MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 85         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.591/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, al art. 32 alin. (4) si al art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 634/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va urmări aplicarea în teritoriu si va sprijini autoritătile administratiei publice locale în actiunea de elaborare si adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va monitoriza si va sprijini autoritătile administratiei publice locale în actiunile de elaborare, de aprobare si de aplicare a strategiilor proprii pentru dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, pe baza Strategiei Guvernului privind dezvoltarea si modernizarea serviciilor publice de gospodărie comunală.

Art. 4. - Ministerul Administratiei Publice va prezenta Guvernului, la propunerea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, informări lunare privitoare la stadiul elaborării si aprobării regulamentelor si strategiilor prevăzute la art. 2 si 3.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.591.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT - CADRU

de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, ale art. 32 alin. (4) si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, denumite în continuare servicii de apă si de canalizare, din localitătile în care există sisteme publice de alimentare cu apă si de canalizare, indiferent de mărimea acestora.

(2) Prezentul regulament-cadru stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea serviciilor de apă si de canalizare, definind conditiile-cadru si modalitătile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de apă si de canalizare, precum si relatiile dintre operatorii si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si întretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare.

(4) Operatorii de servicii de apă si de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unitătilor administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Conditiile tehnice si indicatorii de performantă prevăzuti în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba si alti indicatori de performantă sau conditii tehnice pentru serviciile de apă si de canalizare, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. apă potabilă - apă care îndeplineste indicatorii de potabilitate prevăzuti de legislatia în vigoare;

3.2. ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodării, institutii publice si servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman si din activităti menajere si igienico-sanitare;

3.3. ape uzate provenite din activitătile economice – toate deversările de ape folosite în activitătile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

3.4. ape meteorice - apele ce provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice si apele care provin din stropirea si spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor si curtilor imobilelor;

3.5. autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

3.6. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă de a se racorda si de a folosi în conditiile legii retelele de distributie;

3.7. aviz de bransare/racordare - document scris dat de către furnizorul de servicii de apă si de canalizare, în legătură cu posibilitătile si conditiile de alimentare cu apă din instalatiile sale a unui consumator, respectiv de preluare în instalatiile sale de canalizare publică a apelor uzate evacuate de utilizator;

3.8. bransament - partea din reteaua publică de distributie care face legătura între reteaua publică si reteaua interioară a unei incinte sau clădiri apartinând utilizatorilor. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizării acestuia;

3.9. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalatie;

3.10. cămin de contor de bransament/retea – constructie componentă a sistemului de distributie a apei potabile, apartinând sistemului public de alimentare cu apă, care adăposteste contorul de bransament/retea, cu montajul aferent acestuia;

3.11. contor de bransament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe bransament între două vane/robinete, la limita proprietătii utilizatorului, fiind ultima componentă a retelei publice, în sensul de curgere a apei potabile;

3.12. contor de retea - aparatul care măsoară consumul de apă potabilă la mai multe asociatii de locatari/proprietari sau la mai multi utilizatori individuali ori care măsoară transportul de apă dintr-o zonă în alta a retelei publice;

3.13. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ care stabileste conditiile minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

3.14. echipament de măsurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea parametrilor apei furnizate, a debitului si presiunii;

3.15. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului si presiunii apei necesare consumatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apă si de canalizare;

3.16. imobil - orice clădire sau teren, cu destinatie social-culturală, administrativă, de productie industrială, comercială, de prestări de servicii sau de locuintă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinte la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese distincte;

3.17. indicatori de performantă generali - parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor si care sunt conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare, în cazul nerealizării parametrilor;

3.18. indicatori de performantă garantati - parametri ai serviciului de furnizare ale căror niveluri minime de calitate se stabilesc si pentru care sunt prevăzute penalizări în licentă sau în contractele de furnizare, în cazul nerealizării lor;

3.19. instalatii interioare de apă potabilă – totalitatea instalatiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă bransamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reteaua publică si instalatia interioară de utilizare a apei, si care asigură transportul apei potabile preluate din reteaua publică la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare;

3.20. instalatii interioare de canalizare – totalitatea instalatiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reteaua publică;

3.21. licentă - act tehnic si juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice - română sau străină - de exploatare comercială a sistemului public de apă si de canalizare si/sau de furnizare a serviciului de apă si de canalizare;

3.22. operator - persoană juridică titulară a unei licente de furnizare-prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigură furnizarea apei potabile si/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea si deversarea în emisar a apelor uzate;

3.23. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator în punctul de bransare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă la utilizatorul amplasat în pozitia cea mai dezavantajoasă;

3.24. punct de delimitare a instalatiilor de alimentare cu apă dintre operator si utilizator - locul în care instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordează la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a retelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

3.25. racord - partea din reteaua publică de canalizare care asigură legătura dintre utilizator si canalizarea publică.

Racordul de la cămin spre retea, inclusiv căminul de racord, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizării acestuia;

3.26. retea publică de alimentare cu apă sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din reteaua de conducte, armături si constructii anexe care asigură distributia apei, respectiv preluarea, evacuarea si transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai multi utilizatori independenti, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Părtile componente ale unei retele de alimentare cu apă, precum si cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care conditiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publică de alimentare cu apă sau de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, si pe terenuri private. Nu constituie retele publice: retelele de distributie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; retelele de distributie aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuinte despărtite de zone verzi si alei interioare private; retelele de distributie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces si spatiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

3.27. sectiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

a) pentru apa potabilă si industrială: căminul de bransament/apometru;

b) pentru apa uzată: ultimul cămin al canalizării interioare a utilizatorului, înainte de debusarea acesteia în reteaua de canalizare a localitătii;

3.28. servicii de apă si de canalizare - activitătile de utilitate publică si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile si a serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătilor;

3.29. serviciul public de alimentare cu apă cuprinde, în principal, activitătile de captare, de tratare a apei brute, de transport si de distributie a apei potabile si industriale la utilizatori;

3.30. sistem public de alimentare cu apă potabilă - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

a) captări;

b) aductiuni;

c) statii de tratare a apei brute;

d) statii de pompare, cu sau fără hidrofor;

e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

f) retele de distributie;

g) bransamente până la punctul de delimitare;

3.31. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) retele de canalizare;

c) statii de pompare a apelor uzate;

d) statii de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;

f) guri de vărsare în emisar;

g) depozite de nămol deshidratat;

3.32. sistem de canalizare divizor - sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea si evacuarea în emisar, separată, a apelor uzate si a apelor meteorice;

3.33. sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea si evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate, cât si a apelor meteorice;

3.34. sistem de canalizare mixt - sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localităti, care se realizează atât prin sistem de canalizare divizor, cît si prin sistem de canalizare unitar;

3.35. serviciul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde activitătile de utilitate publică si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătii;

3.36. serviciul public de alimentare cu apă industrială cuprinde activitătile de utilitate publică si de interes economic general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătii. Apa industrială este destinată utilizatorilor ale căror procese tehnologice nu necesită utilizarea apei potabile;

3.37. serviciul public de canalizare cuprinde, în principal, următoarele activităti: colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitătii acestora, supravegherea evacuării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea nămolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitătile prevăzute mai sus, precum si depozitarea lor;

3.38. utilizator - orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apă si/sau racord de canalizare, si care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

Art. 4. - La elaborarea si aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a serviciilor de apă si de canalizare autoritătile administratiei publice locale vor respecta următoarele principii:

a) securitatea serviciilor;

b) tarifarea echitabilă;

c) calitatea serviciilor si eficienta acestora;

d) transparenta si responsabilitatea publică;

e) consultarea cu sindicatele, precum si cu utilizatorii si asociatiile lor reprezentative.

Art. 5. - Serviciile de apă si de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele conditii de functionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

c) acces fără discriminare la servicii;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protectiei mediului.

Art. 6. - (1) Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă si de canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor indicatorii de performantă aprobati de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, prin regulamente proprii de organizare si functionare a serviciilor de apă si de canalizare.

(2) Indicatorii de performantă ai serviciilor la utilizatori se aprobă de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, în baza unui studiu care va tine seama, cu prioritate, de necesitătile consumatorilor, starea tehnică si de eficienta sistemelor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

(3) Propunerile de indicatori de performantă ai serviciilor de apă si de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea supunerii lor spre aprobare.

(4) Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, vor aproba indicatorii de calitate ai serviciilor de apă si de canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în prezentul regulament-cadru.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

SECTIUNEA 1

Gestiunea serviciilor de apă si de canalizare

 

Art. 7. - Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionării serviciilor de apă si de canalizare intră în atributiile autoritătilor administratiei publice locale, conform competentelor si atributiilor stabilite de legislatia în vigoare.

Art. 8. - Gestiunea serviciilor de apă si de canalizare se organizează la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau asociatiilor intercomunale după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor si tinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare si particularitătile economico-sociale ale localitătilor, de starea dotărilor si echipamentelor tehnico-edilitare existente si de posibilitătile de finantare a exploatării, întretinerii si dezvoltării acestora.

