MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 7         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.062/2002. - Decret privind numirea unui membru în Adunarea reprezentantilor si a unui membru în Consiliul de administratie din Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

1.063/2002. - Decret pentru acordarea gradului diplomatic de ambasador unor diplomati

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.511/2002. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui membru în Adunarea reprezentantilor si a unui membru în Consiliul de administratie din Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 67 alin. (1) lit. b) si ale art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - (1) Domnul prof. dr. Ion Costică se numeste, în locul domnului prof. dr. Alexandru Oproiu, în calitatea de membru în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar domnul prof. dr. Alexandru Oproiu se numeste, în locul domnului prof. dr. Constantin Popa, în consiliul de administratie al aceleiasi institutii, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Prevederile prezentului decret se aplică de la data intrării în vigoare a Decretului nr. 994 din 6 decembrie 2002.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.062.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului diplomatic de ambasador unor diplomati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 6 alin. 1 si ale art. 8 alin. 2 din Statutul Corpului Diplomatic si Consular al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1990,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă gradul diplomatic de ambasador doamnei Simona Mirela Miculescu, precum si domnilor Mihnea Ioan Motoc si Mihnea Marian Constantinescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.063.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare contract-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Asistenta medicală spitalicească se acordă în unităti sanitare cu paturi, autorizate si acreditate, care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

(2) Asistenta medicală spitalicească se asigură pentru cazurile acute, când se constată o stare a sănătătii ce pune în pericol viata sau care are acest potential ori când diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, precum si pentru cazurile cronice care necesită tratament sub supraveghere sau în alte situatii justificate din punct de vedere medical.

Art. 3. - (1) Modalitătile de plată a serviciilor medicale spitalicesti contractate cu casele de asigurări de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru si pot fi, după caz:

a) tarif pe zi de spitalizare;

b) tarif pe caz rezolvat;

c) tarif pe serviciu medical.

În cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurări de sănătate vor aloca, în primele 15 zile ale lunii, până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile calendaristice ale lunii următoare.

(2) Spitalele beneficiază, de asemenea, si de:

a) sume aferente programelor de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) sume pentru servicii medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă, structuri de primire a urgentelor: unitate de primire a urgentelor, centru de primire a urgentelor, modul de urgentă, cameră de gardă;

c) sume pentru cofinantarea instalării si întretinerii aparaturii medicale de înaltă performantă achizitionate din credite externe;

d) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3-7, pentru medicii, stomatologii si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, încadrati cu contract de muncă în spital;

e) sume pentru medicii si celălalt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, încadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat,

în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;

f) sume reprezentând diferenta dintre suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti realizate în limita prevederilor din actele normative aplicabile în anul 2002 si suma reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale spitalicesti, în aceeasi perioadă.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) se alocă prin încheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Nivelul coplătii pentru unele servicii acordate în asistenta medicală spitalicească se stabileste de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si este prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 4. - (1) Îngrijirile la domiciliu se acordă de către unităti specializate - persoane fizice sau juridice, autorizate si acreditate în conditiile legii, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri la domiciliu.

(2) Lista serviciilor de îngrijiri la domiciliu prevăzută în pachetul de servicii de bază si conditiile acordării acestora se stabilesc de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 5. - Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, tarifele aferente serviciilor de îngrijiri la domiciliu, precum si nivelul coplătii pentru unele servicii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 6. - (1) Asistenta medicală de urgentă si de transport sanitar se acordă prin serviciile medicale specializate, autorizate si acreditate, si constă în servicii medicale de urgentă efectuate la locul accidentului sau al îmbolnăvirii si transportul până la unitatea sanitară, precum si în transportul sanitar.

(2) În cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurări de sănătate vor aloca în primele 15 zile ale lunii până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare.

(3) Serviciile specializate în asistenta medicală de urgentă si transport sanitar beneficiază în anul 2003 si de sume reprezentând diferenta dintre suma aferentă serviciilor de asistentă medicală de urgentă si transport sanitar realizate ca urmare a solicitărilor justificate, cu respectarea prevederilor din actele normative aplicabile în anul 2002, si suma reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale de urgentă si transport sanitar, în aceeasi perioadă.

