MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 18         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.559/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Administratiei Nationale “Apele Române” de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

            1.561/2002. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom”

 

            1.562/2002. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Interne

 

            1.563/2002. - Hotărâre privind înfiintarea pe lângă Centrul National al Cinematografiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

            1.574/2002. - Hotărâre privind aprobarea realizării Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            630/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea veterinară pentru punerea pe piată în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a câinilor si pisicilor ce nu sunt originari din această tară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Administratiei Nationale

“Apele Române” de sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Administratiei Nationale “Apele Române”, unitate economică aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzut în anexa*) la prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională “Apele Române” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.559.


*) Anexa se comunică Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rasirom” de sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrisi în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom” se aprobă de către Serviciul Român de Informatii, cu respectarea prevederilor bugetare anuale.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Rasirom” va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.561.


*) Anexa se comunică Serviciului Român de Informatii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Interne, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “Rami-Dacia” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2003 fată de anul 2002, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.562.


*) Anexa se comunică Ministerului de Interne.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea pe lângă Centrul National al Cinematografiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 67 din Legea privind finantele publice nr. 500/2002 si al art. 5 si 6 din Legea cinematografiei nr. 630/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea activitătii finantate integral din venituri proprii pe lângă Centrul National al Cinematografiei, prin care se realizează:

a) organizarea de festivaluri de filme;

b) acordarea premiilor Centrului National al Cinematografiei;

c) elaborarea Anuarului statistic al cinematografiei si a unor publicatii de specialitate;

d) realizarea unor copii de filme românesti pe peliculă sau pe orice tip de suport;

e) sprijinirea participării filmelor românesti la festivaluri si concursuri în România si în alte tări;

f) promovarea cinematografiei românesti prin orice mijloace;

g) administrarea, întretinerea si modernizarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale;

h) conservarea si restaurarea filmelor românesti aflate în administrare;

i) asigurarea pazei bunurilor aflate în administrare, prin Corpul gardienilor publici, în conditiile legii.

(2) Activitătile mentionate la alin. (1) se încadrează la capitolul bugetar la care sunt prevăzute veniturile proprii si cheltuielile aferente din bugetul Centrului National al Cinematografiei, prevăzute în Legea cinematografiei nr. 630/2002.

Art. 2. - (1) Veniturile proprii din care se finantează activitatea prevăzută la art. 1 provin din:

a) administrarea si exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul cinematografiei nationale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului conform legii;

b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si de înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei;

c) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vânzare si/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adaugă la pretul acestora, plătibilă de agentul economic care face vânzarea si/sau închirierea angro;

d) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adaugă la acest pret;

e) colectarea unei contributii de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea;

f) colectarea unei contributii de 3% pentru minutele de publicitate incluse în productii sau programe achizitionate de posturile de televiziune;

g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vândute din spatiul programului propriu de societătile de televiziune prin cablu care au licentă pentru productia de programe si care se adaugă acestui pret;

h) colectarea unei contributii de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport;

i) colectarea unei contributii de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfăsoară activităti economice de alt profil în cinematografele aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei sau în anexele acestora;

j) colectarea unei contributii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare si de exploatare a filmelor românesti;

k) închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei, potrivit legii;

l) colectarea unei contributii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a căror pondere depăseste 60% din timpul emisiei zilnice.

(2) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1) se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1), venituri stabilite în conditiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 630/2002.

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă o dată cu bugetul Centrului National al Cinematografiei, potrivit legii.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează în anul următor.

(3) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează prin Trezoreria statului, conform legii.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

Art. 4. - Centrul National al Cinematografiei poate utiliza si personal de specialitate atras pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 5. - În relatiile contractuale activitatea poate fi reprezentată de persoanele autorizate ale institutiei publice pe lângă care se organizează, care sunt numite prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

Art. 6. - Veniturile proprii mentionate la art. 2 alin. (1) se evidentiază în Fondul cinematografic.

Art. 7. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii prevăzute la art. 1 alin. (1), vor fi derulate în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.563.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum si al art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului.

Art. 2. - Finantarea sistemului informatic prevăzut la art. 1 se va asigura din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, prin suplimentarea cu 18,0 miliarde lei a bugetului Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2003 la cap. 68.01 “Transporturi si comunicatii” titlul “Cheltuieli de capital”.

