MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.792/2002. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 

            31. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 

            În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

            având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia contabilitătii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 decembrie 2002.

Nr. 1.792.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

 

            În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, ale art. 17 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare, institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si să organizeze, să conducă evidenta si să raporteze angajamentele bugetare si legale începând cu anul bugetar 2003.

În vederea respectării prevederilor mentionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor, a persoanelor implicate si a documentelor privind executia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice.

Executia bugetară se bazează pe principiul separării atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 sunt autorizati să angajeze, să lichideze si să ordonanteze cheltuieli pe parcursul exercitiului bugetar, în limita creditelor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care, potrivit legii, poartă denumirea generică de contabil.

Operatiunile specifice angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor sunt în competenta ordonatorilor de credite si se efectuează pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.

Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop.

Actele de delegare a atributiilor desemnează persoanele din cadrul institutiilor publice împuternicite să semneze pentru si în numele ordonatorilor de credite.

În actul de delegare trebuie să se specifice limitele si conditiile delegării, respectiv atributiile persoanelor delegate să semneze documentele de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor, precum si subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a împuternicirii.

Actele de delegare, însotite de specimenele de semnături ale persoanelor care au fost împuternicite, trebuie comunicate:

- persoanelor împuternicite;

- conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua nici o plată ordonantată de o persoană care nu a fost împuternicită în acest sens;

- persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.

De asemenea, actele de încetare a delegării se comunică persoanelor mentionate mai sus.

1. Angajarea cheltuielilor

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, în cadrul cărora se angajează, se ordonantează si se efectuează plăti, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite.

Pentru actiunile multianuale se înscriu distinct în buget creditele de angajament si creditele bugetare.

Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exercitiul bugetar respectiv.

Cheltuielile de investitii se angajează individual în cadrul angajamentelor multianuale care reprezintă limita superioară de angajare.

Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investitii publice sau alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internatională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finantare.

Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonantate si plătite în cursul exercitiului bugetar. Plătile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercitiul bugetar curent sau în exercitiile bugetare anterioare.

Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decât cele care privesc actiuni multianuale, se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice si cu respectarea dispozitiilor legale.

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente:

a) Angajamentul legal - fază în procesul executiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.

Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă si să fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achizitie publică, comandă, conventie, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc. În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract, comandă etc. trebuie să se facă mentiuni cu privire la institutia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv si subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea si de la care urmează să se facă plata. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale.

Înainte de a angaja si a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, ordonatorii de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei si eficientei cheltuielilor.

În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul că rezultatele obtinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate.

Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implică o obligatie de efectuare a unei cheltuieli fată de terte persoane.

Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv în conditiile legii.

Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale. La institutiile publice la care operatiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează si cu viza prealabilă a controlorului delegat, conform legislatiei în vigoare.

Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu o propunere de angajare a unei cheltuieli, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exercitiului bugetar, astfel încât să existe certitudinea că bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, si se vor plăti în exercitiul bugetar respectiv.

Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se stie că bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, receptionat si plătit până la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale.

În situatia în care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului, acestea se vor plăti din creditele bugetare ale exercitiului bugetar următor.

Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună stiintă măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la partea de cheltuieli, cu exceptia angajamentelor multianuale efectuate în conditiile legii.

Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terte persoane fără viza de control financiar preventiv decât în conditiile autorizate de lege.

După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate.

b) Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unor anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate.

În aplicarea principiului anualitătii, potrivit căruia “plătile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apartin exercitiului corespunzător de executie a bugetului respectiv”, si a prevederilor legale, potrivit cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea, se impune punerea în rezervă a creditelor bugetare angajate, astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exercitiu bugetar sau în exercitiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane împuternicite să poată fi plătite în cursul exercitiului bugetar respectiv, în limita creditelor bugetare aprobate.

În vederea respectării acestei cerinte, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate, precedă angajamentul legal.

Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate si fondurile publice necesare plătii acestora în exercitiul bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale.

Valoarea angajamenelor legale nu poate depăsi valoarea angajamentelor bugetare si, respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale aferente actiunilor multianuale care nu pot depăsi creditele de angajament aprobate în buget.

Angajarea cheltuielilor trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare si, respectiv, în limita disponibilului de credite de angajament pentru actiuni multianuale.

În scopul garantării acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care statul sau unitătile administrativ-teritoriale contractează o datorie fată de tertii creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plătii angajamentelor legale.

Angajamentele bugetare pot fi:

b1) angajamente bugetare individuale;

b2) angajamente bugetare globale.

b1) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmează să se efectueze.

