MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 94         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.593/2002. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de pregătire, răspuns si cooperare în caz  de poluare marină cu hidrocarburi

 

            88. - Hotărâre privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, aprobată prin Legea nr. 160/2000,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Planul national de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi, denumit în continuare Plan, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de interventie în caz de poluare marină cu hidrocarburi se asigură de la bugetul de stat în bugetele anuale ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului de Interne până la preluarea efectivă a structurilor unificate de protectie civilă de către Ministerul Administratiei Publice.

            Art. 3. - Consiliul Judetean Constanta asigură spatiul si conditiile de functionare pentru Secretariatul permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină, prevăzut la art. 7 din anexă.

            Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.593.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL

de pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Sistemul national pentru pregătire, răspuns si cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

 

Art. 1. - (1) În scopul aplicării prevederilor art. 6 din Conventia internatională privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000, se stabileste un sistem national de actiune împotriva incidentelor de poluare cu hidrocarburi, denumit în continuare sistem national.

(2) Sistemul national reprezintă ansamblul măsurilor de pregătire si răspuns împotriva poluării cu hidrocarburi si cuprinde unitătile prevăzute în art. 7 si 8. În cadrul sistemului national se desemnează:

A. Ca autorităti nationale responsabile:

a) pentru coordonarea activitătilor legate de functionarea sistemului national, elaborarea Planului si reactualizarea acestuia, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, prin directia sa de specialitate; ca punct de contact national cu autoritătile internationale în domeniu;

b) pentru organizarea actiunilor de interventie: la uscat, Comandamentul Protectiei Civile, iar pentru operatiuni maritime, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Autoritatea Navală Română;

c) pentru siguranta navigatiei, în conformitate cu regulile pentru prevenirea si combaterea poluării de la nave, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Autoritatea Navală Română;

d) pentru fortele navale, Ministerul Apărării Nationale, prin Statul Major al Fortelor Navale.

B. Ca puncte nationale operationale de contact, denumite în continuare PNOC, responsabile de primirea si transmiterea rapoartelor privind poluarea marină cu hidrocarburi:

a) Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, pentru incidentele de poluare de la nave;

b) Administratia Natională “Apele Române” – Directia Apelor Dobrogea-Litoral, denumită în continuare AN Apele Române-DADL, pentru evenimentele de poluare costieră.

(3) Atributiile Comandamentului Protectiei Civile si ale inspectoratelor de protectie civilă judetene, prevăzute în prezentul Plan, vor fi îndeplinite de acestea până la organizarea lor ca Inspectorat General pentru Situatii de Urgentă, respectiv servicii publice comunitare pentru situatii de urgentă, prin preluarea efectivă de către Ministerul Administratiei Publice a structurilor unificate de protectie civilă.

(4) Planul este parte integrantă a sistemului national.

 

SECTIUNEA a 2-a

Scop, domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 2. - (1) Planul are ca scop aplicarea prevederilor Conventiei internationale privind pregătirea, răspunsul si cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, denumită în continuare OPRC 1990, pe litoralul românesc, marea teritorială si zona economică exclusivă a României, pentru a face fată prompt si eficient incidentelor de poluare cu hidrocarburi, în vederea protejării mediului marin, a zonei de coastă, a vietii si sănătătii oamenilor. Planul include cerintele impuse pentru organizarea la nivel national a pregătirii, cooperării si interventiei în cazul producerii unor incidente de poluare, modul de actiune la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi, promovarea cooperării internationale si a cercetării în domeniul combaterii poluării marine cu hidrocarburi.

(2) Coordonarea la nivel national a activitătilor legate de aplicarea Planului se realizează de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, în cooperare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Apărării Nationale, ce au responsabilităti privind coordonarea actiunilor de pregătire, cooperare si răspuns, prin directiile de specialitate si unitătile din subordine desemnate în prezentul Plan.

Art. 3. - (1) Pentru interpretarea uniformă a Planului, sensul termenilor folositi este cel definit corespunzător în art. 2 din OPRC 1990 si în Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată.

(2) În sensul prezentului Plan, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:

a) gravitatea incidentului - aprecierea amplorii fenomenului de poluare produs sau pe cale de a se produce, în functie de cantitatea de hidrocarburi descărcate sau pe cale de a fi descărcate. În scopul prezentului Plan, se disting trei clase de poluare:

- poluare marină minoră - nivel 1 - mai putin de 7 tone de hidrocarburi descărcate;

- poluare marină medie - nivel 2 - între 7 si 700 tone de hidrocarburi descărcate;

- poluare marină majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi descărcate sau care este asimilată situatiei de dezastru;

b) coordonator general - persoana responsabilă pentru coordonarea generală a răspunsului în cazul unei poluări majore - nivel 3 sau medii - nivel 2;

c) coordonator operatiuni maritime - persoana responsabilă pentru organizarea operatiilor de depoluare marină;

d) coordonator operatiuni terestre - persoana responsabilă pentru organizarea operatiilor de depoluare a zonelor marine de coastă;

e) zone sensibile - zonele ale căror resurse pot fi puse în pericol în cazul unui incident de poluare;

f) pregătire - ansamblul activitătilor de prevenire (dispecerat, control, asigurare a sistemului informational, alarmare, gestionarea bazei de date, elaborare de metodologii, reglementări, acte legislative, pregătirea teoretică si practică - exercitii), de asigurare a suportului decizional (observare, avertizare, raportare, cercetare, prognoză) si de organizare si asigurare a fortelor, mijloacelor si materialelor de interventie;

g) răspuns - ansamblul măsurilor operative pentru activitatea de interventie si combatere efectivă în caz de incident si al măsurilor de restabilire a situatiei normale după încetarea incidentului, la nivel national si/sau regional;

h) cooperare - ansamblul măsurilor pentru asigurarea activitătilor de pregătire si răspuns în caz de incident si al măsurilor de restabilire a situatiei normale după încetarea incidentului, la nivel national si/sau regional.

 

CAPITOLUL II

Bazele pregătirii pentru interventia în caz de poluare marină cu hidrocarburi

SECTIUNEA 1

Planuri de urgentă

 

Art. 4. - (1) Atunci când navighează/stationează în apele maritime aflate sub jurisdictia României, fiecare petrolier cu un tonaj brut de 150 sau mai mult si fiecare navă, alta decât un petrolier, cu un tonaj brut de 400 sau mai mult, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să aibă la bord un plan de urgentă pentru combaterea poluării cu hidrocarburi, întocmit în conformitate cu cerintele minimale de continut stabilite prin Regula 26 din anexa I la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 - MARPOL 73/78, si aprobat de autoritătile competente ale statului pavilionului.

Pentru navele care arborează pavilionul român planul se aprobă de către ANR.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin ANR, are competenta de a controla navele care arborează pavilionul statului român, precum si navele care arborează pavilionul altor state, aflate într-un port sau la un terminal în mare sub jurisdictie română, asupra existentei la bord a planului de urgentă prevăzut la alin. (1).

(3) Controlul existentei la bordul navelor militare a planului de urgentă prevăzut la alin. (1) va fi executat de către organele proprii specializate din cadrul Statului Major al Fortelor Navale si al celor ierarhic superioare.

Art. 5. - (1) Fiecare unitate de foraj marin trebuie să aibă la bord un plan de urgentă pentru prevenire si interventie în caz de poluare cu hidrocarburi, obligatie ce revine operatorului, precum si dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Planul de urgentă al unitătilor de foraj marin va fi aprobat de ANR si de AN Apele Române.

(3) Platformele marine fixe de extractie a petrolului trebuie să aibă un plan de urgentă pentru prevenirea si interventia în caz de poluare cu hidrocarburi, elaborat de operatorul acestora si aprobat de AN Apele Române.

