MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 353 din 10 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.556/2002. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

1.558/2002. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

1.560/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.021/113/2002. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 353

din 10 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Georgia Camelia Liliana Petricu si Andrei Emanuel Popescu în Dosarul nr. 18.876/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale, invocând în acest sens si Decizia Curtii Constitutionale nr. 128/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 18.876/2001, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Georgia Camelia Liliana Petricu si Andrei Emanuel Popescu într-o cauză civilă având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unui certificat de mostenitor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prin reintroducerea obligativitătii întâmpinării se creează o discriminare, încălcându-se astfel prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, coroborate cu cele ale art. 128. De asemenea, sustin si încălcarea prevederilor art. 20, precum si ale art. 21 privind accesul liber la justitie, prin faptul că se creează “o conditie favorabilă reclamantului si îl lipseste de apărare, ceea ce constituie o inegalitate, deoarece aceste dispozitii ale Codului de procedură civilă devin mai îngăduitoare pentru una din părti”.

Totodată autorii exceptiei sustin că prin dispozitiile legale criticate se încalcă si principiul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate vizează “asezarea părtilor pe pozitii egale în ceea ce priveste propunerea si administrarea probelor”, iar prin sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe s-a avut în vedere stabilizarea cadrului juridic de solutionare a unei cauze civile, pentru a da posibilitatea instantelor de judecată de a solutiona cauzele mai eficient si într-un termen rezonabil. Instanta de judecată apreciază că dispozitiile criticate trebuie interpretate si în raport de sanctiunile ce pot fi aplicate reclamantului, în cazul în care nu respectă dispozitiile art. 112 din Codul de procedură civilă, referitoare la cererea de chemare în judecată. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că reintroducerea obligativitătii întâmpinării, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, este o solutie care a existat la noi până în anul 1952, fiind justificată ca o măsură de simetrie, care îl pune si pe reclamant în situatia de a cunoaste apărările pârâtului, evitând surprizele de la dezbaterea orală. De asemenea, consideră că “întâmpinarea prezintă o utilitate practică incontestabilă, [É] destinată să asigure un echilibru în situatia juridică a părtilor. Prin depunerea întâmpinării i se asigură si reclamantului posibilitatea de a lua cunostintă de apărările pârâtului”. Totodată dispozitiile legale criticate sunt menite să asigure egalitatea de mijloace, dându-se în acelasi timp satisfactie si exigentelor prevăzute de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe si a invoca exceptii s-a instituit “tocmai datorită importantei întâmpinării si pentru a realiza obiectivul consacrării caracterului ei obligatoriu”, dar pârâtul va putea discuta probele si temeinicia sustinerilor reclamantului în conditiile art. 171 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea decăzută din dreptul de a mai administra o probă va putea totusi să se apere discutând în fapt si în drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor părtii adverse.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, Curtea pronuntându-se asupra dispozitiilor legale criticate prin Decizia nr. 128/2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 118 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 118: “Întâmpinarea este obligatorie, afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publică. În cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele îi va pune în vedere, la prima zi de înfătisare, să arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de apărare despre care se va face vorbire în încheierea de sedintă; instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregătirea apărării si depunerea întâmpinării.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate prevăd obligativitatea depunerii întâmpinării în cadrul procesului civil, precum si sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe si a invoca exceptii, în afară de cele de ordine publică.

Alin. 3 al art. 118 din Codul de procedură civilă contine o dispozitie menită să atenueze consecintele grave ale decăderii, pentru ipoteza în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat. În acest caz  resedintele îi va pune în vedere pârâtului, la prima zi de înfătisare, să arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de apărare, instanta putând acorda un termen pentru pregătirea apărării si depunerea întâmpinării.

Curtea retine că reintroducerea acestor dispozitii legale nu încalcă principiul conform căruia nimeni nu este mai presus de lege si nici pe cel al egalitătii cetătenilor în fata legii, prevăzute de art. 16 din Constitutie, asa cum sustin fără temei autorii exceptiei. Aceste solutii legislative au fost reintroduse în Codul de procedură civilă pentru a se asigura egalitatea de “arme” dintre reclamant si pârât, precum si judecarea cu celeritate a cauzelor, evitându-se tergiversarea judecătii si dându-se astfel satisfactie cerintelor impuse de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De asemenea, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 21, deoarece pârâtul beneficiază de toate garantiile legale ale accesului liber la justitie. În acest sens pârâtul poate invoca pe tot parcursul procesului exceptiile de ordine publică, iar în cazul nedepunerii întâmpinării în termenul legal îsi vor găsi aplicare prevederile art. 171 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea totusi să se apere discutând în fapt si în drept temeinicia sustinerilor si a dovezilor părtii adverse. Există, de asemenea, posibilitatea pentru pârât de a cere administrarea dovezilor în sprijinul apărării sale, în conditiile art. 138 din Codul de procedură civilă. Tot o garantie legală a accesului liber la justitie o reprezintă dispozitiile art. 103 din Codul de procedură civilă, care dau posibilitatea părtii de a solicita repunerea în termen, în cazul în care, dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa, nu a efectuat un act de procedură în termenul legal.

