MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 36         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.539/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

            1.542/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Hârsova, judetul Constanta

 

            1.544/2002. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Brăila, judetul Brăila

 

            6. - Hotărâre privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.746/2002. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutii publice si a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni

 

            2/2. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind prescrierea, eliberarea si deconta rea medicamentelor în cadrul subprogramului 2.4 - preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

 

            Rectificări la Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Brad, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.539.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Brad, judetul Hunedoara


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Stema municipiului Brad, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut despicat, având următoarea înfătisare:

În primul cartier, pe albastru, este un brad natural, reprezentând emblema gravată în sigiliul municipiului în veacul al XVI-lea (1570).

În al doilea cartier, având fond rosu, este reprezentată o dendrită de aur nativ, alături de însemnele mineritului, două ciocane încrucisate plasate la intrarea într-o mină, simbolizând traditia mineritului, principala ramură industrială a municipiului.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din 5 turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate

Bradul a fost în secolul al XVI-lea vechea emblemă sigilară a municipiului Brad.

Dendrita reprezintă bogătia zăcămintelor din zonă.

Ciocanele încrucisate si intrarea în mină relevă ponderea activitătii miniere în economia localitătii.

Coroana murală, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestă faptul că asezarea este municipiu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Hârsova, judetul Constanta

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Hârsova, judetul Constanta, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.542.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Hârsova, judetul Constanta


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Hârsova, judetul Constanta


Descrierea stemei

Stema orasului Hârsova, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut plin, pe albastru, timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.

În coltul drept se află o ancoră, având deasupra un fragment de roată dintată, ambele aurii.

În stânga este reprezentată o cetate cu un turn rotund si unul pătrat, care stă pe o stâncă aurie.

În partea de jos este redată o apă naturală albastră.

Semnificatia elementelor însumate

Ancora din coltul drept semnifică un simbol de tărie, liniste si sperantă, iar fragmentul de roată dintată de deasupra ei exprimă dezvoltarea unei industrii legate de domeniul naval.

Stâncile si cetatea au străjuit si au apărat localitatea în decursul istoriei.

Apa din partea de jos reprezintă Dunărea, pe malul căreia se află orasul.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate atestă faptul că asezarea este oras.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Brăila, judetul Brăila

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Brăila, judetul Brăila, prevăzută în anexa nr. 1.

            (2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1a).

            (3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.544.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

municipiului Brăila, judetul Brăila


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Brăila, judetul Brăila

 

Descrierea stemei

Stema municipiului Brăila, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, se compune dintr-un scut cu baza curbată.

Pe fond albastru, o cetate crenelată, de argint, având poarta închisă, cu două turnuri laterale rotunde deasupra constructiei.

Între cele două turnuri se află o acvilă cruciată de aur privind spre dreapta, cu aripile întinse, ciocul rosu si tinând în gheare, de asemenea rosii, o semilună de argint, cu colturile în sus.

În câmpul inferior, un brâu undat, de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din sapte turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate

Constructia simbolizează vechea cetate a Brăilei.

Brâul reprezintă fluviul Dunărea.

Acvila cruciată care tine în gheare semiluna simbolizează victoriile românilor în confruntările cu Poarta otomană.

Turnurile crenelate, în număr de sapte, conferă localitătii rangul de municipiu resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a

ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia interministerială pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport, denumită în continuare Comisia interministerială, organism fără personalitate juridică.

(2) Comisia interministerială are rolul de a urmări derularea Programului de constructie de săli de sport si de a asigura conditiile necesare finalizării acestuia.

Art. 2. - (1) Comisia interministerială are următoarele atributii principale:

a) aplică măsuri pentru impulsionarea si accelerarea procesului de realizare a Programului de constructie de săli de sport;

b) acordă asistentă autoritătilor competente pentru asigurarea derulării Programului de constructie de săli de sport;

c) fundamentează, elaborează si propune spre aprobare Guvernului măsuri concrete pentru îmbunătătirea conditiilor pentru realizarea Programului de constructie de săli de sport;

d) initiază demersuri în vederea mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritătilor stabilite;

e) monitorizează derularea Programului de constructie de săli de sport.

(2) Comisia interministerială îndeplineste orice alte atributii în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.

Art. 3. - (1) Comisia interministerială este formată din ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul administratiei publice, ministrul educatiei si cercetării, ministrul tineretului si sportului, ministrul finantelor publice, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul industriei si resurselor.

(2) Presedintele Comisiei interministeriale este ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(3) Monitorizarea derulării Programului de constructie de săli de sport se asigură de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care vor prezenta lunar Guvernului informări cu privire la stadiul realizării Programului de constructie de săli de sport.