Angajamentul bugetar individual se prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în acelasi timp cu proiectul angajamentului legal individual.

b2) Pentru cheltuieli curente de natură administrativă, ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiasi exercitiu bugetar, se pot întocmi propuneri de angajamente legale provizorii, materializate în bugete previzionale, care se înaintează pentru viza de control financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale.

Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natură administrativă, cum ar fi:

- cheltuieli de deplasare;

- cheltuieli de protocol;

- cheltuieli de întretinere si gospodărie (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, postă, telefon, radio, furnituri de birou etc.);

- cheltuieli cu asigurările;

- cheltuieli cu chiriile;

- cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc.

Modelul angajamentului bugetar este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifică faptul ca angajamentele legale individuale încheiate să nu depăsească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.

Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv.

Angajamentele legale individuale care depăsesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv.

Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual si angajamentul bugetar global, prin care se certifică existenta unor credite bugetare disponibile si se pun în rezervă (se blochează) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinatiei prevăzute în buget.

Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia să îsi exercite atributiile conform legii.

Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însotite de toate documentele justificative aferente si, dacă este cazul, de orice alte documente si informatii solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.

La finele anului persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.

În cazul în care nu există diferente semnificative între cheltuielile previzionate si cele definitive, persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv avizează angajamentul bugetar global care devine definitiv.

Dacă persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv constată diferente semnificative, atunci poate hotărî asupra includerii în viitor a cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale în categoria angajamentelor bugetare individuale.

Avizarea constă în semnarea de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei cheltuieli si a angajamentului bugetar, care vor fi stampilate si datate.

Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor conditii:

a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice;

b) existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;

c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii;

d) proiectul de angajament legal respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate);

e) proiectul de angajament legal respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate).

Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv poate să refuze acordarea vizei dacă consideră că nu sunt îndeplinite conditiile mentionate mai sus.

După avizarea angajamentului bugetar individual sau global, după caz, de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv, acesta se semnează de ordonatorul de credite si se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate.

Creditele bugetare neangajate, precum si creditele bugetare angajate si neutilizate până la finele exercitiului bugetar sunt anulate de drept.

Orice cheltuială angajată si neplătită până la data de 31 decembrie a exercitiului bugetar curent se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop.

Această cheltuială trebuie să se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor angajate.

În angajamentele legale individuale si cele provizorii, precum si în angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetul aprobat.

Salariile personalului cuprins în statele de functii anexate bugetului aprobat si obligatiile aferente acestora, pensiile si ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum si cheltuielile cu dobânzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice se consideră angajamente legale si bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate.

În situatia în care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesară elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale si bugetare initiale, însotite de memorii justificative.

2. Lichidarea cheltuielilor

Este faza în procesul executiei bugetare în care se verifică existenta angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică conditiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operatiunile respective. Verificarea existentei obligatiei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretentia creditorului, precum si realitatea “serviciului efectuat” (bunurile au fost livrate, lucrările executate si serviciile prestate sau, după caz, existenta unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, acord de grant etc.).

Salariile si indemnizatiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, întocmite de compartimentul de specialitate, cu exceptia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală.

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. 1A “Catalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere si numerotare, privind activitatea financiară si contabilă” la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii.

Determinarea sau verificarea existentei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe baza datelor înscrise în factură si a documentelor întocmite de comisia de receptie constituită potrivit legii (Proces-verbal de receptie - cod 14-2-5, în cazul mijloacelor fixe, Nota de receptie si constatare de diferente - cod 14-3-1A, în cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe).

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate sau din care reies obligatii de plată certe se vizează pentru “Bun de plată” de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atributii, prin care se confirmă că:

- bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii;

- lucrările au fost executate si serviciile prestate;

- bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune si în contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare;

- conditiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plătilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite;

- alte conditii prevăzute de lege sunt îndeplinite.

Prin acordarea semnăturii si mentiunii “Bun de plată” pe factură, se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si că toate pozitiile din factură au fost verificate.

Conditiile de exigibilitate a obligatiei se verifică pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale, care trebuie să cuprindă si date cu privire la termenele de plată a obligatiei.

Persoana împuternicită să efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal documentele justificative si confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată.

Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a institutiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plată fată de tertii creditori.

3. Ordonantarea cheltuielilor

Este faza în procesul executiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si că  plata poate fi realizată. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obligatie certă si o sumă datorată, exigibilă la o anumită dată, si în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite “Ordonantarea de plată” pentru efectuarea plătii.

Ordonantarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispozitie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

Modelul formularului “Ordonantare de plată” este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Ordonantarea de plată trebuie să contină date cu privire la:

- exercitiul bugetar în care se înregistrează plata;

- subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata;

- suma de plată (în cifre si litere) exprimată în monedă natională sau în monedă străină, după caz;

- datele de identificare a beneficiarului plătii;

- natura cheltuielilor;

- modalitatea de plată.