(4) Pentru fiecare port si instalatie de manipulare a hidrocarburilor operatorii acestora sunt obligati să posede un plan de urgentă pentru combaterea poluării cu hidrocarburi, aprobat de AN Apele Române.

(5) Planurile de urgentă aprobate potrivit art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) vor fi păstrate în copie la ANR, iar cele aprobate potrivit art. 5 alin. (3) si (4) vor fi păstrate în copie la AN Apele Române-DADL.

(6) AN Apele Române va controla îndeplinirea prevederilor alin. (3) si (4) de către operatorii portuari si ai instalatiilor de manipulare a hidrocarburilor, conform competentelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de raportare a poluării cu hidrocarburi

 

Art. 6. - (1) Comandantii navelor maritime care arborează pavilionul român, conducătorii unitătilor de foraj marin, ai porturilor si instalatiilor de manipulare a hidrocarburilor au obligatia să raporteze neîntârziat ANR orice incident de poluare cu hidrocarburi constatat, produs de navă, de unitatea de foraj marin, respectiv de instalatia portuară de manipulare a hidrocarburilor ori de alte nave, precum si prezenta hidrocarburilor pe apă.

(2) Pilotii aeronavelor civile sau militare românesti au obligatia să raporteze neîntârziat centrului de control al traficului aerian orice incident de poluare cu hidrocarburi observat pe apă.

(3) Centrul de control al traficului aerian va asigura transmiterea operativă a informatiilor primite conform alin. (2) la ANR sau, după caz, la AN Apele Române-DADL.

(4) Orice persoană care observă o descărcare de hidrocarburi sau prezenta hidrocarburilor în zona de coastă va comunica aceasta de urgentă AN Apele Române-DADL.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea generală a interventiei

 

Art. 7. - (1) Se înfiintează Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină, denumit în continuare C.O.D.M., organism de planificare si coordonare a activitătilor în caz de poluare marină cu hidrocarburi.

(2) C.O.D.M. este condus de un coordonator general în persoana prefectului judetului Constanta si de un coordonator general adjunct în persoana presedintelui Consiliului Judetean Constanta sau, în lipsa acestora, de către înlocuitorii legali si este constituit din reprezentantii desemnati ai următoarelor institutii:

a) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului:

- AN Apele Române-DADL;

- Inspectoratul de Protectie a Mediului Constanta;

- Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”;

b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

- ANR;

- Grupul de Interventii si Salvare Navală - Constanta;

- Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.;

c) Ministerul Administratiei Publice, după preluarea efectivă de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civilă, precum si a brigăzilor si grupurilor de pompieri militari;

d) Ministerul de Interne:

- inspectoratele de protectie civilă ale judetelor Constanta si Tulcea, până la preluarea efectivă a acestor structuri de către Ministerul Administratiei Publice;

- Brigada de Pompieri “Dobrogea” a Judetului Constanta, până la preluarea efectivă a acestei structuri de către Ministerul Administratiei Publice;

- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta;

- inspectoratele de politie ale judetelor Constanta si Tulcea;

- Comandamentul de Jandarmi Teritorial Constanta;

e) Ministerul Apărării Nationale:

- Statul Major al Fortelor Navale;

f) Consiliul Judetean Constanta.

(3) C.O.D.M. îsi desfăsoară activitatea în sediul Inspectoratului de Protectie Civilă Judeteană Constanta, denumit în continuare IPCJ, asigurat de Consiliul Judetean Constanta, este împuternicit să actioneze în zona de acoperire a Planului si functionează ca un centru national de interventie de urgentă, cu rol de bază operativă a tuturor actiunilor de combatere a poluărilor marine, numai în caz de declansare a Planului sau în cadrul cooperării regionale.

(4) Secretariatul permanent al C.O.D.M., structură specializată pentru depoluare marină, este asigurat de Secretariatul tehnic al Comisiei judetene de apărare împotriva dezastrelor din cadrul IPCJ. Pe timpul interventiei Secretariatul permanent este completat cu câte un reprezentant de la fiecare dintre institutiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), îndeplinind rolul de Secretariat tehnic al C.O.D.M.

(5) C.O.D.M. are în subordine, în caz de răspuns, următoarele structuri:

a) divizia pentru operatiuni maritime, localizată la ANR, constituită din fortele de interventie stabilite de C.O.D.M., care actionează pe mare, si este condusă de reprezentantul ANR, în calitate de coordonator al operatiunilor maritime ale C.O.D.M.;

b) divizia pentru operatiuni terestre, localizată la IPCJ, constituită din fortele de interventie stabilite de C.O.D.M., care actionează pe uscat, si este condusă de seful IPCJ, în calitate de coordonator al operatiunilor terestre ale C.O.D.M.

(6) Fortele de interventie care participă în cadrul celor două divizii de operatiuni vor actiona numai la solicitarea C.O.D.M.

(7) C.O.D.M. îsi va elabora regulamentul de organizare si functionare, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, ministrului de interne si ministrului administratiei publice.

Art. 8. - (1) Se înfiintează Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină, ca organism consultativ al prefectului judetului Constanta, cu activitate nepermanentă, constituit din specialisti nominalizati din cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului de Interne, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Turismului, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Consiliului Judetean Constanta, Consiliului Judetean Tulcea, precum si din reprezentanti ai Comandamentului Protectiei Civile, Directiei Vămilor Constanta, Administratiei Nationale “Apele Române”, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta, Institutului de Cercetări în Transporturi, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, Companiei Nationale “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A., Societătii Comerciale “Oil Terminal” - S.A. Constanta, Societătii Nationale “Petrom” - S.A., sucursala “Petromar”, Centrului de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, santierelor navale din Constanta, Midia si Mangalia, precum si ai altor unităti cu competentă în domeniu.

(2) Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină oferă unitătilor nominalizate în prezentul Plan consultantă la solicitarea C.O.D.M.

 

CAPITOLUL III

Răspunsul la incidentele de poluare marină cu hidrocarburi

SECTIUNEA 1

Actiunile în cazul raportării unei poluări marine cu hidrocarburi

 

Art. 9. - (1) În cazul primirii de către punctele nationale operationale de contact a unui raport sau sesizări privind un incident de poluare, prin sistemul informational si de comunicatii, se vor anunta imediat si celelalte structuri care sunt prevăzute în Plan.

(2) Informatiile primite conform alin. (1) sunt verificate, potrivit competentelor legale, de către ANR si/sau AN Apele Române - DADL, în calitate de organisme constatatoare ale poluării.

(3) În cazul în care incidentul de poluare cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare minoră sau medie, organismul constatator prevăzut la alin. (2) atentionează de urgentă poluatorul, precum si pe comandantii navelor, conducătorii unitătilor de foraj marin, ai operatorilor portuari si ai instalatiilor de manipulare a hidrocarburilor, cele mai apropiate, prin conducătorii institutiilor respective, în vederea activării planurilor de urgentă proprii. De asemenea, organismul constatator al poluării propune coordonatorului general sau, în lipsa acestuia, înlocuitorului său legal, în functie de gravitatea si originea accidentului, aplicarea partială sau totală a Planului.

(4) În cazul în care incidentul de poluare cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare marină majoră sau medie pe cale să devină majoră, organismul constatator propune coordonatorului general convocarea Secretariatului tehnic al C.O.D.M. prevăzut la art. 7 alin. (4).

(5) Organismul constatator îsi completează informatiile prin deplasare la locul incidentului, în cazul în care conditiile hidrometeorologice permit acest lucru.

Art. 10. - (1) Dacă este necesară aplicarea Planului, coordonatorul general dispune convocarea la sediul IPCJ de către Secretariatul tehnic a reprezentantilor institutiilor care formează C.O.D.M.

