MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 96            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 17 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

149. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002

 

150. - Hotărâre privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unui credit extern, garantat de către Ministerul Finantelor Publice, necesar finantării programului de reabilitare primară a drumurilor nationale

 

156. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Carom - Agentie Prestări Servicii Asigurări” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Norme pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

           

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 5.16 va avea următorul cuprins:

“5.16. Pentru clădirile aflate în indiviziune contribuabilii persoane fizice răspund solidar în ceea ce priveste obligatiile referitoare la impozitul pe clădiri stabilit în conditiile art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonantă. Impozitul se împarte conform cotelor-părti de proprietate, iar cotei-părti din impozitul pe clădiri corespunzător i se aplică, după caz, majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonantă, în raport de ordinea numerică rezultată din aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonantă, datorată de fiecare contribuabil, după caz.”

2. Termenele prevăzute la alineatul 2 al punctului 9.05, respectiv la punctul 62.05, se modifică din 15 decembrie 2002 în 28 februarie 2003.

3. Punctul 35.01 va avea următorul cuprins:

“35.01. Prin discotecă, în sensul prezentelor norme metodologice, se întelege activitatea artistică si distractivă desfăsurată într-o incintă prevăzută cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzică, unde se dansează, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate, respectiv:

a) integrată sau conexă activitătilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenta diviziunii 55 sau activitătilor de spectacole specifice clasei 9233 din CAEN;

b) integrată sau conexă oricăror alte activităti nementionate la lit. a);

c) individuală;

d) cu sau fără disc-jockey.

Nu sunt de natura discotecilor activitătile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.

Prin videotecă, în sensul prezentelor norme metodologice, se întelege activitatea artistică si distractivă desfăsurată într-o incintă prevăzută cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intră sub incidenta clasei 9213 din CAEN.

Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor si discotecilor, prin incintă se întelege spatiul închis în interiorul unei clădiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectată pentru organizarea acestor activităti artistice si distractive.”

4. Punctul 61.03 va avea următorul cuprins:

“61.03. Autoritătile administratiei publice locale pot acorda înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 491/2002, cu completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 12 august 2002.

Autoritătile administratiei publice locale pot acorda înlesniri la plata taxelor notariale de timbru instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, pe baza ordinului ministrului administratiei publice pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil. Pentru acordarea de înlesniri la plata taxelor judiciare de timbru instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează procedura prevăzută la art. 74-81 din Codul de procedură civilă.”

5. Alineatul 1 al punctului 72.01 va avea următorul cuprins:

“Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, după caz, pot majora annual impozitele si taxele locale prevăzute de Ordonantă, exclusiv taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, cu până la 50%, inclusiv, în functie de conditiile locale specifice zonei. Hotărârea privind majorarea anuală se adoptă în luna mai a fiecărui an si se aplică în anul fiscal următor.”

6. Punctul 72.02 va avea următorul cuprins:

“72.02. Pentru anul fiscal 2003 consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene, după caz, pot adopta hotărâri privind majorarea cu până la 50%, inclusiv, a impozitelor si taxelor locale prevăzute de Ordonantă, exclusiv a taxelor prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din aceasta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. Punctul 74.12 va avea următorul cuprins:

“74.12. În cazul în care până la data eliberării certificatului de mostenitor mostenitorii nu au achitat taxa stabilită în conditiile legii si ale pct. 74.11, debitul privind taxa asupra succesiunilor se trimite spre executare la compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale competente, iar acesta are obligatia să confirme debitul prin adresa prevăzută în anexa III, Model ITL-2 - Regim special.

Dacă procedura succesorală se dezbate în termen de 6 luni de la data decesului, taxa asupra succesiunii se reduce cu 50%.

De reducerea prevăzută la alineatul precedent beneficiază si cei care solicită dezbaterea succesiunii în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.”

