MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 34         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

15. - Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

17. - Decret pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

19. - Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

21. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

35. - Lege privind acordarea unor drepturi bănesti personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României

 

40. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi bănesti personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României

 

36. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

41. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

37. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor 42. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, a unui teren în suprafată de 250 m2 până la 500 m2, din terenuri aflate în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personală.

(2) Atribuirea terenului se face în folosintă gratuită pe durata existentei locuintei proprietate personală, în limita suprafetelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului sau municipiului în care este situat terenul.

Art. 2. - De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii cererii;

b) nu au avut sau nu detin în proprietate o locuintă sau un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosintă a unui teren, cât si în alte localităti;

c) părintii acestora nu detin sau nu au detinut în ultimii 10 ani în proprietate un teren în suprafată mai mare de 500 m2 în mediul urban sau de 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Art. 3. - (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unitătii administrativ-teritoriale în care solicitantul are domiciliul.

(2) Cererea va cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria răspundere, în care va mentiona că nu detine sau nu a detinut în proprietate o locuintă sau un teren destinat construirii unei locuinte, precum si o declaratie a părintilor solicitantului, pe propria răspundere, că nu detin sau nu au detinut în proprietate un teren în suprafată mai mare de 500 m2 în mediul urban si 5.000 m2 în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Art. 4. - Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personală se va pronunta asupra acesteia, prin hotărâre, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personală este obligat să înceapă constructia locuintei în termen de un an de la data atribuirii terenului si să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul nerespectării conditiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosintă asupra terenului atribuit.

Art. 6. - (1) Tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinte proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Tinerii care si-au construit locuintele proprietate personală în conditiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) de către tânăr sau de părintii acestuia, prin nedeclararea că detin sau au detinut în proprietate o locuintă ori un teren pe care se poate construi o locuintă, constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.

Art. 8. - Ministerul Administratiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 15.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 17.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională de Presă ROMPRES se organizează si functionează ca institutie publică autonomă, de interes national, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul Parlamentului.

(2) Agentia Natională de Presă ROMPRES, denumită în continuare ROMPRES, are sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - ROMPRES asigură culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presă pentru informarea în masă, în tară si în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare si cu respectarea deplinei obiectivităti, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.

Art. 3. - (1) ROMPRES este obligată să prezinte în mod obiectiv si echidistant realitătile vietii social-politice, economice, religioase si cultural-stiintifice ale tării, promovând valorile democratice, civice si morale.

(2) Informatiile trebuie să fie prezentate si transmise fidel, fără vreo influentă din partea autoritătilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat.

(3) Stirile si informatiile difuzate sub formă de texte sau fotografii trebuie să fie verificate si să aibă un nivel corespunzător de calitate, să fie obiective si corecte.

Art. 4. - În îndeplinirea atributiilor pe care le are ROMPRES are datoria să respecte principiile ordinii constitutionale din România, demnitatea, onoarea si viata particulară a persoanelor, precum si dreptul legitim la propria imagine, fără nici o lezare a acestora si fără a prejudicia măsurile de protejare a tinerilor si siguranta natională.

Art. 5. - Activitatea editorială a ROMPRES, inclusiv productia fotografică, se bucură de protectia proprietătii intelectuale, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 6. - Autonomia ROMPRES si independenta sa editorială sunt garantate prin prezenta lege, iar continutul si structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritătilor publice, precum si de influentele formatiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.

Art. 7. - Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se află sub protectia prezentei legi.

Art. 8. - (1) Se consideră personal de specialitate personalul care colectează si redactează stiri, coordonează servicii de stiri, de documentare, grafice, fotografice si multimedia sau realizează publicatii ori participă direct la alte activităti editoriale.

(2) Personalul de specialitate are drepturile si obligatiile proprii exercitării profesiei de ziarist si principiilor deontologice ale profesiei.

Art. 9. - Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică sau psihică, a oricărei presiuni ori actiuni de intimidare împotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natură să împiedice exercitarea profesiei sau să aducă atingere prestigiului social si profesional al acestuia.

Art. 10. - Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvăluirea acestor surse, motivată prin existenta unui interes public, poate fi făcută numai în baza unei hotărâri judecătoresti.