(2) În cadrul întâlnirii cu reprezentantii institutiilor din C.O.D.M., care este prezidată de coordonatorul general sau de loctiitorul acestuia, se analizează toate informatiile disponibile, se propun si se dezbat actiunile ce urmează a fi întreprinse. Se va acorda prioritate măsurilor care asigură limitarea poluării, protejarea zonelor sensibile si recuperarea hidrocarburilor în larg.

Art. 11. - În functie de efectele poluării si de capacitătile nationale, cu aprobarea primului-ministru, coordonatorul general poate solicita participare internatională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile C.O.D.M. si ale institutiilor din sistemul national

 

Art. 12. - C.O.D.M. are următoarele atributii principale:

a) elaborează regulamentul de organizare si functionare;

b) evaluează efectele incidentului de poluare marină majoră cu hidrocarburi;

c) elaborează decizia de interventie, schema fluxului decizional si actiunile la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi;

d) coordonează răspunsul;

e) coordonează pregătirea sistemului national de răspuns;

f) asigură fluxul informational si de comunicatii;

g) constituie o bază de date cuprinzând hărtile cu zonele de risc, cu zonele sensibile si ariile ce trebuie protejate, informatii statistice privind curentii marini si parametrii hidrometeorologici;

h) identifică, elaborează si actualizează lista fortelor de interventie cu echipamentele de răspuns si comunicatie care apartin unitătilor ce fac parte din sistemul national;

i) elaborează formatul standard de raportare a poluării (Polrep) în conformitate cu normele Organizatiei Maritime Internationale;

j) face propuneri pentru participare internatională, conform art. 11;

k) urmăreste recuperarea pagubelor de la poluatorul care a produs incidentul de poluare majoră;

l) participă cu forte si mijloace de interventie la solicitarea altor state, în cazul poluărilor marine cu hidrocarburi, în cadrul cooperării regionale;

m) asigură notificarea autoritătilor statelor vecine, în cazul poluărilor marine majore cu hidrocarburi cu caracter transfrontalier;

n) stabileste necesarul de resurse pentru aplicarea Planului si modul de utilizare a acestora;

o) asigură informarea autoritătilor nationale si a publicului;

p) elaborează normativul-cadru de dotare necesar functionării C.O.D.M.;

q) stabileste proiectele de cooperare internatională;

r) întocmeste programul de exercitii periodice;

s) identifică si stabileste cursurile de pregătire periodică a personalului din unitătile care fac parte din sistemul national;

t) asigură organizarea administrativă si financiară în cazul interventiilor;

u) asigură elaborarea ghidurilor metodologice de prevenire si răspuns;

v) elaborează Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină.

Art. 13. - Inspectoratul de Protectie Civilă Judetean Constanta, în calitate de coordonator al operatiunilor terestre, are următoarele atributii principale:

a) asigură Secretariatul permanent al C.O.D.M.;

b) coordonează si urmăreste implementarea deciziilor C.O.D.M., informând periodic despre stadiul de îndeplinire a acestora;

c) asigură rezolvarea problemelor curente ale C.O.D.M. si functionarea fluxului informational decizional cu celelalte institutii si organisme implicate în actiunile de răspuns în cazul poluării marine cu hidrocarburi;

d) creează si gestionează baza de date necesară prevenirii, limitării si înlăturării efectelor generate de poluările marine cu hidrocarburi;

e) prezintă împreună cu celelalte institutii reprezentate în C.O.D.M. analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare si materiale pentru aplicarea Planului;

f) coordonează elaborarea regulamentelor de organizare si functionare ale C.O.D.M. si Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină si le prezintă spre aprobare prefectului;

g) asigură planificarea exercitiilor de simulare si conduce nemijlocit activitătile de pregătire pe uscat;

h) coordonează actiunile de evaluare a pagubelor si a costurilor pentru limitarea si înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină majoră;

i) propune C.O.D.M. participarea la activitătile de pregătire organizate pe plan national sau international privind răspunsul în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi.

Art. 14. - ANR, în calitate de coordonator al operatiunilor maritime, are următoarele atributii principale:

a) constată poluarea marină produsă de nave, potrivit competentelor;

b) conduce toate actiunile pe mare în cadrul diviziei pentru operatiuni maritime;

c) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare de la nave;

d) centralizează si tine la zi evidenta tuturor actiunilor de depoluare efectuate pe mare, de la convocarea Secretariatului tehnic al C.O.D.M. si până la încheierea operatiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră, inclusiv a costurilor acestora;

e) asigură legătura cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cu Organizatia Maritimă Internatională, furnizând permanent informatiile necesare;

f) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră în zona sa de competentă;

g) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.;

h) coordonează efectuarea exercitiilor de simulare pe mare în cadrul sistemului national.

Art. 15. - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta îndeplineste următoarele atributii:

a) supraveghează si cercetează cu privire la riscul producerii, constată si raportează producerea incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi în zona de competentă;

b) execută misiuni specifice, la solicitarea C.O.D.M.;

c) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră în zona sa de competentă;

d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 16. - Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. îndeplineste următoarele atributii:

a) participă la interventiile de depoluare, la solicitarea C.O.D.M.;

b) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competentă;

c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 17. - Grupul de Interventii si Salvare Navală Constanta are următoarele atributii:

a) participă la interventiile de depoluare, la solicitarea C.O.D.M.;

b) intervine cu fortele si mijloacele disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin privind prevenirea si interventia în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi;

c) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi în zona sa de competentă;

d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 18. - AN Apele Române-DADL îndeplineste următoarele atributii:

a) constată poluarea, conform competentelor legale;

b) actionează, la solicitarea C.O.D.M., cu echipamente de combatere a poluării cu hidrocarburi pentru zona de coastă si evaluează costurile corespunzătoare actiunilor de interventie;

c) participă în cadrul C.O.D.M. la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare, la evaluarea efectelor, precum si la celelalte actiuni desfăsurate de divizia pentru operatiuni terestre la interventia în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi;

d) creează si tine la zi o bază de date computerizată privind plajele, calitatea apei mării, calitatea sedimentelor, facilitătile pentru acvacultură, calitatea efluentilor evacuati în mare si sectiunile corespunzătoare, locurile de deversare a apelor uzate în mare;

e) centralizează si tine la zi evidenta tuturor actiunilor de depoluare efectuate în zona costieră de la activarea C.O.D.M.

si până la încheierea operatiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră, inclusiv a costurilor acestora;

f) organizează seminarii si instruiri ale publicului în vederea protejării zonelor umede, cooperând în acest sens cu institutiile de profil si organizatiile neguvernamentale;

g) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare în zona costieră;

h) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 19. - Inspectoratele de protectie a mediului Constanta si, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atributii:

a) previn poluările accidentale prin măsurile prevăzute de lege;

b) identifică amplasamente pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor recuperate;

c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.;

d) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi.

Art. 20. - Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” îndeplineste următoarele atributii:

a) creează si tine la zi o bază de date privind locurile de iernat si cuibărit, precum si alte zone sensibile din zona sa de competentă;

b) participă cu forte si mijloace în caz de interventie;

c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.;

d) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competentă.

Art. 21. - Statul Major al Fortelor Navale îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură prin sistemul propriu de observare, naval si costier, centralizarea si transmiterea informatiilor asupra incidentelor de poluare la PNOC;

b) constată poluarea, conform competentelor legale;

c) participă cu forte si mijloace la interventia în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi;

d) participă la evaluarea efectelor si stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi în zona sa de competentă;

e) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M. si în cadrul diviziei de operatiuni maritime.