Art. 9. - (1) Administrarea si gestionarea serviciilor de apă si de canalizare se realizează prin următoarele modalităti:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de apă si de canalizare se face prin hotărâre a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 10. - Desfăsurarea activitătilor specifice serviciilor de apă si de canalizare, organizate si exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare si functionare întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru, avizat de autoritatea competentă si aprobat de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 11. - (1) În cazul gestiunii indirecte autoritătile administratiei publice locale deleagă o parte din sarcinile si responsabilitătile proprii către o altă persoană juridică, denumită operator al serviciului, căreia îi încredintează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciilor de apă si de canalizare, precum si exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă si de canalizare necesare pentru realizarea acestora.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor de apă si de canalizare se face în conditii de transparentă, impartialitate si competitivitate, cu respectarea contractului-cadru si a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor de apă si de canalizare, prin:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

(3) Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor de apă si de canalizare se face de către A.N.R.S.C.

(4) Delegarea gestiunii serviciilor de apă si de canalizare poate fi făcută numai către operatori atestati de A.N.R.S.C.

(5) În contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apă si de canalizare vor fi stabiliti indicatori de performantă privind calitatea si eficienta serviciilor furnizate/prestate, în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (5).

(6) Activitătile de monitorizare si control al modului de respectare a obligatiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii sunt în competenta A.N.R.S.C.

(7) Controlul activitătii operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performantă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurentei, asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficientă a patrimoniului public si/sau privat afectat serviciilor de apă si de canalizare, precum si avizarea contractelor de delegare de gestiune sunt în sarcina A.N.R.S.C.

(8) Modificarea contractelor de delegare de gestiune se va face cu avizul A.N.R.S.C.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorii/furnizorii de prestări de servicii

de apă si de canalizare

 

Art. 12. - (1) Operator al serviciilor de apă si de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, societatea comercială apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si asociatiile constituite de către acestea, cu capital privat sau mixt, autorizate de A.N.R.S.C., care administrează si exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apă potabilă si/sau de canalizare si asigură furnizarea/prestarea serviciilor de apă si de canalizare la utilizatori.

(2) Operatorii serviciilor de apă si de canalizare beneficiază de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

Art. 13. - (1) Operatorii care furnizează/prestează servicii de apă si de canalizare îsi pot desfăsura activitatea si în alte localităti, pe baze contractuale.

(2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare.

Art. 14. - (1) La licitatiile pentru obtinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apă si de canalizare pot participa numai operatorii atestati.

(2) Operatorii care intentionează să participe la licitatii pentru obtinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apă si de canalizare trebuie să facă dovada experientei tehnice si manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitătii si capabilitătii financiare de a răspunde cerintelor specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor trebuie să nu aibă antecedente penale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Utilizatorii serviciilor de apă si de canalizare

 

Art. 15. - (1) Utilizator al serviciilor de apă si de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având bransament propriu de apă potabilă si/sau industrială ori racord propriu de canalizare, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

(2) Pe perioada stabilită de legislatia în vigoare utilizatori pot fi si persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

a) agenti economici;

b) institutii publice;

c) utilizatori casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociatii de proprietari/locatari.

Art. 16. - (1) Dreptul de acces si utilizare a serviciilor de apă si de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are un bransament si un racord.

(3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinte cu mai multe scări sau tronsoane racordul/bransamentul va fi individual pentru fiecare scară sau tronson.

(4) Prin exceptie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalatiile interioare de apă potabilă sau instalatiile interioare de canalizare sunt comune ori au părti comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, bransamentul/racordul poate fi comun pentru întregul condominiu.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociatiilor de proprietari/locatari de a avea câte un bransament/racord pentru fiecare scară sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apă si de canalizare este obligat să dea curs solicitării, numai pe baza unei documentatii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentatie care va contine: conditiile tehnice de realizare, modificările necesare si costurile aferente realizării. Documentatia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor si retelelor interioare de alimentare cu apă si de canalizare. Cheltuielile necesare realizării documentatiei si lucrărilor de bransare/racordare vor fi suportate de solicitant.

 

CAPITOLUL III

Sisteme publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 17. - Sistemele publice de alimentare cu apă si de canalizare cuprind:

a) servicii publice de alimentare cu apă potabilă care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătii. Apa potabilă este destinată, în ordinea prioritătilor, pentru consum menajer, consumul spitalelor, scolilor, serviciilor publice, precum si pentru consumul necesar în activităti productive si comerciale si de stingere a incendiilor;

b) serviciile publice de alimentare cu apă industrială care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătii. Apa industrială va fi utilizată în functie de necesitătile tehnologice specifice zonei;

c) servicii publice de canalizare care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitătilor. În functie de specificul localitătii, sistemul public de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor si mixt.

Art. 18. - Sursele de alimentare cu apă si emisari pentru sistemele publice de canalizare sunt următoarele:

a) sursele de apă sunt, în general, surse de suprafată (lacuri, râuri, pâraie etc.) si subterane (pânza freatică);

b) emisari pot fi râurile curgătoare, lacurile sau Marea Neagră.

Art. 19. - Apa livrată si apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietătile fizico-chimice, biologice si organoleptice conform normativelor în vigoare;

b) apa industrială livrată utilizatorilor va respecta valoarea indicilor calitativi din normativele în vigoare;

c) apele descărcate în retelele de canalizare vor îndeplini conditiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalatiile de canalizare si de acordul inspectoratului judetean de protectie a mediului sau de Inspectoratul de protectie a mediului al municipiului Bucuresti, după caz. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste conditii, utilizatorii în cauză au obligatia să execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

 

CAPITOLUL IV

Retele publice de alimentare cu apă si de canalizare

SECTIUNEA 1

Functionarea retelelor publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 20. - Desfăsurarea activitătii serviciilor de apă si de canalizare se realizează în astfel de conditii încât să se poată atinge următoarele obiective:

a) îmbunătătirea conditiilor de viată ale cetătenilor;

b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protectia mediului.

Art. 21. - (1) În vederea asigurării continuitătii serviciilor de apă si de canalizare, autoritătile administratiei publice locale au responsabilitatea planificării si urmăririi lucrărilor de investitii necesare functionării sistemelor în conditii de sigurantă si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investitiilor, plecându-se de la un plan director de perspectivă.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autoritătilor administratiei publice locale si ale operatorului în ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) Operatorul sistemului public de apă si/sau de canalizare trebuie să asigure functionarea permanentă a sistemului public de alimentare cu apă la toti utilizatorii, precum si continuitatea evacuării apelor colectate de la toti utilizatorii. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părti (operator-utilizator).

(4) Întreruperea alimentării cu apă este permisă numai în cazuri de fortă majoră.

(5) Întreruperea evacuării apelor uzate la canalizare poate interveni numai în cazuri de fortă majoră.

(6) Reteaua publică de alimentare cu apă, inclusiv bransamentele, intră în obligatiile de întretinere si reparatie ale operatorului.

(7) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (3), (4) si (5), operatorul va asigura exploatarea, întretinerea si repararea retelelor publice, în conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza unui program annual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizări si investitii.

(8) Operatorul va tine la zi documentatia tehnică completă a sistemului de alimentare cu apă si de canalizare, care va cuprinde planurile retelei conform proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului si situatia existentă în teren.

(9) Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:

a) reparatii si interventii accidentale;

b) revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale si interventii programate.

(10) În registrele prevăzute la alin. (9) se vor consemna data si ora anuntării defectiunii, data programată si ora începerii executiei, data si ora finalizării, tipul interventiei, tipul si cantitătile de materiale utilizate, utilajele, forta de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz general.

(11) La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni la asigurarea continuitătii functionării retelei publice de canalizare; în cazul în care obturarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalatiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de către acestia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Perturbări sau întreruperi în functionarea serviciilor de apă si de canalizare

 

Art. 22. - (1) Functionarea sistemului public de alimentare cu apă si de canalizare trebuie să fie continuă, operatorul/furnizorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale.

(2) Operatorul/furnizorul de servicii din sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (4) si (5), precum si în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întretinere, reparatii, modernizări, extinderi, devieri, bransări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data si intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anuntul trebuie făcut cu cel putin 48 de ore înainte de oprirea furnizării apei, prin mass-media si/sau afisare la utilizatori, după caz, în functie de numărul de utilizatori afectati;

b) în cazul ploilor torentiale care duc la depăsirea capacitătii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

(3) În cazul întreruperii serviciului public de alimentare cu apă, utilizatorii au obligatia să asigure etansarea instalatiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor si robinetelor, pentru evitarea risipei de apă si a inundării spatiului la reluarea furnizării apei, si să ia măsuri de protectie împotriva avarierii aparatajelor si masinilor.

(4) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau înghet, distributia apei se va face după un program propus de operator si aprobat de reprezentantii autoritătii administratiei publice locale. Acest program va fi adus la cunostintă utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afisare la utilizator).

(5) Operatorul are obligatia de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

(6) În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate în reteaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenti economici autorizati si însusit de operator. Data, perioada de întrerupere a alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate si cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în reteaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Protectia retelelor de apă, a apei din retea si a retelei de canalizare

 

Art. 23. - Pe traseul retelelor apartinând sistemului public de alimentare cu apă si de canalizare este interzisă amplasarea de constructii provizorii sau definitive. Pentru constructiile ce urmează a fi executate în zona de protectie si de sigurantă a conductelor retelelor publice de alimentare cu apă si de canalizare autorizatia de construire va fi emisă numai după obtinerea avizului operatorului serviciului public.