Art. 11. - Răspunderea pentru continutul informatiilor de presă transmise beneficiarilor revine, după caz, autorului, editorului si ROMPRES.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 12. - ROMPRES are următoarele atributii:

a) culege si redactează informatii privind actualitatea românească si internatională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi de circulatie internatională, pe baze contractuale, presei române si străine, precum si altor categorii de beneficiari; realizează fotografii de presă pe care le oferă, potrivit aceluiasi regim, beneficiarilor;

b) asigură difuzarea promptă a comunicatelor, a declaratiilor, a altor documente oficiale si materiale de presă provenind de la autoritătile si institutiile publice, precum si de la alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale;

c) colectează, depozitează, prelucrează si arhivează materiale de presă, fotografii si alte documente realizate sau primite;

d) editează, în interesul valorificării resurselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg, sub formă de buletine, cataloage, reviste, albume si alte asemenea publicatii, beneficiind de protectia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările ulterioare;

e) prestează la cerere, contra cost sau pe bază de reciprocitate ori compensatie, servicii specifice activitătii de informare în masă, pentru persoane fizice ori juridice, din tară sau din străinătate; poate difuza gratuit fluxuri de informatii si fotografii pentru a sustine în scop promotional proiecte majore ale statului român;

f) stabileste, pe baza prevederilor legale, preturi si tarife, în lei sau în valută, pentru productia editorială, pentru emisiunile sale de stiri si fotografii, precum si pentru celelalte servicii pe care le realizează;

g) participă la activitatea organizatiilor internationale ale agentiilor de presă;

h) încheie acorduri de cooperare si schimb de fluxuri de informatii si fotografii, prin reciprocitate sau compensatie ori contra cost, cu institutiile de presă nationale si internationale;

i) realizează activităti publicitare prin fluxurile de stiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele si publicatiile proprii, pentru beneficiarii din tară si din străinătate, în schimbul unor produse, prestări de servicii, sponsorizări sau în scop autopromotional;

j) organizează retele proprii de corespondenti în tară si în străinătate.

Art. 13. - (1) În cadrul activitătii de control parlamentar Comisia pentru cultură, culte, artă si mijloace de informare în masă a Senatului si Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă a Camerei Deputatilor vor examina, în sedintă comună, raportul anual de activitate si, cu avizul comisiilor de buget, finante si bănci ale Parlamentului, contul de executie bugetară. Comisiile de specialitate pot solicita, în cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice.

(2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilantul activitătii pentru anul precedent, evaluarea activitătii proprii, precum si strategiile, proiectele si măsurile de optimizare a activitătii pentru anul în curs, fiind depus la Parlament până la data de 30 martie a fiecărui an.

(3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere si aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronuntă prin vot.

 

CAPITOLUL III

Organizare si functionare

 

Art. 14. - (1) ROMPRES este condusă de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.

(2) Directorul general este propus de primul-ministru si numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, în sedintă comună a celor două Camere, în cel mult 15 zile de la nominalizare. În cazul unui vot negativ, procedura se reia în cel mult 30 de zile.

(3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani.

Art. 15. - Mandatul directorului general încetează în următoarele situatii:

a) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;

b) demisie;

c) condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni;

d) existenta unei situatii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19.

Art. 16. - (1) În cazul încetării mandatului directorul general adjunct pe probleme de presă centrală asigură interimatul.

(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni.

Art. 17. - (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor financiară si tehnică.

(2) Directorul general este presedintele consiliului director.

(3) Directorii generali adjuncti si directorii sunt numiti în urma promovării concursului pentru ocuparea functiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general.

(4) Consiliul director se întruneste cel putin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel putin a unei treimi din numărul membrilor consiliului.

Art. 18. - Consiliul director are următoarele atributii:

a) elaborează Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES;

b) stabileste strategia de dezvoltare a ROMPRES;

c) stabileste structura si componenta compartimentelor ROMPRES;

d) propune proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si urmăreste executia acestuia;

e) avizează efectuarea de cheltuieli si de tranzactii comerciale si financiare;

f) stabileste si urmăreste respectarea principiilor deontologiei profesionale;

g) elaborează raportul anual privind activitatea ROMPRES, în vederea prezentării acestuia Parlamentului, precum si rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultură ale Parlamentului;

h) stabileste alte reglementări si instructiuni de serviciu.

Art. 19. - (1) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formatiuni politice si nici nu pot promova partizan ideile, programele si activitătile acestora.

(2) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor institutii de presă, nu pot cumula functii de executie în cadrul acestora si nu pot fi colaboratori ai altor institutii de media.

(3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2) se sanctionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din functie.

Art. 20. - (1) Structura organizatorică a ROMPRES poate cuprinde directii, servicii, redactii si birouri.

(2) Structura organizatorică, precum si atributiile, sarcinile si răspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare elaborat de consiliul director si aprobat prin ordin al directorului general.

(3) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al directorului general.