8. Alineatul 2 al punctului 74.17 va avea următorul cuprins:

“Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale pot fi încasate prin oricare dintre următoarele modalităti:

a) de către compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale;

b) de către notarii publici, pe chitantiere proprii, dar distincte de cele prin care sunt încasate onorariile;

c) depuse de către contribuabili, prin mandat postal, recipisa de trimitere făcând dovada plătii.”

9. După alineatul 2 al punctului 74.17 se introduc alineatele 3 si 4 cu următorul cuprins:

“Taxele de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale încasate de către notarii publici se virează, în sumă totală, până cel mai târziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedentă, prin ordine de plată, către fiecare unitate administrativ-teritorială, respectiv sector al municipiului Bucuresti beneficiară/beneficiar. În cazul taxelor de timbru pentru activitatea notarială prevăzute la pct. 74.07 si 74.09, la ordinul de plată se anexează un borderou în care vor fi precizate sumele plătite de către contribuabili si elementele de identificare a acestora.

Autoritătile administratiei publice locale nu datorează comisioane pentru încasarea taxelor de timbru pentru îndeplinirea actelor notariale.”

10. Punctul 74.25 va avea următorul cuprins:

“74.25. Taxele prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonantă nu se supun prevederilor art. 72 din Ordonantă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unui credit extern, garantat de către Ministerul Finantelor Publice, necesar finantării programului de reabilitare primară a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 2 lit. f), al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unui credit extern în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A., necesar finantării programului de reabilitare primară a drumurilor nationale, realizat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, căreia i se deleagă întreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea eficientă a creditului extern.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% creditul extern în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A., precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente acestuia, în conditiile legii, în vederea asigurării resurselor financiare necesare finantării cheltuielilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern garantat potrivit art. 2, precum si plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie.

Art. 4. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va încheia contract de împrumut subsidiar cu Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” pentru derularea creditului extern angajat potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 februarie 2003.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt aplicabile vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite de Legea nr. 421/2002, denumită în continuare lege.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin vehicul se întelege orice mijloc de transport pe o cale de comunicatie terestră, subterană, aeriană sau pe apă, care este părăsit ori fără stăpân.

Art. 2. - (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, primarul si seful politiei din unitatea administrativ-teritorială ori seful postului de politie vor încheia un protocol de colaborare cu privire la aplicarea prevederilor legii si a prezentelor norme metodologice, în care se vor stabili modalitătile concrete de conlucrare referitoare la:

a) stabilirea planului comun de actiune;

b) informarea reciprocă;

c) modalitătile de lucru;

d) alte forme concrete de cooperare apreciate ca fiind eficiente.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) primarul si seful politiei/postului de politie vor mandata prin dispozitie, respectiv prin ordin, câte un angajat din aparatul propriu, însărcinat cu urmărirea modului de aplicare a legii.

Art. 3. - (1) Sesizarea primarului sau a organului de politie cu privire la existenta unor vehicule stationate de cel putin un an pe domeniul public se poate face în scris sau verbal. Sesizările scrise se înregistrează de îndată, iar cele verbale se consemnează într-un registru special.

(2) Sesizarea se poate face si telefonic, la un număr care va fi adus la cunostintă publică.

Art. 4. - Prin grija primarului se vor identifica si amenaja corespunzător un loc destinat depozitării vehiculelor abandonate si a celor fără stăpân, precum si o încăpere pentru depozitarea bunurilor din interiorul vehiculelor.

Art. 5. - (1) Sesizările înregistrate vor fi verificate pe teren de către împuternicitul primarului sau al organului de politie, după caz, care va încheia proces-verbal de constatare, semnat de 2 martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat.

(2) Procesul-verbal de constatare va cuprinde date minime de identificare a vehiculului, astfel:

a) număr de înmatriculare, dacă este cazul;

b) categoria;

c) marca si tipul;

d) seria motorului;

e) starea fizică;

f) seria de sasiu sau caroserie;

g) culoarea.

(3) În situatia în care în interiorul vehiculului abandonat se află unele bunuri, procesul-verbal de constatare va contine si inventarul acestora.