Art. 24. - (1) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în retea se interzice distrugerea constructiilor, a instalatiilor, împrejmuirilor, portilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protectie sanitară si care, conform legislatiei în vigoare, apartin domeniului public.

(2) Este interzisă afectarea functionării retelelor publice de apă si de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor si accesoriilor al altor persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si, în cazuri de fortă majoră, a pompierilor. În acest sens operatorul va lua toate măsurile de sigurantă necesare.

(3) Manevrarea armăturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.

Art. 25. - Pentru interventia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje si inscriptii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane si a hidrantilor de incendiu.

Art. 26. - (1) Executarea lucrărilor de orice fel si în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersectie cu retelele publice de apă si de canalizare, precum si a celor de extindere a retelelor publice de apă si de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat, însusit de operatorul sistemului public de alimentare cu apă si de canalizare.

Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primirepredare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a retelelor publice de apă si de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea partială ori totală a unor părti din reteaua publică de apă si/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de constructii, va fi remediată de persoana juridică vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă si/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reteaua publică afectată trebuie să corespundă conditiilor pentru care a fost proiectată.

Art. 27. - (1) Operatorul care asigură serviciile de alimentare cu apă din sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare va asigura protectia calitătii apei în retelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, si o va certifica prin buletine de analiză a apei, zilnic, la sursă si în retele în sectiunea de măsură (după spălarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întretinere sau înlăturare a avariilor.

(2) Înaintea repunerii în functiune a alimentării cu apă potabilă operatorul va afisa la fiecare utilizator care a avut întreruptă furnizarea apei timpul necesar evacuării la canalizare a apei din reteaua interioară de apă potabilă, pentru asigurarea conditiilor de potabilitate a apei.

 

CAPITOLUL V

Bransarea/racordarea la retelele publice de alimentare cu apă si de canalizare

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 28. - (1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare/racordare la retelele sistemului public de alimentare cu apă si de canalizare.

(2) Un utilizator trebuie să aibă de regulă un singur bransament de apă si un racord de canal, mai multe bransamente si/sau racorduri admitându-se în cazuri speciale, cu aprobarea reprezentantilor administratiei publice locale, pe baza avizului operatorului.

Art. 29. - (1) Bransarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apă si de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de executie.

(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, si anume:

a) avizul de bransare/racordare de principiu – cuprinde datele generale privind posibilitătile si conditiile de bransare/racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentatiilor de către un proiectant autorizat;

b) avizul de bransare/racordare definitiv - prin care se însusesc solutiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de executie. Documentatia anexată la cererea pentru avizul definitiv va contine:

- memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea/racordarea la reteaua publică de alimentare cu apă si de canalizare;

- documentatia economică;

- scheme de montaj al conductelor de apă;

- profiluri longitudinale ale retelelor de canalizare;

- scheme de preepurare, dacă este cazul;

- detalii de rezolvare a situatiiilor în care traseele retelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilităti;

- planul retelelor în incintă.

(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completă, operatorul va înapoia documentatia în termen de maximum 10 zile, indicând în scris ce documente lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum si data la care s-a depus documentatia incompletă.

Art. 30. - (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă si canalizare, inclusiv a bransamentelor de apă si a racordurilor de canalizare, se va face după obtinerea autorizatiei eliberate de administratia publică locală, autorizatie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.

(2) Căminul de apometru si căminul de racord se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate (de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia).

(3) Se admite montarea contoarelor de apă (apometre) si în clădiri, în general în subsoluri, cu conditia asigurării de către utilizator a securitătii în functionare si a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile si îndatoririle fiecărei părti în această situatie.

(4) Darea în functiune a bransamentului de apă si a racordului de canalizare se va face după receptia acestora;

la receptie se vor efectua probele de presiune si de etanseitate. Punerea în functiune se va face după încheierea contractului de furnizare-utilizare între operator si utilizator în termenul prevăzut în contract.

(5) Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină si atrage, conform legislatiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât si pentru executantul lucrării.

(6) Desfiintarea bransamentului si/sau a racordului se poate face în conditiile prevăzute de lege.

Art. 31. - (1) Operatorii au obligatia să asigure gospodărirea eficientă a apei distribuite în localităti, precum si colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate.

(2) Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor si comunelor cu distributie stradală, fără bransamente la locuinte, este conditionată numai de asigurarea scurgerii apei din rigole stradale.

(3) Operatorii care exploatează statiile de tratare a apei potabile si/sau instalatiile de epurare au obligatia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de functionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor si să pună aceste date la dispozitia personalului împuternicit cu sarcini de inspectie si control.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de bransare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

 

Art. 32. - (1) Părtile componente ale unui bransament sunt:

a) cămin de apometre (de bransament);

b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la reteaua de apă;

c) conducta de bransament care se leagă la reteaua publică de distributie;

d) armătura (vană) de concesie;

e) apometre care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;

f) armătura (vană) de închidere.

(2) Delimitarea dintre reteaua publică de distributie si instalatia interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a retelei publice de distributie.

(3) Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizării acestuia.

Art. 33. - (1) Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreste să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la operatorul-furnizor o cerere de bransare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apă. Cererea va fi însotită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă scara 1:500, si actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

(2) Procedura de bransare se face cu respectarea dispozitiilor art. 29.

(3) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistentă tehnică, consultantă, receptie si punere în functiune revin în sarcina operatorului.

Art. 34. - Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de bransare contine:

a) analiza încadrării debitului solicitat în disponibilul debitului de apă al retelei publice de alimentare si deciderea:

1. aprobării cererii de bransare a utilizatorului, dacă disponibilul de debit de apă din reteaua publică de alimentare este suficient;

2. amânării aprobării sau limitării provizorii a debitului bransamentului, dacă executia acestuia necesită realizarea unei redimensionări a conductelor din reteaua publică de alimentare cu apă, a capacitătii sursei sau a instalatiilor de tratare existente. Se exceptează de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apă existente poluate sau care solicită bransamente cu diametrul maxim de 20 mm;

b) eliberarea avizului de bransare de principiu:

1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care contine solutiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate în cererea pentru bransare si utilizare, traseul si diametrul bransamentului, precum si mărimea si amplasarea apometrului si detaliile de executie;

2. eliberarea avizului de bransare definitiv.

Art. 35. - (1) Executia lucrărilor de instalare a bransamentului se poate face după obtinerea autorizatiei de construire eliberată în conditiile legislatiei în vigoare.

(2) După instalarea bransamentului se convoacă, conform legii, comisia de receptie în vederea receptionării lucrărilor executate.

(3) După receptionarea bransamentului se întocmeste între operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei potabile si de canalizare.

(4) După receptionare, bransamentele se înscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmând ca exploatarea, întretinerea si repararea să fie în atributiile operatorului/prestatorului serviciului.

Art. 36. - Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constată executarea unor lucrări de bransare la sistemul public de alimentare cu apă fără aprobare sau dacă există dovada că aceste retele nu îndeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.

Art. 37. - Lucrările de întretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de operatorul/prestatorul serviciului. Întretinerea care revine în sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bransamentului si cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta dovedită a utilizatorului; în acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

Art. 38. - Contractele de bransare/racordare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului public de alimentare cu apă a unei localităti se încheie de operatorul/prestatorul serviciului cu următoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, în functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

a) agenti economici;

b) institutii publice;

c) asociatii de proprietari/locatari;

d) persoane fizice care nu locuiesc în cadrul unui condominiu.

Art. 39. - (1) În momentul încetării contractului bransamentul va fi închis si contorul va fi ridicat.

(2) În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauză, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afara celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea bransamentului, în cazul în care se păstrează conditiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare.

(3) Fostul utilizator rămâne răspunzător fată de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta.

Art. 40. - (1) Contractele de bransare pe durată determinată (pentru antreprize de constructii, târguri etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

(2) Operatorul/prestatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele temporare de vărsarea unui depozit de garantie, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz.

(3) În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesitătilor de apă, amenajarea unei prize de retea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat să ia apă de la gurile de spălare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priză dotată si cu apometru de măsurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente si prize temporare revin în sarcina utilizatorului.

Art. 41. - (1) Punerea în functiune a bransamentului poate avea loc numai după semnarea contractului de bransare-utilizare.

(2) Apometrele sunt instalate si întretinute de către operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apă sau de către un agent economic autorizat. Apometrul trebuie să fie usor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat.

(3) Instalarea apometrului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situată în imobil în amonte de apometru trebuie să fie vizibilă si degajată, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priză ilicită pe acest traseu de bransament.

(4) În cazul în care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de bransare/racordare, operatorul/prestatorul serviciului înlocuieste apometrul cu altul corespunzător si, dacă este

necesar, înlocuieste si bransamentul.

Art. 42. - (1) Lucrările publice de alimentare cu apă se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public al unitătilor administrativ-teritoriale, urmând ca exploatarea, întretinerea si aprobarea unor

bransamente de instalatii noi interioare la aceste retele să se facă numai în conditiile prezentului regulament-cadru.

(2) În cazul în care se constată executarea unor lucrări de bransare la sistemul public de alimentare cu apă al localitătii, fără aprobare, operatorul/prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă drept la despăgubiri.

