MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 13        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.551/2002. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.260/2002 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

1. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie  2002 - ianuarie 2003

 

2. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetul Neamt, ca urmare a inundatiilor produse în noaptea de 31 decembrie 2002/1 ianuarie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.260/2002 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.260/2002 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 19 noiembrie 2002, se introduc articolele 4 si 5 cu următorul cuprins:

“Art. 4. - Se aprobă transformarea actiunii nominative de control în actiune comună si se mandatează reprezentantii statului în cadrul organelor de conducere ale societătii să actioneze pentru modificarea actelor constitutive ale acesteia în acest sens, în conformitate cu Strategia de privatizare a Societătii Nationale de Telecomunicatii «Romtelecom» - S.A.

Art. 5. - Mandatul de privatizare acordat în conditiile prezentei hotărâri va fi adus la îndeplinire până la data de 1 martie 2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, a sumei de 60.700 milioane lei, în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003 în judetele Neamt si Suceava, pentru finantarea unor lucrări urgente, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 se suplimentează cu 50.000 milioane lei bugetul pe anul 2003 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli de capital”, iar cu suma de 10.700 milioane lei bugetele locale ale comunelor Farcasa si Poiana Teiului din judetul Neamt.

(2) Bugetele locale se majorează la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1 se vor contracta de Administratia Natională “Apele Române”, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevăzute în anexa nr. 2, de ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situatii de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Neamt si Suceava în perioada decembrie 2002 - ianuarie 2003 (ordonator principal de credite - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului)

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea

(anul 2003

- milioane lei -

 

CHELTUIELI DE CAPITAL - TOTAL

din care:

50.000

1.

Amenajare râu Bistrita si afluenti pe sectorul Iacobeni-Sabasa, judetele Suceava si Neamt

30.000

2.

Amenajare râu Dorna pe sectorul Poiana Stampei-Vatra Dornei, judetul Suceava

20.000

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând lucrări urgente de refacere în judetul Neamt

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Valoarea

(anul 2003

- milioane lei -

 

TOTAL 10.700 din care:

 

1.

Comuna Farcasa

9.450

 

- refacerea podului din lemn (Frumosu-Popesti)

8.250

 

- refacerea puntii suspendate (Stejaru-Busmei)

1.200

2.

Comuna Poiana Teiului

1.250

 

- refacerea puntii suspendate (Dreptu-Pârâul Fagului si Popesti)

1.250

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrată din judetul Neamt, ca urmare a inundatiilor produse în noaptea de 31 decembrie 2002 / 1 ianuarie 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 3,2 miliarde lei, populatiei sinistrate din comunele Farcasa si Poiana Teiului din judetul Neamt, ca urmare a inundatiilor produse în noaptea de 31 decembrie 2002/1 ianuarie 2003, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin contul “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv prin contul “Venituri din anii precedenti si alte surse - activitate finantată integral din venituri proprii”, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Neamt.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2004.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se va efectua cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea prin negociere cu o singură sursă, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor, efectuate pentru îndeplinirea prezentei hotărâri, se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de Prefectura Judetului Neamt prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Neamt va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Neamt în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

Art. 5. - Se aprobă acumularea cantitătilor de 460 m3 lemn din răsinoase si foioase pentru industrializare si constructii, 560 m3 cherestea răsinoase si 1.354 m2 plăci din azbociment, în cadrul programului de acumulări produse rezervă de stat, sectiunea “reîntregire stocuri”, cu finantare din venituri proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

Art. 6. - Achizitionarea cantitătilor de produse prevăzute la art. 5 se va face în conditiile prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

LISTA

materialelor de constructii si reparat case ce se acordă ca ajutor umanitar populatiei sinistrate din judetul Neamt ca urmare a inundatiilor produse în noaptea de 31 decembrie 2002/1 ianuarie 2003

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

1.

Lemn din răsinoase si foioase pentru industrializare si constructii

m3

460

2.

Cherestea răsinoase

m3

560

3.

Ciment

t

177,5

4.

Carton bitumat

m2

380

5.

Plăci din azbociment

m2

1.354

TOTAL:

 

milioane lei

3.200