Art. 22. - Consiliul Judetean Constanta îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură spatiu de functionare pentru Secretariatul permanent al C.O.D.M.;

b) încheie contracte-cadru în asteptare cu furnizorii de materiale, echipamente si servicii, stabiliti de C.O.D.M., în calitate de gestionar al fondului de interventie pentru dezastre;

c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 23. - Inspectoratele de politie judetene Constanta si, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atributii:

a) participă cu forte si mijloace specifice în caz de incident de poluare marină;

b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 24. - Brigada de Jandarmi Constanta si, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atributii:

a) participă cu forte si mijloace specifice în caz de incident de poluare marină;

b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 25. - Brigada de Pompieri “Dobrogea” a Judetului Constanta îndeplineste următoarele atributii:

a) participă cu forte si mijloace specifice în caz de incident de poluare marină;

b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al C.O.D.M.

Art. 26. - (1) Toate unitătile reprezentate în cadrul C.O.D.M. vor asigura participarea personalului la actiunile stabilite de coordonatorul general. Pentru perioada în care personalul participă efectiv la interventia pentru depoluare, acesta va fi salarizat ca pentru lucru în conditii grele si/sau periculoase, conform prevederilor legale.

(2) Decontarea cheltuielilor de interventie din etapa de pregătire se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului de Interne până la preluarea efectivă a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civilă de către Ministerul Administratiei Publice.

(3) Recuperarea cheltuielilor ocazionate de actiunile de răspuns si a celor pentru acoperirea prejudiciilor aduse factorilor de mediu se va face de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru marea teritorială si de către Ministerul Finantelor Publice pentru zona economică exclusivă.

(4) Consiliul Judetean Constanta va încheia contracte-cadru cu furnizorii de materiale, echipamente si servicii, pe care le decide C.O.D.M.

 

SECTIUNEA a 3-a

Încheierea interventiei

 

Art. 27. - (1) Decizia încheierii interventiei se ia de către coordonatorul general, dacă:

a) nivelul curătării a fost realizat;

b) operatiunea devine ineficientă;

c) a fost eliminat riscul producerii poluării.

(2) Coordonatorul general va considera că nivelul curătării a fost realizat, dacă:

a) fiecare zonă a fost curătată, încadrându-se în parametrii standardizati;

b) echipamentul a fost returnat la magazii pentru curătare, întretinere si conservare;

c) locurile de depozitare temporară au fost eliberate si reamenajate.

(3) C.O.D.M. întocmeste un raport detaliat care va fi înaintat în original, la finalizarea interventiei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, comunicându-se totodată câte un exemplar al acestui raport si celorlalte institutii care au asigurat mijloace si forte de interventie, spre a fi folosit pentru recuperarea cheltuielilor, compensarea pagubelor si revizuirea Planului.

 

CAPITOLUL IV

Programul de exercitii si de pregătire a personalului din fortele de interventie

 

Art. 28. - Toate unitătile care fac parte din sistemul national vor asigura participarea personalului propriu din echipele de interventie la cursurile de pregătire periodice organizate de C.O.D.M.

Art. 29. - C.O.D.M. organizează si conduce anual un exercitiu general de simulare a interventiei în cazul unui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi, la care vor participa unitătile din cadrul sistemului national.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - Lista fortelor de interventie, cu echipamentele de răspuns si comunicatie care apartin unitătilor care fac parte din sistemul national, va fi actualizată permanent si păstrată la Secretariatul permanent al C.O.D.M.

Art. 31. - (1) Prevederile prezentului Plan se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992).

(2) În cazul altor poluări decât cele prevăzute în Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000, compensarea cheltuielilor de depoluare si restaurare se face pe principiul “poluatorul plăteste”.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

 

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul de reglementare pentru introducerea pe piată, libera circulatie si punerea în functiune pe teritoriul României a echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si procedurile de evaluare a conformitătii si de marcare a acestora.

Art. 2. - Fără a aduce atingere legislatiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică si aparatului definit la art. 5 lit. a), care:

a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv de uz medical, inclusiv un dispozitiv de uz medical activ, implantabil, în întelesul prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale;

b) constituie un element sau o entitate tehnică separată a unui vehicul, în întelesul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2 - editia 2002.

Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. I.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activitătilor din domeniul sigurantei publice, din domeniul sigurantei statului, inclusiv cel al protectiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranta statului, din domeniul apărării nationale, precum si în cadrul activitătilor statului din domeniul dreptului penal.

Art. 5. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat - orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicatii sau amândouă;

b) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum si orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele fixe, cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet si retelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, retelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale si retelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate;

c) retea publică de comunicatii - retea de comunicatii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

d) echipament terminal de telecomunicatii - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicatia si care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele retelelor publice de comunicatii;

e) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei si/sau receptiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre/spatiale;

f) unde radio - unde electromagnetice cu frecvente cuprinse între 9 kHz si 3.000 GHz, care se propagă în spatiu fără ghidare artificială;

g) interfată - punct terminal al retelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reteaua publică de comunicatii, sau o interfată radio specificând calea radio între echipamentele radio, incluzându-se în ambele cazuri si specificatiile tehnice ale acestora;

h) clasă de echipamente - clasă care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum si interfetele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot să apartină mai multor clase de echipamente;

i) dosar tehnic de constructie - dosar care descrie aparatul si care furnizează informatiile si explicatiile care arată cum au fost îndeplinite cerintele esentiale aplicabile;

j) standard armonizat - specificatie tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut pe baza mandatului Comisiei Europene în scopul stabilirii unei cerinte la nivel european, fără a fi obligatorie conformitatea cu aceasta;

k) interferentă prejudiciabilă - interferenta care pune în pericol functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de sigurată ori care degradează serios, împiedică sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii ce functionează potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinte esentiale:

a) de protectie a sănătătii si sigurantei utilizatorului si a oricărei alte persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerintele de securitate prevăzute în Hotărârea Guvernului

nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;

b) de protectie privind compatibilitatea electromagnetică, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

(2) Echipamentul radio trebuie să fie construit astfel încât să utilizeze eficient spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre sau spatiale si resursele orbitale si să se evite interferenta prejudiciabilă.

(3) Cerinte suplimentare pot fi aplicate aparatelor din clase specifice de echipamente sau anumitor tipuri de aparate atunci când a fost adoptată o astfel de măsură de către Comisia Europeană, cerinte care determină modul în care trebuie construit aparatul, astfel încât, după caz:

a) să conlucreze prin intermediul retelelor cu alte aparate si să poată fi conectat la interfete adecvate în Uniunea Europeană si în România;

b) să nu afecteze reteaua sau functionarea acesteia si să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;

c) să încorporeze sisteme de protectie care să asigure că datele personale si viata privată ale utilizatorului si ale abonatului sunt protejate;

d) să prezinte caracteristici care asigură evitarea fraudelor;

e) să prezinte caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgentă;

f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficiente.

(4) Cerintele suplimentare prevăzute la alin. (3) vor fi doptate prin ordine ale ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Notificarea si publicarea specificatiilor de interfată

 

Art. 7. - (1) Operatorii retelelor publice de comunicatii trebuie să pună la dispozitie Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei specificatii tehnice precise si adecvate pentru toate interfetele oferite de acestia înainte ca serviciile furnizate prin interfete să fie disponibile public.

(2) Pentru a îndeplini prevederile alin. (1) specificatiile tehnice de interfată trebuie să includă:

a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicatii capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfete;

b) toate informatiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante privind verificarea cerintelor esentiale aplicabile echipamentelor terminale de telecomunicatii.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei asigură publicarea prin mijloace electronice a specificatiilor tehnice de interfată prevăzute la alin”(1), după primirea acestora de la operatorii retelelor publice de comunicatii.

Art. 8. - Operatorii retelelor publice de comunicatii sunt obligati să furnizeze informatiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) ori de câte ori acestea sunt solicitate de părtile interesate.