(3) Toate lucrările de montare, întretinere si reparare se execută de agenti economici autorizati.

(4) Operatorul/prestatorul serviciului poate să refuze deschiderea unui bransament dacă instalatiile interioare sunt susceptibile de a dăuna functionării normale a retelei publice de distributie, ca urmare a executiei acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat.

(5) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de sigurantă ce se impun. În caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul poate închide bransamentul utilizatorului.

(6) Instalatiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelelor publice de apă potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice altă substantă neadmisă de normativele de calitate în vigoare.

(7) Utilizatorul trebuie să permită autoritătilor abilitate de lege cu drept de control să verifice instalatiile interioare în legătură cu efectele dăunătoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei sau în legătură cu conformarea lor la normele de igienă, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

Art. 43. - (1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietătii sale de alte instalatii de alimentare cu apă care nu provine din sistemul public de distributie a apei trebuie să notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt.

(2) Este interzisă utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalatiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antrenează răspunderea utilizatorului si închiderea bransamentului.

Art. 44. - (1) Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. În cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere care se află în aval de apometru.

(2) Demontarea partială a bransamentului sau apometrului poate fi executată numai de către operatorul/prestatorul serviciului.

Art. 45. - (1) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber si neconditionat al reprezentantului operatorului/prestatorului, care efectuează citirea periodică a apometrului pe baza unui program convenit de comun acord între furnizor si utilizator.

(2) Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritătii fizice a căminului de apometru, a contorului de apă la locul de montaj si a vanelor ce echipează bransamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa. În caz contrar aceste măsuri sunt în sarcina operatorului/furnizorului.

(3) Orice reparatii si orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a cărui deterioare se datorează unei cauze străine sau unei functionări anormale în conditii de (înghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului, dacă s-a dovedit că s-au produs din vina acestuia.

Art. 46. - (1) Verificarea exactitătii indicatiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligatie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului.

(2) În caz de înlocuire a contorului de apă din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operatiunea de înlocuire si de înregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire al noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data si la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia în scris aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactitătii indicatiilor contorului de apă.

Verificarea exactitătii indicatiilor contorului de apă se face numai pe standuri de verificare autorizate, care apartin unui agent economic autorizat, agreat atât de operator, cât si de utilizator.

(4) Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobării de model si clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare si demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedează, de asemenea, si la o rectificare a facturării, luând în calcul un consum pausal pe perioada în care apometrul a fost defect.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de racordare si utilizare a serviciului de canalizare

 

Art. 47. - (1) Părtile componente ale unui racord sunt:

a) o constructie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul si întretinerea racordului, fiind vizibilă si accesibilă;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite totodată racordarea la reteaua de canalizare apartinând utilizatorului;

c) o conductă de racordare, situată între căminul de racord si reteaua publică de canalizare;

d) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitând legarea conductei de racordare la reteaua publică de canalizare.

(2) Delimitarea dintre reteaua publică de canalizare si instalatia interioară de canalizare apartinând utilizatorului este căminul de racord.

(3) Racordul de la cămin spre retea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizării acestuia.

Art. 48. - (1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reteaua publică de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuării apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apă si de canalizare, în cazul unor defectiuni, se vor monta vane si clapete contra refulării.

(3) Căminul de racord se amplasează astfel:

a) la 1-2 m fată de clădire, la imobilele fără curte si fără împrejmuire;

b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);

c) la 1 m de împrejmuire în curtea imobilelor cu incinta închisă;

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clădire si canalul public este mai mică de 3 m.

Art. 49. - Evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a) nu se degradează constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;

c) nu se aduc prejudicii igienei si sănătătii publice sau personalului de exploatare;

d) nu se perturbă procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

e) nu se creează pericol de explozie;

f) nu afectează calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

Art. 50. - (1) În reteaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea următoarelor categorii de ape uzate:

a) ape uzate menajere;

b) ape meteorice;

c) ape uzate provenite din activităti economice.

(2) Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.

Art. 51. - (1) Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreste să fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie să depună la operatorul-furnizor de servicii de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însotită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă la scara de 1:500, si actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, solicitantul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv estimări ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localitătilor, prezentând buletine de analiză a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

(3) Pentru orice modificări privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate în retelele de canalizare ale localitătilor, ca urmare a extinderii capacitătilor de productie, a modificării tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de bransare/racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sănătate publică si avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligatia să modifice contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor cu acesta.

(4) Procedura de racordare se face cu respectarea dispozitiilor art. 35.

(5) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistentă tehnică, consultantă, receptie si punere în functiune revin în sarcina operatorului.

Art. 52. - Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de racordare contine:

a) analiza cantitătilor de apă uzată, solicitate a fi evacuate de utilizator, în corelatie cu retelele publice de canalizare existente în zona de amplasament, pe tipuri de apă uzată, si deciderea:

1. aprobării cererii de racordare a utilizatorului, dacă reteaua/retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesară noilor conditii, indicând amplasamentul căminelor de racord si, dacă este necesar, necesitatea montării unor statii de preepurare;

2. amânării aprobării sau limitării provizorii a debitelor preluate, dacă executia racordului necesită realizarea unei redimensionări a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

b) eliberarea avizului de bransare de principiu:

1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care contine solutiile tehnice care stabilesc numărul de racorduri necesare, traseul si diametrul racordului, pantele necesare etc.;

2. eliberarea avizului de racordare definitiv.

Art. 53. - În avizul de racordare definitiv si în contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localitătilor a apelor uzate se vor specifica:

a) debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în sectiunea de control;

b) eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

c) măsuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

d) obligatia montării de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate si mentinerii lor în stare de functionare;

e) obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.

Art. 54. - (1) Executia lucrărilor de instalare a racordului se poate face după obtinerea autorizatiei de construire eliberată în conditiile legislatiei în vigoare.

(2) După instalarea racordului se convoacă, conform legii, comisia de receptie în vederea receptionării lucrărilor executate.

(3) După receptionarea racordului se întocmeste între operator si utilizator contractul de bransare si utilizare a apei potabile si de canalizare.

(4) După receptionare racordurile se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în evidenta mijloacelor fixe, ca proprietate a consiliului local, urmând ca exploatarea, întretinerea si repararea să fie în atributiile

operatorului/prestatorului serviciului.

(5) Întretinerea, reparatiile si înlocuirea totală sau partială a racordurilor situate pe domeniul public, precum si a căminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

(6) În cazul în care se face dovada că stricăciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datorează neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art. 55. - Utilizatorul este obligat să respecte toate normele si normativele în vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. În acest sens utilizatorul nu poate deversa în reteaua publică de canalizare ape uzate care în sectiunea de control contin:

a) materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime si natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;

b) substante cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localităti;

c) substante de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substante toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

e) substante cu grad ridicat de periculozitate;

f) substante care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;

g) substante colorante, ale căror cantităti si natură, în conditiile diluării realizate în reteaua de canalizare si în statia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

i) substante organice greu biodegradabile în cantităti ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

Art. 56. - (1) Apele uzate, provenite de la unitătile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicală si veterinară, întreprinderi de ecarisaj, precum si de la orice fel de întreprinderi si institutii care, prin specificul activitătii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziti), pot fi evacuate în retelele de canalizare ale localitătilor numai cu respectarea următoarelor măsuri:

a) la unitătile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare în vigoare;

b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice si la celelalte unităti mentionate realizarea măsurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor prevăzute la lit. a) si b) se va certifica periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare si exploatare reteaua publică de canalizare si statia de epurare a localitătii.

Art. 57. - În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu bransament propriu, au obligatia de a deversa apele uzate provenite din activitătile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reteaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru.

Art. 58. - (1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deversează ape uzate industriale, vor trebui, dacă operatorul/prestatorul serviciului o cere, să fie dotati cu două tipuri de racorduri distincte:

a) un racord pentru ape menajere;

b) un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele două racorduri, respectiv racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie sectiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calitătii apei uzate debusate în reteaua publică de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permitând separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

Art. 59. - (1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în reteaua publică să respecte indicatorii consemnati în avizul de racordare/bransare.

(2) Operatorul poate efectua în sectiunea de măsură prelevări de probe si controale în prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în reteaua publică, au calitătile stabilite în conformitate cu prescriptiile tehnice în vigoare.

(3) Proba prelevată din sectiunea de măsură va fi reprezentativă si suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice si sanitare, astfel:

a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;

b) o treime prin grija utilizatorului;

c) o treime va fi sigilată atât de operator, cât si de utilizator, constituind probă-martor, si va fi păstrată de una dintre cele două părti în astfel de conditii care să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părti, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părti.

Art. 60. - Legătura realizată între căminul de racordare si reteaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorilor. Canalizarea si lucrările de racord trebuie să fie executate în conditii de etanseitate.

Art. 61. - Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau instalatii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reteaua de evacuare.

Art. 62. - Înainte de orice racordare la retelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalatiilor interioare de canalizare, în sensul posibilitătilor tehnice de racordare si compatibilitătii celor două retele.