Ordonantarea de plată este datată si semnată de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atributii.

Ordonantarea de plată va fi însotită de documentele justificative în original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrărilor si prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care să justifice plata, precum si, după caz, înregistrarea bunurilor în gestiunea institutiei si în contabilitatea acesteia.

Facturile în original sau alte documente întocmite în vederea plătii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul, data notei contabile si semnătura persoanei care a înregistrat în contabilitate lichidarea cheltuielilor.

În cazuri exceptionale, când nu este posibilă prezentarea documentelor justificative în original, vor fi acceptate si copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atributii.

În situatia în care, în conformitate cu prevederile contractuale, urmează să se efectueze plata în rate a bunurilor livrate, lucrărilor executate si a serviciilor prestate, se vor avea în vedere următoarele:

- prima ordonantare de plată va fi însotită de documentele justificative care dovedesc obligatia către creditor pentru plata ratei respective;

- ordonantările de plată ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil).

La emiterea ordonantării de plată finale ordonatorul de credite confirmă că operatiunea s-a finalizat.

Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată ordonantarea de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.

Scopul acestei avizări este de a stabili că:

- ordonantarea de plată a fost emisă corect;

- ordonantarea de plată corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectivă este exactă;

- cheltuiala este înscrisă la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;

- există credite bugetare disponibile;

- documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;

- numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte.

În cazul în care ordonantarea de plată nu se avizează, se aplică prevederile pct. 1 “Angajarea cheltuielilor”.

Nici o ordonantare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza.

Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonantările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate si că sunt îndeplinite conditiile de lichidare a angajamentelor.

Ordonantările de plată nevizate de persoana împuternicită să exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) care urmează să facă plata, dacă nu sunt autorizate în conditiile prevăzute de lege.

După aprobare ordonantarea de plată împreună cu toate documentele justificative în original se înaintează conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată.

Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a cheltuielilor se realizează în cadrul institutiei publice, răspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor împuternicite să exercite această calitate prin delegare, potrivit legii.

4. Plata cheltuielilor

Plata cheltuielilor este faza finală a executiei bugetare prin care institutia publică este eliberată de obligatiile sale fată de tertii-creditori. Plata cheltuielilor se efectuează de persoanele autorizate care, potrivit legii, poartă denumirea generică de contabil, în limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate în conditiile dispozitiilor legale, prin unitătile de trezorerie si contabilitate publică la care îsi au conturile deschise, cu exceptia plătilor în valută, care se efectuează prin bănci, sau a altor plăti prevăzute de lege să se efectueze prin bănci.

Plata cheltuielilor este asigurată de seful compartimentului financiar (financiar-contabil) în limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilitătilor aflate în conturi, după caz.

În cazul institutiilor publice care nu au în structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil, plata cheltuielilor se va efectua de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atributie în cadrul institutiei publice.

Instrumentele de plată utilizate de institutiile publice, respectiv cecul de numerar si ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT), se semnează de două persoane autorizate în acest sens, dintre care prima semnătură este cea a conducătorului compartimentului financiar (financiar- contabil), iar a doua, a persoanei cu atributii în efectuarea plătii.

Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

- cheltuielile care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate si ordonantate;

- există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităti în conturi de disponibil;

- subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corectă si corespunde naturii cheltuielilor respective;

- există toate documentele justificative care să justifice plata;

- semnăturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atributii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;

- beneficiarul sumelor este cel îndreptătit potrivit documentelor care atestă serviciul efectuat;

- suma datorată beneficiarului este corectă;

- documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv;

- documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular;

- alte conditii prevăzute de lege.

Nu se poate efectua plata:

- în cazul în care nu există credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitătile sunt insuficiente;

- când nu există confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru “Bun de plată”;

- când beneficiarul nu este cel fată de care institutia are obligatii;

- când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plată si nici autorizarea prevăzută de lege.

În cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată, conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata.

Motivele deciziei de suspendare a plătii se prezintă într-o declaratie scrisă care se trimite ordonatorului de credite si, spre informare, persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv.

Ordonatorul de credite poate solicita în scris si pe propria răspundere efectuarea plătilor.

În vederea efectuării cheltuielilor, institutiile publice au obligatia de a prezenta unitătilor de trezorerie si contabilitate publică la care au conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Pentru efectuarea cheltuielilor de capital institutiile publice vor prezenta unitătilor de trezorerie si contabilitate publică si programul de investitii aprobat în conditiile legii.

Creditele bugetare aprobate în buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai după deschiderea de credite de către ordonatorii principali de credite, repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu si pentru ordonatorii de credite secundari sau tertiari, după caz, si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.

