MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

72. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

73. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Hotărâre privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

60. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015

 

62. - Hotărâre privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

 

63. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la prima transmisiune radio în România

 

68. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Turism Pucioasa” - S.A.

 

69. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Cerexim” - S.A.

 

70. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constar” - S.A.

 

71. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii minere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constructii Rutiere” - S.A.

 

73. - Hotărâre pentru aprobarea executiei bugetului aferent Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002, organizat în perioada 15-17 noiembrie 2002 si derulat prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

75. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a suprafetei de 190,1 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Miniera Banat” - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

76. - Hotărâre privind finantarea realizării Monumentului Luptei Anticomuniste

 

78. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru plata contributiei României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena

 

79. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Academia Română si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

98. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Ziua Europei este si ziua ta”

 

99. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia directă si semnificativă în procesul de pregătire a aderării României la NATO, cu ocazia invitării României de a începe negocierile de aderare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Cristian Istrate, ministru consilier, Misiunea României la Bruxelles - NATO.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- doamnei Mirela Maghiar, secretar III la Ambasada României la Washington, Statele Unite ale Americii;

- doamnei Geta Medeleanu, atasat la Ambasada României la Washington, Statele Unite ale Americii;

- doamnei Oana Popa, secretar I la Ambasada României la Washington, Statele Unite ale Americii;

- domnului George Predescu, consilier la Ambasada României la Washington, Statele Unite ale Americii;

- domnului Stelian Stoian, consilier la Ambasada României la Washington, Statele Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2003.

Nr. 72.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului apărării nationale, pentru contributia directă si semnificativă în procesul de pregătire a aderării României la NATO, cu ocazia invitării României de a începe negocierile de aderare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului colonel inginer Marin T. Radu, cu însemne pentru militari;

- domnului colonel Ion I. Petrescu, cu însemne pentru militari;

- domnului comandor Hariton-Nicolae M. Bucur-Marcu, cu însemne pentru militari;

- doamnei colonel Savina-Rodica V. Magdalena, cu însemne pentru militari;

- domnului locotenent-colonel Dumitru M. Pufu, cu însemne pentru militari;

- domnului căpitan Vasile-Iulian V. Alistar, cu însemne pentru militari;

- domnului Ovidiu Mihai C. Cocenescu, functionar public.

Art. 2. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemne pentru militari, domnului căpitan Florin-Adrian N. Obreja.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2003.

Nr. 73.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei, directiile teritoriale de sănătate publică, unitătile sanitare si alte institutii subordonate finantate integral din bugetul de stat a activitătii “Prestări de servicii medicale cu plată, la cererea persoanelor fizice si juridice”, denumită în continuare Activitatea.

Art. 2. - (1) Activitatea se desfăsoară în afara activitătilor curente din cadrul programelor de sănătate si constă în:

a) prestatii medico-sanitare pentru persoane fizice sau juridice, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) examene medicale si psihologice pentru obtinerea de certificate medicale;

c) consultatii, tratamente, investigatii si alte servicii acordate cu plată;

d) difuzarea datelor si a informatiilor statistice referitoare la sectorul sanitar si realizarea de lucrări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat;

e) lucrări de cercetare pe baze contractuale.

(2) Activitătile de laborator prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se realizează în laboratoare acreditate de organele competente, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Activitatea înfiintată se încadrează la capitolul bugetar “Sănătate”.

Art. 4. - (1) Finantarea Activitătii se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Activitătii se constituie din:

a) încasările obtinute din activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1);

b) donatii si sponsorizări;

c) dobânzi încasate, în conditiile legii, la disponibilitătile bănesti si la depozitele constituite din veniturile Activitătii prevăzute la lit. a) si b).

(3) Din veniturile proprii prevăzute la alin. (2) se finantează integral cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea Activitătii.

(4) În cazul cheltuielilor comune cu activitătile finantate din bugetul de stat, sumele aferente Activitătii se determină pe bază de chei de repartizare stabilite de consiliul de administratie al unitătii sanitare respective.

Art. 5. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru Activitate se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează cu aceleasi destinatii.

Art. 6. - (1) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al Activitătii se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii si Familiei, directiile teritoriale de sănătate publică, unitătile sanitare si alte institutii subordonate finantate integral din bugetul de stat pot utiliza personal de specialitate pentru realizarea Activitătii.