(4) Modelul procesului-verbal de constatare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 6. - (1) Pentru identificarea proprietarului sau a detinătorului legal al vehiculului fără stăpân, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare se aduc la cunostintă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum si locul unde a fost identificat.

(2) Aducerea la cunostintă publică se face prin anunt publicat într-un cotidian local si prin afisarea listei cuprinzând descrierea vehiculului într-un loc special amenajat la sediul primăriei.

Art. 7. - Pe baza procesului-verbal de constatare încheiat potrivit art. 5 alin. (1) si a oricăror alte verificări făcute de agentul constatator si de organele de politie, primarul emite o dispozitie prin care declară vehiculul în cauză ca fiind fără stăpân ori, după caz, abandonat.

Art. 8. - După întocmirea procesului-verbal de constatare si declararea vehiculului în cauză, potrivit dispozitiilor art. 6, ca fiind fără stăpân ori, după caz, abandonat, acesta si eventualele bunuri aflate în interior vor fi transportate, prin grija agentului constatator si a primarului, în locul de depozitare amenajat potrivit art. 4.

Art. 9. - În situatia în care proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului se prezintă la primar si face dovada că vehiculul este detinut legal si că au fost achitate integral taxele, tarifele si cheltuielile efectuate cu ocazia transportării si depozitării acestuia, vehiculul îi va fi restituit în conditiile art. 7 din lege. Restituirea se face cu aprobarea primarului, pe bază de proces-verbal încheiat de împuternicitul acestuia.

Art. 10. - În situatia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de detinătorul legal, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anuntului, primarul emite o dispozitie prin care vehiculul este trecut în domeniul privat al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în conditiile prevăzute la art. 8 din lege.

Art. 11. - (1) Emiterea dispozitiei prevăzute la art. 7 se poate face numai după efectuarea de cercetări, potrivit art. 4 din lege, pentru identificarea, după caz, a proprietarului sau a detinătorului legal al vehiculului abandonat.

(2) În situatia în care procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 5 alin. (1) a fost încheiat de împuternicitul primarului, un exemplar va fi transmis organului de politie pentru demararea unor cercetări de identificare specifice.

Art. 12. - În cazul vehiculelor abandonate, primarul îl somează în scris pe proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat, cerându-i să îsi ridice vehiculul de pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătii administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la primirea somatiei.

Art. 13. - Dacă proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat nu dă curs somatiei, la expirarea termenului prevăzut la art. 12 primarul va emite o dispozitie prin care declară vehiculul abandonat, iar acesta, împreună cu bunurile aflate în interior, va fi transportat si depozitat în locul special amenajat.

Art. 14. - (1) După expirarea unui termen de 10 zile de la data transmiterii somatiei prevăzute la art. 12, vehiculul trece de drept în proprietatea privată a unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit.

Constatarea trecerii vehiculului în proprietatea privată a unitătii administrativ-teritoriale se realizează prin dispozitie a primarului.

(2) Dispozitia primarului se comunică de îndată proprietarului sau detinătorului legal al vehiculului, care o poate ataca în termen de 5 zile de la data comunicării la instanta de contencios administrativ, în conditiile legii.

(3) După pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile prin care actiunea proprietarului sau a detinătorului legal al vehiculului a fost respinsă, vehiculul abandonat este predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor.

Art. 15. - (1) Dispozitia primarului prevăzută la art. 14 alin. (1) devine fără obiect în situatia în care, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti sau până la predarea vehiculului către unitatea de colectare si valorificare a deseurilor, proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat se prezintă pentru ridicarea acestuia.

(2) Vehiculul se restituie numai după ce proprietarul sau detinătorul legal al acestuia achită suma de 20.000.000 lei cu titlu de amendă.

Art. 16. - (1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispozitie a primarului, precum si a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază au fost găsite, se face prin vânzare, în conditiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare si valorificare a deseurilor.

(2) În vederea valorificării se face evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe baza unei expertize de specialitate.

(3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalitătile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare, astfel:

a) vânzare la licitatie;

b) vânzare directă;

c) alte modalităti prevăzute de lege.