Deschiderea conturilor de cheltuieli si de disponibilităti de către institutiile publice se efectuează potrivit normelor privind organizarea si functionarea trezoreriilor statului.

Dreptul de administrare si dispozitie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil, deschise la unitătile de trezorerie si contabilitate publică si bănci, se va exercita în mod exclusiv de către institutiile publice pe seama cărora au fost deschise, prin persoanele special împuternicite în acest sens, după comunicarea către trezorerie sau bancă a împuternicirilor si a fiselor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata, împreună cu amprenta stampilei.

Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi datate si vor avea înscrise în spatiul rezervat obiectul plătii si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata.

Ordinele de plată se înscriu într-un registru distinct, vor purta un număr de ordine unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exercitiu bugetar.

Un ordin de plată nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.

Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care să reiasă că urmează să se achite integral sau partial o datorie contractată si justificată.

Se exceptează de la această regulă ordinele de plată ce se emit pentru plata de avansuri.

Actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plăti în avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.

Sumele reprezentând plăti în avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului se recuperează de către institutia publică care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea dobânzilor si penalitătilor de întârziere aferente, potrivit legii.

Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităti, după caz, institutiile publice pot ridica, pe bază de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plătilor de salarii, premii, deplasări, precum si pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, burse pentru elevi si studenti, ajutoare etc.

În fila de cec se mentionează si natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul ridicat.

Institutiile publice vor lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plătilor în numerar, efectuând prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament.

Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria institutiei publice în conditii de sigurantă.

În vederea efectuării de plăti în numerar pentru deplasări sau achizitionarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza “Dispozitiei de plată - încasare către casierie” (cod 14-4-4), semnată de conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) si de persoanele cu atributii în efectuarea plătilor în numerar. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor justificative eliberate de agentii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv facturi fiscale (cod 14-4-10/A), facturi (cod 14-4-10/aA), chitante (cod 14-4-1), bon de comandă-chitantă (cod 14-4-11) sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară si contabilă cu regim special, aprobate potrivit legii.

5. Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia să organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale.

Evidenta angajamentelor bugetare si legale este tinută de compartimentul de contabilitate, iar persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv va supraveghea organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Scopul organizării evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza informatii în orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin comparatie să se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate în viitor.

Scopul organizării evidentei angajamentelor legale este de a furniza informatii în orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.

Evidenta angajamentelor bugetare si legale este tinută concomitent de compartimentul de contabilitate si de persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.

În acest scop, printr-un act de decizie administrativă se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atributii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale.

Principalele atributii ale acestora privesc:

a) evidenta creditelor bugetare aprobate în exercitiul bugetar curent, precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 “Credite bugetare aprobate”;

b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 “Angajamente bugetare”;

c) compararea datelor din conturile 940 “Credite bugetare aprobate” si 950 “Angajamente bugetare” si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 “Angajamente legale”;

e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda natională, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii.

Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează, după caz, valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 “Angajamente bugetare” si 960 “Angajamente legale”;

f) la finele anului, înregistrarea în creditul contului 960 “Angajamente legale” a totalului plătilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate. Datele se preiau din conturile 700 “Finantarea bugetară privind anul curent”, 120 “Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii”, 119 “Disponibil din fonduri cu destinatie specială si de redistribuire” etc.

Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie să dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exercitiul bugetar curent informatii cu privire la:

a) creditele bugetare disponibile;

b) angajamentele legale;

c) plătile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;

d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului;

e) datele necesare întocmirii “Situatiei privind executia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, situatie care este parte componentă din structura “Situatiilor financiare” trimestriale si anuale ale institutiilor publice.

Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi însotită de un raport explicativ privind toate informatiile utile cu privire la angajamentele efectuate în cursul exercitiului bugetar.

Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidentiază în contabilitate în conturi în afara bilantului, utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă; înregistrările se fac în debitul si creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi corespondente. Conturile de ordine si evidentă 940 “Credite bugetare aprobate”, 950 “Angajamente bugetare” si 960 “Angajamente legale” au următoarea functiune:

Contul 940 “Credite bugetare aprobate”

Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.

Contabilitatea analitică a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează la începutul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentările efectuate în cursul exercitiului bugetar, care majorează creditele bugetare aprobate.

În creditul contului se înregistrează diminuările de credite efectuate în cursul exercitiului bugetar, care micsorează creditele bugetare aprobate.

Soldul contului reprezintă totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

Contul 950 “Angajamente bugetare”

Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate în vederea efectuării unor cheltuieli bugetare, în limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitică a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează angajamentele bugetare, precum si suplimentările efectuate în cursul exercitiului bugetar, care majorează angajamentele bugetare initiale.

