MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67, art. 59 alin. (4) si ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.032/2002. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 341

din 5 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67, art. 59 alin. (4) si ale art. 29

din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67, art. 59 alin. (4) si ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. Hârsova în Dosarul nr. 718/COM/2002 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată în privinta art. 64 si a art. 29 din Legea nr. 64/1995 si ca devenită inadmisibilă în ceea ce priveste art. 54 alin. (4) din acelasi act normativ. Se arată că art. 64 din Legea nr. 64/1995 contine reglementări cu caracter tehnic, care nu afectează în nici un fel principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, iar prevederile art. 29 din aceeasi lege nu contravin art. 21 din Constitutie. În ceea ce priveste art. 54 alin. (4) din legea atacată, se solicită să se constate că acesta a fost abrogat după învestirea Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei ridicate, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate cu privire la acest articol a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 iunie 2002, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67, art. 59 alin. (4) si ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. Hârsova în Dosarul nr. 718/COM/2002 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că textele criticate pentru neconstitutionalitate încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi, fără a arăta însă motivele pentru care consideră că aceste reglementări contravin Legii fundamentale.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială apreciază că exceptia este neîntemeiată. În acest sens se arată că dispozitiile art. 67, art. 59 alin. (4) si ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 sunt constitutionale, întrucât “principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor impune un tratament juridic identic, dar numai în situatii egale”. Pe de altă parte, instanta apreciază că problema ridicată în spetă de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. Hârsova este una de interpretare si de aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În esentă Guvernul consideră că “autorul exceptiei nu prezintă nici o motivare concretă a afirmatiilor sale”, iar recursul formulat de acesta “cuprinde doar aspecte care au contingentă cu modul de interpretare si aplicare, de către judecătorul-sindic, a dispozitiilor Legii nr. 64/1995”.

Avocatul Poporului consideră că textele atacate sunt constitutionale, apreciind, în esentă, că “reglementările invocate ca fiind neconstitutionale se referă la procedura ce trebuie urmată, atât de debitor, cât si de creditor, în situatia în care comerciantul debitor, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, termenul de depunere a planului de reorganizare sau de lichidare si conditiile analizării si acceptării planului propus. Ca atare, contestarea deciziei de neacceptare a planului de reorganizare propus vizează interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale de către instantele judecătoresti si nu neconstitutionalitatea acestora”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 67, ale art. 59 alin. (4) si ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, texte care, în urma modificării Legii nr. 64/1995 prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, au următorul cuprins:

- Art. 67: “(1) La începutul sedintei de vot, judecătorul sindic va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite în scris.

(2) Creditorii cu creante subordonate, asociatii si actionarii pot participa la sedintă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai putin decât ar primi în cazul falimentului.

(3) Nu vor fi incluse în cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoană fizică, creantele al căror titular este sot, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu debitorul.

(4) Fiecare creantă beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creante din care face parte creanta respectivă.

(5) Sub rezerva prevederilor art. 601 alin. (1), următoarele creante constituie categorii distincte de creante, care votează separat:

a) fiecare creantă garantată care depăseste 10% din valoarea tuturor creantelor împotriva averii debitorului;

b) toate celelalte creante garantate;

c) creantele mentionate la art. 108 pct. 3;

d) creantele mentionate la art. 108 pct. 4;

e) creantele mentionate la art. 108 pct. 6;

f) creantele creditorilor chirografari.

(6) Creantele următoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor participa la vot, în cazul în care titularii acestora sunt îndreptătiti să voteze conform alin. (2):

a) titularii fiecărei categorii de creante subordonate, în conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10;

b) actionarii sau asociatii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor.

(7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creante, dacă în categoria respectivă o majoritate de două treimi din valoarea creantelor prezente la vot acceptă planul.

(8) În cazul categoriilor de creante care nu sunt defavorizate de plan, se consideră că acestea au acceptat planul si nu e necesară votarea planului de către creantele categoriei respective.

(9) În cazul în care planul prevede că, pentru creantele dintr-o anumită categorie, nu se va primi nimic, se consideră că acestea au respins planul si nu e necesară votarea planului de către creantele categoriei respective.”;

- Art. 29: “(1) Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, în următoarele conditii:

a) dacă creanta izvorăste din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.

