MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 februarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 308 din 12 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 87/1998

- Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Hotărâre pentru stabilirea nivelului subventionării primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli

 

80. - Hotărâre privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

20/12. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

21/13. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

22/14. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

23/15. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 308

din 12 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, exceptie ridicată de Fundatia “Casa Copilului” - Filiala Brasov - Complexul educational Poiana Soarelui Brasov în Dosarul nr. 4.834/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 noiembrie 2002 în prezenta autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 12 noiembrie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 4.834/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, exceptie ridicată de Fundatia “Casa Copilului” - Filiala Brasov - Complexul educational Poiana Soarelui Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat contravine art. 45 alin. (1) din Constitutie, deoarece “nu prevede situatia în care minorul a fost încredintat unei institutii private de ocrotire legal constituită, respectiv situatia în care printr-o sentintă judecătorească, pronuntată anterior modificării legii, s-a delegat exercitiul drepturilor părintesti unei institutii private autorizate, consimtământul acesteia la încuviintarea adoptiei fiind necesar a fi exprimat”. De asemenea, se arată că necesitatea exprimării consimtământului la adoptie de către persoana sau organismul care a fost abilitat să exercite drepturile părintesti se regăseste si în art. 5 pct. 1 lit. a) din Conventia europeană în materia adoptiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece, în fapt, partea invocă o lacună legislativă, “ceea ce nu se confundă cu neconstitutionalitatea textului de lege”, iar principiul înscris în art. 45 alin. (1) din Constitutie “îsi găseste expresia, în materia adoptiei, prin eliberarea atestatului si a avizului favorabil la adoptie, eliberate de organele de stat competente, acte care constituie, totodată, modalităti de verificare a legalitătii procedurilor de adoptie si garantii în vederea realizării scopului de protectie prevăzut în Constitutie”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, nu contravin prevederilor art. 45 alin. (1) din Constitutie, deoarece consimtământul institutiei private autorizate nu este trecut pe acelasi plan cu cel al părintilor, dat fiind faptul că dreptul de a-si da consimtământul la încuviintarea adoptiei copilului este un drept intuitu personae, fiind indisolubil legat de calitatea de părinte a persoanei care îsi dă consimtământul la adoptia copilului de o altă persoană sau familie propusă de Comisia pentru protectia copilului. Ca atare, faptul că instanta deleagă exercitiul drepturilor părintesti institutiei de ocrotire socială ori medicală de stat sau institutiei private legal constituite ori, după caz, altei persoane, în conditiile legii, nu impune recunoasterea, si în ceea ce le priveste, a dreptului de a-si da consimtământul la încuviintarea adoptiei copilului. Sub acest aspect legiuitorul a avut în vedere doar filiatia dintre copil si părintii săi naturali, dată fiind finalitatea reglementării în cauză, potrivit căreia adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, este inadmisibilă. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, în raport cu sustinerile formulate în motivarea exceptiei, critica de neconstitutionalitate priveste lipsa de reglementare într-un anumit domeniu, ceea ce excede competentei Curtii Constitutionale, astfel cum rezultă din dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998.

Aceste dispozitii au următorul continut: “(1) Pentru încuviintarea adoptiei sunt necesare:

a) consimtământul, exprimat în formă autentică, al părintilor sau, după caz, al părintelui la adoptia copilului de către o persoană sau familie propusă de Comisia pentru protectia copilului. […]

(2) Dacă părintii copilului sunt decăzuti din drepturile părintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati judecătoreste morti, necunoscuti sau se află în orice situatie care determină imposibilitatea de a-si manifesta vointa, precum si în cazul în care copilul este declarat judecătoreste abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, consimtământul prevăzut la alin. (1) lit. a) nu este necesar.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 45 alin. (1), privind protectia copiilor si a tinerilor, potrivit cărora “Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor”. Totodată, autorul exceptiei sustine că prin dispozitiile de lege criticate sunt încălcate si prevederile art. 5 pct. 1 lit. a) din Conventia europeană în materia adoptiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine cele ce urmează: În legătură cu sustinerea potrivit căreia textul de lege criticat înfrânge dispozitiile constitutionale referitoare la protectia copiilor si a tinerilor, prin Decizia nr. 277 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 10 ianuarie 2002, Curtea Constitutională a statuat că “dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 nu contravin în nici un mod prevederilor art. 45 din Constitutie, ci, dimpotrivă, constituie o expresie a aplicării acestora.