În creditul contului se înregistrează diminuările de angajamente bugetare efectuate în cursul exercitiului bugetar, care micsorează angajamentele bugetare initiale.

Soldul contului reprezintă totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.

Soldurile conturilor 940 “Credite bugetare aprobate” si 950 “Angajamente bugetare” la finele exercitiului bugetar nu se redeschid în anul următor.

La începutul fiecărui exercitiu bugetar, în debitul contului 950 “Angajamente bugetare” se preia soldul contului 960 “Angajamente legale” de la finele exercitiului bugetar anterior.

Fac exceptie angajamentele legale neplătite aferente actiunilor multianuale, pentru care în debitul contului 950 “Angajamente bugetare” se preiau numai angajamentele legale neplătite pentru care există credite aprobate în exercitiul bugetar curent.

Contul 960 “Angajamente legale”

Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite în limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitică a angajamentelor legale se tine pe titluri, articole si alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

În debitul contului se înregistrează angajamentele legale, precum si suplimentările efectuate în cursul exercitiului bugetar, care majorează angajamentele legale initiale.

În creditul contului, în cursul anului se înregistrează diminuările de angajamente legale care micsorează angajamentele legale initiale, iar la finele anului, totalul plătilor efectuate în contul angajamentelor legale.

Soldul contului la finele lunii reprezintă totalul angajamentelor legale, iar la finele anului, totalul angajamentelor rămase neachitate.

La finele anului 2002 institutiile publice au obligatia inventarierii angajamentelor legale aprobate în cursul anului 2002 sau în anii precedenti si neachitate până la finele anului 2002 si evidentierii acestora în debitul contului 950 “Angajamente bugetare” si în debitul contului 960 “Angajamente legale”, precum si a asigurării, începând cu exercitiul bugetar al anului 2003, a parcurgerii etapelor de lichidare, ordonantare si plată, conform prezentelor norme metodologice.

Ordonatorii de credite, indiferent de sistemul de finantare din structura administratiei publice locale, au obligatia să aplice prezentele norme metodologice, în conditiile prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

În scopul aplicării în bune conditii a prevederilor prezentelor norme metodologice, ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele împuternicite să efectueze operatiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002

 

În temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 28, art. 46 alin. (1), (7) si (8), art. 63 alin. (1) si (2), art. 66 si al art. 84 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002,

în baza art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularelor prevăzute în anexa nr. 1:

1. “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3p;

2. “Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente”, cod 14.13.01.13/4p;

3. “Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9p;

4. “Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/1i;

5. “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;

6. “Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

7. “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care desfăsoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/6;

8. “Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române fără domiciliu în România si persoanelor fizice străine care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/6i;

9. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.13/3a;

10. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti independente - comerciale si din profesii libere”, cod 14.13.02.13/4a;

11. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole”, cod 14.13.02.13/9a.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1, cu exceptia celor prevăzute la pct. 9, 10 si 11, se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.312/2001 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 28 decembrie 2001.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2003.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Modelul si continutul formularelor prevăzute la art. 1 din ordin

 

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina  a 12-a

 

ANEXA Nr. 2

 

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3p

 

Declaratia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal.

Declaratia se depune de către:

- contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursă nouă în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectiv de la data încheierii contractului între părti;

- contribuabilii care încheie acte aditionale la contracte aflate în derulare, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului;

- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plată anticipată cu titlu de impozit, în conditiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă.

În situatia închirierii/arendării bunurilor detinute în comun, fiecare coproprietar completează si depune câte o declaratie privind veniturile estimate, corespunzătoare cotei care îi revine din proprietate.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului, în cazul cedării folosintei bunurilor imobile, sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, în cazul cedării folosintei bunurilor mobile, după caz;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei în România.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Unitatea fiscală de domiciliu/resedintă - se înscrie unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, respectiv resedinta, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.

B. Date privind contractul încheiat între părti

1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosintă a bunului - se completează numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinta bunului.

2. Contract de închiriere/arendare - se completează astfel:

- se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în functie de natura contractului încheiat între părti;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti.

4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

5. Date de identificare ale bunului - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici.

6. Natura bunului - se bifează căsuta corespunzătoare naturii bunului a cărui folosintă a fost cedată.

În cazul contractelor care au ca obiect atât închirierea de constructii, cât si închirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole etc.), se vor bifa ambele căsute.

În situatia în care în contractul de închiriere nu se mentionează distinct chiria aferentă constructiei si cea aferentă terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai căsuta “Altele” si va completa numai rd. 4, rd. 5 si rd. 6 de la subcapitolul C2 “Alte bunuri”.

Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

C. Venit estimat conform contractului

rd. 1, rd. 4. Contravaloarea chiriei/arendei, conform contractului – se înscrie contravaloarea (în lei) chiriei/arendei aferente constructiilor si/sau contravaloarea (în lei) chiriei/arendei aferente altor bunuri, prevăzută în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal în curs.

În cazul contractelor consolidate în valută, se înscriu felul valutei, precum si valoarea (în valută) chiriei aferente constructiilor si/sau altor bunuri, prevăzută în contractul încheiat între părti.

rd. 2, rd. 5. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală (în lei sau în valută, după caz) a cheltuielilor aferente constructiilor si/sau altor bunuri, ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dar care, potrivit clauzelor  contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

rd. 3, rd. 6. Venit brut estimat - se înscrie:

- în cazul constructiilor, suma calculată prin majorarea chiriei/arendei aferente constructiilor, înscrisă în contract, cu suma reprezentând cheltuieli aferente constructiilor, ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se adună datele înscrise la rd. 1 si rd. 2;

- pentru alte bunuri, suma calculată prin majorarea chiriei/arendei aferente altor bunuri, înscrisă în contract, cu suma reprezentând cheltuieli aferente altor bunuri, ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se adună datele înscrise la rd. 4 si rd. 5.

În cazul în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei se va face în conformitate cu regula stabilită în normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.

D. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare aveniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente”, cod 14.13.01.13/4p

Declaratia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din activităti independente - comerciale si profesii libere -, realizate în mod individual si/sau în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din activităti adiacente.

Declaratia se depune de către:

- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

- contribuabilii care au realizat pierderi sau au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care din motive obiective estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior, o dată cu declaratia specială;

- contribuabilii care solicită emiterea unei noi decizii de plăti anticipate cu titlu de impozit, în conditiile prevăzute la art. 66 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignatie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; cazul veniturilor din activităti independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asociatii între persoane fizice si persoane juridice, care nu dă nastere unei persoane juridice.

Persoanele fizice care obtin venituri din activităti independente din mai multe surse depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei în România.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Unitatea fiscală de domiciliu/resedintă - se înscrie unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, respectiv resedinta, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.

B. Date privind activitatea desfăsurată

1. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, înscrisă în autorizatia de functionare sau în documentul de autorizare care îi atestă dreptul de desfăsurare a unei activităti independente ori în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

2. Forma de organizare - se înscrie, după caz, forma de organizare prevăzută în autorizatia de functionare, documentul de autorizare sau în contractul de asociere (de exemplu: persoană fizică autorizată, asociatii cu scop lucrativ, asociatii familiale, birouri asociate etc.).

3. Denumirea - se completează cu denumirea asociatiei în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

Contribuabilii care desfăsoară activităti în mod independent nu completează această rubrică.

4. Sediul principal de desfăsurare a activitătii - se completează cu adresa sediului principal de desfăsurare a activitătii. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului principal de desfăsurare a activitătii.

5. Autorizatie/Document de autorizare - se înscriu numărul si data eliberării autorizatiei de functionare care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent, respectiv numărul si data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul contribuabilului de a exercita profesii libere, precum si organul emitent.

6. Contract de asociere:

- se completează numai de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;

- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

8. Data încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care îsi încetează activitatea în cursul anului.

C. Venit net din activităti independente

I. Venit net estimat - se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti în mod individual, pentru care venitul net din activităti independente se determină în sistem real, precum si de către contribuabilii care obtin venituri în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăsoară activităti în mod individual.

2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar. Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti în mod individual.

3. Venit net estimat - se completează astfel:

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti independente în mod individual, se înscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2;

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti independente în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociatiei, preluat din col. 5 a tabelului “Distributia venitului net estimat pe asociati” din formularul “Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică”, rândul corespunzător contribuabilului.

II. Declar că venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit - se completează cu “X” căsuta special prevăzută în acest scop de către contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme anuale de venit.

D. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9p

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea, realizate înmod individual si/sau în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Declaratia se depune de către:

- contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal;

- contribuabilii care încep activitatea în cursul anului si optează pentru determinarea venitului net în sistem real, în termen de 15 zile de la începerea activitătii.

Declaratia se depune o dată cu cererea de optiune pentru sistemul real de impunere.

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se  află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti seaflă mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie de impunere.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citet si correct toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului (terenul);

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei în România.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Unitatea fiscală de domiciliu/resedintă - se înscrie unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, respectiv resedinta, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) - se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

B. Date privind activitatea desfăsurată

1. Felul activitătii - se bifează căsuta (căsutele) corespunzătoare tipului de activitate agricolă ce urmează a fi desfăsurată în anul fiscal de impunere.