(2) Simplul refuz al unor plăti, în baza unor exceptii pe care debitorul le socoteste, cu bună-credintă, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventă.

(3) Camerele de comert si industrie teritoriale si asociatiile cooperatiste teritoriale, respectiv natională, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se află într-o situatie notorie de insolventă.”

Art. 59 alin. (4) a fost abrogat prin art. I pct. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16:

“(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”

Autorul exceptiei nu a arătat însă, în mod concret, în ce constă neconstitutionalitatea textelor de lege mentionate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002. Conform art. II al acestei ordonante, “Prezenta ordonantă intră în vigoare după 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării”. Asadar, art. I din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 a intrat în vigoare la data de 1 august 2002.

Curtea retine, de asemenea, că art. 67 si 29 din Legea nr. 64/1995 au fost modificate prin art. I pct. 58 si, respectiv, pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, iar art. 59 alin. (4) a fost abrogat prin art. I pct. 51 din aceeasi ordonantă.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. (4), Curtea constată că aceasta a devenit inadmisibilă, deoarece, la data pronuntării prezentei decizii, aceste prevederi legale erau abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, iar abrogarea a survenit ulterior învestirii Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei ridicate.

Cât priveste dispozitiile art. 67 din Legea nr. 64/1995, acestea reglementează procedura votării de către creditori a planului de reorganizare a unei societăti comerciale, constituind norme cu caracter tehnic, care nu pot afecta principiul egalitătii în drepturi, statuat în art. 16 din Constitutia României.

Referitor la critica prevederilor art. 29 din Legea nr. 64/1995, se poate observa că instituirea, prin aceste dispozitii, a dreptului oricărui creditor de a introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile este în deplină concordantă cu prevederile art. 21 din Constitutia României privind accesul liber la justitie. Totodată aceste prevederi nu aduc nici o atingere principiului egalitătii în drepturi, statuat în art. 16 din Legea fundamentală, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, fără a crea vreo discriminare între cetăteni.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si ale art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a art. 59 alin. (4) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, ridicată de Societatea Comercială “Agromec” - S.A. Hârsova în Dosarul nr. 718/COM/2002 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 si 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 decembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse

profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001

 

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 76-78 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, si ale Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 14.062/2002,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă completarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 18 ianuarie 2002.

Art. 2. - Supravegherea medicală a expusilor profesional la radiatii se va face pe baza fisei de solicitare (anexa nr. 1), a fisei de monitorizare personală la riscuri profesionale - pentru expusii profesional la radiatii ionizante (anexa nr. 2), a dosarului medical special - pentru expusii profesional la radiatii ionizante (anexa nr. 3) si a fisei de aptitudine (anexa nr. 4). Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Aceste documente se păstrează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001.

Art. 3. - Abilitarea medicilor responsabili de supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante se va face printr-o comisie ce se constituie la nivelul Centrului-Pilot de Radiopatologie Clinică Bucuresti. Comisia va fi alcătuită din: coordonatorul centrului-pilot, seful compartimentului clinic al centrului-pilot, seful laboratorului de igiena radiatiilor din Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, un reprezentant desemnat de colegiul medicilor si un secretar.

Art. 4. - Structurile medicale de medicina muncii care au în evidentă persoane expuse profesional la radiatii ionizante trebuie să fie coordonate pentru activitatea de supraveghere a stării de sănătate a expusilor profesional la radiatii ionizante de către un medic specialist sau primar medicina muncii abilitat de comisia de abilitare.

Art. 5. - Conditiile minime de abilitare a medicilor specialisti sau primari medicina muncii care asigură supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante sunt:

- vechime de 5 ani în specialitate;

- cursuri de pregătire postuniversitară în domeniul expunerii profesionale la radiatii ionizante, cu durata minimă de 4 săptămâni.

Art. 6. - Medicii specialisti sau primari medicina muncii abilitati si coordonatorii activitătilor de supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante din structurile medicale de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătătii si Familiei au obligatia să participe la un curs de perfectionare în domeniul expunerii profesionale la radiatii ionizante, cu durata minimă de 5 zile, la interval de 3 ani.

Art. 7. - Directia generală de sănătate publică si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2002.

Nr. 1.032.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a