Art. 63. - (1) Pentru controlul calitătii apelor deversate în reteaua publică de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfăsoară activităti în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

 

CAPITOLUL VI

Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 64. - (1) Instalatia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reteaua interioară de alimentare cu apă apartine, ca obligatie de întretinere si reparatie, utilizatorului.

(2) Instalatiile interioare de apă si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinând părtilor comune ale condominiului si intră ca obligatie de întretinere si reparatie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apă si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intră ca obligatie de întretinere si reparatie în sarcina proprietarului.

(4) Punctul de delimitare între instalatiile apartinând părtilor comune si instalatiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul de racord, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinte, la reteaua interioară de distributie.

Art. 65. - În cazul în care lucrările de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua după obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune si dezinfectie va fi suportată de către utilizator.

Art. 66. - (1) Se interzice executarea unor legături între instalatii interioare prin care se distribuie apă cu destinatii diferite, precum si cele dintre conductele de apă potabilă si conducte de apă, cu apă de altă calitate (nepotabilă).

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) si consecintele rezultate din aceasta răspunzător este detinătorul de instalatii.

(3) Utilizatorii care au în dotare instalatii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului de zonă (localitate) nu vor executa legături la reteaua de distributie apartinând sistemului public de alimentare cu apă.

(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspiratie ale pompelor si bransament.

Art. 67. - (1) Utilizatorul are obligatia să asigure functionarea normală a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întretinere si reparatie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultantă si îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalatiilor, etanseitătii si modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor si utilizării rationale a acesteia.

Art. 68. - (1) Instalatia/reteaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală si de terasă), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita retelei interioare (limita de proprietate).

(2) Instalatia/reteaua interioară de canalizare apartine utilizatorului; operatorul nu are nici o obligatie privind buna functionare a retelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate).

Art. 69. - (1) Operatorul va întocmi un program annual de verificare si curătare periodică a retelei publice de canalizare.

(2) Operatorul are obligatia să întretină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale, scop în care va efectua verificări si curătări periodice. În cazul ploilor torentiale operatorul va lua măsuri operative de interventie în locurile inundate.

(3) În cazul în care se constată producerea sistematică de inundatii în anumite puncte ale retelei publice de canalizare, operatorul împreună cu autoritătile administratiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor retelei publice de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curătarea rigolelor si grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile si obligatiile operatorilor si utilizatorilor

 

Art. 70. - Operatorul are următoarele obligatii:

a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă si de canalizare;

b) să respecte prevederile prezentului regulament-cadru;

c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defectiunilor apărute la instalatiile sale, precum si de înlăturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) să presteze serviciul de apă si de canalizare la toti utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare si utilizare a serviciilor;

e) să servească toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestati;

f) să respecte indicatorii de performantă stabiliti de organele administratiei publice locale;

g) să furnizeze date despre prestarea serviciului autoritătilor administratiei publice locale, precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau/si de A.N.R.S.C.;

h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

i) să furnizeze apa potabilă la parametrii de potabilitate impusi de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevăzute în contract, indiferent de pozitia utilizatorului în schema de functionare;

j) să furnizeze apa industrială, în conditiile de calitate impuse de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor si presiunilor de serviciu la utilizator, prevăzute în contract, indiferent de pozitia utilizatorului în schema de functionare;

k) să asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul public de canalizare si să verifice calitatea acestora;

l) să întretină si să verifice functionarea contoarelor de măsurare a debitelor, în conformitate cu prescriptiile metrologice;

m) să factureze cantitătile de apă furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform cap. VIII, aducând la cunostintă utilizatorului modificările de tarif;

n) să înregistreze toate reclamatiile si sesizările utilizatorilor, să le verifice si să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora.

Art. 71. - Operatorul are următoarele drepturi:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înstiintarea prealabilă a utilizatorilor si fără să-si asume răspunderea fată de acestia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna functionare a sistemului public de alimentare cu apă si/sau de canalizare;

b) să restrictioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înstiintarea prealabilă, fără să-si asume vreo răspundere fată de acestia, în cazul în care apar restrictionări justificate la sursa de apă sau la racordarea si punerea în functiune a unor noi capacităti din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întretinere planificate. Aceste restrictionări se fac cu aprobarea autoritătilor administratiei publice locale si cu consultarea agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., după caz;

c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate si să aplice penalitătile legale;

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în conditiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău-platnici sau care nu-si respectă clauzele contractuale. Aceleasi măsuri, inclusiv desfiintarea bransamentelor/racordurilor, se pot lua fată de utilizatorii clandestini, dacă acestia nu au îndeplinit conditiile impuse de operatori pentru legalizarea situatiei.

Art. 72. - Utilizatorul are următoarele obligatii:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă si/sau de canalizare;

b) toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficientă si ratională a apei preluate din reteaua publică de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosintă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

c) să utilizeze apa numai pentru folosintele prevăzute în contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreste să extindă instalatiile sau folosintele care fac obiectul unui contract, va înstiinta/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) utilizatorului îi este interzisă utilizarea apei în alte scopuri decât pentru folosintă proprie, să o pună la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

e) să mentină curătenia si să întretină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;

f) să anunte imediat operatorul despre aparitia oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul de apometru, care îl deserveste, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea sa;

g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;

h) să nu utilizeze instalatiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

i) să execute lucrările de întretinere si reparatii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalatiile interioare de apă pe care le are în folosintă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin functionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care se află în proprietatea utilizatorului;

j) toti utilizatorii, agenti economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligati să furnizeze operatorului/furnizorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor;

k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;

l) să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă si conductele altor sisteme din interiorul constructiilor (apă caldă menajeră, încălzire);

m) să nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei si să folosească pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana de după apometru, în sensul de curgere a apei;

n) să nu influenteze în nici un fel indicatiile apometrului si să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

p) să nu evacueze în reteaua publică de canalizare deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care încalcă conditiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;

q) detinătorii de surse proprii de apă potabilă care au si calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă sunt obligati: să comunice operatorului/prestatorului serviciului data punerii în functiune a surselor proprii, în vederea facturării debitelor utilizate din acestea si deversate în canalizarea publică. În acest scop au obligatia să instaleze apometre, să tină la zi registrul de evidentă, pe baza căruia să se poată calcula si verifica debitul surselor proprii;

r) să anunte cu 15 zile înainte mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desfiintarea bransamentului de apă si/sau a racordului de canalizare, în cazul desfiintării imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.

Art. 73. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să i se furnizeze sau să i se presteze serviciile de alimentare cu apă si/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;

b) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor conditii contractuale;

c) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

d) să fie anuntat cu cel putin 48 de ore înainte despre opririle programate sau restrictionările în furnizarea/prestarea serviciului;

e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd si cuantifică valorile despăgubirilor în functie de prejudiciul cauzat;

f) să fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apă si de canalizare, despre deciziile luate de autoritătile administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si de operator privind asigurarea acestor servicii;

g) toti utilizatorii au dreptul de a avea montate pe bransamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurareînregistrare a consumurilor de apă;

h) utilizatorii au garantat dreptul de acces si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă si de canalizare.

 

CAPITOLUL VIII

Stabilirea consumurilor de apă si a debitelor de apă evacuate la canalizare

 

Art. 74. - (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul său.

(2) Montarea apometrelor se va face la toti utilizatorii casnici, pe cheltuiala operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de consiliile locale.

(3) La cererea unui utilizator casnic care nu are apometru pe bransament, operatorul are obligatia ca, în devans fată de programul de contorizare, în termen de maximum 6 luni de la data cererii, să dea curs solicitării.

(4) Cantitătile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de bransament, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator si utilizator.

(5) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitătilor de apă în sistem pausal.

(6) Debitele de apă industrială se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.

Art. 75. - (1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici va fi stabilită de operator împreună cu autoritătile administratiei publice locale. Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitătilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator si însusit de operator.

(2) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii si care evacuează apa uzată în reteaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul.

(3) Cantitatea de apă meteorică preluată de reteaua publică de canalizare se determină prin înmultirea cantitătii specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator.

 

CAPITOLUL IX

Indicatori de performantă

 

Art. 76. - (1) Indicatorii de performantă stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor de apă si de canalizare.

(2) Indicatorii de performantă asigură conditiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă si de canalizare, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă si de canalizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protectiei mediului.

Art. 77. - Indicatorii de performantă pentru serviciul de apă si de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităti:

a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reteaua publică de alimentare cu apă si de canalizare;

b) contractarea serviciilor de apă si de canalizare;

c) măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

e) mentinerea unor relatii echitabile între furnizor si consumator prin rezolvarea operativă si obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecărei părti;

f) solutionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciile de apă si de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultantă etc.).

Art. 78. - În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performantă operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă si de canalizare, conform prevederilor contractuale;

b) evidenta consumatorilor;

c) înregistrarea activitătilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor consumatorilor si solutionarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autoritătilor administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare si de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitătii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performantă stabiliti în contractele de delegare de gestiune;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredintată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă si de canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectării parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metrologice.

Art. 79. - Indicatorii de performantă minimali, generali si garantati pentru serviciile de apă si de canalizare sunt stabiliti în anexa nr. 1 la prezentul regulament-cadru.