Art. 7. - (1) Modalitătile de plată a serviciilor medicale de urgentă sunt:

a) tarif pe kilometru echivalent parcurs sau milă parcursă pentru serviciile de transport medical;

b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgentă, pe tipuri de solicitare.

(2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent parcurs, milă parcursă sau oră de zbor, după caz. Nivelul coplătii pentru unele servicii de transport sanitar se stabileste de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea

Colegiului Medicilor din România, si este prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 8. - Serviciile medicale de recuperare a sănătătii se asigură în unităti medicale de specialitate, respectiv în spitale de recuperare, sectii/compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, unităti ambulatorii de recuperare din structura unor unităti sanitare sau în unităti ambulatorii în care îsi desfăsoară activitatea medici angajati într-o unitate sanitară, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu completările ulterioare, precum si în cabinete medicale de specialitate din structura unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, cu autorizatie sanitară de functionare si acreditate.

Art. 9. - Modalitătile de plată a serviciilor medicale de recuperare a sănătătii sunt:

a) tarif pe zi de spitalizare pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare si în sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

b) tarif pe zi de spitalizare pentru serviciile medicale acordate în sanatorii, inclusiv în sanatoriile balneare, si în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. În cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurări de sănătate vor aloca în primele 15 zile ale lunii până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare. În cazul sanatoriilor balneare sumele negociate si contractate cu casele de asigurări de sănătate au în vedere tariful pe zi de spitalizare diminuat cu procentul de contributie suportat de asigurati. Asiguratii plătesc o contributie de 25-30% din costul unei zile de spitalizare, în functie de tipul de asistentă medicală balneară si de durata tratamentului, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

c) tarif pe serviciu medical în lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale acordate în unităti ambulatorii de recuperare din structura unor unităti sanitare sau în unităti ambulatorii în care îsi desfăsoară activitatea medici angajati într-o unitate sanitară, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, si în cabinete medicale de specialitate din structura unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. Serviciile de recuperare acordate în unitătile ambulatorii în care îsi desfăsoară activitatea medici angajati într-o unitate sanitară si în cabinetele medicale de specialitate din structura unitătilor sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, pentru care cheltuielile materiale se suportă de către unitătile în structura cărora functionează, se decontează de casele de asigurări de sănătate prin tarife diminuate potrivit conditiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru. Nivelul coplătii pentru unele servicii medicale de recuperare efectuate în ambulatoriul de specialitate se stabileste de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si este prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 10. - (1) Furnizorii de servicii medicale spitalicesti, furnizorii de îngrijiri la domiciliu, furnizorii de servicii de asistentă medicală de urgentă si transport sanitar, furnizorii de servicii medicale de recuperare a sănătătii si casele de asigurări de sănătate, aflati în relatie contractuală, au obligatia să respecte prevederile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Nerespectarea relatiilor contractuale de către părti conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractulcadru si stipulate în contractele de furnizare de servicii medicale.

Art. 11. - Monitorizarea activitătii furnizorilor de servicii medicale spitalicesti si controlul furnizorilor de servicii medicale de recuperare, de servicii medicale de urgentă, de transport sanitar si de îngrijiri la domiciliu se asigură de către servicii specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de sănătate publică, respectiv a directiilor medicale si a altor structuri similare apartinând ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - Fondurile pentru asistenta medicală spitalicească, serviciile de îngrijiri la domiciliu, asistenta medicală de urgentă si transport sanitar si asistenta medicală de recuperare se aprobă potrivit legii.

Art. 13. - Contractele încheiate în anul 2002 de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice, acordate în cadrul programelor de sănătate în spitale si în ambulatoriu, achizitionate prin licitatie la nivel national, pot fi prelungite pe bază de act aditional si în anul 2003, până la organizarea unei noi achizitii publice.

Art. 14. - Ministerul Sănătătii si Familiei, autoritate publică centrală în domeniul asigurării, promovării si ocrotirii sănătătii populatiei, supraveghează respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 15. - (1) În temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, si a Ordinului Asistentilor Medicali din România, elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre, denumite în continuare norme.

