MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 99         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 februarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Hotărâre privind cuantumul si conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, cuvenită politistilor

 

67. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 septembrie 2002 si la Zagreb la 11 octombrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat  la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

81. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

96. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, si în administrarea Grupului Scolar Energetic  nr. 1 Târgu Jiu

 

103. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.202/2002. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizează stratul de ozon, în anul 2003

 

13. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

21. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 432/2002

 

31/M.13. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerintelor de sigurantă pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5

 

59. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

3.214. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cuantumul si conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, cuvenită politistilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Politistul mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îsi are domiciliul, în situatia în care nu efectuează naveta ori nu detine locuintă proprietate personală si nu i se poate asigura spatiu de locuit, are dreptul la compensarea chiriei lunare, în cuantum egal cu chiria prevăzută în contractul de închiriere, dar nu mai mult de 50% din salariul de bază al politistului.

Art. 2. - (1) Prin asigurarea spatiului de locuit corespunzător, în întelesul prezentei hotărâri, se întelege asigurarea unei locuinte astfel cum este aceasta definită în art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sunt similare spatiilor de locuit corespunzătoare, în întelesul prezentei hotărâri, si locurile de cazare din cămine (apartament, garsonieră, cameră) asigurate cadrelor de politie mutate în interesul serviciului.

Art. 3. - (1) Compensatia lunară pentru chirie se plăteste de către unitatea în care politistul este încadrat si se prevede în bugetul acesteia. Plata compensatiei se efectuează o dată cu plata drepturilor salariale.

(2) Acordarea si încetarea plătii compensatiei lunare pentru chirie se fac prin dispozitie a sefului unitătii în care politistul este încadrat, potrivit metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plata compensatiei lunare pentru chirie se face începând cu data prevăzută în dispozitia sefului unitătii.

Art. 5. - În situatia plătilor pentru fractiuni de lună, calculul compensatiei zilnice pentru chirie se face raportându-se compensatia lunară la numărul de zile din luna pentru care se face plata.

Art. 6. - Sumele plătite în plus, reprezentând compensatia lunară pentru chirie, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Dreptul la compensatia lunară pentru chirie încetează în una dintre următoarele situatii:

a) la data încheierii de către politist a contractului de închiriere pentru locuinta atribuită din fondul locativ de stat, în localitatea unde acesta a fost mutat în interesul serviciului;

b) la data dobândirii de către politist, pe orice cale, a unei locuinte proprietate personală în localitatea în care acesta a fost mutat în interesul serviciului;

c) la data atribuirii sau mutării politistului într-o locuintă de serviciu sau a cazării acestuia în căminul de garnizoană al Ministerului de Interne;

d) la data când politistul refuză, în scris, atribuirea unui spatiu de locuit corespunzător;

e) la data mutării politistului, la cerere, într-o altă unitate dintr-o altă garnizoană decât cea în care a fost mutat initial în interesul serviciului;

f) la data pensionării politistului;

g) la data decesului politistului;

h) în orice alte situatii prevăzute de lege, când beneficiarii pierd calitatea de politist în activitate.

Art. 8. - (1) Dreptul la compensatie lunară pentru chirie nu se pierde în cazul în care politistul se mută în interesul serviciului la o altă unitate de politie din localitatea unde initial a fost mutat în interesul serviciului.

(2) Mutarea în interesul serviciului se poate face individual sau ca urmare a reorganizării unitătii. La noua unitate acordarea compensatiei lunare pentru chirie se face cu respectarea metodologiei prevăzute în anexă.

Art. 9. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind acordarea si încetarea plătii compensatiei lunare pentru chirie

 

1. Politistii în activitate care sunt îndreptătiti, în conditiile legii, să beneficieze de compensatia lunară pentru chirie se vor adresa prin raport scris sefului unitătii în care au fost mutati.

2. Raportul se înregistrează la registratura unitătii si va contine în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) numărul si data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a încadrării (reîncadrării) în cadrele de politie active ori absolvirii unei institutii de învătământ de profil a Ministerului de Interne;

b) date privind starea civilă si numărul copiilor aflati în întretinere conform legii, domiciliul anterior mutării, situatia locativă în noua localitate, precum si orice alte date pe care le consideră necesare;

c) numărul si data de înregistrare la administratia financiară ale contractului de închiriere (copia contractului de închiriere se va anexa la raport);

d) angajamentul de a raporta în scris, imediat, orice schimbare intervenită, de natură să modifice cuantumul sau calitatea sa de beneficiar al compensatiei lunare pentru chirie;

e) declaratia pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, precum si angajamentul de a restitui integral si neconditionat sumele încasate fără temei legal,  în cazul constatării că datele cuprinse în raport nu sunt reale.

3. Seful compartimentului de personal al unitătii plătitoare, în urma verificării elementelor cuprinse în raport, va certifica sub semnătură realitatea datelor privind mutarea în interes de serviciu, mentionând în mod expres numărul si data ordinului de mutare.

4. Seful compartimentului de cazarmare sau politistul însărcinat cu cazarea, numit de seful unitătii în acest scop, va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situatia locativă a solicitantului, si va certifica sub semnătură realitatea acestora.

5. După obtinerea avizului prevăzut la pct. 4, seful compartimentului de personal analizează dacă sunt îndeplinite toate conditiile si dacă raportul contine toate datele necesare si, după caz, procedează astfel:

a) în situatia îndeplinirii conditiilor legale, prin grija sa, emite proiectul dispozitiei sefului unitătii de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, specificând în mod expres data de la care începe plata compensatiei lunare pentru chirie, dată care nu poate fi retroactivă celei la care a fost înregistrat raportul la registratura unitătii. Proiectul dispozitiei va fi vizat pentru control financiar preventiv de către persoana împuternicită în acest sens;

b) în situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile legale, propune sefului unitătii să se comunice în scris politistului solicitant motivele pentru care acesta nu poate deveni beneficiar al compensatiei lunare pentru chirie. Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei de acordare a compensatiei lunare pentru chirie ori pentru comunicarea răspunsului scris la raport, după caz, este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la registratura unitătii. În situatii deosebite, la propunerea sefului compartimentului de personal, seful unitătii poate aproba prelungirea termenului initial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

6. Încetarea plătii compensatiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la art. 7 din hotărâre, se face pe baza dispozitiei sefului unitătii plătitoare. Pentru politistii în activitate, în situatiile prevăzute la art. 7 lit. e)-h) din hotărâre, ultima plată a compensatiei lunare pentru chirie se efectuează astfel:

a) la data plătii drepturilor salariale pentru ultima lună de activitate;

b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii dispozitiei de încetare a plătii, dacă situatia a intervenit după ziua de plată a drepturilor salariale.