 

CAPITOLUL X

Contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apă si de canalizare

 

Art. 80. - Furnizarea si prestarea serviciilor de apă si de canalizare se va realiza numai pe bază de contract, astfel:

a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între operator/prestator si utilizatori;

b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale către persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte încheiate cu toti cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autoritătile administratiei publice locale;

c) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe bază de contract între aceste servicii si operator; în caz contrar se consideră consum fraudulos si atrage, conform legislatiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională, administrativă sau penală, după caz;

d) pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire si stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu consiliile locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari.

Art. 81. - (1) Indicatorii de performantă garantati vor fi anexă la contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor de apă si de canalizare.

(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile “Contractului-cadru de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament-cadru.

 

CAPITOLUL XI

Preturi si tarife

 

Art. 82. - (1) Operatorii serviciilor de apă si de canalizare vor practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitătilor efective, determinate potrivit prevederilor legale.

(3) Procedura de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare este prezentată în anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru.

Art. 83. - Normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor de apă si de canalizare vor fi elaborate de către A.N.R.S.C. si vor fi supuse aprobării Ministerului Administratiei Publice.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 84. - Orice reglementare emisă de operator, cu efecte în exteriorul sistemului ce îi apartine, este aplicabilă numai cu avizul directiilor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.

Art. 85. - Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare vor fi supuse aprobării consiliilor locale si vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.

Art. 86. - În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

Art. 87. - (1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părtile componente ale retelelor publice de alimentare cu apă si de canalizare si pentru care nu se poate obtine acordul proprietarului de mentinere a acestora, în conditiile legii, pe proprietatea sa, iar conditiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifică sau nu pot permite realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, prin:

a) transferarea dreptului de proprietate în conditiile legii;

b) expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publică se declară de către consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, după efectuarea unei cercetări prealabile si conditionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art. 88. - (1) Activitatea de organizare si functionare a serviciilor de apă si de canalizare si respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru sunt supuse controlului de specialitate.

(2) În cadrul A.N.R.S.C. functionează Directia control, cu atributii de inspectie si de control al aplicării prevederilor prezentului regulament-cadru.

(3) În scopul îndeplinirii atributiilor de control, personalul împuternicit al A.N.R.S.C. (după declinarea identitătii si calitătii) are dreptul:

a) de a controla lucrările, constructiile, instalatiile sau activitătile care au legătură cu serviciile de apă si de canalizare si de a verifica dacă acestea sunt realizate si exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice si cu respectarea avizelor sau a autorizatiilor emise de A.N.R.S.C., după caz;

b) de a verifica instalatiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă si de a examina, în conditiile legii, orice date sau documente necesare controlului;

c) de a constata faptele care constituie contraventii în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare si de a încheia documentele, potrivit legii;

d) de a controla documentele si evidentele operatorilor/furnizorilor de servicii de apă si de canalizare;

e) de a culege informatii privind activitatea operatorilor de servicii de apă si de canalizare;

f) de a controla îndeplinirea ordinelor A.N.R.S.C. de către operatorii serviciilor de apă si de canalizare si de a aplica sanctiuni în cazul nerespectării acestora.

Art. 89. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulamentul-cadru

 

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul-cadru

 

CONTRACT - CADRU

de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Art. 1. - Societatea Comercială/Regia Autonomă ................................., cu sediul în ..........................., tr.  .................................. nr. ........., bl. ......, sc. ...,et. ......, ap. ........., judetul/sectorul ............., înmatriculată la Registrul comertului cu nr. ............, codul fiscal ..............., codul unic de înregistrare .................., contul nr. ............, deschis la ..............., reprezentată de ....................., având functia de ................................, si de ............................................, având functia de ..................................., denumită în continuare operator, si

Domnul/Societatea Comercială ..........................., domiciliat/cu sediul în …, str. … nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ........., ap. ........., judetul/sectorul ........., înmatriculată la Registrul comertului cu nr....., codul fiscal .........................., codul unic de înregistrare ....................., contul nr. ..............., deschis la ..................., reprezentată de .................................., având functia de ..........................., si de .................., având functia de .............................., denumit/denumită în continuare utilizator.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Contractele individuale de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare se încheie între operatori si utilizatori, indiferent de forma de proprietate, în baza prevederilor prezentului contract-cadru.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii generale

 

Art. 3. - La încheierea contractelor individuale între operatori si consumatori se vor mentiona standardele, normativele, STAS-urile, preturile si tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

Art. 4. - Operatorul si utilizatorul răspund de utilizarea economică si în conditii de protectie a mediului a instalatiilor aflate în administrarea si exploatarea lor, având obligatia să ia măsurile necesare pentru întretinerea în stare bună a conductelor si instalatiilor, functionarea optimă a dispozitivelor de reglaj, precum si pentru eliminarea pierderilor datorate unor defectiuni.

 

CAPITOLUL IV

Obiectul contractului

 

Art. 5. - Obiectul prezentului contract-cadru îl constituie asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile operatorului

 

Art. 6. - Operatorul are următoarele drepturi:

6.1. să factureze si să încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare furnizate/prestate;

6.2. să desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fără obtinerea avizelor legale si să sesizeze organele sau institutiile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intentionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă si de canalizare;

6.3. să întrerupă furnizarea apei sau preluarea apelor uzate în reteaua publică de canalizare, în următoarele situatii:

a) utilizatorul nu achită factura în termen de 60 de zile de la emitere - cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

b) utilizatorul nu-si remediază avariile interioare - cu un preaviz de 5 zile lucrătoare;

c) la cererea utilizatorului;

6.4. să verifice si să constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă prescriptiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de bransament;

6.5. să sisteze furnizarea serviciului în cazul în care împuternicitii săi sunt împiedicati să verifice sau să citească contoarele ori să verifice si să remedieze defectiunile la instalatiile care sunt proprietatea operatorului, atunci când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;

6.6. să aplice penalitătile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă agentilor economici care deversează ape uzate în reteaua publică de canalizare.

Art 7. - Operatorul are următoarele obligatii:

7.1. să asigure în mod continuu serviciul de alimentare cu apă la parametrii fizici si calitativi prevăzuti de indicatorii de performantă ai serviciului, indicatori ce vor fi aprobati de către autoritătile administratiei publice locale prin regulamentul de organizare si functionare a serviciului;

7.2. să asigure functionarea retelei de canalizare la parametrii proiectati;

7.3. să preia apele uzate la parametrii prevăzuti de normativele în vigoare;

7.4. să efectueze analiza calitativă a apei furnizate si a apelor uzate preluate;

7.5. să furnizeze apa industrială în conditiile impuse de prevederile în vigoare;

7.6. să aducă la cunostintă utilizatorului, cu cel putin 48 de ore înainte, prin mass-media sau prin afisare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei si/sau în preluarea apelor uzate si meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparatii si întretinere planificate;

7.7. să ia măsuri pentru remedierea defectiunilor apărute la instalatiile sale. Constatarea defectiunilor la reteaua publică de apă si de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 24 de ore de la constatare. O dată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata interventiei;

7.8. pentru întreruperile, din culpa operatorului, în furnizarea apei si/sau în preluarea apelor uzate si meteorice care depăsesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorilor. Pe perioada întreruperii operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale utilizatorului;

7.9. să evacueze apa pătrunsă în subsoluri din cauza defectiunilor la sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare, pe cheltuiala sa;

7.10. să exploateze, să întretină, să repare si să verifice contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator.

Verificarea periodică se face conform dispozitiilor de metrologie în vigoare si se suportă de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator casnic, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator si se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. Cheltuielile de verificare, montare si demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost întemeiată; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

7.11. să schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maximum 15 zile de la constatare. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare;

7.12. să aducă la cunostintă utilizatorilor modificările de tarif si alte informatii referitoare la facturare, prin adresă atasată facturii sau prin afisare la utilizator.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligatiile utilizatorului

 

Art. 8. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

8.1. să beneficieze de serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare în conditiile prevăzute în contract;

8.2. să conteste facturile când constată diferente între consumul facturat si cel realizat;

8.3. să beneficieze de despăgubiri pentru pagubele produse ca urmare a defectiunilor sau functionării necorespunzătoare a retelelor publice de apă si/sau de canalizare;

8.4. să beneficieze de reducerea valorii facturii în următoarele situatii:

a) nefurnizarea apei conform art. 7 pct. 7.1;

b) neanuntarea întreruperilor conform art. 7 pct. 7.6 sau depăsirea limitelor de timp comunicate;

8.5. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, pe cheltuiala sa.

Art. 9. - Utilizatorul are următoarele obligatii:

9.1. să utilizeze rational apa numai pentru necesarul propriu;

9.2. să respecte în punctul de descărcare în retea conditiile de calitate a apelor, potrivit normelor si normativelor în vigoare, precum si regulamentului de organizare si functionare a serviciului;

9.3. în cazul în care bransamentul se află pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum si pentru operatiile de întretinere si de interventii;

9.4. să asigure prezenta personal sau prin împuternicit la citirea contoarelor, la data si ora stabilite de comun acord cu operatorul;

9.5. să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;

9.6. să nu folosească în instalatia interioară pompe cu aspiratie din reteaua publică, direct sau prin bransamentul de apă;

9.7. să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de retinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

9.8. să achite contravaloarea facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la emitere;

9.9. să aducă la cunostintă furnizorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum si a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile;

9.10. să asigure pentru apele uzate si meteorice conditiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de bransare/racordare;

9.11. să asigure integritatea, întretinerea si repararea instalatiilor interioare de apă si de canalizare;

9.12. să solicite rezilierea contractului si încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului.