Referitor la sustinerile autorilor exceptiilor, conform cărora dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 128 din Constitutie, Curtea retine că acestea din urmă se referă la folosirea căilor de atac si, ca atare, nu au incidentă în cauză.

Curtea constată că asupra dispozitiilor legale criticate s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 128 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2002. Neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Georgia Camelia Liliana Petricu si Andrei Emanuel Popescu în Dosarul nr. 18.876/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 11 din Legea zootehniei nr. 72/2002, precum si al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli care detin exploatatii agricole, constituite din animale de productie si reproductie, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, beneficiază în anul 2003 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Se acordă subventie pentru productia de carne a cărei valoare este de:

a) 4.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 400 kg/cap;

b) 4.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap;

c) 4.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul ovin în greutate de peste 30 kg/cap;

d) 3.000 lei/kg carne în viu - pui broiler.

(2) Subventiile pentru productiile de carne se acordă pentru animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate în regim de prestare de servicii pentru crescătorii de animale sau animalele abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unitătilor integrate a căror activitate este evidentiată distinct.

Art. 3. - Se acordă subventie pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă.

Art. 4. - (1) Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acordă pentru:

a) viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni în exploatatie si care împlinesc această vârstă începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) junincile la prima fătare;

c) scrofitele la prima fătare care întarcă minimum 8 purcei;

d) oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la însământare artificială si montă naturală.

(2) Nivelul subventiei pentru fiecare categorie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezintă produse care se valorifică drept animale de reproductie si productie de către producătorii agricoli care desfăsoară activitate de crestere si exploatare a animalelor.

Art. 6. - (1) Se acordă subventie pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, a cărei valoare este de 100.000 lei/familie.

(2) Pot beneficia de subventie detinătorii de familii de albine care livrează minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii la unitătile de procesare autorizate.

Art. 7. - (1) Valoarea totală a subventiilor este de 1.420 miliarde lei.

(2) Cantitătile totale pentru care se acordă subventiile si sumele aferente acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de detinătorul de animale către directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Decontarea subventiilor prevăzute la art. 2, 3 si 6 se face de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, prin virament, în contul beneficiarului, deschis la bănci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

Art. 9. - (1) Atestarea faptului că viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din însământări artificiale sau montă naturală se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă si fătări, completate de operatorul însământător sau de detinătorul legal al reproducătorilor atestati si autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Atestarea berbecilor adulti si a berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productivă, precum si a autorizatiei de utilizare pentru montă naturală sau însământare artificială.

Art. 10. - (1) Cererea pentru solicitarea subventiilor se depune la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, care, prin oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, verifică solicitările crescătorilor.

(2) Verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură si stampilă si le depune la oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie. După avizarea de către directorul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie cererile sunt depuse la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare.

(3) Pentru animalele din zona de munte, din localitătile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, după avizarea de către seful serviciului zonei montane.

Art. 11. - (1) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea documentatiilor pentru încasarea subventiilor, întocmesc situatiile centralizatoare si le transmit la Directia generală de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor până la data de 5 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate până la finele lunii anterioare.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, după verificarea si aprobarea solicitărilor, transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare pe judete.

Art. 12. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.556.

 

ANEXĂ

 

CATEGORIILE

de animale si albine subventionate si valoarea subventiilor în anul 2003

 

A. Juninci la prima fătare

1. obtinute din însământări artificiale si provenite din:

1. a) vaci - mame de tauri - 3 milioane lei/cap;

1. b) rase pure în controlul oficial al productiei - 2 milioane lei/cap;

1. c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei - 1 milion lei/cap;

1. d) fiice ale taurilor în testare - 4 milioane lei/cap;

2. obtinute din montă naturală (cu tauri autorizati) si provenite din:

- efective din zona de munte - 1,3 milioane lei/cap.

B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malacii obtinuti din bivolite:

1. însământate artificial, mentinuti în exploatatie 6 luni, proveniti din:

1. a) vaci - mame de tauri - 2,5 milioane lei/cap;

1. b) rase pure în controlul oficial al productiei - 750.000 lei/cap;

1. c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei - 500.000 lei/cap;

2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti în exploatatie 6 luni,

1. proveniti din:

1. a) zona de munte, din efective necuprinse în controlul oficial - 500.000 lei/cap;

1. al productiei

1. b) restul zonelor, din efective necuprinse în controlul oficial - 400.000 lei/cap.