7. Pe baza raportului personal, avizat conform prevederilor prezentei metodologii, si a dispozitiei sefului unitătii de acordare a compensatiei, compartimentul financiar-contabil va asigura întocmirea statelor si plata efectivă a drepturilor bănesti cuvenite.

8. Prin semnătura de primire a sumelor cuvenite beneficiarii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensatia lunară pentru chirie.

9. Dispozitiile de acordare si de încetare a plătii compensatiei lunare pentru chirie, precum si rapoartele personale ale politistilor în cauză vor fi păstrate la compartimentul financiar-contabil ca documente justificative de plată.

10. Contestatiile privind stabilirea si plata compensatiei lunare pentru chirie se solutionează de către seful unitătii respective sau al esalonului ierarhic superior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 septembrie 2002 si la Zagreb la 11 octombrie 2002 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori efectuat la Bucuresti la 23 septembrie 2002 si la Zagreb la 11 octombrie 2002 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, potrivit căruia paragraful 1 lit. A din anexa nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

A. Generalităti

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile

care vor fi finantate

(1) Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

26.200.000

78%

(2) Bunuri (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

2.500.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

8.305.110

100%

(4) Credite în cadrul părtii B1 a Proiectului

3.600.000

100%

(5) Plăti stimulative în cadrul părtii B3 a Proiectului

1.650.000

100%

(6) Costuri operationale aditionale

800.000

100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local - 85%)

(7) Avans pentru pregătirea Proiectului

500.000

Suma datorată în cadrul sectiunii 2.02 b) din acord

(8) Nealocate

944.890

 

TOTAL:

44.500.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, si al art. 201 din Ordonanta Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 904/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 81.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Bunurile aflate în administrarea Ministerului de Interne, scoase din functiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizică în care se află ori ca bunuri rezultate în urma dezmembrării sau demolării, prin licitatie, selectie de oferte, negociere directă, valorificare directă fără organizare de licitatie si prin transmitere fără plată la alte institutii publice, în conditiile legii.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, prin bunuri se întelege produsele, echipamentele si orice alte obiecte de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia clădirilor si terenurilor.

Art. 3. - Asupra bunurilor scoase din functiune potrivit reglementărilor în vigoare, care urmează să fie valorificate, se interzice efectuarea oricăror lucrări care necesită manoperă si materiale pentru schimbarea stării tehnice în care se aflau la data scoaterii din functiune (folosintă), cu exceptia cazurilor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Bunurile pentru care s-a obtinut aprobarea de valorificare rămân în evidenta si în administrarea unitătilor detinătoare sau a centrelor de colectare până la predarea lor efectivă.

(2) Unitătile detinătoare răspund de păstrarea bunurilor care urmează a fi valorificate, de starea tehnică si completarea prevăzute în documentele de evaluare, până la predarea lor cumpărătorului.

Art. 5. - (1) Bunurile care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, de natura armamentului, tehnicii de luptă, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate vor fi valorificate, la intern, prin selectie de oferte sau negociere directă, prin agenti economici autorizati în productia, comercializarea unor asemenea bunuri, iar la extern, prin Regia Autonomă “Rami-Dacia”.

(2) Armamentul usor de infanterie, precum si munitia aferentă din stocurile excedentare ale Ministerului de Interne pot fi valorificate prin negociere directă cu Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, persoană juridică română de utilitate publică, în numele si pentru organizatiile vânătoresti afiliate, dar numai în scopul asigurării pazei fondului de vânătoare pe care acestea îl gestionează.

(3) Nu fac obiectul valorificării aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informatii cu caracter secret. Aceste bunuri, după scoaterea din functiune sau declasare, după caz, se casează potrivit normelor în vigoare.

Art. 6. - (1) Bunurile dezafectate de dotările specific militare, precum si cele care se folosesc în mod curent în alte sectoare de activitate pot fi valorificate la persoane fizice si juridice, prin licitatie publică, selectie de oferte, negociere directă.

(2) Deseurile nerefolosibile nu se valorifică, ci se distrug.

Art. 7. - Prevederile prezentului regulament se aplică si pentru bunurile materiale din rezervele proprii, în următoarele conditii:

a) bunurile nu au putut fi împrospătate sau păstrarea lor în depozitare ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize si încercări în laboratoare si poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate în vigoare;

b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea unitătilor, nu se mai fabrică sau din cauza uzurii fizice ori morale nu mai corespund destinatiei si fac obiectul înlocuirii cu tehnică performantă de acelasi tip.

Art. 8. - La cererea expresă a unor institutii publice ordonatorul principal de credite poate aproba transmiterea fără plată a bunurilor scoase din functiune, fără a se recurge la vreuna dintre formele de valorificare prevăzute la art. 6 alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Evaluarea bunurilor

 

Art. 9. - (1) Bunurile care urmează să fie valorificate prin procedurile prevăzute la art. 6 se evaluează, la intern, de o comisie numită prin ordin al ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, iar la extern, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Comisia de evaluare se compune din cel putin 3 membri cu experientă si probitate morală, dintre care, în mod obligatoriu, un specialist din compartimentul financiar-contabilitate, restul membrilor provenind din cadrul personalului cu pregătire profesională de specialitate în domeniul din care fac parte bunurile care se valorifică.

Art. 10. - (1) Comisia de evaluare stabileste pretul initial de vânzare, conform reglementărilor în vigoare, si întocmeste un raport de evaluare care va fi supus aprobării ordonatorului de credite al unitătii care are în evidentă contabilă bunurile ce urmează să fie valorificate.

(2) Prin acest raport comisia de evaluare va supune totodată spre aprobare ordonatorului de credite si eventualele preturi diminuate potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) si c).