Art. 8. - În relatiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale institutiei publice care o organizează.

Art. 9. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul Activitătii, vor fi derulate în continuare de Activitatea înfiintată în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 8 iulie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2002)

 

PROGRAMUL STRATEGIC

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara” - S.A., pentru perioada 2002-2015

 

Etapa I: 2002-2003

Desfăsurarea activitătilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

1. Elaborarea etapizată si aprobarea planului de dezvoltare a Aeroportului International Timisoara

2. Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele cuprinse în planul de dezvoltare 3. Identificarea si asigurarea surselor de finantare necesare realizării obiectivelor de investitii

4. Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

Etapa a II-a: 2002-2015

1. Achizitionarea terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii aprobate

2. Realizarea lucrărilor din cadrul planului de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.

Lucrările se realizează esalonat, după cum urmează:

A. INVESTITII ÎN OBIECTIVE NOI

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă

pentru realizare

Sursa de finantare

1.

Corp administrativ companii aeriene - etapa I

2002

atrase

 

 

2.

Sistem integrat electronic de securitate, sesizare si stingere incendii

2002-2004

proprii

buget

3.

Hala pentru productie catering

2003-2004

atrase

4.

Corp administrativ companii aeriene - etapa a II-a

2003-2004

atrase

5.

Hangar deservire tehnică aeronave

2003-2004

atrase

6.

Drum acces si parcare auto pentru transportatori marfă si personal

2004

buget

atrase

proprii

7.

Extindere parcare auto

2004-2006

proprii

atrase

8.

Birou administrativ companii aeriene

2005-2007

proprii

atrase

buget

9.

Extindere terminal curse internationale

2008-2010

buget

proprii

10.

Terminal business (inclusiv parcare)

2008-2011

proprii

atrase

11.

Corp administrativ pentru agentii transport marfă si vamă

2008-2012

proprii

atrase

12.

Amenajare cale de degajare rapidă (domeniu public)

2008-2012

buget

13.

Extindere platformă est (domeniu public)

2010-2012

buget

14.

Extindere platformă nord (domeniu public)

2012-2015

buget

 

B. REPARATII CAPITALE ALE UNOR OBIECTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă

pentru realizare

Sursa de finantare

1.

RK aerogară curse internationale si salon oficial

2002-2003

proprii

2.

RK platformă stationare aeronave (domeniu public)

2003

buget

3.

RK parcare auto

2003

proprii

4.

RK sistem balizaj - posturi de transformare energie electrică

2003-2004

buget

 

C. MODERNIZĂRI SI EXTINDERI ALE UNOR OBIECTIVE EXISTENTE

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă

pentru realizare

Sursa de finantare

1.

Extindere aerogară curse interne cu facilităti si pentru deservirea traficului international

2002-2003

buget

proprii

2.

Modernizare cale de rulare rapidă-Foxtrot-Charlie

2003-2004

buget

proprii

3.

Modernizare si extindere platformă vest

2003-2005

buget

proprii

4.

Extindere magazie mărfuri

2008-2010

atrase

 

D. INVESTITII DE NATURA DOTĂRILOR INDEPENDENTE

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă

pentru realizare

Sursa de finantare

1.

Achizitii de echipamente aeroportuare

2002-2012

proprii

buget

atrase

 

Finantarea de la bugetul de stat a programului de dezvoltare se va face în limita sumelor aprobate în conditiile legii.

NOTĂ:

Prin realizarea obiectivelor propuse se urmăresc întretinerea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare care vor conduce la cresterea veniturilor proprii din activitatea de bază si la o crestere substantială a veniturilor proprii provenite din activităti conexe. Totodată se asigură securitatea pasagerilor si a aeronavelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea

capitalului social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial”- S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 30 iulie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Modificarea capitalului social se face prin transfer gratuit de active între Societatea Comercială «Uzina Automecanică Moreni» - S.A. din cadrul Companiei Nationale «Romarm» - S.A. si Societatea Comercială «Moreni Parc Industrial» - S.A., înfiintată prin divizarea Societătii Comerciale «Uzina Automecanică Moreni» - S.A., potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale «Uzina Automecanică Moreni» - S.A. din cadrul Companiei Nationale «Romarm» - S.A., pentru asigurarea functionării corespunzătoare a parcului industrial.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la prima transmisiune radio în România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului pe anul 2003 al Societătii Române de Radiodifuziune cu suma de 4 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la difuzarea primei emisiuni radio în România, după cum urmează:

a) 2 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, pentru organizarea manifestărilor ocazionate de împlinirea a 75 de ani de la prima transmisiune radio în România;

b) 2 miliarde lei la cheltuieli de capital, pentru dotarea Orchestrei Nationale Radio cu instrumente muzicale.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul general al Societătii Române de Radiodifuziune,