(2) Normele se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.511.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sănătătii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

CAPITOLUL I

Servicii medicale spitalicesti

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind serviciile medicale spitalicesti

 

Art. 1. - (1) În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unitătile sanitare cu paturi sunt obligate:

a) să acorde servicii medicale respectând criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din România si negociate cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

b) să nu refuze acordarea asistentei medicale de urgentă ori de câte ori se solicită aceste servicii;

c) să informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul în care sunt furnizate;

d) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

e) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată, conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate;

desfăsurătoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si sunt puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti a serviciilor furnizate;

f) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări de sănătate pentru acestia;

g) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate sau să transmită orice alte informatii referitoare la starea de sănătate a asiguratului;

h) să respecte destinatia sumelor contractate prin acte aditionale. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgentă medico-chirurgicală;

i) să transmită datele solicitate de casele de asigurări de sănătate si de directiile de sănătate publică privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct răspunzătoare de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei si care se pun la dispozitie în mod gratuit;

j) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliti prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme;

k) să elibereze acte medicale în conditiile stabilite prin norme;

l) să raporteze indicatorii prevăzuti în normele privind executia, raportarea si controlul programelor nationale de sănătate si să utilizeze eficient sumele cu această destinatie. Pentru aceste activităti spitalele care derulează programe nationale de sănătate vor tine evidente distincte;

m) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat;

n) să tină evidenta distinctă a pacientilor internati în urma unor accidente de muncă, inclusiv a sportivilor profesionisti, apărute în cadrul exercitării profesiei, si a îmbolnăvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportă de casele de asigurări de sănătate;

o) să transmită institutiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform Clasificării internationale a maladiilor - varianta 10, pe baza reglementărilor în vigoare.

(2) În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat potrivit alin. (1) lit. m), spitalul acordă serviciile medicale de urgentă necesare, având obligatia să evalueze situatia medicală a pacientului si să externeze pacientul dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta; spitalul are obligatia de a anunta casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienti, în termen de 72 de ore de la internarea pacientului, cu justificarea medicală a internării de urgentă;

în această situatie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea numărului de zile de spitalizare corespunzătoare perioadei de urgentă, cu respectarea conditiilor de decontare a serviciilor medicale spitalicesti.

(3) Se recomandă participarea conducerii spitalelor la actiuni de instruire, organizate de directiile de sănătate publică si de casele de asigurări de sănătate, privind aplicarea unitară a actelor normative referitoare la asigurările sociale de sănătate si a actelor normative privind asistenta medicală în România.

Art. 2. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unitătile sanitare cu paturi au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate potrivit contractelor si actelor aditionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale efectuate de la persoanele care se prezintă fără bilet de trimitere si care nu constituie urgente medico-chirurgicale, precum si coplata pentru unele servicii medicale spitalicesti acordate în asistenta medicală spitalicească, stabilită de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si prevăzută în norme;

c) să îsi organizeze activitatea în vederea cresterii eficientei si eficacitătii actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - În relatiile contractuale cu unitătile sanitare cu paturi casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să contracteze servicii medicale numai cu spitalele autorizate si acreditate în care îsi desfăsoară activitatea numai medici care au specialitatea corespunzătoare profilului sectiilor spitalului;

b) să monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale spitalicesti conform contractelor încheiate cu spitalele;

c) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale spitalicesti, în baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, în baza facturii si a documentelor însotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale;

e) să aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare;

f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti despre conditiile de contractare;

g) în cazul unitătilor spitalicesti care contractează servicii medicale cu o singură casă de asigurări de sănătate, să deconteze serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate pentru acestia;

h) să tină evidenta internărilor pe asigurat, în functie de casa de asigurări de sănătate la care acesta virează contributia, pentru care casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor furnizate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti

 

Art. 4. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se încheie între reprezentantul legal al unitătii medicale spitalicesti si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) actul de înfiintare/organizare;

b) autorizatia sanitară de functionare;

c) codul fiscal;

d) contul deschis la Trezoreria statului;

e) certificat de acreditare eliberat conform legii.

(2) Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, precum si cu alte case de asigurări de sănătate.

Spitalele din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si din reteaua Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, avându-se în vedere la contractare si decontare întreaga activitate desfăsurată pentru asigurati, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate pentru acestia.

Art. 5. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordă în spitale generale sau de specialitate, care pot avea în structura lor sectii distincte pentru afectiuni acute sau cronice, si cuprind:

a) consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratamente medicale si chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masă.