 

CAPITOLUL VII

Stabilirea consumurilor de apă si a debitelor de apă evacuate în reteaua publică de canalizare

 

Art. 10. - Stabilirea consumului de apă si a debitelor de apă evacuate în reteaua publică de canalizare se va face astfel:

1. Stabilirea cantitătilor de apă furnizate:

a) Cantitătile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor aparatelor de măsură, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator si utilizator.

b) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură determinarea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitătilor de apă în sistem pausal, cantitatea de apă livrată fiind cea prevăzută în contract.

c) Debitele de apă industrială se stabilesc pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.

2. Stabilirea cantitătilor de ape preluate în reteaua publică de canalizare:

a) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici va fi stabilită de autoritătile administratiei publice locale.

Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitătilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator si însusit de operator.

b) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii si care evacuează apa uzată în reteaua publică de canalizare vor achita contravaloarea cantitătii estimate a fi preluată în reteaua publică de canalizare si consemnată în contractul încheiat cu operatorul.

c) Cantitatea de apă meteorică preluată de reteaua publică de canalizare se determină prin înmultirea cantitătii specifice multianuale de apă meteorică stabilită teritorial, conform normativelor în vigoare, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator.

 

CAPITOLUL VIII

Tarife, facturare si modalităti de plată

 

Art. 11. - (1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare vor practica preturile si tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract-cadru.

(2) Modificarea preturilor si tarifelor va fi adusă la cunostintă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul pret.

Art. 12. - Facturarea se face lunar, în baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitătilor efective determinate potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate, astfel:

a) în numerar la încasatorul de teren sau direct la casieria operatorului;

b) cu filă cec;

c) cu ordin de plată sau alte instrumente de plată convenite de părti.

Art. 14. - (1) În functie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă;

b) data preluării filei cec de către operator;

c) data înscrisă pe chitanta emisă de casieria operatorului sau de către încasatorul de teren.

(2) În cazul în care pe documentul de plată nu se mentionează obiectul plătii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 15. - (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părtile răspund conform prevederilor legale.

(2) Părtile contractante pot include si daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art. 16. - (1) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data emiterii ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat, fără ca acestea să depăsească cuantumul debitului.

(2) Dacă sumele datorate si comunicate lunar, inclusiv majorările de întârziere, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut, prestatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare. Reluarea serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plătii, utilizatorul urmând să suporte cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării serviciului.

Art. 17. - Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

Art. 18. - În cazul în care, ca urmare a unor recalculări între părti, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor încasa penalităti pentru diferenta respectivă.

Art. 19. - Pentru nerespectarea prevederilor art. 9 pct. 9.2 utilizatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să asigure acoperirea prejudiciului adus operatorului.

Art. 20. - Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 7 pct. 7.1 si 7.3 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordantă cu gradul de neasigurare a serviciului si durata cât acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritătile administratiei publice locale si vor fi incluse în regulamentul de organizare si functionare a serviciului.

Art. 21. - În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.6, utilizatorul va beneficia de o reducere egală cu 10% din valoarea facturii emise pentru consumul lunii anterioare.

Art. 22. - În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.7, 7.8, 7.9 si 7.10, operatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.

Art. 23. - Cantitătile de apă consumate după expirarea termenului de schimbare a contoarelor, prevăzut la art. 7 pct. 7.11, si până la schimbarea efectivă a acestora nu vor mai putea fi facturate de către operator.

Art. 24. - Părtile, la încheierea contractului, sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

Art. 25. - În cazul aparitiei unor situatii de fortă majoră sau situatii asimilate acesteia, partea care o invocă este exonerată de răspundere.

 

CAPITOLUL X

Încetarea contractului

 

Art. 26. - Contractul dintre operator si utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părtilor;

b) prin denuntarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere si a debitelor către operator;

c) prin denuntarea unilaterală de către operator, în cazul în care împuternicitii acestuia sunt împiedicati să verifice sau să citească contoarele ori să verifice si să remedieze defectiunile la instalatiile care sunt proprietatea sa, atunci când acestea se află pe proprietatea utilizatorului.

 

CAPITOLUL XI

Acte normative de referintă

 

Art. 27. - Prezentul contract-cadru are la bază următoarele acte normative de referintă:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - ANRSC, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată si modificată prin Legea nr. 634/2002;

d) Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 29 N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

 

CAPITOLUL XII

Alte clauze

..

..

..

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract-cadru părtile se supun prevederilor legislatiei specifice în vigoare, ale Codului civil si Codului comercial.

Art. 29. - (1) Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar litigiile vor fi solutionate de instantele de judecată competente.

Art. 30. - Modificarea contractelor încheiate până în prezent se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispozitiilor acestuia.

Art. 31. - Prezentul contract-cadru se poate modifica cu acordul părtilor, prin acte aditionale.

Art. 32. - Prezentul contract-cadru se încheie pe perioadă nedeterminată.

Art. 33. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Art. 34. - Prezentul contract-cadru a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si intră în vigoare la data semnării.

 

Operator,

……………………

Utilizator,

……………………

 

ANEXĂ

la contractul-cadru

 

ANEXĂ

la Contractul nr. … din …

 

Încheiat între ... si …

 

Nr.crt.

Servicii prestate

Modul de facturare

Cantitatea

(m3/lună)

Tarif fără T.V.A.

Tarif cu T.V.A. (lei/m 3 )

Valoarea fără T.V.A.

Valoarea cu T.V.A.

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE:

 

 

 

 

 

 

 

În vederea stabilirii consumului de apă se vor avea în vedere:

Indicatiile contorului cu diametrul nominal ... seria , montat la data ..., având indexul ….

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul-cadru

PROCEDURA

de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileste modul de calcul al preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare.

(2) Preturile si tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, cât si interesele utilizatorilor.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Sunt supuse avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare, definite potrivit anexei la Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată si modificată prin Legea nr. 634/2002, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a operatorilor care prestează aceste servicii.

(2) Nivelul preturilor si al tarifelor avizate de A.N.R.S.C. este obligatoriu pentru operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - Termenii folositi în cadrul prezentei proceduri au semnificatiile următoare:

a) stabilirea de preturi si tarife - operatiunea de analiză a calculatiilor de preturi si tarife pe baza unor reguli sau formule de determinare a nivelului preturilor si tarifelor, care se finalizează printr-un ordin, decizie sau hotărâre a autoritătii competente;

b) ajustare de preturi si tarife - operatiunea de analiză a nivelului preturilor si tarifelor existente, stabilite printr-un ordin, decizie sau hotărâre a autoritătii competente, prin care se asigură corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generală a preturilor si tarifelor din economie;

c) modificarea de preturi si tarife - operatiunea de analiză a nivelului preturilor si tarifelor actuale, în conditiile schimbării structurii costurilor care au stat la baza determinării preturilor si tarifelor existente;

d) distributie (servicii publice de alimentare cu apă si de canalizare) - livrarea apei la consumatori, utilizându-se retelele de distributie a apei si preluarea apelor uzate si meteorice de la utilizatori în retelele de canalizare;

e) operator (servicii publice de alimentare cu apă si de canalizare) - persoana juridică, titulară a unei licente de producere, transport, distributie pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare;

f) parametru de ajustare - indicator la modificarea căruia cu mai mult de ± 3% se pot ajusta periodic preturile si tarifele. Pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare parametrul de ajustare este indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică;

g) transport (servicii publice de alimentare cu apă si de canalizare) - transmiterea prin retele publice de alimentare cu apă si de canalizare între doi operatori a apei, a apelor uzate si meteorice;

h) tarife binome - tarife cu două componente: fixă si variabilă.

 

CAPITOLUL IV

Acte normative de referintă

 

Art. 4. - Prezenta procedură are la bază următoarele acte normative de referintă:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, aprobată si modificată prin Legea nr. 634/2002;

c) Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitătilor municipale, în valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1995, aprobată prin Legea nr. 121/1995, cu modificările ulterioare;

d) Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, cu modificările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii generale

 

Art. 5. - Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de productie si exploatare, a costurilor de întretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a obligatiilor ce derivă din contractul de delegare si includ cote pentru plata dobânzilor si restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum si o cotă de profit de până la 10%. Cota de profit se aplică la costul total al activitătii desfăsurate pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, exclusiv cota de dezvoltare.

Art. 6. - (1) Cota de dezvoltare, modernizare si retehnologizare se stabileste la un nivel de până la 3% din costurile totale.

(2) În situatii deosebite, determinate de starea si nivelul tehnic al instalatiilor, autoritătile administratiei publice locale implicate pot aproba, după caz, o cotă de dezvoltare si modernizare mai mare decât cota prevăzută la alin. (1).

(3) Sumele încasate, corespunzătoare cotelor prevăzute la alin. (1) si (2), se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autoritătii administratiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat.