Dragos Stefan Seuleanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Turism Pucioasa” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Turism Pucioasa” - S.A., cu sediul în localitatea Pucioasa-Băi, str. C. Olănescu nr. 3, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de ape minerale terapeutice în perimetrul Pucioasa-Băi, situat pe teritoriul localitătii Pucioasa, judetul Dâmbovita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Cerexim” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Cerexim” - S.A., cu sediul în localitatea Pâncota, Str. Cărămidăriei nr. 7, judetul Arad, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de argilă, în perimetrul Pâncota din localitatea Pâncota, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 69.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constar” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Constar” - S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Maresal Antonescu nr. 14, judetul Arad, în calitate de concesionar, în perimetrul Ceala din municipiul Arad, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 70.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între

Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Constructii Rutiere” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a diabazului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Constructii Rutiere” - S.A., cu sediul în municipiul Arad, Str. Digului nr. 1, judetul Arad, în calitate de concesionar, în perimetrul Bata, situat pe teritoriul comunei Bata, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea executiei bugetului aferent Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002, organizat în perioada 15-17 noiembrie 2002 si derulat prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2002 privind aprobarea organizării la Bucuresti, în perioada 15-17 noiembrie 2002, a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă executia bugetului Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002, organizat la Bucuresti în perioada 15-17 noiembrie 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 73.

 

ANEXĂ*)

 

EXECUTIA BUGETULUI

Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2002

 

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a suprafetei de 190,1 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Miniera Banat” - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a terenurilor în suprafată totală de 190,1 ha, având datele de identificare prevăzute în planurile cadastrale si în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Miniera Banat” - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 2. - Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor prevăzute la art. 1 se va face de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 3. - Terenurile prevăzute la art. 1 se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 4. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 75.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Miniera Banat” - S.A. în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

Amplasamentul

Persoana juridică

de la care se transmit

terenurile

Persoana juridică

la care se transmit

terenurile

Caracteristicile terenurilor

Judetul

Unitatea

administrativ-teritorială

(localitatea)

Tarlaua

Suprafata

(ha)

 

Parcela

Caras-Severin

Anina

Societatea Comercială Miniera Banat” - S.A.

Regia Natională a Pădurilor

42

70;71;73;76

155

72

462; 463; 466;

467; 457

25

76

470; 471; 472;

475; 476

8

Suprafata totală a terenurilor:

190,1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea realizării Monumentului Luptei Anticomuniste

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, în limita sumei de 13,2 miliarde lei, a realizării Monumentului Luptei Anticomuniste, lucrarea “Aripi” a sculptorului Mihai Buculei.

(2) Principalele caracteristici tehnice ale Monumentului Luptei Anticomuniste sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si celelalte organe abilitate de lege vor urmări modul de realizare a Monumentului Luptei Anticomuniste, precum si modul de efectuare a cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate.

Art. 4. - Sumele puse la dispozitie Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 2, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 25 decembrie 2003.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale Monumentului Luptei Anticomuniste

 

Lucrarea “Aripi” realizată de sculptorul Mihai Buculei:

1. Amplasare: Piata Presei Libere

2. Soclul: platformă usor înclinată (1,5 m) către nord; suprafata platformei din plăci de granit negru sau bazalt partial lustruit, partial rugos

3. Material: otel inoxidabil

4. Suprafete partial lustruite, partial rugoase, placate cu bronz patinat

5. Înăltimea lucrării plastice: 20 m; înăltimea întregii compozitii în punctul de amplasare: circa 23 m.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru plata contributiei României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România, în perioada 24-28 februarie 2003, a cursului-pilot regional “Tehnici de răspuns în cazul terorismului nuclear si al incidentelor ce implică traficul ilicit de materiale radioactive”, sub egida Guvernului României si a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2003, la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul 38 “Transferuri”, alineatul 40.11 “Cotizatii si contributii la organisme internationale”, cu suma de 900.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, în vederea achitării contributiei României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se transferă către Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) Viena.