Art. 9. - Operatorii retelelor publice de comunicatii au obligatia să furnizeze Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în vederea publicării prin mijloace electronice, orice modificare a specificatiilor tehnice de interfată, comunicate în conditiile art. 7.

 

CAPITOLUL III

Introducerea aparatelor pe piată

 

Art. 10. - Aparatul se introduce pe piată numai dacă îndeplineste cerintele esentiale prevăzute la art. 6 si celelalte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri atunci când este instalat, întretinut si utilizat corespunzător, conform scopului pentru care a fost produs.

Art. 11. - Producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze utilizatorului:

a) toate informatiile privind folosirea aparatului, redactate în limba română, dar aceasta nu exclude furnizarea informatiilor si în alte limbi de circulatie internatională;

b) declaratia de conformitate cu cerintele esentiale, redactată în limba română, declaratie ce trebuie să însotească fiecare aparat.

Art. 12. - În cazul echipamentului radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul si instructiunile de utilizare ale acestuia trebuie:

a) să contină o indicatie că echipamentul este destinat să fie utilizat în România;

b) să prevină utilizatorul, atunci când este cazul, asupra oricărei restrictii de folosire sau despre obligatia obtinerii autorizatiei de functionare a respectivului echipament.

Art. 13. - (1) Atunci când echipamentele radio functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si în România, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să notifice în scris Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei intentia de a introduce astfel de echipamente radio pe piată.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie făcută cu cel putin patru săptămâni înainte de data la care se intentionează introducerea pe piată a acestor echipamente si trebuie să contină:

a) informatii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecventă, ecartul dintre canale, tipul de modulatie si puterea de radiofrecventă;

b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. IV sau V.

(3) Procedura de notificare si continutul notificării asupra intentiei de a introduce pe piată echipamentele radio ce functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si România se adoptă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este responsabil pentru evaluarea informatiilor furnizate si poate restrictiona punerea în functiune a echipamentelor radio în una dintre situatiile prevăzute la art. 17.

Aparatele a căror punere în functiune poate fi restrictionată sunt prevăzute în anexa nr. VIII.

Art. 14. - În cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul si instructiunile de utilizare ale acestora trebuie să contină si să afiseze informatii suficiente pentru identificarea interfetelor retelelor publice de comunicatii la care acestea sunt destinate a fi conectate.

Art. 15. - În situatiile prevăzute la art. 6 alin. (3) si în cazul aparatelor care au fost deja introduse pe piată, acestea pot fi mentinute pe piată pentru perioada stabilită de actele normativele prevăzute la art. 6 alin. (4).

 

CAPITOLUL IV

Punerea în functiune si dreptul de conectare

 

Art. 16. - Aparatul poate fi pus în functiune în scopul utilizării potrivit destinatiei, atunci când îndeplineste cerintele esentiale corespunzătoare prevăzute la art. 6 si orice alte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri.

Art. 17. - Fără a fi în contradictie cu prevederile art. 16 si fără a aduce atingere conditiilor prevăzute în autorizatiile pentru furnizarea serviciului care utilizează echipamentul radio, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate restrictiona punerea în functiune a respectivului echipament, numai pentru motive legate de utilizarea eficientă si corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferentei prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.

Art. 18. - Operatorii retelelor publice de comunicatii nu trebuie să refuze din motive tehnice, invocând aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale de telecomunicatii la interfetele adecvate, atunci când aceste echipamente îndeplinesc cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6.

Art. 19. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate autoriza un operator al unei retele publice de comunicatii să refuze conectarea, să deconecteze sau să retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerintele esentiale aplicabile, în cazul în care se consideră că:

a) produce deteriorarea serioasă a unei retele;

b) produce interferentă prejudiciabilă;

c) afectează reteaua sau functionarea acesteia.

(2) Autorizarea de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să fie precedată de o cerere temeinic motivată a operatorului, însotită de un set de elemente generale care vor fi definite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, incluzând următoarele:

a) dovada că există una dintre situatiile prevăzute la alin. (1);

b) dovada evaluării conformitătii aparatului si a îndeplinirii de către acesta a cerintelor esentiale;

c) referire la standardele armonizate aplicate, precum si la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) clarificări si elemente suplimentare de la operator, dacă este necesar.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să informeze operatorul asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificând motivele pentru adoptarea acesteia.

Art. 20. - (1) În situatii de urgentă operatorul unei retele publice de comunicatii poate deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) protectia retelei impune deconectarea aparatului fără întârziere;

b) utilizatorului i se poate oferi pe loc o solutie alternativă, fără cheltuieli pentru el.

(2) Operatorul trebuie să informeze imediat Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu privire la măsura luată, prezentând dovezile privind procedura de urgentă si îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, după analizarea documentatiei prezentate de către operator, trebuie să decidă dacă se mentine măsura deconectării aparatului sau se permite reconectarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea conformitătii

 

Art. 21. - Procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 si 26, trebuie să fie utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către aparat a tuturor cerintelor esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6.

Art. 22. - (1) Aparatul este presupus conform cu cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6, dacă acesta este în concordantă cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii sau cu părti din acestea, care cuprind cerintele esentiale si ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Lista standardelor române care au adoptat standardele armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista standardelor se reactualizează ori de câte ori este cazul.

Art. 23. - (1) Prezumtia identificată la art. 22 alin. (1) nu exclude necesitatea evaluării conformitătii cu cerintele esentiale, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Producătorul poate alege ca evaluarea conformitătii aparatului cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) să fie făcută utilizându-se procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 si, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001, ca alternativă la procedurile prevăzute la art. 24, 25 si 26, atunci când aparatul este în domeniul de aplicare al acestor hotărâri.

(3) Standardele române care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2002, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001, si care au adoptat standardele ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene pot fi utilizate ca bază pentru prezumtia conformitătii cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b).

(4) Reglementările tehnice comune ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si care au fost transpuse ca reglementări tehnice nationale pot fi utilizate ca bază pentru prezumtia conformitătii cu alte cerinte esentiale relevante prevăzute la art. 6.

Art. 24. - Echipamentul terminal de telecomunicatii care nu utilizează spectrul alocat comunicatiilor radio terestre sau spatiale si părtile de receptie ale echipamentelor radio trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. II, IV si V, la alegerea producătorului.

Art. 25. - Când producătorul a aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se află în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. III, IV si V, la alegerea producătorului.

Art. 26. - Când producătorul nu a aplicat sau a aplicat numai partial standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se află în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. IV sau V, la alegerea producătorului.

Art. 27. - Înregistrările si corespondenta legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 si 26, se vor face în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională agreată de organismul de evaluare.

 

CAPITOLUL VI

Marcajul de conformitate CE si alte inscriptii

 

Art. 28. - (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerintele esentiale aplicabile trebuie să poarte marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. VII.

(2) Marcajul de conformitate CE se aplică de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori de către importator.

(3) Dacă pentru evaluarea conformitătii este utilizată una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. III, IV si V, marcajul de conformitate CE trebuie însotit de numărul de identificare a tuturor organismelor notificate implicate.

Art. 29. - (1) Marcajul echipamentului radio trebuie să fie însotit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit.

Identificatorul de clasă este prevăzut în anexa nr. VII.

(2) Marcajul echipamentului radio trebuie să includă un element de informare a utilizatorului că aparatul functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si în România.

Art. 30. - (1) Marcajul de conformitate, aplicat în conditiile prevăzute la art. 28 si 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la stergere si aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placă de marcaj aplicată aparatului, precum si pe ambalajul si instructiunile de utilizare ce îl însotesc.

(2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare terte părti, în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE, asa cum sunt specificate în anexa nr. VII.

(3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisă numai cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului de conformitate CE să nu fie afectate.