Reglementarea regimului juridic al adoptiei se înscrie, în general, în măsurile speciale de protectie a copiilor si tinerilor”. Împrejurarea că prin decizia mentionată a fost constatată neconstitutionalitatea aceluiasi text, în raport cu prevederile art. 26 alin. (2) si art. 49 alin. (1) din Constitutie, exclusiv “în ceea ce priveste cerinta exprimării consimtământului părintilor firesti pentru încuviintarea adoptiei persoanei care a dobândit capacitate deplină de exercitiu”, nu lipseste de eficientă textul în ansamblu, ci doar îi limitează incidenta la adoptia minorilor lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsă.

Din punctul de vedere care interesează aici, si anume al contrarietătii dintre textul dedus controlului si art. 45 din Legea fundamentală, atât motivarea, cât si solutia adoptată de Curte îsi mentin actualitatea, critica de neconstitutionalitate fiind, sub acest aspect, neîntemeiată. În conditiile în care însă autorul exceptiei a invocat si încălcarea, prin textele legale deduse controlului Curtii, a unor dispozitii ale Conventiei europene în materia adoptiei de copii, mai sus mentionată, se impune examinarea sustinerilor sale si sub acest aspect.

Art. 5 pct. 1 lit. a) din Conventia europeană în materia adoptiei de copii prevede că “[…] adoptia nu este pronuntată decât dacă cel putin consimtămintele următoare au fost acordate si nu au fost retrase:

a) consimtământul mamei si, în cazul în care copilul este legitim, cel al tatălui sau, dacă nu există nici tată, nici mamă care să poată consimti, consimtământul oricărei persoane sau al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părintesti în aceste conditii”.

Asadar, textul reprodus impune, ca o alternativă pentru situatia în care consimtământul la adoptie al părintilor nu poate fi obtinut, luarea consimtământului persoanei sau organismului care li se substituie, exercitând drepturile părintesti în locul lor. Obtinerea acestui consimtământ dobândeste astfel în economia textului din conventie o semnificatie juridică similară celei conferite consimtământului părintilor, aceea de exigentă indispensabilă pentru încuviintarea adoptiei.

Or, art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, prevăzând obligativitatea consimtământului părintilor la adoptie, se limitează, pentru situatiile enumerate acolo, în care acesta nu poate fi obtinut, să precizeze doar că nu este necesar, omitând să prevadă obligativitatea substituirii sale prin consimtământul persoanei sau organismului abilitat în lipsa părintilor să exercite ocrotirea părintească.

Omisiunea, din cuprinsul prevederilor legale deduse controlului, a acestei exigente expres prevăzute de textele de referintă din conventie constituie o “neconcordantă”, în acceptiunea art. 20 alin. (2) din Constitutie, între legea internă si un tratat privitor la drepturile fundamentale ale omului, situatie în care textul constitutional consacră prioritatea reglementării internationale.

Curtea observă că instituirea prioritătii reglementării internationale fată de o reglementare internă care îi contravine, prin alin. (2) al art. 20 din Constitutie, este o consecintă logică a celor prevăzute în alin. (1) al aceluiasi articol, potrivit căruia “dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte”. Rezultă de aici că reglementările internationale privitoare la drepturile si libertătile fundamentale ale omului, la care România a aderat si care, pe această cale, au fost integrate dreptului intern, sunt asimilate normelor constitutionale, numai astfel fiind posibile interpretarea si aplicarea acestora din urmă, în concordantă cu ele.

Asa fiind, neconcordanta dintre prevederile deduse controlului din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 si cele din Conventia europeană în materia adoptiei constituie o problemă de constitutionalitate.

Critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din ordonantă este cu atât mai pertinentă cu cât aceasta a fost adoptată ulterior ratificării conventiei.

Fată de cele de mai sus, Curtea constată că dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, sunt neconstitutionale în  măsura în care nu prevăd luarea consimtământului oricărei persoane sau al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părintesti.

Pentru considerentele arătate urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie admisă. În temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 2 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate si constată că dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, sunt neconstitutionale în măsura în care nu prevăd luarea consimtământului oricărei persoane sau al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părintesti, conform art. 5 pct. 1 lit. a) din Conventia europeană în materia adoptiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993, exceptie ridicată de Fundatia “Casa Copilului” - Filiala Brasov - Complexul educational Poiana Soarelui Brasov în Dosarul nr. 4.834/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Contrar solutiei adoptate cu votul majoritătii membrilor Curtii Constitutionale, apreciem că dispozitiile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 nu sunt neconstitutionale în sensul definitiei date în art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, întrucât nu încalcă nici dispozitiile si nici principiile Constitutiei.