2. Contract de asociere:

- se completează numai de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;

- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

C. Venit net din activităti agricole - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, care desfăsoară activităti agricole în mod individual sau în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

Echivalentul în lei al veniturilor în natură se stabileste în conformitate cu regula prevăzută în normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.

2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat. Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

3. Venit net estimat - se completează astfel:

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în mod individual, se înscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2;

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se înscrie venitul care le revine acestora din distribuirea venitului net estimat al asociatiei, preluat din col. 5 a tabelului “Distributia venitului net estimat pe asociati” din formularul “Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică”, rândul corespunzător contribuabilului.

D. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de către contribuabil.

Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/1i

Declaratia se completează în cazul asociatiilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităti independente - comerciale si profesii libere -, inclusiv din activităti adiacente, precum si din activitătile agricole prevăzute la art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Asociatiile care obtin venituri de natura celor sus-mentionate, din mai multe surse, depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Declaratia se completează de către asociatul desemnat prin contract să răspundă de îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice.

Declaratia se depune de către:

- asociatiile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termende 15 zile de la data producerii evenimentului;

- asociatiile care au realizat pierderi si asociatiile care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior, o dată cu declaratia anuală de venit;

- asociatiile ale căror membri solicită emiterea unei noi decizii de plăti anticipate cu titlu de impozit, în conditiile prevăzute la art. 66  alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia nu se depune de către:

- asociatiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităti independente, pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obtinute în baza contractelor de consignatie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităti de expertiză contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;

- asociatiile constituite între persoane fizice si persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităti independente.

Declaratia se completează, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are sediul asociatia;

- copia se păstrează la sediul asociatiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatului care răspunde de îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale asociatiei fără personalitate juridică

Se completează: denumirea asociatiei, adresa sediului principal de desfăsurare a activitătii.

Cod de înregistrare fiscală - se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit asociatiei fără personalitate juridică. În cazul în care asociatia fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de înregistrare fiscală va fi precedat de litera “R”.

B. Date privind activitatea desfăsurată

1. Autorizatie:

- se completează numai de către asociatiile familiale;

- se înscriu numărul si data eliberării autorizatiei de functionare care atestă dreptul asociatiei de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent.

2. Contract de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

5. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.

6. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

C. Venit net

1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociatie în anul fiscal în curs.

2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferentă între venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

D. Tabelul “Distributia venitului net estimat pe asociati”

col. 1. Nume si prenume asociat - se înscriu numele si prenumele asociatilor, conform contractului de asociere.

col. 2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col. 3. Domiciliul/Resedinta - pentru asociatii - persoane fizice cu domiciliul în România se completează adresa de domiciliu, iar pentru ceilalti asociati, adresa resedintei în România.

col. 5. Venit net estimat distribuit - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire a venitului net (din col. 4) la suma venitului net estimat a se realiza la nivelul asociatiei (rd. 3 “Venit net estimat” de la cap. C “Venit net”).

rd. Total - se înscrie suma obtinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociati. Suma astfel calculată trebuie să fie egală cu cea înscrisă la cap. C “Venit net” rd. 3 “Venit net estimat”.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5

Declaratia se completează de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care îsi desfăsoară activitatea în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România.

Termen de depunere:

- lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop*).


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul contribuabilul;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se completează adresa de domiciliu.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul si data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

B. Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

Cod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

C. Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii din străinătate

1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani si/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

2. Contributii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contributiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):

2a. contributia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contributia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;

2b. contributia pentru protectia socială a somerilor - se înscrie suma reprezentând contributia pentru protectia socială a somerilor, datorată potrivit prevederilor legale;

2c. contributia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.

3. Cheltuieli profesionale - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 15% la deducerea personală de bază.

4. Venit net - se calculează ca diferentă între venitul brut si suma totală a contributiilor obligatorii datorate potrivit legii si a cheltuielilor profesionale (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3).

5. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere.

6. Venit impozabil - se calculează ca diferentă între venitul net (rd. 4) si deducerile personale (rd. 5).

7. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, aplicat asupra venitului impozabil (rd. 6).

D. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabili.

Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i

Declaratia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îsi desfăsoară activitatea persoanele fizice române cu domiciliul în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate.

În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligatia să depună declaratia informativă sunt cuprinse: reprezentantele din România  ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate, organizatii si organisme internationale care functionează în România etc.

Declaratia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activitătii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăsurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, se completează si se depune câte o declaratie.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are sediul persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul;

- copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.

A. Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

Cod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

B. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - se completează adresa de domiciliu.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

C. Date privind situatia contribuabilului

1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul si data documentului în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

2. Data începerii activitătii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

3. Data încetării activitătii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care desfăsoară activitate în România”, cod 14.13.01.13/6

Declaratia se completează de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care îsi desfăsoară activitatea în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate.