(3) Cheltuielile ocazionate de organizarea cursului prevăzut la art. 1 se asigură de către Agentia Internatională pentru Energie Atomică (AIEA) Viena din contributia României la Fondul pentru prevenirea terorismului nuclear.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Academia Română si unitătile din subordinea sa a unor activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna ianuarie 2003 se aprobă înfiintarea activitătilor finantate integral din venituri proprii pe lângă Academia Română si unitătile din subordinea sa, constând în:

a) administrarea bunurilor mobile si imobile care au apartinut Academiei Române si au fost dobândite cu titlu de proprietate;

b) alimentatie publică, cazare, protocol;

c) activităti stiintifice pe bază de contracte de cercetaredezvoltare, granturi interne si externe, expertize, analize, avize si studii stiintifice, activităti de proiectare si transfer tehnologic, consultantă si asistentă de specialitate, servicii medicale, prestări editoriale etc., efectuate în afara programelor de cercetare aprobate si finantate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române;

d) activităti specifice de microproductie;

e) activităti specifice Bibliotecii Academiei Române si Editurii Academiei Române, desfăsurate în afara programelor proprii finantate de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române si Casei Oamenilor de Stiintă de a obtine si folosi mijloace extrabugetare, care constau în:

- reproduceri foto, tip xerox, microfilme, imagini digitale etc.;

- accesarea de baze de date interne si internationale;

- elaborarea de studii si cercetări bibliografice;

- editarea si tipărirea de cărti, publicatii periodice, lucrări si materiale de specialitate si de interes general, în limba română si în limbi străine, în tară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;

- elaborarea de studii, proiecte si cercetări documentare sau tematice pentru realizarea de produse informatice, produse multimedia, baze de termeni stiintifici si diverse produse editoriale, servicii de consultantă si asistentă de specialitate;

- organizarea de prezentări si expozitii de cărti si publicatii, mese rotunde, simpozioane, seminarii si alte manifestări cultural-stiintifice;

- obtinerea si cesionarea de drepturi de autor;

- difuzarea de publicatii si cărti;

f) organizarea si desfăsurarea doctoratului fără frecventă si a studiilor avansate academice.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite pe lângă care s-au înfiintat.

Art. 2. - (1) Finantarea activitătilor prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii, constând din:

a) încasările obtinute din activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) dobânzi încasate, în conditiile legii, la disponibilitătile bănesti si la depozitele constituite din veniturile încasate din realizările activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) alte încasări, în conditiile legii;

d) donatii si sponsorizări.

(2) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitătile prevăzute la art. 1 se aprobă o dată cu bugetul Academiei Române, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

(3) Executia de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor respective se realizează prin Trezoreria statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si prevederilor Legii nr. 500/2002.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4. - Academia Română si unitătile subordonate pot utiliza si personal de specialitate atras pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 5. - În relatiile contractuale activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi reprezentate de persoanele autorizate ale institutiei publice pe lângă care se organizează.

Art. 6. - Contractele aflate în derulare la data de 31 decembrie 2002, care au ca obiect actiuni care se desfăsoară în cadrul activitătilor prevăzute la art. 1, vor fi derulate în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Academiei Române,

Eugen Simion

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Ziua Europei este si ziua ta”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d), i) si k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Ziua Europei este si ziua ta”, în limita sumei de 10.000 milioane lei.

Art. 2. - Finantarea actiunilor incluse în proiectul prevăzut la art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 1 din 23 ianuarie 2003, se asigură după cum urmează:

a) de către Secretariatul General al Guvernului – din bugetul propriu, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 8.500 milioane lei;

b) de către Ministerul Administratiei Publice – prin suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 400 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”;

c) de către Ministerul Informatiilor Publice - prin suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1.100 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - (1) În vederea luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a actiunilor cuprinse în proiect se constituie un colectiv format din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Informatiilor Publice, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului de Interne si Serviciului de Protectie si Pază.

(2) Conducerea colectivului prevăzut la alin. (1) se asigură de către ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în vederea luării măsurilor necesare pentru concretizarea si buna organizare a actiunilor cuprinse în proiect.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetele Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Informatiilor Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 iulie 2003.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 746 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2003, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de intemperii si incendii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 99.

 

ANEXĂ*)