1. al productiei

C. Scrofite de reproductie la prima fătare:

1. scrofite rasă pură:

1. a) montate natural - 4 milioane lei/cap;

1. b) însământate artificial - 5 milioane lei/cap;

2. scrofite simplă hibridare F1:

1. a) montate natural - 2,5 milioane lei/cap;

1. b) însământate artificial - 3 milioane lei/cap;

3. scrofite din ferme comerciale, care provin din simpla hibridare - 2 milioane lei/cap.

D. Oi mioare si berbeci:

1. oi mioare:

1. a) însământate artifical - 150.000 lei/cap;

1. b) montate natural - 50.000 lei/cap;

2. berbeci adulti:

1. a) folositi la însământări artificiale - 300.000 lei/cap;

1. b) folositi la montă naturală - 150.000 lei/cap;

3. berbeci miori:

1. a) folositi la însământări artificiale - 500.000 lei/cap;

1. b) folositi la montă naturală - 300.000 lei/cap.

E. Albine:

- familii de elită si de productie - 100.000 lei/familie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici

aflati sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Regiei Nationale a Pădurilor, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli mentionate la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.558.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevăzute în anexele nr. 1-25*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevăzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.560.


*) Anexele nr. 1-25 se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 1.021 din 17 decembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 113 din 18 decembrie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Planului actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 826/2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi;

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea strategiei pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România (folosind sistemul de clasificare în grupe de diagnostice - DRG);

- prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 935/2000 privind aprobarea implementării primei etape a proiectului de finantare a spitalelor bazate pe caz, completat prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 137/2001, în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutiile implicate în implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si spitalele vor lua măsurile necesare pentru a duce la îndeplinire prevederile planului de actiune prevăzut la art. 1 si vor emite reglementările necesare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

PLANUL

actiunilor majore pentru implementarea finantării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003

1. Hotărârea Guvernului privind institutia care va gestiona implementarea sistemului de clasificare în grupe de diagnostice (DRG) în România, prin transformarea Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate (IMSS) Bucuresti în Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate (INCDS) Bucuresti; elaborarea si aprobarea, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, a structurii organizatorice si functionale a INCDS

Termen limită: 31 decembrie 2002

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei si IMSS

(INCDS)

Rezultate asteptate: Hotărârea Guvernului privind înfiintarea INCDS si functionarea INCDS pentru a gestiona implementarea sistemului de clasificare în grupe de diagnostice, începând cu 1 ianuarie 2003.

2. Emiterea unui ordin al ministrului sănătătii si familiei, aplicabil pentru toate spitalele din România, si pregătirea directiilor judetene de sănătate publică si a spitalelor privind:

a) introducerea unei noi foi de observatie clinică generală (FOCG), care să fie în concordantă cu cerintele sistemului informational actual în domeniul îngrijirilor spitalicesti, care va fi trimisă directiilor de sănătate publică în vederea utilizării acesteia de către spitale începând cu 1 ianuarie 2003;

b) introducerea codificării diagnosticelor, folosindu-se varianta extinsă a CIM 10 cu 4 caractere începând cu 1 ianuarie 2003

Termen limită: 31 decembrie 2002

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală (CCSSDM) Bucuresti si directiile de sănătate publică judetene

Rezultate asteptate: instruirea centrală a directiilor de sănătate publică privind noua FOCG si codificarea CIM 10;

instruirea locală de către directiile de sănătate publică a spitalelor privind noua FOCG si codificarea CIM 10 si disponibilitatea FOCG la toate spitalele din România până la 31 decembrie 2002

3. Elaborarea cadrului legal privind modalitatea de utilizare de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a datelor colectate la nivel de pacient de către institutiile abilitate de lege, în vederea contractării si decontării serviciilor spitalicesti acordate pacientilor spitalizati

Termen limită: 31 decembrie 2002

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Rezultate asteptate: introducerea între atributiile CNAS a prevederilor privind negocierea si contractarea cu institutiile abilitate de lege a colectării si prelucrării datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractării si decontării acestora de către casele de asigurări

4. Emiterea unui ordin al ministrului sănătătii si familiei privind colectarea electronică a setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) de la toate spitalele din România si trimiterea acestor date la INCDS, pentru implementarea sistemului de clasificare în grupe de diagnostice si a sistemului de finantare bazată pe caz si la directiile de sănătate publică judetene pentru raportările statistice uzuale

Termen limită: 31 decembrie 2002

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei si IMSS (INCDS)

Rezultate asteptate: colectarea SMDP la nivelul tuturor spitalelor din România si transmiterea acestor date începând cu 1 ianuarie 2003

5. Distribuirea aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient, “DRG National”, către toate spitalele din România si pregătirea specifică a directiilor de sănătate publică si a spitalelor pentru utilizarea acesteia