Art. 31. - Aparatul trebuie să fie identificat prin producător pe baza tipului, lotului si/sau numărului de serie si prin denumirea producătorului sau a importatorului.

Art. 32. - (1) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile si alte reglementări specifice care privesc alte aspecte, transpuse pe baza directivelor europene care impun aplicarea marcajului CE, marcajul atestă îndeplinirea prevederilor acestor reglementări.

(2) Într-o perioadă de tranzitie, când una sau mai multe dintre aceste reglementări specifice permit producătorului să aleagă ce măsuri sunt aplicabile, marcajul CE trebuie să indice că aparatul îndeplineste numai prevederile acelor reglementări specifice care au fost aplicate de producător. Documentatia, informatiile si instructiunile de utilizare care însotesc aparatele trebuie să includă o versiune în limba română si să indice în mod expres acele reglementări specifice care au fost aplicate.

Art. 33. - Este permisă prezentarea la târgurile comerciale, expozitii, demonstratii si altele asemenea a aparatului care nu îndeplineste prevederile prezentei hotărâri, cu conditia ca acesta să poarte un semn distinctiv care să indice clar că nu poate fi comercializat sau pus în functiune până când nu ndeplineste aceste prevederi.

 

CAPITOLUL VII

Organisme notificate si autorităti de supraveghere

 

Art. 34. - (1) Procedura privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie, care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii, se adoptă, în conditiile legii, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. VI.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va desemna organismele notificate pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevăzute în anexele nr. II, III, IV si V.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va publica si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele notificate si numărul alocat acestora în registrul organismelor notificate, aprobată prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 35. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este autoritatea competentă în domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este organismul responsabil pentru exercitarea activitătilor de supraveghere a pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii.

(3) În cazul aparatelor destinate consumatorilor persoane fizice, constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 36. - (1) Activitătile de supraveghere prevăzute la art. 35 alin. (2) si (3), planificate sau la sesizarea oricărei persoane interesate, sunt exercitate de personalul de inspectie anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor sarcini.

Personalul de inspectie trebuie:

a) să aibă acces liber ori de câte ori este necesar, în conditiile legii, în orice spatiu în care producătorii, reprezen- tantii autorizati ai acestora stabiliti în România, importatorii, distribuitorii, operatorii retelelor de comunicatii si alti utilizatori ai aparatelor, precum si persoanele care asamblează, detin, instalează, conectează sau întretin aparate desfăsoară activităti susceptibile de a cădea sub incidenta prevederilor prezentei hotărâri;

b) să solicite si să retină orice document si orice informatie necesare în vederea realizării inspectiei privind îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;

c) să sigileze, să retină si să solicite efectuarea de încercări asupra aparatelor pentru care există motive întemeiate să se presupună încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;

d) să ia orice alte măsuri necesare în situatia dată, în conditiile legii.

(2) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul are obligatia de a detine si de a prezenta spre examinare, la cererea personalului de inspectie, documentele ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Personalul de inspectie este obligat:

a) să nu divulge informatiile de care a luat cunostintă cu ocazia exercitării atributiilor sale;

b) să păstreze confidentialitatea surselor de informatii în legătură cu sesizările sau cu plângerile primite.

Art. 37. - (1) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor adecvate pentru verificarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale aplicabile, înscrise în declaratia de conformitate.

(2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineste cerintele esentiale, cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către producător, responsabilul autorizat al acestuia sau de către importator. În cazul în care nici una dintre aceste persoane nu poate fi identificată, aceste cheltuieli sunt suportate de către detinătorul aparatului.

Art. 38. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate lua toate măsurile necesare pentru ca aparatele să fie retrase de pe piată sau din serviciu, poate interzice introducerea lor pe piată sau punerea lor în functiune ori poate să restrictioneze libera lor circulatie, atunci când constată că aparatele care intră sub incidenta prezentei hotărâri nu îndeplinesc cerintele acesteia.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate să interzică sau să restrictioneze introducerea pe piată ori să dispună retragerea de pe piată a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio, pentru care se consideră, din motive întemeiate, că vor produce interferente prejudiciabile serviciilor existente sau planificate în cadrul benzilor de frecventă prevăzute în Tabelul national de alocare a benzilor de frecventă.

(3) În situatia în care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a luat o hotărâre în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), acesta trebuie să specifice motivele pentru adoptarea ei si dacă neconformitatea se datorează:

a) aplicării incorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 22;

b) insuficientelor standardelor armonizate prevăzute la art. 22;

c) neconformitătii cu cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate prevăzute la art. 22;

d) cauzelor ce au legătură cu interferenta prejudiciabilă.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 39. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) încălcarea prevederilor art. 8, 10, 11, ale art. 13 alin. (1) si (2), ale art. 16 si ale art. 32 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum si retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării aparatelor neconforme, în concordantă cu prevederile art. 38;

b) încălcarea prevederilor art. 14, 24, 28, 29, 30, 31, ale art. 32 alin. (2) si ale art. 33, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu retragerea de pe piată sau interzicerea comercializării ori a utilizării aparatelor neconforme, în concordantă cu prevederile art. 38;

c) în cazul în care persoana care a aplicat marcajul fără a tine cont de prevederile art. 28, 29 si ale art. 30 alin. (2) nu poate fi identificată, prevederile lit. b) din prezentul articol se aplică detinătorului aparatului din momentul în care a fost descoperită neconformitatea;

d) încălcarea prevederilor din anexa nr. II pct. 5 si 7, anexa nr. III pct. 4, anexa nr. IV pct. 2 si 6 si din anexa nr. V pct. 14, 15, 19 si 24, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si interzicerea comercializării si utilizării până la termenul prevăzut pentru eliminarea neconformitătilor, stabilit de către personalul de inspectie prevăzut la art. 36 alin. (1), împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul aparatelor, după caz;

e) încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) si (2), ale art. 9, 18 si ale art. 20 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

f) încălcarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum si confiscarea aparatelor retrase de pe piată sau din serviciu.

Art. 40. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 39 se fac de către personalul de inspectie al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor atributii, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 39 lit. a), b) si d), precum si aplicarea sanctiunilor corespunzătoare se pot face, în cazul în care cumpărătorul are calitatea de consumator persoană fizică, si de către inspectorii de specialitate ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

Art. 41. - Contraventiilor prevăzute la art. 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29 din aceeasi ordonantă.

Art. 42. - (1) În cazul constatării contraventiilor si aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 39 lit. a) sau b), organul de inspectie trebuie să informeze în scris Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în termen de 3 zile.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să confirme sanctiunea aplicată si să notifice producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului aparatelor, după caz, confirmarea acestei sanctiuni.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, notificarea măsurii de retragere de pe piată sau din serviciu a aparatelor neconforme, de interzicere a introducerii lor pe piată, precum si de punere în functiune. Notificarea poate fi publicată si în cotidiene nationale sau în reviste de specialitate, în functie de tipul echipamentului radio sau al echipamentului terminal de telecomunicatii.

Art. 43. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul aparatelor, după caz, trebuie să solicite Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în termen de 60 de zile de la notificarea măsurii de retragere de pe piată a aparatelor neconforme, prevăzută la art. 39 lit. a) si b), inventarierea si sigilarea aparatelor care au fost retrase de pe piată sau din serviciu.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 44. - Până în momentul semnării Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA), dacă evaluarea conformitătii unui aparat destinat pietei nationale implică participarea unui organism notificat desemnat conform prevederilor art. 34, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul national de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. VII.

După intrarea în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) aparatele vor purta numai marcajul de conformitate CE în concordantă cu prevederile cap. VII.

Art. 45. - Echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii pot fi introduse pe piată si puse în functiune pe baza documentelor de autorizare prevăzute în Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, dacă introducerea pe piată a avut loc pentru prima dată înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si numai până la data abrogării respectivului ordin, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2).