Art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 conditionează încuviintarea adoptiei de existenta consimtământului părintilor sau, după caz, al părintelui copilului, exprimat în formă autentică. În alin. (2) al aceluiasi articol sunt prevăzute situatiile în care nu este necesar consimtământul părintilor (sau al părintelui), situatii în care, din motive obiective, nici nu s-ar putea obtine un asemenea consimtământ: părinti decăzuti din drepturile părintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati judecătoreste morti, necunoscuti sau aflati în orice situatie care determină imposibilitatea de a-si manifesta vointa, precum si cazul în care copilul este declarat judecătoreste abandonat.

S-a considerat că acest text de lege încalcă dispozitiile art. 45 alin. (1) din Constitutie, referitoare la regimul special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor de care trebuie să se bucure copiii si tinerii. Observăm că textul de lege examinat nu contine nici o dispozitie care să fie contrară prevederilor constitutionale. I se poate imputa, eventual, faptul că nu reglementează asistenta copilului si nu impune necesitatea consimtământului institutiei în a cărei ocrotire se află copilul, pentru cazul în care este imposibilă obtinerea consimtământului părintilor. Această lipsă de reglementare ar putea fi considerată ca o omisiune a legiuitorului, omisiune care nu poate fi suplinită de Curtea Constitutională.

Considerăm că nici omisiunea de reglementare nu poate fi sustinută fără rezerve, având în vedere că, potrivit alin. (1) lit. b) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, pentru încuviintarea adoptiei este necesar în toate cazurile “avizul favorabil al Comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul copilului”. Acest aviz este unul conform, iar nu doar consultativ, echivalând consimtământul.

Nu se poate retine existenta vidului legislativ nici dacă se apreciază că prevederile art. 5 pct. 1 lit. a) din Conventia europeană în materia adoptiei de copii, potrivit cărora “dacă nu există nici tată, nici mamă care să poată consimti” este necesar “consimtământul oricărei persoane sau al oricărui organism care ar fi abilitat să exercite drepturile părintesti în această privintă”, impun mai mult decât ce este prevăzut în art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997.

Conventia europeană fiind ratificată de Parlament, potrivit art. 11 alin. (2) din Constitutie, face parte din dreptul intern si, ca atare, completează legislatia existentă. Nu s-ar putea retine neconstitutionalitatea dispozitiei din legislatia natională nici în cazul în care aceasta ar fi în neconcordantă cu reglementările internationale, întrucât, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, în asemenea cazuri, referitor la drepturile fundamentale ale omului, “au prioritate reglementările internationale”. Asadar, în ambele ipoteze (lipsa reglementării în legislatia natională sau neconcordanta dispozitiilor legislatiei nationale cu reglementările internationale) se ridică doar probleme de interpretare si de aplicare a legislatiei, activităti ce intră în atributiile exclusive ale instantelor judecătoresti.

Neconstitutionalitatea unor dispozitii ale legislatiei interne se poate retine, prin corecta aplicare a prevederilor art. 20 alin. (1) din Constitutie, numai în situatia în care acele dispozitii legale sunt contrare unor norme constitutionale, referitoare la drepturile si libertătile cetătenilor “interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte”.

 

Judecător,

Kozsokár Gábor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului subventionării primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 lit. b) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli care îsi asigură culturile agricole, animalele, păsările, familiile de albine si pestii la societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor beneficiază de subventionarea primelor de asigurare.

Art. 2. - (1) Nivelul de subventionare a primelor de asigurare este de 20% din valoarea acestora, pentru toate societătile de asigurare, asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Culturile agricole si speciile de animale, păsări, familii de albine si pesti pentru care se subventionează primele de asigurare sunt nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor în conformitate cu art. 6 lit. b) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură.

Art. 3. - (1) Subventionarea primelor de asigurare cuvenite producătorilor agricoli se face prin societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) La încheierea contractului cu societătile de asigurare si asigurare-reasigurare agreate producătorii agricoli vor achita 80% din valoarea primelor de asigurare pentru culturile si speciile de animale, păsări, familii de albine si pesti pentru care se subventionează primele de asigurare si vor prezenta o adeverintă de la primărie, din care să rezulte îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din Legea nr. 381/2002.