(3) La evaluarea bunurilor se vor avea în vedere pretul pietei la bunurile de acelasi fel, perioada în care au fost utilizate, gradul de uzură si starea tehnică în care se află.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea la intern

 

Art. 11. - (1) Procedurile de valorificare se organizează de către ordonatorii de credite care au în administrare bunurile respective, prin structurile de specialitate din subordine.

(2) Locul de desfăsurare a fiecărei proceduri va fi stabilit de către organizatorul acesteia.

Art. 12. - În cazul bunurilor din rezervele proprii, întocmirea si aprobarea programelor de valorificare, precum si structurile abilitate să organizeze proceduri de valorificare se stabilesc prin instructiuni interne.

 

SECTIUNEA 1

Valorificarea prin licitatie publică deschisă cu strigare

 

Art. 13. - (1) Conducătorul unitătii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formată din minimum 3 membri cu experientă profesională si probitate morală, în următoarea componentă:

a) presedintele comisiei de licitatie;

b) secretarul comisiei de licitatie;

c) membri - specialisti în domeniile logistic, financiar si juridic.

(2) Nu pot face parte din comisia de licitatie membrii comisiei de evaluare a bunurilor respective.

Art. 14. - (1) În vederea asigurării transparentei organizatorul licitatiei va publica un anunt de vânzare cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.

(2) Anuntul de vânzare se avizează de comisia de licitatie înainte de a fi publicat.

Art. 15. - (1) Anuntul de vânzare la licitatie pentru bunurile al căror pret initial de vânzare este de peste 500 euro/produs se va publica prin grija organizatorului, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită pentru licitatie, într-o publicatie cu difuzare la nivel national.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) se va afisa, la aceeasi dată, atât la sediul organizatorului, cât si la sediul autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază teritorială functionează organizatorul licitatiei.

(3) În cazul bunurilor al căror pret initial de vânzare este sub 500 euro/produs publicitatea se va face numai prin afisarea anuntului prevăzut la alin. (1), la sediul organizatorului si la sediul autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază teritorială functionează organizatorul licitatiei.

Art. 16. - Anuntul de vânzare la licitatie va contine următoarele date:

a) denumirea si adresa unitătii organizatoare a licitatiei;

b) obiectul licitatiei;

c) locul si data la care se poate obtine caietul de sarcini;

d) locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si datele de desfăsurare a următoarelor licitatii în caz de neadjudecare;

e) numărul de telefon si/sau fax, precum si adresa de e-mail de unde se pot obtine informatii suplimentare.

Art. 17. - (1) Organizatorul licitatiei va întocmi si va pune la dispozitie persoanelor fizice si juridice interesate, contra cost, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării licitatiei, următoarele documente:

a) caietul de sarcini;

b) fisele tehnice ale bunurilor scoase la licitatie (în care se vor face si precizări referitoare la starea de functionare a acestora);

c) modelul contractului de vânzare-cumpărare, continând clauzele asigurătorii pe care comisia de licitatie le consideră necesare pentru a fi introduse, precum si modelul declaratiei participantului la licitatie de acceptare a modelului contractului de vânzare-cumpărare;

d) liste, cataloage etc.

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) obiectul licitatiei;

b) cantitatea oferită si locul de depozitare;

c) pretul de începere a licitatiei si valoarea saltului de supralicitare;

d) modalităti de plată;

e) termenul limită de prezentare a documentelor de către participantii la licitatie;

f) data si locul de desfăsurare a licitatiei;

g) modul de desfăsurare a licitatiei;

h) data si locul depunerii garantiei de participare la licitatie;

i) conditiile de admitere la licitatie, precum si clauzele asigurătorii privind pierderea garantiei de participare.

(3) Caietul de sarcini se aprobă de conducătorul unitătii organizatoare.

(4) Costul documentelor prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea redactării si multiplicării acestora.

Art. 18. - Organizatorul are obligatia să răspundă în scris, prin telex, fax sau Internet, înainte de termenul de depunere a documentelor, la toate solicitările referitoare la documentele licitatiei, formulate de persoanele care le-au achizitionat, denumite în continuare licitatori.

Art. 19. - Modificarea documentelor licitatiei, efectuată de organizator din proprie initiativă sau la solicitarea licitatorilor, va fi notificată în scris tuturor licitatorilor cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a documentelor.

Art. 20. - (1) Garantia de participare este stabilită de comisia de licitatie, reprezentând 5-10% din preturile initiale de vânzare stabilite în urma evaluării bunurilor, si se depune în contul organizatorului licitatiei sau la casieria acestuia cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea desfăsurării licitatiei.

(2) Licitatorii care nu oferă în timpul desfăsurării licitatiei cel putin pretul de pornire pierd garantia de participare.

(3) Garantia de participare se restituie licitatorilor cărora nu li s-au adjudecat bunuri sau care nu s-au prezentat la licitatie, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data desfăsurării acesteia.

Art. 21. - (1) La licitatiile de vânzare a bunurilor poate participa orice persoană fizică sau juridică care va prezenta următoarele documente:

a) chitanta de achitare a taxei de participare la licitatie, eliberată de casieria organizatorului (taxa de participare se determină în functie de cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea licitatiei);

b) dovada virării în contul organizatorului a garantiei de participare sau chitanta de depunere a acesteia, eliberată de casieria organizatorului;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare în Registrul comertului sau, după caz, de pe certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice, copie de pe actul de identitate.

(2) Documentele de participare la licitatie se primesc de organizator cu cel mult 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vânzare a bunurilor.

Art. 22. - (1) La licitatie nu pot participa în calitate de licitatori membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitatie si nici sotul sau rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Membrii comisiilor de evaluare si de licitatie, înainte de sedinta de licitatie, au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de impartialitate, prin care să confirme că nu se află în nici una dintre situatiile următoare:

a) este sot sau rudă ori afin până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre licitatori;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre licitatori ori a făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere ori de administratie al acestora;

c) detine părti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre licitatori.

Art. 23. - Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate cu două zile înainte de data desfăsurării licitatiei si va întocmi lista cuprinzând potentialii cumpărători acceptati, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate si la termenul stabilit prin caietul de sarcini documentele de participare.

Art. 24. - Solicitantilor care prezintă chitanta de plată a taxei de participare la licitatie li se permite examinarea amănuntită a bunurilor, la locul în care acestea se află, fără punerea în functiune sau efectuarea de probe.

Art. 25. - (1) Licitatia se desfăsoară în prezenta tuturor membrilor comisiei, sedinta fiind condusă de presedintele comisiei de licitatie.

(2) În ziua si la ora stabilite pentru începerea licitatiei, în cazul în care sunt cel putin 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie verifică dacă sunt îndeplinite conditiile legale pentru desfăsurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenta participantilor prin completarea unui tabel cu datele de identificare a acestora, citeste lista celor exclusi si motivele excluderii, după care anuntă obiectul licitatiei si pretul initial de vânzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.

(3) Participantii la licitatia publică cu strigare vor prezenta oferta de pret prin strigare. Oferta de pret trebuie să respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anuntă cu glas tare si clar suma oferită de licitator.

(4) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecarea bunului licitat în favoarea licitatorului care a oferit ultima sumă.

(5) După anuntarea verbală a câstigătorului presedintele comisiei de licitatie declară închisă licitatia, iar secretarul comisiei întocmeste un proces-verbal care se semnează de membrii comisiei de licitatie si de participantii la licitatie.

(6) Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea si desfăsurarea licitatiei se arhivează la sediul organizatorului, constituind baza legală a încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Un exemplar al procesului-verbal se va trimite unitătii în gestiunea căreia se află bunurile.

Art. 26. - (1) Eventualele contestatii formulate de participantii la licitatie se depun la sediul organizatorului licitatiei, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

(2) Organizatorul este obligat să solutioneze contestatiile în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Art. 27. - (1) Câstigătorul licitatiei are obligatia să semneze contractul de vânzare-cumpărare si să achite integral pretul bunului adjudecat, în termen de 10 zile de la data licitatiei. În cazul neprezentării pentru semnarea contractului câstigătorul pierde garantia de participare.

(2) Dacă s-a formulat o contestatie la licitatie, contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat în termen de 5 zile de la solutionarea acesteia.

Art. 28. - (1) În cazul în care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se va proceda după cum urmează:

a) în situatia în care se prezintă un singur licitator a cărui ofertă este corespunzătoare, comisia adjudecă bunurile în favoarea acestuia, la pretul initial. Se întocmeste un proces-verbal de adjudecare semnat de ambele părti, care va constitui temeiul legal de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare;

b) în cazul în care nu s-a prezentat nici un licitator, licitatia se va repeta după trecerea a cel putin 15 zile de la data organizării precedentei licitatii, iar pretul initial va fi diminuat cu până la 20%. Dacă se prezintă un singur licitator a cărui ofertă este corespunzătoare, se procedează potrivit lit. a), pretul de pornire fiind pretul initial, diminuat;

c) în cazul în care nici la a doua licitatie nu se prezintă nici un licitator, licitatia va fi reluată după cel putin 5 zile, iar pretul va fi diminuat cu până la 40% fată de prima licitatie (pretul de pornire). Dacă se prezintă un singur licitator a cărui ofertă este corespunzătoare, se procedează potrivit lit. a), pretul de pornire fiind pretul initial, diminuat;

d) în cazul în care nici de această dată nu s-a prezentat cel putin un licitator, comisia de licitatie informează în scris ordonatorul de credite care are în administrare bunurile, pentru ca acesta să dispună măsuri în vederea valorificării acestora potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, sau casarea respectivelor bunuri, după caz.

(2) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările si completările ulterioare, se va proceda după cum urmează:

a) în cazul în care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se încheie proces-verbal de constatare, urmând ca licitatia să se repete, după cel mult 15 zile de la stabilirea de către structura specializată a noilor conditii de valorificare;

b) în situatia în care pretul rezultat în urma procedurilor de alorificare la extern se situează sub pretul de pornire determinat de comisia de evaluare, valorificarea la acest pret se va efectua numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, iar influentele negative determinate de eventualele diferente de pret se vor suporta din fondurile bugetare alocate în anul următor pentru reîntregirea, completarea si cresterea nivelurilor rezervelor proprii.

(3) În situatia în care după a treia licitatie bunurile nu au fost adjudecate, organizatorul licitatiei informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri în vederea scoaterii din functiune sau declasarea si valorificarea prin transmitere fără plată ori casarea, după caz, a bunurilor.

Art. 29. - (1) Organizatorul licitatiei poate să anuleze licitatia, până la închiderea acesteia, în una dintre următoarele situatii:

a) nici un licitator nu a oferit pretul de pornire;

b) nu au fost întrunite conditiile de calificare de nici unul dintre licitatori;

c) nu a fost asigurat nivelul corespunzător al concurentei în urma descalificării unor licitatori.

(2) Decizia de anulare a licitatiei obligă organizatorul să comunice în scris tuturor participantilor următoarele date:

a) încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au asumat prin depunerea documentelor;

b) motivul anulării procedurii;

c) restituirea garantiei de participare, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (1) lit. a).

 

SECTIUNEA a 2-a

Valorificare prin selectie de oferte

 

Art. 30. - (1) Procedura selectiei de oferte de pret se aplică la valorificarea bunurilor prevăzute la art. 5 si constă în solicitarea, fără publicarea unui anunt în acest sens, a unor oferte de pret de la cel putin 2 potentiali cumpărători.

(2) Invitatiile de participare la această procedură trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

a) obiectul selectiei de oferte;

b) modalitatea de transmitere a ofertei;

c) cantitatea oferită;

d) pretul minim de începere a procedurii;

e) informatii privind starea bunurilor ce fac obiectul valorificării;

f) locul si termenul limită de prezentare a ofertei;

g) data si locul depunerii garantiei de participare la selectia de oferte.

(3) Fiecare ofertant are voie să prezinte o singură ofertă de pret, pe care nu o poate schimba.

(4) Ofertele de pret se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, semnate de către ofertant, în plic închis si sigilat.

(5) Cuantumul garantiei de participare reprezintă 5-10% din preturile initiale de vânzare stabilite în urma evaluării bunurilor.

Art. 31. - (1) Conducătorul unitătii organizatoare numeste, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfăsurării selectiei de oferte, comisia de selectie formată din minimum 3 membri cu experientă profesională si probitate morală, în următoarea componentă:

a) presedintele comisiei de selectie;

b) secretarul comisiei de selectie;

c) membri-specialisti în domeniile logistic, financiar si juridic.

(2) Nu pot face parte din comisia de selectie membrii comisiei de evaluare a bunurilor respective.

(3) Comisia de selectie are obligatia de a deschide ofertele la data si în locul indicate în invitatia de participare. Ofertele sunt analizate în prezenta tuturor membrilor comisiei, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 32. - (1) În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de selectie verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le însotesc.

(2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de selectie, care are obligatia de a anunta următoarele informatii:

a) denumirea (numele) ofertantilor;

b) retragerile de oferte;

c) existenta documentelor solicitate;

d) pretul oferit;

e) orice alte detalii si precizări pe care comisia de selectie le consideră necesare.

Art. 33. - Comisia de selectie are obligatia de a evalua toate ofertele corespunzătoare si, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câstigătoare.

Art. 34. - Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului “pretul cel mai mare” si se va realiza prin compararea preturilor fiecărei oferte. Se va întocmi clasamentul, în ordinea descrescătoare a preturilor, stabilindu-se astfel oferta câstigătoare.

Art. 35. - Contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu ofertantul care a oferit pretul cel mai mare.

Art. 36. - (1) Eventualele contestatii formulate de participantii la selectie se depun la sediul organizatorului selectiei, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.

(2) Organizatorul selectiei este obligat să solutioneze contestatiile în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Art. 37. - (1) Câstigătorul selectiei este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare si să achite integral pretul bunului adjudecat, în termen de 10 zile de la data selectiei. În cazul neprezentării pentru semnarea contractului câstigătorul pierde garantia de participare.

(2) Dacă s-a formulat o contestatie la selectie, contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat în termen de 5 zile de la solutionarea acesteia.

Art. 38. - În cazul în care până la data stabilită nu se primesc oferte la pretul de evaluare, se va încheia un proces-verbal de constatare, iar bunurile se vor valorifica potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001.

 

SECTIUNEA a 3-a

Valorificarea prin negociere directă

 

Art. 39. - Valorificarea prin negociere directă se aplică la bunurile prevăzute la art. 5 sau, în cazul aplicării procedurii selectiei de oferte, când mai multi ofertanti oferă acelasi pret, egal sau mai mare decât cel de evaluare a bunului, situatie în care comisia de selectie va organiza sedinta de negociere în cel mult 10 zile de la organizarea selectiei.

Art. 40. - Negocierea directă se desfăsoară după cum urmează:

a) consultarea ofertantului, negocierea pretului si stabilirea prevederilor finale privind continutul clauzelor contractuale, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal care se semnează de către ambele părti;

b) încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 41. - Pretul negociat nu poate fi mai mic decât cel initial de pornire.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 42. - Bunurile care nu au fost vândute prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directă, schimbate cu altele noi având aceiasi parametri sau care nu au fost transmise fără plată altor institutii publice, pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite al unitătii care le are în administrare, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, prin oferte de pret negociabil. În cazul în care s-au desfăsurat negocierile de pret, acestea se vor consemna într-un proces-verbal de negociere.

Art. 43. - Bunurile care nu au putut fi valorificate prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directă, schimbate cu altele noi având aceiasi parametri sau care nu au fost transmise fără plată altor institutii publice si care nu au putut fi valorificate în conditiile art. 42, vor fi casate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 44. - Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentului regulament vor fi utilizate conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, si în administrarea Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 166 alin. (41) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Rovinari în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, si în administrarea Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1, iar domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, se majorează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 96.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în domeniul public al municipiului Târgu Jiu si în administrarea Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

Valoarea

Adresa

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1.

Clădire atelier grup scolar energetic

- nr. inventar: 100.383

- suprafata construită: 300 m2

- suprafata desfăsurată: 300 m2

11.002.663

 

 

 

2.

Clădire laboratoare grup scolar energetic

- nr. inventar: 100.384

- suprafata construită: 200 m2

- suprafata desfăsurată: 600 m2

11.569.978

 

 

 

3.

Clădire sală gimnastică grup scolar

energetic

- nr. inventar: 100.385

- suprafata construită: 590 m2

- suprafata desfăsurată: 590 m2

15.703.668

 

 

 

4.

Clădire internat grup scolar energetic

- nr. inventar: 100.386

- suprafata construită: 608 m2

- suprafata desfăsurată: 2.432 m2

39.169.867

 

 

 

5.

Instalatii sanitare clădire internat

- nr. inventar: 100.387

2.505.864

 

 

 

 

6.

Retele termice exterioare grup scolar energetic

- nr. inventar: 100.388

2.747.414

Aleea 23 August

nr. 11, Târgu Jiu

 

Societatea Comercială

de Producere a Energiei

Electrice si Termice

“Termoelectrica” S.A.-

Sucursala Electrocentrale

Rovinari

Municipiul Târgu Jiu -

Grupul Scolar

Energetic nr. 1

Târgu Jiu

 

7.

Instalatii termice interioare clădire internat

- nr. inventar: 100.389

2.937.642

 

 

 

8.

Instalatii electrice interioare clădire atelier - nr. inventar: 100.390

2.109.466

 

 

 

9.

Instalatii sanitare clădire atelier grup scolar energetic - nr. inventar: 20.408

25.765

 

 

 

10.

Instalatii sanitare clădire laboratoare - nr. inventar: 20.409

18.675

 

 

 

11.

Retea alimentare cu apă grup scolar energetic - nr. inventar: 20.411

26.304

 

 

 

12.

Retele termice interioare clădire atelier

- nr. inventar: 20.412

157.774

 

 

 

13.

Instalatii termice interioare clădire atelier

- nr. inventar: 20.414

67.734

 

 

 

14.

Instalatii termice interioare clădire laboratoare - nr. inventar: 20.415

126.866

 

 

 

15.

Instalatii electrice interioare clădire laboratoare

- nr. inventar: 20.418

198.810

 

 

 

16.

Instalatii electrice interioare clădire internat

- nr. inventar: 20.419

152.351

 

 

 

Suprafata incintei Grupului Scolar Energetic nr. 1 Târgu Jiu este de 3.318 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 3.000 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.

Nr. 103.

 ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizează stratul de ozon, în anul 2003

 

Având în vedere prevederile art. 2 si 5 din Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale amendamentelor ulterioare adoptate în România prin Legea nr. 84/1993, Ordonanta Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 9/2001, precum si Legea nr. 150/2001, în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. i), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată si modificată prin Legea nr. 159/2000,

în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor de import si export cu substante, produse si echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

 

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se contingentează în anul 2003 valoarea nivelului calculat al consumului de substante înscrise în anexa A, grupa I si grupa a II-a, anexa B, grupa a III-a, si în anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 2. - Se contingentează în anul 2003 valoarea nivelului calculat al productiei de substante înscrise în anexa A, grupa I si grupa a II-a, anexa B, grupa a III-a, si în anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 3. - Valorile de contingentare pentru nivelurile calculate ale consumului si productiei de substante înscrise în anexa A, grupa I si grupa a II-a, anexa B, grupa a III-a, si în anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon sunt stabilite conform anexei.

Art. 4. - Nu se contingentează în anul 2003 nivelurile calculate ale consumului si productiei de substante reglementate, înscrise în anexa B, grupa a II-a, si în anexa C, grupa I, la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 5. - Directia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiune a deseurilor, prin Directia de autorizare si atestare, va emite acorduri de mediu pentru importul/exportul de substante înscrise în anexă, în conditiile respectării valorilor de contingentare stabilite prin prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiune a deseurilor, prin Directia de autorizare si atestare, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.202.

 

ANEXĂ

 

Anexa/Grupa

Substantele

înscrise în anexă

Potentialul

de epuizare

a ozonului

Valoarea contingentului

pentru nivelul calculat

al consumului*) în

anul 2003 [tone ODP**)]

Valoarea contingentului

pentru nivelul calculat

al productiei*) în

anul 2003 [tone ODP**)]

Anexa A

Grupa I

CFC 11

CFC 12

CFC 113

CFC 114

CFC 115

1,0

1,0

0,8

1,0

0,6

540,64

 

5,84

Anexa A

Grupa a II-a

Halon-1211

Halon-1301

Halon-2402

3,0

10

6,0

2,8

0

Anexa B

Grupa a III-a

(1,1,1-tricloretan)

0,1

0,218

0

Anexa E

Bromură de metil

0,6

73,99

25,95


*) Prin nivel calculat anual al consumului, respectiv al productiei, se întelege definitia prevăzută în Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor de la Londra din 27-29 iunie 1990.

**) Prin tone ODP se întelege valoarea rezultată prin multiplicarea valorilor exprimate în tone metrice cu potentialul de epuizare al ozonului.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40) 21-313 22 04, fax: +(40) 21-210 74 40, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998, ale hotărârilor Guvernului nr. 639/1998 si nr. 14/1999, perimetrele de explorare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului si drept de preemptiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu achitarea taxelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectare a ofertelor pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, runda 33/2003, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectare a ofertelor pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, runda 33/2003, si a coordonatelor perimetrului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile lucrătoare si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertantii pot depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de ofertă publică.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei, Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2003.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele miniere de explorare ape subterane, runda 33/2003

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului(judetul)

Suprafata (km2)

Coordonate-Stereo ‘70

Resurse minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Sângeorgiu de Mures

Mures

10,0

566.000

468.000

Apă minerală

 

 

 

 

566.000

472.000

 

 

 

 

 

563.500

472.000

 

 

 

 

 

563.500

468.000

 

2.

 Lebes Bucovina

Nord Suceava

10,14

676.000

529.000

Apă minerală

 

 

 

 

676.100

531.000

 

 

 

 

 

671.000

531.000

 

 

 

 

 

671.000

529.000

 

 

 

 

 

671.500

529.000

 

 

 

 

 

671.500

529.200

 

 

 

 

 

671.800

529.200

 

 

 

 

 

671.800

529.000

 

3.

Moara Vlăsiei

Ilfov

10,50

350.100

592.000

Căldura din sistemul geotermal

 

 

 

 

350.100

597.000

 

 

 

 

 

348.000

597.000

 

 

 

 

 

348.000

592.000

 

4.

Balotesti

Ilfov

10,018

351.700

588.200

Căldura din sistemul geotermal

 

 

 

 

350.900

590.100

 

 

 

 

 

346.400

588.100

 

 

 

 

 

347.200

586.250

 

5.

Ciocaia

Bihor

10,0

654.000

276.000

Căldura din sistemul geotermal

 

 

 

 

654.000

278.500

 

 

 

 

 

650.000

278.500

 

 

 

 

 

650.000

276.000

 

6.

Stejarul

Covasna

60,001

522.938

542.334

Apă minerală

 

 

 

 

523.091

548.340

 

 

 

 

 

513.098

548.591

 

 

 

 

 

512.947

542.595

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lac Mitreni

Călărasi

10,02

300.000

626.000

Nămol terapeutic

 

 

 

 

300.000

629.340

 

 

 

 

 

297.000

629.340

 

 

 

 

 

297.000

626.000

 

8.

Valea Bârza Caras

Severin si Mehedinti

11,00

373.000

294.000

Apă minerală

 

 

 

 

373.000

297.000

 

 

 

 

 

372.000

297.000

 

 

 

 

 

372.000

298.000

 

 

 

 

 

370.000

298.000

 

 

 

 

 

370.000

294.000

 

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 432/2002

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 432/2002 privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 282/2002, cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru avizarea documentatiei tehnice si inspectiile tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Serviciile pentru care a fost

autorizat să le efectueze

1.

 

Societatea Comercială “Iprochim” - S.A. - Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la Registrul comertului: J 40/6485/1991

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6

 

Inspectii tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

2.

Societatea Comercială “Petrodedsign” - S.A. - Colectivul tehnic autonom de expertizare, autorizare si inspectare – COV/

Nr. de înregistrare la Registrul comertului: J 40/4079/1992

Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, sectorul 1

 

Inspectii tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

3.

Societatea Comercială “Deal Impex” - S.R.L.

Bucuresti, calea Floreasca

nr. 90-111, bl. F1, sc. 2, ap. 17, sectorul 1

Avizarea documentatiilor tehnice ale instalatiilor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 31 din 14 ianuarie 2003

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.13 din 28 ianuarie 2003

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerintelor de sigurantă pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul îndeplinirii obligatiilor asumate de statul român prin Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL si ca urmare a aprobării de către Comisia permanentă EUROCONTROL, prin Decizia nr. 91 din 11 aprilie 2002, a Cerintei EUROCONTROL pentru Reglementarea sigurantei ESARR 5 “Personalul serviciilor de management al traficului aerian”, spre a fi încorporată si implementată în cadrul national de reglementare în domeniul managementului traficului aerian al statelor membre EUROCONTROL,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, si a Protocolului aditional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul anexei IV (“Dispozitii privind sistemul comun de tarife de rută”) la Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 97/1999, si ale Planului local pentru convergentă si implementare, LCIPD România, în temeiul prevederilor art. 12 lit. b), f) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f) si ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 3 pct. 12 si 13 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul apărării nationale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civil-militară română privind stabilirea cerintelor de sigurantă pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5, denumită în continuare RACMR ESARR 5, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile RACMR ESARR 5 se aplică în mod esalonat conform datelor de implementare prevăzute în anexă, armonizate la nivelul statelor membre EUROCONTROL, cu respectarea obiectivelor si a termenelor stabilite prin documentul Plan local pentru convergentă si implementare, LCIPD România.

Art. 3. - Licentierea categoriilor de personal al serviciilor de management al traficului aerian, care fac obiectul aplicării RACMR ESARR 5, se efectuează după cum urmează:

a) până la datele de implemetare prevăzute în anexă, în conformitate cu reglementările, normele si procedurile nationale aplicabile în prezent;

b) după datele de implementare prevăzute în anexă, în conformitate cu RACMR ESARR 5.

Art. 4. - (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va elabora si va propune spre aprobare proiectele reglementărilor aeronautice nationale privind licentierea celorlalte categorii de personal al serviciilor civile de management al traficului aerian, care nu fac obiectul aplicării RACMR ESARR 5 si care îndeplinesc sarcini având legătură cu siguranta.

(2) Până la intrarea în vigoare a reglementărilor prevăzute la alin. (1) licentierea categoriilor de personal al serviciilor civile de management al traficului aerian, care nu fac obiectul aplicării RACMR ESARR 5, se efectuează în conformitate cu reglementările, normele si procedurile nationale aplicabile în prezent.

Art. 5. - În vederea aplicării RACMR ESARR 5, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei deleagă ca autoritate desemnată Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru personalul serviciilor civile de management al traficului aerian, iar Ministerul Apărării Nationale deleagă ca autoritate desemnată Statul Major al Fortelor Aeriene pentru personalul serviciilor militare de management al traficului aerian.

Art. 6. - Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Statul Major al Fortelor Aeriene vor emite proceduri si instructiuni specifice, proprii sau comune, după caz, privind implementarea si aplicarea prevederilor RACMR ESARR 5, conform atributiilor si responsabilitătilor ce le revin pe linie de aviatie civilă, respectiv de aviatie militară, dar nu mai târziu de 120 de zile calendaristice anterior datelor de implementare prevăzute în anexă.

Art. 7. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Apărării Nationale, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, Statul Major al Fortelor Aeriene si toti agentii aeronautici civili care sunt autorizati să furnizeze servicii de management al traficului aerian vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, potrivit atributiilor si responsabilitătilor ce le revin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu, secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 10 alin. (2) si ale art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează cu capitolul E “Procedura stabilirii din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice”, prevăzut în anexă.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

 

E. PROCEDURA STABILIRII DIN OFICIU A IMPOZITULUI PE VENIT LA PERSOANELE FIZICE

 

1. Organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu impozitul pe venitul anual global, respectiv impozitul pe venitul anual, aferent fiecărui loc de realizare a fiecărei categorii de venituri, în cazul în care contribuabilul nu depune declaratia de venit în termen de 15 zile de la primirea înstiintării prin care organul fiscal îi notifică depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei.

2. Prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România care realizează venituri supuse globalizării, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice române fără domiciliu în România si persoanele fizice străine.

3. Stabilirea obligatiei de plată se face după consolidarea bazei de date, potrivit tuturor informatiilor aflate la dispozitia organului fiscal, primite de la alte organe fiscale, de la plătitorii de venit sau direct de la contribuabili, precum si din alte surse, si anume:

- fise fiscale 1;

- fise fiscale 2;

- declaratii estimative;

- declaratii speciale;

- contracte de închiriere/subînchiriere/arendare;

- declaratii informative depuse de plătitorii de venituri;

- declaratii privind venitul estimat pentru asociatiile fără personalitate juridică;

- declaratii anuale de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică;

- declaratii privind veniturile din activităti agricole.

4. Stabilirea veniturilor nete se face pe categorii de venit, pe baza documentelor prevăzute la art. 3, după cum urmează:

4.1. Venitul net din salarii se calculează:

- pe baza datelor din fisele fiscale, prin însumarea venitului net realizat pe fiecare sursă, din fiecare fisă fiscală 1, si/sau a venitului bază de calcul din fiecare fisă fiscală 2, depuse de către angajatori pentru contribuabil;

- pe baza datelor din declaratiile privind salariile din străinătate pentru activitatea desfăsurată în România.

4.2. Venitul net din activităti independente se calculează:

- pe baza datelor din declaratiile speciale si din declaratia anuală de venit, pentru asociatiile fără personalitate juridică, prin însumarea venitului net realizat pe categorii de venit si pe fiecare sursă;

- pe baza datelor din declaratiile informative depuse de plătitorii de venit, ca diferentă între venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.

Venitul brut se determină pe baza declaratiilor informative depuse de plătitorii de venit care au obligatia retinerii impozitului la sursă, pentru contribuabilii care au realizat venituri din activităti independente pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la sursă, prin însumarea, pe categorii de venituri, a venitului brut declarat de plătitorii de venit.

Cheltuielile deductibile pentru contribuabilii care au obtinut venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală se calculează prin deducerea unei cote de cheltuieli forfetare de 25% sau 40%, după caz, din venitul brut.

Pentru celelalte categorii de contribuabili din venitul brut se deduce o cotă de cheltuieli suplimentare de 15%;

- la nivelul normei de venit aprobate pentru activitatea respectivă, pentru contribuabilii care au realizat venituri din desfăsurarea de activităti independente care sunt cuprinse în nomenclatorul activitătilor independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

4.3. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se calculează:

- pe baza declaratiilor speciale, prin însumarea venitului net realizat pe fiecare sursă;

- pe baza contractului de închiriere/subînchiriere/arendare, ca diferentă între venitul brut si cheltuielile aferente deductibile.

Venitul brut se stabileste pe baza chiriei sau arendei din contract.

În cazul în care în evidenta organului fiscal există mai multe contracte de închiriere, stabilirea venitului brut se face prin însumarea venitului aferent fiecărei surse.

Cheltuielile deductibile se calculează prin aplicarea la venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 50% sau 30%, după caz.

5. În toate cazurile, la stabilirea obligatiilor de plată se vor avea în vedere si alte informatii si documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, care sunt relevante pentru stabilirea impozitului pe venit, iar în lipsa acestora, pe baza datelor din dosarele fiscale ale contribuabililor cu activităti similare.

6. Venitul net stabilit conform procedurii prevăzute la pct. 4 se majorează cu 20%, iar în celelalte cazuri cu 50%.

7. Organul fiscal întocmeste o notă de constatare care cuprinde în mod obligatoriu elementele avute în vedere la stabilirea venitului net pe categorii de venituri, precum si modul de calcul al acestuia.

Nota de constatare este aprobată de către conducătorul unitătii fiscale.

8. Pe baza constatărilor făcute organul fiscal stabileste venitul anual global impozabil.

Venitul anual global se stabileste prin însumarea veniturilor nete din activităti independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, din tară si din străinătate.

Venitul anual global impozabil se stabileste ca diferentă între venitul anual global si deducerile personale de bază. În măsura în care, pentru contribuabilul respectiv, în fisa fiscală 1 sunt consemnate si deduceri personale suplimentare, acestea sunt luate în considerare de organul fiscal.

Pe baza venitului anual global impozabil astfel stabilit organul fiscal calculează impozitul datorat prin aplicarea cotelor de impunere prevăzute de legislatia în vigoare, pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.

În situatia în care impozitul rezultat este mai mic decât plătile anticipate efectuate, impozitul se stabileste din oficiu la nivelul acestora.

Venitul anual se determină pe fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia, pentru persoanele fizice române fără domiciliu în România.

9. Pe baza venitului anual global impozabil sau a venitului anual impozabil, după caz, organul fiscal calculează impozitul pe venitul anual global, respectiv impozitul pe venitul anual, si emite o decizie de impunere.

Procedurile de comunicare a deciziilor de impunere către contribuabili si de plată a diferentelor de impozit sunt cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit*).

10. Impozitul stabilit din oficiu de către organul fiscal competent se corectează după cum urmează:

a) la data depunerii efective de către contribuabil a declaratiei de venit global sau a celorlalte declaratii prevăzute de lege;

b) la data efectuării unui control fiscal care se desfăsoară pentru impozitul care a fost stabilit din oficiu.


*) Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2003.

Nr. 3.214.

 

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, personalul didactic poate beneficia de salariu de merit.

Art. 2. - Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unităti de învătământ, indiferent de numărul cadrelor didactice al acestora, iar acordarea lor se va face cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

Art. 4. - Contestatiile se depun la conducerea unitătii de învătământ sau la organul ierarhic superior, inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (I.S.J./I.S.M.B.), după caz, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor. Răspunsul obtinut în urma depunerii contestatiei rămâne definitiv.

 

CAPITOLUL II

Criterii de bază pentru acordarea salariului de merit

 

Art. 5. - În ceea ce priveste calitatea activitătii instructiv-educative se vor avea în vedere următoarele criterii (50 de puncte):

a) calificativ “foarte bine” în anul scolar precedent;

b) activitate de profesor coordonator care răspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;

c) activităti educative desfăsurate cu elevii care au nevoi speciale;

d) activitate de sef de catedră/comisie metodică, metodist, coordonator cerc pedagogic;

e) performante obtinute în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în urma testărilor si a examenelor de sfârsit de ciclu;

f) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.

Art. 6. - În ceea ce priveste activitatea metodică, stiintifică si culturală se vor avea în vedere următoarele criterii (50 de puncte):

a) valorificarea competentelor dobândite în cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activităti demonstrative sau comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate, în scoală;

b) sustinerea de activităti demonstrative sau comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel judetean/national;

c) elaborarea si publicarea unor studii si articole în reviste de specialitate;

d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, în urma participării la activităti cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetării;

e) responsabilităti suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru în comisia natională de specialitate, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale etc.);

f) contributii la cresterea prestigiului si a calitătii activitătii unitătii de învătământ prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitătii locale, agenti economici etc.;

g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;

h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare.

Art. 7. - Fiecare unitate scolară, prin consiliul de administratie, va stabili o fisă cu punctaj defalcat, în vederea evaluării dosarelor depuse, pentru acordarea salariului de merit.

 

NOTĂ:

1. Realizarea prevederilor lit. f), g) si h) este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.

2. Pentru personalul încadrat în I.S.J./I.S.M.B. si în Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.) constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitătii si eficientei activitătilor stabilite prin fisa postului, de către o comisie special constituită la nivelul I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.

3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic salariul de merit se va acorda în urma evaluării calitătii si eficientei activitătilor cuprinse în fisa postului, de către consiliul de administratie.

 

CAPITOLUL III

 

Art. 8. - Salariile de merit se vor atribui cu respectarea următoarelor etape:

a) I.S.J./I.S.M.B. va analiza, va repartiza si va transmite unitătilor de învătământ numărul salariilor de merit; perioada 27 ianuarie-10 februarie 2003;

b) personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din învătământ cu rezultate deosebite va întocmi un raport de autoevaluare a activitătii si o cerere, pe care le va depune la conducerea unitătii; perioada 11 februarie- 20 martie 2003;

c) cererea si raportul vor fi analizate în consiliul profesoral al unitătii, care va formula o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant) si va face propuneri pe care le va înainta spre aprobare consiliului de administratie;

perioada 21-25 martie 2003;

d) consiliul de administratie aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul scolar si le transmite I.S.J./I.S.M.B. spre validare; perioada 26-31 martie 2003.

 

NOTĂ:

1. Personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ si personalul de îndrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare vor întocmi si vor depune la inspectoratul scolar raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate.

2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar, în limita locurilor aprobate.