Termen de depunere:

- lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop*).

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către repre zentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul (resedinta) contribuabilul;

- copia rămâne la contribuabil.

Organul fiscal va pune gratuit la dispozitie contribuabilului declaratiile necesare pentru întregul an fiscal sau pentru întreaga perioadă de activitate din cursul unui an, după caz.

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei în România.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul si data documentului în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate cuprinsă în documentul care reglementează raportul de muncă.

B. Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

Cod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

C. Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii din străinătate

1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani si/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

2. Contributii obligatorii datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contributiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii (rd. 2a + rd. 2b):

2a. contributia individuală de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contributia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;

2b. contributia pentru asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.

3. Venit net - se calculează ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii datorate potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).

4. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat conform baremului lunar, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, aplicat asupra venitului net (rd. 3).

D. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantii fiscali desemnati de contribuabili.

Cod de înregistrare fiscală/Cod numeric personal - se înscrie codul de înregistrare fiscală în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană juridică, respectiv codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

Instructiuni de completare a formularului “Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române fără domiciliu în România si persoanelor fizice străine care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/6i

Declaratia se completează de către persoanele fizice sau juridice la care îsi desfăsoară activitatea persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care îsi desfăsoară activitatea în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate.

În categoria persoanelor fizice sau juridice care au obligatia să depună declaratia informativă sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate, organizatii si organisme internationale care functionează în România etc. Declaratia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activitătii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăsurată în România, definit la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, se completează si se depune câte o declaratie.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are sediul persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul;

- copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.

A. Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

Cod de înregistrare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de înregistrare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa sediului - se completează adresa sediului persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

B. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa - persoanele fizice cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei în România.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

C. Date privind situatia contribuabilului

1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul si data documentului în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

2. Data începerii activitătii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

3. Data încetării activitătii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

1. Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor

2. Cod: 14.13.01.13/3p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente, cod 14.13.01.13/4p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente

2. Cod: 14.13.01.13/4p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din desfăsurarea activitătilor independente

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

7. Se întocmeste de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

8. Circulă: - copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole, cod 14.13.01.13/9p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole

2. Cod: 14.13.01.13/9p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din activităti agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică, cod 14.13.01.13/1i

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică

2. Cod: 14.13.01.13/1i

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: pe ambele fete

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate a

se realiza de către asociatiile fără personalitate juridică

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: responsabilul desemnat al asociatiei

8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul asociatiei

- copia la asociatie

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al asociatiei.

5. Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cod 14.13.01.13/5

1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România

2. Cod: 14.13.01.13/5

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate, obtinute de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul la organul fiscal de domiciliu

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

6. Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/5i

1. Denumire: Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române cu domiciliul în România care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate

2. Cod: 14.13.01.13/5i

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: furnizarea informatiilor referitoare la data începerii si încetării activitătii contribuabilului

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

8. Circulă: - originalul la organul fiscal

- copia la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care desfăsoară activitate în România, cod 14.13.01.13/6

1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care desfăsoară activitate în România

2. Cod: 14.13.01.13/6

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate, obtinute de către persoanele fizice române fără domiciliu în România si de către persoanele fizice străine care desfăsoară activitate în România

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul la organul fiscal de domiciliu/resedintă

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

8. Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române fără domiciliu în România si persoanelor fizice străine care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri  sub formă de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/6i

1. Denumire: Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice române fără domiciliu în România si persoanelor fizice străine care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate

2. Cod: 14.13.01.13/6i

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe fată se tipăreste continutul delcaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: furnizarea informatiilor referitoare la data începerii si încetării activitătii contribuabilului

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

8. Circulă: - originalul la organul fiscal

- copia la plătitorul de venit

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.02.13/3a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor

2. Cod: 14.13.02.13/3a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în: 3 exemplare de: organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

8. Circulă: - un exemplar la contribuabil

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal de domiciliu

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială

8. Circulă: - se află sursa de venit

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

10. Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti  independente - comerciale si din profesii libere, cod 14.13.02.13/4a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti independente - comerciale si din profesii libere

2. Cod: 14.13.02.13/4a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în: 3 exemplare de: organul fiscal în a cărui rază teritorială se află

sursa de venit

8. Circulă: - un exemplar la contribuabil

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal de domiciliu

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole, cod 14.13.02.13/9a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole

2. Cod: 14.13.02.13/9a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în: 3 exemplare de: organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

8. Circulă: - un exemplar la contribuabil

- un exemplar la organul fiscal de domiciliu

- un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.