Termen limită: 31 decembrie 2002

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, IMSS (INCDS) si directiile de sănătate publică judetene

Rezultate asteptate: instruirea centrală a directiilor de sănătate publică si disponibilitatea aplicatiei de colectare a SMDP pentru toate directiile de sănătate publică; instruirea locală de către directiile de sănătate publică a spitalelor si disponibilitatea aplicatiei de colectare a SMDP la toate spitalele din România până la 31 decembrie 2002

6. Elaborarea reglementărilor pentru continuarea finantării bazate pe caz în cele 23 de spitale, în contractul-cadru pe anul 2003

Termen limită: finalizarea contractului-cadru pe anul 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România

Rezultate asteptate: contractul-cadru pe anul 2003 cu prevederi explicite privind finantarea bazată pe caz în cele 23 de spitale

7. Comunicarea institutiilor centrale si locale cu spitalele, monitorizarea si sprijinirea introducerii si utilizării:

a) noii FOCG;

b) codificării CIM 10 cu 4 caractere;

c) colectării SMDP

Termen limită: 31 decembrie 2002, apoi continuu în 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, IMSS (INCDS), CCSSDM si directiile de sănătate publică judetene

Rezultate asteptate: sprijinirea spitalelor pentru evitarea unor disfunctionalităti legate de utilizarea noii FOCG, a codificării CIM 10 cu 4 caractere si a colectării datelor clinice la nivel de pacient (SMDP)

8. Negocierea (în cadrul parteneriatului cu Centrul National pentru Statistică Sanitară din Australia) posibilitătii de utilizare a procedurilor, sistemului de clasificare în grupe de diagnostice si a mecanismului de grupare din Australia

Termen limită: 30 martie 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, INCDS si CCSSDM

Rezultate asteptate: decizie privind conditiile (inclusiv financiare) pentru utilizarea sistemului de proceduri si a celui de clasificare în grupe de diagnostice folosit în Australia

9. Definirea tipurilor de servicii furnizate în spitale, a structurilor ce furnizează aceste servicii, precum si elaborarea unor propuneri privind cuantificarea tipurilor de servicii medicale si a modalitătii de plată a acestor servicii în anul 2004

Termen limită: 30 iunie 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, INCDS SI CCSSDM

Rezultate asteptate: clasificarea exactă a structurilor de spital pe baza serviciilor furnizate, începând cu 31 august 2003.

10. Simularea de bugete ale spitalelor având la bază tipurile de cazuri rezolvate pentru spitalele (sectiile) ce furnizează îngrijiri pentru afectiuni acute

Termen limită: 30 septembrie 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, INCDS

Rezultate asteptate: prognoza unor bugete pe anul 2004 în functie de tipul pacientului externat, pe baza sistemului de clasificare în grupe de diagnostice, pentru toate spitalele (sectiile) ce furnizează îngrijiri pentru afectiuni acute

11. Dezvoltarea unui organism national de monitorizare a calitătii serviciilor spitalicesti din România

Termen limită: 30 septembrie 2003

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, INCDS

Rezultate asteptate: functionarea unui organism national ce va monitoriza calitatea serviciilor spitalicesti pe baza datelor privind pacientii externati, începând cu 30 septembrie 2003

12. Elaborarea metodelor de plată a serviciilor medicale spitalicesti din România (inclusiv prin mecanismul de plată pe caz rezolvat) în cadrul contractului-cadru pe anul 2004 si normelor acestuia si integrarea acestor metode de finantare cu celelalte aspecte ale reformei în sănătate

Termen limită: 31 octombrie 2003 pentru contractul-cadru, respectiv 15 decembrie pentru normele contractului-cadru

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România

Rezultate asteptate: contractul-cadru pe anul 2004 cu prevederi explicite privind finantarea bazată pe caz în toate spitalele (sectiile) de îngrijiri pentru afectiuni acute

13. Colectarea datelor privind costurile la nivel de spital si de sectie pentru toate spitalele din România conform aplicatiei Exbuget 2.1 a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si calcularea costurilor serviciilor spitalicesti pe grupe de diagnostice

Termen limită: continuu

Responsabil: Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătătii si Familiei, INCDS

Rezultate asteptate: monitorizarea continuă a cheltuielilor spitalicesti si adaptarea anuală a sistemului de clasificare în grupe de diagnostice si a tarifelor pe tip de caz rezolvat

14. Analiza continuă a datelor clinice si de costuri, trimise de spitale, pentru evidentierea activitătii spitalelor si prevenirea abuzurilor sau fraudelor si pentru generarea de rapoarte statistice

Termen limită: continuu

Responsabil: Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, INCDS SI CCSSDM

Rezultate asteptate: monitorizarea continuă a activitătii si performantelor spitalelor de către structurile responsabile cu evaluarea furnizorilor de servicii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.