(4) Autoritătile administratiei publice locale vor stabili necesitatea aplicării sau neaplicării de către operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare a cotelor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) si (2). Cotele de dezvoltare aprobate de autoritătile administratiei publice locale vor fi determinate pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, valoarea si termenul de recuperare a investitiei, precum si cresterea calitătii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

Art. 7. - (1) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se stabilesc, se ajustează si se modifică pe baza solicitărilor operatorilor economici, prin aviz al presedintelui A.N.R.S.C.

(2) Operatorul de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare transmite la A.N.R.S.C. următoarele:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine: preturile în vigoare, în cazul ajustării si modificării, preturile solicitate si justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare; preturile sau tarifele propuse în cererea înaintată la A.N.R.S.C. vor fi determinate, inclusiv cota T.V.A., aprobată potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fisele de fundamentare;

c) alte date si informatii necesare fundamentării preturilor si tarifelor propuse.

Art. 8. - În cazul operatorilor cuprinsi în programe de dezvoltare si reabilitare a utilitătilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute de prezenta procedură, nivelurile concrete ale preturilor si tarifelor se stabilesc de A.N.R.S.C. pe baza regulilor respective.

Art. 9. - În cazul concesionării serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare pentru care autoritătile administratiei publice locale au stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare, aprobate potrivit prevederilor legale.

Art. 10. - Monitorizarea si controlul practicării preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se vor face potrivit procedurilor elaborate de A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 11. - (1) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se stabilesc pentru operatorii nou-intrati pe piata acestor servicii, precum si pentru operatorii care încheie contracte de

concesiune sau de delegare de gestiune pentru aceste servicii cu autoritătile administratiei publice locale.

(2) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se fundamentează de către operatori, potrivit anexelor nr. 3.1a) si 3.1b).

(3) Fundamentarea preturilor si tarifelor se face pe baza consumurilor normate de materii prime, materiale si energie, calculate pe baza preturilor în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum si a celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute în anexele nr. 3.1a) si 3.1b).

Art. 12. - Stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se face potrivit formulei:

 

P = V/Q,

unde:

P - pretul sau tariful stabilit;

V - valoarea programată a activitătii;

Q - cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.

 

CAPITOLUL VII

Ajustarea operativă a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 13. - (1) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la operatorii economici, dacă parametrul de ajustare, indicele preturilor de consum, se modifică cu cel putin 3% fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.

(2) Nivelurile de pret sau tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se determină pe baza analizei situatiei economico-financiare a operatorului economic, precum si a influentelor reale primite în costuri, determinate de evolutia preturilor si tarifelor pe economie.

(3) În avizul A.N.R.S.C. se va mentiona pe lângă pretul sau tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare ajustat si nivelul parametrului existent la data ajustării, fată de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară.

(4) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se fundamentează de către operatorii economici, potrivit anexelor nr. 3.2a) si 3.2b).

Art. 14. - (1) Ajustarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se face potrivit formulei:

P1 = P0 + Δp,

unde:

P1 - pretul sau tariful ajustat;

P0 - pretul sau tariful actual;

Δp - cresterea de pret sau tarif determinată de influentele reale primite în costuri;

Δp = (Δct + Δct x r% + Δct x d%)/Q,

unde:

Δct - cresterea cheltuielilor totale determinate de influente primite în costuri;

r% - cota de profit a operatorilor;

d% - cota de dezvoltare;

Q - cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.

(2) Cresterea de pret sau tarif se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

- pentru cheltuielile cu apa brută, energie electrică si materiale cu pondere semnificativă în costuri se ia în calcul modificarea preturilor de aprovizionare fată de precedenta ajustare, în limita preturilor de piată;

- consumurile specifice de apă brută, energie, combustibili si materiale vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere la ajustarea precedentă;

- în cazul cheltuielilor cu personalul fundamentarea se va face în functie de legislatia în vigoare, corelată cu principiul eficientei economice;

- cheltuielile cu amortizarea si/sau redeventa se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;

- în pretul de livrare al apei se vor include pierderile tehnologice pentru sistemul de producere, transport si distributie, aprobate de autoritătile administratiei publice locale;

- cantitătile de apă livrate si de ape reziduale procesate se vor lua în calcul la nivelul avut în vedere la avizarea anterioară.

(3) În situatia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică fată de cel prevăzut în preturile ori tarifele actuale, formula de ajustare se adaptează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 15. - (1) Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pot fi modificate în următoarele situatii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în functiune a unor instalatii si utilaje pentru îmbunătătirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare si numai după punerea în

functiune a instalatiilor si utilajelor;

b) pentru cazuri deosebite, care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a productiei ori la modificarea conditiilor de productie, care determină modificarea costurilor cu o influentă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutiv.

(2) Documentatia de fundamentare a modificării preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare va fi însotită de acordul autoritătii administratiei publice locale implicate si va fi prezentată conform anexelor nr. 3.3a) si 3.3b).

Art. 16. - (1) Modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se face potrivit formulei:

P1 = P0 + Δp ,

unde:

P1 - pretul sau tariful modificat;

P0 - pretul sau tariful actual;

Δp - cresterea de pret;

 

Δp = [(ΔCv + ΔCf) + (ΔCv + ΔCf) x r% + (ΔCv + ΔCf) x d%]/Q,

 

unde:

ΔCv - cresterea cheltuielilor variabile ca urmare a influentelor primite în costuri;

ΔCf - cresterea cheltuielilor fixe ca urmare a influentelor primite în costuri;

r% - cota de profit a operatorilor;

d% - cota de dezvoltare;

Q - cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.

(2) În situatia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică fată de cel prevăzut în preturile ori tarifele actuale, formula de modificare se adaptează în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IX

Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare

 

Art. 17. - Preturile si tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare au două componente:

a) o componentă fixă, proportională cu cheltuielile necesare pentru mentinerea în exploatare si în functiune, în conditii de eficientă, a sistemului public de alimentare cu apă, respectiv de canalizare;

b) o componentă variabilă în functie de consumul de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate preluate de la utilizatori.

Art. 18. - (1) Preturile si tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se pot stabili la solicitarea operatorilor economici.

(2) Preturile si tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se fundamentează de agentii economici, potrivit anexelor nr. 3.3a) si 3.3b).

Art. 19. - (1) Preturile si tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se stabilesc potrivit formulei:

P = a + b

unde:

a - abonamentul (lei/abonat) reprezintă partea fixă a pretului/tarifului si se calculează potrivit formulei:

 

a = (Cf + Cf x r% + Cf x d%)/ Q x Qmedie/ab,

 

unde:

Cf - cheltuieli fixe;

r% - cota de profit a operatorului;

d%- cota de dezvoltare;

Q - cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea;

Qmedie/ab - cantitatea medie lunară pe abonat.

Qmedie/ab casnici se determină ca raport între cantitatea medie lunară livrată consumatorilor casnici si numărul mediu al abonatilor casnici.

Qmedie/ab rest utilizatori se va determina în două sau mai multe transe, în functie de cantitătile contractate.

Qmedie/ab rest utilizatori se va determina astfel încât să reflecte cât mai fidel cantitatea de apă contractată de utilizator.

b - pret/tarif pe m3 reprezintă partea variabilă a pretului/tarifului si se determină potrivit formulei:

 

b = (Cv + Cv x r% + Cv x d%)/Q,

unde:

Cv - cheltuieli variabile;

r% - cota de profit a operatorului;

d%- cota de dezvoltare;

Q - cantitatea programată la nivelul anului în care se face propunerea.

(2) În situatia în care operatorul nu practică cota de dezvoltare sau nivelul acesteia se modifică fată de cel prevăzut în preturile ori tarifele actuale, formulele pentru determinarea preturilor si tarifelor binome se adaptează în mod corespunzător.

Art. 20. - Ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor binome la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare se fac potrivit metodologiei si criteriilor prevăzute la cap. VII si, respectiv, VIII din prezenta procedură.

Art. 21. - Preturile si tarifele binome pentru serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pot fi propuse de operatorii economici pentru stabilire, ajustare sau modificare, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) existenta contorizării la utilizatorii finali;

b) încheierea contractelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare cu utilizatorii finali, cu stabilirea transelor cantitative pentru care se vor aplica tarifele binome;

c) analiza si acordul autoritătilor administratiei publice locale implicate pentru aplicarea tarifelor binome. Operatorii economici si autoritătile administratiei publice locale implicate pot propune si în cazul consumatorilor casnici stabilirea de abonamente pe mai multe transe de consum,. Iar în cazul unor consumuri foarte reduse valoarea abonamentului poate să fie determinată numai pe baza cheltuielilor fixe necesare functionării sistemelor publice de alimentare cu apă si de canalizare.

Art. 22. - Anexele nr. 3.1a), 3.1b), 3.2a), 3.2b), 3.3a) si 3.3b)*) fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 3 .1a)

 

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea preturilor/tarifelor la apă

 

ANEXA Nr. 3.1b)

 

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la canalizare

 

ANEXA Nr. 3.2a)

 

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru ajustarea preturilor/tarifelor la apă

 

ANEXA Nr. 3.2b)

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru ajustarea tarifelor la canalizare

 

ANEXA Nr. 3.3a

 

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea preturilor/tarifelor la apă

 

ANEXA Nr. 3.3b)

 

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru modificarea tarifelor la canalizare