Art. 4. - (1) Comisia interministerială se întruneste săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

(2) În vederea exercitării atributiilor ce îi revin Comisia interministerială poate constitui grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritătilor publice reprezentate.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale Comisia interministerială poate colabora cu celelalte autorităti si institutii publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale interesate.

Art. 6. - Secretariatul Comisiei interministeriale se asigură de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 7. - Comisia interministerială îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de functionare propus de presedinte si aprobat în cadrul primei sedinte care va avea loc în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice,

a Planului de conturi pentru institutii publice si a Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere obiectivul cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 32/2002 privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2002 si 2003 al Programului de guvernare, referitor la restructurarea contabilitătii bugetare prin “suplimentarea contabilitătii de fluxuri de lichidităti cu contabilitatea de obligatii”, cu termen de realizare decembrie 2002, în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi aplicate experimental în semestrul I al anului 2003, în paralel cu reglementările existente, de către institutiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Pe baza concluziilor desprinse ca urmare a aplicării reglementărilor prevăzute la art. 1 la institutiile prevăzute în anexa nr. 2, prevederile acestora vor putea face obiectul unor eventuale completări.

Art. 4. - Pentru implementarea corespunzătoare a prezentelor reglementări, în semestrul II al anului 2003 se va initia un program national de formare si perfectionare profesională în domeniu.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia anexei nr. 1 care va fi comunicată institutiilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - Directia contabilitătii publice va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

 

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2002.

Nr. 1.746.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând institutiile publice care urmează să aplice experimental în cursul anului 2003, în paralel cu reglementările existente, Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii patrimoniului institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni

 

1. Ministerul Finantelor Publice:

- - Directia generală a finantelor publice a judetului Alba - activitatea proprie;

2. Ministerul Apărării Nationale:

- - U.M. 02490 Bucuresti;

- - U.M. 01835 Bucuresti;

- - U.M. 02450 Bucuresti;

- - U.M. 02574 Bucuresti;

3. Serviciul Român de Informatii:

- - toti ordonatorii;

4. Serviciul de Informatii Externe:

- - activitatea proprie;

5. Administratia Natională a Rezervelor de Stat:

- - activitatea proprie;

- - U.T. 350 comuna Popesti-Leordeni;

6. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale:

- - activitatea proprie;

- - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

7. Ministerul Sănătătii si Familiei:

- - Directia de sănătate publică a judetului Mures;

- - Directia de sănătate publică a judetului Arges;

- - Spitalul Clinic Colentina Bucuresti;

- - Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti;

8. Ministerul Integrării Europene;

9. Consiliul Judetean Vrancea:

- - activitatea proprie;

10. Primăria Municipiului Oradea, judetul Bihor;

11. Primăria Municipiului Adjud, judetul Vrancea;

12. Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

13. Primăria Comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 2 din 8 ianuarie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 2 din 7 ianuarie 2003

 

ORDIN

privind prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor în cadrul subprogramului 2.4 - preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

 

            Având în vedere Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, cu modificările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările ulterioare,

           

            ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor prevăzute în anexa nr. 2 pct. 22 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 februarie 2002, cu modificările ulterioare, până la definitivarea procedurilor aferente licitatiei nationale pentru achizitionarea medicamentelor din cadrul subprogramului 2.4 – preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie pentru anul 2003.

            Art. 2. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale si farmaciile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Eugeniu Turlea

 

RECTIFICĂRI

 

            După anexa nr. 3 “Statutul Societătii Comerciale «Electrocentrale Bucuresti» - S.A.” la Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si functionarea unor societăti comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, se introduce anexa nr. 3.1 “Lista cuprinzând sucursalele Societătii Comerciale «Electrocentrale Bucuresti» - S.A.” cu următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 3.1

 

LISTA

cuprinzând sucursalele Societătii Comerciale ÇElectrocentrale BucurestiČ - S.A.

 

Nr.crt.

Denumirea noilor unităti

Localitatea

Sediul

1.

Sucursala Electrocentrale Bucuresti

Bucuresti

Splaiul Independentei nr. 229

2.

Sucursala Electrocentrale Mures

Iernut

Str. Energeticii nr. 1

3.

Sucursala Electrocentrale Constanta

Constanta

Str. Aurel Vlaicu nr. 123

4.

Sucursala Electrocentrale Isalnita

Craiova

Platforma Industrială Isalnita

5.

Sucursala Electrocentrale Craiova II

Craiova

Str. Bariera Vâlcii nr. 199”