MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Hotărâre pentru aprobarea Programului national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară

 

50. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Apatermo” - S.A. Tăndărei din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

51. - Hotărâre privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002 si nr. 806 din 6 noiembrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, centrele judetene de consultantă agricolă si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a actiona pentru îndeplinirea responsabilitătilor care le revin.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor, Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, si Agentia Natională Sanitară Veterinară vor controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM NATIONAL - CADRU

de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru atingerea parametrilor minimali de performantă în domeniul agroalimentar, la nivelul exigentelor si cerintelor Uniunii Europene, se impun restructurarea si modernizarea unitătilor de profil zootehnic si din industria alimentară.

(2) Programul national-cadru de restructurare si modernizare a unor unităti de profil zootehnic si din industria alimentară, denumit în continuare Program national-cadru, cuprinde categoriile de unităti, obiectivele si directiile de actiune, precum si responsabilitătile unitătilor implicate în aplicarea acestuia.

(3) Programul national-cadru se adresează unitătilor de profil zootehnic si din industria alimentară care vor demonstra prin programe proprii că sunt capabile să se dezvolte si să se alinieze la standardele de igienă cerute de legislatia natională.

(4) Unitătile de profil zootehnic si din industria alimentară în care se aplică prezentul Program national-cadru sunt unitătile de industrializare a cărnii, fermele producătoare de lapte, centrele de colectare a laptelui si unitătile de industrializare a laptelui.

 

CAPITOLUL II

Programul national-cadru pentru unităti de industrializare a cărnii

 

Art. 2. - Programul national-cadru în unitătile de industrializare a cărnii cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 1 februarie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, care nu sunt conforme cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) comercializarea pe piată a produselor în raport cu profilul unitătii, capacitatea de productie, nivelul tehnologic, nivelul standardelor de igienă si calitatea produselor realizate;

e) stabilirea numărului unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

f) stabilirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare, cuprinse în prezentul Program national-cadru;

g) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

h) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

i) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 1 martie 2003, unitătile cuprinse în lista prevăzută la pct. 1 lit. f) vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre ale Uniunii Europene;

b) reactualizarea periodică - trimestrial, semestrial si anual - a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL III

Programul national-cadru pentru ferme producătoare de lapte si centre de colectare a laptelui

 

Art. 3. - Programul national-cadru în fermele producătoare de lapte si centrele de colectare a laptelui cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 1 februarie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în colaborare cu centrele nationale de consultantă agricolă si asociatiile profesionale de profil vor elabora, în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, programe concrete care să cuprindă etapele de dezvoltare si modernizare a unitătilor care pot furniza pentru procesare lapte materie primă la parametrii de calitate prevăzuti de legislatia natională;

b) Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor si Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor avea în vedere etapizarea măsurilor care trebuie aplicate fermelor producătoare de lapte, centrelor de colectare a laptelui, în functie de strategia stabilită la nivel central, regional si local;

c) directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări modul în care sunt respectate si aplicate programele stabilite pentru aceste unităti, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, certificarea calitătii laptelui materie primă să fie conformă cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de către fiecare unitate până la alinierea acestora la prevederile legislatiei nationale;

e) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

f) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD.

2. Începând cu data de 1 martie 2003, în fermele producătoare de lapte si centrele de colectare a laptelui se vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor de restructurare si modernizare pentru fermele producătoare de lapte si centrele de colectare a laptelui, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, acestea să poată livra unitătilor de procesare lapte materie primă la parametrii de calitate prevăzuti de legislatia în vigoare;

b) reactualizarea periodică - trimestrial, semestrial si anual - a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

CAPITOLUL IV

Programul national-cadru pentru unităti de industrializare a laptelui

 

Art. 4. - Programul national-cadru în unitătile de industrializare a laptelui cuprinde următoarele etape si actiuni:

1. Începând cu data de 1 februarie 2003, autoritătile nominalizate la art. 2 din hotărâre, potrivit atributiilor specifice, vor lua următoarele măsuri:

a) identificarea si verificarea unitătilor în vederea monitorizării problemelor cu care se confruntă acestea;

b) evaluarea conformitătii unitătilor monitorizate în raport cu cerintele legislatiei nationale în domeniu;

c) urmărirea corectării deficientelor din unităti, care nu sunt conforme cu cerintele legislatiei în vigoare;

d) comercializarea pe piată a brânzeturilor de tip traditional, fabricate în sistem familial, cu respectarea normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor;

e) stabilirea numărului unitătilor care în prezent nu corespund din punct de vedere al conformitătii cu cerintele legislatiei în vigoare;

f) stabilirea listei unitătilor, potrivit criteriilor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în care se impune aplicarea măsurilor de restructurare, cuprinse în prezentul Program national-cadru;

g) în unitătile în care se vor derula proiecte aprobate prin Programul SAPARD avizul sanitar veterinar se acordă numai dacă proiectul propus corespunde standardelor de igienă stabilite de reglementările Uniunii Europene;

h) urmărirea modului în care se derulează proiectele aprobate prin Programul SAPARD;

i) monitorizarea lunară a progreselor înregistrate de fiecare unitate până la integrarea României în Uniunea Europeană.

2. Începând cu data de 1 martie 2003, unitătile cuprinse în lista prevăzută la pct. 1 lit. f) vor lua următoarele măsuri:

a) întocmirea programelor proprii de restructurare si modernizare, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, astfel încât, la data integrării României în Uniunea Europeană, aceste unităti să poată derula schimburi comerciale în statele membre;

b) reactualizarea periodică - trimestrial, semestrial si anual - a acestor programe, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil;

c) identificarea, în colaborare cu asociatiile profesionale de profil, a solutiilor optime de finantare pentru unitătile care au sanse potentiale de a se conforma cerintelor legislatiei nationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Apatermo” - S.A. Tăndărei din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Tăndărei, judetul Ialomita

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Apatermo” - S.A. Tăndărei, reprezentând un număr de 4.632 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Tăndărei, judetul Ialomita, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăndărei.

Art. 2. - (1) Orasul Tăndărei exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Apatermo” - S.A. Tăndărei.

(2) Reprezentantii orasului Tăndărei în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Apatermo” - S.A. Tăndărei sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 50.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor si/sau detinătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiintat

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. II din Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin creator de documente cu valoare practică, în întelesul prezentei hotărâri, se întelege orice angajator, persoană juridică, indiferent de forma de proprietate si capitalul social, care, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, are obligatia să depună lunar Declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 2. - Dovada desfiintării angajatorului cade în sarcina acestuia si se face cunoscută casei teritoriale de pensii prin orice document prevăzut de lege în acest sens.

Art. 3. - Documentele cu valoare practică, referitoare la stagiile de cotizare realizate de asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale creatorilor de documente care, în conditiile legii, se desfiintează, se preiau de casele teritoriale de pensii în raza cărora si-au avut sediul acestia.

Art. 4. - Documentele ce urmează a fi preluate de casele teritoriale de pensii sunt statele de plată a salariilor si centralizatoarele acestora, corespunzătoare întregii perioade de activitate a angajatorului, precum si documentele care atestă încadrarea locurilor de muncă în grupa I sau II de muncă, respectiv conditii speciale sau deosebite de muncă.

Art. 5. - Predarea documentelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se face de reprezentantul/reprezentantii angajatorului desfiintat, în baza unui act prin care se dovedeste calitatea acestuia.

Art. 6. - Preluarea documentelor se face de către o comisie a casei teritoriale de pensii, formată dintr-un presedinte si 2 membri, înfiintată prin decizie a directorului general.

Art. 7. - Predarea-primirea documentelor se face pe bază de inventar si proces-verbal, întocmite conform anexelor nr. 1 si 2.

Art. 8. - Evidenta intrărilor de documente cu valoare practică, la casele teritoriale de pensii, se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 3.

Art. 9. - Documentele ce se predau se grupează în dosare de către predător, cronologic, pe luni si ani. Dosarele vor fi legate, iar pe coperta fiecăruia se vor înscrie în clar denumirea angajatorului care s-a desfiintat, elementele de identificare a acestuia, precum si perioada căreia îi corespund documentele predate.

Art. 10. - În situatia în care din perioada de activitate a angajatorului lipsesc documente corespunzătoare unor luni/ani, se va mentiona aceasta în procesul-verbal de predare-primire.

Art. 11. - De la data procesului-verbal de predare-primire documentele preluate reprezintă bază proprie de date a casei teritoriale de pensii în posesia căreia au intrat.

Art. 12. - În baza documentelor preluate, la cererea persoanelor interesate sau la cererea unor institutii abilitate, casele teritoriale de pensii pot elibera în conditiile legii copii, adeverinte si certificate, contra cost, care se vizează, pentru conformitate, de persoana desemnată de conducerile acestora.

Art. 13. - În vederea gestionării documentelor ce urmează a fi preluate de către casele teritoriale de pensii, conducerile acestora vor desemna persoanele responsabile cu problemele de arhivă, denumite arhivari.

Art. 14. - În cazul desfiintării, în conditiile legii, a creatorului de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de un altul, spatiile destinate păstrării si conservării documentelor cu valoare practică pot fi puse la dispozitie casei de pensii primitoare, pe baza unui protocol încheiat între detinătorul legal al spatiului si conducătorul casei de pensii.

Art. 15. - Tarifele ce se încasează pentru eliberarea copiilor, certificatelor sau extraselor, precum si procedura eliberării se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL PE ANUL . . . . . . . . . . . . .

pentru documentele care se predau Casei Judetene de Pensii …………….

 

………………………..

(denumirea creatorului)

 

Nr. crt

Indicativul documentului conform nomenclatorului

Continutul pe scurt al dosarului, registrului

Datele extreme

Numărul filelor

Observatii

 

Prezentul inventar format din  file contine ... dosare, registre etc.

La preluare au lipsit dosarele de la nr.  .

Astăzi, .., s-au preluat .. dosare.

 

Am predat

…………………..

Am primit

…………………..

 

ANEXA Nr. 2

…………………………

(denumirea creatorului)

 

PROCES - VERBAL

de predare-primire a documentelor, încheiat astăzi

 

Subsemnatii, ., delegati ai creatorului de documente ..., cu sediul în ..., codul fiscal .., desfiintată (lichidată) conform .., si comisia Casei Judetene de Pensii ., formată în baza Deciziei directorului general nr. ... din .., am procedat primul la predarea si al doilea la preluarea documentelor ., create în perioada ... de către societatea mentionată, în cantitate de  dosare.

Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând  pagini, conform dispozitiilor legale.

La predare-primire s-a constatat lipsa documentelor aferente perioadei ... .(an/lună)

 

Am predat

…………………..

Am primit

…………………..

 

ANEXA Nr. 3

 

ELEMENTELE

pe care trebuie să le cuprindă registrul privind evidenta intrărilor

de documente la casele teritoriale de pensii

 

1. Număr curent

2. Data

3. Data intrării

4. Numărul procesului-verbal de predare-primire

5. Data procesului-verbal de predare-primire

6. Denumirea predătorului de documente

7. Date de identificare a predătorului (codul fiscal, adresa sediului)

8. Forma de proprietate a societătii desfiintate

9. Continutul/felul documentelor

10. Perioada corespunzătoare documentelor predate (date extreme);

11. Număr dosare/file;

12. Persoanele care au fost împuternicite cu predarea-primirea documentelor

13. Observatii.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002, nr. 349 din 24 mai 2002, nr. 598 din 13 august 2002 si nr. 806 din 6 noiembrie 2002

 

1. S.C. DANUBIUS EXIM - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, parter, ap. 4, sectorul 4, cod unic de înregistrare R6386718, telefon/fax: 021/250.34.39, 250.28.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0189 din 31 octombrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS, model AMALTHEA, configuratie: aplicatie PC: AMALTHEA, imprimantă fiscală FP 550T, display client, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică; retea de distributie si service: 86 de agenti economici de distributie si 84 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0194 din 29 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS EXCHANGE, model PSV, configuratie: aplicatie PC: PSV, imprimantă fiscală FP 550T ver. 01, afisaj client 2x20, tip hârtie: termică; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 85 de agenti economici de distributie si 83 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0202 din 19 decembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS EXCHANGE, model DDD - FISCAL, configuratie: aplicatie PC: DDD - FISCAL, imprimantă fiscală FP 550T ver. 01, afisaj client 2x20, tip hârtie: termică; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 18 agenti economici de distributie si 18 agenti economici de service.

2. S.C. VICTORIA R.G. EXPORT-IMPORT - S.R.L., Bucuresti, str. Th. Sperantia nr. 98, bl. S28, sc. 2, ap. 29, sectorul 3, cod fiscal R 7300161, telefon/fax: 021/322.24.60/322.24.13:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0190 din 1 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE, model MICRO LT-M, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 28 de agenti economici de distributie si 27 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0191 din 1 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE, model ELEGANCE-M, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 28 de agenti economici de distributie si 27 de agenti economici de service.

3. S.C. MCDONALD’S ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, intr. Străulesti nr. 35-45, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 6205722, telefon/fax: 021/202.68.00, 202.68.03:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0192 din 17 decembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip NCR, model Class 7454, configuratie: aplicatie PC: WIN POS 18.11.03.04, imprimantă TEC cu modul fiscal POCOK4 Fiscal Box, Afisaj client NCR, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

4. S.C. CRISTALSOFT - S.R.L., Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 18, judetul Alba, cod unic de înregistrare R 1756674, telefon/fax: 0258/816.107-09, 0258/815.595:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0193 din 9 decembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CRISTAL POS, model CRISTAL CHANGE, configuratie: aplicatie PC: CRISTAL CHANGE, imprimantă fiscală FP 550T ver. 01, afisaj client 2x20, tip hârtie: termică, destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

5. S.C. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL -  S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, Tronson 3, et. 7, ap. 7.4B, sectorul 4, cod unic de înregistrare R 6679858, telefon/fax: 021/346.75.91:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0195 din 29 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip WizCount 2000, model MG 3000, configuratie: aplicatie PC: WizCount 2000, imprimantă fiscală MG 3000, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii, duty-free; retea de distributie si service: 81 de agenti economici de distributie si 81 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0196 din 29 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MERCURY, model 130 F, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip târtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 81 de agenti economici de distributie si 81 de agenti economici de service.

6. S.C. ALT CASH IMPEX - S.R.L., Căpusu Mare nr. 19, judetul Cluj, cod unic de înregistrare R 12270695, telefon/fax: 0264/414.355, 414.357:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0197 din 28 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FASY, model ER 1200, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică; estinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 28 de agenti economici de distributie si 28 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0198 din 28 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FASY, model Palmar 7000, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 28 de agenti economici de distributie si 28 de agenti economici de service.

7. S.C. GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti, Str. Episcopiei nr. 6, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 13556890, telefon/fax: 021/212.09.58:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0199 din 28 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM, model Xcomm-Bar & Restaurant, configuratie: aplicatie PC: Xcomm-Bar & Restaurant, modul fiscal Xcomm-FC010, imprimantă Epson TM-U210A, tip hârtie: autocopiativă; destinatie: alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

8. S.C. ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii Tronson 3 dreapta nr. 8, bl. B4, parter, sectorul 4, cod unic de înregistrare R 399557, telefon/fax: 021/233.25.00/233.25.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0200 din 29 noiembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS FMX, configuratie: aplicatie PC: CASA, imprimantă fiscală ND 77 MF WINCOR NIXDORF, afisaj client 2x20, tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 10 agenti economici de distributie si 10 agenti economici de service.

9. S.C. RAAB KARCHER ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, Str. Rondă nr. 55, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 9001131, telefon/fax: 021/327.60.08:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0201 din 10 decembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip HECTOR, configuratie: aplicatie PC: HECTOR ver. 3.0.4, imprimantă fiscală FP 550T ver. 02, display client, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; comert carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

10. S.C. ACCORD ELECTRONICS - S.R.L., Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 66, parter, ap. 2, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 11027087, telefon/fax: 021/323.21.54, 321.28.81:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0203 din 18 decembrie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EUROCASH, model 380R, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 23 de agenti economici de distributie si 24 de agenti economici de service.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.