medaliei Meritul Sportiv pot fi răsplătite prin acordarea încă a uneia sau a două decoratii în aceeasi clasă, în acest caz conferindu-se numai bareta corespunzătoare însemnului clasei primite anterior, care se atasează pe panglică.

(3) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(4) Conferirea directă a claselor superioare si a baretelor la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de clase succesive.

Art. 8. - (1) Bareta la cea de-a doua si a treia decorare cu aceeasi clasă a Medaliei Meritul Sportiv se prezintă sub forma unei ramuri de palmier, lungă de 29 mm si lată de 6 mm, si este confectionată din tombac în culorile clasei respective.

(2) Fiecare clasă a Medaliei Meritul Sportiv se poate acorda de cel mult trei ori, respectiv o dată medalia propriu-zisă si de două ori câte o baretă.

Art. 9. - (1) Cutia în care se păstrează bareta este din carton, îmbrăcată în pergamoid albastru deschis si este căptusită cu mătase galbenă.

(2) Pe capacul cutiei este imprimat argintiu cuvântul “BARETĂ“.

Art. 10. - (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la radierea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.

Art. 11. - (1) Medalia Meritul Sportiv este o decoratie ce recompensează cetătenii români, sportivi amatori sau profesionisti, antrenori, manageri ai unor cluburi sportive sau organizatori de întreceri sportive, precum si alti specialisti care au merite sportive deosebite în diferite discipline sportive, în promovarea sportului sau în asigurarea unor conditii optime de desfăsurare a întrecerilor sportive de nivel national si local.

(2) Prin merite sportive deosebite, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) câstigarea, individual sau în cadrul unor echipe, a locurilor I, II si III la concursuri nationale;

b) pregătirea sportivilor sau a echipelor care au câstigat concursurile mentionate la lit. a);

c) organizarea unor jocuri si concursuri sportive cu atragerea unui număr cât mai mare de persoane;

d) sprijinirea, prin toate formele, a activitătilor sportive.

(3) Medalia Meritul Sportiv se poate acorda si unor cetăteni străini care au avut rezultate sportive deosebite sau au contribuit la dezvoltarea activitătilor sportive în România.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul de resort, în colaborare cu celelalte autorităti ale administratiei publice locale, cu institutiile de cercetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de specialitate, precum si cu organismele neguvernamentale de profil vor elabora, în baza art. 11, reglementări specifice, aprobate prin ordin al ministrului de resort, în care se vor detalia conditiile în care se conferă Medalia Meritul Sportiv.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul desenat al Ordinului MERITUL SPORTIV

 

ANEXA Nr. 4

 

Modelul desenat al Medaliei MERITUL SPORTIV

 

PRESEDINTELE ROMNÂEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMNÂEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMNÂEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate până la încheierea contractelor de achizitii publice pentru anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 35 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si al art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de SÎnătate au obligatia de a asigura la timp actiunile de preventie si de continuitate a tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate, până la încheierea contractelor de achizitii publice pentru anul 2003, prin achizitionarea la nivel national de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau de materiale sanitare specifice acordate în spitale si în ambulatoriu.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 1, până la încheierea contractelor de achizitii publice pentru 2003, contractele încheiate în anul 2002 de către unitătile subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei si de către Casa Natională de Asigurări de SÎnătate cu furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau de materiale sanitare specifice achizitionate prin licitatie la nivel national, acordate bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate, pot fi prelungite prin acte aditionale pentru anul 2003.

Art. 3. - (1) În cazul contractelor încheiate în anul 2002 pentru cantitătile de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau materiale sanitare specifice acordate în spitale si ambulatoriu, contractate, dar nelivrate în totalitate până la data de 31 decembrie 2002, acestea se pot prelungi în anul 2003 prin acte aditionale, până la livrarea întregii cantităti contractate.

(2) În cazul contractelor încheiate în anul 2002 pentru cantită tile de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau materiale sanitare specifice contractate si livrate în totalitate până la data de 31 decembrie 2002, acestea se pot prelungi în anul 2003 prin acte aditionale, asigurând cantitătile corespunzătoare necesarului lunar din spital si ambulatoriu până la finalizarea licitatiilor nationale.

Art. 4. - Prelungirea în anul 2003 a contractelor încheiate în anul 2002 în cazurile prevăzute la art. 3 se face prin mentinerea ofertei de către furnizorii de vaccinuri, reactivi, medicamente si/sau de materiale sanitare specifice adjudecati si cu suportarea contravalorii acestora din fondurile aprobate pentru anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 104.