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 46. - (1) Prezenta hotărâre nu este o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001 nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu exceptia cerintelor de protectie prevăzute la art. 3 alin. (1) si în anexa nr. 1 si a procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu exceptia cerintelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) si în anexa nr. 2, precum si procedurii de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002.

Art. 47. - Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 48. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 22 alin. (2) si ale art. 34, care intră în vigoare pe data publicării prezentei hotărâri.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 octombrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. I

 

ECHIPAMENTELE

care nu intră în domeniul de aplicare al acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 3

 

1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definitia 53 din regulamentul radio al Uniunii Internationale de Telecomunicatii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial

2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, si echipamentele comerciale modificate de către radioamatori si destinate utilizării lor de către acestia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial.

3. Echipamentele din domeniul de aplicare al Ordinului ministrului transporturilor nr. 216/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MT. RNR-EM-2000

4. Cablurile si traseele de linii

5. Echipamentele de receptie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de receptie a radiodifuziunii sonore si a televiziunii

6. Produsele, aplicatiile si componentele din domeniul aviatiei civile

7. Sistemele si echipamentele pentru managementul traficului aerian.

 

ANEXA Nr. II

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 24

Modulul A (Controlul intern al productiei)

 

1. Această anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană ori în România asigură si declară că produsele implicate satisfac cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul trebuie să întocmească documentatia tehnică care să permită evaluarea conformitătii produsului cu cerintele esentiale si să contină informatii privind conceptia, fabricarea si functionarea produsului.

3. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 2 documentatia tehnică trebuie să cuprindă:

a) o descriere generală a produsului;

b) desenele de conceptie si de fabricatie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrierile si explicatiile necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor sus-mentionate, precum si a functionării produsului;

d) o listă a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau partial, precum si descrierea si explicarea solutiilor adoptate pentru satisfacerea cerintelor esentiale ale prezentei hotărâri, în situatia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu există astfel de standarde;

e) rezultatele calculelor de conceptie făcute, examinările efectuate etc.;

f) rapoartele de încercare.

4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul asigurării în procesul de productie a conformitătii produselor fabricate cu documentatia tehnică prevăzută la pct. 2 si 3, precum si cu cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să păstreze documentatia tehnică pentru inspectii o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

6. Atunci când nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliti în Uniunea Europeană ori în România, obligatia de a păstra documentatia tehnică disponibilă pentru inspectii revine importatorului.

7. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs si să redacteze o declaratie de conformitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declaratiei de conformitate împreună cu documentatia tehnică.

 

ANEXA Nr. III

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 25

(Controlul intern al productiei împreună cu încercări specifice ale aparatelor)

 

Această anexă constă din anexa nr. II la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Pentru fiecare tip de aparat toate seturile de încercări radio esentiale trebuie efectuate de producător sau în numele său.

2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esentiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu exceptia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.

3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite organismul notificat trebuie să tină cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, actionând de comun acord.

4. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România sau importatorul trebuie:

a) să declare că aceste încercări au fost efectuate;

b) să declare că aparatele îndeplinesc cerintele esentiale;

c) să aplice în timpul procesului de productie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esentiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numărului de identificare a organismului notificat pe aparat.

 

ANEXA Nr. IV

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 26

(Dosarul tehnic de constructie)

 

Această anexă constă din anexa nr. III la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Producătorul trebuie să întocmească dosarul tehnic de constructie, compus din următoarele elemente:

a) documentatia tehnică descrisă la pct. 3 al anexei nr. II;

b) declaratia de conformitate cu seturile de încercări radio specifice, descrise la pct. 2 al anexei nr. III.

2. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.

3. În cazul în care dosarul tehnic de constructie este prezentat mai multor organisme notificate, entitătile specificate la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.

4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de constructie si, în cel mult patru săptămâni de la primirea dosarului, poate:

a) să emită un aviz către producător, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importator, prin care se precizează că nu a fost demonstrată corespunzător îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri, si să informeze în consecintă celelalte organisme notiticate care au primit dosarul; sau

b) să emită un aviz către entitătile specificate la lit. a), prin care să se precizeze că dosarul probează îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri.

5. La primirea acestui aviz aparatul poate fi introdus pe piată fără să aducă atingere prevederilor art. 13 lit. a) si ale art. 20.

6. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să păstreze dosarul tehnic de constructie pentru inspectii la dispozitia autoritătilor nationale desemnate pentru inspectie, o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

 

ANEXA Nr. V

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 24, 25 si 26

(Asigurarea calitătii complete)

 

1. Asigurarea calitătii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineste prevederile pct. 2 asigură si declară că produsele în cauză satisfac cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28, 29 si 31 din prezenta hotărâre si să redacteze o declaratie de conformitate.

3. Producătorul trebuie să aibă în functie un sistem de calitate aprobat pentru conceptie, productie, inspectii si încercări finale ale produselor, asa cum este prevăzut la pct. 4-17, si acesta trebuie să se supună supravegherii, asa cum este specificat la pct. 18-23.

4. În scopul celor prevăzute la punctul precedent, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

5. Cererea trebuie să includă:

a) toate informatiile relevante pentru produsele avute în vedere;

b) documentatia sistemului de calitate.

6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerintelor aplicabile ale prezentei hotărâri.

7. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică si ratională, sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise.

8. Documentatia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor si procedurilor de calitate, asa cum sunt programele, planurile, manualele si dosarele de calitate.

Aceasta trebuie să contină în special o descriere adecvată:

a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilitătilor personalului de conducere si influenta acestuia în ceea ce priveste calitatea conceptiei si a produselor;

b) a specificatiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementărilor tehnice si specificatiilor de încercare relevante care vor fi aplicate si, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1) nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea că cerintele esentiale aplicabile ale prezentei hotărâri vor fi îndeplinite;

c) a tehnicilor de control si de verificare a conceptiei, a procedeelor si actiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor apartinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare;

d) a tehnicilor corespunzătoare productiei, controlului calitătii si asigurării calitătii, a procedeelor si actiunilor sistematice care vor fi utilizate;

e) a examinărilor si încercărilor care vor fi executate înainte, în timpul si după procesul de productie si a frecventei cu care acestea vor fi executate, precum si, dacă este cazul, a rezultatelor încercărilor efectuate înainte de procesul de productie;

f) a mijloacelor prin care se asigură că dotările pentru încercări si examinări îndeplinesc cerintele adecvate pentru executarea încercărilor necesare;

g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspectie si datele de încercări si etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc.;

h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calitătii necesare în ceea ce priveste conceptia si produsul, precum si functionarea eficientă a sistemului de calitate.

9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerintele prevăzute la punctul precedent.

10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerintelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplică standardul armonizat relevant.

11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calitătii asigură conformitatea produselor cu prevederile prezentei hotărâri, în baza documentatiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 si 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.

12. Pentru îndeplinirea cerintei de la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă de evaluator în tehnologia produsului în cauză.

Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la locul unde se realizează produsul.

13. Decizia trebuie notificată producătorului. Notificarea trebuie să contină concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

14. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat si să confirme că acesta rămâne adecvat si eficient.

15. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.

16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent si trebuie să hotărască dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerintele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.

17. Decizia organismului notificat, în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinării si motivarea deciziei de evaluare, trebuie să fie notificată producătorului.

18. Scopul supravegherii sistemului de calitate, sub responsabilitatea unui organism notificat, este să se asigure că producătorul îndeplineste corect obligatiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.

19. Pentru efectuarea inspectiei producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, productie, examinare si încercări, depozitare si trebuie să furnizeze acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia sistemului de calitate;

b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată conceptiei, asa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată productiei, asa cum sunt rapoartele de examinare si datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;

d) producătorul trebuie să permită inspectarea, fără notificare prealabilă, de către organismul notificat în locurile unde se realizează produsul.