Art. 21. - (1) Functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate functiilor prevăzute în cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Asimilarea functiilor de conducere si de executie de specialitate cu cele prevăzute la alin. (1) se va face prin statul de functii al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 22. - (1) Directorul general are următoarele atributii si răspunderi:

a) asigură împreună cu consiliul director conducerea curentă a ROMPRES;

b) urmăreste respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a ROMPRES, precum si a actelor normative, regulamentelor si instructiunilor de serviciu;

c) aprobă, în conditiile legii, angajarea si concedierea personalului ROMPRES;

d) aprobă, în conditiile legii, angajarea de specialisti pentru efectuarea de lucrări si studii de interes pentru ROMPRES;

e) aprobă trimiterea de delegati sau participă personal la reuniuni interne ori internationale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES;

f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES;

g) exercită atributiile care îi revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.

(2) Directorul general poate delega unele dintre atributiile sale directorilor generali adjuncti.

Art. 23. - (1) Directorul general reprezintă ROMPRES în raporturile cu persoanele fizice si juridice, române si străine.

(2) În exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine si decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea financiară si patrimoniul

 

Art. 24. - ROMPRES administrează bunurile din patrimoniul său si dispune de ele, sub control parlamentar.

Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de investitii ale ROMPRES se asigură de la bugetul de stat si din venituri proprii.

(2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vânzarea de informatii, fotografii, documentare si publicatii proprii, din publicitate sau din donatii si sponsorizări, precum si din exploatarea bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea sau în administrarea sa, pentru finantarea programului propriu de investitii, pentru cheltuieli materiale si pentru crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului.

Art. 26. - Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite.

Art. 27. - ROMPRES administrează si foloseste, în vederea îndeplinirii atributiilor sale, spatii corespunzătoare, echipamente si instalatii proprii de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor si a fotografiilor, de telecomunicatii, de editare-imprimare.

Art. 28. - Patrimoniul fostei Agentii Nationale de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice se transmite către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.

Art. 29. - ROMPRES se exceptează de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări pirn Legea nr. 247/2002.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi Agentia Natională de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice îsi încetează activitatea.

(2) Personalul fostei Agentii Nationale de Presă ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice este preluat prin transfer de către ROMPRES, organizată în conformitate cu prezenta lege.

Art. 31. - (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES.

(2) În termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES.

(3) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora si se va aproba Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acordarea unor drepturi bănesti personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii

Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - (1) Pe timpul executării misiunii personalul militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României beneficiază, pe lângă drepturile bănesti prevăzute de Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, si de un spor de 30%, calculat la solda lunară.

            (2) Drepturile bănesti prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat anual pentru Ministerul Apărării Nationale; acestea se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire în functie si încetează la data schimbării din functie.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi bănesti personalului militar român care încadrează Comandamentul

Brigăzii Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind acordarea unor drepturi bănesti personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinationale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada

dislocării acestuia pe teritoriul României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a

Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 10 octombrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind repartizarea profitului Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»”

2. Partea introductivă a articolului I si părtile introductive ale punctelor 1 si 2 se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, din sumele încasate până la data de 31 decembrie 2002 din închirierea bunurilor proprietate publică a statului se suportă cheltuielile aferente de administrare si functionare ale Regiei Autonome ÇAdministratia Patrimoniului Protocolului de StatČ.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit, obtinut din activitatea prevăzută la alin. (1), se retine în exclusivitate pentru lucrări de investitii, modernizare si dotări, executate la bunurile proprietate publică a statului.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 281/2001, se abrogă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2002, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 36.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de

urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 41.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 20 iunie 2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

1. La articolul 461 se introduc alineatele 2, 3 si 4 cu următorul cuprins:

«Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, care, potrivit art. 46, constituie contraventie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătătii sau integritătii corporale a uneia ori mai multor persoane, se sanctionează cu amendă contraventională de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

În cazul aplicării sanctiunii amenzii pentru săvârsirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune si închiderea definitivă a unitătii.

Contravenientii sunt obligati să suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, si cheltuielile efectuate de terti, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.»”

2. La articolul I se introduce un punct nou, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 49 se introduc trei alineate noi, 2, 3 si 4, cu următorul cuprins:

«În cazul sanctiunilor cu închisoare contraventională, măsura se aplică de instanta competentă la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.

Organele de politie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite prevăzute la alin. 1, aflate în exercitiul functiunii, sau să le însotească, după caz.

Organele de control prevăzute la alin. 1 pot preleva produse în vederea testării acestora în laboratoare.

Contravaloarea produselor prelevate si a cheltuielilor legate de testarea lor se suportă de către organul administratiei publice dacă în urma testării nu se constată neconformităti fată de cerintele de securitate si/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile respective se suportă de către agentul economic.»”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2003.

Nr. 37.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2003.

Nr. 42.