Definirea spitalizării pe diferite tipuri se stabileste prin norme.

(2) În centrele de diagnostic si tratament autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, se pot acorda servicii medicale spitalicesti, altele decât dializa, în conditiile stabilite prin norme, suportate din fondurile aferente asistentei medicale spitalicesti.

Art. 6. - Serviciile medicale spitalicesti se acordă asiguratilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din unităti sanitare ambulatorii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile infectocontagioase care necesită izolare si tratament si internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale.

Art. 7. - Suma totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate se compune din:

a) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti a căror plată se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare, în baza unor indicatori cantitativi si calitativi stabiliti prin norme, finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

b) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat, finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

c) suma aferentă programelor de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, finantată din fondul alocat pentru programele nationale de sănătate;

d) sume pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, stationar de zi, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă - structuri care se află în componenta spitalelor ca unităti fără personalitate juridică, după cum urmează:

- sume stabilite în raport cu cheltuielile de personal si cheltuielile de întretinere si functionare ale dispensarelor TBC si laboratoarelor de sănătate mintală - stationar de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice;

- sume stabilite în raport cu cheltuielile de personal si cheltuielile de întretinere si functionare ale cabinetelor stomatologice pentru serviciile de urgentă si structurile de primire a urgentelor, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

e) sume pentru cofinantarea instalării si întretinerii aparaturii medicale de înaltă performantă, achizitionată din credite externe, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

f) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3-7, sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, stomatologii si farmacistii stagiari, precum si sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare, care au încheiat contracte individuale de muncă cu spitalele, acordate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

g) sume pentru medicii si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau în sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază administrativ-teritorială functionează, încadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat (în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

h) sume pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, stabilite în conditiile prevăzute în Contractulcadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice si în normele metodologice de aplicare, aferente asistentei medicale de specialitate pentru specialitătile paraclinice, sume finantate din fondul alocat pentru serviciile medicale paraclinice;

i) sume pentru unele servicii medicale stabilite prin norme, pentru care plata se face pe bază de tarif pe serviciu medical, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

j) sume reprezentând diferenta dintre suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti realizate în limita prevederilor din actele normative aplicabile în anul 2002 si suma reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale spitalicesti, în aceeasi perioadă.

Art. 8. - Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale spitalicesti contractate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, în functie de realizarea indicatorilor negociati, conform normelor, în următoarele conditii:

a) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează tinându-se seama de durata optimă de spitalizare stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei si nominalizate în norme; în situatia în care durata medie de spitalizare realizată de spitale/sectii este mai mare sau mai mică decât cea optimă, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale spitalicesti la valoarea prevăzută pentru durata optimă; în situatia în care suma aferentă depăsirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensată cu suma corespunzătoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurări de sănătate pot deconta diferenta care nu a fost compensată, dacă depăsirea este justificată; în cazul în care asiguratul este transferat într-o sectie de acelasi profil la o altă unitate spitalicească, la decontare se ia în calcul pentru spitalul de la care a fost transferat asiguratul o durată de spitalizare care nu poate depăsi 3 zile; în situatia în care asiguratul este transferat în aceeasi unitate sanitară, de la o sectie la alta de acelasi profil, spitalul va raporta, în vederea decontării, un singur caz rezolvat, luându-se în calcul durata optimă de spitalizare pentru specialitatea respectivă. În cazul spitalelor/sectiilor de psihiatrie bolnavi cronici, pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani), decontarea se face în functie de durata de spitalizare efectiv realizată. Pentru spitalizarea de o zi, la decontarea serviciilor medicale, durata optimă de spitalizare este de o zi;

b) pentru spitalele participante la programul national de finantare bazat pe tarif pe caz rezolvat, decontarea se face în functie de numărul de cazuri externate, raportate si validate; în situatia în care numărul cazurilor ponderate rezultat ca urmare a validării este mai mare decât numărul negociat de cazuri ponderate, se acceptă o depăsire cu cel mult 10% a sumei contractate; în situatia în care numărul cazurilor ponderate rezultat ca urmare a validării este mai mic decât numărul negociat de cazuri ponderate, se acordă suma corespunzătoare cazurilor ponderate;

c) suma aferentă programelor nationale de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumei prevăzute prin programe pentru medicamente si materiale sanitare specifice;

d) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, structuri de primire a urgentelor, cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă - se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectuate în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contractul de furnizare de servicii spitalicesti si a cheltuielilor de întretinere si functionare contractate, în conditiile stabilite prin norme;

e) suma pentru cofinantarea instalării si întretinerii aparaturii de înaltă performantă achizitionată din credite externe se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumelor prevăzute în actul aditional, cumulat de la începutul anului;

f) suma pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3-7, pentru medicii, stomatologii si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, care au încheiat contract individual de muncă cu spitalele, acordată în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectuate în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;

g) suma pentru medicii si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau în sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază administrativ-teritorială functionează, încadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat (în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectuate în limita sumei prevăzute prin acte aditionale la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;

h) suma pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se decontează în conditiile prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice si în normele metodologice de aplicare a acestuia;

i) suma pentru unele servicii medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe serviciu medical se decontează în functie de numărul de servicii medicale efectuate si de tariful corespunzător în limita contractului încheiat;

j) sume reprezentând diferenta dintre suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti realizate în limita prevederilor din actele normative aplicabile în anul 2002 si suma reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale spitalicesti, în aceeasi perioadă.

Art. 9. - Spitalele vor acoperi din sumele obtinute conform art. 7, cu exceptia sumelor pentru medicamente si materiale specifice, acoperite prin programele nationale de sănătate, toate cheltuielile care, potrivit legii, sunt suportate din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru:

a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară, cu exceptia investigatiilor paraclinice efectuate în centrele de referintă;

b) dispensarele medicale care, datorită lipsei unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, si care rămân în structura unitătilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 10. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum si însotitorii persoanelor cu handicap gradul I beneficiază de plata serviciilor hoteliere (cazare si masă) din partea casei de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 11. - (1) Asiguratii suportă contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort; definirea gradului înalt de confort se stabileste prin norme;

b) serviciilor medicale efectuate la cerere;

c) unor servicii medicale de înaltă performantă, stabilite de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si prevăzute în norme;

d) corectiilor estetice pentru persoane în vârstă de peste 18 ani;

e) fertilizării in vitro, inclusiv medicatia pentru aceasta;

f) transplantului de organe si tesuturi, cu exceptia situatiilor prevăzute în norme.

(2) Tarifele serviciilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitătile sanitare care acordă aceste servicii în conditiile legii.

Art. 12. - Modalitătile de contractare si de decontare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate se stabilesc prin norme.

Art. 13. - Tipul de contract pentru furnizarea serviciilor medicale spitalicesti si plata acestora se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute si alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze, la termenele stabilite prin contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si prin actele aditionale la acestea, contravaloarea serviciilor medicale furnizate.

(2) În cazul în care termenul de plată prevăzut în contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate să plătească majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a da curs cererilor înregistrate ale furnizorilor privind încheierea de contracte, precum si de a deconta unele servicii medicale raportate ca realizate conform contractului se face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(4) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate se solutionează de către Comisia Centrală de Arbitraj, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă a serviciilor medicale furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile medicale realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 16. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) spitalele nou-înfiintate nu încep activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea valabilitătii acesteia ori încetarea acreditării furnizorului;

c) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatată cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate să efectueze acest control.

Art. 17. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea activitătii furnizorilor de servicii medicale spitalicesti prin desfiintare sau reprofilare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor;

d) mutarea sediului unitătii sanitare;

e) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă si motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul anulării unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă, în următoarele situatii:

a) o sectie sau unele sectii nu mai îndeplinesc conditiile de contractare;

b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

 

CAPITOLUL II

Servicii de îngrijiri la domiciliu

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind serviciile de îngrijiri la domiciliu

 

Art. 19. - Furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu sunt obligati:

a) să acorde asiguratilor servicii de îngrijiri la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitătile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie initiativă schema terapeutică recomandată;

c) să comunice medicului care a recomandat îngrijirile la domiciliu despre evolutia stării de sănătate a asiguratului;

d) să respecte criteriile de calitate a serviciilor furnizate;

e) să respecte confidentialitatea serviciilor acordate;

f) să tină evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordării, durata, evolutia stării de sănătate;

g) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea prestată, conform contractului încheiat cu acestea; factura va fi însotită de desfăsurătorul serviciilor acordate;

h) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea îngrijirii la domiciliu.

Art. 20. - Furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, potrivit contractelor încheiate;

b) să fie informati despre conditiile de furnizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;

c) să încaseze coplată pentru unele servicii de îngrijiri la domiciliu stabilite de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, prevăzute în norme.

Art. 21. - În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să contracteze servicii de îngrijiri la domiciliu numai cu furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu autorizati si acreditati;

b) să controleze activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu conform contractelor încheiate cu acestia;

c) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu, în baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

d) să deconteze furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu, în baza facturii si a documentelor însotitoare, contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii de îngrjiri medicale la domiciliu;

e) să informeze permanent furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu despre conditiile de contractare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu

 

Art. 22. - Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu se încheie între furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu, prin reprezentantii legali ai acestora si casele de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) autorizatie de liberă practică în domeniul îngrijirilor la domiciliu si certificat de acreditare pentru persoanele fizice sau autorizatie de functionare si certificat de acreditare pentru persoanele juridice. Acreditarea se referă la activitatea de îngrijiri la domiciliu;

b) codul fiscal sau, după caz, autorizatia de liber-profesionist;

c) cont deschis la Trezoreria statului.

Art. 23. - Tipul de contract pentru furnizarea de servicii de îngrijiri la domiciliu si plata acestora se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie. În cuprinsul contractului pot fi prevăzute si alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. - Lista cuprinzând serviciile de îngrijiri la domiciliu si conditiile acordării acestora se stabilesc de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si sunt prevăzute în norme.

Art. 25. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze, la termenele stabilite prin contractele de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu, contravaloarea serviciilor furnizate.

(2) În cazul în care termenul de plată prevăzut în contractele de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate să plătească majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele servicii raportate ca realizate conform contractului se face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(4) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate se solutionează de către Comisia Centrală de Arbitraj, potrivit legii.

Art. 26. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea eronată a unor servicii se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 27. - Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare, a autorizatiei de liber-profesionist, după caz, încetarea valabilitătii acestora, precum si încetarea acreditării furnizorului;

c) nerespectarea termenelor de raportare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate, pe baza documentelor de raportare;

d) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

e) nerespectarea obligatiilor contractuale constatată cu ocazia controlului efectuat de către institutiile abilitate să efectueze acest control.

Art. 28. - Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu prin desfiintare, lichidare, faliment sau reprofilare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal;

c) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) mutarea sediului, în cazul furnizorilor cu personalitate juridică;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă si motivată, în care se va specifica temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL III

Servicii medicale de urgentă si de transport sanitar

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind serviciile medicale de urgentă si de transport sanitar

 

Art. 29. - (1) În relatiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate serviciile medicale specializate autorizate si acreditate care acordă servicii medicale de urgentă si de transport sanitar sunt obligate:

a) să acorde îngrijiri medicale de urgentă, în caz de boală sau accident, din momentul solicitării sau de la data accidentului si până la rezolvarea stării de urgentă, în limita competentelor, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de activitatea medicală;

b) să asigure prezenta personalului medico-sanitar din unitătile specializate în orice situatie care necesită acordarea serviciilor medicale de urgentă majoră;

c) să folosească medicatia, materialele sanitare si aparatură medicală din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al îmbolnăvirii ori în timpul transportului;

d) să informeze asiguratii despre serviciile medicale oferite si despre modul în care vor fi furnizate;

e) să utilizeze în conditii de eficientă sumele pentru serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate;

f) să acorde servicii medicale de urgentă fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament si transport;

g) să informeze medicul de familie al asiguratului, în situatia în care acesta nu este caz de internat, despre diagnosticul stabilit, investigatiile si tratamentele efectuate;

h) să informeze unitatea sanitară la care transportă pacientul despre investigatiile si tratamentele efectuate;

i) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacienti, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

j) să elibereze adeverinte medicale de urgentă, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, după caz, conform normelor;

k) să anunte casa de asigurări de sănătate atunci când este suspendată sau anulată autorizatia sanitară de functionare sau acreditarea;

l) să accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfăsurare a activitătii;

m) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată, conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate;

desfăsurătoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si sunt puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de urgentă si alte tipuri de transport sanitar a serviciilor medicale furnizate;

n) să asigure servicii medicale de urgentă utilizând mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzător situatiei respective;

o) să introducă monitorizarea apelurilor astfel încât să fie respectată si urmărită promptitudinea la solicitare, stabilită conform normelor.

(2) Se recomandă participarea conducerii unitătilor specializate la actiuni de instruire organizate de directiile de sănătate publică si de casele de asigurări de sănătate privind aplicarea unitară a actelor normative referitoare la asigurările sociale de sănătate si a actelor normative privind asistenta medicală în România.

Art. 30. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate serviciile medicale specializate au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să cunoască conditiile de contractare pentru activitatea suportată din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si decontată de casele de asigurări de sănătate;

c) să îsi organizeze activitatea în vederea cresterii eficientei actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

d) să încaseze coplată din partea asiguratilor pentru unele servicii de transport sanitar, stabilită de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, prevăzută în norme.

Art. 31. - În relatiile contractuale cu serviciile medicale specializate casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să controleze activitatea unitătilor specializate conform contractelor încheiate cu acestea;

b) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de unitătile specializate, în baza contractelor încheiate cu acestea, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

c) să deconteze, în baza facturii si a documentelor însotitoare, unitătilor specializate contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă;

d) să aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare;

e) să deconteze sume reprezentând diferenta dintre suma aferentă serviciilor de asistentă medicală de urgentă si de transport sanitar realizate ca urmare a solicitărilor justificate, cu respectarea prevederilor din actele normative aplicabile în anul 2002, si suma reprezentând valoarea decontată din contract pentru serviciile medicale de urgentă si de transport sanitar, în aceeasi perioadă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile acordării asistentei medicale de urgentă si de transport sanitary

 

Art. 32. - Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar se încheie între reprezentantul legal al serviciilor medicale specializate si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) actul de înfiintare/organizare;

b) autorizatia sanitară de functionare;

c) codul fiscal;

d) contul deschis la Trezoreria statului;

e) certificat de acreditare.

Art. 33. - Lista cuprinzând serviciile medicale de urgentă si de transport sanitar se stabileste de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si este prevăzută în norme.

Art. 34. - Sumele aferente serviciilor contractate cu serviciile medicale specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 35. - Modalitătile de contractare si de decontare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar se stabilesc prin norme.

Art. 36. - Tipul de contract pentru acordarea serviciilor de urgentă si de transport sanitar si plata acestora se stabileste prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie. În cuprinsul contractului pot fi prevăzute si alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 37. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze, la termenele stabilite în contracte, contravaloarea serviciilor medicale furnizate.

(2) În cazul în care termenul de plată prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate să plătească majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(4) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate se solutionează de către Comisia Centrală de Arbitraj, potrivit legii.

Art. 38. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de urgentă de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 39. - Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) întreruperea activitătii pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare sau încetarea valabilitătii acesteia ori încetarea acreditării furnizorului;

c) nerespectarea obligatiilor contractuale nejustificat, constatată cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate să efectueze acest control.

Art. 40. - Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă si de transport sanitar, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea activitătii furnizorului prin desfiintare, lichidare, dizolvare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor;

d) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau de către casa de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă si motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice înainte de data de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL IV

Servicii de recuperare

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind serviciile medicale de recuperare

 

Art. 41. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale de recuperare au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale asiguratilor, numai pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile medicale oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

c) să stabilească si să furnizeze tratamentele adecvate;

d) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat a pacientilor;

e) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament;

f) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

g) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical subordonat, în cazul unitătilor ambulatorii;

h) să accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si a directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfăsurare a activitătii;

i) să asigure asistenta medicală indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate a asiguratului;

j) să nu încaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile medicale furnizate, care se suportă integral de casele de asigurări de sănătate;

k) să îsi stabilească programul de activitate si să îl afiseze la loc vizibil;

l) să informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia;

m) să anunte casele de asigurări de sănătate în cazul în care unitătii sanitare i-a fost retrasă sau suspendată autorizatia sanitară de functionare sau acreditarea;

n) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată, conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare.

Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate; desfăsurătoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si sunt puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale de recuperare contra cost de către casele de asigurări de sănătate.

Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare a serviciilor medicale furnizate.

Art. 42. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale de recuperare au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale aferente activitătii prestate, conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate, a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratilor si a contributiei personale a asiguratilor pentru perioadele si numărul de proceduri care depăsesc limitele contractate si decontate de casele de asigurări de sănătate;

c) să fie informati asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale de recuperare;

d) să încaseze coplată pentru unele servicii medicale de recuperare prevăzute în norme.

Art. 43. - În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de recuperare casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale de recuperare, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale de recuperare, în baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

c) să deconteze furnizorilor de servicii medicale de recuperare, în baza facturii si a documentelor însotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare;

d) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare despre conditiile de contractare;

e) în cazul unitătilor sanitare cu paturi, care contractează servicii medicale de recuperare cu o singură casă de asigurări de sănătate, să deconteze serviciile medicale de recuperare acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate pentru acestia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile acordării asistentei medicale de recuperare

 

Art. 44. - Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare se încheie între reprezentantul legal al unitătii sanitare de recuperare si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) actul de înfiintare/organizare sau certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale;

b) autorizatia sanitară de functionare;

c) codul fiscal;

d) contul deschis la Trezoreria statului;

e) certificatul de acreditare.

Art. 45. - Recomandările pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.

Art. 46. - Lista cuprinzând serviciile medicale de recuperare în ambulatoriu, inclusiv unele servicii medicale complementare cuprinse în pachetul de servicii de bază, conditiile acordării serviciilor medicale în sanatoriile balneare si în unitătile sanitare ambulatorii si modalitatea de decontare a acestora se stabilesc de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si sunt prevăzute în norme.

Art. 47. - Tipurile de contracte pentru furnizarea de servicii medicale si plata acestora în asistenta medicală de recuperare se stabilesc prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute si alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 48. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze, la termenele stabilite în contracte, contravaloarea serviciilor medicale de recuperare furnizate.

(2) În cazul în care termenul de plată stabilit în contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare nu este respectat din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate să plătească majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

(3) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele prestatii raportate ca realizate se face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(4) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate se solutionează de către Comisia Centrală de Arbitraj, potrivit legii.

Art. 49. - (1) Refuzul furnizorilor de servicii medicale de recuperare de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile medicale realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

(2) Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

Art. 50. - Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) unitătile sanitare cu paturi, nou-înfiintate, sau unitătile sanitare din ambulatoriul de specialitate, care acordă servicii de recuperare, nu încep activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare sau încetarea valabilitătii acesteia ori încetarea acreditării furnizorului;

c) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

d) nerespectarea termenelor de raportare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru - în cazul unitătilor sanitare ambulatorii de specialitate;

e) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale, care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

f) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatată cu ocazia controlului efectuat de către institutiile abilitate să efectueze acest control.

Art. 51. - Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea activitătii furnizorului prin desfiintare, lichidare, dizolvare;

b) se mută unitatea sanitară din teritoriul de functionare;

c) în cazul în care a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

d) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

e) acordul de vointă al părtilor;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 52. - Centrele de sănătate cu personalitate juridică înfiintate de Ministerul Sănătătii si Familiei, care au în structură paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, încheie contract direct cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea medicală desfăsurată în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sănătate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplică aceleasi prevederi prevăzute în prezentul contract-cadru si în norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti.

Art. 53. - Pentru centrele de sănătate cu paturi, fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii si Familiei, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate, considerat sectie a spitalului respectiv.

Art. 54. - Pentru centrele de sănătate fără paturi si fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii si Familiei, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, structuri de primire a urgentelor si în cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă.

Art. 55. - Contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală spitalicească, în asistenta medicală de urgentă si de recuperare se încheie anual, iar decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor, conform normelor de închidere a exercitiului bugetar.

Art. 56. - Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală spitalicească, în asistenta medicală de urgentă si transport sanitar, în asistenta medicală de recuperare pentru anul 2002 se prelungesc prin acte aditionale până la încheierea noilor contracte.

Suma înscrisă în actul aditional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală, în contractul pe anul 2003. Conditiile acordării asistentei medicale în baza actului aditional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare la data încheierii actului aditional.