Art. 3. - (1) În vederea luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a actiunilor necesare realizării sistemului informatic prevăzut la art. 1, se constituie, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un colectiv format din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Departamentului de Analiză Institutională si Socială.

(2) Conducerea colectivului prevăzut la alin. (1) se asigură de către ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în calitate de ordonator principal de credite, pentru utilizarea fondurilor alocate.

Art. 4. - Contractul de achizitie publică pentru realizarea si implementarea Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului are caracter secret si realizarea sa implică măsuri speciale de securitate.

Art. 5. - Începând cu data de 1 iunie 2003, sedintele de lucru ale Guvernului se vor desfăsura utilizându-se Sistemul informatic pentru sedintele Guvernului.

Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.574.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la certificarea veterinară pentru punerea pe piată

în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a câinilor si pisicilor ce nu sunt originari din această tară

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 161.143 din 2 decembrie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la certificarea veterinară pentru punerea pe piată în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a câinilor si pisicilor ce nu sunt originari din această tară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si inspectoratele de politie sanitară veterinară de frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acestuia.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 630.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la certificarea veterinară pentru punerea pe piată în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a câinilor si pisicilor ce nu sunt originari din această tară

 

Art. 1. - Modelul de certificat prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. a) pct. 6 din Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, este stabilit în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare, necesare prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă măsurile mentionate mai sus, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

- Model -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE 1)

pentru punerea pe piată în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a câinilor si pisicilor ce nu sunt originari din această tară

Câini/pisici 2),3)

 

România ca tară expeditoare: ..

I. Numărul de animale: ...

II. Identificarea animalelor:

III. Originea animalelor:

 

Numărul

de animale

Specii/rasă

Anul

sau data

nasterii

Sexul

Culoarea

 

Tipul

si semnele

blănii

Numele de cod

din transponderul

implantat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa exploatatiei înregistrate .....

IV. Destinatia animalelor

Animalele vor fi trimise de la …(locul) la … (locul de destinatie) pe calea ferată, pe sosea, cu avionul, cu barca/vaporul2), 4).

Numele si adresa expeditorului: ...............

Numele si adresa destinatarului: ..............

V. Informatii de sănătate

Subsemnatul certific faptul că animalele descrise anterior îndeplinesc următoarele cerinte:

a) acestea au fost examinate astăzi si nu prezintă nici un semn clinic de boală;

b) acestea au fost vaccinate contra rabiei de cel putin 6 luni si suplimentar, în cazul câinilor, contra jigodiei;

c) acestea au fost supuse, între prima si a treia lună după o vaccinare primară sau după o revaccinare contra rabiei, unui test serologic ce arată un titru de anticorpi protectori de cel putin 0,5 unităti internationale. Acest test serologic a fost efectuat în concordantă cu specificatiile Organizatiei Mondiale a Sănătătii;

d) proprietarul sau persoana responsabilă pentru exploatatia înregistrată mi-a furnizat o declaratie semnată, precizând că: “Animalul/animalele2) a fost fătat/au fost fătate2) la exploatatia înregistrată si a/au rămas2) acolo de la nastere, neavând nici un contact cu vreun animal susceptibil la rabie.”

VI. Acest certificat este valid pentru o perioadă de 10 zile de la data examinării.

Întocmit la ........... la data de .......(data examinării) .......


Stampila

 

(semnătura medicului veterinar oficial sau a medicului veterinar responsabil pentru exploatatia de origine si împuternicit în acest scop de autoritatea veterinară centrală)

 


1) Certificatele de sănătate pot fi emise numai pentru animale ce urmează să fie transportate în acelasi mijloc de transport, ce provin din aceeasi exploatatie si care sunt trimise spre acelasi destinatar.

2) Stergeti atunci când nu se aplică.

3) Certificatul este valid în acelasi timp doar pentru o specie.

4) Înscrieti numărul de înregistrare în cazul camioanelor, microbuzelor sau al masinilor, numărul zborului în cazul avioanelor, numele în cazul bărcilor/vapoarelor, iar în cazul transportului pe calea ferată, data estimativă si timpul sosirii.