MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 ianuarie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            12. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

            14. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

            16. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            18. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            17. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

            19. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

            18. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

            20. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

            47. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

            48. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

            49. - Decret privind înfiintarea Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong

 

            50. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind obtinerea de probe în străinătate, în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970

 

            51. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a modificării art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 67 din 29 august 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Camera stabileste normele pentru desfăsurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.”

2. La articolul I punctul 8, după alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăti de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remuneratie, potrivit normelor elaborate de Cameră, pentru care entitătile mentionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.”

3. La articolul I punctul 9, litera b) a punctului A al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b);”

4. La articolul I punctul 10, partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea si să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc următoarele conditii:”

5. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul cuprins:

“101. La articolul 10, după litera B se introduce litera C cu următorul cuprins:

«C. Atribuirea calitătii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.»”

6. Articolul II va avea următorul cuprins:

Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activitătii de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atributii, timp de cel mult 4 ani, perioadă în care pot obtine calitatea de auditor financiar, în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 12.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

            “(11) Drepturile prevăzute la alin. (1) se pot acorda în cursul anului 2003 prescolarilor, precum si altor categorii de elevi din învătământul de stat, pe măsura asigurării resurselor financiare necesare.”

            2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

            “(3) Regulamentul pentru desfăsurarea licitatiei electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate si de panificatie, modul de prezentare, precum si conditiile de eligibilitate ale ofertantilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.”

            3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

            “(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale ale consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 16.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea

de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 17.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 19.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Scopul prezentei ordonante de urgentă este reglementarea accelerării procesului de preluare integrală a legislatiei comunitare privind transparenta în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice.”

2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin întreprindere publică se întelege orice agent economic asupra căruia autoritătile publice pot exercita, direct sau indirect, o influentă determinantă, în virtutea drepturilor de proprietate, a participării lor financiare sau a normelor care reglementează activitatea acestuia.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si în domeniul relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice se realizează de către Oficiul Concurentei, prin procesul de inventariere, monitorizare si raportare a acestora.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Guvernul este abilitat să preia, prin hotărâri, definitiile, termenii si procedurile privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, stabilite prin reglementări comunitare care au fost adoptate ulterior publicării Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2003.

Nr. 18.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2003.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului afacerilor externe si a presedintelui Academiei Române, pentru deosebitele contributii stiintifice la studierea limbii, civilizatiei si istoriei românesti, pentru răspândirea acestor cunostinte în Republica Italiană si pentru promovarea legăturilor traditionale de prietenie dintre cele două natiuni,

 

            Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter următorilor:

- domnului profesor Dinu Adamesteanu, arheolog, membru de onoare al Academiei Române;

- doamnei profesor Rosa del Conte, filolog, doctor Honoris Causa al Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, membru de onoare al Academiei Române.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter următorilor:

- domnului profesor Marco Cugno, filolog, Universitatea din Torino, Republica Italiană;

- doamnei profesor Luisa Valmarin, filolog, Universitatea de Studii din Roma “La Sapienza”, Republica Italiană.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter următorilor:

- domnului profesor Lorenzo Renzi, filolog, Universitatea din Padova, Republica Italiană;

- doamnei profesor Bianca Valota, istoric, Universitatea de Studii din Milano, Republica Italiană.

Art. 4. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor următorilor:

- domnului profesor Gheorghe Carageani, filolog, Institutul Universitar Oriental din Napoli, Republica Italiană;

- domnului profesor Lauro Grassi, istoric, Universitatea din Trieste, Republica Italiană;

- domnului profesor Bruno Mazzoni, filolog, Universitatea din Pisa, Republica Italiană;

- domnului profesor Roberto Scagno, filolog si filozof, Universitatea din Padova, Republica Italiană.

Art. 5. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter domnului profesor Cesare Alzati, istoric, Universitatea din Pisa, Republica Italiană.

Art. 6. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului profesor Antonello Biagini, istoric, Universitatea de Studii din Roma “La Sapienza”, Republica Italiană.

Art. 7. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului profesor Francesco Guida, istoric, Universitatea din Roma TRE, Republica Italiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2003.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru profesionalismul si competenta dovedite în conducerea celei mai prestigioase institutii de cultură românească din străinătate, “Accademia di Romania” din Roma, Republica Italiană, dând acesteia rolul stiintific, cultural si artistic pentru care a fost creată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Dan Eugen Pineta, directorul “Accademia di Romania” din Roma, Republica Italiană.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Eugen Uricaru, fost director adjunct al “Accademia di Romania” din Roma, Republica Italiană.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2003.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înfiintarea Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, având în vedere propunerea Guvernului,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se înfiintează Consulatul General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, cu un număr de patru posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2003.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

1. Consul general

2. Consul

3. Secretar dactilo-contabil

4. Sofer intendent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Conventia privind obtinerea de probe

în străinătate, în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 443 din 18 decembrie 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Conventia privind obtinerea de probe în străinătate, în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2003.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a modificării art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 437 din 18 decembrie 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Conventiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivitătilor sau autoritătilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2003.

Nr. 51.