Art. 4. - Pentru încasarea subventiei societătile de asigurare si asigurare-reasigurare vor depune la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti următoarele acte: copie de pe polita de asigurare, copie de pe documentele de plată cu care s-a achitat valoarea primelor de asigurare si adeverintă de la primăria în a cărei rază teritorială se află culturile agricole si speciile de animale asigurate si din care să rezulte îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 19 lit. a) si b) din Legea nr. 381/2002.

Art. 5. - În baza documentatiei primite de la societătile de asigurare si asigurare-reasigurare, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor întocmi un tabel centralizator cu sumele reprezentând subventionarea primelor de asigurare, pe care îl vor înainta la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - În baza situatiei centralizatoare pentru decontarea sumelor ce reprezintă subventionarea primelor de asigurare, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.

Art. 7. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se alimentează conturile directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti si ale directiilor sanitar-veterinare judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 8. - Decontarea sumelor reprezentând subventionarea primelor de asigurare către societătile de asigurare si asigurare-reasigurare se face prin trezorerie în baza documentului justificativ întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - (1) Întocmirea de documente neconforme cu realitatea si utilizarea fondurilor de la bugetul de stat în alte scopuri se sanctionează cu restituirea sumelor la bugetul de stat, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, actualizate cu indicele ratei inflatiei, dacă fapta nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune.

(2) Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor verifica permanent modul de întocmire a documentatiei si modul de calcul al subventiei pentru primele de asigurare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 74.

 

ANEXA Nr. 1

 

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ

SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ ...

Nr. /

 

CENTRALIZATOR

cu sumele privind subventionarea primelor de asigurare în conformitate cu art. 6 lit. b) din Legea nr. 381/2002

 

Nr.crt.

Societătile de asigurare si

asigurare-reasigurare agreate de Ministerul Agriculturii,

Alimentatiei si Pădurilor

Suma totală

reprezentând primele

de asigurare

(mii lei)

Suma reprezentând

20% din valoarea

primelor de asigurare

(mii lei)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director general,

…………………..

Contabil-sef,

…………………..

 

ANEXA Nr. 2

 

Societatea Comercială …

(de asigurare si asigurare-reasigurare)

Adresa ...

Cod fiscal …

Trezoreria …

Cont ... nr. ...

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind încasarea de la bugetul de stat a contravalorii sumelor reprezentând subventionarea primelor de asigurare

 

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Cultura sau specia asigurată

Suprafata (ha)

sau specia

(nr. de capete)

Riscul

asigurat

Prima pe

ha/cap

(mii lei)

TOTAL

 

din care:

Prima

(mii lei)

Suma

acordată de

la bugetul

de stat

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

 

Director general,

…………………..

Contabil-sef,

…………………..

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizati

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 56 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca, la stabilirea sumelor ce urmează să fie cuprinse în contractele încheiate cu spitalele, pentru furnizarea de servicii medicale asiguratilor în anul 2003, să ia în considerare si sumele reprezentând serviciile medicale acordate si rămase nedecontate până la finele anului 2002, concretizate în obligatii ale spitalelor către furnizorii de bunuri si servicii, precum si contravaloarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor de sănătate si rămase nedecontate până la finele anului precedent.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se evidentiază distinct prin acte aditionale la contractele de furnizare încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate în anul 2003.

(3) Sumele reprezentând servicii medicale acordate si nedecontate se alocă în raport cu indicatorii realizati de fiecare spital, până la limita prevăzută de actele normative aplicate în anul 2002.

(4) Sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor de sănătate si rămase nedecontate în anul precedent se alocă în conditii justificate, în raport cu indicatorii fizici si de eficientă realizati de fiecare spital.

Art. 2. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 4 spitalele vor prezenta cereri fundamentate caselor de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Sumele aferente plătii obligatiilor spitalelor, rămase neutilizate, pot fi alocate pentru suplimentarea prevederilor pentru servicii medicale si medicamente în anul 2003.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor elabora si vor aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 80.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 20 din 16 ianuarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 12 din 16 ianuarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.512/2002, prevăzute în anexele nr. 1-7*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 21 din 16 ianuarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 13 din 16 ianuarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2002, prevăzute în anexele nr. 1-8*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea


*) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 22 din 16 ianuarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 14 din 16 ianuarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.511/2002, prevăzute în anexele nr. 1-16*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 4 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea


*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 23 din 16 ianuarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 15 din 16 ianuarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002, prevăzute în anexele nr. 1-7*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior.