MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.046/2002. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.518/2002. - Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

553/1.791/2002. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8/2002. - Regulament privind procedura în cazul constatării de bancnote si monede euro false sau contrafăcute

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea presedintelui Academiei Române, pentru prolifica, complexa si foarte valoroasa sa activitate lexicografică, cu ocazia aniversării a 95 de ani de viată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor Vasile I. Breban.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.046.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă mecanismul de acordare a primelor de export pentru produsele agroalimentare, care se derulează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - Produsele agroalimentare, cantitătile si valorile maxime pentru care se pot acorda prime de export sunt prevăzute în Lista LXIX - România, partea IV, sectiunea II “Subventii la export” din Protocolul-anexă la Acordul privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.

Art. 3. - Lista produselor agroalimentare, cantitătile, destinatiile de export, cuantumul primelor si conditiile specifice de acordare a primelor se stabilesc prin consultări cu patronatele de profil, în functie de disponibilitătile pentru export, evolutia preturilor pe plan intern si international si oportunitătile existente pe pietele externe, si se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului finantelor publice, cu avizul favorabil al Departamentului de Comert Exterior.

Art. 4. - Cuantumul primei de export se stabileste pe unitate de produs si poate fi diferentiat în functie de tara de destinatie. Primele de export se vor acorda cu prioritate si într-o proportie mai mare pentru produsele biologice certificate, de origine vegetală si animală.

Art. 5. - Sumele necesare pentru acoperirea primelor de export se suportă din bugetele anuale ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

Art. 6. - Beneficiarii primei de export pot fi producătorii agricoli, societătile comerciale procesatoare care livrează marfă la export sau societătile comerciale care efectuează exportul, în functie de natura si specificul produsului exportat, si care fac dovada realizării exporturilor către destinatia pentru care s-a solicitat prima si a încasării contravalorii în valută a exportului prin băncile comerciale din România.

Art. 7. - (1) Beneficiarii primei de export prevăzuti la art. 6 vor prezenta Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Documentele anexate la cererea-tip se vor prezenta în original si în copie pentru confruntare.

(3) Modelul declaratiei de confirmare a încasării valutei aferente exportului, certificată de banca comercială, este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor verifică cererile si documentele primite de la agentii economici prevăzuti la art. 6, în ordinea înregistrării la Registratura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Cererile care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care efectuează plătile către agentii economici beneficiari.

(3) Cererile neaprobate vor fi restituite agentilor economici în termen de 15 zile de la data depunerii, cu precizarea motivelor care au determinat restituirea.

(4) Pentru sumele primite de la bugetul de stat cu titlu “Prime de export” agentii economici beneficiari au obligatia de a prezenta, la cerere, organelor de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Finantelor Publice si Curtii de Conturi actele care au stat la baza primirii acestora.

(5) În situatia în care în urma verificărilor efectuate de organele abilitate declaratia exportatorului nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, în conditiile prevăzute de lege, răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, a acestuia.

(6) Prima de export primită nejustificat se recuperează si se varsă la bugetul de stat, actualizată cu nivelul indicelui ratei inflatiei.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.518.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea agentului economic …

Sediul …

Codul fiscal …

Numărul de înmatriculare în registrul comertului …

Contul …

Trezoreria

 

CERERE

pentru acordarea unei prime de export

 

I. Agentul economic .......... din orasul ........., judetul ........., reprezentat prin domnul/doamna ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. ......., codul numeric personal ........., solicit acordarea unei prime de export în valoare de ....... mii lei.

II. Am livrat la export/exportat cantitatea de ...... cu ......, în baza Ordinului ...... nr. ......... din data de ......... .

III. Anexez la prezenta cerere:

1. decontul justificativ;

2. acte doveditoare ale producerii si/sau achizitionării produsului agroalimentar care a fost livrat la export/exportat;

3. acte doveditoare ale efectuării exportului:

- Declaratia vamală nr. ........ din data de ...........;

- Factura externă nr. ........ din data de ........;

4. acte doveditoare ale încasării contravalorii exportului:

- declaratia de încasare valutară;

- declaratia de confirmare a încasării valutei aferente exportului, certificată de banca comercială;

5. declaratie pe propria răspundere că cele completate sunt conforme cu realitatea.

 

Manager (director general),

...............

(numele si prenumele)

Director economic (contabil-sef), ...............

(numele si prenumele)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea agentului economic …

Sediul …

Codul fiscal …

Nr. de înregistrare în registrul comertului

Banca Comercială …

Certificăm exactitatea datelor.

 

Director,

L.S.

 

DECLARATIE

de confirmare a încasării valutei aferente exportului

 

Declarăm că derularea încasării exporturilor până la data prezentei solicitări s-a făcut de către Banca Comercială ......… (denumirea completă), care certifică încasarea contravalorii exportului după cum urmează:

 

Numărul declaratiei de încasare

Data

Produsul

Cantitatea

Valoarea în valută valutară si al facturii externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Manager (director general),

...............

(numele si prenumele)

Director economic (contabil-sef), ...............

(numele si prenumele)

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 553 din 14 decembrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.791 din 24 decembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial

pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul prevederilor art. 135, art. 137 alin. (3) si art. 140 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale,

în baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare, a art. 3 pct. 24 si a art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii si solidaritătii sociale si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Prezentele norme metodologice sunt emise în temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative si stabilesc modul de constituire în anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 1. - (1) Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, denumit în continuare Fondul, se constituie în anul 2003 din:

a) contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată numai de angajatori;

b) contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată si suportată de persoanele fizice care încheie, în conditiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

c) contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale aferentă somerilor pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, suportată din bugetul asigurărilor pentru somaj;

d) dobânzile aferente disponibilitătilor din contul special în care s-au virat contributiile aferente cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului, deschis la trezoreria statului pe seama Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale se datorează începând cu drepturile si obligatiile aferente lunii ianuarie 2003.

Art. 2. - (1) În anul 2003 persoanele fizice si juridice care contribuie la constituirea Fondului procedează astfel:

a) cota de 0,5% datorată de angajatori si de persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se adaugă la cotele de contributie de asigurări sociale datorate de angajatori si asiguratii prevăzuti la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, rezultând astfel o nouă cotă;

b) contributia de asigurări sociale aferentă cotei stabilite la lit. a) se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale în cotă de 0,5%, datorată de someri pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj si se adaugă la contributiile de asigurări sociale de stat datorate pentru someri.

(3) Conditiile si termenele la care se fac vărsămintele la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cele stabilite de lege.

Art. 3. - Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale nu se datorează pentru situatiile prevăzute la cap. II pct. 20 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Pentru identificarea contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, pe versoul documentului de plată a contributiei de asigurări sociale se va evidentia distinct suma aferentă cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului.

(2) Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurări sociale vor evidentia distinct în contabilitatea proprie veniturile încasate din cota de 0,5% corespunzătoare constituirii Fondului.

(3) Sumele cuvenite Fondului se virează în contul 30.01 “Disponibil al Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”, deschis pe seama Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(4) În Declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat (anexa nr. 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare) se va evidentia distinct contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajator si calculată conform art. 2 alin. (1).

(5) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna expirată, sau, după caz, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contributiei de asigurări sociale, casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurări sociale vor vira sumele cuvenite Fondului din contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul prevăzut la alin. (3).

Art. 5. - (1) Pentru disponibilitătile din contul special, Trezoreria statului plăteste dobândă, a cărei rată este stabilită prin conventie încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) Cu dobânda încasată se majorează în mod corespunzător veniturile Fondului.

Art. 6. - După înfiintare Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale, în calitatea sa de institutie publică cu personalitate juridică, preia de la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, pe bază de protocol, soldul contului deschis la Trezoreria statului conform art. 4 alin. (3), urmând ca acesta să fie virat în contul deschis pe numele Fondului National.

Art. 7. - Disponibilitătile Fondului se evidentiază în contabilitatea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale cu ajutorul următoarelor conturi care se introduc în Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificările si completările ulterioare:

- 141 “Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”;

- 341 “Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind procedura în cazul constatării de bancnote si monede euro false sau contrafăcute

 

Având în vedere Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană (noiembrie 2002-decembrie 2003) adoptat de Guvernul României, Programul legislativ pentru sustinerea procesului de aderare la Uniunea Europeană al Ministerului Integrării Europene, Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 498/2002 privind înfiintarea Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro, adresa Directiei integrare europeană si relatii externe nr. II/1.548/2002,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Acest regulament se aplică băncilor, institutiilor de credit, caselor de schimb valutar si altor operatori autorizati.

Art. 2. - Regulamentul prezintă procedura de urmat în situatia constatării de bancnote si monede euro false, contrafăcute sau care ridică suspiciuni asupra autenticitătii.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, principalii termeni se definesc după cum urmează:

1.1. operatori autorizati:

a) societăti comerciale care detin în administrare unităti hoteliere în care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Natională a României pentru efectuarea unor operatiuni în valută;

b) alti agenti economici autorizati de Banca Natională a României pentru efectuarea unor operatiuni în valută;

1.2. deponenti (posesori):

a) persoane juridice care au depus la sucursalele Băncii Nationale a României bancnotele si monedele euro în vederea confiscării:

- organele Ministerului de Interne;

- organele vamale;

- alte organe abilitate;

b) persoane juridice sau persoane fizice, cetăteni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetăteni străini si persoane fără cetătenie - apatrizi -, cu/fără drept de sedere în România, care s-au prezentat la ghiseu pentru a solicita efectuarea unei plăti în euro sau schimbul de bancnote si monede euro cu alte însemne monetare;

1.3. contrafacerea euro - producerea frauduloasă a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulatie;

1.4. falsificarea euro - modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulatie.

 

CAPITOLUL III

Procedura

SECTIUNEA 1

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul sucursalelor Băncii Nationale a României

 

Art. 4. - Dacă la verificarea autenticitătii bancnotelor si monedelor euro depuse de organele abilitate ale statului, în vederea confiscării, se constată bancnote sau monede false sau contrafăcute, acestea vor fi predate de îndată de către sucursala Băncii Nationale a României organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea cercetării si întreprinderii actiunilor corespunzătoare.

Art. 5. - Până la predarea lor bancnotele si monedele euro false sau contrafăcute se păstrează în tezaurul sucursalei Băncii Nationale a României, potrivit procedurilor interne de lucru.

Art. 6. - La predarea către organele Ministerului de Interne a bancnotelor si monedelor euro false sau contrafăcute se va întocmi un proces-verbal de predare-primire (anexă), în trei exemplare, care va cuprinde datele de identificare a deponentului, precum si numărul, seria si caracteristicile bancnotei sau monedei respective si care va avea următoarea destinatie:

a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul);

b) Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României;

c) sucursala Băncii Nationale a României la care s-a constatat falsul sau contrafacerea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul băncilor si institutiilor de credit

 

Art. 7. - Dacă la ghiseele băncilor si ale institutiilor de credit sunt prezentate bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, seful compartimentului casierie este obligat să solicite prezenta imediată a organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea predării bancnotelor false sau contrafăcute.

Art. 8. - Până la sosirea reprezentantilor politiei se va încheia un proces-verbal de predare-primire (anexă), în patru exemplare, care va cuprinde toate datele cu privire la identificarea deponentului, precum si numărul, seria si caracteristicile bancnotelor sau monedelor metalice respective. Procesul-verbal va fi semnat de către directorul unitătii, seful compartimentului casierie si deponent. În caz de refuz din partea deponentului, se va face mentiune în procesul-verbal.

Procesul-verbal va avea următoarea destinatie:

a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării si întreprinderii actiunilor corespunzătoare;

b) Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României;

c) unitatea bancară la care s-a constatat falsul sau contrafacerea;

d) deponentul.

Art. 9. - Dacă la verificarea numerarului depus în genti sigilate se constată bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, se va informa telefonic unitatea depunătoare a gentii respective, solicitându-se prezenta unui delegat din partea acesteia. Se va proceda apoi la întocmirea procesului-verbal conform prevederilor art. 8.

 

SECTIUNEA a 3-a

Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la casele de schimb valutar si la alti operatori autorizati

 

Art. 10. - Orice bancnotă sau monedă euro falsă ori contrafăcută prezentată la schimb valutar sau în plăti va fi retinută pe bază de proces-verbal (anexă) si va fi predată de îndată organelor locale ale Ministerului de Interne.

Art. 11. - Procesul-verbal va fi întocmit în patru exemplare semnate si stampilate de către lucrătorul care a făcut constatarea falsului sau a contrafacerii, de conducătorul sau împuternicitul casei de schimb valutar (operatorul autorizat) si de posesorul bancnotei sau monedei în cauză. În procesul-verbal se vor mentiona datele de identificare a posesorului, precum si seria, numărul si caracteristicile bancnotelor sau monedelor euro false ori contrafăcute.

Procesul-verbal va avea următoarea destinatie:

a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării si întreprinderii actiunilor corespunzătoare;

b) Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României;

c) casa de schimb valutar sau operatorul autorizat;

d) posesorul (deponentul).

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura de urmat în cazul bancnotelor sau monedelor euro suspecte de a fi false ori contrafăcute

 

Art. 12. - În cazul în care sucursalele Băncii Nationale a României, unitătile băncilor comerciale si ale institutiilor de credit nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda după cum urmează:

12.1. Unitatea va retine, pe bază de proces-verbal (anexă), întocmit în patru exemplare, bancnotele sau monedele metalice în cauză, în vederea expertizării de către Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României. Totodată va solicita de îndată prezenta unui lucrător din cadrul organelor locale ale Ministerului de Interne pentru a i se aduce la cunostintă cazul semnalat.

Procesul-verbal va avea următoarea destinatie:

a) unitatea constatatoare (sucursală a BNR, unitate a băncii comerciale sau a institutiei de credit);

b) organele locale ale Ministerului de Interne;

c) Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României;

d) deponentul.

Unitătile constatatoare vor expedia bancnotele sau monedele suspecte directiei de resort din centrala băncii/institutiei de credit, prin aparatul intern de transport valori, în grop sigilat, cu valoarea de 1 leu, în baza unei

scrisori de remitere valori, conform procedurilor interne de lucru. Directiile de resort vor remite, însotite de o adresă de înaintare, bancnotele sau monedele suspecte, împreună cu o copie a procesului-verbal, Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României.

12.2. După analiză Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro va returna unitătilor remitente, pe acelasi circuit, bancnotele în cauză, comunicând rezultatul în baza unui buletin de expertiză:

a) dacă bancnotele/monedele suspecte au fost identificate ca fiind autentice, acestea vor fi restituite deponentilor;

b) dacă bancnotele/monedele suspecte se dovedesc a fi false sau contrafăcute, unitatea va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unei adrese de înaintare si a copiei buletinului de expertiză eliberat de Comisia de studiere a falsurilor de monedă euro.

Art. 13. - În situatia în care unitătile caselor de schimb valutar sau ale altor operatori autorizati nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda astfel:

Lucrătorul de la ghiseu va retine bancnota sau moneda în cauză, pe bază de proces-verbal (anexă), întocmit în patru exemplare, care va avea următoarea destinatie:

a) unitatea casei de schimb valutar sau a altui operator autorizat;

b) unitatea bancară;

c) posesorul;

d) organele locale ale Ministerului de Interne.

Bancnota sau moneda va fi prezentată, pe baza unei adrese de înaintare semnate de conducătorul unitătii, la unitatea bancară la care casa de schimb valutar sau alt operator autorizat are cont deschis.

13a) În cazul în care la unitatea bancară se constată că bancnota sau moneda euro este autentică, ea va fi restituită casei de schimb valutar sau operatorului autorizat, care va contacta posesorul de drept.

13b) Dacă unitatea bancară confirmă că bancnota sau moneda euro este falsă ori contrafăcută, atunci casa de schimb valutar sau operatorul autorizat va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unui exemplar din procesul-verbal.

13c) Dacă nici unitatea bancară nu poate certifica cu exactitate autenticitatea bancnotei sau monedei prezentate de casa de schimb valutar ori operatorul autorizat, atunci unitatea bancară va expedia bancnota sau moneda suspectă Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro, pentru expertiză. Pentru aceasta se va proceda conform reglementărilor art. 12.1 si 12.2.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispozitii

 

Art. 14. - Semestrial, unitătile bancare, institutiile financiare si de credit, casele de schimb valutar si alti operatori autorizati vor remite Comisiei de studiere a falsurilor de monedă euro din Centrala Băncii Nationale a României o situatie statistică a falsurilor sau contrafacerilor constatate în cursul semestrului (numărul cazurilor, cupiurile, caracteristicile falsurilor sau contrafacerilor, valoarea).

Art. 15. - Prezentul regulament se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

Anexa face parte integrantă din prezentul regulament si este obligatorie din punct de vedere al formei si continutului.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

Unitatea ......................

(denumirea, adresa)

Nr. ................../.............

 

PROCES – VERBAL

de predare-primire

Încheiat astăzi ...................... la .............................................,

(bancă, societate comercială, casă de schimb valutar etc.)

 

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. .............., emis de Banca Natională a României, cu ocazia constatării de bancnote si monede euro false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*), în depunerea numerarului în monedă euro de către ........................, din data de ....................................... .

Depunerea a fost efectuată de ........................................, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................ la data de ..............., cod numeric personal ..........................., cu domiciliul în ....................... .

În depunere, ca urmare a verificării autenticitătii, s-a constatat un număr de ................. bancnote sau monede metalice false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*) la cupiura de .......................... .

Bancnotele si/sau monedele metalice prezintă următoarele caracteristici:

a) pentru bancnote:

- seria si numărul

- calitatea reproducerii

- calitatea hârtiei

- dimensiuni

- filigran

- fir de sigurantă (cu microtext)

- hologramă bandă (pentru 5, 10, 20 euro)

- hologramă rondelă (pentru 50, 100, 200, 500 euro)

- bandă iridiscentă (pentru 5, 10, 20 euro)

- cerneală variabilă optic

- cerneală fluorescentă (vizibilă în UV)

- fibre fluorescente (vizibile în UV)

- imprimare intaglio

- microtext

- elemente de suprapunere

b) pentru monede metalice:

- calitatea reproducerii

- calitatea materialului metalic

- dimensiuni

- pozitia reciprocă a gravurilor pe cele două fete............

Verificarea s-a făcut pe baza aparaturii din dotare si a informărilor primite de la Banca Natională a României.

Privind provenienta banilor, deponentul declară:...... .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei (patru) exemplare.

 

Director,

…………

Casier (sef compartiment),

…………

Deponent (posesor),

…………

Reprezentantul Ministerului de Interne

…………

Am primit bancnotele sau monedele euro mentionate mai sus.

 

Am luat la cunostintă.**)


*) Se va retine varianta constatată.

**) Pentru situatia în care bancnotele sau monedele euro sunt suspecte a fi false sau contrafăcute.