20. Organismul notificat trebuie să desfăsoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur că producătorul mentine si aplică sistemul de calitate.

21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de audit.

22. Suplimentar organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să ceară să se efectueze încercări în scopul verificării functionării corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.

23. În conditiile prevăzute la punctul precedent, organismul notiticat trebuie să transmită producătorului un raport de vizită si, dacă a fost efectuată o încercare, un raport de încercare.

24. Producătorul trebuie să păstreze la dispozitia autoritătilor nationale de supraveghere, o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele:

a) documentatia prevăzută la pct. 5 lit. b);

b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 si 23.

25. Fiecare organism notificat trebuie să tină la dispozitia celorlalte organisme notificate informatiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate, emise si retrase, incluzând referintele la produsul implicat/produsele implicate.

 

ANEXA Nr. VI

 

CRITERIILE MINIME

pentru desemnarea organismelor notificate în conformitate cu art. 34

 

1. Organismul notificat, directorul său si personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de telecomunicatii, operator de retele, furnizor de servicii si nici mandatar al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenti si nu pot să participe direct la proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea echipamentelor radio sau a echipamentelor terminale de telecomunicatii, nici să reprezinte părtile angajate în aceste activităti. Aceste dispozitii nu împiedică posibilitatea schimbului de informatii tehnice între producător si organismul notificat.

2. Organismul notificat si personalul său trebuie să îndeplinească sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesională si de competentă tehnică. Ei trebuie să fie în sigurantă fată de orice presiune si risc de coruptie, în special financiar, susceptibile de a influenta judecata lor sau rezultatele inspectiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.

3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispozitia sa personalul si dotările necesare care să-i permită să execute corespunzător lucrările administrative si tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.

4. Personalul responsabil pentru inspectii trebuie:

- să aibă o bună formare tehnică si profesională;

- să aibă cunostinte satisfăcătoare ale cerintelor privind încercările sau inspectiile efectuate, precum si o experientă adecvată pentru aceste încercări sau inspectii;

- să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrările si rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspectiilor.

5. Impartialitatea membrilor personalului de inspectie trebuie să fie garantată. Remunerarea acestora nu trebuie să depindă nici de numărul, nici de rezultatele încercărilor sau inspectiilor efectuate.

6. Organismul notificat trebuie să obtină o asigurare de responsabilitate în afara cazurilor în care această responsabilitate este asumată de stat, în conformitate cu legea, la nivel national.

7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informatiile obtinute în efectuarea sarcinilor sale conform prezentei hotărâri.

 

ANEXA Nr. VII

 

MARCAJUL

de conformitate si identificatorul de clasă

 

A. Marcajul CE

1. Marcajul CE constă din initialele “CE” având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie să aibă o înăltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor când acest lucru nu este posibil, tinând seama de natura aparatelor.

3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare atasată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta există, si pe documentele de însotire.

4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil si rezistent la stergere.

B. Identificatorul de clasă

1. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în functiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piată, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Identificatorul clasei de echipamente are următoarea formă:

2. Identificatorul de clasă trebuie să aibă aceeasi înăltime ca si initialele “CE”.

C. Marcajul CS

1. Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ:

- fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului - 20 mm.

În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

2. Literele componente C si S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mică de 5 mm, cu exceptia situatiilor în care acest lucru nu este posibil datorită naturii aparatelor.

3. Marcajul CS trebuie să fie aplicat pe aparat sau pe placa de identificare atasată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia, pe ambalajul aparatului si pe documentele care însotesc aparatul.

4. Marcajul CS trebuie să fie aplicat în mod vizibil, lizibil si de nesters.

 

ANEXA Nr. VIII*)

 

CLASELE

de echipamente si lista orientativă si neexhaustivă de echipamente sau tipuri de echipamente

 

1. Echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii care pot fi introduse pe piată si puse în functiune fără restrictii constituie Clasa 1. Pentru Clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasă de echipamente.

2. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în functiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piată, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Pentru Clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut la lit. B din anexa nr. VII.

Clasa 1

(i) Echipamente terminale conectate la retele fixe si echipamente radio care nu sunt destinate pentru emisie:

1. ISDN (ISDN acces de bază, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de bandă largă ATM)

2. PSTN [linie analogică unică, linie analogică multiplă (cu/fără apel direct de sosire DDI-Direct Dialling In), echipament conectat la interfete Centrex sau retele private virtuale (VPN)]

3. Linii închiriate [analogice (banda de bază) pe 2 fire si pe 4 fire, analogice (banda vocală) pe 2 fire si pe 4 fire, digitale, SDH, optice]

4. Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay)

5. Echipamente de difuziune interactivă pe fir (imagine/sunet necomutate, imagine/sunet comutate)

6. Telex (echipament de linie unică, echipament de linie multiplă)

7. Echipamente radio numai pentru receptie

8. Alte echipamente terminale conectate la retele fixe

(ii) Echipamente radio care emit numai sub controlul unei retele:

9. Seturi portabile GSM, incluzând GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 si, când va apărea, GSM 450

10. Echipamente terminale TFTS;

11. Statii de sol pentru serviciul mobil terestru în benzile 1,5/1,6 GHz

12. Statii de sol pentru serviciul mobil terestru functionând în banda Ku

13. Echipamente TETRA pentru utilizatorul final (non-DMO-Direct Mode of Operation)

14. Statii terestre pentru comunicatii personale prin satelit functionând în benzile 1,6/2,4 GHz

15. Statii terestre pentru comunicatii personale prin satelit functionând în benzile 1,9/2,1 GHz

16. Statii de sol din serviciul mobil terestru cu debit binar redus în benzile 1,5/1,6 GHz

17. Alte echipamente radio care emit numai sub controlul unei retele

Emitătoare radio armonizate tehnic în Comunitatea Europeană, pentru care statele membre nu introduc constrângeri la punerea în functiune:

18. Echipamente DECT

19-21. Dispozitive de distantă scurtă nespecifice Utilizarea acestor benzi de frecventă este pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general si alte aplicatii similare. Aplicatiile video sunt incluse numai în Clasa 1 pentru frecvente mai mari de 2,4 GHz.

22. LAN-uri radio

23-24. Aplicatii inductive

Aplicatiile inductive includ dispozitive pentru: imobilizarea automobilelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, administrarea deseurilor, identificarea persoanelor, legături vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt inductive de radiofrecventă, transferul de date la sisteme portabile, identificarea automată a articolelor, sisteme de control prin radio, taxarea automată pe sosele.

Utilizatorii trebuie să fie constienti că emisiile de la aplicatiile inductive pot cauza interferente asupra receptoarelor sau altor servicii radio din apropierea lor.

O atentie deosebită trebuie acordată satisfacerii cerintelor stricte de protectie a frecventelor de comunicatii din aceste benzi sau din benzile adiacente, care sunt identificate de UIT pentru comunicatii în caz de sigurantă si catastrofe globale.

 

            Tabele

 

Clasa 2

(iii) Alte echipamente radio:

1. VSAT-uri în banda C

2. VSAT-uri în banda Ku

3. Statii terestre pentru transmisii ocazionale prin satelit (SNG) în banda Ku

4. TETRA cu mod de functionare direct (DMO)

5. TETRAPOL

6. Radio mobile private (PMR)

7. Dispozitive de distantă scurtă

8. Radiorelee

9. Echipamente pentru legături radio fixe

10. Emitătoare de radiodifuziune sonoră si de televiziune

11. Echipamente radio pentru aplicatii maritime

12. Echipamente de infrastructură (de exemplu: statii de bază)

13. Echipamente radio functionând în benzile de radioamatori.