Art. 17. - Vehiculele declarate prin dispozitie a primarului ca fiind abandonate sunt transportate la o unitate de colectare si valorificare a deseurilor, în vederea valorificării.

Art. 18. - Sumele obtinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără stăpân, precum si cele obtinute din amenzile aplicate potrivit art. 11 alin. (1) si art. 12 din lege se fac venit la bugetul comunei sau orasului în a cărui rază teritorială au fost găsite vehiculele.

Art. 19. - Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculelor la locul de depozitare, precum si cheltuielile de parcare pentru vehiculele ridicate din parcări se suportă, după caz, de proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului, în situatia prevăzută la art. 7 din lege, sau de bugetul local în celelalte situatii.

Art. 20. - (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidenta natională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în conditiile legii, se radiază din circulatie, din oficiu.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) primarul va transmite compartimentelor înmatriculare în a căror evidentă se află vehiculele respective o copie a dispozitiei prevăzute la art. 10 sau la art. 14 alin. (1).

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

ORGAN CONSTATATOR

...

 

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE

Seria ..................... nr. ..................

 

Încheiat astăzi ..................... în localitatea ........................., judetul ......................

Agent constatator ........ (grad, nume, prenume) din ................................. (unitatea)

Constat că vehiculul cu nr. de înmatriculare ........................, marca si tipul ........................, categoria ....................., seria motorului ................., seria sasiului sau caroseriei ................................, culoarea .............................., starea fizică ..........................., în legătură cu care am fost sesizati că ar putea fi fără stăpân sau abandonat, a fost identificat în ziua de ....................., ora ..............., în localitatea .................., str. ........................... nr. ............, sectorul ........., judetul ............, urmând a fi înstiintate autoritătile abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind situatia juridică a acestuia.

Alte mentiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul): ..............................................................................

..

..

..

..

..

Fapt atestat de martorul ..............................................., domiciliat în ..................................................., str. ... nr. ......, bl. ........., judetul ..............., act de identitate ......... seria ......... nr. ..............., emis de ....................., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.

Fapt atestat de martorul ..............................................., domiciliat în ..................................................., str. ... nr. ......, bl. ........., judetul ..............., act de identitate ......... seria ......... nr. ..............., emis de ....................., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.

Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în baza art. 5 alin. (1), (2) si (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.

 

Agent constatator,

Martori:

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Carom - Agentie Prestări Servicii Asigurări” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Carom - Agentie Prestări Servicii Asigurări” - S.A. Bucuresti,

 

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Carom - Agentie Prestări Servicii Asigurări” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B Unirii, sc. 1, et. 2, ap. 5-6, sectorul 4, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/306/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2003.

Nr. 5.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 10/2002 privind instrumentele financiare derivate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Băncile vor folosi contractele futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements si swap pe rata dobânzii în operatiuni de microacoperire.

(2) Băncile pot folosi contractele forward pe cursul de schimb si swap pe devize fie în operatiuni de microacoperire, fie pentru a initia pozitii deschise izolate.

(3) Băncile pot initia pozitii deschise izolate cu instrumentele financiare derivate prevăzute la alin. (1) doar dacă au calitatea de formator de piată pentru respectivele instrumente financiare derivate.

(4) Băncile pot efectua operatiuni de microacoperire pentru instrumentele financiare derivate pentru care pot initia pozitii deschise izolate.

(5) Băncile care au calitatea de formator de piată pot initia pozitii deschise izolate cu instrumentele financiare derivate prevăzute la alin. (1) si pe piete organizate.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Băncile ce efectuează la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme operatiuni în cont propriu sau în contul clientilor cu forward pe cursul de schimb si/sau swap pe devize vor trebui ca în decurs de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme să dispună toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerintele prevăzute în acestea.”

3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Formatorul de piată care nu mai îndeplineste concomitent criteriile stabilite la art. 2 lit. k) va mai putea initia operatiuni cu contracte futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward rate agreements si swap pe rata dobânzii doar ca operatiuni de microacoperire.”

Art. II. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2003.

Nr. 1.